Af Anker, J.; Christensen, I; Romose, T.S. & T.B. Stax 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af Anker, J.; Christensen, I; Romose, T.S. & T.B. Stax 1"

Transkript

1 DE ALMENE BOLIGER OG ANSVARET FOR DE SVAGESTE Af Anker, J.; Christensen, I; Romose, T.S. & T.B. Stax 1 Boligorganisationernes Landsforening har i forlængelse af debatten om et evt. salg af de almene boliger bedt Socialforskningsinstituttet undersøge, hvilken betydning de almene boliger har for kommunernes anvisning af boliger til personer i akut bolignød. Kommunerne har et ansvar for at tage hånd om boligsociale problemer og anvise midlertidigt husly til husvilde, men kommunerne har ikke en egentlig lovgivningsmæssig forpligtelse til at anvise permanente boliger til boligløse. For at kunne løse de boligsociale problemer for personer, der står i akut bolignød har kommunerne ret til at få stillet hver fjerde ledige almene bolig til rådighed til boligsocial anvisning. Undersøgelsen er baseret på en analyse af anvisningspraksis i fire kommuner: København, Århus, Svendborg og Søllerød. Undersøgelsen forsøger overordnet at besvare følgende spørgsmål: Hvilke handlemuligheder og strategier findes i udvalgte kommuner i forhold til at anvise boliger til personer i akut bolignød? Hvad er det for boligsociale problemer, som kvalificerer til anvisning i kommunerne? Hvilke kriterier anvises boliger efter? Hvorledes håndteres og forløber selve anvisningsforløbet i de enkelte kommuner, og hvilke aktører på boligmarkedet medvirker set i lyset af denne proces til løsningen af boligsociale opgaver? De fire kommuner repræsenterer forskellige boligsociale situationer, og nogle af hovedforskellene kommunerne imellem kan illustreres med nedenstående oversigtstabel: Tabel 1.1: Udvalgte oplysninger om de fire kommuner København Århus Svendborg Søllerød Indbyggertal Antal almene boliger Andel almene boliger i procent Boligsociale anvisninger (2001) Antal personer på venteliste til Arbejdspapirerne fra undersøgelsen kan frit hentes på

2 en kommunalt anvist bolig* Oplysninger baseret på oplysninger fra Danmarks Statistik samt statistik og kvalitative interview fra de enkelte kommuner. * Tidspunktet for opgørelsen varierer kommunerne imellem. For Kbh. er tallet opgjort pr I Århus er tallet udtryk for en gennemsnitsvurdering over året. I Svendborg er tallet opgjort ultimo juni 2002, og i Søllerød er tallet opgjort i begyndelsen af juli Andelen af almene boliger i de fire kommuner varierer ligesom antallet af boligsociale anvisninger også meget forskelligt. Samtidig er det dog bemærkelsesværdigt, at antallet af boligsociale anvisninger i København og Århus var på stort set samme niveau i 2001, selvom indbyggertallet i København er betydeligt højere end i Århus. Svendborg havde 90 boligsociale anvisninger i 2001, mens Søllerød havde knap 30 boligsociale anvisninger. Undersøgelsen har samtidig vist, at der er tale om betydelige forskelle kommunerne i mellem, når man ser på, hvor mange der er på venteliste til at få anvist en bolig, samt i forhold til hvor hurtigt en borger eller en familie i akut bolignød kan komme i betragtning til at få en bolig. I alle fire kommuner understreges det, at man i princippet ikke opererer med ventetider i forbindelse med de boligsociale anvisninger. Principielt tildeles ledige boliger, som kommunen har til rådighed, de personer, der umiddelbart har størst behov for den enkelte ledige lejlighed, under hensyntagen til boligens størrelse, beliggenhed og pris. Omvendt er antallet af mennesker der er opskrevet og venter på en af de ledige almene boliger, som kommunen får stillet til rådighed så stort i nogle af kommunerne, at det ganske enkelt mere er reglen end undtagelsen, at man må vente i et halvt til et helt år. Dette er særligt tilfældet i København, men også i Søllerød har mange ventet længe på en bolig. Kriterier for boliganvisning På et generelt plan minder kommunernes boligsociale anvisning meget om hinanden set i relation til hvilke boliger, der anvises til. Det er i altovervejende grad de almene boliger, selv om der i Århus, Søllerød og Svendborg også anvises til en begrænset mængde kommunale boliger. Spørgsmålet er imidlertid, hvor stor forskel der er på, hvem der reelt kan komme i betragtning til at få anvist en bolig gennem den kommunale boliganvisning? I København og Århus har man begge steder udarbejdet informationsmateriale til offentligheden om de formelle kriterier, mens Svendborg og Søllerød, ikke har udarbejdet skriftlig information til borgerne om emnet. Overordnet set minder kriterierne for den kommunale boligsociale anvisning til almene boliger om hinanden i de fire kommuner. Kriterierne i alle fire kommuner tager udgangspunkt i, at den boligsociale anvisning er rettet mod personer/husstande, som ikke selv er i stand til selv at løse et boligproblem på en rimelig måde. Dette betyder, at de(n) boligsøgende i udgangspunktet skal have

3 forsøgt at udnytte de generelle muligheder for at skaffe sig en bolig fx med opskrivning i almene boligorganisationer, ved køb af ejer- eller andelsbolig eller ved privat udlejning. En person med en rimelig stor opsparing eller med en god indtægt forventes med andre ord selv at kunne tage vare på sit boligproblem. Hermed er der også angivet en nogenlunde ensartet logik i den måde, som kommunerne prioriterer mellem de boligsøgende på. Personer med få sociale og økonomiske ressourcer synes alt andet lige at blive prioriteret højere end personer med mange ressourcer, men også andre forhold, som fx hensynet til børn, den boligsøgendes evne til at betale huslejen, eller til at begå sig i en almen lejebolig (uden at genere naboer) mv. spiller ind i prioriteringen. Endelig understreges det i alle fire kommuner, at afgørelser i enkeltsager til enhver tid vil bero på helhedsvurderinger og skøn. Forskelle i anvisningspraksis I et forsøg på at indfange forskelle og ligheder mellem kommunerne, når der ses på hvilke forhold der faktisk lægges vægt på ved vurderingen af, om en borger kan blive anvist en bolig, blev anvisningsmedarbejdere i de fire kommuner bedt om at tage stilling til en række eksempler på fiktive personer som befandt sig i forskellige sociale situationer. På baggrund af en simpel optælling af, hvor mange af de konstruerede eksempler, som de enkelte kommuner ville indstille til at få anvist en ledig almen bolig, synes særligt Københavns Kommune at have relativ restriktiv anvisningspraksis. Søllerød er til gengæld den kommune, hvor flest af de opstillede eksempler ville blive indstillet. Konkluderende peger undersøgelsen på, at i alle fire kommuner findes der i den almene sektor boliger til mennesker der står med boligsociale problemer, og i alle fire kommuner har og bruger kommunen deres mulighed for at anvise ledige almene boliger, når de skal skaffe boliger til borgere i akut bolignød. Samtidig viser undersøgelsen, at forskellene i den lokale boligsituation påvirker de generelle problemstillinger og prioriteringer, der kommer til udtryk gennem kommunernes boligsociale anvisning. I Københavns Kommune og Søllerød ses det gennem relativt omfattende ventelister og relativt lange ventetider, som særligt i Københavns Kommune giver restriktive grænser for boliganvisningen. I Svendborg er den gennemgående boligsituation noget anderledes med lavere priser på ejerboliger og kortere ventelister til de almene boliger. Samtidig er der en meget høj fraflytningsfrekvens fra et af byen almene boligområder, hvilket betyder, at kommunen får stillet relativt mange boliger til rådighed, flere end kommunen kan benytte. I Århus er den store andel af almene boliger med til at give mulighed for, dels relativt hurtigt at sikre boliger til borgere i akut bolignød, dels at inddrage spredningsmæssige hensyn i anvisningspolitikken, hvor man forsøger at undgå en koncentration af sociale problemer i bestemte boligafdelinger. For Søllerøds vedkommende synes det i anvisning til almene boliger også at være et afgørende forhold, at der er tale om en relativt rig kommune, hvor man i hovedreglen skal have mange ressourcer for at kunne

4 begå sig på boligmarkedet. Dette betyder, at det kan være vanskeligt, selv for personer med en fast indtægt og mindre formue at finde en bolig ved akut opstået bolignød (fx ved skilsmisse). Samtidig skal det dog understreges, at personer med få ressourcer til enhver tid prioriteres højere end personer med mange ressourcer. Set i lyset af kommunernes aktuelle strategier og muligheder for at skaffe boliger til borgere i bolignød fremstår anvisningen til de almene boliger som et integreret og næsten uomgængeligt element, uanset om kommunen hedder København, Søllerød, Svendborg eller Århus. Grænserne for den boligsociale anvisning Derudover kan det på baggrund af undersøgelsen konkluderes, at det ikke er ligetil at få anvist en bolig gennem kommunernes boligsociale anvisning. Kommunerne har ofte begrænsede muligheder for at skaffe tilstrækkeligt med egnede boliger til afhjælpe de akutte boligsociale problemer. De boligsøgende skal have gode grunde, de skal gerne have yderligere problemer ud over boligmanglen, og samtidig skal de i udgangspunktet have udtømt øvrige muligheder på boligmarkedet. Generelt forekommer der at være nogle øvre grænser for, hvem der kan komme i betragtning. De øvre grænser varierer lidt fra kommune til kommune, men generelt er princippet således, at borgere med relativt mange sociale og økonomiske ressourcer i højere grad forventes selv at tage hånd om deres boligproblem end borgere med få sociale og økonomiske ressourcer. Samtidig indikerer undersøgelsen, at der er en bestemt type sager, som går relativt glat igennem. Her er der tale om sager, hvor personer uforskyldt står i nogle akutte boligsociale problemer, som følge af omstændigheder, der forhindrer dem i selv at kunne skaffe sig en bolig (fx: skilsmisse fra en mistroisk og lidt truende mand, eller en sent udviklet pige, som er blevet sagt op fra sin bolig). Endelig opererer kommunerne også med en nedre grænse omkring hvor dårligt fungerende de personer, der anvises til en almen bolig kan være. Her er det ikke så meget hensynet til den boligsøgende, men hensynet til helheden og de øvrige beboere der lægges til grund for vurderingerne. På denne måde indgår der i kommunerne en betragtning om, hvorvidt de boligsøgende er i stand til at bo i en almen bolig. Umiddelbart synes grænsen for det acceptable at være lidt mere restriktiv i de to provinsbyer (Århus og Svendborg), end i forhold til Københavnerkommunerne (København og Søllerød). Dette betyder ikke, at man udelukker personer, der vurderes at være for belastende at have boende i et alment boligområde, fra den boligsociale anvisning. Derimod søger man i højere grad at tilbyde andre boligplaceringer som fx

5 tidsbegrænsede lejemål (med henblik på at afprøve om den boligsøgende magter at bo alene i en almen bolig) eller kommunale boliger. Hvem medvirker til at påtage sig et boligsocialt ansvar? Undersøgelsens sidste overordnede konklusion omhandler hvilke aktører, der på baggrund af de aktuelle strategier i kommunerne, kan siges at medvirke ved løsningen af de boligsociale opgaver. For tre af de fire kommuners vedkommende anvendes udover de almene boliger i et begrænset omfang kommunalt ejede boliger i løsningen af kommunens boligsociale problemer. I København er dette ikke tilfældet efter frasalget af kommunens boliger i midten af 1990erne. Et generelt billede fra undersøgelsen er ydermere et markant fravær af andre aktører på boligmarkedet. I de fire kommuner, der indgår i denne undersøgelse er der kun i ringe grad opnået samarbejdsaftaler mellem kommunen og private aktører på trods af henvendelser fra kommunerne til de private udlejere. Til gengæld kan det konkluderes, at kommunernes boligsociale anvisning til borgere, der står i en akut situation, hvor de ikke selv har mulighed for at skaffe sig en bolig, i helt overvejende grad tager udgangspunkt i anvisningsretten til de almene boliger. Udmøntningen af denne anvisningsret bygger endvidere som oftest på et samarbejde med de almene boligorganisationer, og i alle fire kommuner, der indgår i denne undersøgelse udtrykkes der fra begge parter generelt tilfredshed med dette samarbejde.

KOMMUNAL BOLIGANVISNING TIL ALMENE FAMILIEBOLIGER EN ANALYSE AF PRAKSIS OG POLITIK I FIRE KOMMUNER

KOMMUNAL BOLIGANVISNING TIL ALMENE FAMILIEBOLIGER EN ANALYSE AF PRAKSIS OG POLITIK I FIRE KOMMUNER KOMMUNAL BOLIGANVISNING TIL ALMENE FAMILIEBOLIGER EN ANALYSE AF PRAKSIS OG POLITIK I FIRE KOMMUNER Af Jørgen Anker, Ivan Christensen, Tina Skovgaard Romose & Tobias Børner Stax Undersøgelsen blev finansieret

Læs mere

Kommunal boliganvisning til almene familieboliger

Kommunal boliganvisning til almene familieboliger Kommunal boliganvisning til almene familieboliger en analyse af praksis og politik i fire kommuner Jørgen Anker Ivan Christensen Tina Skovgaard Romose Tobias Børner Stax Socialpolitik og Marginalisering

Læs mere

Generel boliganvisning i Frederikssund

Generel boliganvisning i Frederikssund Generel boliganvisning i Frederikssund Kommune Baggrund I forbindelse med kommunalt igangsat projekt vedrørende beskrivelse og analyse af Frederikssund Kommunes indsats for flygtninge i et fremadrettet

Læs mere

Udlejningsaftale for de almene boliger i København. Københavns Kommune

Udlejningsaftale for de almene boliger i København. Københavns Kommune Udlejningsaftale for de almene boliger i København Københavns Kommune 2 Det er en fordel med en aftale I loven står, at almene boligorganisationer skal stille hver fjerde ledige bolig til rådighed for

Læs mere

Kommunal boliganvisning i almene familieboliger

Kommunal boliganvisning i almene familieboliger Kommunal boliganvisning i almene familieboliger Notat baseret på resultater fra en undersøgelse af fleksibel boliganvisning i almene boliger Hans Skifter Andersen og Torben Fridberg Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Tak for din henvendelse af 25. juni 2018, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 25. juni 2018, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Adm. direktør 03. juli 2018 Sagsnr. 2018-0171432 Dokumentnr. 2018-0171432-7 Kære Astrid Aller, Tak for din henvendelse af 25. juni 2018, hvor du stiller følgende

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

UDKAST. Denne boligaftale er indgået mellem. De almene boligorganisationer i Rudersdal Kommune. Rudersdal Kommune Øverødvej Holte

UDKAST. Denne boligaftale er indgået mellem. De almene boligorganisationer i Rudersdal Kommune. Rudersdal Kommune Øverødvej Holte UDKAST Boligaftale mellem Rudersdal Kommune og de almene boligorganisationer i kommunen. Aftale mellem Rudersdal Kommune og de almene boligorganisationer i Rudersdal Kommune om rammen for udlejning af

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Praksis for boliganvisning af flygtninge med familiesammenføring og unge, der fylder 18 år

Praksis for boliganvisning af flygtninge med familiesammenføring og unge, der fylder 18 år KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Bilag 1 Praksis for boliganvisning af flygtninge med familiesammenføring og unge, der fylder 18 år Socialforvaltningens boligsociale anvisning

Læs mere

I din henvendelse til Folketingets Ombudsmand har du på din datters vegne klaget over Holbæk Kommunes praksis ved boliganvisning.

I din henvendelse til Folketingets Ombudsmand har du på din datters vegne klaget over Holbæk Kommunes praksis ved boliganvisning. Statsforvaltningens brev til en borger 2014-214656 Dato: 12-12-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende boliganvisning i Holbæk Kommune Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsynet

Læs mere

Fælles aftale om permanent boliganvisning af flygtninge

Fælles aftale om permanent boliganvisning af flygtninge Fælles aftale om permanent boliganvisning af flygtninge I henhold til 59, stk. 2 i lov om almene boliger mv. indgås følgende aftale om anvisning af boliger mellem: Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Boligselskabet

Læs mere

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler NOTAT Dato Social- og Sundhedsforvaltningen Sekretariat og Økonomi Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Nærværende notat sammenfatter

Læs mere

Bilag 1 Aftaler om boliganvisning

Bilag 1 Aftaler om boliganvisning NOTAT februar 2015 Bilag 1 Aftaler om boliganvisning 2015-2018 Aftale mellem Ringsted Kommune og Andelsboligforeningen af 1941 om behovsbestemt anvisning 2015-2018 Kontaktoplysninger Socialcenter Amtstue

Læs mere

Den boligsociale venteliste

Den boligsociale venteliste Den boligsociale venteliste Den boligsociale venteliste Står du uden bolig og har sociale udfordringer, der gør, at du ikke selv kan løse din boligsituation? Så kan Solrød Kommune måske hjælpe dig. Hvilke

Læs mere

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011 Boliganvisningen 15. august 2012 Boliganvisningen/Liz Boligrapport 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune Evaluering 2011 Dette er den 7. rapport. Rapporterne kan findes på kommunens hjemmeside www.ishoj.dk

Læs mere

Center for Børn og Voksne Afrapportering på arbejdsprogrammet Fælles Fremgang for Furesø

Center for Børn og Voksne Afrapportering på arbejdsprogrammet Fælles Fremgang for Furesø Center for Børn og Voksne Afrapportering på arbejdsprogrammet Fælles Fremgang for Furesø 1 Punkt 5.3: Styrket boligsocial indsats 2 Afrapportering på arbejdsprogrammets punkt 5.3 Styrket boligsocial indsats

Læs mere

Baggrund Lovgrundlaget for den kommunale anvisning fremgår af almenboliglovens 59 stk.1:

Baggrund Lovgrundlaget for den kommunale anvisning fremgår af almenboliglovens 59 stk.1: Svar på 10-dages forespørgsel vedrørende kommunal anvisning Byrådsmedlem Keld Hvalsø (EL) har stillet en række spørgsmål til Aarhus kommunes praksis om anvisning af boliger. Baggrund Lovgrundlaget for

Læs mere

Udlejning og ventelister

Udlejning og ventelister Udlejning og ventelister Politik Boliger udlejes efter venteliste i henhold til lovgivningen herom. Sammendrag af reglerne om udlejning og ventelister er gengivet nedenfor. Målsætning Det er målsætningen

Læs mere

22-11-2013. Til Socialudvalget. Sagsnr. 2013-5215. Dokumentnr. 2013-5215-44

22-11-2013. Til Socialudvalget. Sagsnr. 2013-5215. Dokumentnr. 2013-5215-44 KØBENHAVNS KOMMUNE Til Socialudvalget Udkast til rapportering: Arbejdsgruppe om tilvejebringelse af billige boliger til boligsocial anvisning 1 Indledning, opgavebeskrivelse og resume... 2 1.1 Konklusion...

Læs mere

Diagrammer fordelt pr. boligorganisation fra 2013 til 2015:

Diagrammer fordelt pr. boligorganisation fra 2013 til 2015: 1 13. april 2016 Boliganvisningen/38410 1. Anvisninger fordelt pr. boligorganisation 2. Lejetab 3. Tab ved fraflytning (istandsættelsesudgifter) 4. Nybyggeri og helhedsplaner 5. Konklusion 6. Baggrund

Læs mere

Flere muligheder i de almene boligområder

Flere muligheder i de almene boligområder Flere muligheder i de almene boligområder bl danmarks almene boliger Københavns Kommune Udlejningsaftalen Københavns Kommune og de almene boligorganisationer i København har indgået en aftale om udlejning

Læs mere

Gladsaxe almennyttige Boligselskab

Gladsaxe almennyttige Boligselskab Bilag 1. Gladsaxe almennyttige Boligselskab Aftale om udlejning efter særlige kriterier 60 Indgået mellem Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab 1 Aftalen indgås i henhold til Lov om almene

Læs mere

I det følgende skal mere generelt redegøres for forholdene i København:

I det følgende skal mere generelt redegøres for forholdene i København: 27-05-2007 Sagsnr. 2007-34862 Udsættelse af beboere på grund af skyldig husleje i den almene sektor I forlængelse af Jyllandspostens artikler den 18. og 19. maj 2007 vedrørende udsættelse af beboere i

Læs mere

I undersøgelsen bliver kommunerne spurgt om, hvordan de oplever udfordringerne med permanent boligplacering af flygtninge.

I undersøgelsen bliver kommunerne spurgt om, hvordan de oplever udfordringerne med permanent boligplacering af flygtninge. N OTAT Kommunerne har brug for boliger til nye flygtninge D en 20. augus t 2014 8 ud af 10 kommuner har svært ved at finde billige permanente boliger til flygtninge, der får opholdstilladelse. Det viser

Læs mere

Bilag 2. til indstilling om ny udlejningsaftale for

Bilag 2. til indstilling om ny udlejningsaftale for Bilag 2. til indstilling om ny udlejningsaftale for 2015 2018 Sammenligning af udlejningsaftalen i perioden 2011-14 og den nye udlejningsaftale 2015-19 Tema 2011-14 2015-18 Fordeling af udlejningstyper

Læs mere

Opfølgning på integrationselementerne i finanslov 2019

Opfølgning på integrationselementerne i finanslov 2019 Opfølgning på integrationselementerne i finanslov 2019 Regeringen og Dansk Folkeparti indgik den 30. november 2018 en aftale vedr. finansloven for 2019, som indeholdte en håndfuld initiativer, som påvirker

Læs mere

Fattige i Danmark hvor kan den almene sektor gøre en forskel?

Fattige i Danmark hvor kan den almene sektor gøre en forskel? Fattige i Danmark hvor kan den almene sektor gøre en forskel? Program 13:00 Velkomst ved Finn Christensen, formand for KAB s bestyrelse 13.10 Socialminister Benedikte Kiær 13.20 Overborgmester Frank Jensen,

Læs mere

Notat om boligplacering

Notat om boligplacering Lene Mølgaard Kristensen & Bente Bondebjerg d. 3.november 2016 Notat om boligplacering Indledning Med det stigende pres på kommunerne i forhold til at boligplacere flygtninge er der for Dansk Flygtningehjælps

Læs mere

2. Boligplacering af flygtninge i Ringkøbing-Skjern Kommune

2. Boligplacering af flygtninge i Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Beskæftigelsesudvalget 2. november 2015 2. Boligplacering af flygtninge i Ringkøbing-Skjern Kommune 15-042223 Sagsfremstilling Ringkøbing-Skjern Kommune oplever en væsentlig øget

Læs mere

Boliger til unge i Halsnæs Kommune

Boliger til unge i Halsnæs Kommune Velfærdsservice Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2010/11172 Dato: 19-11-2010 Sag: Sagsbehandler: Boliger til unge i Halsnæs Kommune Lise Møller Jensen Udviklingskonsulent 1. Indledning

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 266 Offentligt KONSEKVENSER FOR BOSÆTNINGEN

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 266 Offentligt KONSEKVENSER FOR BOSÆTNINGEN Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2017-18 TRU Alm.del Bilag 266 Offentligt KONSEKVENSER FOR BOSÆTNINGEN HANS SKIFTER ANDERSEN Min opgave Hvad betyder Regeringens forslag for bosætningen? Hvor flytter

Læs mere

Vejen Kommunes Boligpolitik

Vejen Kommunes Boligpolitik Vejen Kommunes Boligpolitik Godkendt af Vejen Byråd den. (Udkast ver. den 30. juni 2016) 1 Indhold Indledning... 2 Bredt sammensat boligmasse... 3 Almene familieboliger... 4 Boliger til særlige målgrupper...

Læs mere

BoligBarometret. 1. udgave Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 1. udgave Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 1. udgave 213 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Indhold De almene boliger i Vejle Kommune... 3 1. Befolkningsudviklingen i Vejle Kommune...

Læs mere

Velfungerende boligområder NYE BOLIGSOCIALE VÆRKTØJER

Velfungerende boligområder NYE BOLIGSOCIALE VÆRKTØJER Velfungerende boligområder NYE BOLIGSOCIALE VÆRKTØJER BY- OG BOLIGMINISTERIET SLOTSHOLMSGADE 1, 3. SAL 1216 KØBENHAVN K TFL: 33 92 61 00 OKTOBER 2000 FOTOS: THOMAS TOLSTRUP, BILLEDHUSET, FORSIDEN, S.13

Læs mere

BoligBarometret. Juli 2011. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. Juli 2011. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune Juli 211 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der samlet seks almene boligorganisationer AAB, Østerbo, Lejerbo,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00

Læs mere

Svar på spørgsmål til indstillingen vedrørende nye anvisningsog udlejningsregler i udsatte boligområder.

Svar på spørgsmål til indstillingen vedrørende nye anvisningsog udlejningsregler i udsatte boligområder. Svar på spørgsmål til indstillingen vedrørende nye anvisningsog udlejningsregler i udsatte boligområder. Side 1 af 5 I det følgende besvares de spørgsmål, der er rejst på byrådsmødets den 16. januar 2019

Læs mere

opsplitning og social udstødelse.

opsplitning og social udstødelse. By- og Boligministeriet Må først offentliggøres den 1. oktober kl. 9.00 Tale ved det uformelle EU-boligministermøde i Bruxelles og Charleroi den 1.-2. oktober 2001, holdes af kontorchef Charlotte Bro,

Læs mere

I HVILKEN GRAD BENYTTES DE FORSKELLIGE UDLEJNINGSREDSKABER I DEN ALMENE SEKTOR FORELØBIGE RESULTATER FRA EN SFI UNDERSØGELSE

I HVILKEN GRAD BENYTTES DE FORSKELLIGE UDLEJNINGSREDSKABER I DEN ALMENE SEKTOR FORELØBIGE RESULTATER FRA EN SFI UNDERSØGELSE I HVILKEN GRAD BENYTTES DE FORSKELLIGE UDLEJNINGSREDSKABER I DEN ALMENE SEKTOR FORELØBIGE RESULTATER FRA EN SFI UNDERSØGELSE DISPOSITION Hvorfor er det interessant? Hvilke udlejningsregler har vi undersøgt?

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

Slots- og Ejendomsstyrelsen

Slots- og Ejendomsstyrelsen Slots- og Ejendomsstyrelsen 22.12.2006 SES Uddybning og supplement af statens tilbud til Christianias beboere af 26. september 2006 om udmøntning af fremtidige organisations- og ejerformer på Christianiaområdet

Læs mere

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Udlejningsaftale 2015 2018 Informationsmøde 8. oktober 2014 Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Agenda Afsættet Virker det? Har parterne leveret hidtil? Ny udlejningsaftale Trappetrinsmodel

Læs mere

NOTAT. Modtagelse af flygtninge på social- og sundhedsområdet 2015

NOTAT. Modtagelse af flygtninge på social- og sundhedsområdet 2015 NOTAT Dato Social- og Sundhedsforvaltningen Sekretariat og Økonomi Modtagelse af flygtninge på social- og sundhedsområdet 2015 Kommunerne står over for at skulle modtage markant flere flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Aftalen er gældende indtil en eller begge parter opsiger den med 3 måneders varsel til den 1. i måneden. - Se dog 9.

Aftalen er gældende indtil en eller begge parter opsiger den med 3 måneders varsel til den 1. i måneden. - Se dog 9. Udlejningsaftale (med fleksibel udlejning) mellem: Boligselskabet Munkesøparken LBF-: 277 og Kalundborg Kommune Ikrafttrædelse Aftalen er gældende med virkning fra den 01.01.2013. Aftalen erstatter alle

Læs mere

Det er ikke nogen menneskeret at bo i København - UgebrevetA4.dk

Det er ikke nogen menneskeret at bo i København - UgebrevetA4.dk KØBENHAVNS KOMMUNE TIL UNGT PAR I BOLIGNØD: Det er ikke nogen menneskeret at bo i København Af Ivan Mynster Onsdag den 27. december 2017 Det unge par Celina og Kenni samt deres baby kan ikke få anvist

Læs mere

Udkast til SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Skanderborg Kommune og. de almene boligorganisationer i kommunen

Udkast til SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Skanderborg Kommune og. de almene boligorganisationer i kommunen Udkast til SAMARBEJDSAFTALE mellem Skanderborg Kommune og de almene boligorganisationer i kommunen om anvisning af almene boliger i Skanderborg Kommune Aftale Mellem Skanderborg Kommune på den ene side

Læs mere

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 3. maj 2016 SPJrådgivning Lergravsvej 53, 2300 København S Telefon: +45 21 44 31 29 spj@spjraadgivning.dk www.spjraadgivning.dk CVR-nr. 32 60 26 81 Bank: Lån

Læs mere

Tak for jeres henvendelse af 14. marts 2017, hvor I stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for jeres henvendelse af 14. marts 2017, hvor I stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Socialforvaltningen Adm. direktør Bente Møller og Anne Mette Omø Carlsen (Ø) 23. marts 2017 Sagsnr. 2017-0123418 Kære Bente Møller og Anne Mette Omø Carlsen Dokumentnr. 2017-0123418-6 Tak for jeres henvendelse

Læs mere

15. Boligplacering af flygtninge

15. Boligplacering af flygtninge Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december 2015 15. Boligplacering af flygtninge 15-042223 Sagsfremstilling Ringkøbing-Skjern Kommune oplever en væsentlig øget tilgang af flygtninge

Læs mere

Udlejning af ejerboligen

Udlejning af ejerboligen - 1 Udlejning af ejerboligen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Flere læsere har fremsendt spørgsmål om udlejning af ejerboliger, som ikke har kunnet sælges på et kriseramt boligmarked. Jeg

Læs mere

4. FORSLAG TIL STRATEGI FOR FREMTIDENS BOLIGER TIL ÆLDRE Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede:

4. FORSLAG TIL STRATEGI FOR FREMTIDENS BOLIGER TIL ÆLDRE Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede: 4. FORSLAG TIL STRATEGI FOR FREMTIDENS BOLIGER TIL ÆLDRE Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede: 1. at 1-værelses ældreboliger fortrinsvist anvendes som boliger til sociale målgrupper, 2. at den nuværende

Læs mere

GHETTOPOLITIK Kommuner undgår flere flygtninge i belastede boligområder Af Kåre Kildall Rysgaard Tirsdag den 26. januar 2016, 05:00

GHETTOPOLITIK Kommuner undgår flere flygtninge i belastede boligområder Af Kåre Kildall Rysgaard Tirsdag den 26. januar 2016, 05:00 GHETTOPOLITIK Kommuner undgår flere flygtninge i belastede boligområder Af Kåre Kildall Rysgaard Tirsdag den 26. januar 2016, 05:00 Del: Danmarks største kommuner håber på bedre integration, når flygtninge

Læs mere

Aftalen om anvisning efter boligpolitiske kriterier kan opsiges af begge parter med 6 måneders varsel.

Aftalen om anvisning efter boligpolitiske kriterier kan opsiges af begge parter med 6 måneders varsel. NOTAT Aftale om behovsbestemt boliganvisning 2019-2022 mellem Ringsted Kommune og Boligselskabet Sjælland 1. Ikrafttræden, varighed og opsigelse Hermed indgås aftale mellem Ringsted Kommune og Boligselskabet

Læs mere

Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune

Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune Punkt 10. Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune 2014-002592 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, i samarbejde med Familie- og Socialforvaltningen, at byrådet

Læs mere

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor bl danmarks almene boliger 1 1. Indledning og sammenfatning En analyse af driftsomkostningerne i hhv. den almene og private

Læs mere

Formålet med dette notat er at fastlægge en strategi for, hvordan kommunen ønsker at udmønte grundkapital i årene 2016-2019.

Formålet med dette notat er at fastlægge en strategi for, hvordan kommunen ønsker at udmønte grundkapital i årene 2016-2019. Notat Almene boliger - udmøntning af ny grundkapital Formålet med dette notat er at fastlægge en strategi for, hvordan kommunen ønsker at udmønte grundkapital i årene 2016-2019. 1. Bagrund Furesø Kommune

Læs mere

Fælles fleksibel udlejningsaftale i Høje Gladsaxe og Punkthuset - gældende for udlejning af boliger i Høje Gladsaxe og Punkthuset.

Fælles fleksibel udlejningsaftale i Høje Gladsaxe og Punkthuset - gældende for udlejning af boliger i Høje Gladsaxe og Punkthuset. Fælles fleksibel udlejningsaftale i Høje Gladsaxe og Punkthuset - gældende for udlejning af boliger i Høje Gladsaxe og Punkthuset. I henhold til 59 og 60 i lov om almene boliger samt støttede boliger m.v.

Læs mere

Handleplan for boligplacering af flygtninge.

Handleplan for boligplacering af flygtninge. Punkt 9. Handleplan for boligplacering af flygtninge. 2014-42050. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget samt Beskæftigelsesudvalget godkender At nyankomne flygtninge

Læs mere

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø?

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Vordingborg Boligselskab har 2.100 lejligheder fordelt over hele Sydsjælland - Møn og Bogø Læs her: hvordan du bliver skrevet op hvordan vores

Læs mere

Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger

Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger . maj 214 Personer med ikke-vestlig baggrund bor i højere grad end tidligere i ejerboliger Af Kristian Thor Jakobsen Personer fra ikke-vestlige lande har i de seneste 2 år udgjort en større og større del

Læs mere

af integrationsrådenes høringsret og økonomiske midler

af integrationsrådenes høringsret og økonomiske midler UNDERSØGELSE af integrationsrådenes høringsret og økonomiske midler Rådet for Etniske Minoriteter Marts 2004 BAGGRUND FOR UNDERSØGELSEN Rådet for Etniske Minoriteter afholdt den 3. maj 2003 en konference

Læs mere

Inspirationsmateriale til aftaler om udlejning mellem kommuner og boligorganisationer

Inspirationsmateriale til aftaler om udlejning mellem kommuner og boligorganisationer November 2015 Inspirationsmateriale til aftaler om udlejning mellem kommuner og boligorganisationer Titel: Der formuleres en titel, som understreger, at parterne med aftaleindgåelsen forpligter sig til

Læs mere

BoligBarometret. 2. udgave Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 2. udgave Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 2. udgave 212 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der samlet fem almene boligorganisationer AAB, ØsterBo, boligselskaber

Læs mere

Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte

Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk den 14. december 2015 Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte Att. Styrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandarden for husly efter Lov om Social Service 80

Kvalitetsstandarden for husly efter Lov om Social Service 80 Kvalitetsstandarden for husly efter Lov om Social Service 80 Introduktion Greve Kommune bevilger husly efter Lov om Social Service 80. Kvalitetsstandarden for husly beskriver Greve Kommunes politiske fastsatte

Læs mere

Flere billige boliger og fleksible boligløsninger

Flere billige boliger og fleksible boligløsninger ANSØGNING Frikommunenetværk om billige boliger og fleksible boligløsninger Forsøgsbeskrivelse - inklusionsboliger og deleboliger i ungdomsboliger og mulighed for oprettelse af startboliger og inklusionsboligerpå

Læs mere

Kommunen modtager årligt et antal flygtninge. Flygtningene fordeles blandt landets kommuner ud fra landstal. Antal forløb primo

Kommunen modtager årligt et antal flygtninge. Flygtningene fordeles blandt landets kommuner ud fra landstal. Antal forløb primo NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Midlertidig og varig boligplacering af flygtninge og andre med akut boligbehov

Læs mere

Kommunal boliganvisning

Kommunal boliganvisning Kommunal boliganvisning En analyse af praksis og politik i Københavns kommune Ivan Christensen Tobias Børner Stax Socialpolitik & Marginalisering Arbejdspapir 14:2002 Arbejdspapir Socialforskningsinstituttet

Læs mere

Dette notat om fremtidens efterspørgsel på ældreboliger vil indeholde følgende temaer:

Dette notat om fremtidens efterspørgsel på ældreboliger vil indeholde følgende temaer: Notat Fremtidens efterspørgsel på ældreboliger 21. juli 2011 Sagsbeh: SINI Sagsnr.: 2011-37872/3 Emnenr.: 9.5.99 Dokumentnr.: 2011-229900 Sundheds- og Omsorgsafdelingen Frederiksberg kommune har i dag

Læs mere

BoligBarometret. 1. udgave Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 1. udgave Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 1. udgave 212 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der samlet fem almene boligorganisationer AAB, ØsterBo, boligselskaber

Læs mere

Aftalen om anvisning efter boligpolitiske kriterier kan opsiges af begge parter med 6 måneders varsel.

Aftalen om anvisning efter boligpolitiske kriterier kan opsiges af begge parter med 6 måneders varsel. NOTAT Aftale om boliganvisning til Bataljonen - Tillæg til aftale om behovsbestemt boliganvisning 2019-2022 mellem Ringsted Kommune og Andelsboligforeningen af 1941. 1. Ikrafttrædelse, varighed og opsigelse

Læs mere

Bilag 3 Ændret udlejning af ældreboliger, som ikke lejes ud til ældre

Bilag 3 Ændret udlejning af ældreboliger, som ikke lejes ud til ældre KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 19-05-2016 Bilag 3 Ændret udlejning af ældreboliger, som ikke lejes ud til ældre Sagsbehandler Per Christensen / Birgitte

Læs mere

Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten

Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten 30. september 2013 Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten Danmarks Statistik har for nyligt i en større publikation gjort status over indkomsterne i Danmark. Dykker man ned i publikationen,

Læs mere

SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT

SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT 14. maj 2003 Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 og Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 Resumé: SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT Salg af almene boliger betyder, at der bliver

Læs mere

Aftalen er gældende indtil en eller begge parter opsiger den med 3 måneders varsel til den 1. i måneden. - Se dog 9.

Aftalen er gældende indtil en eller begge parter opsiger den med 3 måneders varsel til den 1. i måneden. - Se dog 9. Udlejningsaftale (med fleksibel udlejning) mellem: Boligselskabet for Høng og Omegn LBF-: 0953 og Kalundborg Kommune Ikrafttrædelse Aftalen er gældende med virkning fra den 01.01.2013. Aftalen erstatter

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Bilag 4. til indstilling om evaluering af Boligstrategi for unge og studerende i København 2012 2014.

Bilag 4. til indstilling om evaluering af Boligstrategi for unge og studerende i København 2012 2014. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 4. til indstilling om evaluering af Boligstrategi for unge og studerende i København 2012 2014. Retningslinjer for udlejning

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 BJELLERUPPARKEN BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET

Læs mere

Kvalitetsstandard Ældre- og handicapegnede boliger Lov om almene boliger 54

Kvalitetsstandard Ældre- og handicapegnede boliger Lov om almene boliger 54 Kvalitetsstandard Ældre- og handicapegnede boliger Lov om almene boliger 54 1. Hvad er lovgrundlaget? Lov om boliger for ældre og personer med handicap (Ældreboligloven). Nr. 547 af 6. juni 2007. 54 i

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Årlig erfaringsopsamling på fleksibel udlejning i Høje Gladsaxe og Værebro Park

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Årlig erfaringsopsamling på fleksibel udlejning i Høje Gladsaxe og Værebro Park GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Analyse og Udvikling Årlig erfaringsopsamling på fleksibel udlejning i Høje Gladsaxe og Værebro Park NOTAT Dato: 24. oktober 2014 Af: Tine Hansen og

Læs mere

MÅLSÆTNINGSPROGRAM

MÅLSÆTNINGSPROGRAM MÅLSÆTNINGSPROGRAM 2018-2021 Målsætningsprogrammet er delt op i de værdier, som Bomidtvest driver virksomhed efter, samt en række målsætninger, som skal gøre det attraktivt at være lejer og ansat i Bomidtvest.

Læs mere

BoligBarometret. 4. udgave 2012. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 4. udgave 2012. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 4. udgave 212 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der samlet fem almene boligorganisationer AAB, ØsterBo, boligselskaber

Læs mere

Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune

Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune Punkt 13. Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune 2014-002592 By- og Landskabsforvaltningen fremsender til By- og Landskabsudvalgets orientering opfølgning på handleplan

Læs mere

Tendenser på boligmarkedet

Tendenser på boligmarkedet Tendenser på boligmarkedet Erfaringer med billige boliger, skæve boliger og ungdomsboliger Vejle Kommune, 29. marts 2016 P r o f e s s o r, a r k i t e k t, C l a u s B e c h - D a n i e l s e n, S b i,

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 LØVENHOLMVEJ BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

Sektorredegørelse for Trygheds- og Integrationsudvalget

Sektorredegørelse for Trygheds- og Integrationsudvalget Sektorredegørelse for Trygheds- og Integrationsudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Udvalget skal beskæftige sig med den umiddelbare forvaltning af de boligsociale opgaver. Driftsopgaverne i den sammenhæng

Læs mere

Lejernes Landsorganisation Sekretariatet Deres ref. Vor ref. Dato

Lejernes Landsorganisation Sekretariatet Deres ref. Vor ref. Dato Lejernes Landsorganisation Sekretariatet Deres ref. Vor ref. Dato Henvendelse til Beskæftigelsesministeren og Beskæftigelsesudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Telefon 33 37 55 00 18.

Læs mere

Aftale om boliger til flygtninge i København

Aftale om boliger til flygtninge i København KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Aftale om boliger til flygtninge i København I. Baggrund Københavns Kommune og BL - Danmarks Almene Boliger, 1. kreds, indgår følgende aftale om tilvejebringelse af boliger til

Læs mere

privat boligudlejning under lup

privat boligudlejning under lup privat boligudlejning under lup 82 En meget blandet sektor. Sådan lyder karakteristikken fra civilingeniør og økonom Hans Skifter Andersen, når han skal beskrive den private udlejningssektor i Danmark.

Læs mere

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 3: Statistisk bosætningsanalyse -Typificeringer Indholdsfortegnelse 1. Befolkningen generelt... 2 2. 18-29 årige... 2 3. 30-49

Læs mere

Dine naboer kan påvirke din mentale sundhed. September 2018

Dine naboer kan påvirke din mentale sundhed. September 2018 Dine naboer kan påvirke din mentale sundhed September 2018 Opsummering OPSUMMERING 7 Opsummering Globalt vil én ud af fire personer i løbet af deres liv opleve alvorlige psykiske problemer såsom depressioner

Læs mere

Aftalen om anvisning efter boligpolitiske kriterier kan opsiges af begge parter med 6 måneders varsel.

Aftalen om anvisning efter boligpolitiske kriterier kan opsiges af begge parter med 6 måneders varsel. NOTAT Aftale om behovsbestemt boliganvisning 2019-2022 mellem Ringsted Kommune og Vestsjællands Almene Boligselskab 1. Ikrafttræden, varighed og opsigelse Hermed indgås aftale mellem Ringsted Kommune og

Læs mere

Tekst: Adgangen til kvalificeret arbejdskraft i hele landet er en forudsætning for vækst og udvikling.

Tekst: Adgangen til kvalificeret arbejdskraft i hele landet er en forudsætning for vækst og udvikling. Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 175 Offentligt Talepapir Arrangement: UUI alm. del - samrådsspørgsmål AL Hvornår: Den 29.september. Kl. 10.00-10.45 DET

Læs mere

Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper det at kende nogen der kender nogen?

Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper det at kende nogen der kender nogen? Hvad koster det at stå på ventelisten? Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Hvor lang er ventetiden? Er der to forskellige ventelister? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper

Læs mere

Aarhus Kommune. Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten af 4. juni 2013. Til Enhedslisten De Rød Grønne i Aarhus Byråd. Den 14.

Aarhus Kommune. Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten af 4. juni 2013. Til Enhedslisten De Rød Grønne i Aarhus Byråd. Den 14. Til Enhedslisten De Rød Grønne i Aarhus Byråd Den 14. juni 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten af 4. juni 2013 Forespørgslen handler om vilkårene

Læs mere

Udlejningsaftale 2016-2019. Rødovre Kommune

Udlejningsaftale 2016-2019. Rødovre Kommune Udlejningsaftale 2016-2019 Indgået mellem Rødovre Kommune og Fællesrepræsentationen af boligorganisationer i Rødovre Kommune (Fællesrepræsentationen) 1 Anvisning efter almenboliglovens 59 stk. 1 Boligorganisationerne

Læs mere