Vel meget af det gode?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vel meget af det gode?"

Transkript

1 Vel meget af det gode? INDHOLD: Personalegoder for selvstændige erhvervsdrivende Forældrekøb... 4 Mange slipper for skat af fri telefon... 4 Ejendomsværdiskatten... 5 Overgangsbekendtgørelsen det bemærkes... 8 Med usvigelig sikkerhed nærmer vi os julen og den ved nytårstide efterfølgende status over livet. Det forløbne år har vi politisk haft nye vinde. Der er indført skattestop, og der er arbejdet med forenklinger af skattereglerne. FACIT behandler i julenummeret 2002 nogle konsekvenser af skattestoppet på området for ejendomsværdiskatten. Vore kolleger i dagspressen er endnu ikke færdige med at behandle spørgsmålet skattestop eller ej - vi belyser i stedet konsekvenserne i 2003 for ejendomsværdiskatten. Det forekommer langt lettere at forholde sig til realiteterne end til teorierne. Sådan er verden nu en gang indrettet. Forenklinger har der også været plads til i dette nummer. Disse forenklinger vedrører ikke skattenedsættelser, men gør overgangen til den nye årsregnskabslov lettere. På området for arbejdsgiverbetalt telefon medfører behovet for at forenkle muligvis en direkte skattenedsættelse. Betaler arbejdsgiveren for en dataforbindelse mellem hjem og arbejdsplads - og denne forbindelse også kan bruges til almindelige telefonopkald - beskattes fri telefon ikke. Er det ikke vel meget af det gode?, sagde drengen. Hans husbond gav ham fri to dage til jul. Vi skal ikke forsøge at forudsige kommende administrative problemer med dén regel. Den danske skattedebat er som altid oppe i fulde omdrejninger, hvor misforståelser trives i bedste velgående, og hvor eksakt viden ikke belaster aktørerne nævneværdigt. Interne afregningspriser mellem afdelinger af store firmaer eller byggeri af et operahus - der er rige muligheder for at sælge et budskab på skatteområdet, hvor substansen i budskabet kan ligge på et lille sted. Er det nu ikke vel meget af det gode?, kan man spørge. Vel er det så, men medierne kan ikke altid trække grænser. Lad os håbe, at status ved nytårstide giver os alle lyst til at gøre livet lidt lettere for vore medmennesker. Glædelig jul og godt nytår!

2 Personalegoder for selvstændige erhvervsdrivende Der er markante forskelle på beskatningen af personalegoder, alt efter om man er lønmodtager eller erhvervsdrivende Negativ særbehandling Alle abonnementer beskattes I september-udgaven af FACIT bragte vi en artikel om personalegoder til lønmodtagere. Selvstændige erhvervsdrivende og hovedaktionærer bliver også beskattet af personalegoder. Beskatningen er dog ikke altid den, der gælder ved beskatning af øvrige lønmodtagere. Når der er forskel, er der stort set altid tale om negativ særbehandling af selvstændige erhvervsdrivende og hovedaktionærer. Telefonudgifter Selvstændige erhvervsdrivende kan for eksempel komme ud for, at den private andel af telefonregningen bliver større end de maksimalt kr. pr. år, som lønmodtagere beskattes af, når de har fri telefon. Når telefonen er placeret uden for arbejdsstedet, skal der således betales skat af et minimumsbeløb for samtaler på kr. pr. år inklusive moms, og der skal betales skat af abonnementsudgiften. Er der flere abonnementer uden for virksomheden, beskattes de alle. Det gælder også de forholdsvis dyre teleabonnementer ISDN og ADSL, som mange anvender. Sundhedsudgifter På området for firmabetalte sundhedsudgifter er der tale om forskelsbehandling, idet lønmodtageren ikke skal betale skat af arbejdsgiverbetalte behandlinger, der er lægefagligt begrundede. I hovedtræk går reglerne ud på, at der er skattefrihed under den betingelse, at der foreligger en lægefaglig begrundelse og en henvisning til behandling ved sygdom, ulykke eller psykisk lidelse. Er der tale om alkoholbehandling, er det dog tilstrækkeligt med en lægeerklæring. I forbindelse med kiropraktorbehandlinger er det tilstrækkeligt med en erklæring fra en autoriseret kiropraktor. Arbejdsbetingede, forebyggende sundhedsydelser er skattefri under visse betingelser. I forbindelse med finanslovsforslaget forventes det, at der fra 2003 skal være fradrag for selvstændige erhvervsdrivendes - herunder hovedaktionærers - sundhedsbehandlinger på tilsvarende betingelser, der gælder for lønmodtagere. Medarbejdende ægtefæller er også omfattet af forslaget. Personbiler På bilområdet er der også forskel på beskatningen. En selvstændig erhvervsdrivende, der ikke anvender virksomhedsordningen og har en blandet benyttet bil, kan fordele de faktiske udgifter efter et skøn over kørslens omfang. Det er uden betydning, om bilen er købt for virksomhedens eller private midler. Man kan også vælge at købe bilen for private midler og belaste firmaet for erhvervsmæssig kørsel ved at gange det faktiske kørselsomfang med statens takster for kørsel i egen bil i firmaets tjeneste - for ,84 kr. pr. kilometer for de første kilometer pr. år og 1,58 kr. pr. kilometer herudover. Denne metode kan også anvendes af personer, der har valgt virksomhedsskatteordningens regler. Disse personer kan vælge at fordele bilens udgifter efter et af skattevæsenet godkendt skøn over kørslens omfang, men bilen skal betales af private midler. Hvis man har valgt at betale bilen med firmaets midler, bliver man omfattet af reglerne om fri bil. Fortryder man dette, kan man overføre bilen og en eventuel tilhørende finansiering til det private regnskab, men konsekvensen er, at nettobeløbet bliver bogført som en hævning og derfor medfører endelig beskatning. Mange har efterhånden valgt at drive virksomhed i ApS eller A/S. Har man fri bil, bliver man beskattet af værdien af fri bil, uanset om man anvender bilen eller ej. 2

3 Det er tilstrækkeligt, at man har bilen til rådighed. Beskatningen kan kun undgås, hvis man kan løfte bevisbyrden for, at bilen ikke anvendes privat. Dette kan ske i form af et kørselsregnskab udfyldt efter gældende regler. Fra og med 2002 gælder dokumentationskravet ikke, når der er tale om varebiler på gule plader, og virksomheden har fået refunderet momsen på varebilen. Hovedaktionærer kan vælge at købe bilen selv og herefter modtage kørselsgodtgørelse efter statens takster på baggrund af et kørselsregnskab. Hovedaktionærerne kan således ikke vælge at fordele udgifterne efter et skøn. Anskaffelsestidspunkt for fri bil Netop i denne tid tænker mange på at skifte firmabilen ud. Det skyldes blandt andet reglen om det 4. kalenderår. Som bekendt udgør værdien af fri bil 25% af de første kr. og 20% af resten, dog minimum 25% af kr. For nye biler gælder det, at beregningsgrundlaget er nybilprisen. I det 4. kalenderår, hvor man ejer bilen, nedsættes beregningsgrundlaget med 25%. De første kr. beskattes dog stadig med 25%. Hvis bilen købes sidst på året, vil den restende del af kalenderåret blive betragtet som det første år, og der går derfor i realiteten kun godt 2 år, før beregningsgrundlaget nedsættes med 25%. Brugte biler Når der er gået 3 år (3 x 365 dage) efter første indregistrering, betragtes bilen som brugt. Køber man i stedet en brugt bil, er beskatningsgrundlaget 25% af de første kr. af anskaffelsesværdien og 20% af resten - dog mindst 25% af kr. Før 28. marts 2000 gjaldt der andre regler. Er bilen anskaffet forud for denne dato, kan man stadig vælge de gamle regler for For 2003 gælder der kun ét regelsæt. Har man anskaffet en meget dyr bil, der siden er faldet væsentligt (mere end 25%) i værdi, og som nu er brugt, fordi den er mere end 3 år gammel, kan det overvejes at sælge den og købe en brugt bil magen til. Herved kan man få beregningsgrundlaget reduceret til værdien - frem for 25% af nybilprisen. Fri bolig Et af de frynsegoder, der beskattes mest forskelligt, er en bolig. Beskatningen afhænger af, hvorvidt man er medarbejder - med eller uden bopælspligt/ fraflytningspligt - hovedaktionær eller familiemedlem. I 2000 blev reglerne for beskatning af hovedaktionærers fri bolig skærpet. Den skattemæssige værdi udgør i % af værdien op til kr. og 8% af resten. Der er en række valgmuligheder for beregningsgrundlaget, men for nyanskaffede huse er det den højeste værdi af ejendomsværdien eller anskaffelsessummen. På grund af skattestoppet sker der ikke nogen regulering efterhånden som ejendomsvurderingen stiger. Boliger i udlandet fastsættes efter et skøn. Hovedaktionærer skal i modsætning til det øvrige personale betale AM- og SP-bidrag af værdien af boligen. Selvom det i mange tilfælde synes at være en god ide at lade selskabet købe huset, blandt andet fordi de opsparede midler i selskabet kan anvendes til finansieringen, bør det overvejes nøje. En af de væsentligste fordele ved selv at eje huset er, at man som privatperson ikke betaler skat af en eventuel fortjeneste, hvis man er omfattet af den såkaldte parcelhusregel. Reglerne gælder ikke ejendomme med bopælspligt, for eksempel landbrugsejendomme. I disse tilfælde er beskatningsgrundlaget den markedsleje, der kan opnås gennem udleje af boligen. Reduktion af beregningsgrundlaget Fordele ved selv at eje 3

4 Forældrekøb En højesteretsdom fastslår, at forskellen mellem den aftalte leje og markedslejen skal beskattes Når junior skal flytte til en anden by, overvejer mange forældre, om de skal købe et hus eller en lejlighed, som den unge kan bo i til en favorabel husleje. hvor ejeren fik fradrag for vedligeholdelsesudgifter udover de 25/35%. Det er også sket, at de afholdte udgifter vedrørte en decideret renovering og derfor ikke kunne accepteres. Fradrag for udgifterne En nyere højesteretsdom på området slår imidlertid fast, at forældrene skal betale skat af en markedsbestemt husleje, uanset hvad den unge betaler i husleje til forældrene. Til gengæld er der fradrag for udgifterne efter de samme regler, som gælder for almindelige udlejningsejendomme. En typisk konflikt er spørgsmålet om fradrag for vedligeholdelsesudgifter contra forbedringsudgifter. Der findes heldigvis en procentregel, hvorefter man de første 3 år efter købet som hovedregel kan fratrække istandsættelsesudgifter op til 35% af lejeindtægten vedrørende én- og tofamiliehuse (25% vedrørende lejligheder). Man kan akkumulere, så fradraget kan udskydes til år 3, hvis man for eksempel ikke har afholdt udgifter i år 1 og 2 og afholder store udgifter i år 3. Reglen er ikke uden undtagelser. Der forekommer efter gældende skattepraksis afgørelser, Køber man et håndværkertilbud og renoverer ejendommen før indflytningen, skal man derfor ikke regne med at få fradrag. Ved forældrekøb skal man tage højde for, at det kun er den, der bor/har boet i et hus, der kan anvende parcelhusreglen. Er der et værdistigningspotentiale, kan det derfor være en god ide at låne den unge pengene til selv at anskaffe ejendommen. Mange slipper for skat af fri telefon Interessant meddelelse om værdi af fri telefon og datakommunikation Skattefrihed Told- og Skattestyrelsen har meddelt, at arbejdsgiverbetalt dataforbindelse med adgang til firmaets netværk er helt skattefri, selv om arbejdsgiveren i forvejen dækker den ansattes udgifter til almindelig telefoni på samme telefonlinie. Lønmodtagere, som får telefon betalt af arbejdsgiveren, bliver normalt beskattet af værdien heraf, svarende til maksimalt kr. årligt. Beløbet er B-indkomst. Hvis en ansat har fri dataforbindelse og fri telefon stillet til rådighed af arbejdsgiveren på samme tid og via samme telefonlinie, eksempelvis på ADSL, ISDN eller almindelig telefonforbindelse, er konsekvensen af den helt nye afgørelse, at den ansatte hverken skal beskattes af fri telefon eller fri datalinie. Man har fra skattemyndighedernes side tilstræbt en enkel løsning, så man slipper for at dele regningen op i en skattefri og en skattepligtig del. Ansatte, som kun har fri telefon, og som ikke har nogen dataforbindelse, eller som har en ekstra telefon eksempelvis i et sommerhus, skal fortsat betale skat af kr. årligt af denne. Skatten kan dog reduceres med husstandens øvrige private telefonudgifter, eksempelvis til mobiltelefon. Overstiger den samlede private telefonregning kr årligt, bliver der således intet at beskatte. 4

5 Ejendomsværdiskatten En gennemgang af reglerne for 2003 Den ejendomsværdiskat, der skal betales for 2003 (af danske ejendomme), bliver beregnet på grundlag af den mindste af følgende værdier: Ejendomsværdien pr. 1. oktober 2003 Ejendomsværdien pr. 1. januar % Ejendomsværdien pr. 1. januar 2002 Disse værdier er fastsat på grundlag af den offentlige ejendomsvurdering, der til og med januar 2002 er blevet foretaget en gang hvert andet år. Ejendomsskatten betales ved siden af de egentlige indkomstskatter, men opkræves sammen med indkomstskatterne. Ejendomsværdiskatten kan ikke nedsættes af et eventuelt skattemæssigt underskud. Ejendomsværdiskat betales af såvel danske som udenlandske ejendomme. Der skal betales ejendomsværdiskat af en ejendom i Danmark, uanset om ejeren er bosat her eller i udlandet. Ejendomsværdiskatten er 10 promille (1%) af den del af ejendomsværdien, der ikke overstiger en progressionsgrænse på kr. i indkomståret Af ejendomsværdien over progressionsgrænsen betales 30 promille. For udenlandske ejendomme udgør beregningsgrundlaget den mindste værdi af: Handelsværdien pr. 1. januar 2003 Handelsværdien pr. 1. januar 2001 Er ejendomme erhvervet efter 1. januar 2001, anvendes handelsværdien på købstidspunktet i stedet for handelsværdien pr. 1. januar Til handelsværdien pr. 1. januar 2001 tillægges prisen på om-, til- eller nybygning foretaget efter 1. januar Ved delvis udleje bliver ejendomsværdiskatten nedsat forholdsmæssigt, men det afhænger af den metode for opgørelse af lejeindtægt, der vælges. Der gives desuden nedslag, hvis ejendommen har været ubeboelig i en periode. Når den beboede ejendom ejes sammen med andre, skal der kun betales ejendomsværdiskat af den del, der svarer til ejerens andel af ejendommen. Ejendomsværdiskatten beregnes for hele ejendommen som om den var eneejet, hvorefter en andel heraf - svarende til ejerandelen af ejendommen - betales i ejendomsværdiskat. For tofamiliehuse er beregningsgrundlaget dog den ejendomsværdi, der ved vurderingsmeddelelsen er henført til ejerens lejlighed, og ikke ejerandelen af den samlede ejendom. Kun samejere, der anses for at benytte ejendommen, betaler ejendomsværdiskat. Øvrige ejere beskattes af de faktiske lejeindtægter eller en skønsmæssig lejeværdi svarende til markedslejen. Som følge af skattestoppet skal der af ejendomsværdiskatten fra 2002 beregnes et nedsættelsesbeløb, der fastfryses og trækkes fra ejendomsværdiskatten de efterfølgende år. Skattestoppet betyder, at beregningsgrundlaget for ejendomsværdiskatten for den samme ejendom i samme stand med samme ejer ikke vil stige udover ejendomsværdien for %. Skatten nedsættes forholdsmæssigt Skattestoppet Eksempel på beregning af nedsættelsesbeløb for 2002 Ejeren er ikke pensionist. Ejeren ejer ejendommen 100%. Ejendomsværdi pr. 1. januar % Ejendomsværdiskat for 2001* 10 promille af kr. Nedslag for at have erhvervet senest : 2 promille af kr. Yderligere nedslag for at have erhvervet senest : 4 promille af kr., dog maksimalt kr. (hvis berettiget til standardfradrag efter gamle regler) Beregnet (helårlig) ejendomsværdiskat for 2002 Helårlig ejendomsværdiskat for 2002 må maksimalt stige til: kr. (ejendomsværdiskat for 2001) kr. = kr. Nedsættelsesbeløb, der skal fastfryses: kr kr. Ejendomsværdiskat til betaling for 2002 kr * Beregnet ejendomsværdiskat på årsopgørelsen for 2001 for hele året og for hele ejendommen. 5

6 Overgangsbekendtgørelsen Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet Væsentligt supplement Leasingkontrakter Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven). Bekendtgørelsen er et meget væsentligt supplement til de overgangsregler, der er indeholdt i selve loven, idet disse relativt begrænsede regler primært retter sig mod virksomheder i regnskabsklasserne C og D. Udover en række specifikke undtagelser fra kravet om anvendelse af dagsværdi og amortiseret kostpris på visse finansielle aktiver og forpligtelser, er hovedindholdet koncentreret omkring lempelser i forbindelse med overgangen til den nye lov. Nedenfor er beskrevet de specifikke lempelser for de enkelte regnskabsklasser. Klasse B Overgangsbekendtgørelsen tillader virksomheder i regnskabsklasse B at fortsætte med det hidtidige målegrundlag for aktiver og forpligtelser, der er erhvervet/påtaget før årsregnskabslovens ikrafttræden. Kun transaktioner og begivenheder, der opstår efter lovens ikrafttræden, skal følge den nye regnskabspraksis. Årsregnskabslovens krav om måling af investeringsejendomme, råstoffer eller lignende værdier og dermed forbundne forpligtelser til dagsværdi udskydes til regnskabsår, der begynder 1. januar 2003 eller senere. For klasse B-virksomheder er der tale om meget vidtgående overgangsbestemmelser. Eksempelvis betyder overgangsreglerne, at finansielle leasingkontrakter indgået før 1. januar 2002 (for virksomheder med kalenderårsregnskab) fortsat kan behandles efter de hidtil gældende regler, og dermed ikke skal medføre indregning i balancen som et materielt anlægsaktiv med en tilhørende forpligtelse til at betale leasingydelser. Klasse C - mellemstor For mellemstore virksomheder i klasse C tillader overgangsbekendtgørelsen på udvalgte områder, at alene transaktioner gennemført efter lovens ikrafttræden indregnes efter reglerne i den nye årsregnskabslov. Disse virksomheder kan også undlade at anvende det nye målegrundlag for aktiver og forpligtelser, der allerede var indregnet i årsrapporten før lovens ikrafttræden. Lempelserne omfatter følgende poster: Immaterielle aktiver og indretning af lejede lokaler Finansielt leasede aktiver og dertil knyttede forpligtelser samt igangværende arbejder for fremmed regning Finansielle aktiver og forpligtelser, der skal indregnes til amortiseret kostpris Investeringsejendomme, råstoffer eller lignende værdier og dermed forbundne forpligtelser Aktiver og forpligtelser i en erhvervet virksomhed samt negativ goodwill Årsregnskabslovens krav om måling af investeringsejendomme, råstoffer eller lignende værdier og dermed forbundne forpligtelser til dagsværdi udskydes til regnskabsår, der begynder 1. januar 2003 eller senere. Klasse C - stor For store virksomheder i klasse C tillader overgangsbekendtgørelsen på udvalgte områder, at alene transaktioner gennemført efter lovens ikrafttræden indregnes efter reglerne i den nye årsregnskabslov. Disse virksomheder kan også undlade at anvende det nye målegrundlag for aktiver og forpligtelser, der allerede var indregnet i årsrapporten før lovens ikrafttræden. Lempelserne omfatter følgende poster: Immaterielle aktiver og indretning af lejede lokaler Aktiver og forpligtelser i en erhvervet virksomhed samt negativ goodwill Endvidere indeholder bekendtgørelsen følgende lempelser omkring segmentoplysninger indtil 1. januar 2004: Segmentoplysninger vedrørende anlægsaktiver og forpligtelser Segmentoplysninger vedrørende ordinært resultat før finansielle indtægter og omkostninger Oplysningerne kan udskydes, såfremt der er aflagt og offentliggjort et koncernregnskab for virksomheden eller en af dennes modervirksomheder, hvori en sådan opdeling er vist. 6

7 Virksomheden kan endvidere indtil 1. januar 2004 undlade ovenstående segmentoplysninger for det sekundære segment i både moderselskabets og koncernens årsrapport. Det gælder, uanset om der er tale om aktiviteter eller geografiske markeder. Klasse D Udover årsregnskabslovens lempelser får virksomheder i regnskabsklasse D yderligere lempelser for: Aktiver og forpligtelser i en erhvervet virksomhed samt negativ goodwill Segmentoplysninger som omtalt ovenfor under Klasse C - stor Det skal i denne forbindelse understreges, at børsnoterede virksomheder er omfattet af de danske regnskabsvejledninger. Heraf følger, at disse virksomheder ikke kan anvende alle lempelsesbestemmelserne ved overgangen til den nye årsregnskabslov. Koncernforhold En modervirksomhed kan i års- og koncernrapporten behandle etablering af koncernforhold efter den metode, der blev anvendt ved koncernetablering inden årsregnskabslovens ikrafttræden. Der skal ikke foretages omberegning efter de nye krav vedrørende overtagelsesmetoden eller sammenlægningsmetoden. Øvrige overgangsbestemmelser Overgangsbekendtgørelsen indeholder lempelser, der især får betydning for virksomheder i regnskabsklasse C. Anvendelse af lempelserne skal oplyses og begrundes konkret og fyldestgørende. Bekendtgørelsen fritager for kravet om sammenligningstal i den første pengestrømsopgørelse, virksomheden skal udarbejde efter årsregnskabsloven. Endvidere kan virksomheder, der skal angive 5 års hoved- og nøgletalsoversigt, undlade at tilpasse tidligere års hoved- og nøgletal. Ovenstående lempelser kan ikke anvendes af virksomheder, der følger de danske regnskabsvejledninger. Oplysninger Virksomheder, der anvender undtagelsesmulighederne i bekendtgørelsen samt årsregnskabslovens overgangslempelser, skal oplyse herom. Det anbefales, at sådanne oplysninger gives under Anvendt regnskabspraksis. Oplysningerne skal gives både i overgangsåret og i de efterfølgende regnskabsår, hvor årsrapporten er påvirket af anvendelsen af bestemmelserne. Anbefaling Det er ledelsen i virksomheden, der aflægger årsrapporten og dermed også ledelsen, der i sidste ende har ansvaret for, i hvilket omfang overgangsreglerne bringes i anvendelse. Ved at bruge overgangsbestemmelserne vil virksomheden - i hvert fald i en periode - arbejde med to forskellige praksis på ensartede regnskabsposter. Det kan medføre en række problemstillinger og eventuelt i den sidste ende så tvivl om det retvisende billede. Det anbefales derfor som udgangspunkt at ændre regnskabspraksis én gang for alle i forbindelse med overgangen til den nye årsregnskabslov. Ændringen af regnskabspraksis bør så vidt muligt ske ved indregning direkte på egenkapitalen primo og ved tilpasning af sammenligningstal. Overgangsbestemmelserne kan overvejes anvendt på regnskabsposter, der ikke i sig selv er væsentlige, eller hvor indvirkningen på årsrapporten er uvæsentlig. Endelig kan det - eksempelvis vedrørende indregning af indirekte produktionsomkostninger - være vanskeligt at omarbejde tidligere aflagte regnskaber, såfremt virksomheden ikke tidligere har etableret de nødvendige registreringssystemer. I sådanne situationer kan anvendelsen af overgangsbestemmelserne være en nødvendighed. På aktiver og forpligtelser med lange brugseller løbetider - eksempelvis finansielt leasede aktiver og investeringsejendomme - anbefales en ændring af regnskabspraksis med tilbagevirkende kraft. Gives under Anvendt regnskabspraksis Uvæsentlige poster 7

8 - d e t b e m æ r k e s Aktuelle satser Mindsterenten 1. januar - 9. oktober 2002 udgør 4% p.a. Mindsterenten 10. oktober december 2002 udgør 3% p.a. Diskonto: ,50% ,75% ,50% ,25% ,75% ,25% Aktuelle datoer 27. december 2002 Betaling af moms - store virksomheder. 31. december 2002 Sidste frist for indbetaling på kapitalpension og rateopsparing for indkomståret Sidste frist for rentefri indbetaling af restskat for 2002 udover kr. 27. januar 2003 Betaling af moms - store virksomheder. 10. februar 2003 Betaling af moms - mellemstore virksomheder (omsætning 1-15 mio. kr. om året). 25. februar 2003 Betaling af moms - store virksomheder. 3. marts 2003 Betaling af moms - små virksomheder (omsætning under 1 mio. kr. om året). 17. marts 2003 Sidste frist for ubegrænset indbetaling af restskat for Der betales et tillæg på 2% af beløb over kr. 20. marts 2003 Betaling af 1. rate acontoskat for selskaber. 25. marts 2003 Betaling af moms - store virksomheder. Finanslovsforliget Et af de betydningsfulde lovforslag i finansloven er lovforslaget om en ændret beskatning af medarbejderaktier. Vi vil fortælle om de nye regler, når de bliver vedtaget. Her vil vi blot minde om, at personer, der ejer aktier - uden at være hovedaktionærer - og som har ejet dem i mindre end 3 år efter lovforslaget, skal opgøre en fiktiv avance ved fraflytning og dermed betale skat i Danmark, selvom de sælger aktierne, mens de bor i udlandet. Hidtil har disse personer ikke været omfattet af den såkaldte havelågeskat på aktier. De nye regler ventes vedtaget før jul. Beskatning af lejeindtægter Når man udlejer fast ejendom, er lejeindtægten som regel erhvervsmæssig indkomst, der beskattes som personlig indkomst. Undtagelserne herfra gælder værelsesudlejning i egen villa eller lejlighed og udlejning af sommerhuse, som man selv anvender privat. Landsskatteretten har for nylig afsagt en kendelse om afgrænsningen til erhvervsmæssig indkomst. Sagen drejede sig om en hovedaktionær, der udlejede under 25% af villaen til selskabet. Ejendommen var vurderet som villa, og familien boede i resten af huset. Landsskatteretten fastslog, at der ikke var tale om erhvervsmæssig udlejning, og at lejeindtægten derfor var kapitalindkomst. Generationsskifte I de kommende år står der generationsskifte og pensionering på dagsordenen i danske virksomheder. RevisorGruppen Danmark har i den forbindelse udgivet en serie af publikationer, som vore læsere er velkomne til at rekvirere. En af nyskabelserne er de nye og lempelige regler om skattefri spaltning. Muligheden for at indskyde fortjenesten ved salg af virksomheden på en pensionsordning - dog højst cirka 2 mio. kr. - kan også være interessant. Det gælder ikke mindst for personer, der påtænker at nyde deres otium i Frankrig eller Spanien. December 2002 RevisorGruppen Danmark er en videnbaseret sammenslutning af uafhængige, statsautoriserede revisionsfirmaer. Medlemsfirmaer: Andersen Hübertz Kirkhoff statsautoriseret revisionsaktieselskab København Busch-Sørensen Århus / Skanderborg Gunni Pedersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab København Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Frederiksberg Revisionsfirmaet Kvist & Jensen AS Randers / Hammel / Hadsund / Hadsten / Mørke Kresten Foged Statsautoriseret Revisionsaktieselskab København Krøyer Pedersen Holstebro / Struer Revisionskontoret Lemvig-Thyborøn Statsautoriseret revisionsaktieselskab Lemvig / Thyborøn Lund Thomsen & Partnere København H. Martinsen Statsautoriseret revisionsaktieselskab Esbjerg / Grindsted / Kolding / Varde / Vejen / Vejle Partner Revision Statsautoriseret revisionsaktieselskab Brande / Galten / Herning / Ikast / Jelling / Ringkøbing / Silkeborg Revision Syd Nykøbing F Revisorsamvirket af 1975 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Herlev RIR Revision I/S Roskilde / Holbæk SønderbroHus I/S Statsautoriserede Revisorer Horsens Sønderjyllands Revision Statsautoriseret revisionsaktieselskab Aabenraa / Padborg Ullits & Winther Viborg FACIT-redaktion: Jens Skovby (ansv.), Thomas Bjerrehus Vi tager forbehold for fejl og mangler i vort referat af lovgivning med mere, og vi påtager os intet rådgivningsansvar uden forudgående konsultation vedrørende de omhandlede emner. Eftertryk af hele artikler med kildeangivelse tilladt. Redaktionen er afsluttet den 14. november Tryk: Silkeborg Bogtrykkeri AS

Overgangsbekendtgørelsen

Overgangsbekendtgørelsen vedrørende Overgangsbekendtgørelsen Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet Væsentligt supplement 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Er nok nok? Nogle ordspil bliver hængende i hukommelsen; andre gør ikke. Nok er nok blev udtrykket, der i første del af 2008 blev tidens løsen.

Er nok nok? Nogle ordspil bliver hængende i hukommelsen; andre gør ikke. Nok er nok blev udtrykket, der i første del af 2008 blev tidens løsen. Er nok nok? INDHOLD Skat ved køb og eje af udenlandske ejendomme... 2-3 Udbyttebeskatning og aktieavancebeskatning for personer... 4-5 Reglerne om etableringskontohenlæggelser er blevet lempet... 5-6 Lidt

Læs mere

De lyse nætters tid. Vanen tro kan overskriften til FACIT relateres til indholdet af bladet - og til de skiftende tider uden for vore vinduer.

De lyse nætters tid. Vanen tro kan overskriften til FACIT relateres til indholdet af bladet - og til de skiftende tider uden for vore vinduer. De lyse nætters tid INDHOLD: Generationsskifte... 2-3 Konkurrenceevnepakken... 4 Parcelhusreglen er til debat igen... 5 Ansættelsesbeviser... 5 Omkostningsdækning i skattesager... 6 Nye regler for ejendomsværdiskat...

Læs mere

Man skal ikke laste given gave...

Man skal ikke laste given gave... Man skal ikke laste given gave... INDHOLD: Personalegoder... 2-3 Ledelsespåtegning og ledelsesberetning... 4-6 Finansloven 2003... 6 Momsnyt... 7 - det bemærkes... 8 Et skattetryk af en given størrelse

Læs mere

Den mindste kunst. Der er gået hul på et nyt år, og med usvigelig præcision melder kravet om indsendelse af selvangivelsen

Den mindste kunst. Der er gået hul på et nyt år, og med usvigelig præcision melder kravet om indsendelse af selvangivelsen Den mindste kunst INDHOLD: Selvangivelsen 2003... 2-3 Udlejning af sommerhuse og fritidsejendomme... 3 Virksomheder i klasse B og aflæggelse af årsrapport... 4-5 Afskrivning på kunstnerisk udsmykning...

Læs mere

Forandring fryder? Nye læsere ved det ikke før nu - læsere af tidligere numre af FACIT ser det straks: Vi har skiftet kulør!

Forandring fryder? Nye læsere ved det ikke før nu - læsere af tidligere numre af FACIT ser det straks: Vi har skiftet kulør! Forandring fryder? INDHOLD: Ny årsregnskabslov... 2-3 Acontoskatteordningen... 4-5 Reklame kontra repræsentation... 5 Fratrædelsesgodtgørelse... 6 Kompensation ved fratræden af stilling... 6 Sundhedsudgifter

Læs mere

Hvis dette er fakta...

Hvis dette er fakta... M a r t s 2 0 0 1 Hvis dette er fakta... INDHOLD: Selvangivelsen 2000... 2-4 Forslag til ny årsregnskabslov... 5-6 Bliver parcelhusreglen overfortolket?... 6-7 - det bemærkes... 8 Det er klart, at vi bestræber

Læs mere

Stå ej til søs... Det hører til sjældenhederne, at vi her i FACIT kan skrive om en ny lovgivning for revisorer.

Stå ej til søs... Det hører til sjældenhederne, at vi her i FACIT kan skrive om en ny lovgivning for revisorer. Stå ej til søs... INDHOLD: Ny revisorlov... 2-4 Statsskatteloven fylder 100 år... 4 Nye fristregler... 5 Frie goder... 6-7 Klar besked om skat... 7 - det bemærkes... 8 Det hører til sjældenhederne, at

Læs mere

Ret skal være ret. Starter vi med os selv, er vi som revisorer underlagt et sæt af regler, der fra tid til anden bliver ændret fra lovgiverside.

Ret skal være ret. Starter vi med os selv, er vi som revisorer underlagt et sæt af regler, der fra tid til anden bliver ændret fra lovgiverside. Ret skal være ret INDHOLD: Revisortilsynets virke... 2-3 Fri bil - sale and lease back... 4-5 Ophørspension... 5 Erklæringer fra revisor... 6 Nye bruttotrækordninger... 7 Sambeskatning... 7 det bemærkes...

Læs mere

Bedre sent end aldrig...

Bedre sent end aldrig... Bedre sent end aldrig... INDHOLD: Pensionsordninger... 2-3 Skattefri rejsegodtgørelse... 3-4 Arbejdsgiverbetalt sundhedsudgift... 4-5 Tilbagebetaling af AM-bidrag... 5 Generelle regler om genoptagelse...

Læs mere

Alle mand ombord! Køb af forældre, fri færge, massage og zoneterapi, hjemmekontor og skattefrit udbytte for nu at nævne nogle af stikordene..

Alle mand ombord! Køb af forældre, fri færge, massage og zoneterapi, hjemmekontor og skattefrit udbytte for nu at nævne nogle af stikordene.. Alle mand ombord! INDHOLD Forældrekøb... 2-4 Acontoskat for selskaber... 4 Bruttotrækordninger... 5-6 Skærpet beskatning af fondsaktier... 6 Hjemmekontor med fradrag... 7 Omstrukturering... 7 det bemærkes...

Læs mere

Trøst er alderens kunst

Trøst er alderens kunst Trøst er alderens kunst INDHOLD: Selvangivelsen for 2001... 2-3 Kursgevinst og -tab på realkreditlån... 3-4 Konkurrenceevnepakken... 5 Efterløn og pension... 6-7 - det bemærkes... 8 Der er stadig sne på

Læs mere

Enhver er sig selv nærmest

Enhver er sig selv nærmest INDHOLD: Enhver er sig selv nærmest Nye personalegoder... 2 Forpligtelser over for medarbejdere... 3-4 Fri bil... 4-5 Begrænsning af selskabers rentefradrag... 5 Erhvervslivet og kulturen... 6 Registreringsafgiften

Læs mere

Frem og tilbage. Disse to bevægelser kunne umiddelbart tænkes at ville ophæve hinanden, så man i virkeligheden slet ikke kom nogen steder.

Frem og tilbage. Disse to bevægelser kunne umiddelbart tænkes at ville ophæve hinanden, så man i virkeligheden slet ikke kom nogen steder. Frem og tilbage INDHOLD: Ekstraordinært udbytte... 2-3 Fradragsberettigede etableringsomkostninger... 4 Vækstkaution... 5 Beskatning for ejendomsejere... 6 Acontoskat for selskaber... 7 det bemærkes...

Læs mere

Nyt fra fronten. Intet nyt er godt nyt lyder et nordisk ordsprog. Når man ikke hører noget, er der sandsynligvis ikke sket ulykker på fronten.

Nyt fra fronten. Intet nyt er godt nyt lyder et nordisk ordsprog. Når man ikke hører noget, er der sandsynligvis ikke sket ulykker på fronten. Nyt fra fronten INDHOLD: Forårspakken 2004... 2 Klar besked om skat... 3 Holdingselskaber får momsfradrag... 4 På efterløn med pengetank... 4 Kapitalpensioner kan nu hæves successivt... 5 Skattemappen...

Læs mere

Den nye årsregnskabslov

Den nye årsregnskabslov vedrørende Den nye årsregnskabslov - nyheder og væsentlige ændringer Forord Folketinget har vedtaget den nye årsregnskabslov. Ændringerne i forhold til det oprindeligt fremsatte lovforslag var få og relativt

Læs mere

Spørgsmålet er, om indholdet i denne overskrift overhovedet giver nogen form for mening længere.

Spørgsmålet er, om indholdet i denne overskrift overhovedet giver nogen form for mening længere. Ude - og hjemme.. INDHOLD IFRS-regnskaber... 2-3 Medarbejderobligationer... 3-5 Beskatning af rejser... 5 Skattefrie omstruktureringer... 6-7 det bemærkes... 8 Spørgsmålet er, om indholdet i denne overskrift

Læs mere

Helt oppe at køre...

Helt oppe at køre... Helt oppe at køre... INDHOLD Beskatning af fi rmabil... 2-4 Skat ved salg af aktier... 4-5 Aktionærlån... 6-7 det bemærkes... 8 Måske et af de mere populistiske udtryk - i hvert tilfælde, når ordet helt

Læs mere

Ude godt... Der en vis tendens til, at mange af os vil noget andet end det, vi i dag er beskæftiget med.

Ude godt... Der en vis tendens til, at mange af os vil noget andet end det, vi i dag er beskæftiget med. Ude godt... INDHOLD: Skat ved arbejde i udlandet... 2-3 Nye faktureringsregler... 3-5 Skattemæssig behandling af kursgevinster og -tab... 5 Nye EU-medlemmer... 6 Reception hel/delvis fradragsret... 6-7

Læs mere

v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov

v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov f o r o r d Folketinget har påbegyndt behandlingen af det forslag til ny årsregnskabslov, som blev fremsat den 10. januar 2001. Det forventes, at lovforslaget vedtages

Læs mere

Improviserede nyheder

Improviserede nyheder Improviserede nyheder INDHOLD: Sambeskatning af selskaber... 2-3 Ny mulighed for investering af pensionsmidler... 4-5 Arbejdsmarkedets fælles barselsfond... 5-6 Efterløn og private pensionsordninger...

Læs mere

Pensionsordninger, skatter og afgifter

Pensionsordninger, skatter og afgifter Pensionsordninger, skatter og afgifter FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing

Læs mere

Skatteinformation august 2010

Skatteinformation august 2010 at dette er bagsiden af Facit Kvist & Jensen Randers / Hammel / Grenaa / Hadsten Martinsen Esbjerg / Grindsted / Kolding / København / Tørring / Varde / Vejen / Vejle MGI Revision København Nielsen & Christensen

Læs mere

NYT FRA DIN REVISOR - SEPTEMBER 2013

NYT FRA DIN REVISOR - SEPTEMBER 2013 NYT FRA DIN REVISOR - SEPTEMBER 2013 Kontantforbuddet i hvidvaskloven... side 4-5 Moms ved overdragelse af virksomhed... side 6-7 Beskatning af personalegoder... side 8-9 Forældrekøb... side 10-11 Det

Læs mere

Vi skal til det igen. Vi skal tage afsked med et brugt år, og et nyt skal forberedes med alt, hvad dertil hører.

Vi skal til det igen. Vi skal tage afsked med et brugt år, og et nyt skal forberedes med alt, hvad dertil hører. Ved julelampens skær INDHOLD Skattemæssige overvejelser inden nytår... 2-3 Lavere skat på arbejde... 3-4 E-indkomst - en administrativ udfordring... 5 Begunstigede på pensioner/forsikringer... 5-6 Barsel.dk...

Læs mere

Denne urovækkende overskrift er forhåbentlig ikke gældende for ret mange - for man vil gerne selv bestemme.

Denne urovækkende overskrift er forhåbentlig ikke gældende for ret mange - for man vil gerne selv bestemme. Hvem tager det hele? INDHOLD: Virksomhedspant... 2-4 Omstrukturering... 4-5 Rentefi ksering mellem interesseforbundne parter... 6 Bindende svar... 6-7 Bopæl i udlandet, sommerhus i Danmark... 7 det bemærkes...

Læs mere

Mens vi venter... Først og fremmest bringer vi en artikel om generationsskifte,

Mens vi venter... Først og fremmest bringer vi en artikel om generationsskifte, Mens vi venter... INDHOLD Skattefri omstrukturering med henblik på generationsskifte... 2-4 Medarbejderobligationer... 5 Udenlandske eksperter... 6-7 Skattefri rejsegodtgørelse i 2008... 7 det bemærkes...

Læs mere

God vilje er den halve gerning

God vilje er den halve gerning INDHOLD God vilje er den halve gerning Ny selskabslovgivning... 2-3 Ændring af det engelske skattesystem... 3 Omvendt betalingspligt - moms... 4 Beskatning af rejser... 5-6 Selvangivelse og årsopgørelse

Læs mere

When I m sixty-four...

When I m sixty-four... When I m sixty-four... INDHOLD Ændringer til momsloven... 2 Nedslag i skatten for 64-årige... 3 Ny revisorlov... 4-5 Ændring af årsregnskabsloven... 6-7 Acontoskat for selskaber... 7 det bemærkes... 8

Læs mere

Begreber i årsrapporten

Begreber i årsrapporten vedrørende Begreber i årsrapporten En hjælp til forståelse af nye og gamle begreber Vi lever i et samfund, hvor omskifteligheden og udviklingen bliver mere og mere tydelig. Den nye årsregnskabslov fra

Læs mere