DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON"

Transkript

1 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 25. marts /13620 AFGØRELSE OM PARKERINGSFORBUD Du har ved brev af 20. november 2012 klaget til Vejdirektoratet over Kommunens afgørelse af 10. marts 2011, hvor kommunen imødekommer ansøgningen om parkeringsforbud på vendepladsen på den private fællesvej K gade, men samtidig henviser til, at beboerne skal afholde udgifterne. VEJDIREKTORATETS AFGØRELSE Kommunens afgørelse (vilkår om betaling for afmærkning) er lovlig. Vi kan derfor ikke pålægge kommunen at træffe en anden afgørelse. DIN KLAGE Du klager over, at kommunen pålægger beboerne at betale for skiltningen med parkeringsforbud. Endvidere klager du over, at uvedkommende færdsel har ødelagt K gade, herunder lastbiler der har trykket og ødelagt kantsten og fliser ned (ses bl.a. på vedlagte billeder). Vi forstår, at du klager over 2 ting: 1) At beboerne skal betale for skiltning med parkeringsforbud på vendepladsen 2) Kommunens oplysning om, at beboerne skal betale for istandsættelsen af vejen, hvor uvedkommende har påført vejen skade (lastbiler) Vi har i brev af 12. februar 2013 sendt dig et udkast til afgørelse. Du har sendt bemærkninger i brev af 26. februar 2013 til vores udkast til afgørelse af 12. februar Du klager over følgende: 1. at K gade bruges til tung trafik, lastbiler og arbejdsmaskiner 2. at biler med ærinde til den almennyttige boligforening parkerer på vendepladsen i K gade og ønsker følgende: 3. at kommunen opsætter et skilt ved indkørsel til K gade, med indkørsel forbudt, og med beboerkørsel og/eller ærindekørsel tilladt 4. at kommunen opsætter skilt ved vendepladsen, med parkering forbudt og gul markering på kanstenen 5. at kommunen sikrer at de skader som den tunge trafik har påført K gade bliver repareret. Ad 1) Kommunen har meddelt tilladelse til opsætning af skiltning om forbud mod parkering på vendepladsen. Tilladelsen omfatter således ikke forbud mod kørsel med tung trafik, lastbiler og arbejdsmaskiner hertil skal ansøges særskilt hos kommunen. Ad 2) Tilladelsen fra kommunen til opsætning af skiltning med parkeringsforbud af 10. marts 2011 omfatter forbud mod parkering af alle slags køretøjer. Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

2 2 af 5 Ad 3) Opsætning af tavle ved indkørsel til K gade, skal der ligeledes ansøges særskilt om hos kommunen. Ad 4) Tilladelsen af 10. marts 2011 omfatter et skilt ved vendepladsen og gul markering af kantstenen. Ad 5) Skader der er påført K gade er et privatretligt spørgsmål, som skal afgøres efter de erstatningsretlige regler, se nedenstående. KOMMUNENS AFGØRELSE I afgørelsen af 10. marts 2011 meddeler kommunen tilladelse til opsætning af den ansøgte skiltning om forbud mod parkering på vendepladsen på K gade. Efter udtalelsen fra kommunen af 30. november 2012 oplyses det, at afgørelsen er truffet med hjemmel i privatvejsloven 44, stk NY PRIVATVEJSLOV 2 Selvom der pr. 1. januar 2012 er trådt en ny privatvejslov i kraft, finder bestemmelserne i denne lov ikke anvendelse i den konkrete sag. Det skyldes, at kommunen har været i gang med at behandle sagen allerede før årsskiftet Kommunen har derfor efter overgangsbestemmelsen i den nye privatvejslov 102, stk. 3, været forpligtet til at behandle sagen efter bestemmelserne i den gamle privatvejslov. HVAD KAN VEJDIREKTORATET TAGE STILLING TIL Vi kan tage stilling til, om kommunen har truffet en lovlig afgørelse efter privatvejsloven, jf. denne lovs 7, stk. 1, men vi kan ikke tage stilling til kommunens skøn (vurdering) inden for lovens rammer. Det betyder, at vi kan vurdere, om kommunen har fulgt privatvejslovens og forvaltningslovens 3 regler. Men vi kan ikke tage stilling til kommunens vurderinger med hensyn til de vejberettigedes brug af en vej. REGLERNE FOR BETALING AF SKILTE Kommunen kan med politiets samtykke bestemme, hvordan færdslen på en privat fællesvej skal reguleres, herunder bestemme, om der skal etableres færdselsregulerende foranstaltninger (ex. indførelse af parkeringsforbud en vendeplads). Dette fremgår af privatvejslovens 44, stk. 1, jf. færdselslovens 92, stk. 1, nr. 1. Det er dermed kommunen, der vurderer, om der er almene, offentligretlige hensyn først og fremmest trafiktekniske og færdselssikkerhedsmæssige hensyn der taler for at etablere færdselsregulerende foranstaltninger på en privat fællesvej. 1 Lov om private fællesveje, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. maj (Den gamle privatvejslov) 2 Lov nr af 21. december 2012 om private fællesveje. 3 Lovbekendtgørelse nr. 988 af 9. oktober 2012.

3 3 af 5 Når kommunen træffer afgørelse efter privatvejslovens 44, stk. 1, betaler kommunen som udgangspunkt udgifterne til etablering af foranstaltningen. En grundejer må ikke etablere færdselsregulerende foranstaltninger uden kommunens og politiets samtykke. Dette fremgår af privatvejslovens 44, stk. 3. En tilladelse fra kommunens side efter 44, stk. 3, er alene en offentligretlig tilladelse, som er udtryk for, at myndighederne mener, at almene, offentligretlige hensyn først og fremmest trafiktekniske og færdselssikkerhedsmæssige hensyn, jf. ovenfor ikke er til hinder for tilladelsen. Det er et privatretligt spørgsmål, hvem der skal afholde udgifterne til foranstaltningerne, hvortil der er meddelt tilladelse efter 44, stk. 3, jf. stk. 1. Hverken kommunen eller Vejdirektoratet kan tage stilling til spørgsmålet. Vi mener derfor, at kommunen lovligt har kunnet bestemme, at den ikke afholder udgifterne til etableringen af afmærkningen. REGLERNE OM ISTANDSÆTTELSE Dette spørgsmål skal behandles efter reglerne i den nye privatvejslovs kap 9. Det er grundejerne af de ejendomme, der grænser til en privat fællesvej i by eller bymæssigt område, der skal holde vejen i en god og forsvarlig stand under hensyn til færdslens art og omfang. Vejen skal forsynes med forsvarligt afløb, jf. den nye privatvejslov 44, stk. 1. Hvis ejendommen med de almene boliger grænser til K gade, har den som udgangspunkt pligt til at vedligeholde vejen ud for sin ejendom, og skal som udgangspunkt inddrages i en eventuel udgiftsfordeling fastsat af kommunen, jf. 49, stk. 1. Hvis ejeren af ejendommen overfor kommunen kan godtgøre, at den ikke har vejret til vejen, har denne heller ikke pligt til at vedligeholde vejen og kan ej heller inddrages i en udgiftsfordeling. KONKLUSION Kommunens afgørelse (vilkår om betaling for afmærkning) er lovlig. Vi kan derfor ikke pålægge kommunen at træffe en anden afgørelse. Da Kommunen ikke har truffet en konkret afgørelse om istandsættelse af K gade, kan vi ikke tage stilling til din klage over dette spørgsmål. FOR GOD ORDENS SKYLD Som ovenfor nævnt, er det grundejerne der grænser til den private fællesvej, K gade, der skal vedligeholde og istandsætte denne for egen regning, jf. privatvejslovens 44, stk. 1. Privatvejsloven indeholder ikke bestemmelser om erstatning. Hvis I mener, at uvedkommende lastbiler har ødelagt vejen, skal et evt. erstatningskrav rettes mod lastbilernes ejere. Det er et krav, der skal behandles efter dansk rets almindelige erstatningsregler, og der er dermed tale om et privatretligt krav. Hvis I og den mulige skadevolder ikke kan blive enige om erstatningsspørgsmålet, må det indbringes for domstolene.

4 4 af 5 OPTAGELSE AF VEJEN SOM OFFENTLIG Kommunen skal af egen drift jævnligt vurdere, om en privat fællesvej har en sådan betydning for den almene færdsel, at vejen bør optages som offentlig, jf. 23 i lov om offentlige veje 4. Dette fremgår af privatvejslovens 58, stk. 1. Hvis vedligeholdelsespligtige grundejere, der ved en fordeling efter reglerne i 49 er eller vil kunne blive pålagt at afholde mindst to tredjedele af de samlede udgifter til en privat fællesvejs istandsættelse, anmoder kommunen om det, skal kommunen gennemføre trafiktællinger til belysning af, hvor stor en del af den motorkørende færdsel på vejen, der er almen færdsel. Det gælder dog ikke, hvis der er gået mindre end 4 år, siden kommunen sidst har foretaget sådanne trafiktællinger efter anmodning fra grundejerne. Dette fremgår af privatvejslovens 58, stk. 2. Hvis trafiktællinger, jf. stk. 2, viser, at den gennemgående motorkørende færdsel på vejen udgør mere end 50 pct. af den samlede motorkørende færdsel, skal kommunalbestyrelsen optage vejen som offentlig, jf. 23 i lov om offentlige veje, eller gennemføre færdselsregulering, der nedbringer den gennemgående motorkørende færdsel på vejen, så den udgør mindre end 50 pct. af den samlede motorkørende færdsel. Dette fremgår af privatvejslovens 58, stk. 3. Kommunen kan som betingelse for at iværksætte trafiktællinger, jf. stk. 2, stille krav om, at ansøgerne afholder udgifterne til trafiktællingerne, hvis disse viser, at den gennemgående motorkørende færdsel udgør mindre end 25 pct. af den samlede motorkørende færdsel på vejen. Dette fremgår af privatvejslovens 58, stk. 4. FORSTÅELSE AF BESTEMMELSEN I 58 Bestemmelsen er ny og er trådt i kraft pr. 1. januar Bestemmelsen erstatter den gamle bestemmelse i 58, stk. 2, i den nu ophævede privatvejslov 5 angående særligt slid og skal tjene som en mere enkel regel, fordi det i praksis har vist sig vanskeligt at få afgjort, om den gennemgående færdsel på en privat fællesvej har medført et særligt slid på vejen. Som ovenfor nævnt forpligter den nye bestemmelse kommunen til at optage vejen som offentlig, hvis trafiktællinger viser, at den gennemgående færdsel udgør mere end 50% af den samlede motorkørsel på vejen. Det gælder dog kun i de tilfælde, hvor kommunen ikke vælger at gennemføre færdselsregulerende foranstaltninger, der nedbringer andelen af den gennemgående trafik. Ved gennemgående færdsel sigtes til færdsel, der er uvedkommende i forhold til den færdsel, som den pågældende private fællesvej primært må antages at være beregnet for, dvs. færdsel der ikke har ærinde til eller i øvrigt betjener de tilgrænsende ejendomme, og heller ikke er lokaltrafik i området. 4 Lov om offentlige veje, jf. lovbekendtgørelse nr af 3. november Jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. maj 2008.

5 5 af 5 Færdsel til og fra ejendomme, der er beliggende ud til den pågældende vej uagtet deres karakter og benyttelse (beboelse, erhverv, skole m.m.) er således at betragte som ærindekørsel og dermed ikke som gennemgående trafik. Indgår vejen endvidere i et afgrænset net af private fællesveje, vil den interne trafik på disse veje endvidere som udgangspunkt blive betragtet som lokaltrafik og dermed heller ikke som gennemgående trafik. FRIST FOR ANLÆG AF SAGEN VED DOMSTOLENE Hvis du ønsker, at domstolene skal tage stilling til kommunens afgørelse eller til vores afgørelse i klagesagen, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder efter modtagelse af denne afgørelse, jf. privatvejslovens 7, stk. 6, 2. punktum.

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget Dato 27. juni 2014 Dokument 13/18431-27 Side 1/7 Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget I e-mail og brev af henholdsvis 18. og 11. september 2013 har du på vegne af samtlige grundejere

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. september 2012 12/06521 BETALING FOR VEJBELYSNING Vejdirektoratet har behandlet din klage af 21. juni 2012, hvor du som formand for foreningen klager over Kommunens

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. august 2012 12/05626 BET. FOR VEJBELYS. Vejdirektoratet har behandlet din klage af 29. maj 2012 over Kommunens afgørelse af 22. maj 2012 vedrørende betaling

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14 Dato 18. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/05824-6 Side 1/5 Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ

FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1 november 2012 12/00840 FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klage af 17. januar 2012 fra advokaten

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen.

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. juli 2012 12/04174 Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. I har klaget over kommunens behandling af sagen vedrørende istandsættelsen

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

I din e-mail af 27. april 2011 har du klaget over Kommunens afslag af 31. marts 2011 på dispensation fra vejbyggelinje.

I din e-mail af 27. april 2011 har du klaget over Kommunens afslag af 31. marts 2011 på dispensation fra vejbyggelinje. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. oktober 2012 11/07286 AFSLAG PÅ DISPENSATION FRA VEJBYGGELINJE I din e-mail af 27. april 2011 har du klaget over Kommunens afslag af 31. marts 2011 på dispensation

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. marts 2013 12/12512 AFGØRELSE OM FORHOLD VEDR. CARPORT PÅ GADE Vejdirektoratet har behandlet klage af 31. oktober 2012 fra dig som ejer af ejendommen B gade

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. december 2012 12/08337 PÅBUD OM AT FLYTTE HESTEHEGN OG FJERNE JORDVOLD Vejdirektoratet har behandlet din klage af 29. juli 2012. Du har på vegne af klagerne,

Læs mere

kommunen ikke vil videreformidle dokumentation for L s timeforbrug og kørsel der kræves betaling (fra L s side) til at få udleveret materialet.

kommunen ikke vil videreformidle dokumentation for L s timeforbrug og kørsel der kræves betaling (fra L s side) til at få udleveret materialet. Dato 5. marts 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 14/17766-13 Side 1/5 Medd. klager, at afgør. er lovlig I brev af 3. december 2014 har F klaget over Sorø

Læs mere

Afgørelse i klagen over Vejle Kommunes godkendelse af 2. oktober 2014 af udlæg af privat fællesvej på landet

Afgørelse i klagen over Vejle Kommunes godkendelse af 2. oktober 2014 af udlæg af privat fællesvej på landet Dato 10. marts 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 14/14460-20 Side 1/11 Afgørelse i klagen over Vejle Kommunes godkendelse af 2. oktober 2014 af udlæg af

Læs mere

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland Dato 25. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 14/17548-5 Side 1/5 Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Læs mere

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3.

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3. Dato 26. august 2015 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 15/00207-23 Side 1/5 Byggelinje, Bøgevej 37 Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2014-58978 Vejdirektoratet

Læs mere

Klage over Ikast- Brande Kommunes afgørelse om optagelse af den private fællesvej Grarup Øst som offentlig

Klage over Ikast- Brande Kommunes afgørelse om optagelse af den private fællesvej Grarup Øst som offentlig Dato 17. august 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 15/07721-18 Side 1/5 Klage over Ikast- Brande Kommunes afgørelse om optagelse af den private fællesvej Grarup Øst

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 Randers Kommune Miljø og teknik Veje og trafik Laksetorvet 8900 Randers AFGØRELSE AF KLAGEN

Læs mere

De indkomne bemærkninger, der kommenteres nedenfor, har ikke givet anledning til at ændre den foreløbige beslutning eller udgiftsfordeling.

De indkomne bemærkninger, der kommenteres nedenfor, har ikke givet anledning til at ændre den foreløbige beslutning eller udgiftsfordeling. Udkast til endelig afgørelse til endelig afgørelse om istandsættelse af den private fællesvej, Kildeager, i Snoldelev Til ejerne af Kildeager 1, 2, 3, 4, 5 og 7 LE34 Århus Ryhavevej 7 8210 Århus V Tlf

Læs mere

Det skyldes, at den vedrører forhold omkring faktisk forvaltningsvirksomhed, som vi som klagemyndighed ikke kan tage stilling til.

Det skyldes, at den vedrører forhold omkring faktisk forvaltningsvirksomhed, som vi som klagemyndighed ikke kan tage stilling til. Dato 4. juni 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 15/06595-9 Side 1/5 Klage over anlæg og placering af offentlig stibro Du har ved brev af 21. april 2015 klaget (sammen

Læs mere

Lov om private fællesveje

Lov om private fællesveje (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-3526 Senere ændringer til forskriften LOV nr 379 af 02/05/2011 LBK nr 1048 af 03/11/2011

Læs mere

Udkast. til. Forslag til lov om private fællesveje

Udkast. til. Forslag til lov om private fællesveje Transportministeriet Udkast 2. november 2010 Udkast til Forslag til lov om private fællesveje Afsnit I Formål, anvendelsesområde og definitioner Kapitel 1 Formål 1. Loven skal medvirke til at sikre, at

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K e-mail: vd@vd.dk Dato: 7. oktober 2012 Jeres sagsnr.: 11/16746 og 11/17630 Med brev af 6. september 2012 har I fremsendt udkast til afgørelse og anmodet

Læs mere

Vilkår i forbindelse med tilladelse til at etablere en udkørsel fra ejendommen H vej 24 til H vej

Vilkår i forbindelse med tilladelse til at etablere en udkørsel fra ejendommen H vej 24 til H vej Dato 22. maj 2014 Dokument 13/16137 Vilkår i forbindelse med tilladelse til at etablere en udkørsel fra ejendommen H vej 24 til H vej Kommunens j.nr. 013713-2011 Vejdirektoratet har behandlet advokatens

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse: 1. Lovforslagets baggrund 2. Lovforslagets hovedindhold 2.1. Indsættelse af formålsbestemmelse 2.1.1. Gældende ordning 2.1.2.

Læs mere