NYE REGLER OM ÆGTEFÆLLERS PENSIONSRETTIGHEDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYE REGLER OM ÆGTEFÆLLERS PENSIONSRETTIGHEDER"

Transkript

1 NYE REGLER OM ÆGTEFÆLLERS PENSIONSRETTIGHEDER Med virkning pr. den 1. januar 2007 trådte en ny lov om, hvordan ægtefællers pensionsrettigheder skal behandles, når ægtefæller bliver separeret, skilt eller dør, i kraft. Loven finder anvendelse på separationer eller skilsmisser og dødsfald, der meddeles eller indtræder efter lovens ikrafttræden. Er der indgivet ansøgning eller anlagt sag om separation eller skilsmisse inden den 1. januar 2007, finder lovændringerne dog ikke anvendelse. 1. SEPARATION OG SKILSMISSE I henhold til de indtil den 1. januar 2007 gældende regler skulle pensionsordninger med løbende livsbetingede ydelser som altovervejende hovedregel ikke deles i tilfælde af separation eller skilsmisse, hvorimod pensionsordninger med sumudbetalinger, herunder kapital- og ratepensionsordninger, skulle deles mellem ægtefællerne. Under de nugældende regler udtager hver ægtefælle derimod forlods og dermed uden deling egne pensionsordninger, uanset art, herunder udbetalingsvilkår, og uanset om pensionsordningen er obligatorisk eller frivillig, privat individuel eller en arbejdsmarkedspensionsordning. Der kan endvidere forlods og dermed uden deling udtages beløb fra allerede udbetalte rimelige kapitalpensionsordninger eller supplerende engangsydelser (dvs. ikke rentepensioner og ratepensioner), herunder indtægter og surrogater for sådanne udbetalte beløb, i det omfang beløbene ikke må anses for at være forbrugt. Det afgørende er således ikke, om de udbetalte pensionsmidler måtte være blandet sammen med fællesejemidler, når de blot ikke er forbrugt. Reglen gælder ikke rettigheder, der er hævet i utide, idet disse hermed mister deres karakter af pensionsopsparing. Rimelige ordninger Retten til forlods at udtage egne pensionsordninger uden deling forudsætter dog, at pensionsordningen er rimelig (se nærmere herom nedenfor). Værdien af eventuelle ikke rimelige pensionsordninger (såkaldt ekstra opsparing), indgår derimod i delingen af fællesboet. Ved bedømmelsen af, om en pensionsordning er rimelig, er det afgørende, om der er foretaget indbetalinger, som størrelsesmæssigt svarer til de på et givet tidspunkt sædvanlige indbetalinger til en arbejdsmarkedspension inden for den pågældende ægtefælles fagområde. Er dette tilfældet, vil pensionsordningen være rimelig og vil kunne udtages forlods uden deling. Dette gælder, uanset om ægtefællen har etableret pensionsordningen som led i sin ansættelse eller ej. Ved vurderingen af, om en pensionsordning for en selvstændigt erhvervsdrivende er en rimelig pensionsordning, skal der lægges vægt på, om pensionsordningen må anses for rimelig ud fra virksomhedens økonomiske forhold. Reglen om, at en selvstændig kan fratrække indbetalinger på MPW/mpw/MPW/

2 ratepension eller andre pensioner med løbende udbetalinger med op til 30 % af virksomhedens overskud kan ikke forventes at ville blive tillagt afgørende betydning ved vurderingen af rimeligheden. Fremstår en indbetaling som usædvanlig (f.eks. en enkeltstående større indbetaling) kan dette medføre, at denne del af pensionen ikke anses som rimelig. Det antages yderligere, at større indbetalinger, der er foretaget for at kompensere for en sen start på arbejdsmarkedet kan være urimelige og dermed skal deles, uanset at pensionsordningen samlet set måtte være rimelig. Har en ægtefælle foretaget en større opsparing end en arbejdsmarkedspension indenfor ægtefællens fagområde ville have medført, udtages alene den rimelig del af pensionsopsparingen forlods, mens værdien af den ekstra opsparing indgå i delingen af fællesboet, dog forudsat at den anden ægtefælle ikke har foretaget en tilsvarende ekstra opsparing. Har begge parter foretaget ekstra opsparing, indgår alene differencen i den yderligere ekstra opsparing i delingen. Følgende eksempel illustrerer delingsreglerne og betydningen af ekstra opsparing: Manden har en kombineret kapital- og ratepension til en værdi af DKK Hustruen har en pension med løbende livsbetingede ydelser til en værdi af DKK Hustruen har herudover som ekstra opsparing tegnet en privat kapital- og ratepension til en værdi af DKK Ægtefællerne har været gift i 20 år og begge har arbejdet heltid under ægteskabet. Efter de tidligere gældende regler skulle såvel mandens som hustruens kapital- og ratepension deles. Derimod ville hustruen udtager sin pension med løbende livsbetingede ydelser uden deling. Efter de nugældende regler vil manden forlods kunne udtage sin kapital- og ratepension og hustruen sin pension med løbende livsbetingede ydelser, i det omfang disse pensioner konkret kan anses for rimelige pensionsordninger. Hustruen vil ligeledes kunne udtage sin privattegnede kapital- og ratepension forlods, selv om der er tale om en ekstra opsparing. Baggrunden herfor er, at hustruen samlet set er pensionsmæssigt ringere stillet end manden, hvorved hustruen ved forlods udtagelse af sin privattegnede (ekstra) kapital- og ratepension kan minimere forskellen. Pensionsordninger, der er etableret ved gældsstiftelse, vil typisk blive anset for urimelige og dermed være omfattet af ligedelingen. Såfremt en sådan pensionsordning konkret måtte blive anset som rimelig, vil gældsposten tilsvarende skulle følge pensionen og dermed ikke komme den anden ægtefælle til skade i den øvrige ligedeling af fællesboet. Ægteskaber af kort varighed MPW/mpw/MPW/

3 Ved ægteskaber af kort varighed (ægteskabsperiode på mindre end 5 år, normalt uden medregning af en forudgående samlivsperiode) udtager hver ægtefælle forlods sine egne pensionsordninger af fællesboet, uanset at pensionsordningerne ikke måtte kunne karakteriseres som rimelige. Kompensationsregler Princippet om retten til forlods udtagelse af rimelige pensionsordninger i ægteskaber af mere end 5 års varighed brydes af 2 kompensationsmuligheder. Kompensationsbeløb fastsættes i mangel af enighed herom af skifteretten. Fællesskabskompensation Fællesskabskompensation kan tilkendes, hvis den ene ægtefælle har en mindre pensionsopsparing, end hvad der svarer til en rimelig pensionsopsparing for den pågældende. Det er yderligere et krav, at den manglende opsparing er forårsaget af, at ægtefællen - af hensyn til familien eller den anden ægtefælle - i henhold til en udtrykkelig eller stiltiende aftale herom helt eller delvis har været uden for arbejdsmarkedet, haft orlov eller arbejdet på nedsat tid. Manglende pensionsopsparing som følge af sygdom eller arbejdsløshed kan derimod ikke begrunde fællesskabskompensation. Opgørelsen af kompensationsbeløbet tager udgangspunkt i det beløb, som ægtefællen ville have opsparet i pension, hvis ægtefællen havde været på arbejdsmarkedet. Den manglende pensionsopsparing skal imidlertid svare til op mod to års pensionsindbetalinger for en fuldtidsforsikret, før der kan opstå spørgsmål om at betale fællesskabskompensation. Fællesskabskompensationen kan endvidere højst udgøre halvdelen af forskellen mellem værdien af den pensionsopsparing, som hver ægtefælle har foretaget under ægteskabet af midler fra fællesejet. Rimelighedskompensation Rimelighedskompensation kan tilkendes, hvis den ene ægtefælle stilles urimeligt i pensionsmæssig henseende. Der er følgende betingelser Ægteskabet skal have været af længere varighed, dvs. normalt have varet 15 år eller derover. Der kan tages hensyn til et forudgående samlivsforhold med økonomisk fællesskab. Der skal være stor forskel i værdien af ægtefællernes respektive pensionsordninger. Ved vurdering heraf skal der tages hensyn til o størrelsen af pensionsordningerne både på skiftetidspunktet og på ægtefællernes sædvanlige pensioneringstidspunkter. En årlig forskel i de løbende udbetalinger på op til ca. DKK mellem ægtefællernes pensionsordninger fremskrevet til det sædvanlige pensioneringstidspunkt vil normalt ikke blive anset for tilstrækkelig stor til, at der kan tilkendes en rimelighedskompensation og der kan ikke kompen MPW/mpw/MPW/

4 seres i videre omfang end, at der altid er en forskel på ca. kr i de årlige løbende udbetalinger. o om den pensionsmæssigt dårligst stillede ægtefælle ved sin normale pensionsalder årligt vil modtage ca. DKK (ekskl. folkepensionen) eller derover, idet ægtefællen herefter i almindelighed ikke vil blive anset for at være urimeligt stillet i pensionsmæssigt henseende. Et kompensationsbeløb bør således normalt ikke bringe en ægtefælles pensionsordninger over, hvad der svarer til ca. DKK årligt. Der skal tages hensyn til ægteskabets varighed, ægtefællernes formueforhold og omstændighederne i øvrigt. Har den i pensionsmæssigt henseende ringest stillede ægtefælle f.eks. særejemidler, der kompenserer for den mindre pensionsordning, eller vil ægtefællen modtage en større boslod eller en fællesskabskompensation, der i tilstrækkelig grad kompenserer for den pensionsmæssigt ringere stilling, kan der ikke yderligere tilkendes rimelighedskompensation. Størrelsen af rimelighedskompensationen fastsættes skønsmæssigt. Beløbet vil normalt ikke overstige 25% af forskellen mellem værdien af hver af ægtefællernes pensionsopsparing under ægteskabet. Øvrige kompensationsmuligheder Reglen i ægteskabslovens 56 (den såkaldte "urimeligt ringe"-regel) vil herudover fortsat kunne finde anvendelse. Ved vurderingen af, hvorvidt der måtte være grundlag for at anvende denne regel, skal der ses generelt på ægtefællernes formueforhold og omstændighederne i øvrigt i modsætning til de ovennævnte nye kompensationsregler, hvor der alene foretages en sammenligning af ægtefællernes pensionsmæssige stilling. Det er endnu uafklaret, hvilket selvstændigt supplerende indhold der i praksis måtte blive af "urimeligt ringe"-reglen efter indførelsen af de nye ovennævnte kompensationsregler. Udtagelsespligt m.m. Den ægtefælle, der er ejer af pensionsordninger, der ikke er rimelige, har pligt til at udtage disse, medmindre pensionsordningen kan ophæves. Der er således fortsat ikke skabt hjemmel til hverken for ejer-ægtefællens eller den anden ægtefælles vedkommende at kræve pensionsordninger opdelt mellem ægtefællerne (såkaldt opsat deling). Halvdelen af en ekstra opsparing og eventuelle kompensationsbeløb skal udredes kontant. Kan disse beløb ikke udredes kontant uden at sælge fast ejendom eller løsøre, der er nødvendig for vedkommendes erhverv, eller uden at ejer-ægtefællen afskæres fra en passende bolig, skal beløbet berigtiges ved en afdragsordning over en kortere årrække mod passende sikkerhed og forrentning, eller hvis dette ikke er muligt MPW/mpw/MPW/

5 ved at den anden ægtefælle modtager en andel af ejer-ægtefællens pensionsordning (primært af kapitalpension), eller hvis dette ikke er muligt ved at beløbet afdrages over en kort årrække, når en pension med løbende livsbetingede ydelser kommer til udbetaling. 2. DØDSFALD Den længstlevende ægtefælle kan ved skifte af fællesboet efter førstafdødes død forlods og uden deling udtage sine egne pensionsordninger og lignende rettigheder, uanset om der er tale om rimelige pensionsordninger, og førstafdødes arvinger kan ikke rejse krav om hverken fællesskabskompensation eller rimelighedskompensation. I modsætning til tidligere vil den længstlevende ægtefælle efter de nugældende regler tillige forlods kunne udtage beløb fra kapitalpensionsrettigheder eller fra lignende rettigheder samt supplerende engangsydelser, der allerede er udbetalt, medmindre beløbene må anses for forbrugt eller ved udbetalingen har mistet deres karakter af pensionsopsparing. 3. VEDERLAGSKRAV Den såkaldte posteringsregel, hvorefter en ægtefælle ved skifte i tilfælde af separation og skilsmisse eller en ægtefælles arvinger ved skifte i tilfælde af dødsfald kan kræve vederlagskrav, såfremt den anden ægtefælle har anvendt midler af fællesboet til erhvervelse eller forbedring af sit særeje, finder ikke anvendelse på indbetalinger på pensionsordninger. Det antages dog, at posteringsreglen finder anvendelse ved surrogater for pensioner. Har en af ægtefællerne foretaget uforholdsmæssigt store indbetalinger på pensionsordninger, kan den anden ægtefælle eller dennes arvinger således alene forlange vederlag herfor efter reglerne om misbrug. Ved afgørelsen af, om der foreligger et misbrug, skal der særlig lægges vægt på størrelsen af indbetalingerne, og om disse fraviger ægtefællens sædvanlige indbetalingsmønster, f.eks. hvis den ene ægtefælle har tegnet en privat livrente med et større engangsindskud. 4. MULIGHEDER FOR ÆNDRING VED OPRETTELSE AF ÆGTEPAGT Såfremt de nugældende regler medfører en uønsket fordeling af pensionsordningerne ved skifte i tilfælde af separation eller skilsmisse eller død, har ægtefællerne mulighed for at oprette en ægtepagt, der regulerer fordelingen. Ved ægtepagt kan ægtefællerne således aftale, at kapital- og ratepensionsordninger (men derimod fortsat ikke pensionsordninger med løbende livsbetingede ydelser) på samme måde som før den 1. januiar 2007 skal indgå i fællesboet i tilfælde af separation eller skilsmisse og dermed gøres til fælleseje MPW/mpw/MPW/

6 Ægtefæller kan fortsat aftale, at nogle eller samtlige pensionsordninger (herunder tillige livsbetingede ydelser) skal være særeje, ligesom ægtefællerne som noget nyt endvidere kan aftale, at tillige fremtidige indbetalinger skal være særeje. Herved vil ægtefællerne forlods kunne udtage såvel rimelige pensionsordninger som eventuelle ekstra opsparinger. Der vil endvidere i så fald ikke være mulighed for at fremsætte krav om hverken fællesskabs- eller rimelighedskompensation, men derimod fortsat mulighed for godtgørelse i henhold til ægteskabslovens 56 (den såkaldte "urimeligt ringe"-regel). Det kan ikke aftales, at kapital- og ratepensioner skal indgå i fællesboet i tilfælde af død. Det kan dog aftales, at den længstlevende ægtefælle ikke skal kunne kræve forlods at udtage allerede udbetalte pensionsordninger. 25. august MPW/mpw/MPW/

Behandling af ægtefællers pensionsordninger

Behandling af ægtefællers pensionsordninger Behandling af ægtefællers pensionsordninger på skifte af Hans Viggo Godsk Pedersen Ægtefællepensioners behandling på skifte var indtil vedtagelse af lov nr. 483 af 7. juni 2006 reguleret i domspraksis

Læs mere

Separation og skilsmisse. Hvad sker der med pensionen? Forsikringsoplysningen

Separation og skilsmisse. Hvad sker der med pensionen? Forsikringsoplysningen Separation og skilsmisse Hvad sker der med pensionen? Forsikringsoplysningen 27 Indholdsfortegnelse Pensionen er din egen, men der kan blive tale om kompensation 2 Kompensation i tre tilfælde 4 1 Urimelig

Læs mere

Separation/skilsmisse og pension

Separation/skilsmisse og pension SEPARATION/SKILSMISSE OG PENSION OKTOBER 011 SIDE 1 Separation/skilsmisse og pension Web-pjecen giver nogle hovedregler om behandlingen af livs- og pensionsforsikringer samt pensionskasseordninger ved

Læs mere

af MARIE HVIID PEDERSEN

af MARIE HVIID PEDERSEN Ægtefællers muligheder for at indgå individuelle forhåndsaftaler vedr. deres pensionsordningers behandling ved et skifte som følge af separation eller skilsmisse, jf. RVL 16h. The spouses options to enter

Læs mere

Pensionsrettigheders behandling i forbindelse med separation og skilsmisse

Pensionsrettigheders behandling i forbindelse med separation og skilsmisse Pensionsrettigheders behandling i forbindelse med separation og skilsmisse The handling of pension schemes in connection with separation and divorce af MARIE-LOUISE M. JENSEN I 2007 trådte RVL s nye regler

Læs mere

1. Indledning... 3. 2. Metode... 6. 3. Formueordninger i Danmark... 8. 3.1 Fælleseje... 8. 3.1.1 Principperne om særråden og særhæftelse...

1. Indledning... 3. 2. Metode... 6. 3. Formueordninger i Danmark... 8. 3.1 Fælleseje... 8. 3.1.1 Principperne om særråden og særhæftelse... 1. Indledning... 3 2. Metode... 6 3. Formueordninger i Danmark... 8 3.1 Fælleseje... 8 3.1.1 Principperne om særråden og særhæftelse... 9 3.1.1.1 Princippet om særråden... 9 3.1.1.2 Princippet om særhæftelse...

Læs mere

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt.

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt. HOVEDTRÆKKENE I DEN NYE ARVELOV Ved lov nr. 515 af 6. juni 2007 blev der indført en ny arvelov, som er trådt i kraft den 1. januar 2008, og som erstatter den hidtil gældende arvelov. Loven er således i

Læs mere

ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din ægtefælle (herunder pension til registreret partner) 4 Udbetaling af pension 4 Separation og skilsmisse 5 Deling

Læs mere

Deling af pensioner hvordan er det nu lige med det?

Deling af pensioner hvordan er det nu lige med det? Deling af pensioner hvordan er det nu lige med det? Af advokat Mette Rude Clemmensen, DRACHMANN ADVOKATER I/S Den 1. januar 2007 blev der foretaget ændringer i reglerne om deling af pensioner ved skifte

Læs mere

Ægtefællers pensionsrettigheder

Ægtefællers pensionsrettigheder Ægtefællers pensionsrettigheder Behandling på skifte af fællesbo Betænkning afgivet af Ægtefællepensionsudvalget Betænkning nr. 1466 2005 - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - Kapitel 1... 11 Indledning... 11 1.1. Udvalgets

Læs mere

Deling af arv mellem børn af første og andet ægteskab

Deling af arv mellem børn af første og andet ægteskab Deling af arv mellem børn af første og andet ægteskab Reglerne i den nye arvelov medfører, at fordeling af arv ved den længstlevende ægtefælles død i vidt omfang vil ske på bekostning af førstafdødes børn

Læs mere

Arveloven 2008. Lov nr. 515 af 06.06.2007. Indholdsfortegnelse:

Arveloven 2008. Lov nr. 515 af 06.06.2007. Indholdsfortegnelse: Arveloven 2008 Lov nr. 515 af 06.06.2007 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1 Slægtninges arveret 1-8 Kapitel 2 Ægtefællens arveret 9-14 Kapitel 3 Svogerskabsarv efter en længstlevende ægtefælle 15-16 Kapitel

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2008. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2008. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2008 Opgave nr. 1 I 1999 bliver lægerne Hanne og Mads gift, og 2 år senere får de sammen en søn, Søren. Ægtefællerne bor i en ældre villa, som Mads har arvet efter sin onkel.

Læs mere

Erhvervsministeriet Information / Bibliotek. Fraskiltes pensionsret

Erhvervsministeriet Information / Bibliotek. Fraskiltes pensionsret Erhvervsministeriet Information / Bibliotek Fraskiltes pensionsret Betænkning nr. 1293 Udgivet af Erhvervsministeriet 1995 Fraskiltes pensionsret Betænkning nr. 1293 Udstedt af Erhvervsministeriet, juni

Læs mere

NYHEDSBREV FRA PLESNERS AFDELING FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET December/2006. Indhold: 1 Nye love og lovforslag m.v.

NYHEDSBREV FRA PLESNERS AFDELING FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET December/2006. Indhold: 1 Nye love og lovforslag m.v. PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA NYHEDSBREV FRA PLESNERS AFDELING FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET December/2006 Indhold: 1 Nye love og lovforslag m.v. Nye regler om retten til pensionsordninger ændring

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed Separation og skilsmisse I enighed eller uenighed Indhold Nogle ord om denne folder Når I skal gå fra hinanden 5 Bodeling 13 Skrifteretten 21 6 Særeje 13 Princippet i formuefællesskabet 13 Aktiver og passiver

Læs mere

KONVERTERING AF KAPITALPENSION TIL ARBEJDSGIVERADMINISTRERET ALDERSOPSPARING MED TILKNYTTET PENSIONSDEPOT

KONVERTERING AF KAPITALPENSION TIL ARBEJDSGIVERADMINISTRERET ALDERSOPSPARING MED TILKNYTTET PENSIONSDEPOT KONVERTERING AF KAPITALPENSION TIL Opsparing i pensionsøjemed. 1 BANK Navn Saxo Privatbank A /S Adresse Søndergade 16 Postnummer og by 6650 Brørup Reg. nr. 1187 Nuværende konto nr. 6002 - CVR nr. 32 77

Læs mere

Personskadeerstatningers behandling på separationsog skilsmisseskifter

Personskadeerstatningers behandling på separationsog skilsmisseskifter Juridisk Kandidatuddannelse Juni 2014 Speciale Aarhus Universitet Personskadeerstatningers behandling på separationsog skilsmisseskifter The legal position of personal injury damages in the administration

Læs mere

ægteskab 3 formue ordningen afgivet af ægteskabsudvalget af 1969 betænkning nr. 716 københavn 1974

ægteskab 3 formue ordningen afgivet af ægteskabsudvalget af 1969 betænkning nr. 716 københavn 1974 ægteskab 3 formue ordningen afgivet af ægteskabsudvalget af 1969 betænkning nr. 716 københavn 1974 Indhold Indledning 7 Kapitel 1. Ligedeling eller særeje 9 Kapitel 2. Aftale om afvigelser fra lovens

Læs mere

Det uskiftede bo. Fordele, ulemper og hensigtsmæssighed for den længstlevende ægtefælle i forhold til et skifte

Det uskiftede bo. Fordele, ulemper og hensigtsmæssighed for den længstlevende ægtefælle i forhold til et skifte Det uskiftede bo Fordele, ulemper og hensigtsmæssighed for den længstlevende ægtefælle i forhold til et skifte Undivided possession of the estate advantages, disadvantages and convenience to the bereaved

Læs mere

Lejelovens blanketregel

Lejelovens blanketregel September 2006 nyhedsbrev ADVOKATGRUPPEN INDHOLD 1 Lejelovens blanketregel 2 Danske Lov Revisionspligt for mindre selskaber 3 Ny arvelov Ejendomsinvestering i Tyskland 4 Pensionsrettigheders deling 5 Ny

Læs mere

Noget nyt, noget gammelt, noget lånt, noget blåt, noget tinglyst. Opret en ægtepagt, hvis I vil dele jeres pensioner

Noget nyt, noget gammelt, noget lånt, noget blåt, noget tinglyst. Opret en ægtepagt, hvis I vil dele jeres pensioner Noget nyt, noget gammelt, noget lånt, noget blåt, noget tinglyst Opret en ægtepagt, hvis I vil dele jeres pensioner Din pension, min pension eller vores fælles pension? Opsparing til pension opfattes ofte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 224 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-321-0013 Udkast 20. marts 2009 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (Loft for indbetalinger til rateordninger

Læs mere

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER I. FORMUEORDNINGER MELLEM ÆGTEFÆLLER 1. Indledning Ved indgåelse af et ægteskab skabes der mellem ægtefællerne en formueordning, der regulerer dels ægtefællernes formueretlige

Læs mere

Testamente mellem samlevende

Testamente mellem samlevende - 1 Testamente mellem samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter arveloven har papirløst samlevende ikke gensidig arveret. Det betyder, at hvis den længstlevende samlever skal modtage

Læs mere

ÆGTESKABETS RETSVIRKNINGER

ÆGTESKABETS RETSVIRKNINGER ÆGTESKABETS RETSVIRKNINGER Betænkning III FRA JUSTITSMINISTERIETS ÆGTESKABSUDVALG BETÆNKNING NR. 415 1966 SCHULTZ BOGTRYKKERI. KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE I. Udvalgets hidtidige arbejde 5 IL Udkast til

Læs mere

Rapport. med anbefalinger. fra. arbejdsgruppen om effektivisering af byretternes behandling af dødsboskiftesager

Rapport. med anbefalinger. fra. arbejdsgruppen om effektivisering af byretternes behandling af dødsboskiftesager Rapport med anbefalinger fra arbejdsgruppen om effektivisering af byretternes behandling af dødsboskiftesager København, juni 2013 Side 2/33 Indholdsfortegnelse Side 3/33 Arbejdsgruppen blev nedsat ved

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013 Opgave 1 Mikael og Hanne blev gift den 27. august 1991. Umiddelbart forinden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori de aftalte, at arv og gave fra

Læs mere

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere