Lokalplan nr. 102 Hadsundvej.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 102 Hadsundvej."

Transkript

1 1 Lokalplan nr. 102 Hadsundvej. Udlagt til etagehus-bebyggelse. Fotreslås bebygget en boligblok. med LOKALPLAN NR EN KORTFATTET BESKRIVELSE Området er i kommunens planer udlagt ti1 boligformål (intensiv boligbebyggelse, det vi1 sige flere end 12 boliger pr. ha). Grunden er ubebygget. Området foreslås bebygget med en 21/2 etagers boligbebyggelse af»altangangstypen«. Boligbebyggelsen indeholder ca. 20 boliger. Eksisterende tra?er De vazdifulde træer, som findes på arealet, forefereslås bevaret. slås så vidt muligt bevaret. Hvis forandringer anskes, skal de falge planen. Nuvawende lovlige brug kan fortsaette. LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggdrelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifalge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes, bebygges eller i Dvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsette som hidtil. Lokalplanen medforer heller ikke i sig selv krav om etablering af de anleg med videre, der er indeholdt i planen. EM. dispensation. Byrådet kan meddele dispensation ti1 mindre va+ sentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsztning af, at det ikke aendrer den szerlige karakter af det område, der sages skabt ved lokalplanen. Vatisentlige aendringer - ny lokalplan. Mere vaesentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemfwes ved tilvejebringelse af en ny lokaplan.

2 2 ringlyst villaservitut ophaeves. SERVITUTBORTFALD På grunden er der den 1. maj 1925 tinglyst en villaservitut (der må ikke opfmes bygninger med mere end én etage). Denne servitut ophwes af lokalplanen.

3 5 15 rammer. Kloakplan. Zoiiestatus. Lokalplanen og den Ovrige planlaegning. Lokalplanen indgar i det omrade, der benawnes B 8 i 5 15 rammerne for Randers kommune. Området er udlagt ti1 intensiv boligbebyggelse (flere end 12 boliger pr. ha). Området er fuldt kloakeret og kan byggemodnes ojeblikkeligt. Området er beliggende i byzone. Etagehus-bebyggelse. Ekisisterende treer sikres bevaret. Lokalplanens formål Lokalplanens formal er: - at åbne mulighed for opfarelse af en 21/2 etagers boligbebyggelse af»altangangstypew indeholdende ca. 20 lejligheder. - at bevare de mermere angivne vwdifulde traeer, som findes i lokalplan-omradet (se kortbilag nr. 2). Lokalplanens bestemmelser 1 henhold ti1 kommuneplanloven (lov nr af 26. juni 19 75) fastsates herved folgende bestemmelser for det i 1 naevnte område i 1 LOKALPLANENS OMRÅDE Lokalplanen afgraenses som vist på vedhaeftede kortbilag nr. 1 og omfatter matr. nr. 252, Randers markjorder,,samt alle parceller, der udstykkes efter 7. juni fra den ovennwnte ejendom Etagebolig-bebyggelse. Erlhverv på nwmere angivne vilkår. 2 OMRÅDETS ANVENDELSE Stk. 1. Området må kun anvendes ti1 boligformål, og der må kun opfores etagebebyggelse. Stk. 2. Byrådet kan tillade, at der på ejendommen drives sådan virksomhed, som almindeligvis. kan udfares i beboelsesområder, under f orudsatning af : at virksomheden drives af den, der bebor den pågaadende ejendom, at virksomheden efter byrådets skon drives p% en sådan måde, at ejendornmens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (herunder ved skiltning og lignende), og områdets karakter af boligområde ikke brydes, at virksomheden ikke medforer ulemper for de omboende,

4 4 at virksomheden ikke medforer behov for parkering, der ikke er plads ti1 på den pagzeldende e jendom. Ejendommene m% i ovrigt ikke benyttes ti1 nogen form for erhvervsvirksomhed. ii UDSTYKNINGER Udstykning må ikke finde sted, for der er fastsat naermere bestemmelser herom i en supplerende lokalplan. $ 4. Nye veje og stier. Parkeringsforhold. Q 4 UDLAEG AF NYE VEJE OG STIER Stk. 1. Der udlzegges areal ti1 parkerings- og vendeplads samt sti med retning og beliggenhed som vist på vedhzeftede kortbilag nr. 2. Stien A-B/B-C i en bredde af 2,00 m. Stk. 2. Vejtilslutningen ti1 Hadsundvej udformes som en fortovsoverkorsel med en beliggenhed som vist på vedhzeftede kortbilag nr. 2. Stk. 3. Ti1 stien A-B/B-C må der kun vwe adgang for gående og cyklende faerdsel. Stk. 4. Der skal indrettes parkeringspladser svarende ti1 mindst 11/2 bilplads for hver lejlighed. Stk. 5. De ti1 ejendommen horende parkeringspladser skal placeres inden for det på vedhaeftede kortbilag nr. 2 med gr& toneraster viste omrade. JI 5. EII-kabler. 9 5 SPOR- OG LEDNINGSANLIEG El-ledninger, herunder ti1 vejbelysning, m% ikke fremfores som luftledninger, men m% alene udfores som jordkabler. 6. Elebyggelsesprocent. Q 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING Stk. 1. Bebyggelsesprocenten hed må ikke overstige 45 %. for omrhdet som hel- Stk. 2. Bygninger må ikke opfores med mere end 2% etage, og byg ningshojden må ikke overstige 10,5 m over eksisterende terren. Stk. 3. Bygninger m% kun opfores inden for de p% vedh=ftede kortbilag nr. 2 viste byggefelter. 7. Skiltning. Q 7 BEBYGGELSENS YDRE FREMTREDEN Stk. 1. Ingen form for skiltning og reklamering på ejendommene må finde sted. Undtaget herfra er

5 5 dog skilte med en stwrelse på indtil 0,2 m*. Der må kun opsaettes et skilt for hver lejlighed. Stk. 2. Blanke og reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes Friarealer. Eksisterende Terrenregulering. beplantning. 5 8 UBEBYGGEDE AREALER Stk. 1. Der skal udlzegges opholdsareal mindst 100 O/O af boligetagearealet. svarende ti1 Stk. 2. Den på vedhzeftede kortbilag nr. 2 med sort prikraster viste beplantning må ikke fjernes uden byrådets saxlige godkendelse. Stk. 3. Terrzwreguleringer på mere end 0,20 m i forhold ti1 det eksisterende terraen må kun foretages med byrådets sizrlige tilladelse. 9. Q 9 FORUDSIETNINGER FOR IBRUGTAGEN AF NY BEBYGGELSE Stk. 1. Far ny bebyggelse inden for omradet tages i brug, skal der vare etableret faelles opholds- og parkeringsarealer i overensstemmelse med bestemmelserne herom i 9 4, stk. 1 og 4, samt 5 8, stk. 1. Fjernvarme. Stk. 2. Samtlige nye boliger i omradet skal tilsluttes f jernvarmeanlzgget ved Randers kommunale Vaerker. Ny bebyggelse må ikke tages i brug, far denne tilslutning har fundet sted. Q 10. Tinglyst qheves. villaservitut 5 10 SERVITUTTER Den under 1. maj 1925 af Randers byråd tinglyste villaservitut (at der på grunden ikke må opfwes bygninger i mere end én etage, samt at der på ejendommen ikke må drives nogen virksomhed, som ved staj, rag, lugt eller lignende generer de omboende), på matr. nr. 252, Randers markjorder, ophzwes VEDTAGELSESPÅTEGNING Således vedtaget af Randers byråd. Randers, den 10. oktober Kr. Gjetrup borgmester 1 henhold ti1 27 i lov om kommuneplaner vedta- ges foranstående lokalplan endeligt. Randers, den 6. februar Kr. Gjatrup borgmester

6 LDWLUANGRANSE RANDERS KOMMUNE LOKALPLAN 102 EUND SKEL I MATR SEL EKSIST BEPLANTNING TBCNISK FORVALTNNG JUNI 77 BILAG NR. 1 EKSIST TREER iiii loo / i I i I I / i TRPEER DER KW, FJERM RANDERS KOMMUNE LOKALPLAN 102 Ny BEPUNTNING TEKNISK FORVALlNING JUNI 77 BILAG NR.2

[Lokalplan 222. Lokalplan 222 DDTritonvej«

[Lokalplan 222. Lokalplan 222 DDTritonvej« 1 Lokalplan 222 DDTritonvej«[Lokalplan 222 Lokalplanens område er beliggende vest for Minervavej i Paderup og syd for Tritonvej og omfatter et areal på ca. 48.000 m*. Inden for lokalplanens omrade kan

Læs mere

Lokalplan 109 B Schousgadekvarteret

Lokalplan 109 B Schousgadekvarteret 1 Lokalplan 109 B Schousgadekvarteret EN KORTFATTm BESKRIVELSE Bebyggelse fra det forrige århundrede Kvarteret omkring SchousgadeLaumntiigade er et af de sidste boligormåder inden for den centrale bydel

Læs mere

Lokalplan nr 241 Stattepunkt - N. Hornbaek

Lokalplan nr 241 Stattepunkt - N. Hornbaek Lokalplan nr 241 Stattepunkt - N. Hornbaek EN KORTFATTET BESKRIVELSE Lokalplanen udhegger fire eksisterende ejendomme i Neder Hornbazk ti1 boligformål og ti1 lokal butiks- og serviceforsyning, som en del

Læs mere

Lokalplan nr. 163 Set. Clemens Kirke

Lokalplan nr. 163 Set. Clemens Kirke Lokalplan nr. 163 Set. Clemens Kirke EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggende ved Lokalplanen omfatter et område omkring Set. Clemens Parkboulevarden Kirke ved Parkboulevarden. Der anskes opfnrrt en tilbygning

Læs mere

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE 1 Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc ILokaldan 208 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Områdets beliggenhed Lokalplanen omfatter et område afgraznset af Yrsavej mod ost, Hobrovej mod vest og den kommende Ringboulevard

Læs mere

Lokalplan nr. 150 Teknisk Skole på Blommevej

Lokalplan nr. 150 Teknisk Skole på Blommevej 1 Lokalplan nr. 150 Teknisk Skole på Blommevej II Lokalplan II NORD T EN KORTFATTET BESKRNELSE Områdets beliggenhed Lokalplanen omfatter et område omkring Blommevej nord for Jomfrulokken, i vest grzensende

Læs mere

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens indhold...4 Lokalplanens retsvirkninger...4 LOKALPLANEN...5 1 - Områdets afgrænsning...6 2 - Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 179 FOR ET OMRADE VED LÆGARD BÆK I HORNSHØJPARKEN. 6 20-REDEGBRELSE: Lokalplanens forhold til anden planlægning: 1. Zonestatus. Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplan nr. 203 ##Kongens Egec(

Lokalplan nr. 203 ##Kongens Egec( 1 Lokalplan nr. 203 ##Kongens Egec( EN KORTFATTET BESKRIVELSE Områdets beliggenhed Udvidelse af hotel b#kongens Egecc Udvidelse af offentlig parkeringsplads Udvidelse af adgangsvej og anlaeg af sti Lokalplanen

Læs mere

Lokalplan nr.1 33 Kolonihaver i Vorup

Lokalplan nr.1 33 Kolonihaver i Vorup Lokalplan nr.1 33 Kolonihaver i Vorup EN KORTFATTET BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter dele af matr.nr. 12k, 13x, 13~ og del af 14m, Vorup By, Vorup. Arealet er beliggende nord for H/ S Skovlund i Vorup,

Læs mere

HADSUND KOMMUNE. Lokalplan nr.: 2.42. Område til boligformål ved Jernbanegade i Hadsund

HADSUND KOMMUNE. Lokalplan nr.: 2.42. Område til boligformål ved Jernbanegade i Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: 2.42 Område til boligformål ved Jernbanegade i Hadsund HADSUND BYRbiD JANUAR 2001 HVAD ER EN LOKALPLAN? Planloven fra 1994 indeholder bestemmelser om, at et lokalplanforslag

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6.07

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6.07 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6.07 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 6.07 1. LOKALPLANENS FORMAL... 1 2. LOKALPLANENS OMRADE OG ZONESTATUS... 1 3. OMRADETS ANVENDELSE... 2 4. UDSTYKNINGER... 3 5. VEJFORHOLD...

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

NYBORG KOMMUNE BYPLANVE DTÆGT

NYBORG KOMMUNE BYPLANVE DTÆGT Partiel byplan nr. 9 NYBORG KOMMUNE BYPLANVE DTÆGT FOR ET OMRÅDE BEGRÆNSET AF JOHS. HØIRUPSVEJ JERNBANEN OG CHRISTIANSLUNDSVEJ I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL (KIRKE OG KIRKEGÅRD) I HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE

LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL (KIRKE OG KIRKEGÅRD) I HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TL OFFENTLGT FORMÅL (KRKE OG KRKEGÅRD) HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE SKANDERBORG KOMMUNE 1985 NDHOLDSFORTEGNELSE SDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978

LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978 LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYb FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VIELDEGÅRDSVEJ I GENTOFTE

Læs mere

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken Lokalplan 1.17 Strandgårdsparken Ishøj Kommune 2003 ISHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.17 LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen omfatter bebyggelsen Strandgårdsparken og fastsætter bestemmelser for områdets fortsatte

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere