Skiltepolitik - administrationsgrundlag for facade- og reklameskilte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skiltepolitik - administrationsgrundlag for facade- og reklameskilte"

Transkript

1 Skiltepolitik - administrationsgrundlag for facade- og reklameskilte 2. udgave september 2014

2 Introduktion Nyborg Kommune er meget optaget af at sikre en smidig sagsbehandling, når de erhvervsdrivende har behov for at etablere eller ændre deres skiltning. For mange erhvervsdrivende er skiltningen det første indtryk kunderne får af forretningen eller virksomheden. Skiltningen er ansigtet ud ad til og skal være synlig og sende de rette signaler. Skiltningen er dog mere end den enkelte virksomheds ansigt, det er også en meget iøjnefaldende del af det samlede bybillede eller landskab. Det giver de erhvervsdrivende et ansvar for at indpasse skiltningen i en større helhed, det være sig et byrum eller landskab. Skiltepolitikken er en praksis for den linje der ønskes lagt for administrationen af tilladelser til skilte i områder, hvor det ikke detailreguleres af f.eks. lokalplanbestemmelser. I nogen områder er vi underlagt forskellig lovgivning som f.eks. Naturbeskyttelsesloven eller Vejloven. Det kan være uoverskueligt for den enkelte, hvorfor disse bestemmelser er medtaget i denne administrationspraksis. Der kan være særlige ansøgninger eller sager, der ikke er omfattet af skiltepolitikken. De sager vil kræve lidt længere behandlingstid. Skiltepolitikken er ikke statisk, men vil blive tilrettet i forbindelse med lovændringer, afgørelser på nye sagstyper m.m. Det er udvalgets håb, at kommunens erhvervsdrivende vil bruge retningslinjerne, så sagsbehandlingen kan ske hurtigt og gnidningsløst. Med venlig hilsen Nyborg Kommune Eksempel på kombination af gavlmaleri og billboards fra Paris 2

3 Indhold Formålet med skiltepolitikken... 4 Lovgrundlaget for skiltning... 5 Byggeloven Naturbeskyttelsesloven Vejloven Bygningsfredningsloven Planloven Nyborg Kommunes politik for skiltning...7 Placering Udseende Størrelse Skiltning i byområder, hvor der ikke er fastlagt bestemmelser via lokalplanlægning... 8 Facadeskilte Lysskilte Udhængsskilte Fritstående skilte/pyloner Henvisningsskilte Erhverv fra egen bolig Billboards, bannere m.m. Flag Midlertidig og lejlighedsvis skiltning Valg Foreningsarrangementer Kontaktoplysninger Teknik- og Miljøafdelingen Nørrevoldgade Nyborg Tlf: Mail: Åbningstider: Mandag Tirsdag Onsdag Lukket Torsdag Fredag Telefontider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Skiltning i områder til offentlige og rekreative formål Fritstående skilte Facadeskiltning Særlige bestemmelser for idrætsanlæg Skiltning i det åbne land Virksomhedsreklamer i umiddelbar tilknytning til virksomheder Mindre oplysnings-/henvisningsskiltning ved egen indkørsel Særlig servicevejvisning 3

4 Formålet med skiltepolitikken Mål: at at at at at at at formidle praksis omkring tilladelser til skiltning inspirere og vejlede ansøgere i forbindelse med udformning og ansøgning om ny skiltning skiltningen er i harmoni med den bygning og de omgivelser, som skiltningen er en del af, skiltningen er enkel, tydelig og informativ - uden at den bliver kedelig, undgå voldsom skiltning og effekt-reklamering, områderne langs de overordnede veje skal fremstå som en præsentabel helhed, landskaber og naturværdier ikke skæmmes af skiltning, Med ovennævnte mål er forventningen at kvaliteten i gadebilledet og landskabet fremmes til fælles glæde. Søg altid kommunen om tilladelse Hvis du ønsker at ændre på eksisterende skiltning eller opsætte ny skiltning på din ejendom, skal der søges om tilladelse inden skiltet sættes i produktion. så sikrer du, at du ikke investerer penge i et skilt, som kommunen bagefter ikke kan godkende. Ansøgningens 3 trin: 1. Først og fremmest skal grundejeren eller ejeren af ejendommen spørges, medmindre man selv er ejer hvor der ønskes skiltet. 2. Dernæst skal der laves tegninger, skitser eller fotomontage af skiltet på den planlagte placering. Det kan være en god idé at søge professionel hjælp hos et skiltefirma eller reklamebureau. 3. Der skal indsendes skriftlig ansøgning til kommunen evt. på blanketten for anmeldelse af byggeri, husk ejeren skal skrive under. Ansøgningen skal indeholde en begrundelse for virksomhedens behov for at skilte, vedlagt tegninger eller fotos, der viser hvordan den planlagte skiltning vil blive indpasset i helheden. Hvis retningslinjerne i dette administrationsgrundlag følges, kan kommunen normalt godkende skiltningen. Først når godkendelsen er opnået, kan skiltet sættes i produktion. Manglende tilladelse kan følges op af påbud om fjernelse eller fjernelse på ejers regning. 4

5 Lovgrundlaget for skiltning: Byggeloven Byggelovens 6 D: Kommunalbestyrelsen kan gøre en tilladelse efter byggeloven afhængig af, at bebyggelsen får en sådan ydre udformning, at der i forbindelse med dens omgivelser opnås en god helhedsvirkning. Stk. 2. Skiltning, lysinstallationer o.lign. må ikke være til ulempe eller virke skæmmende i forhold til omgivelserne. Kommunalbestyrelsen kan ved forbud eller påbud sikre opfyldelsen af 1. pkt. Naturbeskyttelsesloven Naturbeskyttelseslovens 21 : I det åbne land må der ikke anbringes plakater, afbildninger, fritstående skilte, lysreklamer og andre indretninger i reklame- og propagandaøjemed. Stk.2 Forbudet i stk. 1 omfatter ikke 1) virksomhedsreklamer, som anbringes i umiddelbar tilknytning til virksomheden, når de ikke virker dominerende i landskabet og ikke er synlige over store afstande, 2) Skiltning for virksomheder og for salg af erhvervsgrunde m.v., der opstilles i et område, der i en lokalplan er udlagt som erhvervsområde, uanset at området ikke er udbygget. De nærmere regler herom fastsættes af miljøministeren, 3) Trafikkampagner, der er godkendt af Rådet for Sikker Trafik. 4) Plakater, der opsættes i forbindelse med folketingsvalg, valg til kommunale eller andre offentlige råd eller folkeafstemninger, og 5 5) Mindre oplysningsskilte vedrørende næringsdrift eller virksomhed opsat på egen ejendom eller ved indkørsel til egen ejendom fra nærmeste offentlige vej eller private fællesvej. De nærmere regler herom fastsættes af miljøministeren. Stk.3 Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der anbringes reklamer på idrætsanlæg. Bekendtgørelse om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg m.v. i det åbne land Mindreoplysningsskilte 1. En næringsdrivende eller en virksomhed må opsætte et mindre oplysningskilt ved indkørslen til ejendommen samt, hvis den er beliggende ud til en lukket, privat fællesvej, ved dennes udmunding i anden vej. Skilte i Erhvervsområder 2. Skiltet skal være rektangulært, må ikke overstige 0,25 m2, og skiltets overkant må ikke være mere end 1 m over terræn. Stk. 2. Skiltet må udelukkende oplyse om en virksomheds navn, adresse, art og produktion. Stk. 3. Skiltet skal have ensfarvet, afdæmpet bundfarve med tekst i afdæmpede farver. Logo kan holdes i de af virksomheden normalt benyttede farver, jf. dog stk. 4, og skal være det af virksomheden normalt benyttede logo. Et logo må højst udgøre 10 % af skiltets areal. Stk. 4. Skiltet må ikke belyses, være oplyst, retroreflekterende eller bevægeligt. Stk. 5. Der må ikke i reklameøjemed i tilknytning til skiltet anbringes produkter, genstande, flag eller lignende. Stk. 6. Tilsynsmyndigheden kan påbyde flytning eller ændring af et skilt, der

6 opfylder bestemmelserne i stk. 15, hvis skiltet efter ilsynsmyndighedens vurdering virker skæmmende på omgivelserne. Skilte i erhvervsområder 3. I områder, der i en lokalplan er udlagt som erhvervsområde, kan der ud over den skiltning, der er nævnt i naturbeskyttelseslovens 21, stk. 2, nr. 1, anbringes skilte som nævnt i 46, anset at området endnu ikke er udbygget og fortsat helt eller delvis har karakter af åbent land. 4. Virksomheder kan med skiltning indenfor erhvervsområdet oplyse om virksomhedens beliggenhed i området. Skiltene kan opstilles ved adgangsvejene til området og til de enkelte virksomheder i området. Stk. 2. Et skilt må alene oplyse om virksomhedens navn, adresse, art og produktion og skal opfylde følgende: 1) Skiltet må ikke overstige 0,5 m2. 2) Skiltet skal holdes i afdæmpede farver, men logo kan holdes i de af virksomheden normalt benyttede farver. 3) Skilte vedrørende flere virksomheder kan samles i en galge. Stk. 3. For skiltene gælder i øvrigt reglerne i 2, stk. 4 og På ejendomme, der er til salg, kan der opsættes ét skilt på maks. 4 m2 med oplysning om salg af erhvervsgrunde i området. Stk. 2. På ejendomme, hvor der foregår byggearbejder med henblik på opførelse af en virksomhed, kan der opsættes ét skilt på maskimalt 4 m2, der oplyser om byggeriet og den kommende virksomhed. Stk. 3. For skiltene gælder i øvrigt reglerne i 2, stk. 4 og Skilte som nævnt i 4 og 5 må ikke opsættes på støjvolde og lignende eller langs motorveje og motortrafikveje, hvor der ikke er bymæssig bebyggelse, og skiltene må ikke være vendt eller henvendt mod motorvej eller motortrafikvej. Stk. 2. Tilsynsmyndigheden kan påbyde flytning eller ændring af et skilt, der opfylder bestemmelserne i 4 og 5, hvis skiltet efter tilsynsmyndighedens vurdering virker unødigt skæmmende på omgivelserne. Reklamer på idrætsanlæg m.v. 7. Kommunalbestyrelsen kan tillade opsætning af beskedne reklamer på idrætsanlæg i umiddelbar tilknytning til klubhuse, større, faste tilskuertribuner og lignende. Skiltets overkant må ikke være mere end 1 m over terræn. Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan kommunalbestyrelsen på afskærmede idrætsanlæg tillade opsætning af reklamer, når reklamerne ikke, eller kun i meget begrænset omfang, er synlige uden for idrætsanlægget. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde meddele tilladelse til midlertidig opsætning af reklamer i forbindelse med idrætsarrangementer. 8. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der uanset bestemmelsen i 7 opsættes beskedne sponsorreklamer på golfbaner i de i stk. 24 nævnte tilfælde. Stk. 2. Tilladelse kan meddeles til reklamer, der opsættes som en sammenhængende del af teestedsinformationstavler, når følgende betingelser er opfyldt: 1) Reklameskiltet må ikke overstige 900 cm2. 2) Reklameskilt og teestedsinformations tavle skal have samme bundfarve. Bundfarven skal holdes i en af de i bilag 1 nævnte farver eller så tæt herpå, som det er teknisk muligt at fremstille under hensyn til det valgte materiale. 3) Der kan opsættes højst to reklamer pr. hul men kun en pr. teesteds- 6

7 informationstavle. 4) Logo kan uanset bestemmelsen i nr. 2 holdes i de af virksomheden normalt benyttede farver. Et logo må højst udgøre 10 % af reklameskiltets areal. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at flag, der markerer huller, påføres sponsorlogo, når flaget er udført af blødt stof og ikke overstiger cm2. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der opsættes mindre sponsorreklameskilte på bænke. Reklamebærende bænke skal være af træ og/ eller sten, være umalede eller holdt i grønne eller brune nuancer. Reklameskiltet må ikke overstige 150 cm2 og skal udføres i messing. Der kan højst tillades 6 reklamebærende bænke på en 18hullers golfbane, dvs. højst en pr. tre huller. Vejloven Ifølge vejlovgivningen kræver det altid vejbestyrelsens/vejmyndighedens og evt. vejejerens tilladelse at anbringe skilte, plakater og lignende på vejarealerne. Stk.2 Ansøgninger og tilladelser efter stk. 1 skal være ledsaget af de nødvendige planer, tegninger og beskrivelser til forståelse af projektet. Tilladelse kan gøres betinget af gennemførelse af foranstaltninger, som ikke er omfattet af ansøgningen. Stk.3 Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om indholdet af ansøgninger om tilladelse efter stk. 1 samt om, at ansøgninger skal indsendes gennem kommunalbestyrelsen. Stk.4 Såfremt der ikke inden tre måneder af kulturministeren er taget stilling til en ansøgning om tilladelse efter stk. 1, kan de af ansøgningen omfattede arbejder iværksættes. Planloven Diverse lokalplaner i Nyborg Kommune, hvor der fastlagt bestemmelser for skiltning. Regler, retningslinier, ansøgningsskemaer, vejledninger m.m. findes på kommunens hjemmeside. Tilladelser Bygningsfredningsloven Bygningssfredningslovens 10: Alle bygningsarbejder vedrørende en fredet bygning kræver tilladelse fra kulturministeren, hvis arbejderne går ud over almindelig vedligeholdelse. Det samme gælder opsætning af lysinstallationer, antenner, parabolantenner og lignende samt skiltning på facader herunder tagflader. 7

8 Nyborg Kommunes politik for skiltning Generelt om skiltetyper, placering og udseende Der skal være sammenhæng mellem ejendommens anvendelse og skiltningen. Skiltningen skal begrænses til det nødvendige dvs. firmanavn og/eller logo. Produktreklamer må kun ske i begrænset omfang som en integreret del af skiltningen og kun på virksomheder, som traditionelt har produktreklamer f.eks. tankstationer. Der må ikke opsættes rullende, bevægelige reklamer, displays, lysaviser eller lignende. Placering Skilte skal placeres i tilknytning til virksomhedens indkørsel eller bygningens indgangsdør. Skilte må ikke dække over bygningsdetaljer. Tryk på markise forkant kan indgå i forretningens skiltning og erstatte faste skilte på facaden. Skiltning og reklamering på tage eller over skæringen mellem facade og tagflade tillades ikke. Udseende Skilte skal tilpasses bygningens arkitektur og skal følge opdelingen af moduler, vinduer, døre og porte. Skilte på samme facade for forskellige virksomheder skal samordnes. Effektfarver, fluoriserende eller selvlysende farver tillades kun begrænset til små symboler eller lign. Skilte må ikke være gennemlyste. Kun skrift og logo må være gennemlyste, hvis lysstyrken kan begrænses til et minimum for at undgå at genere omgivelser, trafikanter m. fl. Størrelse Skiltning må ikke dominere facade, bygning eller omgivelser. Skiltning må ikke være sammenhængende over hele facadens længde. Skiltning ved virksomhed i boligområde Skiltning på landbrugsbygning i det åbne land 8

9 Skiltning i byområder, hvor der ikke er fastlagt bestemmelser via lokalplanlægning Facadeskilte Facadeskiltets størrelse skal tilpasses omgivelserne og underordne sig facaden og det skal holdes fri af gesimser og anden facadeudsmykning. Facadeskiltning kan ske ved bemaling direkte på facaden, i felter, mindre skiltebånd eller med enkelte bogstaver. Bogstavhøjden må generelt ikke overstige 40 cm. Facadeskiltning foretrækkes gennemført med skiltebogstaver fremfor pladeskilte. Facadeskilte skal være placeret i stueetagen i tilknytning til indgangsdør og vinduer. Skiltning i udkanten af byområder orienteret mod det åbne land må ikke kunne ses over store afstande. Skiltning på vinduer Udstillingsvinduer må ikke blændes af eller ved skiltning/opklæbning dækkes mere end 25%. Der må opklæbes løse bogstaver og logo på udstillingsvinduer, når det er hele eller dele af forretningens skiltning. Lysskilte Lysskilte tillades kun i tæt bymæssig bebyggelse. Lysskilte må ikke være bevægelige, virke blændende eller til gene for naboer eller færdsel. Skilte må ikke være gennemlyste. Kun skrift og logo må være gennemlyste. Der må bruges skrift bøjet i neon eller neonbogstaver, når de ikke virker blændende og lysstyrken er afdæmpet. 9

10 Skiltning i byområder, hvor der ikke er fastlagt bestemmelser via lokalplanlægning Udhængsskilte Udhængsskilte skal være navn, logo eller symbolik som f.eks. bagernes kringle. Udhængsskilte tillades ikke som lysskilte. Udhængsskiltet skal tilpasses omgivelserne og må ikke overstige 0,5 m2. Udhængsskiltet skal have en frihøjde på 2,80 over gadeniveau normalt under gesims eller etageadskillelse. Udhængsskiltet må max. række 1 m ud fra bygningen og indtil 1 m fra kørebane eller cykelsti. Fritstående skilte/pyloner Der må kun opsættes ét større fritstående skilt eller pylon pr. ejendom/forretning/virksomhed og øvrig skiltning må kun omfatte facadeskilte og mindre henvisningsskilte. Skiltet/pylonen må være max. 4 m højt, bredden må ikke overstige 1,25 m. Der kan anvendes digital visning, dog uden bevægelige dele som f.eks. rullende lysaviser. Langs veje skal fritstående skilte placeres på egen grund og under iagtagelse af evt. tinglyste byggelinjer det pågældende sted. Der ud over skal det placeres min. 2,5 m fra naboskel. Hvis flere virksomheder/forretninger er placeret på én ejendom skal skiltningen samles på en eller flere skilte/pyloner med fælles præg og udtryk. 10

11 Skiltning i byområder, hvor der ikke er fastlagt bestemmelser via lokalplanlægning Henvisningsskilte Hvis en forretning eller virksomhed ikke har facade mod vej må der på privat grund opsættes et henvisningsskilt pr. forretning eller virksomhed. På bygninger skal henvisningsskiltet placeres ved den dør eller port, der viser ind til forretningen eller virksomheden. Hvor henvisningsskiltet ikke placeres på bygning skal det placeres på privat grund ved indkørslen og indpasses stakit, hegn eller beplantning. Henvisningsskilte må ikke overstige 0,5 m2. Henvisningsskilte må ikke belyses. I Erhvervs- og industriområder er etableret en særlig ordning med fællesskiltning ved vejen. Hør nærmere om dette hos kommunen. Erhverv fra egen bolig Ved erhvervsdrift fra egen bolig må der opsættes et skilt på max. 0,5 m2. Skiltet kan monteres på facaden i forbindelse med indgang i i stueetagen eller opstilles på terræn på egen grund uden at overskride 1 m over terræn. Skilte opsat på terræn må ikke belyses. Skilte på mur må belyses som en del af den almindelige belysning opsat ved indgangsdøre på beboelsesbygninger. 11

12 Skiltning i byområder, hvor der ikke er fastlagt bestemmelser via lokalplanlægning Billboards, bannere m.m. Opsætning af billboards eller reklametavler på gavle eller andre steder er som hovedregel ikke tilladt. Hvis der er tale om gavlmalerier, hvor den kunstneriske idé langt overgår PR-værdien skal skitseoplæg og placering godkendes af byrådet. Godkendelse kan kun ske i byzone, på fritstående, lukkede gavle i facadebebyggelse i mere end 2 etager. Gavludsmykning, arkitektur m.m. skal udgøre en helhed. Opsætning af billboards henvises til stationsområdet, gavle i busskure m.m. hvor det indgår i områdets byudstyr og funktion. Flag På større virksomheder og erhvervsejendomme kan tillades en flaggruppe pr. ejendom med max. 3 flagstænger i op til 12 m højde. Inden for en afstand af 50 m skal flaggrupper samordnes ved opstilling, størrelse m.m. Der må flages med virksomhedens navn, logo eller dannebrog, der må ikke flages med reklameflag for produkter. Der må kun flages med bløde flagduge uden afstivning. Flagning ud fra en facade f.eks. avis- og isflag skal undgås. 12

13 Midlertidig skiltning i byområder og landsbyer Midlertidig og lejlighedsvis skiltning Skiltning på byggepladser i erhvervsområder og i bymæssig bebyggelse må indeholde information samt oplysning om byggeriets art og skal placeres i forbindelse med byggepladsen på hegn eller stillads. Skiltet må ikke overstige 4 m2. Større afskærmningsduge omkring stillads m.m. skal være forholdsvis afdæmpede og være relateret til projektet ved fotostat eller projekttegning o. lign. Bannere må ikke overstige 3 m x 5 m. Bannere ved f.eks. åbning af nye butikker eller lignende events. må kun opsættes på facaden og må ikke dække døre og vinduer. Banneret må max. være 3 m x 5 m eller tilsvarende omfang og max. hænge i 1 uge. Reklameballoner og andet tillades kun ved særlige events og max. af 2 dages varighed. Valg Der gælder særlige regler for opsætning af valgplakater på vejarealerne. Se nærmere herom på kommunens hjemmeside. I forhold til naturbeskyttelsesloven 21 stk. 2 er plakater, der opsættes i forbindelse med folketingsvalg, valg til kommunale el- ler andre offentlige råd eller folkeafstemninger undtaget fra bestemmelserne om skiltning i det åbne land. Midlertidige bannere og skilte ophængt på private bygninger og grunde kan være omfattet af planloven, hvis der i en lokalplan er optaget detaljerede bestemmelser om skiltning og reklamering. Sådanne bestemmelser skal overholdes eller der skal meddeles en midlertidig dispensation. 13

14 Midlertidig skiltning på vejen Anbringelse af midlertidige skilte, plakater og lignende på vejarealer kræver godkendelse af vejmyndigheden. Tilladelse meddeles kun til foreningsarrangementer og lignende. Ikke til private personer eller virksomheder. Tilladelse gives på følgende vilkår: -- at skilte, plakater og lignende kun opsættes inden for byzonetavlerne og der kun opsættes én for hver ca. 200m., -- at skilte, plakater og lignende ikke klæbes op og ikke anbringes på den permanente færdselsafmærkning eller i nær tilknytning til denne, -- at skilte, plakater og lignende ikke anbringes på signalanlæg, læskure, elskabe, styreskabe og lignende, -- at skilte, plakater og lignende ikke anbringes, så de generer oversigtsforhold ved vejtilslutninger og indkørsler, -- at skilte, plakater og lignende ikke anbringes så de er til gene for trafikanterne, -- at skilte, plakater og lignende ikke må være større end 1,0 m2, -- at banner anbringes i en højde over kørebanen på min. 4,2 m., -- at skilte, plakater og lignende tidligst opsættes 2 uger før arrangementet og nedtages umiddelbart efter arrangementet, -- at opsætningen i øvrigt sker uden ansvar og udgift for Nyborg Kommune, og at Nyborg Kommune, uden varsel, evt. på jeres regning, fjerner skilte, plakater og lignende som er opsat i strid med ovenstående retningslinier. VejeTrafik/Tilladelser 14

15 Skiltning i områder til offentlige og rekreative formål Fritstående skilte Der kan opstilles et informationsskilt ved særlige attraktioner for offentligheden. Skiltet må max være 1 m over terræn og må højst have en skilteflade på 0,5 m2. Der kan ved adgangen til særlige områder opsættes et skilt pr. indgang. Skiltet må max. være 1 m over terræn og må højst have en skilteflade på 0,5 m2. Facadeskiltning På facaden kan opsættes et skilt der tilpasses denne og ikke dækker over vinduer, døre eller bygningsdetaljer. Skiltet må højst være 0,5 m2 eller bestå af løse bogstaver med en højde på max. 25 cm. Særlige bestemmelser for idrætsanlæg Det kan tillades at der etableres bandereklamer (herunder produktreklamer) om en fodboldbane eller ligende anlæg, når de vender ind mod banen og ikke er højere end 1 m over terræn. Herudover kan der opsættes henvisningsog oplysningsskilte. Skiltefladen må højst være 0,5 m2 og have en længde på 1 m. 15

16 Skiltning i det åbne land Virksomhedsreklamer i umiddelbar tilknytning til virksomheder Virksomhedsreklamer må anbringes i umiddelbar tilknytning til virksomheden, dvs. tæt på eller ved gårdens/virksomhedens bygninger. Skiltet må ikke virke dominerende i landskabet eller synligt over store afstand. Disse kriterier er ikke entydige, men er afhængige af virksomhedens størrelse, omgivelsernes karakter, samt af reklamens størrelse, udformning, højde over terræn, farver osv. Mindre oplysnings-/henvisningsskilte ved egen indkørsel Henvisningsskilte skal placeres på egen grund ved indkørslen til ejendommen. Hvis ejendommen er beliggende ud til en lukket, privat fællesvej må der skiltes ved dennes udmunding til en anden fællesvej. Dette kræver dog vejejerens tilladelse. Henvisningsskiltet må ikke være mere end 1 m over terræn. Henvisningsskiltets størrelse skal tilpasses omgivelserne og må ikke overstige 0,25 m2. Henvisningsskiltets bundfarve og skriftfarve skal være afdæmpede. Henvisningsskiltet må ikke belyses. For midlertidig skiltning f.eks. reklame for salg af frugt, æg og lignende produkter af egen avl gælder samme regler som de minde oplysnings- og henvisningsskilte, der er nævnt i ovenstående. 16

17 Skiltning i det åbne land Særlig servicevejvisning Virksomheder beliggende uden for byzone har mulighed for mod betaling, at få opsat skiltning i form af Særlig Servicevejvisning. Se nærmere herom på kommunens hjemmeside. Eksempel på virksomheder som også kan være af turistmæssig eller fritidsmæssig karakter Virksomhedsreklamer må anbringes i umiddelbar tilknytning til virksomheden,som her ved indkørsel tæt på virksomhedens bygninger. 17

18 Torvet Nyborg 18

Bek. om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg m.v. i det åbne land

Bek. om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg m.v. i det åbne land Side 1 af 5 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret alfabetisk efter titel Vis dokumenter sorteret efter år Vis nyeste dokumenter bogekomm

Læs mere

Skilte Lovlig skiltning i Odsherred

Skilte Lovlig skiltning i Odsherred Skilte Lovlig skiltning i Odsherred Indhold Her gælder reglerne for skiltning... 2 Offentlighedens adgang og skilte... 3 Sådan må skiltet se ud... 4 Her må du opsætte skilte... 5 Skema: Næringsdrivendes

Læs mere

Skilte i det åbne land. - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder, m.v.

Skilte i det åbne land. - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder, m.v. Skilte i det åbne land - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder, m.v. Skilte i det åbne land Du må gerne selv sætte mindre skilte i det åbne land, når du blot følger nogle

Læs mere

Skilte i det åbne land. - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder

Skilte i det åbne land. - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder Skilte i det åbne land - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings- og salgssteder Skilte i det åbne land Du må gerne selv sætte mindre skilte i det åbne land, når du blot følger nogle enkle

Læs mere

Skilte i det åbne land

Skilte i det åbne land Skilte i det åbne land - vejledning til landbrug, virksomheder, overnatnings og salgssteder April 2017 Miljøafdelingen Maj 2017 1 1 Skilte i det åbne land Du må gerne selv sætte mindre skilte i det åbne

Læs mere

Til en vej hører kørebane, rabatter, grøfter, vigepladser, rastepladser og afmærkning i form af striber og færdselstavler.

Til en vej hører kørebane, rabatter, grøfter, vigepladser, rastepladser og afmærkning i form af striber og færdselstavler. Retningslinjer for skilte m.m. Det som er beskrevet herunder, er et sammendrag af bestemmelserne i Lov om offentlige veje, Færdselsloven, Naturbeskyttelsesloven og Vejreglerne. Assens Kommune og Fyns Politi

Læs mere

SKILTNING KERTEMINDE KOMMUNE

SKILTNING KERTEMINDE KOMMUNE SKILTNING KERTEMINDE KOMMUNE Administrationsgrundlag for opsætning af skilte i Kerteminde Kommune Marts 2016 Indledning Kerteminde Kommune har udarbejdet dette administrationsgrundlag for at give borgere

Læs mere

Administrationsgrundlag for skiltning i Jammerbugt Kommune

Administrationsgrundlag for skiltning i Jammerbugt Kommune Administrationsgrundlag for skiltning i Jammerbugt Kommune Udgave nr. 1 Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 11.01.2008 2 Forord Jammerbugt Kommune vil i december 2007 fastsætte retningslinier for

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLSÆTNING. Skiltning i byområder: 4. Facadeskiltning 5. Udhængsskilte 6. Henvisningsskilte 7. Pyloner 8.

INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLSÆTNING. Skiltning i byområder: 4. Facadeskiltning 5. Udhængsskilte 6. Henvisningsskilte 7. Pyloner 8. Skiltemanual 2013 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Skiltning i byområder: 4 Facadeskiltning 5 Skiltemanualen er vejledende indtil bestemmelserne optages i fremtidige lokalplaner i Syddjurs Kommune. Der er tidligere

Læs mere

Skiltevejledning 2013 / revideret januar 2016

Skiltevejledning 2013 / revideret januar 2016 Skiltevejledning 2013 / revideret januar 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Skiltning i byområder: 4 Facadeskiltning 5 Skiltevejledningen er vejledende indtil bestemmelserne optages i fremtidige lokalplaner i Syddjurs

Læs mere

Vejledning om regler for skilte i Varde Kommune

Vejledning om regler for skilte i Varde Kommune Vejledning om regler for skilte i Varde Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Pas på landskabet... 3 Flowdiagram...3 Bestemmelser efter naturbeskyttelsesloven... 4 Hvordan må skiltet se ud, og hvor

Læs mere

Skilte i det åbne land

Skilte i det åbne land Skilte i det åbne land Vejledning om regler for skilte i det åbne land Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Pas på landskabet... 3 Efter Naturbeskyttelsesloven... 4 Hvordan må skiltet se ud, og hvor må

Læs mere

Administrationsgrundlag for skiltning i Nordfyns Kommune

Administrationsgrundlag for skiltning i Nordfyns Kommune Administrationsgrundlag for skiltning i Nordfyns Kommune Forord Nordfyns Kommune vil fastsætte nogle retningslinjer for skiltning i kommunen. Formålet med nærværende administrationsgrundlag er at skabe

Læs mere

SKILTNING ARKITEKTUR- POLITISKE RETNINGSLINJER

SKILTNING ARKITEKTUR- POLITISKE RETNINGSLINJER SKILTNING ARKITEKTUR- POLITISKE RETNINGSLINJER Vores vej // Skiltning Arkitekturpolitiske retningslinjer // Side 1 EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE SKILTNING I HELSINGØR KOMMUNE

Læs mere

Kapitel 9. Friluftsreklamer

Kapitel 9. Friluftsreklamer Kapitel 9. Friluftsreklamer 9.1. Indledning 9.2. Virksomhedsreklamer, trafikpropaganda m.v., samt mindre oplysningsskilte 9.3. Reklamer på idrætsanlæg 9.4. Ikrafttrædelse 9. l. Indledning Den hidtidige

Læs mere

Virksomhedsskilte i by-, bolig- og sommerhusområder

Virksomhedsskilte i by-, bolig- og sommerhusområder Virksomhedsskilte i by-, bolig- og sommerhusområder Når du søger om virksomhedsskiltning i by- og sommerhusområde undersøger kommunen (Afd. Byg & Miljø) følgende trin, som kan indeholde beskrivelse af

Læs mere

Administrationsgrundlag for skiltning i Fanø Kommune

Administrationsgrundlag for skiltning i Fanø Kommune Administrationsgrundlag for skiltning i Fanø Kommune Forord Fanø Kommune vil fastsætte nogle retningslinjer for skiltning i kommunen. Formålet med nærværende administrationsgrundlag er at skabe retningslinjer

Læs mere

Skiltning. Arkitekturpolitiske retningslinjer

Skiltning. Arkitekturpolitiske retningslinjer Skiltning Arkitekturpolitiske retningslinjer 2005 Skiltning Arkitekturpolitiske retningslinjer Udarbejdet af Helsingør Kommune, Teknisk Forvaltning i samarbejde med Tegnestuen Jens V. Nielsen, Hellebæk

Læs mere

Forord 3. Skilte 6. Reklamer 7

Forord 3. Skilte 6. Reklamer 7 Skiltepolitik Forord 3 Byrådets politik 4 Skilte 6 Reklamer 7 Tæt bebyggede områder 8 Erhvervsområder 12 Øvrige skiltetyper 16 Administrationsgrundlag og lovgivning 18 Ansøgning og tilladelse 20 2 Forord

Læs mere

efter naturbeskyttelseslovens 21 FRILUFTS- REKLAMER efter naturbeskyttelseslovens 21

efter naturbeskyttelseslovens 21 FRILUFTS- REKLAMER efter naturbeskyttelseslovens 21 efter naturbeskyttelseslovens 21 RILUTS- RKLMR efter naturbeskyttelseslovens 21 RIluftsreklamer efter naturbeskyttelseslovens 21 RILUTSRKLMR Reklamer i det åbne land kan forstyrre oplevelsen af landskabet.

Læs mere

Skiltepolitik. og administrationsgrundlag for skiltning

Skiltepolitik. og administrationsgrundlag for skiltning Skiltepolitik og administrationsgrundlag for skiltning Indhold Skiltepolitik for Viborg Kommune Forord...3 Byrådets politik... 4 Administrationsgrundlag - retningslinjer for skiltning Baggrunden for retningslinjer

Læs mere

VEJLEDNING OM SKILTE OG REKLAMER. i Næstved Kommunes byområder

VEJLEDNING OM SKILTE OG REKLAMER. i Næstved Kommunes byområder VEJLEDNING OM SKILTE OG REKLAMER i Næstved Kommunes byområder 1 2 INDHOLD INTRODUKTION 5 ANSØGNING OM TILLADELSE OG GODKENDELSE 6 1. GENERELT FOR SKILTE OG REKLAMER 8 2. NÆSTVED BYMIDTE 9 FACADESKILTE

Læs mere

Gældende lovgivning på skilteområdet samt erfaringer og udfordringer hermed

Gældende lovgivning på skilteområdet samt erfaringer og udfordringer hermed 1 Teknik & Miljø 10. januar 2017 Bilag 1 til BPU-sag om retningslinjer for skiltning mv. i bymidten: Gældende lovgivning på skilteområdet samt erfaringer og udfordringer hermed Dette notat indeholder en

Læs mere

Bilag 2 Retningslinjer for digital skiltning

Bilag 2 Retningslinjer for digital skiltning Bilag 2 Retningslinjer for digital skiltning Digitale skilte er en ny type skilte i bybilledet. Skiltene tiltrækker sig stor opmærksomhed og har større synlighed end de almindelige analoge skilte. Hjørring

Læs mere

Regulativ for. i Kolding Kommune

Regulativ for. i Kolding Kommune REGULATIV 2008 Regulativ for i Kolding Kommune Regulativ for facader og skilte i Kolding Kommune 2008 37 Indhold 1 INDLEDNING 4 1.1 FORMÅL OG HENSIGT 4 1.2 REGULATIVETS OPBYGNING OG BRUG 4 1.3 LOVHJEMMEL

Læs mere

Skilte og forarealer i Gladsaxe Erhvervskvarter

Skilte og forarealer i Gladsaxe Erhvervskvarter Skilte og forarealer i Gladsaxe Erhvervskvarter Gladsaxe Kommune ønsker at gøre Gladsaxe til en smuk, oplevelsesrig og bæredygtig by for alle. Det gælder også for erhvervskvartererne, som jo er en del

Læs mere

iltning på Strandvejen Greve Kommune Sk

iltning på Strandvejen Greve Kommune Sk Skiltning på Strandvejen Greve Kommune Retningslinier for Skiltning på Strandvejen. Redaktion, layout og grafisk tilrettelæggelse: Birgitte Beenfeldt Revision: Side 15. 2013,Vin@greve.dk Greve Kommune

Læs mere

FIND VEJ I SKILTESKOVEN

FIND VEJ I SKILTESKOVEN NATUR, MILJØ OG TRAFIK FIND VEJ I SKILTESKOVEN HER KAN DU LÆSE DE VIGTIGSTE REGLER FOR OPSÆTNING AF SKILTE I DET ÅBNE LAND Tegnet af Torkild Skov NATUR, MILJØ OG TRAFIK Vi skilter med reglerne I Danmark

Læs mere

Solrød Kommune ØKONOMI-, TEKNIK- & MILJØUDVALGET. Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag FORSLAG

Solrød Kommune ØKONOMI-, TEKNIK- & MILJØUDVALGET. Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag FORSLAG Solrød Kommune ØKONOMI-, TEKNIK- & MILJØUDVALGET Regler for facader & skiltning i Solrød Center Administrationsgrundlag Indhold Indledning - Baggrund og hovedformål 3 1 Butiksfacader 4 2 Farver 4 3 Skiltetyper

Læs mere

Skiltepolitik. Administrationsgrundlag

Skiltepolitik. Administrationsgrundlag Skiltepolitik Administrationsgrundlag 2 Indhold Forord 5 Byrådets politik 7 Hvad gør jeg når jeg vil sætte et skilt op? 10 Gode råd om skiltning 12 Lovgivning og praksis 13 Administrationsgrundlag 21 Områdetyper

Læs mere

Det er en forudsætning for tilladelsen, at butikken indrettes og drives som oplyst i ansøgningen og i det supplerende materiale.

Det er en forudsætning for tilladelsen, at butikken indrettes og drives som oplyst i ansøgningen og i det supplerende materiale. Trine og Jørgen Jensen jej@digigraf.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 30-01-2014

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 21.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 21. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 28. april 2014 J.nr.: NMK-513-00033 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om reklameskilte i Hedensted Kommune Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Digitale virksomhedsskilte og informationsskilte-/standere

Digitale virksomhedsskilte og informationsskilte-/standere Digitale virksomhedsskilte og informationsskilte-/standere Der er en stigende interesse fra erhvervsdrivende og foreninger for at opstille digitale skilte i det offentlige rum langs gader og veje. Digitale

Læs mere

Vejledning om servicevejvisning i Vordingborg Kommune. December 2014

Vejledning om servicevejvisning i Vordingborg Kommune. December 2014 Vejledning om servicevejvisning i Vordingborg Kommune December 2014 Indhold Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Overordnede principper... 3 3. Almindelig servicevejvisning... 4 4. Særlig servicevejvisning...

Læs mere

GUIDE TIL SKILTNING. Teknik & Miljø

GUIDE TIL SKILTNING. Teknik & Miljø GUIDE TIL SKILTNING 2015 Teknik & Miljø Indhold Forord 3 Guide til skiltning 4 Informations- og reklameskilte 6 1. Generelle principper 7 2. Bymidter 9 3. Center- og erhvervsområder 12 4. Digitale skilte

Læs mere

REGLER FOR SKILTNING ERHVERVSVIRKSOMHEDER

REGLER FOR SKILTNING ERHVERVSVIRKSOMHEDER SLAGELSE KOMMUNE REGLER FOR SKILTNING ERHVERVSVIRKSOMHEDER REGLER FOR SKILTNING ERHVERVSVIRKSOMHEDER INDLEDNING. Slagelse Kommune vil med disse skilteregler søge at få en smukkere skiltning på virksomhederne

Læs mere

Ølbycentret. Skilteregler

Ølbycentret. Skilteregler Ølbycentret Skilteregler 00 Regler for skilte og andet facadeudstyr i Ølbycentret Om skilte og skilteregler Formålet med skilteregler er at fremme god skiltning. God skiltning God skiltning opnås gennem

Læs mere

Klage skal være indgået til Jammerbugt Kommune senest den 22. august 2013 kl. 15:30.

Klage skal være indgået til Jammerbugt Kommune senest den 22. august 2013 kl. 15:30. Rikke Marie Andersen ryet.info@gmail.com Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 24-07-2013

Læs mere

Forord 3 Byrådets politik 4 Skilte 6 Reklamer 7 Tæt bebyggede områder 8 Erhverv 12 Øvrige skiltetyper 16 Administrationsgrundlag og lovgivning 18

Forord 3 Byrådets politik 4 Skilte 6 Reklamer 7 Tæt bebyggede områder 8 Erhverv 12 Øvrige skiltetyper 16 Administrationsgrundlag og lovgivning 18 Skiltepolitik Forord 3 Byrådets politik 4 Skilte 6 Reklamer 7 Tæt bebyggede områder 8 Erhverv 12 Øvrige skiltetyper 16 Administrationsgrundlag og lovgivning 18 Ansøgning og lovgivning 20 2 Forord Aalborg

Læs mere

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG - en vejledning Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG Folder om SOLFANGERE

Læs mere

Afgørelse i sagen om Københavns Amts afslag til reklamebærende buslæskærm på Skodsborg Strandvej.

Afgørelse i sagen om Københavns Amts afslag til reklamebærende buslæskærm på Skodsborg Strandvej. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 16. maj 2006 J.nr.: 03-132/150-0024 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING

OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING Digital skiltning er en ny type skiltning i bybilledet,

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 21.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 21. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. marts 2016 J.nr.: NMK-513-00038 KlageID: 90180 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om et skilt i Faxe Kommune Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Skiltepolitik for Randers Kommune

Skiltepolitik for Randers Kommune Skiltepolitik Randers Kommune 2009 Skiltepolitik for Randers Kommune Formål Skiltepolitikken for Randers Kommune skal være med til at højne den visuelle kvalitet i det offentlige rum, herunder i byrum,

Læs mere

Reklameskilte og servicevejvisning

Reklameskilte og servicevejvisning Holstebro Kommune Teknik og Miljø Reklameskilte og servicevejvisning Information om Reklameskilte og servicevejvisning i det åbne land Side 1 Juni 2007 Reklameskilte i det åbne land Naturbeskyttelsesloven,

Læs mere

OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING

OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING Digital skiltning er en ny type skiltning i bybilledet,

Læs mere

acader, fortove og forretninger i Gladsaxe

acader, fortove og forretninger i Gladsaxe Facader acader, fortove og forretninger i Gladsaxe Gladsaxe Kommune ønsker at gøre Gladsaxe til en smuk, oplevelsesrig og bæredygtig by for alle. Derfor sætter Gladsaxe Kommune fokus på, hvordan vi kan

Læs mere

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater.

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater. Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater. September 2017 side 1 Retningslinjer for ophængning af plakater. Valgplakater Hvad er en valgplakat? Loven definerer en valgplakat

Læs mere

Lokalplan 68. for skilte i Vallensbæk Kommune

Lokalplan 68. for skilte i Vallensbæk Kommune Lokalplan 68 for skilte i Vallensbæk Kommune Juni 2005 REDEGØRELSE Forord Skiltene på husenes facader betyder meget for hvordan vi opfatter et område. Dominerende skilte, pyloner, bannere og reklamer ses

Læs mere

BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr

BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr UDGIVER Herning Kommune By, Erhverv og Kultur ÅR 2010 REDAKTION OG TEKST: Mette

Læs mere

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre

Læs mere

Landzonetilladelse til ændret anvendelse og udendørs oplag for skoventreprenørvirksomhed på Stavadvej 310, 9493 Saltum.

Landzonetilladelse til ændret anvendelse og udendørs oplag for skoventreprenørvirksomhed på Stavadvej 310, 9493 Saltum. Villeruphus ApS Martin Christensen Stavadvej 310 9493 Saltum Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Tavler og reklameskilte langs offentlige veje

Tavler og reklameskilte langs offentlige veje Tavler og reklameskilte langs offentlige veje Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon 7244 3333 Telefax 3315 6335 Tavler og reklameskilte langs offentlige veje Dato:

Læs mere

"# $ ##: "* $ # " C"# # $#! # # " ##: #: "#!## ## "#?? 56/ *

# $ ##: * $ #  C# # $#! # #  ##: #: #!## ## #?? 56/ * $ "#!## "#?? 56/ " ##$) "*? 5 #*,*! B"# #* ( $$ # #$$ #*5 "# ; # ;! " "# *! 8;"$# $$!# ; "# "# $ ##: "* $ # " ; ": ; # $ #!## $ $;#* C"# # $#! # # " ##: "# # $,* D $ " $ $# $ #:# #: "#!## ## "#?? 56/ *

Læs mere

Landzonetilladelsen vil være offentligt fremlagt i 4 uger fra tirsdag den 9. august 2016 på

Landzonetilladelsen vil være offentligt fremlagt i 4 uger fra tirsdag den 9. august 2016 på Harald Nyborg A/S Gammel Højmevej 30 5250 Odense SV harald.kolding@harald-nyborg.dk Landzonetilladelse til opstilling af 4 containere til opbevaring og salg af fyrværkeri, en mandskabsvogn og en toiletvogn

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bygningers ydre fremtræden...1/25. Facader og skilte...2/25. Generelle rammer...7/25. Grundstørrelser i boligområder...

Indholdsfortegnelse. Bygningers ydre fremtræden...1/25. Facader og skilte...2/25. Generelle rammer...7/25. Grundstørrelser i boligområder... Indholdsfortegnelse Bygningers ydre fremtræden...1/25 Facader og skilte...2/25 Generelle rammer...7/25 Grundstørrelser i boligområder...8/25 Individuel udvendig teknik...9/25 Opholdsarealer...10/25 Parkeringsarealer...12/25

Læs mere

Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller

Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller Arkitektoniske retningslinjer og gode eksempler på solceller Københavns Kommune har udarbejdet et sæt retningslinjer for solceller. Formålet med retninglinjerne er at foretage en kvalificeret afvejning

Læs mere

Administrationsgrundlag. januar 2013 2012. - opsætning af solfangere og solcelleanlæg

Administrationsgrundlag. januar 2013 2012. - opsætning af solfangere og solcelleanlæg januar 2013 2012 - opsætning af solfangere og solcelleanlæg Byggeloven I henhold til bygningsreglementet er der ikke en fast grænse for, hvornår der skal søges om tilladelse til opsætning af solfangere

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør teknik@slagelse.dk 23. september 2013 Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Ved opførelse af solfangere/solcelleanlæg sondres der mellem opførelse

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Vesterbrogade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Vesterbro. Strøggadelokalplan

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Vesterbrogade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Vesterbro. Strøggadelokalplan KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 178 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet Vesterbrogade Vesterbro Strøggadelokalplan Publikumsorienterede serviceerhverv Delvist ophævet - Se nr.

Læs mere

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 Valgplakater på vejarealer Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 1 Vejlovens grundlag om valgplakater Reglerne om ophængning af valgplakater på offentlige veje findes i vejlovens

Læs mere

Genopførelse af bolig med et grundplan på 96 m2 og 1. sal på 67 m2.

Genopførelse af bolig med et grundplan på 96 m2 og 1. sal på 67 m2. Janne Wollesen art@janne-wollesen.com Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk 20-07-2015

Læs mere

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer November 2014 side 1 Valgplakater på vejareal Folketinget har den 7. april 2011 vedtaget en ændring af lov

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

Skilte- og facadevejledning

Skilte- og facadevejledning - Aalborg Kommune Side 1 af 1 Presse Web-TV Min Side Sitemap Blanketter Selvbetjening English politik manualer Forside Om kommunen Skiltning skal medvirke til at understøtte de arkitektoniske kvaliteter

Læs mere

Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse (Nye muligheder for friluftsreklamer i det åbne land)

Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse (Nye muligheder for friluftsreklamer i det åbne land) [Fremsat den [22. februar] 2018 af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen)] Forslag til Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse (Nye muligheder for friluftsreklamer i det åbne land) I lov om

Læs mere

Valgplakater på vejarealer

Valgplakater på vejarealer Valgplakater på vejarealer Vejledning om opsætning af valgplakater September 2017 Valgplakater på vejarealer Vejledning for opsætning af valgplakater Dato: September 2017 Tryk: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag

Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag Solrød Kommune BYRÅDET Regler for facader & skiltning i Solrød Center Administrationsgrundlag Solrød Byvej Indhold Indholdsfortegnelse Solrød Center er placeret ved både S-togstation og en række andre

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Indlæg ved Kristian Ditlev Frische Vindmøllesekretariatet - Miljøministeriet De tre central love: Byggeloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Valby Langgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Valby. Strøggadelokalplan

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Valby Langgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Valby. Strøggadelokalplan KØENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 179 ygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Valby Langgade Valby Strøggadelokalplan Publikumsorienterede serviceerhverv Delvist ophævet - Se nr. 218

Læs mere

SKILTEREGULATIV. indenfor lokalplan 220, 246 og 208 i Haverslev Vedtaget i Teknik & Miljøudvalget Rebild Kommune

SKILTEREGULATIV. indenfor lokalplan 220, 246 og 208 i Haverslev Vedtaget i Teknik & Miljøudvalget Rebild Kommune SKILTEREGULATIV indenfor lokalplan 220, 246 og 208 i Haverslev Vedtaget i Teknik & Miljøudvalget 11 05 2016 Rebild Kommune SKILTEREGULATIV indenfor lokalplan 220, 246 og Industriområdet 208 i Haverslev

Læs mere

Vejledning 9. Opsætning af solceller. Teknik og Miljø. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør

Vejledning 9. Opsætning af solceller. Teknik og Miljø. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Teknik og Miljø Vejledning 9 Opsætning af solceller Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør November 2015 Redaktion: Ingelise Rask Design: Teknik og Miljø/NFN Print: Slagelse Kommune

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

ANVENDELSE AF GÅGADER TORVE PLADSER FORTOVE SKIVE KOMMUNE

ANVENDELSE AF GÅGADER TORVE PLADSER FORTOVE SKIVE KOMMUNE ANVENDELSE AF GÅGADER TORVE PLADSER FORTOVE SKIVE KOMMUNE Side 2 Gågaderegulativ for Skive er udarbejdet af Skive Kommune, Teknisk Forvaltning i samarbejde med COWI A/S Januar 2007 Fælles spilleregler

Læs mere

FOR OFFENTLIGE VEJAREALER

FOR OFFENTLIGE VEJAREALER STEVNS KOMMUNE Forslag til REGULATIV FOR OFFENTLIGE VEJAREALER STORE-HEDDINGE BYCENTER 1997 REGULATIV FOR RÅDEN OVER OFFENTLIG VEJAREAL I STORE-HEDDINGE BYCENTER INDHOLD 1. Administrative bestemmelser...

Læs mere

Retningslinjer for skiltning i byområder på Bornholm

Retningslinjer for skiltning i byområder på Bornholm Retningslinjer for skiltning i byområder på Bornholm Indhold RETNINGSLINJER FOR SKILTNING I BYOMRÅDER PÅ BORNHOLM... 3 SØG ALTID OM TILLADELSE... 4 1. GENERELLE RETNINGSLINJER... 5 2. FACADESKILTE... 6

Læs mere

Lokalplan nr for Roskildevej 53-55

Lokalplan nr for Roskildevej 53-55 Lokalplan nr. 148 for Roskildevej 53-55 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens geografiske område. En lokalplan fastlægger de

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Ishøj Kommunes retningslinjer for opsætning af telemaster og mobilantenner

Ishøj Kommunes retningslinjer for opsætning af telemaster og mobilantenner Plan-, Bygge- og Miljøcenter Sagsbehandler: Kristina Moos Den 11. september 2008 Ishøj Kommunes retningslinjer for opsætning af telemaster og mobilantenner Lovmæssigt grundlag Tre forskellige lovgivningsområder

Læs mere

Skilte og Butiksfacader i Ringsted Kommune

Skilte og Butiksfacader i Ringsted Kommune Skilte og Butiksfacader i Ringsted Kommune Råd og retningslinjer september 2010 i Ringsted Kommune - Råd og retningslinjer ngsl inje Forsidefoto: oto: o: Torvet 1 Fotograf: Ringsted Kommune, Teknisk forvaltning/

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

Lokalplan 61 og kommuneplantillæg 6 - for en ny boligetage på en forretningsejendom i Dragørcentret

Lokalplan 61 og kommuneplantillæg 6 - for en ny boligetage på en forretningsejendom i Dragørcentret DRAGØR KOMMUNE Lokalplan 61 og kommuneplantillæg 6 - for en ny boligetage på en forretningsejendom i Dragørcentret 1 2 INDHOLD REDEGØRELSE Lokalplanen baggrund side 5 Planens indhold Planens forhold til

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE

TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 70 B Slagelse Bygrunde. BELIGGENDE: Bjergbygade 3 4200 Slagelse KOMMUNE: Slagelse kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende i byzone. AREALER:

Læs mere

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Lokalplan nr. 147 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007 Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...4 Forhold

Læs mere

Skiltevejledning. O m r å d e r u d e n f o r i n d r e b y

Skiltevejledning. O m r å d e r u d e n f o r i n d r e b y Skiltevejledning O m r å d e r u d e n f o r i n d r e b y 1 Indhold Hvorfor og hvordan Hovedregler for skiltning I hvilket område ligger bygningen Regler for særlige skiltetyper Indledning... 3 Baggrund...

Læs mere

Designmanual for bygninger og arealer

Designmanual for bygninger og arealer Designmanual for bygninger og arealer KAJ 180 M SYDHAVNSUDVIDELSE ETAPE 3 OFFSHORE KAJ 180 M SYDHAVNSUDVIDELSE ETAPE 2 (2008-2011) HOLMEKAJ 180 M, 10 M VANDDYBDE FÆRGELEJE Byhavn Blandet service, liberalt

Læs mere

Vilkår for reklameskilte og vareudstillinger

Vilkår for reklameskilte og vareudstillinger - Vilkår for reklameskilte og vareudstillinger Kopi af tilladelse skal altid være tilgængelig og kunne fremvises ved tilsyn. Indgangspartier, opgange, porte, cykelstativer og lignende må ikke blokeres,

Læs mere

SKILTEPOLITIK K AS T

SKILTEPOLITIK K AS T SKILTEPOLITIK UD K AS T Forord 3 Byrådets politik 4 Skilte 6 Reklamer 7 Tæt bebyggede områder 8 Erhverv 12 Øvrige skiltetyper 16 Administrationsgrundlag og lovgivning 18 Ansøgning og lovgivning 20 2 Forord

Læs mere

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-9407 for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanforslaget omfatter et ældre centerområde med gode muligheder

Læs mere

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 Valgplakater på vejarealer Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 Vejlovens grundlag om valgplakater Reglerne om ophængning af valgplakater på offentlige veje findes i vejlovens

Læs mere

Forslag. Administrationsgrundlag for skiltesager

Forslag. Administrationsgrundlag for skiltesager Forslag Administrationsgrundlag for skiltesager August 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 1 SKILTNINGENS HISTORIE 2 1.GENERELLE RETNINGSLINJER FOR SKILTNING 3 2.BYMIDTERNE 4 Generelt 4 Facadeskiltning

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

LOKALPLAN 32 - for et ornrade mellem Falledvej og

LOKALPLAN 32 - for et ornrade mellem Falledvej og DRAG0R KOMMUNE LOKALPLAN 32 - for et ornrade mellem Falledvej og Kalvebodvej ( Mg5llevang ) LOKALPLANENS BAGGRUND Baggrunden for nærværende lokalplan er et ønske om at ligestille Dragør kommunes 3 kolonihaveområder

Læs mere