TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. august 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Tillægsbevilling til selvbetjeningsløsning Indretning af ikke tidsbegrænsede P-pladser ved Tårnby Rådhus Frigivelse af anlægsmidler Besvarelse af høring fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold vedrørende indkvartering af flygtninge i Tårnby Kommune Skiltning til tandklinik Amager Landevej Svar på spørgsmål fra ministeriet om ferieophold for handicappede borgere Halvårsregnskab Køb af obligationer den Arbejdsmiljøsag - LUKKET SAG behandling af budgetforslag Boligorganisationen Tårnbyhuse, kriterier for fleksibel udlejning Køb af ejendom - LUKKET SAG Køb af ejendom - LUKKET SAG Opsigelse af antennelejemål - LUKKET SAG Opsigelse af antennelejemål - LUKKET SAG Udskiftning af mobilantenner - LUKKET SAG Udskiftning af mobilantenner - LUKKET SAG...28 Bilagsoversigt

3 1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 14/6182 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. Dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Godkendt. 2

4 2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 14/6182 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Ingen. 3

5 3. Tillægsbevilling til selvbetjeningsløsning Åben sag Sagsnr.: 12/8877 Sagsansvarlig: vmo.tf Fraværende: RESUMÉ Økonomiudvalget besluttede på mødet den 24. oktober 2012,, at Tårnby Kommune tilslutter sig den digitale selvbetjeningsløsning Byg og Miljø. Det blev samtidigt besluttet, at finansieringen afklares, når der er sikkerhed for, at projektet gennemføres. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Byg og Miljø er en digital selvbetjeningsløsning på byggesags - og miljøområdet, etableret af kommunernes it-fællesskab KOMBIT, der sikrer, at ansøgninger modtages digitalt med den korrekte dokumentation fra begyndelsen. Samtidig giver løsningen borgerne mulighed for at betjene sig selv døgnet rundt. Løsningen opfylder bølge 3 af obligatorisk digital selvbetjening, der skal være implementeret pr. 1. december Heri indgår krav om, at anmeldelse af byggearbejder og ansøgninger om byggetilladelser skal kunne ske digitalt. Imidlertid er der forskellige udfordringer i forbindelse med implementeringen. F.eks. skal borgerne vænnes til brug af løsningen, it-understøttelsen skal være på plads, og der skal være oprettet en sagskategori til sagstypen lovliggørelsessager, som udgør en væsentlig del af den samlede sagsmængde i Tårnby Kommune. Dette vil formodentlig ikke ske foreløbigt, jf. udmelding fra Kombit. På miljøområdet er gevinsten i første omgang ringe, idet der ikke er mange henvendelser på de sagskategorier, systemet, til at begynde med, omfatter. Når selvbetjeningsløsningen er fuldt implementeret, forventes den at kunne give besparelser i forbindelse med den administrative sagsbehandling (oprettelse af sager). Der er i forbindelse med en senioraftale drøftet fratrædelse af en teknisk designer pr. 30/ Teknisk Forvaltning anbefaler, at lade denne stilling indgå som en besparelse. ØKONOMI Løsningen indgår i kommunernes økonomiaftale med staten for 2012, hvilket betyder, at kommunerne skal betale et beløb på 1,65 kr. pr. indbygger i relation til byggeansøgninger og 0,25 kr. pr. indbygger for miljøansøgninger. Dette giver med borgere en udgift på kr. Herudover fordrer løsningen en integration til Acadre, der for en samlet løsning koster kr. Heraf udgør prisen for licensen kr. (særtilbud 2 kr. pr. borger mod 4

6 normalpris 3 kr. pr. borger), installation og opsætning kr. og årlig vedligeholdelse kr. Indkøb af Byg og Miljø samt integrationen af systemet til Acadre udgør samlet kr. Teknisk Forvaltnings konto til selvbetjeningsløsninger udgør kr. PÅTEGNING Den 31. juli 2014 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at der meddeles en tillægsbevilling på kr. til indkøb af selvbetjeningsløsning og integration af systemet til Acadre 2. at der pr. 1/ nednormeres på byggesagsbehandlingen med et årsværk. /BGR BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 5

7 4. Indretning af ikke tidsbegrænsede P-pladser ved Tårnby Rådhus Åben sag Sagsnr.: 08/10912 Sagsansvarlig: lma.tf Fraværende: RESUMÉ På baggrund af beslutning i HSUA på Tårnby Rådhus indstilles en reduktion af tidsbegrænsede offentlige P-Pladser med ændring til ikke tidsbegrænsede P-pladser forbeholdt medarbejderne på Tårnby Rådhus. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I takt med den øgede brug af selvbetjening via internettet og dermed færre besøgende til rådhuset er der ikke længere brug for alle de tidsbegrænsede P pladser på foran rådhuset. Derfor foreslås det, at der inddrages 15 pladser til personaleparkering, som vist på vedlagte plan. Pladsernes placering sker under hensyntagen til, at der kan opsættes skilte, der tydeligt afgrænser området med ikke tidsbegrænsede P-pladser. ØKONOMI Den samlede udgift beløber sig til kr. som afholdes over driftskonto for Tårnby Rådhus INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at indretningen af P-pladser på Tårnby Rådhus ændres i overensstemmelse med vedlagte plan. 2. at udgiften på kr. til indretningen af P-pladser på Tårnby Rådhus finansieres fra drift og vedligeholdelseskontoen for Tårnby Rådhus. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Parkering - Udvidelse af ikke tidsbegrænsede P-pladser.pdf /14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 6

8 5. Frigivelse af anlægsmidler Åben sag Sagsnr.: 09/9269 Sagsansvarlig: lma.tf Fraværende: Paw Karslund RESUMÉ I fortsættelse af Udvalgets beslutning af 23.april 2014 fremlægger Forvaltningen prioritering af de mest nødvendige renoveringsopgaver, idet den fremtidige anvendelse er ukendt. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER De arbejdsopgaver, Forvaltningen har prioriteret som mest nødvendige, er som følger: Pkt. 1 Udskiftning af bjælkelag og gulv i stueetagen. Pkt. 2 Omfangsdræn + pumpebrønd. Pkt. 7 Ilægning af naturgasstik. Pkt. 8 Rådgivning til centralvarmeanlæg. Pkt. 9 Installation af varmeprojekt. Pkt. 14Rådgivning til ventilationsanlæg. Pkt. 15Nyt ventilationsanlæg. Pkt. 16Nyt toilet og bad. Pkt. 17Nedtagning og opbygning af trappe i trappehul til 1. sal. Pkt. 19Uforudsete udgifter. ØKONOMI Opgave Udskiftning af bjælkelag og gulv i stueetagen Omfangsdræn + pumpebrønd. Ilægning af naturgasstik. Rådgivning til centralvarmeanlæg. Installation af varmeprojekt. Pris ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. Rådgivning til ventilationsanlæg Nyt ventilationsanlæg Nyt toilet og bad ,00 kr ,00 kr ,00 kr. 7

9 Nedtagning og opbygning af trappe i trappehul til 1. sal. Uforudsete udgifter. I alt ,00 kr ,00 kr kr. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at der frigives kr. til anlægskonto Birkegården, renovering. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Frigivelse af anlægsmidler - Fortsat-Birkegården - Byggetekniske /14 opgaver-2014.xlsx 2 Åben Frigivelse af anlægsmidler 72835/14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 8

10 6. Besvarelse af høring fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold vedrørende indkvartering af flygtninge i Tårnby Kommune Åben sag Sagsnr.: 14/18472 Sagsansvarlig: hjp.am Fraværende: Paw Karslund RESUMÉ Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har den 23. juni 2014 anmodet om en skriftlig redegørelse vedrørende indkvartering af flygtninge i Tårnby Kommune. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har henvendt sig til Tårnby Kommune på baggrund af en henvendelse fra Trampolinhuset dateret den 16. maj Ministeriet har anmodet om en skriftlig redegørelse i forbindelse med en borgers midlertidige indkvartering samt oplysninger om, hvorvidt borgeren fortsat er midlertidigt indkvarteret. Det ønskes endvidere oplyst, om borger er cpr.-registreret og har fået udleveret sygesikringskort samt oprettet en bankkonto. Ministeriet ønsker samtidig en redegørelse for omfanget af Tårnby Kommunes midlertidige indkvartering af flygtninge, herunder tidsperspektiv og under hvilke forhold indkvarteringen finder sted. Forvaltningen har udarbejdet udkast til svar, der er vedlagt sagen. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller at Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, at: /kam 1. Udkast til høringssvar til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold godkendes. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Kvitteringsskrivelse til ministeriet /14 2 Lukket 3 Åben Svar til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold /14 9

11 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. 10

12 7. Skiltning til tandklinik Amager Landevej Åben sag Sagsnr.: 14/22392 Sagsansvarlig: alu.tploj.sf Fraværende: Paw Karslund RESUMÉ Stillingtagen til, hvad der skal stå på skilt ved indgangen til den nye tandklinik på Amager Landevej UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der skal placeres et skilt ved indgangen til den nye fælles tandklinik på Amager Landevej I den forbindelse har ordlyden været oppe til drøftelse i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen. Det er endt med følgende alternativer: Tandklinikken Tandklinik Tandplejen Overtandlægen anbefaler, at der skal stå Tårnby kommune, Tandplejen på skiltet, som i design skal følge Designguide for Tårnby kommune ud fra følgende betragtninger: Tandpleje er en mere overordnet betegnelse for den opgave Den kommunale tandpleje udfører i og fra huset end Tandklinikken/Tandklink. Iflg. Sundhedsloven skal den kommunale tandpleje give tilbud om tandpleje til børn og unge, omsorgstandpleje og specialtandpleje. Derudover skal der gives økonomisk støtte til tandproteser ved ulykkesbetingede tandskader samt udøves koordination af tandplejens forskellige dele. I huset findes tandklinikker, hvor patientbehandling primært af børne- og unge patienter d.v.s. gruppen 0-17 år foregår. Omsorgstandpleje tilbydes på tandklinikker på kommunens plejehjem. Specialtandpleje tilbydes på Bank-Mikkelsensvej i Gentofte ved køb af ydelsen hos Gentofte kommune. Tandplejens administration holder også til i huset. Her foretages den overordnede koordinering og planlægning af tandplejetilbuddet, og der ydes tandlægekonsulentbistand til Socialcenter vedr. ansøgninger om tilskud til tandbehandling. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen anbefaler over for Økonomiudvalget, /kam 1. at overtandlæges anbefaling godkendes. 11

13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 12

14 8. Svar på spørgsmål fra ministeriet om ferieophold for handicappede borgere Åben sag Sagsnr.: 14/22228 Sagsansvarlig: kbc.sf Fraværende: Paw Karslund RESUMÉ Tårnby kommune har modtaget spørgsmål fra ministeren for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold om kommunens praksis i forhold til, at handicappede borgere kan få pædagoger med på deres ferieophold og under hvilke forudsætninger. Forvaltningen har udarbejdet svar, der forelægges til godkendelse. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Tårnby kommune har modtaget mail den 18. juli 2014 fra ministeriet, hvor der anmodes om Tårnby Kommunes bidrag til brug for ministerens besvarelse på følgende spørgsmål. Spørgsmålet lyder: Spørgsmål 483 Vil ministeren bede Tårnby kommune redegøre for kommunens praksis i forhold til, at handicappede borgere kan få pædagoger med på deres ferieophold og under hvilke forudsætninger, det kan forekomme? Spørgsmålet er stillet efter ønske fra ikke medlem af udvalget (MFU) Martin Henriksen (DF). Svar bedes sendt til spørgeren og udvalget. Sagen kort. Kommunernes Landsforening (KL) udsendte en administrativ information den 16. januar 2014, hvor det fremgår, at en række tilbud til voksne med betydelige nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, efter serviceloven, er gratis for borgerne, og at kommunerne ikke må yde hjælpen mod betaling fra borgerne. Dette gælder f.eks. når borgere har brug for socialpædagogisk bistand i form af ledsagelse eller under ferieophold, udflugter mv. KL skriver til kommunerne på baggrund af en henvendelse fra Ministeriet, der er blevet opmærksom på en kutyme, der efter forvaltningens kendskab blev anvendt i stort set alle landes kommuner. Tårnby kommune driver 3 botilbud (inkl. Wiedergården i det forpligtigende samarbejde med Dragør) for henholdsvis borgere med udviklingshæmning og for personer med psykiske lidelser. Der tilbydes ikke ferierejser for borgere boende i botilbud under socialpsykiatrien (Televænget). For de andre botilbud Jershøj/Falhøj og Wiedergården gælder, at det fremgår af kvalitetsstandarder tiltrådt af Sundheds- og Omsorgsudvalget maj 2013 at der tilbydes, at der kan arrangeres korte ferieture efter behov, og at borgerne betaler egne og 13

15 medarbejdernes udgifter til turen. Der har senest sommeren 2013 været en ferietur, hvor borgerne har betalt medarbejdernes rejseudgifter. Det fremgår ligeledes af Tårnby kommunens retningslinjer til serviceniveau, at visse borgere der går i aftentilbud efter servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud), kan modtage ferieophold gennem deres aftentilbud op til en ferieuge om året. Det er i de situationer, hvor aftentilbuddet ansøger om ekstra personaletimer under ferieopholdet grundet borgerens funktionsniveau og støttebehov. Tårnby kommune yder en ekstra takst til aftentilbuddet i den ene ferieuge til ekstra personaledækning. Borgerne er i denne sammenhæng aldrig blevet opkrævet betaling. Den ændrede lovfortolkning er administrativt meldt ud til Jershøj, Falhøj og Wiedergården i starten af Der har ikke været ansøgninger om ferieophold i botilbuddene i Kommunens kvalitetsstandarder vil blive justeret ind efter de gældende regler ved næste revision af kvalitetsstandarderne. Her vil der samtidig skulle træffes beslutning om det skal være et tilbud, at personalet deltager i beboernes ferierejser, når man opholder sig i et af kommunens botilbud. LOVGRUNDLAG Lov om social Service 85. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller overfor Økonomiudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen, at 1. udkast til svar godkendes og fremsendes til ministeren for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Svar på henvendelse af /14 2 Åben Henvendelse af fra Ministeriet /14 3 Åben Administrativ information fra KL vedr. "Ledsagelse og støtte i /14 feirer, weekender m.m. til borgere i sociale botilbud 4 Åben Komprimeret skriv vedr. vejledende retningslinjer /13 5 Åben Kvalitetsstandard Midlertidig boform - Bofællesskabet Falhøj /13 6 Åben Kvalitetsstandard Midlertid boform Bofællesskabet Jershøj /13 7 Lukket BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. 14

16 9. Halvårsregnskab 2014 Åben sag Sagsnr.: 14/13376 Sagsansvarlig: lel.of Fraværende: Paw Karslund RESUMÉ I forbindelse med den kommunale økonomiaftale for 2011 blev det aftalt mellem regeringen og KL, at styrke den lokale økonomiopfølgning i kommunerne. Der skal på den baggrund udarbejdes et halvårsregnskab af de enkelte kommuner. Halvårsregnskabet med tilhørende bemærkninger mv. skal aflægges af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen. Forvaltningerne har arbejdet med at udarbejde et forventet regnskab med dertilhørende bemærkninger over sommeren. Det forventede regnskab er lavet på hovedkonto Der er således ikke taget stilling til et forventet regnskabsresultat på hovedkonto 08 balanceforskydninger. Det forventede regnskab viser i alt en forværring på netto 5,8 mill. kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Afvigelserne i det forventede regnskab i forhold til det vedtagne budget fordeler sig med mindreforbrug på driften på 5,3 mill. kr., merforbrug på anlæg på 10,1 mill. kr., merindtægter vedr. tilskud og udligning på 2,2 mill. kr., samt mindreindtægter vedr. renter på 3,1 mill. kr. INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen indstiller at - Det foreliggende materiale vedr. det forventede regnskab tages til efterretning og videresendes til Kommunalbestyrelsen til efterretning inden fremsendelse til ministeriet. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bemærkninger til regnskabsoversigt - Halvårsregnskab /14 2 Åben Regnskabsopgørelse inkl. bemærkninger endelig - Halvårsregnskab / Åben Regnskabsoversigt - Halvårsregnskabs /14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Fremsendes til Kommunalbestyrelsen. 15

17 10. Køb af obligationer den Åben sag Sagsnr.: 02/298 Sagsansvarlig: lel.of Fraværende: Paw Karslund RESUMÉ Økonomiudvalget besluttede den 8. januar 2014, at bemyndige Borgmesteren til fremover at foretage dispositioner vedrørende køb/salg af obligationer. Som følge af den ændrede likviditetsstyring og dermed begrænsning af kommunens indestående i pengeinstitutter, er der den 25. juli 2014 handlet for nominelt 56,4 mill. kr. obligationer. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er disponeret således: Nominelt 15,0 mill. kr. 2,0 % Nykredit Real (Totalkredit) af kurs 105,066 Nominelt 41,4 mill. kr. 2,0 % Nykredit Real (Totalkredit) af kurs 105,750 Der henvises i øvrigt til vedlagte bilag. INDSTILLING Økonomisk Forvaltning anbefaler over for Økonomiudvalget, at Obligationshandlen tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bilag til køb af obligationer /14 2 Lukket BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Til efterretning. 16

18 11. Arbejdsmiljøsag - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/17943 Sagsansvarlig: sbs.do.tf Fraværende: Paw Karslund 17

19 behandling af budgetforslag Åben sag Sagsnr.: 13/35452 Sagsansvarlig: jse.of Fraværende: Paw Karslund RESUMÉ Det foreliggende budgetforslag til 1. behandlingen balancerer med kr. Overslagsårene udviser følgende balancesummer: kr kr kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der henvises i øvrigt til det udleverede budgetforslagsmateriale for året 2015 samt overslagsårene INDSTILLING Økonomisk Forvaltning anbefaler overfor Økonomiudvalget, at Budgetforslag 2015 med tilhørende overslagsår fremsendes til Kommunalbestyrelsen. Jse BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Fremsendes til Kommunalbestyrelsen. 18

20 13. Boligorganisationen Tårnbyhuse, kriterier for fleksibel udlejning Åben sag Sagsnr.: 14/6688 Sagsansvarlig: bmi.of Fraværende: Paw Karslund RESUMÉ Tårnbyhuse har fremsendt et udkast til en aftale med Tårnby Kommune om fleksibel udlejning af organisationens boliger. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Boligorganisationen ønsker med aftalen at give mulighed for at påvirke beboersammensætningen, så denne afspejler det omgivne samfund for så vidt angår etnicitet, alder og ressourcemæssige kompetencer. Efter lov om almene boliger 60 kan kommunalbestyrelsen indgå aftale med boligorganisationen om, at de ledige boliger i en eller flere afdelinger skal udlejes efter særlige kriterier. Udlejningen af Tårnbyhuses ledige boliger foregår i dag således: 25 % af boligerne udlejes efter lovens 59,stk.1 til løsning af påtrængende boligsociale opgaver efter kommunens anvisning. Efter lovens 59, stk.2 udlejes 25 % til løsning af påtrængende boligsociale opgaver efter aftale og efter kommunens anvisning. Efter lovens 51 udlejes 25 % efter venteliste. Endelig udlejes 25 % af boligerne efter de hidtil gældende særlige sociale kriterier, som lyder således: til løsning af påtrængende boligsociale problemer tildeler bestyrelsen hver fjerde ledige bolig i selskabets afdelinger. Tildelingen sker efter en samlet vurdering af ansøgernes forhold, herunder nuværende og kommende boligsituation, økonomi og husstandens størrelse og sammensætning. Boligorganisationen ønsker nu formuleringen af tildelingskriterierne ændret således at boligsøgende, der opfylder et eller flere af følgende kriterier vil kunne anmode om at blive registreret som ansøger i henhold til reglerne for fleksibel udlejning: Boligsøgende, som bor udenfor kommunen og som har eller er blevet tilbudt arbejde eller uddannelse i Tårnby Kommune. Forudsætningen er, at det er fast arbejde på minimum 30 timer ugentligt. Uddannelsen skal være SU-berettiget eller med lærebrev. 19

21 Børnefamilier med bopæl i Tårnby Kommune og fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Unge i Tårnby Kommune, som ønsker at flytte hjemmefra for første gang og som kan dokumentere start på eller igangværende arbejde eller uddannelse. Forudsætningen er, at der er tale om et ansættelsesforhold på mindst 25 timer ugentligt. Uddannelsen skal være SU-berettiget eller med lærebrev. Unge i Tårnby Kommune, der af boligsociale årsager ønsker at flytte hjemmefra. Personer, der bor i Tårnby Kommune, som af helbredsmæssige/sociale årsager har behov for en mere egnet bolig. Personer med bopæl i Tårnby Kommune, der i forbindelse med separation, skilsmisse eller brudt forhold har akut behov for en bolig. Fortrinsretten gælder i indtil et år efter skilsmissen/separationen/samlivsophævelse. Ansøgning skal kunne dokumenteres med kopi af separationsbevilling/skilsmissebevis. Ved afbrudt parforhold skal der have været fælles bopæl i mindst 2 år. Dette skal kunne dokumenteres ved hjælp af folkeregisteradresse. Personer/familier bosiddende i Tårnby Kommune, der i tide (mindst 55 år) ønsker at flytte til en mere egnet bolig. Boligsøgende, der efter en individuel vurdering opfylder målsætningen om at afspejle det omgivende samfund. Dette for at modvirke en eventuel ghettoisering af enhver art. Det understreges, at udlejning efter lov om almene boliger 51, 59, stk.1 og 2 er uændret, jf. ovenfor. Det samme er gældende for det antal boliger kommunen får anvist. LOVGRUNDLAG Lov om almene boliger 60 20

22 INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler, Jse 1. at godkende, at Tårnby Kommune indgår aftale med Tårnbyhuse om tildeling af boliger efter særlige kriterier i henhold til ovenstående. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben ansøgning om aftale om fleksibel udlejning +kriterier 38891/14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Sagen udsat. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Boligorganisationen Tårnbyhuse har efterfølgende fremsendt supplerende oplysninger vedrørende de ønskede nye kriterier. Det bemærkes, at udlejningen af ledige boliger i dag foregår således: 50 % udlejes efter venteliste ( 51), 25 % udlejes efter anvisning af kommunen ( 59, stk.1), og 25 % udlejes efter særlige sociale kriterier. Derudover udlejes et antal boliger med særlige ældre/handicapegnede indretninger til kommunen efter aftale( 59, stk.2). Disse boliger er således forbeholdt kommunen. Der er pt. 123 sådanne boliger. Når der, efter de nye kriterier for fleksibel udlejning er trådt i kraft, skal udlejes 4 boliger, vil det ske på følgende måde: 2 boliger udlejes efter 51 (venteliste) 1 bolig udlejes efter 59, stk.1 (hver fjerde bolig, kommunen anviser) 1 bolig udlejes efter 60 (fleksibel udlejning) Der vil således ikke ske ændringer i forhold til udlejningen efter ventelisten og de boliger kommunen får anvist. Boligorganisationen oplyser, at der vedrørende den fleksible udlejning ikke vil være forskel i forhold til den måde der er anvist på tidligere, men at man ønsker åbenhed omkring reglerne og ønsker at gøre det lettere for det administrative personale at behandle både personlige og skriftlige henvendelser vedrørende fleksibel udlejning. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler, 21

23 1. at godkende, at Tårnby Kommune indgår aftale med Tårnbyhuse om tildeling af boliger efter særlige kriterier i henhold til ovenstående. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. 22

24 14. Køb af ejendom - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 08/1816 Sagsansvarlig: cni.of Fraværende: Paw Karslund 23

25 15. Køb af ejendom - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/3019 Sagsansvarlig: cni.of Fraværende: Paw Karslund 24

26 16. Opsigelse af antennelejemål - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 04/116 Sagsansvarlig: cni.of Fraværende: Paw Karslund 25

27 17. Opsigelse af antennelejemål - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 04/510 Sagsansvarlig: cni.of Fraværende: Paw Karslund 26

28 18. Udskiftning af mobilantenner - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 02/649 Sagsansvarlig: cni.of Fraværende: Paw Karslund 27

29 19. Udskiftning af mobilantenner - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 03/126 Sagsansvarlig: cni.of Fraværende: Paw Karslund 28

30 Bilagsoversigt 4. Indretning af ikke tidsbegrænsede P-pladser ved Tårnby Rådhus 1. Parkering - Udvidelse af ikke tidsbegrænsede P-pladser.pdf (131326/14) 5. Frigivelse af anlægsmidler 1. Frigivelse af anlægsmidler - Fortsat-Birkegården - Byggetekniske opgaver-2014.xlsx (126713/14) 2. Frigivelse af anlægsmidler (72835/14) 6. Besvarelse af høring fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold vedrørende indkvartering af flygtninge i Tårnby Kommune 1. Kvitteringsskrivelse til ministeriet (110225/14) 2. (Lukket bilag) 3. Svar til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold (131485/14) 8. Svar på spørgsmål fra ministeriet om ferieophold for handicappede borgere 1. Svar på henvendelse af (132184/14) 2. Henvendelse af fra Ministeriet (132316/14) 3. Administrativ information fra KL vedr. "Ledsagelse og støtte i feirer, weekender m.m. til borgere i sociale botilbud (132321/14) 4. Komprimeret skriv vedr. vejledende retningslinjer ( /13) 5. Kvalitetsstandard Midlertidig boform - Bofællesskabet Falhøj ( /13) 6. Kvalitetsstandard Midlertid boform Bofællesskabet Jershøj ( /13) 7. (Lukket bilag) 9. Halvårsregnskab Bemærkninger til regnskabsoversigt - Halvårsregnskab 2014 (134231/14) 2. Regnskabsopgørelse inkl. bemærkninger endelig - Halvårsregnskab 2014 (137219/14) 3. Regnskabsoversigt - Halvårsregnskabs 2014 (137227/14) 10. Køb af obligationer den Bilag til køb af obligationer (134583/14) 2. (Lukket bilag) 13. Boligorganisationen Tårnbyhuse, kriterier for fleksibel udlejning 1. ansøgning om aftale om fleksibel udlejning +kriterier (38891/14) 29

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. august 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. august 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. oktober 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. maj 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. november 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. november 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. maj 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 18. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders Krantz,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. januar 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 7. april 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. august 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. februar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 16. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 6. januar 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 29. november 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 9. december 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 23. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 27. oktober 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 15. maj 2017 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: 215, Mødelokale Medlemmer: Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants Nielsen, Jan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. april 2013 Mødetidspunkt: 10:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 9. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 24. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

Referat. til Kommunalbestyrelsen

Referat. til Kommunalbestyrelsen Referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. februar 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer: Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Arne Hansen, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 1. oktober 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. maj 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. maj 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 19. november 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben tillægsdagsorden. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åben tillægsdagsorden. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åben tillægsdagsorden til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 24. marts 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 15. marts Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 19. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 15. januar 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 20. august 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:30 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15. juni 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. januar 2017 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 26. oktober 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 209 Medlemmer: Afbud: Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen, Frants

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. oktober 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. august 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Politikerspørgsmål vedr. ledsagelse og støtte i ferier mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Politikerspørgsmål vedr. ledsagelse og støtte i ferier mv. til borgere i sociale botilbud mv. Socialforvaltningen Adm. Direktør Henrik Appel Esbensen, MB 31. januar 2014 Sagsnr. 2014-0018483 Dokumentnr. 2014-0018483-7 Kære Henrik Appel Esbensen Tak for din henvendelse af 22. januar 2014, hvor du

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 5. december 2016 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere