VALLENSBÆK KOMMUNE Direktionscenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VALLENSBÆK KOMMUNE Direktionscenter"

Transkript

1 VALLENSBÆK KOMMUNE Direktionscenter Sagsnr.: 14/5851 Referat af Styringsdialogmødet mellem Vallensbæk Kommune og Vallensbæk Boligselskab Mødelokale 405 d. 11. dec kl Udarbejdet af: Mick Fürst Steffensen Dato: 2. marts 2015 Deltagere: Vallensbæk Boligselskab og KAB: Katja Lindblad (Formand Vallensbæk Boligselskab), Marianne Vittrup (Forretningsfører KAB), Stig Christiansen (Næstformand Vallensbæk Boligselskab) Vallensbæk Kommune: Claus Blichfeldt Gall (Driftsassistent i Vej og Park), Colette Josiassen (Chefkonsulent i Center for Erhverv og Teknik), Michael Jeppesen (Økonomifaglig konsulent i Center for Økonomi og Indkøb), Julie Rothe (Chefjurist i Direktionscentret), Dorte Grandt (Sagsbehandler Social Service i Center for Beskæftigelse), Merete Kieme (Souschef i Center for Beskæftigelse), Mark Stahlfest (SSP-Konsulent i Center for Børn og Unge) og Mick Fürst Steffensen (Juridisk konsulent i Direktionscentret - referent) Baggrund for mødet Styringsreformen af den almene boligsektor trådte i kraft 1. januar Reformen betyder, at der skal gennemføres en årlig styringsdialog mellem boligorganisationerne og kommunen med henblik på at samarbejde omkring mål og rammer for den almene boligsektor i kommunen. Dialogen skal sikre et tæt og effektivt samarbejde mellem parterne. Hvert år følges op på aftaler indgået året før, så der sikres fremdrift i den fælles styring af boligselskabet. Med udgangspunkt i mødets dagsorden redegøres nedenfor for, hvilke emner der blev drøftet, og hvilke aftaler der blev indgået 1. Gennemgang af Dokumentationsrapporten (Styringsrapport og seneste regnskab) Marianne Vittrup gennemgik hovedpunkterne i dokumentationsrapporten. Det blev herudover bemærket, at Firkløverparken har et underskud på kr. Man er fra boligselskabets side opmærksom på dette og har nu fokus på at yde bistand og rådgivning til afdelingsbestyrelsen omkring økonomiske konsekvenser af beslutninger i afdelingen.

2 Det blev nævnt, at der har været stor udskiftning i Firkløverparken. Boligselskabet er ved at undersøge årsagen til den store til- og fraflytning. Selskabet har især fokus på de tre sager, hvor beboere er blevet udsat med Fogeden. Selskabet vil generelt have fokus på at undgå fogedudsættelser og bl.a. have et øget fokus på gældsrådgivning af beboere, når de rykkes for betaling af husleje. 2. Gennemgang af sidste års referat og opfølgning på udestående punkter i. Sammenlægning af boliger i Højstrupparken Boligselskabet gjorde opmærksom på et ønske om nedlægning af 1-værelsesboliger ved sammenlægning med tilstødende boliger, men selskabet har udfordringer i forhold til størrelsen af en evt. sammenlagt bolig (grænse på 115 m 2 i lov om almene boliger 109, stk. 1). Boligselskabet vil overveje en løsning og vende tilbage med en konkret ansøgning til kommunen Boligselskabet oplyste, at udvidelsen af altanerne i Højstrupparken er en stor succes. Ca. 74 beboere har i samme omgang fået lukket deres altan, således at den nu har karakter af udestue. Boligselskabet planlæggeren etape 2 med altanlukninger. ii. Trafikale forhold i Firkløverparken Der er stadig problemer med, at handicapbusser til og fra Kirkebækskolen kører meget stærk gennem Firkløverparken. Det blev aftalt, at kommunen tager kontakt til trafikselskabet (via Kirkebækskolen) for at starte en dialog. Kommunen melder tilbage til boligselskabet. Herudover blev det aftalt at gå i dialog med politiet omkring fartmåling på strækningen. Boligselskabet gjorde opmærksom på at selskabet har et stærkt ønske om, at vejen i fremtiden bliver forsynet med fartdæmpende foranstaltninger. Kommunen arbejder videre med dette og vender tilbage til boligselskabet med status. Der blev herudover opfordret til at der gøres en aktiv indsats ved Blomsterengen. Her er der problemer med blandt andet, at folk parkerer i rundkørslen. Det blev besluttet at bede Vallensbæks nye cyklende politibetjent tage derud, da man har haft succes med at benytte ham i forbindelse med forældres parkering ved kommunens skoler. Kommunen bringer sagen op på møde i lokalrådet. Boligselskabet leverer input om problemet. Tilføjet efter mødet: Kommunen har været til møde i Lokalrådet i Vallensbæk sammen med Københavns Vestegns Politi, Lokalpoliti Vest. Her blev problemstillingerne, der blev rejst på styringsdialogmødet, nævnt. Trafikale forhold i Firkløverparken: Det blev nævnt at kommunen har været i dialog med Ishøj Kommune om de vognmænd, der kører til og fra Kirkebækskolen/Kløverengen, idet der køres med for høj hastighed gennem Firkløverparken. Vores lokalpoliti vil se på sagen og foretage hastighedsmåling med laser på stedet. Rundkørsel på Blomsterengen: Det blev nævnt at der i rundkørslen er problemer med, at bilister kører den forkerte vej rundt i rundkørslen og at der parkeres i rundkørslen. Også det forhold vil lokalpolitiet se nærmere på.

3 Ved næste møde i Lokalrådet i Vallensbæk vil kommunen få en tilbagemelding på politiets indsats. 3. Problemer mellem Egholmskolen og Højstrupparken i. Unge, der hænger ud på skolen om aftenen, trækker over i Højstrupparken Højstrupparken har udfordringer med, at en lille gruppe unge mennesker hænger ud på området om aften. Det skaber utryghed i området. Der er meget larm, der efterlades affald, og det har været nødvendigt at fjerne borde-/bænkesæt, så de unge ikke slår sig ned. Efterfølgende er det flere gange sket, at de unge har hentet stole i haverne. Kommunens gadeteam er i løbende kontakt med de unge, men det opleves som om, der går lang tid fra hændelserne, til kommunen får besked. Der blev derfor opfordret til at man tager hurtig kontakt til kommunen med beskrivelse af hændelsen, tidspunkt på dagen og en beskrivelse af personerne, således at gadeteamet kan reagere hurtigt. Der var på mødet enighed om, at det hovedsageligt er i juni, juli og august, at der er problemer. Hvis der stjæles havemøbler, må beboerne anmelde det til politiet. Højstrupparkens bestyrelse informerer beboerne om, hvor de skal henvende sig i disse situationer, så vi kan forebygge en udvikling af sagerne. ii. Hele grupper af skolebørn der opholder sig i Højstrupparken i skoletiden. Det opleves af beboere i Højstrupparken, at grupper af store elever fra Egholmskolen opholder sig på området i skoletiden. De er støjende og færdes uden hensyn til beplantning m.v. Mark Stahlfest har orienteret skolelederen på Egholmskolen om problemet. Der blev opfordret til, at beboerne i Højstrupparken retter henvendelse til skolen, hvis de oplever problemer med skolebørn i Højstrupparken i skoletiden. Afdelingsbestyrelsen i Højstrupparken orienterer beboerne om, hvor de skal rette henvendelse. 4. Trafik i Højstrupparken i. Bl.a. uvedkommende trafik til og fra sportspladsen gennem Højstrupparken Beboerne i Højstrupparken ønsker tydeligere skiltning af, at vejen ind i Højstrupparken ender blindt. Kommunen oplyste, at der dagen før mødet er blevet sat et ekstra blind vej -skilt op ved vejen ind til Højstrupparken. Boligselskabet ønsker tillige, at der ved evt. udskiftning af vejnavneskiltet også opsættes blind vej -skilt. Stig Christiansen oplyste, at der i Højstrupparken er ønske om, at der anlægges et ekstra fortov ved Højstrupvej på siden med lige numre. Kommunen gjorde opmærksom på, at der ikke er sat penge af i budgettet til dette. Kommunen har noteret ønsket, men kan ikke i øvrigt love at ønsket kan opfyldes. Boligselskabet arbejder videre med dette punkt.

4 Det var ligeledes et ønske, at der bliver opsat affaldsbeholdere på vejen ned gennem Højstrupparken. Gerne to beholdere ud for nr. 55, én på hver side af vejen. Dette for at undgå, at folk smider affald i området. Stig Christiansen tilbød, at afdelingen selv tømmer skraldespandene. Kommunen vender tilbage til boligselskabet med en løsning. 5. Molokker/Undergrundscontainere hvor langt er kommunen mht. stillingtagen til fraktionering Boligselskabet oplyste, at de er klar til at fremsende en ansøgning om etablering af molokker i Rosenlunden og Højstrupparken. Imidlertid har de en udfordring i forhold til anvisning af erstatningsparkeringspladser i Rosenlunden. Herudover er man opmærksom på, at der nye regler på vej om affaldssortering fra EU. Det blev aftalt, at kommunen undersøger den fremtidige regulering af området og vender tilbage. Kommunen opfordrede desuden Boligselskabet til at rette henvendelse vedrørende den forslåede anvisning af erstatningsparkeringer på Blomsterengen (kommunal vej). Boligselskabet vil overveje sagen i forhold til om der ikke bare skal sendes en ansøgning om molokker og erstatningsparkeringspladser, når molokkerne skal etableres. Tilføjet efter mødet: Kommunen har taget kontakt til Ishøj Kommune med en forespørgsel på reguleringen af undergrundcontainere. Kommunen vender tilbage når den har et svar fra Ishøj Kommune. 6. Grundejerforeningen Plougmandsminde generalforsamlingsbeslutninger KAB har rettet henvendelse til kommunen i anledning af en sag vedrørende Grundejerforeningen Plougmandsminde. Firkløverparken er en del af grundejerforeningen. Det fremgår af lokalplanen og grundejerforeningens vedtægter, at grundejerforeningen skal drive og betale for områdets fælles belysning. Dette afviser grundejerforeningen nu at gøre og henviser til en beslutning truffet på generalforsamlingen i Der er opstået tvivl om gyldigheden af generalforsamlingens beslutning, og aktuelt er der udgifter til gadebelysning, som grundejerforeningen ikke har betalt. Kommunen har over for KAB bekræftet, at kommunen ikke er blevet bedt om at godkende en vedtægtsændring. Og at kommunens godkendelse er en nødvendig forudsætning for, at en vedtægtsændring er gyldig. Som følge heraf er vedtægtsændringen ikke godkendt. Det betyder dog ikke, at den ikke ville kunne blive det, hvis kommunen bliver spurgt. Sagen blev drøftet. Vallensbæk Boligselskab oplyste i den forbindelse, at selskabet i de seneste år ikke er blevet indkaldt til grundejerforeningens generalforsamling. Det blev besluttet, at kommunen tager initiativ til et møde med KAB med henblik på at finde en løsning på sagen. Tilføjet efter mødet: Kommunen har efter styringsdialogmødet holdt møde med KAB om sagen. Det blev aftalt, at KAB tager kontakt til grundejerforeningen og søger sagen løst. 7. Status på implementering af beslutninger siden sidst

5 Vallensbæk Kommunalbestyrelse godkendte i januar 2014 et nyt sæt fleksible udlejningskriterier, nye kriterier for kommunale anvisning og en ordning med kommunal godkendelse af alle beboere inden indflytning. Kommunalbestyrelsen godkendte endvidere boligselskabets tilslutning til ventelistesystemet Bolignøglen. Efterfølgende er der indgået en formel aftale om de fleksible kriterier mellem parterne. i. Fleksible udlejningskriterier Boligselskabet gav udtryk for at de gerne så at flere blev anvist via fleksible udlejningskriterier. I 2013 var det kun 27 %, der blev anvist via disse kriterier. Det blev aftalt, at man følger op næste år, da det nye sæt fleksible kriterier fra januar 2014 endnu ikke er med i statistikken. Kommunen og KAB var enige om, at antallet af henvendelser vedr. de nye kriterier er aftaget. Det blev aftalt, at boligselskabet inviterer kommunen (Dorte Grandt) med til møde i organisationsbestyrelsen den 12. marts Her der orienteres om selskabets henholdsvis kommunens rolle i forhold til anvisning efter de fleksible kriterier og kommunal anvisning. ii. Kommunal anvisning Se ovenfor om møde den 12. marts Der var dialog omkring rollerne ved den kommunale anvisning af flygtninge. Der var enighed om, at det giver god mening at samarbejde med boligselskabet, således at boligselskabet får en rolle i forbindelse med integrationen af flygtningene. Kommunen og boligselskabet går i dialog herom. Kommunen tager initiativ til den videre dialog. iii. iv. Kommunal økonomisk godkendelse Kommunen og boligselskabet var enige om, at den nye administration fungerer. Bolignøglen Det er KAB s opfattelse af ventelistesystemet Bolignøglen fungerer. Kommunen bemærkede, at det er indtrykket, at der kommer flere beboere ind fra den eksterne venteliste. 8. Status på byggeriet af seniorboliger på Stationstorvet Boligselskabet fortalte om den store interesse for disse boliger. Undersøgelser af de interesserede viste at der i høj grad var tale om Vallensbæk borger og at størstedelen af disse var folk som ønskede at sælge deres private boliger i kommunen Som følge af den store succes med de lukkede altaner i Højstrupparken, ville man nu tænke dette ind i projektet omkring seniorbofællesskabet på Stationstorvet.

6 Der var herefter dialog omkring hvordan man sikrede tryghed i det nye byggeri. Kommunen opfordrede til at man benyttede sig af SSP personalet på Rådhuset til at tænke tryghed ind i projekteringen. Der hvor bekymringerne for trygheden var størst, var når de fremtidige beboere skulle ned på Parkeringsdækket i P- og cykelkælderen, som blev delt med resten af centret. Boligselskabet ytrede ønske om at bygge tilsvarende seniorboliger i Vallensbæk Nord, da interessen for disse boliger var meget stor, og mange borgere har specifikt spurgt efter dette. Der blev ønsket etablering af et seniorbofællesskab i form af rækkehuse, som grundet den tætte placering på Firkløverparken kunne køres i samdrift hermed. Hermed kunne lejen holdes nede og kvaliteten oppe. Kommunen opfordrede boligselskabet til at tage kontakt til kommunen, når boligselskabet havde noget mere konkret. Kommunen oplyste i øvrigt, at der skulle beregnes tid til at forberede blandt andet plangrundlag. Boligselskabet vender tilbage med en konkret ansøgning. 9. Ejerforhold til jord mellem Højstrupparken og skellet til villaerne fra Højstrupvej til Egholmskolen. 10. Evt. Boligselskabet oplyste, at der er tvivl om ejerforholdet, Højstrupparken har vedligeholdt området i alle årene. Kommunen undersøger forholdet. Tilføjet efter mødet: Kommunen har efter mødet fået tilsendt i digital form, et kopi af teksten fra Boligselskabets protokol, der er årsagen til tvivlen. Der har været problemer med forhøjet grundvandsstand i Firkløverparken. Dette har ført til, at en molok blev presset op af jorden grundt vandtrykket. Højstrupparken oplever ligeledes, at deres kældre var blevet mere fugtige, og Rosenlunden har haft tilfælde af skimmelsvamp i en bolig på grund af forhøjet vandstand som har krævet omfattende udbedringer i flere omgange, samt etablering af pumper i gavl. Selskabet påpegede, at det er påfaldende, at problemerne er opstået, efter at der er blevet lukket en brønd/pumpe i Taastrup. Det blev aftalt, at kommunen undersøger sagen, og at Vej og Park bringer de oplyste problemer op på et seminar om vandafledning i HOFOR-regi i januar Der har været en stigning i antallet af cykeltyverier i Firkløverparken. Det blev aftalt at Mark Stahlfest vil gå ind i sagen i samarbejde med politiet. Der er i samme omgang sket en stigning i amatøragtige indbrudsforsøg i Højstrupparkens opgangsdøre og kældre. I den forbindelse er flere låse og en kælderdør blevet ødelagt. Boligselskabet opfordrede til, at kommunen hjælper med at presse på overfor Albertslund Kommune vedrørende vedligeholdelse og oplysning af sti bag Firkløverparken, jf. drøftelser på tidligere møde. Kommunen tager kontakt til Albertslund og vender tilbage til boligselskabet. Boligselskabet spurgte til, hvem der ejer og har ansvaret for vedligeholdelsen af fortovet og stien mellem Kirkebækskolen og Rosenlunden. Pt. bliver arealet ikke vedligeholdt. Kommunen undersøger sagen og vender tilbage til boligselskabet.

7 Boligselskabet spurgte til, hvad det ville sige, at kommunen skal foretage en kritisk gennemgang af regnskaberne, som var en formulering i en sag om godkendelse af boligselskabets regnskaber for 2012 til 2013, der blev behandlet i Kommunalbestyrelsen den 8. oktober Michael Jeppesen svarede, at der efter hans vurdering blot var tale om et udtryk kopieret direkte fra lovbestemmelsen, der fastsætter, at Kommunalbestyrelsen skal forholde sig til, og godkende regnskaberne for de almennyttige boligselskaber i kommunen. Der er altså ikke tale om, at der har været en særlig opmærksomhed på - eller særlig kulegravning af - regnskaberne for 2012 og 2013 i forhold til tidligere regnskaber for Vallensbæk Boligselskab Boligselskabet oplyste, at Højstrupparken den 29. maj 2015 har 50 års jubilæum. 11. Nyt styringsdialogmøde i 2015 Der blev aftalt ny dato for styringsdialogmødet i Datoen blev fastlagt til torsdag den 10. december 2015 kl

Kenn E. Hansen under punkt 2 4, Carsten Brank under punkt 5, Jesper Rasmussen under punkt 5-7, Annesophie Hansen og Tina Jepsen

Kenn E. Hansen under punkt 2 4, Carsten Brank under punkt 5, Jesper Rasmussen under punkt 5-7, Annesophie Hansen og Tina Jepsen Albertslund Boligselskab 11 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 28. august kl. 17.00 5. september 2014 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Poulsen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Gersagerparken sted at bo Beretning 2014/15

Gersagerparken sted at bo Beretning 2014/15 Gersagerparken sted at bo Beretning 2014/15 1 Skriftlig beretning 2014/15 til beboermødet Onsdag den 9. september 2015 Indledning Et nyt år er gået, og bestyrelsen kan igen se tilbage på et år med usædvanlig

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 16. november 2010, kl. 17.15 Fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 18A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 16. november 2010, kl. 17.15 Fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 18A, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 16. november 2010, kl. 17.15 Fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 18A, 4040 Jyllinge Til Stede Leif Tingvad, Grete Andersen, Hanne Olesen, H. Chr. Thigaard og Lisbet

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Søg i lokalområdebøger. Broen males. Lokalområde Hagested. Ansvarligt fagområde. Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg. Er sagen afsluttet?

Søg i lokalområdebøger. Broen males. Lokalområde Hagested. Ansvarligt fagområde. Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg. Er sagen afsluttet? Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Broen males Dialogmøde: Efterår 2012 Teknik og miljø Broen trænger til maling. Vi får maling fra kommunen,

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Susanne Pia Hansen Petina Larsen, fraværende

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Susanne Pia Hansen Petina Larsen, fraværende Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 61 30. oktober 2012 kl. 19.30 (Umiddelbart efter repræsentantskabsmødet) Hos Domea, Oldenburg Alle 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Dato: Den 18. december 2014 Kl.: 0900 1300 Sted: Lokale 273, Sorø Rådhus, Sorø Deltagere: Sorø Boligselskab: Formand

Læs mere

Bilag 1 NOTAT. Redegørelse for styringsdialog 2012 mellem Fredensborg Kommune og de almene boligorganisationer. Center for Kultur Idræt og Sundhed

Bilag 1 NOTAT. Redegørelse for styringsdialog 2012 mellem Fredensborg Kommune og de almene boligorganisationer. Center for Kultur Idræt og Sundhed Bilag 1 Redegørelse for styringsdialog 2012 mellem Fredensborg Kommune og de almene boligorganisationer NOTAT Center for Kultur Idræt og Sundhed 14-11-2012 1. Indledning Denne redegørelse omhandler Fredensborg

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 7. november 2011, kl. Kl. 19:30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde den 7. november 2011, kl. Kl. 19:30 i Ismejeriet Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 7. november 2011, kl. Kl. 19:30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Niels Rasmussen, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Robert Andersen og Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Referat Organisationsbestyrelsesmøde torsdag d. 4. december på ejendomskontoret kl. 15:00

Referat Organisationsbestyrelsesmøde torsdag d. 4. december på ejendomskontoret kl. 15:00 Birkerød d. 19. december 2014 Referat Organisationsbestyrelsesmøde torsdag d. 4. december på ejendomskontoret kl. 15:00 Bestyrelsesmedlem Bjarke Christensen (formand) BC Carsten Wolff (næstformand) CW

Læs mere

Boligorganisationen Nygårdsparken Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 21. juni 2010 kl. 18.00 i selskabslokalet Højkær 41B

Boligorganisationen Nygårdsparken Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 21. juni 2010 kl. 18.00 i selskabslokalet Højkær 41B Boligorganisationen Nygårdsparken Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 21. juni 2010 kl. 18.00 i selskabslokalet Højkær 41B REFERAT TIL OFFENTLIGGØRELSE Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Søg i lokalområdebøger. Kloakdræn på campingpladsen. Lokalområde Orø. Ansvarligt fagområde. Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg

Søg i lokalområdebøger. Kloakdræn på campingpladsen. Lokalområde Orø. Ansvarligt fagområde. Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Kloakdræn på campingpladsen Dialogmøde: 2011 Teknik og miljø Supplerende svar til spørgsmål om kommunens

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset

Læs mere

Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 54 Torsdag d. 23. februar 2012 kl. 17.30 i Domeas lokaler, Oldenburg Allé 3, 2630

Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 54 Torsdag d. 23. februar 2012 kl. 17.30 i Domeas lokaler, Oldenburg Allé 3, 2630 Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 54 Torsdag d. 23. februar 2012 kl. 17.30 i Domeas lokaler, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Godkendelse

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 1. september 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 01.09.2015 nr. 007 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 62 13. december 2012 kl. 17.00 På 71 Nyhavn Hotel, Nyhavn 71, 1050 København K

Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 62 13. december 2012 kl. 17.00 På 71 Nyhavn Hotel, Nyhavn 71, 1050 København K Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 62 13. december 2012 kl. 17.00 På 71 Nyhavn Hotel, Nyhavn 71, 1050 København K Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Årets gang... 1. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 4

Årets gang... 1. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 4 Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

1 Indledning og sammenfatning

1 Indledning og sammenfatning Kommunaldirektøren Byrådssekretariat Sagsnr. 246187 Brevid. 1889794 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 nicolair@roskilde.dk NOTAT: Strategi for almene og kommunale lejeboliger 10. april 2014 1 Indledning og

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Referat Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen, Bent Møller Knudsen,

Læs mere

Dialogudvalget orienterede om frivillighedsstrategien der er i offentlig høring fra den 13/9 25/10 2012

Dialogudvalget orienterede om frivillighedsstrategien der er i offentlig høring fra den 13/9 25/10 2012 Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Frivilligstrategi i Holbæk Kommune Dialogmøde: Efterår 2012 Kultur og Fritid Dialogudvalget orienterede

Læs mere

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde Fredag, den 6. september 2013 kl. 16.00, Schæffergården, Jægersborg Allé 166, 2820 Gentofte Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 16.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde den 22. april 2014, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle, Bjarne Krohn,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. september 2013, kl. 15:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. september 2013, kl. 15:00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde den 26. september 2013, kl. 15:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen og Flemming

Læs mere

BilagKB_120131_pkt.11_01

BilagKB_120131_pkt.11_01 BilagKB_120131_pkt.11_01 Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. november 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen,

Læs mere

Opfølgning på dialogmøder i 2015

Opfølgning på dialogmøder i 2015 Opfølgning på dialogmøder i 2015 Skemaet til opfølgning på dialogmøderne i 2015 er et værktøj til den administrative opfølgning på de årlige dialogmøder mellem lokalråd og dialogudvalg. Skemaet herunder

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. november 2011, kl. 16,00 KAB, Studiestræde 38, 3. sal, mødelokale 3

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. november 2011, kl. 16,00 KAB, Studiestræde 38, 3. sal, mødelokale 3 Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 2. november 211, kl. 16, KAB, Studiestræde 38, 3. sal, mødelokale 3 Til stede: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Hans Laustsen, Susanne Jensen, Thomas Jensen,

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere