Boliganvisning og samarbejdet med boligorganisationerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boliganvisning og samarbejdet med boligorganisationerne"

Transkript

1 Juni 2015 Boliganvisning og samarbejdet med boligorganisationerne Baggrund I efteråret 2014 blev der igangsat en proces med udarbejdelse af en statusanalyse vedr. kommunens anvisning af almene boliger samt samarbejdet med de almene boligorganisationer med særligt fokus på styringsdialogen. Målet med analysen var at vurdere, hvordan samarbejdet og opgaveløsningen på det boligsociale område kan udvikles og optimeres. Resultatet af statusanalysen præsenteres i dette notat sammen med anbefalinger til konkrete udviklingstiltag. Lovgivningen bag Efter integrationsloven 12 og 13 er kommunen forpligtet til at anvise flygtninge en permanent bolig. Indtil det bliver muligt at tilbyde en permanent bolig skal flygtninge anvises en midlertidig bolig. Ifølge 80 i Serviceloven skal Kommunalbestyrelsen desuden anvise midlertidigt husly mod betaling, hvis en enlig eller en familie er husvild. Kommunalbestyrelsen kan i henhold til 59 i Lov om Almene boliger m.v. benytte almene familieboliger til løsning af påtrængende boligsociale opgaver i kommunen. Ifølge 59 stk. 1 skal de almene boligorganisationer efter kommunalbestyrelsens bestemmelse stille indtil hver fjerde ledige almene familiebolig til rådighed for kommunalbestyrelsen til dette formål med mindre andet er aftalt. Samtidig kan kommunalbestyrelsen og boligorganisationerne indgå en frivillig aftale, hvis begge parter er indstillet på at stille familieboliger til rådighed til løsning af påtrængende boligsociale opgaver i kommunen i henhold til 59, stk. 2. Der er ikke fastsat grænser for, hvor mange boliger der må stilles til rådighed ved en frivillig ordning. I afsnit 4 beskrives de særlige aftaler, som Frederikssund Kommune har indgået med boligorganisationerne.

2 Anviste boliger og boligbehovet Fra 2009 til 2013 har Frederikssund Kommune haft 10% anvisningsret på boligerne i de almene boligorganisationer. Antallet af anviste benyttede boliger i løbet af de 5 år ses nedenfor Anviste benyttede boligtilbud Der har fra 2009 til 2013 ikke været ført statistik over antallet af tilbudte boliger, som er blevet afvist. Men det vurderes, at der har været ca. 5 om året. I forbindelse med det stigende antal flygtninge og et større boligbehov blev det i efteråret 2013 besluttet at hæve anvisningsretten til almene boliger fra 10% til 25% med virkning fra 1. juli Anviste boliger 2014 Siden 2013 er alle boliger som boligorganisationerne anviser til kommunen blevet registreret i en samlet liste styringslisten, som administreres af Borgerservice. Kommunens brug af 25% anvisningsret har medvirket til en væsentlig stigning i antallet af anviste boliger. I 2014 har der i alt været tilbudt 64 boliger, hvoraf 49 er accepteret og 18 afvist. I mange tilfælde skyldes afvisningerne, at boligen har været for dyr i forhold til borgernes økonomiske råderum. Nedenfor fremgår fordelingen af anviste boliger i 2014 fordelt på boligorganisationer. Boligorganisation Accepteret Afvist Total DAB* (Hornsherred almennyttige boligselskab og Slangerup almennyttige boligselskab) Domea* (Jægerspris Boligselskab, Boligselskabet Rosenvænget og Danske Funktionærers Boligselskab) FAB Lejerbo KAB Skibby boligforening Boligselsk. Sjælland Oppe Sundby boligselskab Total *Det har ikke været muligt at inddele de anviste boliger i boligorganisationer under Domea og DAB, da det ikke har været registreret i styringslisten. Det vil fremover blive registreret i styringslisten. 2/11

3 Anbefalinger til udviklingstiltag vedr. anvisning af boliger: At den administrative arbejdsgang omkring boliganvisningen forbedres yderligere med henblik på en automatiseret digital styring, anvisning og registrering af boliger. Der undersøges pt. hvilke systemer og ændrede arbejdsgange, der kan styrke opgaveløsningen. At samarbejdet mellem den centrale boliganvisning og de enkelte afdelinger systematiseres med henblik på en tættere koordinering og kvalitetssikring af boliganvisningen. Aftaler med boligorganisationer om anvisning af specifikke boliger Frederikssund Kommune har indgået særlige aftaler med nogle af boligorganisationerne om 100% anvisningsret til specifikke boliger. Oversigt over indgåede aftaler: Boligorganisation Beliggenhed Antal Type boliger Frederikssund Andels boligforening (FAB) De to førstkommende ledige 1.vær. lejligheder i Falkenborghus og den førstkommende ledige 1 vær. Lejlighed i Lundeparken. 3 Flygtninge Frederikssund Andels boligforening (FAB) Frederikssund Boligselskab, KAB Foderstofgården 153, , , , , , , , 2. Færgeparken III: nr.6, st. dør 1-4, nr.15, st. dør 1-4, nr.15, 1.sal dør 1-4, nr.15, 2.sal dør 1-4, Færgeparken III, nr. 16, stuen dør Familieboliger 20 Familieboliger. Anvises som ældreegnede boliger iflg. 59 i almenboligloven. Frederikssund Boligselskab, KAB Færgeparken III: nr. 6.1 dør 1-4, nr. 6.2 dør 1-4, nr dør 1-4, nr dør 1-4. *Aftalen er indgået i 2014 og omfatter 100% anvisningsret til 16 specifikke lejligheder i takt med, at de bliver ledige. I 2014 havde kommunen anvist borgere til 3 af de 16 lejligheder. 16* (kun 3 af dem benyttes pt. til kommunens borgere) Opgangsfællesskab for unge. Rosenvænget, Domea Rosenvænget 17-22, Frederikssund 6 Ældreboliger Danske Funktionærers Boligselskab, Domea Kongensgade (Kongensgade 94 uddannelseskrav) 7 Familieboliger, der anvises til flygtninge og kontanthjælpsmodtag ere. Rosenvænget, Domea TOTAL Birkevænget 53, lejlighederne 2-15 samt kontorlokale. 14 Ungdomsboliger til unge der har brug for pædagogisk støtte (4 pædagoger er tilknyttet ungdomsboligerne). 74 (61 benyttes til borgere pt.) Der er i alt indgået særaftaler med boligselskaber om 100% anvisning til 74 Boliger, hvoraf 13 af dem reelt først kan benyttes, når de gradvist fraflyttes af eksisterende beboere. Aftalerne giver kommunen anvisningsret til ekstra boliger udover de 25% anvisningsret. Til gengæld kan 3/11

4 aftalerne opsiges af boligselskaberne, hvis de ikke længere ønsker aftalen. Formålet med aftalerne er at sikre kommunen adgang til boliger til forskellige målgrupper. Samtidig bidrager aftalerne til at styrke samarbejdet mellem kommunen og boligselskaberne omkring den boligsociale indsats for særlige målgrupper i specifikke områder eller bebyggelser. Anbefalinger vedr. fremtidige aftaler med boligorganisationerne om specifikke boliger Når der indgås aftaler med boligorganisationerne om anvisning af konkrete boliger skal det tilstræbes, at de ligger geografisk spredt for at sikre en hensigtsmæssig blanding af forskellige borgere i boligområderne. Aftalerne bør omfatte et antal boliger i et særligt boligområde frem for specifikke boliger for at sikre mulighed for at benytte boligerne indenfor relativ kort tid. At der fremadrettet ved indgåelse af aftaler med boligorganisationer om 100% anvisning af specifikke boliger sikres en central koordinering og kvalitetssikring. Boligbehovslisten 2014 De enkelte sagsbehandlere/socialrådgivere skriver selv borgere op til en bolig på boligbehovslisten via en formular på intranettet. Boligbehovslisten administreres af Borgerservice og bruges sammen med styringslisten til at matche boliger og borgere. I løbet af 2014 har i alt 86 borgere stået på boligbehovslisten. Nedenfor ses hvordan de 86 borgere fordeler sig i forhold til hvilken afdeling, de er tilknyttet. Jobcenter (flygtninge) 23 Voksenafdeling 27 Familieafdelingen 34 Ældre og Sundhed* 2 Total 86 *Det lille antal under Ældre og Sundhed skyldes, at ældreegnede boliger og ældreboliger anvises udenom boligbehovslisten i henhold til særlige aftaler med boligorganisationerne eller i henhold til almenboliglovens 54 vedr. almene ældreboliger. Der er stor forskel på, hvilke kriterier de enkelte sagsbehandlere vurderer ud fra, når de skriver en borger på boligbehovslisten. Udover flygtninge er det borgere med mange forskellige problematikker. Ifølge boligbehovslisten fra 2014 er nogle af de gennemgående problematikker: Psykisk sårbarhed af forskellig karakter Boligudsættelse pga. samlivsbrud eller økonomisk svær situation Sociale problematikker af forskellig karakter Den store variation i typer af situationer, der ligger til grund for opskrivningen på boligbehovslisten i 2014, indikerer et behov for at formulere præcise og afgrænsende kriterier for, hvornår en borger er berettiget til at blive skrevet på boligbehovslisten. 4/11

5 Boligsociale kriterier I Frederikssund Kommune har der ikke hidtil været politisk besluttede boligsociale kriterier for, hvornår kommunen hjælper borgere med opskrivning til en bolig i et alment boligselskab. Det anbefales, at der træffes politisk beslutning om et sæt fælles vejledende boligsociale kriterier, der vil kunne: Være til hjælp for borgerne, så de tydeligt kan læse, hvilke situationer der berettiger til at blive skrevet op til en bolig via kommunen. Bidrage til en større grad af ensartethed i sagsbehandlernes vurdering af hvilke borgere der er berettigede til at skrives på boligbehovslisten Være til hjælp for medarbejdere i Voksenafdelingen og Familieafdelingen, der ofte oplever, at borgere henvender sig for at blive skrevet op til en bolig alene pga. skilsmisse, samlivsophør, hussalg eller lignende. Kriterierne vil altid være vejledende, da det i sidste ende skal vurderes individuelt. Der er udarbejdet et forslag til fælles boligsociale kriterier med input fra Byrådssekretariatet, Borgerservice samt sagsbehandlere/socialrådgivere på voksenområdet og på familieområdet. Forslaget til boligsociale kriterier behandles i direktionen og indstilles derefter til behandling i Økonomiudvalget samt Byrådet. Efter beslutning lægges det på kommunens hjemmeside og formidles til alle boligorganisationer. Forslag til boligsociale kriterier Frederikssund Kommune I Frederikssund Kommune benytter kommunen sig af almene familieboliger i boligorganisationer til løsning af boligsociale opgaver. Det betyder, at boligorganisationerne tilbyder kommunen hver fjerde ledige bolig. For at blive skrevet op til en bolig via kommunen skal du være folkeregistreret i Frederikssund Kommune og være skrevet op til en lejebolig i mindst to boligorganisationer. Derudover er der en række kriterier for hvilke borgere kommunen kan skrive på venteliste til en bolig: Borgere hvor en boligmæssig ændring har stor betydning for den sociale indsats som kommunen sammen med borgeren har igangsat for at hjælpe borgeren Borgere der udsluses fra døgntilbud eller fængsel Borgere der skal have støtte i eget hjem svarende til et botilbud Borgere der grundet fysiske, psykiske eller sociale problematikker har behov for en bolig som led i en helhedsorienteret plan Familier hvor et boligskifte er vigtigt af hensyn til børnenes trivsel og udvikling Familier med børn, der har særlige behov (handicap mm.), som nuværende bolig ikke er egnet til Følgende situationer er ikke i sig selv nok til at få anvist en bolig via kommunen: Borgere der bliver ramt af samlivsophør eller skilsmisse, og hvor der herudover ikke er sociale eller trivselsmæssige problematikker i familien. Borgere der har solgt deres bolig og ikke har fundet ny bolig. 5/11

6 Borgere der ikke længere har økonomisk råderum til nuværende bolig og som ikke har sociale eller trivselsmæssige problematikker. Borgere der bor ulovligt i sommerhus og skal fraflytte. Unge der skal flytte hjemmefra. Forudsætninger for kommunens boliganvisning: Borgere der skrives op til en bolig via kommunen, skal også selv være aktivt boligsøgende. Det betyder, at de skal være skrevet op i mindst to boligorganisationer. Der kan anvises boliger i alle geografiske områder af kommunen, og det er ikke muligt for borgere kun at ønske bolig i enkelte områder af kommunen. Der tages i boliganvisningen ikke hensyn til boligorganisationens regler vedr. husdyr i boligen. Når man søger bolig via kommunens boliganvisning, skal man være parat til at tage imod et boligtilbud, hvis muligheden opstår. Hvis borgere takker nej til en bolig, som kommunen har anvist (og som er vurderet egnet til borgeren), slettes de fra opskrivningslisten. Anvisning af ledige boliger sker ud fra en konkret behovsvurdering af alle ansøgere. Det er på den baggrund ikke muligt at få oplyst fremtidsudsigterne for anvisning af en bolig. 6/11

7 Styringsdialog og samarbejde med boligorganisationerne Alle kommuner har tilsynspligt med de almene boligorganisationer, der har hjemsted i kommunen, og skal sikre at byggeri og drift af almene boliger sker i overensstemmelse med lovgivningen. Kommunen skal bl.a. sikre at boligafdelingens økonomi er forsvarlig, at vedligeholdelsesstanden er tilstrækkelig, at udlejningen sker korrekt, at moderniserings og forbedringsarbejder er teknisk forsvarlige, og at reglerne for beboerdemokratiets virke overholdes. For 5 år siden blev styringsreformen af den almene boligsektor indført, hvilket betød færre godkendelser og indre detailstyring oblet ed et t ttere sa arbe de elle o ne og boligorganisation or at si re en re adrettet indsats v sentlige o r der Reformen var med til at stille nye krav til kommuner og boligorganisationer men også give nye mulig eder or at s abe lles ls tninger for boligorganisationerne, boligafdelingerne og beboerne. Som en del af reformen blev styringsdialogen indført som et redskab til at sikre et tættere og mere effektivt samarbejde. Som led i styringsdialogen er kommune og hver enkel boligorganisation forpligtet til at mødes ini n gang rligt for at gøre status for boligorganisationens udfordringer og fremtidige planer. Som grundlag for disse møder skal alle boligorganisationer senest 6 måneder efter regnskabets afslutning indberette en række oplysninger (styringsrapport, revisionsprotokollat og årsberetning) på den styringsdialogportal, der blev oprettet som følge af styringsreformen. Efter styringsdialogmødet skal kommunen offentliggøre en redegørelse, som inde older re erat a dr telserne mødet og en kort beskrivelse af eventuelle aftaler. I styringsreformen lægges der op til, at de individuelle styringsdialogmøder kan suppleres med fællesmøder for alle boligselskaber og/eller med grupper af boligselskaber. I Eval ering af styringsreformen i den almene boligse tor fra 2013 var den generelle konklusion, at styringsreformen har haft en positiv effekt på samarbejdet mellem kommuner og boligorganisationer, og at der er gode erfaringer med at supplere de individuelle styringsdialogmøder med fællesmøder for alle boligorganisationer. Styringsdialogmøder i Frederikssund Kommune I Frederikssund Kommune afholdes årlige individuelle styringsdialogmøde mellem kommunen og hver enkel boligorganisation. Der har ved styringsreformens opstart været afholdt et fællesmøde med alle boligorganisationerne, men der har ikke efterfølgende været afholdt fællesmøder for alle boligorganisationer. Opgaven med at planlægge og afholde de individuelle styringsdialogmøder er forankret i Byrådssekretariatet. Når boligorganisationerne har indberettet dokumentation på styringsdialogportalen gennemgår Byrådssekretariatet materialet forud for planlægning af dagsorden til styringsdialogmødet. Byrådssekretariatet har fastsat en række faste dagsordenspunkter for alle styringsdialogmøder. Derudover kan boligorganisationen bidrage med ekstra ønsker til dagsordenspunkter, og medarbejdere i relevante fagområder bliver også spurgt om de ønsker at drøfte særlige emner med en eller flere af boligorganisationerne. Faste punkter på styringsdialogmødet: Meddelelser, herunder evaluering af sidste års styringsdialog Gennemgang af dokumentationspakke (herunder økonomisk og social fremtidssikring) 7/11

8 Gennemgang samt evaluering af eksisterende aftaler Oplæg til nye aftaler Nyt støttet byggeri Renoveringssager (herunder fysisk fremtidssikring) Godkendelser Kommunal boliganvisning Andre emner Til alle styringsdialogmøder er der fire faste repræsentanter fra kommunen: To fra Byrådssekretariatet (jurist samt administrativ medarbejder), en fra økonomi samt en fra Borgerservice. Derudover indkaldes de medarbejdere i kommunen, der er relevante i forhold til dagsordenen og de udfordringer/problemstillinger, som er særlige for den pågældende boligorganisation. Typisk er det repræsentanter fra hhv. Voksenafdelingen, Familieafdelingen, Jobcenteret, Ældre og Sundhed eller Teknik og Miljø, der deltager på møderne. Antallet af kommunale repræsentanter varierer således fra møde til møde. Efter mødet udarbejder Byrådssekretariatet en redegørelse (referat) som lægges på kommunens hjemmeside. Hvis der på styringsdialogmødet viser sig at være konkrete sager eller problemstillinger, der kræver opfølgende handlinger, indgås der aftaler på mødet om, hvilken handling der er behov for. Medarbejdernes vurdering af styringsdialog og øvrigt samarbejde I februar 2015 blev der afholdt et evalueringsmøde med de kommunale medarbejdere, der har deltaget styringsdialogmøder i Her blev de spurgt om deres oplevelse af styringsdialogmøderne og ideer til årlige fællesmøder med alle boligorganisationer. Det drejer sig om medarbejderrepræsentanter fra Voksenafdelingen, Familieafdelingen, Økonomi, Borgerservice, Teknik og Miljø, Ældre og Sundhed, Ejendomsadministrationen og Byrådssekretariatet. Medarbejderne er generelt tilfredse med de individuelle styringsdialogmøder. Flere deltagere oplever dog, at det kun er en meget lille del af mødet, som er direkte relevant for dem. Men de vurderer samtidig at de får en viden og et kendskab til boligorganisationen, som er god at have, og at deres tilstedeværelse på mødet betyder, at boligorganisationen får kendskab til konkrete medarbejdere i kommunen, som de kan kontakte, hvis der bliver behov for det. Mødet bruges som en indgang for boligorganisationen til at samarbejde med kommunen om specifikke udfordringer. Desuden vurderes det, at det er et godt signal at sende til boligorganisationen, at vi er repræsenteret med mange forskellige medarbejdere i kommunen. Det anbefales, at der fremover også deltager repræsentanter fra Jobcenterets nyoprettede flygtningeteam på de styringsdialogmøder, hvor det er relevant. Medarbejdere, der har deltaget i styringsdialogmøderne mener, det er en god ide at afholde et fællesmøde for alle boligorganisationerne, hvor der drøftes emner af mere politisk/strategisk karakter, og hvor politikere, direktion og relevante medarbejdere deltager. De foreslår følgende emner til et fællesmøde: Udfordringer omkring flygtninge hvad kan vi gøre sammen for at styrke og forbedre situationen? Boligsociale udfordringer og den sociale vicev rt Bande-exit sager Busforbindelser udfordringer med dårlige busforbindelser i nogle landområder. Vinge Klimatilpasning og bæredygtighed 8/11

9 Boligorganisationernes vurdering af styringsdialogmøder og øvrigt samarbejde I april 2015 blev alle kontaktpersoner fra de 10 boligorganisationer, der har været afholdt styringsdialogmøde med i 2014, inviteret til at svare på et kort spørgeskema omkring deres tilfredshed med styringsdialogmøderne og ønsker til fremtidigt samarbejde med kommunen. 9 ud af 10 boligorganisationer (deltagerrepræsentant på styringsdialogmødet) har svaret på spørgeskemaet: Mogens Jensen Frederikssund Andels boligforening (FAB) Bent Gordon Jægerspris boligselskab (Domea) Michael H. Jørgensen Danske funktionærers boligselskab (Domea) Kim Brokmann Rosenvænget (Domea) ikke svaret John Gilbert Nielsen Frederikssund Boligselskab (KAB) Joen Rasmussen Oppe Sundby boligselskab Sofie La Cour Mosegaard Hornsherred Almennyttige Boligselskab (DAB) Sofie La Cour Mosegaard Slangerup Almennyttige Boligselskab (DAB) Vagn Nørskov Skibby Boligforening Lars Schmidt Lejerbo Slangerup Hvor tilfreds har du/i været med processen i forbindelse med dokumentationsrapport? Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Kommentarer På mødet er der en kvalificeret gennemgang af relevante punkter. Afviklingen af mødet er i orden, men føler det måske er lidt spild af alles tid. Oplever I generelt, at styringsdialogmøderne bidrager til et bedre samarbejde med kommunen? I høj grad I nogen grad I mindre grad Har ikke grundlag for at svare Har styringsdialogmøderne bidraget til, at evt problemer efterfølgende løses mere effektivt? 9/11

10 I høj grad I nogen grad I mindre grad Har i e gr ndlag or at Har styringsdialogmøderne været med til at afklare forventningerne til hinanden? I høj grad I nogen grad I mindre grad Har i e gr ndlag or at Hvor tilfreds har du/i alt i alt været med styringsdialogmøderne med kommunen? Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Kommentarer Vi har savnet politisk repræsentation så det ikke kun er en administrativ dialog. På mødet har boligorganisationen mulighed for at få punkter på dagsorden til drøftelse og relevante medarbejdere fra kommunen deltager under behandling af punkter. Ville du/i være interesseret i at deltage i et årligt fællesmøde for alle kommunens boligorganisationer med fokus på generelle temaer/udfordringer og med deltagelse af politikere, direktion og medarbejdere? Ja Nej det er ikke relevant for os Til de boligselskaber der svarede nej - Hvad er grunden til at et fællesmøde ikke er relevant for jer? Vi mener vi allerede har en god dialog med kommunen Med 8 lejemål er der ikke meget sammenligningsgrundlag i forhold til de andre organisationer. Sådanne møder har tendens til at afføde endnu mere bureaukrati, endnu flere møder uden det giver noget udbytte for en forening som vores. Til de boligselskaber der svarede ja - Har du evt. ideer til emner, der ville egne sig til sådan et møde? 10/11

11 Ja der er mange udvikling i FK for befolkning erhverv trafik flygtninge og ikke mindst at det har det politiske systems opmærksomhed og interesse, hvilket jeg oplever i mange andre kommuner. Udbygningsplaner. Kommunens bolig politik. Boligsocialt samarbejde. Kommende lokalplaner. Generel information om kommunen. Har du andre ideer til, hvordan samarbejdet mellem boligselskaberne og kommunen om boligsociale udfordringer kunne styrkes yderligere? Styringsdialogmøderne kunne struktureres og forberedes på en måde, hvor de af FK/ boligorganisationen ønskede emner reelt kunne drøftes med de ansvarlige. En række emner er blot efterretning, som ikke behøver blive drøftet særligt. Frederikssund Boligselskab har ikke de store boligsociale problemer, men et tæt samarbejde med det lokale politi har i andre kommuner vist sig at være en god ide. Kommunen anviser en fast kontaktperson, til hvem boligselskabet kan henvende sig,hvis der er problemer, der skal løses i fællesskab. Denne kontaktperson har så til opgave at inddrage de relevante kommunale instanser i den konkrete sag. Opsummering Generelt er boligorganisationerne godt tilfredse med afholdelse af styringsdialogmøderne, men i forhold til mødernes effekt på samarbejde svarer en del i nogen grad Enkelte opfatter at der er punkter, der mere har karakter af efterretning frem for vigtige drøftelser, og en enkelt efterlyser en fast kontaktperson i kommunen, som boligorganisationen kan henvende sig til. 6 ud af 9 boligorganisationer (særligt de større) ønsker et fællesmøde med drøftelse af mere strategiske og politiske emner. Det fremadrettede samarbejde med boligorganisationerne Størstedelen af kommunens samarbejde med boligorganisationerne foregår via de årlige styringsdialogmøder eller via dialog vedr. konkrete sager, eksempelvis vedr. trafikplanlægning, konkrete beboere, renovering el.lign. På baggrund af de input, der er kommet fra boligorganisationer og medarbejdere, og i lyset af anvendelsen af 25% anvisningsret, anbefales det, at der etableres et tættere samarbejde med boligorganisationerne om blandt andet boligsociale indsatser. Eksempelvis har der ikke hidtil været samarbejde om forebyggelse af udsættelser. Men i foråret 2015 har DAB rettet henvendelse til kommunen for at indlede et tættere samarbejde om forebyggelse af udsættelser. Helt konkret anbefales følgende samarbejdstiltag med boligorganisationerne: Der skal laves aftale om én fast kontaktperson, som boligorganisationerne kan kontakte, når de har behov for at samarbejde om konkrete sager/problemstillinger. Der skal afholdes et årligt fællesmøde, hvor alle formænd for boligorganisationernes bestyrelse inviteres og med deltagelse af repræsentanter fra Økonomiudvalget samt fra administrationen. Emnerne for mødet besluttes i fællesskab mellem kommune og boligorganisationer. På baggrund af mødet udarbejdes en handleplan/målsætningspapir som danner grundlag for fremtidige fælles indsatser på tværs af kommune og boligorganisationer. Det skal bl.a. med udgangspunkt i fællesmøderne - undersøges hvilke boligsociale indsatser der er relevante at indgå samarbejde med de større boligorganisationer om. I første omgang igangsættes et samarbejde med boligorganisationerne om forebyggelse af udsættelser samt en undersøgelse af mulighederne for at oprette bofællesskaber for flygtninge og/eller unge i de store familieboliger. 11/11

Generel boliganvisning i Frederikssund

Generel boliganvisning i Frederikssund Generel boliganvisning i Frederikssund Kommune Baggrund I forbindelse med kommunalt igangsat projekt vedrørende beskrivelse og analyse af Frederikssund Kommunes indsats for flygtninge i et fremadrettet

Læs mere

Redegørelse for styringsdialog 2010 mellem Egedal Kommune og de almene boligorganisationer

Redegørelse for styringsdialog 2010 mellem Egedal Kommune og de almene boligorganisationer Redegørelse for styringsdialog 2010 mellem Egedal Kommune og de almene boligorganisationer Med virkning for 2010 skal det kommunale tilsyn efter Almenboligloven ske ved afholdelse af regelmæssige møder

Læs mere

Notat. Redegørelse for styringsdialog med de almene boligorganisationer 2011/2012

Notat. Redegørelse for styringsdialog med de almene boligorganisationer 2011/2012 Notat Vedrørende: Redegørelse for styringsdialog med de almene boligorganisationer 2011/2012 Med virkning for 2010 skal det kommunale tilsyn efter Almenboligloven ske ved afholdelse af regelmæssige møder

Læs mere

Notat om repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet Langeland

Notat om repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet Langeland Notat om repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet Langeland Indledning. Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde den 11. marts 2013 en sag om fortsat repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet

Læs mere

Styringsdialog med kommunen

Styringsdialog med kommunen Styringsdialog med kommunen Boligkontorets boligkonference 2015 Program for workshoppen Velkommen Hvad er styringsdialog? Før, under og efter styringsdialogmødet Inspiration til den gode dialog Eksempler

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

Referat - styringsdialogmøde 2015

Referat - styringsdialogmøde 2015 Referat - styringsdialogmøde 2015 med Villabyernes Boligselskab i Gentofte Tirsdag den 10. november 2015 kl. 13-15 - udvalgsværelse 2 Deltagere Fra Villabyernes Boligselskab i Gentofte (herefter boligselskabet

Læs mere

Diagrammer fordelt pr. boligorganisation fra 2013 til 2015:

Diagrammer fordelt pr. boligorganisation fra 2013 til 2015: 1 13. april 2016 Boliganvisningen/38410 1. Anvisninger fordelt pr. boligorganisation 2. Lejetab 3. Tab ved fraflytning (istandsættelsesudgifter) 4. Nybyggeri og helhedsplaner 5. Konklusion 6. Baggrund

Læs mere

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011 Boliganvisningen 15. august 2012 Boliganvisningen/Liz Boligrapport 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune Evaluering 2011 Dette er den 7. rapport. Rapporterne kan findes på kommunens hjemmeside www.ishoj.dk

Læs mere

Af Anker, J.; Christensen, I; Romose, T.S. & T.B. Stax 1

Af Anker, J.; Christensen, I; Romose, T.S. & T.B. Stax 1 DE ALMENE BOLIGER OG ANSVARET FOR DE SVAGESTE Af Anker, J.; Christensen, I; Romose, T.S. & T.B. Stax 1 Boligorganisationernes Landsforening har i forlængelse af debatten om et evt. salg af de almene boliger

Læs mere

Boligselskabet Rosenvænget

Boligselskabet Rosenvænget Boligselskabet Rosenvænget Referat af dialogmøde mellem Boligselskabet Rosenvænget og Frederikssund Kommune Den 26. oktober 2015 kl. 10.30 i mødelokale F5 MØDEDELTAGERE Jannie Bratfeldt, Ejendomsenheden

Læs mere

Bilag. Diagram gennemsnitlig husstandsindkomst fordelt pr. boligorganisation

Bilag. Diagram gennemsnitlig husstandsindkomst fordelt pr. boligorganisation 12. februar 2015 Boliganvisningen/38410 1. Anvisninger fordelt pr. boligorganisation 2. Lejetab og tab ved fraflytning (istandsættelsesudgifter) 3. Nybyggeri og helhedsplaner 4. Konklusion 5. Baggrund

Læs mere

Referat. Sorø Kommune Sidenr. 1

Referat. Sorø Kommune Sidenr. 1 Sorø Kommune Sidenr. 1 Referat Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsåret 2014 Dato: 11. december 2015 Lokale: Tidspunkt: Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø Kl.

Læs mere

Referat. Fællesmøde mellem Sorø Kommune og de almene boligorganisationer mv. i kommunen. Sorø Stuen, Tinghuset, Torvet 2, 4180 Sorø

Referat. Fællesmøde mellem Sorø Kommune og de almene boligorganisationer mv. i kommunen. Sorø Stuen, Tinghuset, Torvet 2, 4180 Sorø Sorø Kommune Sidenr. 1 Borgmester Gert Jørgensen Referat Fællesmøde mellem Sorø Kommune og de almene boligorganisationer mv. i kommunen Dato: Den 1. juni 2015 Lokale: Sorø Stuen, Tinghuset, Torvet 2, 4180

Læs mere

Notat om ældreboliger

Notat om ældreboliger Notat om ældreboliger Ældre og Sundhed disponerer over 210 ældreboliger fordelt på 12 boligafdelinger i de fire lokalområder i kommunen. I Frederikssund er der 106 boliger fordelt på seks afdelinger. Her

Læs mere

Referat - Styringsdialogmøde 2015

Referat - Styringsdialogmøde 2015 Referat - Styringsdialogmøde 2015 med Gentofte Ejendomsselskab Torsdag den 19. november 2015 kl. 10-12 - udvalgsværelse D Deltagere For Gentofte Ejendomsselskab (herefter boligselskabet ): - Marianne Vittrup,

Læs mere

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2012

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2012 Boliganvisningen 15. august 2013 Boliganvisningen/Liz/1 Boligrapport 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune Evaluering 2012 Rapporterne for 2008-2011 findes på kommunens hjemmeside www.ishoj.dk borgerservice

Læs mere

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Udlejningsaftale 2015 2018 Informationsmøde 8. oktober 2014 Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Agenda Afsættet Virker det? Har parterne leveret hidtil? Ny udlejningsaftale Trappetrinsmodel

Læs mere

Udlejningsregler i Glostrup Kommune

Udlejningsregler i Glostrup Kommune Udlejningsregler i Glostrup Kommune Juni 2017 Denne folder indeholder en oversigt over de boligorganisationer, som Glostrup Kommune har indgået udlejningsaftaler med. Vil du vide mere om, hvordan du kommer

Læs mere

Flere muligheder i de almene boligområder

Flere muligheder i de almene boligområder Flere muligheder i de almene boligområder bl danmarks almene boliger Københavns Kommune Udlejningsaftalen Københavns Kommune og de almene boligorganisationer i København har indgået en aftale om udlejning

Læs mere

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø?

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Vordingborg Boligselskab har 2.100 lejligheder fordelt over hele Sydsjælland - Møn og Bogø Læs her: hvordan du bliver skrevet op hvordan vores

Læs mere

Kommunen: Til efterretning. Nærmere herom under afdelingerne.

Kommunen: Til efterretning. Nærmere herom under afdelingerne. REFERAT Dialogmøde 2012 Boligselskabet Alliken Dato: 4. juni 2012 Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Formand Maja Hansen Forretningsfører

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

Handleplan for boligplacering af flygtninge.

Handleplan for boligplacering af flygtninge. Punkt 9. Handleplan for boligplacering af flygtninge. 2014-42050. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget samt Beskæftigelsesudvalget godkender At nyankomne flygtninge

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00

Læs mere

SU-møde. Tirsdag den 4. marts

SU-møde. Tirsdag den 4. marts SU-møde Tirsdag den 4. marts Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Tema om boliger Anne Kyung Nielsen, områdeleder, BID Orientering om tilkendelse af boliger Midlertidig indkvartering

Læs mere

Referet styringsdialogmøde 2016

Referet styringsdialogmøde 2016 Referet styringsdialogmøde 2016 med Foreningen for opførelse af billige boliger i Gentofte den 21. november 2016 kl. 13 udvalgsværelse A Deltagere Fra Foreningen for opførelse af billige boliger i Gentofte

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

I din henvendelse til Folketingets Ombudsmand har du på din datters vegne klaget over Holbæk Kommunes praksis ved boliganvisning.

I din henvendelse til Folketingets Ombudsmand har du på din datters vegne klaget over Holbæk Kommunes praksis ved boliganvisning. Statsforvaltningens brev til en borger 2014-214656 Dato: 12-12-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende boliganvisning i Holbæk Kommune Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsynet

Læs mere

Vejen Kommunes Boligpolitik

Vejen Kommunes Boligpolitik Vejen Kommunes Boligpolitik Godkendt af Vejen Byråd den. (Udkast ver. den 30. juni 2016) 1 Indhold Indledning... 2 Bredt sammensat boligmasse... 3 Almene familieboliger... 4 Boliger til særlige målgrupper...

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED HR S HUS REPRÆSENTERET VED EGEMAR & CLAUSEN DEN 6. DECEMBER 2011

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED HR S HUS REPRÆSENTERET VED EGEMAR & CLAUSEN DEN 6. DECEMBER 2011 1 Deltagere HR s Hus v/ Egemar & Clausen Claus Clausen (Egemar & Clausen) Susanne Roes (Egemar & Clausen) Københavns Kommune Peter Kærhus Sørensen (Teknik og Miljøforvaltningen), deltog i mødet under punkt

Læs mere

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler NOTAT Dato Social- og Sundhedsforvaltningen Sekretariat og Økonomi Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Nærværende notat sammenfatter

Læs mere

Københavns Kommune. Nye muligheder i de almene boligområder

Københavns Kommune. Nye muligheder i de almene boligområder Københavns Kommune Nye muligheder i de almene boligområder Nye muligheder i de almene boligområder Københavns Kommune og de almene boligorganisationer i København har indgået en aftale om nye udlejningsformer

Læs mere

Referat fra dialogmøde 2013 Gladsaxe Kommune og Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe

Referat fra dialogmøde 2013 Gladsaxe Kommune og Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Referat fra dialogmøde 2013 Gladsaxe Kommune og Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Dato: 28.05.2013, kl. 15.00 16.00 Sted: Gladsaxe Rådhus, lokal 1609 For Boligselskabet: Ryno Scheil, Bestyrelsesformand

Læs mere

2. Boligplacering af flygtninge i Ringkøbing-Skjern Kommune

2. Boligplacering af flygtninge i Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Beskæftigelsesudvalget 2. november 2015 2. Boligplacering af flygtninge i Ringkøbing-Skjern Kommune 15-042223 Sagsfremstilling Ringkøbing-Skjern Kommune oplever en væsentlig øget

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

Analyse af anvisninger af boliger og udgifter til tomgangsleje i Rudersdal Kommune

Analyse af anvisninger af boliger og udgifter til tomgangsleje i Rudersdal Kommune Den 14.november 2011/Makj 11/29368 Analyse af anvisninger af boliger og udgifter til tomgangsleje i Rudersdal Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgivning vedr. boliganvisning... 2 3. Boliger

Læs mere

#split# Tværfaglig konsulent Louise Meyer Ebdrup

#split# Tværfaglig konsulent Louise Meyer Ebdrup #split# Referat Styringsdialogmøde mellem Boligforeningen PM og Brønderslev Kommune Side: 1 Journalnr.: 27.42.00-G01-1-14 Mødedato : 29-09-2014 Deltagere : Fra Boligforeningen PM: Forretningsfører Anna

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Dok. nr. 340-2012-53589 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Dato: Den 14. marts 2012 Kl.: 10.00-13.00 Sted: Sorø Rådhus, lokale 304 Deltagere: Boligforeningen Dianalund:

Læs mere

Referat styringsdialog 2015

Referat styringsdialog 2015 Referat styringsdialog 2015 Med Boligorganisationen Munkegård Torsdag den 26. november 2015 kl. 10-12 mødelokale 369 Deltagere For Boligorganisationen Munkegård (herefter boligorganisationen ): - Lisbet

Læs mere

Notat. 2. maj 2013. Referat

Notat. 2. maj 2013. Referat Notat Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 2. maj 2013 Referat Forum: Styringsdialogmøde med BSB Svendborg Dato: 1. marts 2013 Sted: Svendborg Rådhus Deltagere: Svend Erik

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen AAB Henrik

Læs mere

Gensidig forventningsafstemning At mødes og tale sammen er ikke nyt. Det er den strukturerede form, der er ny.

Gensidig forventningsafstemning At mødes og tale sammen er ikke nyt. Det er den strukturerede form, der er ny. By- og Udviklingsforvaltningen Sekretariat Mødereferat Møde mellem/i Møde nr. Dato 19. marts 2012 Sagsnr. 11/31804 Løbenr. 50201/12 Referent Susanne Jensen Direkte telefon 79 79 13 67 E-mail jesu@kolding.dk

Læs mere

Afdeling 1 har således været et målepunkt for fremtidige renoveringer på baggrund af helhedsplaner.

Afdeling 1 har således været et målepunkt for fremtidige renoveringer på baggrund af helhedsplaner. SEKRETARIATET Ullasvej 23, Rønne CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Dagsorden/referat Styringsdialogmøde med Bo42 den 4. novmeber 2016 Deltagere: Fra Bo42: Direktør Ebbe Frank og formand Per Carlo Nilsson Fra

Læs mere

God selskabsskik følg eller forklar

God selskabsskik følg eller forklar God selskabsskik følg eller forklar Denne vejledning i god selskabsskik er et bidrag til arbejdet for almene boligorganisationer for at gøre det lettere at opnå fokus i den daglige ledelse. Din boligorganisation

Læs mere

Bilag 1 NOTAT. Redegørelse for styringsdialog 2012 mellem Fredensborg Kommune og de almene boligorganisationer. Center for Kultur Idræt og Sundhed

Bilag 1 NOTAT. Redegørelse for styringsdialog 2012 mellem Fredensborg Kommune og de almene boligorganisationer. Center for Kultur Idræt og Sundhed Bilag 1 Redegørelse for styringsdialog 2012 mellem Fredensborg Kommune og de almene boligorganisationer NOTAT Center for Kultur Idræt og Sundhed 14-11-2012 1. Indledning Denne redegørelse omhandler Fredensborg

Læs mere

Kommunal anvisningsret til almene boliger

Kommunal anvisningsret til almene boliger KOMMUNIKATION OG UDVIKLING - UDVIKLING & ERHVERV Kommunikation og Udvikling - Udvikling & Erhverv Dato: 20. oktober 2016 Sagsnr.: sagsnr.? Kontaktperson: Hanna Kretzschmar Dir. tlf.: 7996 6104 E-mail:

Læs mere

Praksis for boliganvisning af flygtninge med familiesammenføring og unge, der fylder 18 år

Praksis for boliganvisning af flygtninge med familiesammenføring og unge, der fylder 18 år KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Bilag 1 Praksis for boliganvisning af flygtninge med familiesammenføring og unge, der fylder 18 år Socialforvaltningens boligsociale anvisning

Læs mere

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( )

Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet ( ) KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Evaluering af Socialforvaltningens samarbejde om fire pladser med Alexandrakollegiet (2012-2013) Socialudvalget

Læs mere

TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Poppelhaven III Opførelsesår: 1960 54 boliger, rækkehuse Ole Rømers Vej Opførelsesår: 1990 9 boliger, rækkehuse Poppelhaven Opførelsesår:

Læs mere

Bilag 3 Ændret udlejning af ældreboliger, som ikke lejes ud til ældre

Bilag 3 Ændret udlejning af ældreboliger, som ikke lejes ud til ældre KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 19-05-2016 Bilag 3 Ændret udlejning af ældreboliger, som ikke lejes ud til ældre Sagsbehandler Per Christensen / Birgitte

Læs mere

BBD konstaterede, at hun fandt kommissoriet dækkende for hendes opgaver som i Rådet.

BBD konstaterede, at hun fandt kommissoriet dækkende for hendes opgaver som i Rådet. Notat Deltagere: Bente Borg Donkin, Byrådet Christian Holm Donatzky, Byrådet (til kl. 17) Jens Bertram, Byrådet Marlene Harpsøe, Byrådet Afbud Charlotte Olsen, formand Boliggården Palle Wørmann, formand

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED DANSKE FUNKTIONÆRERS BOLIGSELSKAB REPRÆSENTE- RET VED DOMEA DEN 9. FEBRUAR 2012

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED DANSKE FUNKTIONÆRERS BOLIGSELSKAB REPRÆSENTE- RET VED DOMEA DEN 9. FEBRUAR 2012 1 Deltagere Danske Funktionærers Boligselskab v/ Domea Pia Christiansen (Domea) Jørgen Kristian Rasmussen (Domea) Ole Pedersen (Domea) Bent Michelsen (Domea) Jannie Larsen (Domea) Helle Jeppesen (Domea)

Læs mere

Dialogmøde 2014 Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2014 Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2014 Fællesorganisationens Boligforening Dato: 6. oktober 2014 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Svend-Aage Berg

Læs mere

I det følgende skal mere generelt redegøres for forholdene i København:

I det følgende skal mere generelt redegøres for forholdene i København: 27-05-2007 Sagsnr. 2007-34862 Udsættelse af beboere på grund af skyldig husleje i den almene sektor I forlængelse af Jyllandspostens artikler den 18. og 19. maj 2007 vedrørende udsættelse af beboere i

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening Dato: 2. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri AABs afdeling i Høje-Taastrup Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri Baggrund Hvert år i april/maj afholdes et styringsdialogmøde mellem Høje-Taastrup Kommune og de enkelte

Læs mere

HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Rådhushaven Opførelsesår: 1946 41 boliger, række- og parcelhuse Thorsgård Opførelsesår: 1949 30 boliger, etagehuse Engvadgård Opførelsesår: 1973 71

Læs mere

NOTAT. Modtagelse af flygtninge på social- og sundhedsområdet 2015

NOTAT. Modtagelse af flygtninge på social- og sundhedsområdet 2015 NOTAT Dato Social- og Sundhedsforvaltningen Sekretariat og Økonomi Modtagelse af flygtninge på social- og sundhedsområdet 2015 Kommunerne står over for at skulle modtage markant flere flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 7. SPJrådgivnings hjemmeside revideret opdateret virksomhedsprofil og

Nyhedsbrev nr. 7. SPJrådgivnings hjemmeside revideret opdateret virksomhedsprofil og Nyhedsbrev nr. 7 7. februar 2011 SPJrådgivning udfører opgaver for kommuner vedr. den almene boligsektor hvad gælder udlejning, drift, økonomi, beboerdemokrati etc. I den forbindelse rådgiver jeg også

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Danske Funktionærers Boligselskab

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Danske Funktionærers Boligselskab REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Danske Funktionærers Boligselskab Dato: 1. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Driftschef

Læs mere

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab REFERAT Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab Dato: 10. juni 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Richard Poulsen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

REFERAT STYRINGSDIALOG KØGE ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB (DAB)

REFERAT STYRINGSDIALOG KØGE ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB (DAB) REFERAT STYRINGSDIALOG KØGE ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB (DAB) Dato Byrådssekretariatet 7. januar 2016 2017-000691-1 Tidspunkt Den 4. februar 2016, kl. 15.00 Deltagere Kontorleder Steen Hingebjerg Jensen,

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde for 2014 / 2015 med De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune og Københavns Kommune d. 24.

Referat af styringsdialogmøde for 2014 / 2015 med De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune og Københavns Kommune d. 24. 1 Deltagere Bestyrelsen for De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune: Formand Susanne Henriksen Boligkontoret Danmark: Forvaltningsdirektør Lars Lehmann Økonomidirektør Bent Gail-Kalashnyk Forrentningsfører

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen 3B og Ballerup Kommune mandag den 14. januar 2013

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen 3B og Ballerup Kommune mandag den 14. januar 2013 Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen 3B og Ballerup Kommune mandag den 14. januar 2013 Deltagere: Bent Frederiksen, Boligforeningen 3B Steffen Morild, Boligforeningen

Læs mere

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri Plejehjem, Vesterled/Valby vej Opførelsesår: 70 boliger, rækkehuse Fløng Byvej Opførelsesår: 1975 5 boliger, rækkehuse

Læs mere

STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP

STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP AKB Taastrups afdelinger i Høje-Taastrup Taastrupgård Blåkildegård Taastrup Valhøj Taastrupgård Opførelsesår: 1972 913 boliger, etagebyggeri Blåkildegård Opførelsesår:

Læs mere

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab.

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab. Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 14. november 2013 Kl.: 09.00-13.00 Sted: Sorø Stuen i Tinghuset på Torvet i Sorø Deltagere: Sorø

Læs mere

Ældre- og plejeboliger Rette bolig til rette borger

Ældre- og plejeboliger Rette bolig til rette borger Vølund og Kloster, 2016 Ældre- og plejeboliger Rette bolig til rette borger Et fokus på visiteringen til ældre- og plejeboliger, Tildeling. Ældre og plejeboliger Formålet med nærværende fokus på ældre-

Læs mere

Referat af dialogmøde mellem Nørre Alslev Almennyttige Boligselskab og Guldborgsund Kommune

Referat af dialogmøde mellem Nørre Alslev Almennyttige Boligselskab og Guldborgsund Kommune Referat af dialogmøde mellem Nørre Alslev Almennyttige Boligselskab og Guldborgsund Kommune Onsdag d. 29.02. 2012 Tilstede fra boligforeningen var: Kontorchef Dennis Larsen, DAB Administrator Janni Spang,

Læs mere

Mødereferat. Boligkontoret Danmark og Kolding Kommune 1. Emne. Styringsdialogmøde vedr. Boligselskabet Kolding. Mødedato Mødested Møde start/slut

Mødereferat. Boligkontoret Danmark og Kolding Kommune 1. Emne. Styringsdialogmøde vedr. Boligselskabet Kolding. Mødedato Mødested Møde start/slut By- og Udviklingsforvaltningen Dato 27. oktober 2011 Sagsnr. 11/23734 Løbenr. 193820/11 Mødereferat Referent Herdis Bonnichsen Direkte telefon 79 79 16 73 E-mail hbon@kolding.dk Møde mellem/i Møde nr.

Læs mere

15. Boligplacering af flygtninge

15. Boligplacering af flygtninge Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december 2015 15. Boligplacering af flygtninge 15-042223 Sagsfremstilling Ringkøbing-Skjern Kommune oplever en væsentlig øget tilgang af flygtninge

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Emne: Samarbejdet mellem Thisted Kommune og kommunens almene boligorganisationer Formål med mødet: Dialog om status på boligorganisationen, fremtidsvisioner og godkendelse

Læs mere

kom foran på ventelisten

kom foran på ventelisten kom foran på ventelisten fleksibel udlejning i københavn fleksibel udlejning Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2011 københavn Nye muligheder i de almene boligområder

Læs mere

Inspirationsmateriale til aftaler om udlejning mellem kommuner og boligorganisationer

Inspirationsmateriale til aftaler om udlejning mellem kommuner og boligorganisationer November 2015 Inspirationsmateriale til aftaler om udlejning mellem kommuner og boligorganisationer Titel: Der formuleres en titel, som understreger, at parterne med aftaleindgåelsen forpligter sig til

Læs mere

Den 16. august 2006 Århus Kommune

Den 16. august 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. august 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kombineret udlejning i Bispehaven 1. Resume I integrationspolitikkens

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Emne: Samarbejdet mellem Thisted Kommune og kommunens almene boligorganisationer Formål med mødet: Dialog om status på boligorganisationen, fremtidsvisioner og godkendelse

Læs mere

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl i Fælleshuset Nøddehegnet Næstved

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl i Fælleshuset Nøddehegnet Næstved Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl. 19.00 22.00 i Fælleshuset Nøddehegnet 14 4700 Næstved Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

KOMMUNAL BOLIGANVISNING TIL ALMENE FAMILIEBOLIGER EN ANALYSE AF PRAKSIS OG POLITIK I FIRE KOMMUNER

KOMMUNAL BOLIGANVISNING TIL ALMENE FAMILIEBOLIGER EN ANALYSE AF PRAKSIS OG POLITIK I FIRE KOMMUNER KOMMUNAL BOLIGANVISNING TIL ALMENE FAMILIEBOLIGER EN ANALYSE AF PRAKSIS OG POLITIK I FIRE KOMMUNER Af Jørgen Anker, Ivan Christensen, Tina Skovgaard Romose & Tobias Børner Stax Undersøgelsen blev finansieret

Læs mere

Godkendelse af referat... 3 Boligselskabet af 1961 i Helsinge... 3 Orientering fra administrationen... 9

Godkendelse af referat... 3 Boligselskabet af 1961 i Helsinge... 3 Orientering fra administrationen... 9 Boligselskabet af 1961 i Helsinge Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 28. september 2011 kl. 17.30 i fælleshuset, Haragergård, Nygade 226, 3200 Helsinge Dagsorden: 1 Godkendelse af referat...

Læs mere

Boligkontoret Danmark Michael Demsitz (til og med punkt 3) Lars Lehmann Bent Gail-Kalashnyk Torben Eriksen Tonny Bjørn (fra punkt 3)

Boligkontoret Danmark Michael Demsitz (til og med punkt 3) Lars Lehmann Bent Gail-Kalashnyk Torben Eriksen Tonny Bjørn (fra punkt 3) 1 Deltagere Københavns Kommune Morten Boje (Teknik - og Miljøforvaltningen) Rina Sandberg (Teknik og Miljøforvaltningen) Rune Gamby (Teknik og Miljøforvaltningen) Fie Cathrine Støttrup Olsen (Teknik og

Læs mere

Kvalitetsstandard Ældre- og handicapegnede boliger Lov om almene boliger 54

Kvalitetsstandard Ældre- og handicapegnede boliger Lov om almene boliger 54 Kvalitetsstandard Ældre- og handicapegnede boliger Lov om almene boliger 54 1. Hvad er lovgrundlaget? Lov om boliger for ældre og personer med handicap (Ældreboligloven). Nr. 547 af 6. juni 2007. 54 i

Læs mere

Juridisk konsulent Bodil Hald Brabæk, JURA

Juridisk konsulent Bodil Hald Brabæk, JURA Sagsnr. 038513-2013 Referat fra Styringsdialogmøde den 5. december 2013 kl. 13.00 mellem Gentofte Kommune og Boligorganisationen Munkegård v/ Almenbo Til stede: Gentofte Kommune: Juridisk konsulent Bodil

Læs mere

Alment byggeri drift. Temadag i Århus. den 4. sep. 2014

Alment byggeri drift. Temadag i Århus. den 4. sep. 2014 Alment byggeri drift Temadag i Århus den 4. sep. 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49191450, 61454919 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice

Læs mere

Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer

Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer Konference Middelfart 13. november 2014 Søren Buggeskov 1 Oplæggets temaer Udfordringen Boligløsninger Hvem gør hvad og hvordan 2 2 Statsrevisorernes

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Eventuelt salg af kommunale ældreboliger i Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune. Eventuelt salg af kommunale ældreboliger i Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 04. december 2013 Sekretariatet Eventuelt salg af kommunale ældreboliger

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 13. november 2013 Kl.: 0900-1300 Sted: Sorø Rådhus, lokale 273 Deltagere: Boligforeningen

Læs mere

Styrket dialog og fælles løsninger. Rapport fra boligkonferencen den 17. juni 2015

Styrket dialog og fælles løsninger. Rapport fra boligkonferencen den 17. juni 2015 Styrket dialog og fælles løsninger Rapport fra boligkonferencen den 17. juni 2015 1. Styrket dialog og fælles løsninger For andet år i træk afholdte Randers Kommune i samarbejde med RandersBolig en boligkonference

Læs mere

Møde med boligorganisationerne 2. november 2015

Møde med boligorganisationerne 2. november 2015 GLADSAXE KOMMUNE Byrådssekretariatet Den 26. oktober 2015 Møde med boligorganisationerne 2. november 2015 Svar på spørgsmål fra boligorganisationerne i Gladsaxe Kommune J. nr. 00.01.00G01 1 Spørgsmål fra

Læs mere

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligselskabet Ankerhus Regnskabsårene 2014 og Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligselskabet Ankerhus Regnskabsårene 2014 og Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø Sorø Kommune Sidenr. 1 Referat Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligselskabet Ankerhus Regnskabsårene 2014 og 2015 Dato: 3. januar 2017 Lokale: Tidspunkt: Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø

Læs mere

Ventelisteregler 1209

Ventelisteregler 1209 Side 1 af 5 Ventelisteregler 1209 Selskab: Hovedstadens almennyttige Boligselskab Afdeling: Røde Møllegård IV Lejlighederne anvises efter følgende fordeling A B C D Anviser i medfør af bekendtgørelse om

Læs mere

Aftale om boliger til flygtninge i København

Aftale om boliger til flygtninge i København KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Aftale om boliger til flygtninge i København I. Baggrund Københavns Kommune og BL - Danmarks Almene Boliger, 1. kreds, indgår følgende aftale om tilvejebringelse af boliger til

Læs mere

Mødereferat. Tyrstrup Andelsboligforening af 1955 og Kolding Kommune. Emne. Styringsdialogmøde. Mødedato Mødested Møde start/slut

Mødereferat. Tyrstrup Andelsboligforening af 1955 og Kolding Kommune. Emne. Styringsdialogmøde. Mødedato Mødested Møde start/slut By- og Udviklingsforvaltningen Køb og Salg Mødereferat Møde mellem/i Tyrstrup Andelsboligforening af 1955 og Kolding Kommune Emne Styringsdialogmøde Møde nr. 2015 Dato 13. december 2015 Sagsnr. 15/9309

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere