Boliganvisning og samarbejdet med boligorganisationerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boliganvisning og samarbejdet med boligorganisationerne"

Transkript

1 Juni 2015 Boliganvisning og samarbejdet med boligorganisationerne Baggrund I efteråret 2014 blev der igangsat en proces med udarbejdelse af en statusanalyse vedr. kommunens anvisning af almene boliger samt samarbejdet med de almene boligorganisationer med særligt fokus på styringsdialogen. Målet med analysen var at vurdere, hvordan samarbejdet og opgaveløsningen på det boligsociale område kan udvikles og optimeres. Resultatet af statusanalysen præsenteres i dette notat sammen med anbefalinger til konkrete udviklingstiltag. Lovgivningen bag Efter integrationsloven 12 og 13 er kommunen forpligtet til at anvise flygtninge en permanent bolig. Indtil det bliver muligt at tilbyde en permanent bolig skal flygtninge anvises en midlertidig bolig. Ifølge 80 i Serviceloven skal Kommunalbestyrelsen desuden anvise midlertidigt husly mod betaling, hvis en enlig eller en familie er husvild. Kommunalbestyrelsen kan i henhold til 59 i Lov om Almene boliger m.v. benytte almene familieboliger til løsning af påtrængende boligsociale opgaver i kommunen. Ifølge 59 stk. 1 skal de almene boligorganisationer efter kommunalbestyrelsens bestemmelse stille indtil hver fjerde ledige almene familiebolig til rådighed for kommunalbestyrelsen til dette formål med mindre andet er aftalt. Samtidig kan kommunalbestyrelsen og boligorganisationerne indgå en frivillig aftale, hvis begge parter er indstillet på at stille familieboliger til rådighed til løsning af påtrængende boligsociale opgaver i kommunen i henhold til 59, stk. 2. Der er ikke fastsat grænser for, hvor mange boliger der må stilles til rådighed ved en frivillig ordning. I afsnit 4 beskrives de særlige aftaler, som Frederikssund Kommune har indgået med boligorganisationerne.

2 Anviste boliger og boligbehovet Fra 2009 til 2013 har Frederikssund Kommune haft 10% anvisningsret på boligerne i de almene boligorganisationer. Antallet af anviste benyttede boliger i løbet af de 5 år ses nedenfor Anviste benyttede boligtilbud Der har fra 2009 til 2013 ikke været ført statistik over antallet af tilbudte boliger, som er blevet afvist. Men det vurderes, at der har været ca. 5 om året. I forbindelse med det stigende antal flygtninge og et større boligbehov blev det i efteråret 2013 besluttet at hæve anvisningsretten til almene boliger fra 10% til 25% med virkning fra 1. juli Anviste boliger 2014 Siden 2013 er alle boliger som boligorganisationerne anviser til kommunen blevet registreret i en samlet liste styringslisten, som administreres af Borgerservice. Kommunens brug af 25% anvisningsret har medvirket til en væsentlig stigning i antallet af anviste boliger. I 2014 har der i alt været tilbudt 64 boliger, hvoraf 49 er accepteret og 18 afvist. I mange tilfælde skyldes afvisningerne, at boligen har været for dyr i forhold til borgernes økonomiske råderum. Nedenfor fremgår fordelingen af anviste boliger i 2014 fordelt på boligorganisationer. Boligorganisation Accepteret Afvist Total DAB* (Hornsherred almennyttige boligselskab og Slangerup almennyttige boligselskab) Domea* (Jægerspris Boligselskab, Boligselskabet Rosenvænget og Danske Funktionærers Boligselskab) FAB Lejerbo KAB Skibby boligforening Boligselsk. Sjælland Oppe Sundby boligselskab Total *Det har ikke været muligt at inddele de anviste boliger i boligorganisationer under Domea og DAB, da det ikke har været registreret i styringslisten. Det vil fremover blive registreret i styringslisten. 2/11

3 Anbefalinger til udviklingstiltag vedr. anvisning af boliger: At den administrative arbejdsgang omkring boliganvisningen forbedres yderligere med henblik på en automatiseret digital styring, anvisning og registrering af boliger. Der undersøges pt. hvilke systemer og ændrede arbejdsgange, der kan styrke opgaveløsningen. At samarbejdet mellem den centrale boliganvisning og de enkelte afdelinger systematiseres med henblik på en tættere koordinering og kvalitetssikring af boliganvisningen. Aftaler med boligorganisationer om anvisning af specifikke boliger Frederikssund Kommune har indgået særlige aftaler med nogle af boligorganisationerne om 100% anvisningsret til specifikke boliger. Oversigt over indgåede aftaler: Boligorganisation Beliggenhed Antal Type boliger Frederikssund Andels boligforening (FAB) De to førstkommende ledige 1.vær. lejligheder i Falkenborghus og den førstkommende ledige 1 vær. Lejlighed i Lundeparken. 3 Flygtninge Frederikssund Andels boligforening (FAB) Frederikssund Boligselskab, KAB Foderstofgården 153, , , , , , , , 2. Færgeparken III: nr.6, st. dør 1-4, nr.15, st. dør 1-4, nr.15, 1.sal dør 1-4, nr.15, 2.sal dør 1-4, Færgeparken III, nr. 16, stuen dør Familieboliger 20 Familieboliger. Anvises som ældreegnede boliger iflg. 59 i almenboligloven. Frederikssund Boligselskab, KAB Færgeparken III: nr. 6.1 dør 1-4, nr. 6.2 dør 1-4, nr dør 1-4, nr dør 1-4. *Aftalen er indgået i 2014 og omfatter 100% anvisningsret til 16 specifikke lejligheder i takt med, at de bliver ledige. I 2014 havde kommunen anvist borgere til 3 af de 16 lejligheder. 16* (kun 3 af dem benyttes pt. til kommunens borgere) Opgangsfællesskab for unge. Rosenvænget, Domea Rosenvænget 17-22, Frederikssund 6 Ældreboliger Danske Funktionærers Boligselskab, Domea Kongensgade (Kongensgade 94 uddannelseskrav) 7 Familieboliger, der anvises til flygtninge og kontanthjælpsmodtag ere. Rosenvænget, Domea TOTAL Birkevænget 53, lejlighederne 2-15 samt kontorlokale. 14 Ungdomsboliger til unge der har brug for pædagogisk støtte (4 pædagoger er tilknyttet ungdomsboligerne). 74 (61 benyttes til borgere pt.) Der er i alt indgået særaftaler med boligselskaber om 100% anvisning til 74 Boliger, hvoraf 13 af dem reelt først kan benyttes, når de gradvist fraflyttes af eksisterende beboere. Aftalerne giver kommunen anvisningsret til ekstra boliger udover de 25% anvisningsret. Til gengæld kan 3/11

4 aftalerne opsiges af boligselskaberne, hvis de ikke længere ønsker aftalen. Formålet med aftalerne er at sikre kommunen adgang til boliger til forskellige målgrupper. Samtidig bidrager aftalerne til at styrke samarbejdet mellem kommunen og boligselskaberne omkring den boligsociale indsats for særlige målgrupper i specifikke områder eller bebyggelser. Anbefalinger vedr. fremtidige aftaler med boligorganisationerne om specifikke boliger Når der indgås aftaler med boligorganisationerne om anvisning af konkrete boliger skal det tilstræbes, at de ligger geografisk spredt for at sikre en hensigtsmæssig blanding af forskellige borgere i boligområderne. Aftalerne bør omfatte et antal boliger i et særligt boligområde frem for specifikke boliger for at sikre mulighed for at benytte boligerne indenfor relativ kort tid. At der fremadrettet ved indgåelse af aftaler med boligorganisationer om 100% anvisning af specifikke boliger sikres en central koordinering og kvalitetssikring. Boligbehovslisten 2014 De enkelte sagsbehandlere/socialrådgivere skriver selv borgere op til en bolig på boligbehovslisten via en formular på intranettet. Boligbehovslisten administreres af Borgerservice og bruges sammen med styringslisten til at matche boliger og borgere. I løbet af 2014 har i alt 86 borgere stået på boligbehovslisten. Nedenfor ses hvordan de 86 borgere fordeler sig i forhold til hvilken afdeling, de er tilknyttet. Jobcenter (flygtninge) 23 Voksenafdeling 27 Familieafdelingen 34 Ældre og Sundhed* 2 Total 86 *Det lille antal under Ældre og Sundhed skyldes, at ældreegnede boliger og ældreboliger anvises udenom boligbehovslisten i henhold til særlige aftaler med boligorganisationerne eller i henhold til almenboliglovens 54 vedr. almene ældreboliger. Der er stor forskel på, hvilke kriterier de enkelte sagsbehandlere vurderer ud fra, når de skriver en borger på boligbehovslisten. Udover flygtninge er det borgere med mange forskellige problematikker. Ifølge boligbehovslisten fra 2014 er nogle af de gennemgående problematikker: Psykisk sårbarhed af forskellig karakter Boligudsættelse pga. samlivsbrud eller økonomisk svær situation Sociale problematikker af forskellig karakter Den store variation i typer af situationer, der ligger til grund for opskrivningen på boligbehovslisten i 2014, indikerer et behov for at formulere præcise og afgrænsende kriterier for, hvornår en borger er berettiget til at blive skrevet på boligbehovslisten. 4/11

5 Boligsociale kriterier I Frederikssund Kommune har der ikke hidtil været politisk besluttede boligsociale kriterier for, hvornår kommunen hjælper borgere med opskrivning til en bolig i et alment boligselskab. Det anbefales, at der træffes politisk beslutning om et sæt fælles vejledende boligsociale kriterier, der vil kunne: Være til hjælp for borgerne, så de tydeligt kan læse, hvilke situationer der berettiger til at blive skrevet op til en bolig via kommunen. Bidrage til en større grad af ensartethed i sagsbehandlernes vurdering af hvilke borgere der er berettigede til at skrives på boligbehovslisten Være til hjælp for medarbejdere i Voksenafdelingen og Familieafdelingen, der ofte oplever, at borgere henvender sig for at blive skrevet op til en bolig alene pga. skilsmisse, samlivsophør, hussalg eller lignende. Kriterierne vil altid være vejledende, da det i sidste ende skal vurderes individuelt. Der er udarbejdet et forslag til fælles boligsociale kriterier med input fra Byrådssekretariatet, Borgerservice samt sagsbehandlere/socialrådgivere på voksenområdet og på familieområdet. Forslaget til boligsociale kriterier behandles i direktionen og indstilles derefter til behandling i Økonomiudvalget samt Byrådet. Efter beslutning lægges det på kommunens hjemmeside og formidles til alle boligorganisationer. Forslag til boligsociale kriterier Frederikssund Kommune I Frederikssund Kommune benytter kommunen sig af almene familieboliger i boligorganisationer til løsning af boligsociale opgaver. Det betyder, at boligorganisationerne tilbyder kommunen hver fjerde ledige bolig. For at blive skrevet op til en bolig via kommunen skal du være folkeregistreret i Frederikssund Kommune og være skrevet op til en lejebolig i mindst to boligorganisationer. Derudover er der en række kriterier for hvilke borgere kommunen kan skrive på venteliste til en bolig: Borgere hvor en boligmæssig ændring har stor betydning for den sociale indsats som kommunen sammen med borgeren har igangsat for at hjælpe borgeren Borgere der udsluses fra døgntilbud eller fængsel Borgere der skal have støtte i eget hjem svarende til et botilbud Borgere der grundet fysiske, psykiske eller sociale problematikker har behov for en bolig som led i en helhedsorienteret plan Familier hvor et boligskifte er vigtigt af hensyn til børnenes trivsel og udvikling Familier med børn, der har særlige behov (handicap mm.), som nuværende bolig ikke er egnet til Følgende situationer er ikke i sig selv nok til at få anvist en bolig via kommunen: Borgere der bliver ramt af samlivsophør eller skilsmisse, og hvor der herudover ikke er sociale eller trivselsmæssige problematikker i familien. Borgere der har solgt deres bolig og ikke har fundet ny bolig. 5/11

6 Borgere der ikke længere har økonomisk råderum til nuværende bolig og som ikke har sociale eller trivselsmæssige problematikker. Borgere der bor ulovligt i sommerhus og skal fraflytte. Unge der skal flytte hjemmefra. Forudsætninger for kommunens boliganvisning: Borgere der skrives op til en bolig via kommunen, skal også selv være aktivt boligsøgende. Det betyder, at de skal være skrevet op i mindst to boligorganisationer. Der kan anvises boliger i alle geografiske områder af kommunen, og det er ikke muligt for borgere kun at ønske bolig i enkelte områder af kommunen. Der tages i boliganvisningen ikke hensyn til boligorganisationens regler vedr. husdyr i boligen. Når man søger bolig via kommunens boliganvisning, skal man være parat til at tage imod et boligtilbud, hvis muligheden opstår. Hvis borgere takker nej til en bolig, som kommunen har anvist (og som er vurderet egnet til borgeren), slettes de fra opskrivningslisten. Anvisning af ledige boliger sker ud fra en konkret behovsvurdering af alle ansøgere. Det er på den baggrund ikke muligt at få oplyst fremtidsudsigterne for anvisning af en bolig. 6/11

7 Styringsdialog og samarbejde med boligorganisationerne Alle kommuner har tilsynspligt med de almene boligorganisationer, der har hjemsted i kommunen, og skal sikre at byggeri og drift af almene boliger sker i overensstemmelse med lovgivningen. Kommunen skal bl.a. sikre at boligafdelingens økonomi er forsvarlig, at vedligeholdelsesstanden er tilstrækkelig, at udlejningen sker korrekt, at moderniserings og forbedringsarbejder er teknisk forsvarlige, og at reglerne for beboerdemokratiets virke overholdes. For 5 år siden blev styringsreformen af den almene boligsektor indført, hvilket betød færre godkendelser og indre detailstyring oblet ed et t ttere sa arbe de elle o ne og boligorganisation or at si re en re adrettet indsats v sentlige o r der Reformen var med til at stille nye krav til kommuner og boligorganisationer men også give nye mulig eder or at s abe lles ls tninger for boligorganisationerne, boligafdelingerne og beboerne. Som en del af reformen blev styringsdialogen indført som et redskab til at sikre et tættere og mere effektivt samarbejde. Som led i styringsdialogen er kommune og hver enkel boligorganisation forpligtet til at mødes ini n gang rligt for at gøre status for boligorganisationens udfordringer og fremtidige planer. Som grundlag for disse møder skal alle boligorganisationer senest 6 måneder efter regnskabets afslutning indberette en række oplysninger (styringsrapport, revisionsprotokollat og årsberetning) på den styringsdialogportal, der blev oprettet som følge af styringsreformen. Efter styringsdialogmødet skal kommunen offentliggøre en redegørelse, som inde older re erat a dr telserne mødet og en kort beskrivelse af eventuelle aftaler. I styringsreformen lægges der op til, at de individuelle styringsdialogmøder kan suppleres med fællesmøder for alle boligselskaber og/eller med grupper af boligselskaber. I Eval ering af styringsreformen i den almene boligse tor fra 2013 var den generelle konklusion, at styringsreformen har haft en positiv effekt på samarbejdet mellem kommuner og boligorganisationer, og at der er gode erfaringer med at supplere de individuelle styringsdialogmøder med fællesmøder for alle boligorganisationer. Styringsdialogmøder i Frederikssund Kommune I Frederikssund Kommune afholdes årlige individuelle styringsdialogmøde mellem kommunen og hver enkel boligorganisation. Der har ved styringsreformens opstart været afholdt et fællesmøde med alle boligorganisationerne, men der har ikke efterfølgende været afholdt fællesmøder for alle boligorganisationer. Opgaven med at planlægge og afholde de individuelle styringsdialogmøder er forankret i Byrådssekretariatet. Når boligorganisationerne har indberettet dokumentation på styringsdialogportalen gennemgår Byrådssekretariatet materialet forud for planlægning af dagsorden til styringsdialogmødet. Byrådssekretariatet har fastsat en række faste dagsordenspunkter for alle styringsdialogmøder. Derudover kan boligorganisationen bidrage med ekstra ønsker til dagsordenspunkter, og medarbejdere i relevante fagområder bliver også spurgt om de ønsker at drøfte særlige emner med en eller flere af boligorganisationerne. Faste punkter på styringsdialogmødet: Meddelelser, herunder evaluering af sidste års styringsdialog Gennemgang af dokumentationspakke (herunder økonomisk og social fremtidssikring) 7/11

8 Gennemgang samt evaluering af eksisterende aftaler Oplæg til nye aftaler Nyt støttet byggeri Renoveringssager (herunder fysisk fremtidssikring) Godkendelser Kommunal boliganvisning Andre emner Til alle styringsdialogmøder er der fire faste repræsentanter fra kommunen: To fra Byrådssekretariatet (jurist samt administrativ medarbejder), en fra økonomi samt en fra Borgerservice. Derudover indkaldes de medarbejdere i kommunen, der er relevante i forhold til dagsordenen og de udfordringer/problemstillinger, som er særlige for den pågældende boligorganisation. Typisk er det repræsentanter fra hhv. Voksenafdelingen, Familieafdelingen, Jobcenteret, Ældre og Sundhed eller Teknik og Miljø, der deltager på møderne. Antallet af kommunale repræsentanter varierer således fra møde til møde. Efter mødet udarbejder Byrådssekretariatet en redegørelse (referat) som lægges på kommunens hjemmeside. Hvis der på styringsdialogmødet viser sig at være konkrete sager eller problemstillinger, der kræver opfølgende handlinger, indgås der aftaler på mødet om, hvilken handling der er behov for. Medarbejdernes vurdering af styringsdialog og øvrigt samarbejde I februar 2015 blev der afholdt et evalueringsmøde med de kommunale medarbejdere, der har deltaget styringsdialogmøder i Her blev de spurgt om deres oplevelse af styringsdialogmøderne og ideer til årlige fællesmøder med alle boligorganisationer. Det drejer sig om medarbejderrepræsentanter fra Voksenafdelingen, Familieafdelingen, Økonomi, Borgerservice, Teknik og Miljø, Ældre og Sundhed, Ejendomsadministrationen og Byrådssekretariatet. Medarbejderne er generelt tilfredse med de individuelle styringsdialogmøder. Flere deltagere oplever dog, at det kun er en meget lille del af mødet, som er direkte relevant for dem. Men de vurderer samtidig at de får en viden og et kendskab til boligorganisationen, som er god at have, og at deres tilstedeværelse på mødet betyder, at boligorganisationen får kendskab til konkrete medarbejdere i kommunen, som de kan kontakte, hvis der bliver behov for det. Mødet bruges som en indgang for boligorganisationen til at samarbejde med kommunen om specifikke udfordringer. Desuden vurderes det, at det er et godt signal at sende til boligorganisationen, at vi er repræsenteret med mange forskellige medarbejdere i kommunen. Det anbefales, at der fremover også deltager repræsentanter fra Jobcenterets nyoprettede flygtningeteam på de styringsdialogmøder, hvor det er relevant. Medarbejdere, der har deltaget i styringsdialogmøderne mener, det er en god ide at afholde et fællesmøde for alle boligorganisationerne, hvor der drøftes emner af mere politisk/strategisk karakter, og hvor politikere, direktion og relevante medarbejdere deltager. De foreslår følgende emner til et fællesmøde: Udfordringer omkring flygtninge hvad kan vi gøre sammen for at styrke og forbedre situationen? Boligsociale udfordringer og den sociale vicev rt Bande-exit sager Busforbindelser udfordringer med dårlige busforbindelser i nogle landområder. Vinge Klimatilpasning og bæredygtighed 8/11

9 Boligorganisationernes vurdering af styringsdialogmøder og øvrigt samarbejde I april 2015 blev alle kontaktpersoner fra de 10 boligorganisationer, der har været afholdt styringsdialogmøde med i 2014, inviteret til at svare på et kort spørgeskema omkring deres tilfredshed med styringsdialogmøderne og ønsker til fremtidigt samarbejde med kommunen. 9 ud af 10 boligorganisationer (deltagerrepræsentant på styringsdialogmødet) har svaret på spørgeskemaet: Mogens Jensen Frederikssund Andels boligforening (FAB) Bent Gordon Jægerspris boligselskab (Domea) Michael H. Jørgensen Danske funktionærers boligselskab (Domea) Kim Brokmann Rosenvænget (Domea) ikke svaret John Gilbert Nielsen Frederikssund Boligselskab (KAB) Joen Rasmussen Oppe Sundby boligselskab Sofie La Cour Mosegaard Hornsherred Almennyttige Boligselskab (DAB) Sofie La Cour Mosegaard Slangerup Almennyttige Boligselskab (DAB) Vagn Nørskov Skibby Boligforening Lars Schmidt Lejerbo Slangerup Hvor tilfreds har du/i været med processen i forbindelse med dokumentationsrapport? Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Kommentarer På mødet er der en kvalificeret gennemgang af relevante punkter. Afviklingen af mødet er i orden, men føler det måske er lidt spild af alles tid. Oplever I generelt, at styringsdialogmøderne bidrager til et bedre samarbejde med kommunen? I høj grad I nogen grad I mindre grad Har ikke grundlag for at svare Har styringsdialogmøderne bidraget til, at evt problemer efterfølgende løses mere effektivt? 9/11

10 I høj grad I nogen grad I mindre grad Har i e gr ndlag or at Har styringsdialogmøderne været med til at afklare forventningerne til hinanden? I høj grad I nogen grad I mindre grad Har i e gr ndlag or at Hvor tilfreds har du/i alt i alt været med styringsdialogmøderne med kommunen? Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Kommentarer Vi har savnet politisk repræsentation så det ikke kun er en administrativ dialog. På mødet har boligorganisationen mulighed for at få punkter på dagsorden til drøftelse og relevante medarbejdere fra kommunen deltager under behandling af punkter. Ville du/i være interesseret i at deltage i et årligt fællesmøde for alle kommunens boligorganisationer med fokus på generelle temaer/udfordringer og med deltagelse af politikere, direktion og medarbejdere? Ja Nej det er ikke relevant for os Til de boligselskaber der svarede nej - Hvad er grunden til at et fællesmøde ikke er relevant for jer? Vi mener vi allerede har en god dialog med kommunen Med 8 lejemål er der ikke meget sammenligningsgrundlag i forhold til de andre organisationer. Sådanne møder har tendens til at afføde endnu mere bureaukrati, endnu flere møder uden det giver noget udbytte for en forening som vores. Til de boligselskaber der svarede ja - Har du evt. ideer til emner, der ville egne sig til sådan et møde? 10/11

11 Ja der er mange udvikling i FK for befolkning erhverv trafik flygtninge og ikke mindst at det har det politiske systems opmærksomhed og interesse, hvilket jeg oplever i mange andre kommuner. Udbygningsplaner. Kommunens bolig politik. Boligsocialt samarbejde. Kommende lokalplaner. Generel information om kommunen. Har du andre ideer til, hvordan samarbejdet mellem boligselskaberne og kommunen om boligsociale udfordringer kunne styrkes yderligere? Styringsdialogmøderne kunne struktureres og forberedes på en måde, hvor de af FK/ boligorganisationen ønskede emner reelt kunne drøftes med de ansvarlige. En række emner er blot efterretning, som ikke behøver blive drøftet særligt. Frederikssund Boligselskab har ikke de store boligsociale problemer, men et tæt samarbejde med det lokale politi har i andre kommuner vist sig at være en god ide. Kommunen anviser en fast kontaktperson, til hvem boligselskabet kan henvende sig,hvis der er problemer, der skal løses i fællesskab. Denne kontaktperson har så til opgave at inddrage de relevante kommunale instanser i den konkrete sag. Opsummering Generelt er boligorganisationerne godt tilfredse med afholdelse af styringsdialogmøderne, men i forhold til mødernes effekt på samarbejde svarer en del i nogen grad Enkelte opfatter at der er punkter, der mere har karakter af efterretning frem for vigtige drøftelser, og en enkelt efterlyser en fast kontaktperson i kommunen, som boligorganisationen kan henvende sig til. 6 ud af 9 boligorganisationer (særligt de større) ønsker et fællesmøde med drøftelse af mere strategiske og politiske emner. Det fremadrettede samarbejde med boligorganisationerne Størstedelen af kommunens samarbejde med boligorganisationerne foregår via de årlige styringsdialogmøder eller via dialog vedr. konkrete sager, eksempelvis vedr. trafikplanlægning, konkrete beboere, renovering el.lign. På baggrund af de input, der er kommet fra boligorganisationer og medarbejdere, og i lyset af anvendelsen af 25% anvisningsret, anbefales det, at der etableres et tættere samarbejde med boligorganisationerne om blandt andet boligsociale indsatser. Eksempelvis har der ikke hidtil været samarbejde om forebyggelse af udsættelser. Men i foråret 2015 har DAB rettet henvendelse til kommunen for at indlede et tættere samarbejde om forebyggelse af udsættelser. Helt konkret anbefales følgende samarbejdstiltag med boligorganisationerne: Der skal laves aftale om én fast kontaktperson, som boligorganisationerne kan kontakte, når de har behov for at samarbejde om konkrete sager/problemstillinger. Der skal afholdes et årligt fællesmøde, hvor alle formænd for boligorganisationernes bestyrelse inviteres og med deltagelse af repræsentanter fra Økonomiudvalget samt fra administrationen. Emnerne for mødet besluttes i fællesskab mellem kommune og boligorganisationer. På baggrund af mødet udarbejdes en handleplan/målsætningspapir som danner grundlag for fremtidige fælles indsatser på tværs af kommune og boligorganisationer. Det skal bl.a. med udgangspunkt i fællesmøderne - undersøges hvilke boligsociale indsatser der er relevante at indgå samarbejde med de større boligorganisationer om. I første omgang igangsættes et samarbejde med boligorganisationerne om forebyggelse af udsættelser samt en undersøgelse af mulighederne for at oprette bofællesskaber for flygtninge og/eller unge i de store familieboliger. 11/11

Oversigt over Politiske bestillinger afgivet efter aprilseminaret. Social- og Seniorudvalget & Sundhedsudvalget. Social- og Seniorudvalget

Oversigt over Politiske bestillinger afgivet efter aprilseminaret. Social- og Seniorudvalget & Sundhedsudvalget. Social- og Seniorudvalget Politiske bestillinger til Augustkonferencen, Budget 2015-2018 Oversigt over Politiske bestillinger afgivet efter aprilseminaret Social- og Seniorudvalget & Sundhedsudvalget NR. Titel Beskrivelse af bestilling

Læs mere

Styrk beboersammensætningen i de almene boliger - fem udvalgte redskaber

Styrk beboersammensætningen i de almene boliger - fem udvalgte redskaber Styrk beboersammensætningen i de almene boliger - fem udvalgte redskaber Forstærket indsats mod ghettoproblemer Vores bolig og vores kvarter er rammen om en stor del af vores liv. Der skal være en god

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål side 4 2. Resume herunder styregruppens anbefalinger.. side 5

Læs mere

Udslusning Boliger til borgere

Udslusning Boliger til borgere Udslusning Boliger til borgere med særlige behov Vejledningsmateriale for Skoler og uddannelsessteder Vejledningsmaterialet er udarbejdet og udgivet af BUS, Bo- og Udviklingsfonden for borgere med særlige

Læs mere

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte Politik for pårørendesamarbejde i botilbud Et inspirationshæfte 2 Indhold Hvorfor udarbejde en pårørendepolitik?...4 Formålet med dette hæfte...9 Roller, ansvar og dilemmaer...10 Hæftets indhold og opbygning...12

Læs mere

Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere

Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere Ankestyrelsens undersøgelse af Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere November 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Baggrund, resume og anbefalinger 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Ankestyrelsens undersøgelse

Læs mere

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Referat Handicaprådet Møde nr.: Handicaprådsmøde Mødedato: tirsdag den 17-8-21 Mødetidspunkt: - 19:3 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Medlemmer Jan Jakobsen

Læs mere

Billige boliger i Helsingør (v4/01.07.2014)

Billige boliger i Helsingør (v4/01.07.2014) Indhold 1. Resumé...2 2. Metode, definitioner og afgrænsning mv...3 A. Kommissorie...3 B. Definition af billige boliger...3 C. Afgrænsning af målgruppen...3 D. Metodebeskrivelse...3 3. Analyse...4 A. Udbuddet

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2014

Borgerrådgiverens beretning 2014 Borgerrådgiverens beretning 2014 Beretningen er baseret på henvendelser til Borgerrådgiveren i 2014 April 2015 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BERETNING 2014... 4 2.1 REGISTRERING AF HENVENDELSER... 4 2.2

Læs mere

Samdrift i almene boligafdelinger

Samdrift i almene boligafdelinger Samdrift i almene boligafdelinger Samdrift i almene boligafdelinger billigere drift og bedre beboerservice - del 1 Kortlægning af nuværende samdriftsformer i fsb og erfaringer fra andre almene boligorganisationer

Læs mere

1 Indledning og sammenfatning

1 Indledning og sammenfatning Kommunaldirektøren Byrådssekretariat Sagsnr. 246187 Brevid. 1889794 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 nicolair@roskilde.dk NOTAT: Strategi for almene og kommunale lejeboliger 10. april 2014 1 Indledning og

Læs mere

Regeringens strategi mod ghettoisering

Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringen Maj 2004 Regeringen Maj 2004 Regeringens strategi mod ghettoisering Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 2. marts 2015. Kl. 17:15 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 2. marts 2015. Kl. 17:15 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 2. marts 2015 Kl. 17:15 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ -

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Lars Jensen Fra

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014. Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014

Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014. Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014 Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014 Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014 august Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Borgerrådgiverens funktion og opgaver 2.1 Borgerrådgiverfunktionen 2.2 Formål med

Læs mere

Tilsyn i praksis. - En kvalitativ undersøgelse af kommuner og regioners tilsynskoncepter og tilsynsrapporter på døgntilbudsområdet

Tilsyn i praksis. - En kvalitativ undersøgelse af kommuner og regioners tilsynskoncepter og tilsynsrapporter på døgntilbudsområdet Tilsyn i praksis - En kvalitativ undersøgelse af kommuner og regioners tilsynskoncepter og tilsynsrapporter på døgntilbudsområdet Socialt Udviklingscenter SUS 2010 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 4 Den

Læs mere

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder 1 2 Indledning Udsatte by- og boligområder er et kendt fænomen i de fleste kommuner. En del af disse udsatte boligområder

Læs mere

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder 1 Indledning Udsatte by- og boligområder er et kendt fænomen i de fleste kommuner. En del af disse udsatte boligområder er

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Hugo Hammel (A), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Marjan Ganjjou (C), Michael Blem Clausen (B), Steffen Mølgaard

Læs mere

Vejl. om fleksible udlejningsregler Nr. 08/02 2001.

Vejl. om fleksible udlejningsregler Nr. 08/02 2001. Vejl. om fleksible udlejningsregler Nr. 08/02 2001. 1. Fleksible udlejningsregler 1.1 FORMÅL Med en ændring af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. er det nu muligt at udleje

Læs mere

Udviklingsrådets redegørelse for 2008. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet

Udviklingsrådets redegørelse for 2008. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Udviklingsrådets redegørelse for 2008 Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Indhold Læsevejledning...1 Kapitel 1: Indledning... 2 1.1 De regionale udviklingsråd...2 1.2 Sammensætning

Læs mere

Delanalyse I: Kombineret udlejning

Delanalyse I: Kombineret udlejning Delanalyse I: Kombineret udlejning Det Boligsociale Fællessekretariat Aarhus Kommune Mette Jørgensen Camilla Maria Nielsen Juli 2012 1. Introduktion... 3 2. Evalueringens formål og indhold... 3 3. Metode...

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Driftsunderskud

Læs mere

Bilag 1 NOTAT. Redegørelse for styringsdialog 2012 mellem Fredensborg Kommune og de almene boligorganisationer. Center for Kultur Idræt og Sundhed

Bilag 1 NOTAT. Redegørelse for styringsdialog 2012 mellem Fredensborg Kommune og de almene boligorganisationer. Center for Kultur Idræt og Sundhed Bilag 1 Redegørelse for styringsdialog 2012 mellem Fredensborg Kommune og de almene boligorganisationer NOTAT Center for Kultur Idræt og Sundhed 14-11-2012 1. Indledning Denne redegørelse omhandler Fredensborg

Læs mere

Der kan ifølge 101 a i almenboligloven og 1 i støttebekendtgørelsen søges om støtte til

Der kan ifølge 101 a i almenboligloven og 1 i støttebekendtgørelsen søges om støtte til Vejledning om startboliger for unge Høringsudkast af 13-08-2012 1. Indledning Med vedtagelsen af lov nr. 518 af 5. juni 2012 er der etableret mulighed for, at staten kan yde støtte til etablering og drift

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Medlem af organisationsbestyrelsen. om bestyrelsens opgaver og ansvar. Boligydelse og boligsikring 2007. Københavns Kommune

Medlem af organisationsbestyrelsen. om bestyrelsens opgaver og ansvar. Boligydelse og boligsikring 2007. Københavns Kommune Medlem af organisationsbestyrelsen om bestyrelsens opgaver og ansvar Boligydelse og boligsikring 2007 Københavns Kommune 1 2 Indledning Langt de fleste af de beboere, som bliver valgt til bestyrelsen i

Læs mere