DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE"

Transkript

1 Den 19. september 2011 blev der i sag KK mod Ejendomsmægler JJ, MM A/S v/ Advokat XX afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 15. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede i strid med god ejendomsmæglerskik har annonceret klagerens hus til salg på indklagedes hjemmeside og i to aviser. Sagens omstændigheder: Den september 2010 blev klagerens hus annonceret til salg i [avis 1]og [avis 2]. Endvidere blev huset annonceret til salg på indklagedes hjemmeside [virksomhedens hjemmeside]. Det fremgik af alle annoncerne, at huset var til salg ved frivillig auktion den 21. september 2010 i retten i ( ). Af hjemmesiden fremgik det endvidere, at boligen var til salg uden MM A/S ejendomsmægler, og der var flere billeder af huset indendørs og et billede af klagerens børn, der legede i haven. Det fremgik endvidere af hjemmesiden, at der var besigtigelse den 21. september 2010 kl med nødvendig telefonisk tilmelding hos klagerens advokat, og at en salgsopstilling kunne udleveres af fogedretten eller advokaten. I avisannoncerne var der billeder af huset udefra samt et billede af køkkenet. Det fremgik af annoncerne, at der var fremvisning den 16. september 2010 kl. 13, eller at der kunne ringes til klagerens eksmand. Den 14. september 2010 skrev klagerens advokat i et brev til indklagede, at klageren, som ejede halvdelen af ejendommen, ikke havde anmodet indklagede om at foretage annonceringen i aviserne, og at den annoncerede fremvisning den 16. september 2010 under ingen omstændigheder ville finde sted. Indklagede blev anmodet om at holde sig fra ejendommen. Advokaten skrev videre, at han gik ud fra, at indklagede var vidende om, at ejendommen ejedes af klageren og dennes eksmand i lige sameje, og at en af parterne derfor ikke uden den andens samtykke kunne anmode en ejendomsmægler om at være behjælpelig med salg, herunder fremvisning, da dette krævede, at begge parter var enige. 1

2 Klagerens advokat skrev videre, at salget af ejendommen fandt sted ved en frivillig auktion, hvorfor indklagede ikke havde nogen formidlende rolle at spille. Klagerens advokat fandt det i strid med god ejendomsmæglerskik, at indklagede uden klagerens tilsagn annoncerede ejendommen til salg - særligt med en fremvisning. Endvidere skrev klagerens advokat, at indklagede, som nabo til klageren, var vidende om, at klagerens eksmand ikke beboede ejendommen og derfor ikke kunne give tilladelse til en forevisning. Indklagede svarede i af 14. september 2010, at han drev ejendomsmæglervirksomhed og en portal for boligsælgere. Klagerens eksmand havde oprettet en annonce på denne portal. Indklagede var ikke involveret i salget og det fremgik tydeligt af annoncen, at villaen skulle sælges på auktion. Endvidere fremgik det, at man skulle kontakte klagerens eksmand for yderligere information. Indklagedes rolle i sagen var, at være kunder behjælpelig med annoncer. Indklagede henviste til hjemmesiden ( ) for nærmere information om det udbudte produkt. Klagers advokat skrev den 15. september 2010 i et brev til indklagede, at det ikke fremgik af annonceringen, at denne alene skete for klagerens eksmands regning og risiko, og at indklagede kun var formidler af denne. Endvidere skrev klagers advokat, at da indklagede fremstod som ejendomsformidler, havde han ansvaret for annonceringen, herunder at kontrollere om klagerens eksmand havde fuldmagt fra klageren til annonceringen, idet annonceringen krævede begge parters samtykke. Klagerens advokat skrev videre, at indklagede havde ansvaret for indholdet på hjemmesiden, og at han derfor skulle sørge for at berigtige åbenbart fejlagtige oplysninger. Indklagede svarede i af 15. september 2010, at indklagede var nabo til klageren og havde det fint med hende, hvorfor det undrede ham, at hun ikke selv havde henvendt sig til indklagede. Sagen har været forelagt Klagenævnet for Ejendomsformidling, der i kendelse af 14. april 2011 fandt, at annonceringen i aviserne efter en samlet vurdering fremstod som indrykket af indklagede. På denne baggrund udtalte nævnet alvorlig kritik af indklagede for at have annonceret ejendommen til salg i avisen uden at have indhentet begge ejeres accept af annonceringen. Nævnet fandt ikke at klager havde godtgjort et tab i forbindelse med annonceringen, ligesom der heller ikke var sket krænkelse af klagerens fred, ære og person. For så vidt angik annonceringen på hjemmesiden, fandt nævnet ikke at denne fremstod som indrykket af indklagede, hvorfor der ikke var tilstrækkeligt grundlag for at udtale kritik af indklagede for denne annoncering. Parternes bemærkninger: Klager har bl.a. anført, at huset var sat til salg på frivillig auktion og ikke skulle annonceres, idet klageren selv skulle købe huset på auktionen. Ved annoncering af ejendommen på indklagedes hjemmeside og i aviserne blev klagerens omgangskreds vidende om salget, hvilket klageren fandt meget uheldigt, idet klager 2

3 ikke ønskede spekulationer og spørgsmål om sin skilsmisse og økonomi. Endvidere ønskede klager ikke højere bud på 2. auktionen, idet klager selv skulle købe huset. Klager havde aftalt med Retten i Odense, at huset ikke måtte annonceres med billeder indefra. Klagers eksmand var fraflyttet huset for flere år siden og klager havde selv afholdt alle udgifter til ejendommen siden. Indklagede var nabo til klager og derfor vidende om, at klagers eksmand ikke beboede ejendommen. Klager var ikke vidende om eksmandens annoncering og havde ikke givet samtykke til denne. Indklagede har bl.a. oplyst, at klagers eksmand selv oprettede en annonce på indklagedes hjemmeside og tilkøbte avisannoncering. Indklagede har ikke ageret som formidler i forbindelse med salget af ejendommen og indklagede er ikke ansvarlig for de oplysninger, der anføres i annoncer oprettet af private sælgere. Dette fremgår af betingelserne for annonceringen. Klagerens eksmand har skriftligt angivet at han selv har foretaget annonceringen og at indklagede ikke havde noget med det at gøre udover at stille annonceplads til rådighed. Klageren har ikke lidt et tab i forbindelse med annonceringen, der skete mellem 1. og 2. auktion over ejendommen, da der ikke blev givet højere bud på 2. auktion end på den første. Disciplinærnævnets begrundelse og resultat: På indklagedes hjemmeside, ( ), findes bl.a. følgende information vedrørende de i sagen omhandlende produkter: Der er to måder, du kan sælge din bolig på, når du bruger MM A/S. Du kan vælge selv at oprette ProAnnonce, eller du kan vælge MM A/S ejendomsmægleren. Du kan desuden købe en række tillægsprodukter. MM A/S ejendomsmægleren til kr ,- Når du vælger Mm A/S ejendomsmægleren, klarer vi alt for dig. Undtagen at vise din bolig frem. Det er nemt og sikkert, og din bolig bliver sat til salg her på siden og på boligsiden.dk samt boliga.dk. Du får mulighed for at tilkøbe følgende: Avisannonce fra kr. 500,- ProAnnonce til kr. 495,- Med en ProAnnonce kan du med op til 40 fotos og en detaljeret tekst selv give en god præsentastion af din bolig. Du har mulighed for at give de samme oplsyninger som i et traditionelt salgsprospekt. Du får mulighed for at tilkøbe følgende: Boligfotografen for kr ,- Avisannonce fra kr. 500,- 3

4 Til Salg-skilt leveret for kr. 195,- Købsaftale for kr ,- Af betingelserne for brug af hjemmesiden MM A/S fremgår endvidere, at indklagede ikke gennemfører undersøgelser af rigtigheden af de billeder og tekster, der lægges på den enkelte annonce. Endvidere fremgår det, at indklagede ikke gennemfører undersøgelser af rigtigheden af de indtastede oplysninger i en proannonce. Kunden alene er ansvarlig for de oplysninger, der er anført og MM A/S kan ikke gøres ansvarlig for indholdet heraf. MM A/S forbeholder sig ret til at afvise emner, der ikke overholder betingelserne. Nævnet finder ikke, at det i sig selv er i strid med god ejendomsmæglerskik at indklagede i sine vilkår for brug af hjemmesiden MM A/S og produktet proannonce frasiger sig ansvaret for rigtigheden af de indtastede oplysninger. Nævnet har herved ikke taget stilling til, om det er i strid med anden lovgivning, herunder markedsføringslovens bestemmelser. Et tilsvarende forbehold fremgår imidlertid ikke af avisannoncerne. Det fremgår intetsteds, at boligen sælges uden MM A/S ejendomsmægler. Tværtimod fremstår annoncerne i deres layout som udarbejdet af MM A/S og indklagede. Indklagede er derfor ansvarlig for indholdet af annonceringen. At indklagede ikke har givet tydelig oplysning om, at boligen ikke sælges gennem MM A/S, giver indtryk af at boligen sælges gennem en ejendomsmægler og er derfor egnet til at vildlede potentielle købere. Indklagede burde have sikret sig, at annonceringen var klar og tydelig og har ved undladelsen af dette tilsidesat god ejendomsmæglerskik. Som følge af ovenstående tildeles indklagede en advarsel. Nævnet henstiller generelt, at indklagede fremover sikrer, at det tydeligt fremgår af de udbudte produkter på MM A/S, hvem der foretager annonceringen og forestår salget af boligen. Det fremgår af bekendtgørelse om formidling, udbud og rådgivning ved omsætning af fast ejendom 6, stk. 3, at en formidlingsaftale skal være underskrevet af samtlige aftaleparter. En formidlingsaftale er kun gyldig, hvis den er underskrevet af samtlige ejere, der fremgår af tingbogen. Det er derfor vigtigt, at ejendomsmægleren sikrer sig, at alle skødehavere får underskrevet aftalen. Den omstændighed, at der ikke er indgået en formidlingsaftale og at indklagede på annonceringstidspunktet ikke har sikret sig klagerens samtykke, er således ikke en overtrædelse af bekendtgørelsen. Thi bestemmes Indklagede ejendomsmægler, JJ, tildeles en advarsel. Kendelsen offentliggøres, jf. bekendtgørelse om Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere 13, stk. 3. 4

5 Mikael Sjöberg 5

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 208-2013 AA og BB mod CC og Ejendomsmægler Camilla Jønsson og Ejendomsmæglervirksomheden DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 30. januar 2013 har AA og BB indbragt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 7. september 2015 blev der i sag 287 2014-6184 AA og BB mod CC [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden DD [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 9. september 2014 har AA og BB

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 249 2013 AA [Adresse] [By] mod Ejendomsmægler Marie Louise Pedersen [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 29. november 2014 har AA indbragt ejendomsmægler

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 9. september 2013 blev der i sag 193-2012 KK og DD mod Interhus ApS/ Byggeselskabet af 10/9-2008 ApS Hersegade 32, 1. 4000 Roskilde og EU Udlejning AB Hersegade 34 C 4000 Roskilde afsagt sålydende

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2015 blev der i sag 264 2014 AA og BB mod CC [Adresse] [By] og Virksomheden Bjarne Schultz-Andersen ApS [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 3. februar 2014 har AA og BB

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2010 blev der i sag 107-2009 KK mod ejendomsmægler PP og ejendomsmægler GG og Ejendomsmæglervirksomheden DD afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 2. november 2009 har KK indbragt ejendomsmægler

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 232 2013 AA og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmæglervirksomhed DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. august 2013 har AA og BB indbragt ejendomsmægler CC og

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 184-2012 KK mod Ejendomsmæglerfirmaet AA A/S afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. juni 2012 har KK indbragt ejendomsmæglerfirmaet AA A/S og ejendomsmægler YY for

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 227-2013 AA mod Ejendomsmægler Karsten Bøgild Langgade 15 8305 Samsø og home Samsø v/ Karsten Bøgild Langgade 15 8305 Samsø afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde 3 ejerlejligheder til salg i en ejendom. Klagerne var interesserede i at afgive bud på en af ejerlejlighederne.

KENDELSE. Indklagede havde 3 ejerlejligheder til salg i en ejendom. Klagerne var interesserede i at afgive bud på en af ejerlejlighederne. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Annemette Lyngh Fælledvej 18 2200 København N Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 224-2013 KK mod MM og Ejendomsmæglervirksomheden Danbolig, Åbyhøj v/ Allan Bante Silkeborgvej 245 8230 Åbyhøj afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 16. maj 2013 har KK,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 150-2011 Ejendomsmæglervirksomheden RR indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 18. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 I sag 206-2013 KK mod Christian Blohm Frederiksværksgade 8 3400 Hillerød og evt Realmæglerne Hillerød ved Jan Kristiansen Frederiksværksgade 8 3400 Hillerød Der blev afsagt sålydende

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 29. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Dan Bendtsen v/tryg Professionelt Ansvar Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 8. februar 2012.

Læs mere

Klager. J.nr. 2009-0238. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2009-0238. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 4. oktober 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Mikael Lykke Sørensen og Claus Jeppesen v/ advokat Peter Henrik Würtz Lundborgvej 18 8800 Viborg Nævnet har modtaget

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 24. september 2014 blev der i sag 214-2014 efter genoptagelse AA og BB mod Ejendomsmægler Peter Christian Simmering afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 24. februar 2013 indbragte AA og BB ejendomsmægler

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. januar 2013 blev der i sag 182-2012 KK mod NN og PP ApS afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 2. maj 2012 har KK indbragt NN samt dennes ejendomsmæglervirksomhed PP ApS for Disciplinærnævnet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. januar 2014 I sag 202-2012 KK mod Ejendomsmægler PP og Ejendomsmæglervirksomheden AA afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 3. december 2012 har KK indbragt ejendomsmægler PP og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 226 2013 KK v/ejendomsmægler VV mod Ejendomsmægler NN afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 21. juni 2013 har VV på vegne af KK indbragt ejendomsmægler NN for Disciplinærnævnet

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0127 UL/li. København, den 14. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0127 UL/li. København, den 14. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne Øster Farimagsgade 95 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. juni

Læs mere

Kendelse. I november og december 2010 fulgte korrespondance mellem klageren, klagerens advokat og indklagede.

Kendelse. I november og december 2010 fulgte korrespondance mellem klageren, klagerens advokat og indklagede. Den 29. februar 2012 blev der i sag 149-2011 KK mod Ejendomsmægler AA og Ejendomsmæglervirksomheden PP afsagt sålydende Kendelse Ved klage af 12. februar 2011 har KK indbragt ejendomsmægler AA og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 268 2014 AA mod Ejendomsmægler Kim Nymark [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomhed BB [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 17. marts 2014 har AA indbragt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 07. december 2007 blev der i sag nr. 24-2007 AB og BB mod Ejendomsmæglerfirmaet CC afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 30. juli 2007 har advokat KK på vegne af AB og BB indbragt ejendomsmæglerfirmaet

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Ifølge retsbogsudskrift af 21. september 2009 fra Retten

Læs mere