Voksenservice opfølgning på indsatsområder 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Voksenservice opfølgning på indsatsområder 2014"

Transkript

1 Voksenservice opfølgning på indsatsområder 2014 Planlægning og strategi 1. Kommunikation Siden udrulningen af handle- og udviklingsplanen En ny vej startede i 2011 har kommunikation været en vigtig faktor. Kommunikationen skal dels skabe en forståelse for de ændringer, som sker på baggrund af implementeringen af En ny vej og dels skal kommunikationen i talesætte de værdier som ligger til grund for En ny vej således, at værdierne ikke bare er noget som udtrykt i handleplanen, men faktisk gennemsyrer hverdagen for såvel medarbejdere som borgere og pårørende. Kommunikation er også et vigtigt bindeled for den nødvendige dialog som En ny vej kræver i forhold til borgere, pårørende, organisationer, medarbejdere og politisk niveau, og at dette sker i en sideløbende proces med udviklingen af tilbuddene under Voksenservice. Der arbejdes med kommunikation i dagligdagen på møder med medarbejdere og borgere i de enkelte centre. Dette sker både i MED systemet, i Triosamarbejdet, på personalemøder og i mødet med borgere og medarbejdere. Endvidere er det et afgørende led i arbejdet med frivillige og aktivitetsgrupper i de enkelte centre. Arbejde med udvikling af en sammenhængende kommunikationsstrategi fortsættes i ledergruppen. Etablering af nye lokale tilbud 1. Tilpasning af de eksisterende tilbud Gennem de sidste år har Fredericia udvidet antallet af botilbud på det specialiserede område med 113 pladser. Der er i den forbindelse hjemtaget borgere til egne tilbud og mange borgere som tidligere ville være sendt i tilbud hos regionen eller anden kommune har fået et tilbud i Fredericia. Kombineret med nye kvalitetsstandarder som betyder borgerne skal være meget dårligt fungerende for at få et botilbud betyder det at de borgere, som nu bor i de kommunale botilbud har et langt dårligere funktionsniveau end bare for 3-4 år siden. På den baggrund er der behov for at tilpasse botilbuddene til de nye målgrupper. Der arbejdes løbende med optimering af drift og anvendelse af pladser internt. Der er p.t. 11 flere placeret internt i Fredericia Kommune og 11 færre i andre kommuner, sammenlignet med samme tid sidste år. 2. Udvikling af tilbud som erstatter traditionelle botilbud Der skal arbejdes med nye former for tilbud som kan erstatte de traditionelle botilbud. Et botilbud er en omfattende foranstaltning. Der ønskes nye former for tilbud som er mindre omfattende men samtidig så rummeligt at de kan omfatte borgere med omfatten-

2 de funktionsnedsættelser. Der arbejdes med udvikling af botilbudslignende pakker for borgere der bor i eget hjem og modtager 85 støtte. Styringsredskaber 1. Evaluering af En ny vej I forbindelse med vedtagelsen af En ny vej blev der i 2011 foretaget en måling som dannede udgangspunkt for de målinger som skulle foretages i de efterfølgende år i et forsøg på at følge udviklingen på det specialiserede område. Der vil i 2014 blive udarbejdet en ny evaluering af En ny vej. Evalueringen vil blandet andet indeholde en undersøgelse af: Borgernes tilfredshed Borgernes selvhjulpenhed Økonomisk måling Medarbejdernes indsatser i.f.t. faglighed m.v. intet 2. Udrulning og tilpasning af den ny budgetstyringsmodel Der er i 2013 blevet udviklet en ny budgetmodel. Modellen bygger på BUM model Bestiller, Udfører, Modtager. Modellen vil fra 2014 blive udrullet i fuld styrke og det betyder samtidig en løbende tilpasning således den optimale model findes. Den nye budgetmodel er rullet ud og har vist en opdrift på kr. 3.3 mio. p.a. i fht. det forventede niveau. Der arbejdes løbende med tilpasning af modellen 2. marts 2015 Budgetmodellen er revideret i en model 2,0, så den imødekommer forventningerne til budget 15. Forebyggelse og teknologi 1. Habiliteringsprojekt med ULF Projekt: Det jeg kan selv, gør jeg selv Udviklingshæmmedes Landsforbund (ULF) har ansøgt og er bevilget midler til et projekt som gennemføres i samarbejde mellem ULF og Fredericia Kommune.

3 Projektet har som overordnet mål at borgere lærer andre borgere at klare flere opgaver selvstændigt. Projektet løber fra juli 2012 ultimo juni Projektet trækker dels på erfaringerne fra Længst muligt i eget liv, og har habilitering og inddragelse af frivilligt arbejde som målsætninger. Projektet udgør derfor en væsentlig satsning i forhold til at nå målsætningerne i En ny vej Der er nu uddannet to hold brugervejlere som er brugere der er uddannet i at støtte andre brugere i at finde deres stoltheder. Projektet viser at borgerne har mange kompetencer som kan bringes i spil og at borgerne kan være gode inspirationskilder og frivillige for hinanden. ULF projektet er yderlige udrullet. Spredningen har f.eks nået de borgergrupper der bor på Kobbelgården 3. De fungerer som brugervejledere på eget niveau. Men også her er ULFprojektet en succes og inspirationskilde til udvikling af borgernes evner til egen læring og læring til andre Opdateret Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien har i samarbejde med Middelfart kommune søgt projektmidler (satspulje) til et fælles akuttilbud Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt ansøgning om forsøgsordning. Tilbuddet henvender sig til psykisk sårbare borgere, både med og uden psykiatrisk diagnose. Projektet samtænkes organisatorisk med de øvrige socialpsykiatriske tilbud i kommunerne. Personalet på bostederne, hvor projektet forankres. kompetenceudvikles i forhold til til at håndterer kriser. Projektet deles med Middelfart kommune sådan at opgaven varetages på skift mellem kommunerne. Projektet skal godkendes politisk og forventes godkendt i august. Evt. tilsagn fra ministeriet forventes i 3. kvartal Der er ansat projektledelse og medarbejder og projektet igangsættes den 1. marts Der arbejdes intenst i forhold til markedsføring og kontakt til forskellige samarbejdspartnere. Projektet forventes sammenkoblet med projekt Hausing First og akut udrykningsteam fra regionen Opdateret Opdateret Socialpsykiatrien har i samarbejde med sundhedssekretariatet, misbrugscenter og arbejdsmarkedsafdelingen søgt midler til et satspuljeprojekt: Sundhedsfremme målrettet mennesker med psykiske lidelser Midlerne er søgt da der er et stadig stigende fokus på at socialpsykiatrien skal arbejde med sundhed i et socialt perspektiv. Ydermere er der behov for at samarbejdet mellem de nævnte sektorer styrkes. Projektet skal være med til at skabe en kulturændring hos personalet fra alle sektorer sådan at sundhed i langt højere grad kommer i spil. Eventuelt tilsagn fra ministeriet forventes i primo september 2014 Endnu intet tilsagn Projektet fik ikke tilsagn M pulje projekt, socialfærdigheds træning i grupper. Socialpsykiatrien deltager i lighed og i samarbejde med 8 andre kommuner i et 19M puljeprojekt, opstartet okt./2013 forventet afsluttet okt./2016. der er i projektet i Fredericia ansat 3 x 20 timers medarbejder. Projektet er evidensbaseret, der arbejdes med en kontrol gruppe, for på sigt, at have mulighed for at måle effekten af tilbuddet.

4 Opdateret pr Planen er at socialpsykiatrien skal afholde 5. SFT grupper a 9 mdr. s varighed for 8-12 borger i alderen år. Socialpsykiatriens vil igennem projektet metodeudvikle og implementere et fagligt beredskab til at tilbyde socialt gruppearbejde af høj kvalitet. Projektet er forsat i gang. Der afholdes i øjeblikket 2 forskudte SFT grupper.. Der opstartes endnu en gruppe til august, dog uden kontrolgruppe. Der foretages løbende evaluering af effekten på SFT gruppetilbuddet i samarbejdet med CFK og Socialstyrelsen Misbrugscenter Pr har misbrugscentret fået midler fra socialministeriet til Projekt metodeprogram for stofmisbrugsbehandling for unge årige evidensbaseret metoder og metodisk stringens. Projektet forløber i tæt samarbejde med uddannelsessteder, socialpsykiatrien, jobcenter og familieafdeling. Projektet fokuserer på samarbejde internt og eksternt, tidlig opsporing, fastholdelse og metodeafprøvning. Pr er der etableret et pilotprojekt i samarbejde med familieafdelingen. Projektet fokuserer på 12 familier som har kontakt til begge steder. Projektet udføres med henblik på samarbejde, udvikling af metoder. Parallelt søges der pr , fra socialministeriet pulje til familieorienteret alkoholbehandling. Projektet er tværkommunalt og tværsektorielt, idet såvel Middelfart og Billund kommuner som familieafdeling bliver involveret. I samarbejde med landsforeningen af væresteder, er der søgt midler til et projekt Et borgernært sundhedsfremmetilbud på værestederne. Projektet som skal forankres i Akademiet har fokus på metodeudvikling, partnerskab (LVS) og borger hjælper borger Misbrugscenter og socialpsykiatrien har i et samarbejde søgt Socialministeriet om midler til udvikling og opbygning af et hjemløshedsberedskab i Fredericia Kommune byggende på Housing First principperne. Ydermere skal der etableres et partnerskab bestående af Voksenteam, Pleje sundhed, misbrugscenter, Socialpsykiatrien og udsatterådet. Partnerskabet skal hjælpe til at beredskabet skal forankres. 2. Frivillige og pårørende Indsatsen omkring udvikling af nye måder at inddrage de pårørende og frivillige fortsætter i I forbindelse med indflytning på Kobbelgaarden 3 vil der blive arbejdet med inddragelse af lokalsamfundet for at skabe liv i bygningen. Som udgangspunkt vil rigtigt mange pårørende gerne være med til at gøre en forskel for de borgere der bor i kommunens Botilbud. Der arbejdes derfor stuktureret med at etablere grupper som inddrager de pårørende og de frivillige som engagerede parter i hverdagen. Det er i samarbejde med de pårørende besluttet, at der på Kobbelgaarden 3 og på Ullerupdalvej skal være to grupper. Den ene gruppe vil bestå af pårørende og den anden gruppe vil være en blanding af pårørende og frivillige. Kobbelgaarden 1 har en gruppe som består af pårørende.

5 Frivillig grupperne De grupper som består af såvel pårørende som frivillige har til formål at arbejde med fritidsaktiviteter i samarbejde med beboerrådet. Personalet vil være behjælpeligt med at Beboerrådet får videregivet alle ønsker til gruppen. Pårørende grupperne Gruppernes formål er at være med til at give en fælles forståelse blandt pårørende, medarbejdere og ledelse bl.a. i forbindelse med forandringer og nye tiltag. Et vigtigt punkt på dagsordenen for denne gruppe er dialogen omkring fagsprog, kulturel forståelse og lignende. Der aftales hvorvidt der skal skrives referat og evt. referent. Der afholdes møder for den samlede pårørende gruppe og her aftales den enkeltes rolle og opgaver i forhold til såvel indhold som praktisk afvikling. Temaerne vil på pårørendemøderne være afledt af de drøftelser der har være i gruppen. Januar 2014 er der opstartet grupper på Kobbelgaarden 3 der er etableret en pårørende/frivillig gruppe og de første aktiviteter er planlagt. Der forventes yderlige at starte en gruppe i efteråret Februar 2014 er der etableret 2 grupper på Ullerupdalvej. Maj 2014 Kobbelgaarden 1 afholder møde med den samlede pårørendegruppe for forventningsafstemning En meget engageret pårørendegruppe mødes med afdelings og centerleder ca. hver anden måned og drøfter det indre liv i Ullerupdalvej bofællesskab. Gruppen støtter bla. op om formidling af information til de øvrige pårørende. Gruppen på Kobbelgaarden 3 deltager i aktiviteter hver søndag, i samarbejde med beboerrådet. Rådet har aftalt hvilke aktiviteter de ønsker der skal tilbydes. Kobbelgaarden og Ullerupdalvej købte i sommer et stort telt, som blev indviet med deltagelse af alle bo og pårørendegrupper. En teltgruppe bestående af borgere, pårørende og medarbejdere blev ved indvielsen nedsat. Gruppen havde kort efter endnu en opgave med opsætning og nedpakning i forbindelse med endnu et fælles arrangement, hvor 10 frivillige fra Sidevognsklubben kørte ind på Kobbelgaarden, og hvor aftenen blev brugt til socialt samvær og kørsel i sidevogn. Der blev i uge 29 etableret fælles sommerferie tilbud på tværs af bofællesskaberne. Ulf i Fredericia i samarbejde med deres konsulenter, var i denne forbindelse den største samarbejdspartner. Ulf arrangerede i samarbejde med personale enkeltdagsoplevelser, hvor Ulf medlemmer og pårørende i samarbejde med personale tilbød ledsagelse til beboerne i tilbuddene. De øvrige 2 sommerferie uger blev afviklet med støtte fra pårørendegrupperne. Det har været tydeligt at flere af beboerne har fået nye venskaber, dette har naturligvis givet både pårørende og medarbejdere et ønske om at fortsætte arbejdet. Planen i 2014/2015 er at udbygge samarbejdet med ULF. Projekt Det jeg kan gør jeg selv bredes ud til borgerne i Kobbelgaarden 3, og der vil blive etableret bruger/pårørenderåd når den endelige form er besluttet. Opdateret pr Pårørende- og frivilligheds grupperne på Ullerupdalvej og Kobbelgården er fortsat godt kørende aktivitetsmæssigt. Det vil sige at der er løbende møder i de fora der er beskrevet samt at det beskrevne aktivitetsniveau kører. Der er gang i planlægningen af endnu et års sommeraktivitets uge, ala sommeren Samlet for Kobbelgården (Kobbelgården 1 + 3, Ullerupdalvej og Hippocampus) er der til marts 2015, indkaldt til stiftende generalforsamling for en forældre- pårørende forening.

6 Socialpsykiatrien Gnisten: Gnisten har i dag, 80 betalende medlemmer hvoraf ca. 20 er aktive,- i den en eller anden form Der kører pt. 3 gnistvens ordninger, 2 gr. henholdsvis bio gr. og foto gr. som samlet benyttes af ca borger. Ligeledes tilbyder Gnisten løbende foredrag eller enkelt snakke med en Gnist. Senest har Gnisten holdt et oplæg for bruger, pårørende og medarbejder ved psykiatrien i Aarhus kommune. I år er der planlagt en stand på torvedag 2 lørdage, hvor det er muligt for borger at få informationer om psykisk sygdom, møde en person der har en diagnose eller tilmelde sig Gnisten. Hovedformålet med fremmødet er afstigmatisering af begrebet psykisk sygdom. Planerne for 2014/15 er at arbejde, med at få flere Gnistvenner (frivillig) da efterspørgslen pt. er større en udbuddet. Der er givet tilsagn til regionen ang 2 nye partnerskabsprojekt, som retter sig mod større inddragelse af medarbejdere med brugererfaring og et projekt som retter sig mod inddragelse af pårørende og udarbejdelse af et systematisk redskab i relation til inddragelsen. Opdatering Frivillighedsprojekt: Socialpsykiatrien og Gnisten er repræsenteret i et 15M-pulje projekt organiseret under frivillighedscentret i Fredericia Kommune. Projektets formål er at skabe større sammenhængskræft mellem den offentlige social indsats og den frivillige og private indsats i Fredericia kommune samt videreudvikle eksisterende aktiviteter og skabe nye aktiviteter der fremmer unge/voksne psykisk sårbares muligheder for et liv på egne præmisser, så de føler sig som en større del af det omgivende samfund. Det forventes at der i målgruppen er tale om ca. 80 borger i alderen år, ligeligt fordelt på køn. Projektet bygger på trivselsspilot-metoden som er udviklet og afprøvet af Frivilligcentre i Fredericia. Det forventes at en mindre gruppe af personer, der kommer igennem forløbet kan fortsætte som frivillige i de forskellige tilbud der findes, evt. Gnisten. Projektgruppen består af repræsentanter fra Jobcenter, Frivillighedscentret, Futurelines, Sind, Gnisten, Socialpsykiatrien, Røde Kors, SOSU-skolen. I øjeblikket arbejdes der med at få overblik over øvrige samarbejdsparter, metoder samt rekruttering. Projektet fokuserer stadig på partnerskabet, mellem de involverede. Trivselspilot- tilbuddet til de unge er igangsat og der samarbejdes omkring rekruttering af frivillige og visitation af sårbare unge. Der holdes kontinuerligt møder i partnerskabet, sideløbende køres knopskydningsprojekter, som udspringer af partnerskabet. Der er sendt et forslag til etablering af borger- og netværksråd i høring hos udsatterådet og handicaprådet. Dette forslag vil blive politisk behandlet ultimo oktober Tværfagligt samarbejde Der skal i 2014 gøres en ekstra indsats for samarbejde på tværs af såvel fagligheder som fagafdelinger. Det vil bl.a. omhandle samarbejde med Familie- og Børnesundhed omkring overgang fra barn til voksen, samarbejde med jobcenteret omkring den nye førtidspensionsreform, samarbejde med Pleje og Sundhed omkring velfærdsteknologi

7 Det tværfaglige samarbejde med børn og familieafdelingen omkring overgang fra barn til voksen er implementeret. Der afholdes løbende overdragelsesmøder. Det tværfaglige samarbejde med jobcentret er ligeledes godt på vej til at blive implemteret: 1) Det rehabliterende team jf. førtidspensionsreformen er langt i implemteringsfasen. 2) Den koordinerende sagsbehandler jf kontanthjælpsreformen og fortidspensionsreformen er i etableringsfasen. 3) Det nye rehabiterende team jf. sygedagpengereformen er i planlægsningsfasen. Der er indledt et projekt på Ulleruphus/solglimt omkring tænk på tværs som dels arbejder med ressourceudnyttelse og anvendelse af faglige kompetencer på tvær, dette projekt har umiddelbart ingen velfærdsteknologiske tilsnit. Der arbejdes endvidere med vidensdeling og løbende undersøgelse af velfærdsteknologier, f.eks. undersøgelse af om intelligente senge o.a. kan finde en bredere anvendelse end den som er i dag i Pleje- og Sundhed. 4. Teknologi Teknologi som redskab til effektiviseringer og borgernes selvhjulpenhed er en langsigtet proces. Der skal derfor fortsat arbejdes med teknologi som indsatsområde. Indsatserne tager udgangspunkt i: At gøre borgerne mere selvhjulpne At give borgerne tryghed i eget hjem At minimere medarbejderne spildtid De tre projekter som er løbet i gang i 2013 fortsætter ind i 2014: Skærmprojektet på Kobbelgaarden Tablet forsøget på HippoCampus og Aspbo QR tags Projekterne fortsætter ind i 2014 som planlagt Skærmprojektet på Kobbelgården 3 er i dag et fuld integreret hjælperedskab for det pædagogiske personale i hverdagen. Vi er fortsat med i videreudviklingen af skærmene i samarbejde med det udbydende firma.

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Misbrugscentret, Alkoholbehandlingen, Fynsgade 10B

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Misbrugscentret, Alkoholbehandlingen, Fynsgade 10B Social- og Omsorgsudvalget, 19-08-2015 Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødested: Misbrugscentret, Alkoholbehandlingen,

Læs mere

Referat fra mødet i Socialudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Socialudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Socialudvalget, 27-08-2013 Referat fra mødet i Socialudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Tillægsdagsorden til mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Byrådet, 09-12-2013 Tillægsdagsorden til mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Borgmester:

Læs mere

Virksomhedsplan Center for Voksne med Autisme og ADHD

Virksomhedsplan Center for Voksne med Autisme og ADHD Virksomhedsplan Center for Voksne med Autisme og ADHD Indhold Om Voksenhandicap (VH)... 2 En god by for alle (VH)... 3 Den aktive borger (VH)... 4 Medborgerskab (VH)... 5 Social kapital (CVAA)... 6 Borgerne

Læs mere

Aftale med Voksen Bo området 2013-2014

Aftale med Voksen Bo området 2013-2014 Aftale med Voksen Bo området 2013-2014 Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

EVALUERING OG ERFARINGSOPSAMLING PROJEKTER MED TILSKUD FRA PULJEN 19M 2009-2012

EVALUERING OG ERFARINGSOPSAMLING PROJEKTER MED TILSKUD FRA PULJEN 19M 2009-2012 Til Socialstyrelsen Dokumenttype Evaluering og erfaringsopsamling af projekterne tilknyttet puljen 19M Dato Juni 2012 EVALUERING OG ERFARINGSOPSAMLING PROJEKTER MED TILSKUD FRA PULJEN 19M 2009-2012 ERFARINGSOPSAMLING

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

BO & AKTIV 2015. Sundhed og trivsel.

BO & AKTIV 2015. Sundhed og trivsel. BO & AKTIV 2015. Sundhed og trivsel. Måske er mennesker med udviklingshæmning længere fra det sunde liv end man skulle tro? Det skal trykprøves! Målsætning Kost, rygning, alkohol, motion og mental sundhed.

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 11-08-2014 Kl. 15:00 Behandlingscenter Svendborg, Dronningsholmvej 60A,

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 11-08-2014 Kl. 15:00 Behandlingscenter Svendborg, Dronningsholmvej 60A, Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 11-08-2014 Kl. 15:00 Behandlingscenter Svendborg, Dronningsholmvej 60A, Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager DAGSORDEN Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården Side 1 af 10 INDHOLDSLISTE 1. Godkendelse af dagsordenen

Læs mere

Beskrivelse af forslag til ældrepulje 2014 2015 Koncentreret beskrivelse på en side

Beskrivelse af forslag til ældrepulje 2014 2015 Koncentreret beskrivelse på en side Beskrivelse af forslag til ældrepulje 2014 2015 Koncentreret beskrivelse på en side Udvalg Social og Sundhed Nr.: 1 Politikområde Ældre Kort titel for løft af indsats Opklassificering af sygeplejen på

Læs mere

Akuttilbudet på Toften

Akuttilbudet på Toften Akuttilbudet på Toften Toftens Akuttilbud er etableret som et projekt financieret via projektmidler fra Socialministeriet, over 3 år til udgangen af 2012. I forbindelse med ophør af projektfasen skal der

Læs mere

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte Politik for pårørendesamarbejde i botilbud Et inspirationshæfte 2 Indhold Hvorfor udarbejde en pårørendepolitik?...4 Formålet med dette hæfte...9 Roller, ansvar og dilemmaer...10 Hæftets indhold og opbygning...12

Læs mere

STATUS PÅ DEMENSSTRATEGIEN OG HANDLEPLAN FOR DET VIDERE ARBEJDE Juli 2015

STATUS PÅ DEMENSSTRATEGIEN OG HANDLEPLAN FOR DET VIDERE ARBEJDE Juli 2015 STATUS PÅ DEMENSSTRATEGIEN OG HANDLEPLAN FOR DET VIDERE ARBEJDE Juli 2015 Indhold Indledning...2 Fokusområde 1: Tidlig opsporing og udredning...4 Fokusområde 2: Information, vejledning og samarbejde med

Læs mere

Kommunernes fælles rolle udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet

Kommunernes fælles rolle udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet 24. MARTS 2014 Kommunernes fælles rolle udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet Fælles rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen Kommunerne har en væsentlig rolle i forhold

Læs mere

Voksenservice. Overordnede mål. Socialudvalget. Mål:

Voksenservice. Overordnede mål. Socialudvalget. Mål: Overordnede mål Handicap Handicap betyder tab eller begrænsning af mulighederne for at deltage i samfundslivet på lige fod med andre. (De Forenede Nationers standardregler, om lige muligheder for handicappede).

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 19-02-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Psykiatripolitik. Randers Kommune

Psykiatripolitik. Randers Kommune Psykiatripolitik Randers Kommune Forord En klog person har sagt: Visioner uden handling er blot en drøm. Handling uden visioner får bare tiden til at gå. Visioner sammen med handling kan ændre verden.

Læs mere

Strategiplan 2013 for Fagcenter Sundhed

Strategiplan 2013 for Fagcenter Sundhed Strategiplan 2013 for Fagcenter Sundhed Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år: Effektmålene er opfyldt på alle områder bortset fra følgende: Udarbejdelse af misbrugspolitik er forsinket

Læs mere

Velfærdsteknologisk Innovation 9 gode eksempler

Velfærdsteknologisk Innovation 9 gode eksempler Velfærdsteknologisk Innovation 9 gode eksempler Velfærdsteknologisk innovation 9 gode eksempler Redaktion: Praktikant Søren Lund Jensen soeren.jensen1@stab.rm.dk Konsulent Bent Berthold Schultz bent.schultz@ps.rm.dk

Læs mere

Ældreplan 2 0 1 1-15. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg

Ældreplan 2 0 1 1-15. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg Ældreplan 2 0 1 1-15 Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg Forord Tak til alle 500 borgere, der med udsagn på de fire borgermøder har bidraget til udvikling af ældreområdet. I har valgt at tage

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - Juni...2 3.

Læs mere

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 1 Header SAMARBEJDSMODELLEN Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN INDHOLD

Læs mere

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017 Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 1 1. Indledning... 3 Baggrund... 3 Udfordringerne... 3 Økonomisk overblik... 5 2. Grundsten og tilgang

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 2. februar 2015. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 2. februar 2015. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 2. februar 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ

Læs mere

Det fælles grundlag Plan for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE

Det fælles grundlag Plan for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE Det fælles grundlag Plan for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE Titel: Det fælles grundlag. Plan for den socialpsykiatriske indsats. Planen er godkendt af Socialudvalget den 11.

Læs mere

Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi

Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi Plan 2016-2019 på det voksenspecialiserede socialområde 2. årlige udgave, april 2015 Indhold 1 Formålet med planen...2 1.1

Læs mere

Forslag til rammeaftale 2009

Forslag til rammeaftale 2009 Forslag til rammeaftale 2009 På det sociale område og specialundervisningsområdet i Syddanmark 26. august 2008 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Kapitel 1: Opsummering...2 Kapitel 2: Udarbejdelse af Rammeaftale

Læs mere

Strategiplan 2013 for fagcentret Plejecentre

Strategiplan 2013 for fagcentret Plejecentre Strategiplan 2013 for fagcentret Plejecentre Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år: Rehabilitering: Der har igennem hele året været arbejdet med rehabilitering og mestringsevne. Personalet

Læs mere