UDKAST TIL UDTALELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST TIL UDTALELSE"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender /0067(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender til Retsudvalget om forslag til Rådets forordning om indførelse af et forstærket samarbejde om lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation (KOM(2010)0105 C7-0315/ /0067(CNS)) Ordfører for udtalelse: Evelyne Gebhardt PA\ doc PE v01-00 Forenet i mangfoldighed

2 PA_Legam PE v /7 PA\ doc

3 KORT BEGRUNDELSE Formålet med dette forslag til forordning er at skabe en tydelig og komplet juridisk ramme, der dækker lovvalgsregler ved at indføre større selvbestemmelse for parterne. Indtil nu har "internationale" par, der ønsker skilsmisse, været underlagt kompetencereglerne i Rådets forordning (EF) nr. 2201/ (også kaldet "Bruxelles II a"), der giver ægtefællerne mulighed for at vælge mellem flere forskellige kompetencekriterier. Når en skilsmissesag kommer for domstolen i en medlemsstat, vælges den lov, der finder anvendelse, i overensstemmelse med denne medlemsstats lovvalgsregler. Men det viser sig, at de nationale lovvalgsregler er meget forskellige. De forskellige nationale lovvalgsregler kan medføre flere problemer ved "internationale" skilsmisser. Ud over manglen på retssikkerhed, der skyldes, at ægtefællerne har svært ved at finde ud af, hvilke regler der gælder for deres tilfælde, mener Kommissionen, at der er en reel risiko for "kapløb til retten", hvilket betegner den situation, hvor den bedst oplyste ægtefælle hurtigt prøver at få anvendt den lovgivning, der bedst tjener vedkommendes interesser. skal begrænse disse risici og afhjælpe manglerne, navnlig ved at indføre mulighed for, at parterne i fællesskab træffer bestemmelse om lovvalg, under hensyntagen til Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2008 om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2201/2003 for så vidt angår kompetence og om indførelse af lovvalgsregler i ægteskabssager 2. Artikel 3 er en nyskabelse, idet den for første gang giver ægtefællerne mulighed for i fællesskab at træffe aftale om lovvalg i deres skilsmissesag. Ifølge ordføreren for udtalelse virker det fornuftigt også at åbne mulighed for at vælge loven i den stat, hvor ægtefællerne har deres sædvanlige opholdssted på tidspunktet for indgåelsen af aftalen, ligesom loven i den stat, hvor ægteskabet blev indgået. Reglen om anvendelse af lex fori, når den lov, der skal anvendes, ikke giver mulighed for skilsmisse eller separation, bør suppleres med en regel om forum necessitatis, hvorefter en domstol i en anden medlemsstat tillægges kompetence i grænseoverskridende sager, når visse betingelser er opfyldt. Derefter bør det sikres, at det valg, parterne træffer, er informeret, dvs. at ægtefællerne er blevet behørigt informeret om de konkrete konsekvenser af deres valg. I den forbindelse er det vigtigt at overveje, hvordan det bedst sikres, at der gives fuldstændige og pålidelige oplysninger til parterne, før de underskriver værnetingaftalen. Det er ligeledes vigtigt, at der sikres adgang til oplysninger uafhængigt af den enkelte ægtefælles økonomiske situation. Det er igen vigtigt at sikre præcise og fuldstændige oplysninger til begge ægtefæller om konsekvenserne af deres lovvalg i tilfælde af skilsmisse, navnlig da medlemsstaterne har meget forskellig lovgivning på adskillige punkter såsom årsager til og former for skilsmisse, betingelser for at opnå skilsmisse, krævet separationsperiode og andre aspekter af afgørende betydning for proceduren. Da loven ikke er uforanderlig, kan det desuden ske, at en underskrevet lovvalgsaftale på et tidspunkt ikke længere lever op til parternes legitime forventninger, når den skal anvendes, hvis den pågældende medlemsstats lovgivning i 1 Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 af 27. november 2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1347/2000, EUT L 338 af , s Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0502. PA\ doc 3/7 PE v01-00

4 mellemtiden er blevet ændret. Derfor bifalder ordføreren for udtalelse på det punkt. ÆNDRINGSFORSLAG Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning: 1 Betragtning 22 a (ny) (22a) Udtrykket "sædvanligt opholdssted" bør fortolkes i overensstemmelse med denne forordnings mål. Dets betydning bør fastsættes af dommeren fra sag til sag på grundlag af de faktiske forhold. Dette udtryk henviser ikke til et begreb i henhold til den nationale lovgivning, men til et selvstændigt begreb i EUlovgivningen. 2 Artikel 3 stk. 1 d d) loven i domstolslandet. d) loven i den stat, hvor ægteskabet blev indgået. Det virker fornuftigt at tilføje dette kriterium for lovvalg til de øvrige og at lade kriteriet om loven i domstolslandet udgå med henblik på at beskytte den svageste part bedre. PE v /7 PA\ doc

5 3 Artikel 3 stk. 1 a (nyt) 1a. "sædvanligt opholdssted": det sted, hvor en person har sin ordinære bolig Udtrykket "sædvanligt opholdssted" bør defineres for så vidt muligt at undgå vilkårlige fortolkninger. Den enkelte domstol skal naturligvis undersøge alle relevante forhold, før den anvender definitionen. 4 Artikel 3 stk. 3 afsnit 2 a (nyt) Såfremt aftalen udgør en del af en ægtepagt, skal formkravene i denne ægtepagt være opfyldt. En præcisering med henblik på de situationer, hvor den nationale lovgivning eller ægtepagten indeholder bestemmelser om en ægtepagt. 5 Artikel 4 indledning I mangel af aftale om lovvalg i henhold til artikel 3 behandles skilsmisse- og separationssager I mangel af aftale om lovvalg i henhold til artikel 3 behandles skilsmisse- og separationssager i følgende rækkefølge PA\ doc 5/7 PE v01-00

6 6 Artikel 4 litra c a (nyt) ca) hvor ægteskabet blev indgået, eller hvis dette ikke er relevant, Det må formodes, at parternes valg af det land, hvori de ønsker at indgå ægteskab, betyder, at de også accepterer loven i dette land. 7 Artikel 4 stk. 1 a (nyt) "sædvanligt opholdssted": det sted, hvor en person har sin ordinære bolig 8 Artikel 5 Anvendelse af loven i domstolslandet Når den lov, der skal anvendes i henhold til artikel 3 og 4, ikke giver mulighed for skilsmisse eller ikke giver en af Anvendelse af principperne om loven i domstolslandet og forum necessitatis 1. Når den lov, der skal anvendes i henhold til artikel 3 og 4, ikke giver mulighed for skilsmisse eller er diskriminerende over PE v /7 PA\ doc

7 ægtefællerne lige adgang til skilsmisse eller separation på grund af dennes køn, finder loven i domstolslandet anvendelse. for en af ægtefællerne, finder loven i domstolslandet anvendelse. 2. Når den kompetente domstol befinder sig i en medlemsstat, hvis lovgivning ikke giver mulighed for skilsmisse eller separation, tillægges kompetencen til domstolen i: a) den medlemsstat, hvor en af ægtefællerne er statsborger, eller b) den medlemsstat, hvor ægteskabet blev indgået. I nogle tilfælde kan anvendelsen af national lovgivning være en hindring for personer, der er bosiddende i en medlemsstat, og som søger separation eller skilsmisse. Derfor bør den enkelte persons interesse i at opnå separation eller skilsmisse som et udtryk for selvbestemmelse have forrang frem for anvendelsen af national lovgivning ved, at princippet om loven i domstolslandet anvendes. Hvis lovgivningen i det land, hvor den kompetente ret befinder sig, ikke giver mulighed for skilsmisse eller separation, kan retten i en anden medlemsstat tillægges kompetencen, hvis visse betingelser i forbindelse med nogle grænseoverskridende sager er opfyldt. PA\ doc 7/7 PE v01-00

Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) om indførelse af et forstærket samarbejde om lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation

Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) om indførelse af et forstærket samarbejde om lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.3.2010 KOM(2010) 105 endelig 2010/0067 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) om indførelse af et forstærket samarbejde om lovvalgsreglerne i forbindelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.3.2011 KOM(2011) 126 endelig 2011/0059 (CNS) C7-0093/11 Forslag til RÅDETS FORORDNING om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i sager

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 161 O

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 161 O Retsudvalget REU alm. del - Bilag 161 O Folketingets Retsudvalg Ministersekretariatet Stormgade 2-6 1470 København K T 33 95 13 10 F 33 95 13 11 www.minff.dk./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget Info-note - I 69 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 6. december 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Gennemgang af Kommissionens

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 22.2.2013 2011/0284(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Retsudvalget

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (50/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Den Italienske Republiks Senat om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 01.03.2005 KOM(2005) 65 endelig GRØNBOG Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen) DA DA 1. INDLEDNING Med denne grønbog indledes

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

N O T A T om Forslag til ny Haagkonvention om international inddrivelse af børnebidrag andre former for underholdsbidrag

N O T A T om Forslag til ny Haagkonvention om international inddrivelse af børnebidrag andre former for underholdsbidrag Den 1. august 007 J.nr.: 05-5013-00044 Sagsbehandler: JUSR/LATH N O T A T om Forslag til ny Haagkonvention om international inddrivelse af børnebidrag andre former for underholdsbidrag 1. Indledning Der

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 2003/86/EF af 22. september 2003 om ret til familiesammenføring

RÅDETS DIREKTIV 2003/86/EF af 22. september 2003 om ret til familiesammenføring L 251/12 RÅDETS DIREKTIV 2003/86/EF af 22. september 2003 om ret til familiesammenføring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0747 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0747 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0747 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 19. januar 2011 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2010-748/21-0493 Dok.: KBU40709 GRUNDNOTAT Kommissionens grønbog om færre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Bruxelles I-forordningen m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om Bruxelles I-forordningen m.v. Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 23. maj 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om Bruxelles I-forordningen m.v. (Gennemførelse af omarbejdet forordning

Læs mere

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/37

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/37 21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/37 RÅDETS DIREKTIV 2004/113/EF af 13. december 2004 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering

Læs mere

GRØNBOG. Færre administrative henvendelser for borgerne:

GRØNBOG. Færre administrative henvendelser for borgerne: DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2010 KOM(2010) 747 endelig GRØNBOG Færre administrative henvendelser for borgerne: Fremme af fri cirkulation af offentlige dokumenter og anerkendelse af

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning DA EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Vejledning 1 Bruxelles, den 13. oktober 2011 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning 1. INDLEDNING

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/24/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/24/EU 4.4.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 88/45 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/24/EU af 9. marts 2011 om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2007/0229(COD) 2.3.2011 ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 Udkast til udtalelse Alejandro Cercas (PE439.114v01-00) Forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS MÆGLER

EUROPA-PARLAMENTETS MÆGLER EUROPA-PARLAMENTETS MÆGLER I SAGER OM INTERNATIONAL BARNEBORTFØRELSE HÅNDBOG EUROPA-PARLAMENTETS MÆGLER I SAGER OM INTERNATIONAL BARNEBORTFØRELSE HÅNDBOG Indhold Indledning 7 1. Udviklingen i lovgivningen

Læs mere

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 90/232/EØF og Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2000/26/EF

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 19.12.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1252/2012 af Gregory Barton, britisk statsborger, om angivelige vanskeligheder med at få et visum

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0154 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0154 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0154 Bilag 4 Offentligt Lovafdelingen Dato: 5. februar 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsbeh: Jacob Christian Gaardhøje Sagsnr.: 2009-775-0021 Dok.: JCG40440 G R U N D N

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU 1.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 142/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU af 22. maj 2012 om ret til information under straffesager EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af en europæisk småkravsprocedure

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af en europæisk småkravsprocedure KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.3.2005 KOM(2005) 87 endelig 2005/0020 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om indførelse af en europæisk småkravsprocedure

Læs mere

Europaudvalget 2008 2873 - RIA Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2873 - RIA Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2873 - RIA Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 20. maj 2008 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2008-3061/1-0041 Dok.: CDH44257 Samlenotat vedrørende de sager

Læs mere

Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab

Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab (Ægteskab mellem to personer af samme køn) 1 I lov om ægteskabs

Læs mere

- der henviser til Rådets fælles holdning (7535/3/2006 - C6-0227/2006),

- der henviser til Rådets fælles holdning (7535/3/2006 - C6-0227/2006), P6_TA(2006)0440 Europæisk betalingspåkravsprocedure ***II Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 6.12.2012 2012/2262(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om anvendelse af direktiv 2004/25/EF om overtagelsestilbud 2012/2262 (INI)) Retsudvalget Ordfører: Klaus-Heiner

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 12.3.2014. om en ny tilgang til virksomheders konkurs og insolvens. (EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 12.3.2014. om en ny tilgang til virksomheders konkurs og insolvens. (EØS-relevant tekst) EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.3.2014 C(2014) 1500 final KOMMISSIONENS HENSTILLING af 12.3.2014 om en ny tilgang til virksomheders konkurs og insolvens (EØS-relevant tekst) {SWD(2014) 61 final}

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere