Der er kommet følgende indsigelser/bemærkninger i høringsperioden: Indsiger Indhold Planafdelingens bemærkninger Forslag til ændringer i planen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der er kommet følgende indsigelser/bemærkninger i høringsperioden: Indsiger Indhold Planafdelingens bemærkninger Forslag til ændringer i planen"

Transkript

1 Indsigelse til forslag til lokalplan Område til detailhandel i Nr. Lyndelse Høringsperiode: Der er kommet følgende indsigelser/ i høringsperioden: Indsiger Indhold Planafdelingens Steen og Dinna Krogh Bøgevej 6 Poul-Erik Fugl Bøgevej Årslev 1. Indsigelse mod at der bygges på 1. sal, og med udendørs opholdsareal, der giver indbliksgener mod have og hus gennem vinduer. Ad 1. Rådgiver på ejerens vegne har pr. mail den 12. juni 2009 tilkendegivet, at de om nødvendigt afstår fra at byggeboliger på 1. sal, hvis det kan afbøde støjproblemet. Dette bekræftes desuden af bygherre/ejer pr. mail den 22. juni, hvoraf det fremgår at boligdelen udgår af projektet. Miljøafdelingen har pr. mail den 16. juni tilkendegivet at det vil blive svært at holde sig under støjgrænserne såfremt der etableres boliger på 1. sal. Ad 1. Lokalplanen ændres til Område til detailhandel på Bøgevej i Nr. Lyndelse. I redegørelsen og bestemmelsesdelen udtages muligheden for boliger. Formålet ændres til udelukkende at omfatte muligheden for detailhandel, ligesom bestemmelser vedr. boligerne udtages. Bestemmelse om etageantal ændres derfor til 1 etage. Planafdelingen vurderer udtagelsen af boligdelen afhjælper indbliksgener, samt at støjgener (i forhold til boliger på 1. sal) vil være problematisk i forbindelse med varelevering. Desuden giver løsningen bedre mulighed for varelevering idet antallet af p-pladser nedbringes. Det er vurderes desuden nødvendigt for at sikre muligheden for overdækket varelevering at boligerne inddrages i forhold til bebyggelsesprocenten. Planafdelingen anbefaler derfor ovennævnte løsning. 2. Indsigelse mod støjgener fra butik. 3. Ønsker ikke vejbump ved Bøgevej 4 og 6 idet det vurderes at give øget støjgener (nødbremsning, bump, Ad 2. Rådgiver har på Bygherrens vegne foreslået at det indskrives i lokalplanen, at støjen kan afhjælpes med støjhegn eller overdækket aflæsningssluse. Samt at det indskrives som forudsætning for byggeriets ibrugtagning. Planafdelingen anbefaler at byggefeltet udvides så det indeholder muligheden for at etablere en aflæsningssluse som overdækkes. Desuden anbefales at det indføjes i Forudsætninger for ibrugtagning, at der skal redegøres for de støjmæssige konsekvenser inden ny bebyggelse på arealet kan tages i anvendelse til butiksformål. Ad. 3 Ad 2. Ændring: 11 Forudsætning for ibrugtagningstilladelse Ny bebyggelse til butiksformål må ikke tages i brug før det ved en støjmæssig redegørelse kan godtgøres, at støjkravene i forhold til omgivelserne kan overholdes. Ad. 3 Krav om vejbump på Bøgevej udtages.

2 speed op) Ønsker at Bøgevej lukkes, alternativt forsynes med 2 bomme der åbnes ved akut behov for dette. Lukning af Bøgevej for gennemkørsel har ikke nogen direkte indflydelse på driften af en detailvarehandel på lokalplanområdet, og bygherre har på denne baggrund ikke noget imod at der findes en tilfredsstillende løsning på begrænsningen af den gennemgående trafik. Vejbumpet er foreslået af FMK med henblik på nedsættelse af farten. Bygherre indgår gerne i en dialog for at finde en tilfredsstillende løsning Proceduren for lukning af Bøgevej er at beboerne fremsender en ansøgning om lukning af Bøgevej. Sagen sendes i TMU, som beslutter enten at give afslag på ansøgningen eller sende sagen i høring hos politi, Vejdirektoratet samt øvrige berørte parter. Beboerne har ansøgt i 2007 om lukning af Bøgevej. Trafikafviklingen på Bøgevej behandles af vejkontoret. Dinna Krogh Bøgevej v. mail d. 2.februar 2009 aftalt at de behandles i forbindelse med lokalplanens vedtagelse 3. Anmodning om lukning af Bøgevej 4. Indsigere er blevet oplyst om at kloakledningen fra Carl Nielsensvej er hægtet på den mindre rørføring på Bøgevej, i stedet for direkte på den stor rørføring under Albanivej, hvilket kloakledningen ikke kan bære ved større nedbørsmængder. Svar Ad. 3 Ad. 4 Forsyningens : Efter nærmere undersøgelse af kloakledninger som løber fra Carl Nielsensvej via Kærvej til Bøgevej, har det vist sig at der på denne ledning ikke er tilsluttet vejvand, som først antaget. Forsyningen har derfor pt. sat renovering af hovedkloakken i Bøgevej i bero. Se Ad. 3 Birthe Jørgensen Bøgevej Årslev + 18 medunderskrivere (Bøgevej nr. 18, 20, 16, 14, 7, 12, 6, 11, 4, 8, 5, 15, 9 og 10) Fyns Politi 5. Ønsker at Bøgevej lukkes for at forbedre det lokale trafikale miljø, desuden er vejen ikke vejteknisk egnet til en større trafikmængde. 6. Stiller sig forbeholden overfor principtegningen med lastbilbakning for varekørsel ad Bøgevej og ind over selve p- arealet for kunder. Derfor ønsker vejteknisk Kontor sig orienteret og finder ikke der er fornøden vejadgang og plads til varekørsel samtidig med kundekørsel og parkering. Der henvises derfor til Færdselsloven 100, hvor der kræves politiets samtykke til vejanlæg, herunder parkeringspladser, der kan have væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling. Svar ad. 3 Se ad. 3 Ad. 6 Færdselspolitiet har indgivet en indsigelse vedr. vejadgangen og plads til varekørselen, som man ikke mener, kan afvikles tilfredsstillende samtidig med kundekørsel og parkering. Varelevering sker typisk udenfor butikkernes åbningstider, og en mulighed til imødegåelse af dette forhold kunne være at der indføjes en bestemmelse i lokalplanen om at vareindlevering kun må ske udenfor butikkens 2

3 Jette Stensdal Hansen Bøgevej 3A 1. Der vil fra 1. sals lejligheder og terrasser være indblik til hele ejendommens have. Ejendommen Bøgevej 3 A er ikke indtegnet på lokalplanens bilag. Ejeren ønsker svar hvorledes kommunen kompenserer for evt. tab vedr. evt. tab af ejendomsværdi. normale åbningstid f.eks. i tidsrummet kl om morgenen, samt kl På dette tidspunkt vil der ikke være parkeret biler på p-pladserne langs Bøgevej, og varekørsel vil kunne ske uhindret. Ovennævnte forhold vil kunne suppleres med angivelse af et parkeringsforbud på p- pladserne langs Bøgevej i ovennævnte tidsrum. Parkeringsforbudet vil kunne skiltes foran hver af p-pladserne. Endelig vil parkering langs Bøgevej kunne forhindres ved brug af en kæde, som afgrænser det for varekørselen nødvendige færdselsareal i tidsrummet op til levering af varer til butikken. Det er ikke umiddelbart muligt at fastlægge tidspunkter for vareindlevering i en lokalplan. Der vil dog blive bl.a. stillet følgende krav i forbindelse med godkendelse af anlæg af overkørsel fra ejendommen: For at sikre at parkering og manøvring på ejendommens areal skal det ved skiltning sikres: - at pladsen kun er til for butikkens kunder og vareleverandører, - at kundeparkering kun er tilladt i butikkens åbningstid og - at varelevering kun er tilladt udenfor butikkens åbningstid. Politiet har meddelt samtykke til betingelserne og meddelt at kun erfaring kan vise om de anførte betingelser er tilstrækkelige. Politiet accepterer at de anførte betingelser indføres i tilladelsen til brug af butikken og udenomsarealet i form af p-plads og vareindleveringssted. Planafdelingen/vejafdelingen ser derfor politiets indsigelse imødegået. Se svar ad 1. Naboejendommene er indtegnet på bilagene. Lokalplanen giver ikke anledning til kompensation. 3

4 3. Indsiger er ikke interesseret i vejbump mellem Bøgevej 4 og 6 hvilket vurderes at yderligere give støjgener uden at det vil nedsætte trafikmængden og dermed slitage og vedligehold af vejen. Se svar ad. 3 Indsiger ønsker at vejen lukkes for gennemkørende trafik. Vejdirektoratet 7. Det anbefales tilføjet i lokalplanen (redegørelsesdelen) at der tinglyst byggelinje på 10 m fra vejmidten (systemlinjen). Hertil skal der tillægges højde- og passagetillæg i henhold til Vejlovens 34, stk. 4 på ½ gang højdeforskellen samt mindst 1 m til passage. Ad. 7 De i indsigelsen nævnte byggelinier foreslås indføjet i lokalplanteksten, men de har ikke nogen direkte indflydelse på indholdet af lokalplanen, og den ønskede arealanvendelse i forhold til denne. Ad. 7 Tilføjes i redegørelsen: Albanievej: Der er tinglyst byggelinie på 10 m fra vejmidten (systemlinien). Hertil skal, lægges højde- og passagetillæg på ½ gang højdeforskellen samt mindst 1 m til passage. Planafdelingens Anbefales indarbejdet. 8. Vejdirektoratet anbefaler at der i lokalplanen 5 tilføjes oplysning om at der i lokalplanområdets vestskel mod Landevej etableres ubrudt hegn. Dette for at der ikke sker unødig trafik for hverken gående eller kørende færdsel mellem lokalplanområdet og hovedlandevejen uden for den eksisterende stitilslutning mod syd mellem Kærvej/Bøgevej og Albanivej. Ad. 8 Etablering af ubrudt hegn langs skellet mod Albanivej, kan tiltrædes, blot ser Bygherre gerne at der sikres en passage mellem busskuret ved Albanivej og lokalplanarealet, således at der er muligt for handlende at tage bussen, uden at skulle gå en større omvej for at nå butikken. Anbefales ikke indarbejdet, idet områdets fremtoning med fast hegn forringes. 9. Anbefales at der i lokalplanbestemmelse 6.8 for støj henvises til Miljøministeriet, Miljøstyrelsens Vejledning om støj fra veje. Ad. 9 Anbefales ikke indarbejdet idet boligdelen er udtaget af lokalplanen. 10. Anbefales at der tilføjes at skilt ikke må placeres på eller over anden ejendom, herunder hovedlandevejens arealer. Endelig bør det fremgå at evt. fremtidigt skilt udformes og opsættes således at lokalplanens kortbilag 2 og 3 justeres, således at galgeskiltsplaceringen ikke er i konflikt med hovedlandevejens arealer. Endelig bør det fremgå af bestemmelsen, at evt. fremtidigt skilt udformes og opsættes således, at det ikke medfører gener for trafikanter på hovedlandevejen. Ad. 10 Anbefales indarbejdet Bygherres kommentar: Skiltet som er foreslået placeret langs Albanivej kan udmærket stå et andet sted, eller evt. fjernes helt. Skiltet må selvfølgelig ikke genere trafikanterne med reflekser, lys mv. Ad. 10 Kortbilag nr. 2 og 3 ændres således det fremgår at skiltet er placeret på ejet areal. Tilføjes i 9.6 at skiltet kun må opsættes på egen grund. Skiltet skal opsættes på og over egen ejendom og respektere gældende byggelinjer langs Albanivej. 11. Vejdirektoratet anbefaler at der tilføjes ny bestemmelse om at ny bebyggelse ikke må tages i brug før der er etableret ubrudt hegn mellem lokalplanområdets vestskel og hovedlandevej 521, Albanivejs arealer. Ad. 11 se ad. 8 Desuden tilføjes: Skiltet udformes og opsættes således at det ikke medfører gener for trafikanter på hovedlandevejen. 4

5 12. Med henvisning til Planlovens 16, stk. 2 vedr. lokalplanområdets betjening ved vejkrydset Lumbyvej/Kærvej, skal det fremgå af lokalplanen, at der med henvisning til Vejlovens 71, stk. 5 kræves tilladelse fra Vejdirektoratet som bestyrelse for nærliggende hovedlandevej. Albanivej, for ændring/udvidet benyttelse af den private fællesvej Kærvej. Dette sker når vejtilslutningen er beliggende i sådan en afstand der er mindre end 50 m fra Albanivej. Ad. 12 I forbindelse med vejafdelingens udtalelse til Vejdirektoratet i forbindelse med indsigelse om de trafikale forhold i krydset Lumbyvej/Kærvej kan det konstateres at lastbiler der forlader detailhandelen, kun kan køre mod øst som følge af vejforholdene i og omkring det lysregulerede kryds Albanivej/Lumbyvej/Dømmestrupvej. Opsætning af skilte vil dirigere lastbilerne mod øst. Som vejbestyrelse har Vejdirektoratet herefter ikke noget at indvende mod projektet. Ad. 12 Indarbejdes i redegørelsen. 13. Vejloven siger at vejbetjeningen uden for lokalplanområdet i vejkrydset Lumbyvej/Kærvej kræver tilladelse fra Vejdirektoratet. Ad. 13 se ad Det forudsættes endvidere tilladelse fra Vejdirektoratet når der skal ske udstykning, matrikulering eller arealoverførsel på ejendomme i lokalplanområdet. De fremkomne ejendomme forudsættes fortsat vejbetjent via den privat fællesvej Kærvej til kommunevejen Lumbyvej som er beliggende mindre end 50 m. fra Albanivej. Ad. 14 tages til efterretning idet det er alm. procedurer ved områder beliggende til statsvej. 15. Lokalplan skal desuden gøre rede for at en forudsætning for lokalplanens realisering er at vejbetjeningen med de forventede store lastbiler med varer til den forudsatte forretning kan komme rundt i krydset Lumbyvej/Kærvej uden at genere den øvrige trafik. Vejbetjeningen skal også udføres på en trafikalforsvarlig måde i det pågældende vejkryds. Dokumentationen kan vises i lokalplanen. Ad. 15 Anbefales indarbejdet. Se desuden ad. 12 Ad. 15 Lokalplanens realisering forudsætter at vejbetjeningen med lastbiler kan komme rundt i krydset Lumbyvej/Kærvej uden at genere den øvrige trafik, samt er udført på en trafikforsvarlig måde. 16. Vejdirektoratet forudsætter at følgende bestemmelser fastholdes: 5.1, 7.5, 7.6, 9.3 Ad 16 Det er ikke hensigtsmæssigt at der sker ændringer i teksten af 5.1, 7.5, 7.6 og 9.6, hvorfor genforhandling med VD ikke anses for nødvendig. Anbefales af bestemmelserne fastholdes. Fyns Stift Asger Gewecke Klingenberg 2, Postboks 1140, 5100 Odense C 17. Bemærkninger til kommuneplantillægget, som omfatter et område der ligger indenfor kirkebyggelinien. Derfor anbefaler de at det medtages i kommende byggetilladelser at Stiftøvrigheden informeres og gives rettigheder i forbindelse med nabohøringer m.m. Ad. 17 Det er normal procedurer at såfremt byggeriet overholder 8,5 m meddeles der tilladelse uden forudgående høring, hvilket der kun kan gives tilladelse til ifølge lokalplanen. Ad. 17 Ingen ændringer 5

Lokalplan 1083 for en dagligvarebutik i Hornsyld

Lokalplan 1083 for en dagligvarebutik i Hornsyld Notatark Sagsnr. 01.02.05-P16-11- 13 Sagsbehandler Leni Petersen 17.2.2014 Bilag 2 - indsigelsesnotat Lokalplan 1083 for en dagligvarebutik i Hornsyld Der er i høringsperioden for forslag til lokalplan

Læs mere

Vurdering af bemærkninger. til kommuneplanændring 2008.24 med VVM-redegørelse, samt miljøgodkendelser for. Motorsportcenter Danmark

Vurdering af bemærkninger. til kommuneplanændring 2008.24 med VVM-redegørelse, samt miljøgodkendelser for. Motorsportcenter Danmark Vurdering af bemærkninger til kommuneplanændring 2008.24 med VVM-redegørelse, samt miljøgodkendelser for Motorsportcenter Danmark 1 Indholdsfortegnelse Indledning Side nr.: Resumé Kort over området med

Læs mere

LOKALPLAN NR. R 31.11.01

LOKALPLAN NR. R 31.11.01 Matr. nre:. Del af 19e, Refsvindinge By, Refsvindinge 19d, Refsvindinge By, Refsvindinge 19i, Refsvindinge By, Refsvindinge 19b, Refsvindinge By, Refsvindinge 19h, Refsvindinge By, Refsvindinge Anmelder:

Læs mere

Haslev Kommune Lokalplan nr. 68

Haslev Kommune Lokalplan nr. 68 Side 1 af 24 Haslev Kommune Lokalplan nr. 68 For et nyt boligområde på trekantsarealet afgrænset af Bråbyvej, Ny Ulsevej og Det tidligere Haslev Teknikum Maj 2006 Side 2 af 24 Side 3 af 24 REDEGØRELSE

Læs mere

Indsigelsesnotat. 4. august 2015. 1 Jon Søberg Casa Futura A/S Torvet 1A 8600 Silkeborg

Indsigelsesnotat. 4. august 2015. 1 Jon Søberg Casa Futura A/S Torvet 1A 8600 Silkeborg Indsigelsesnotat Dispensation fra lokalplan 10-014 til etablering af adgangsvej og rampeanlæg fra Rådhusgade til p-kælder under Silkeborg Torv. (Herunder kommentarer til partshøring i forbindelse med udkast

Læs mere

Lokalplan 140 For Hørsholm Bymidte - Hovedgaden - Udbygning samt facader og skilte

Lokalplan 140 For Hørsholm Bymidte - Hovedgaden - Udbygning samt facader og skilte Lokalplan 140 For Hørsholm Bymidte - Hovedgaden - Udbygning samt facader og skilte Tillæg 9 til Helhedsplan 2005-2016 1 Forslag til Lokalplan 140 Forslag til Lokalplan 140 er udarbejdet af Teknik og Miljø,

Læs mere

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib FORSLAG LOKALPLAN NR. 155 og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib August 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret

Læs mere

Udbygningsaftale. Udkast 1. september 2015. Mellem. KPC København A/S. Lyngby Taarbæk Kommune

Udbygningsaftale. Udkast 1. september 2015. Mellem. KPC København A/S. Lyngby Taarbæk Kommune Udkast 1. september 2015 Udbygningsaftale Mellem KPC København A/S og Lyngby Taarbæk Kommune Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001 holst-law.com Udkast til

Læs mere

Lokalplan nr. 368. For et område til centerformål ved Enghavevej og Skolevænget i Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommune. Ortofoto@COWI, 2012

Lokalplan nr. 368. For et område til centerformål ved Enghavevej og Skolevænget i Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommune. Ortofoto@COWI, 2012 Lokalplan nr. 368 For et område til centerformål ved Enghavevej og Skolevænget i Ringkøbing Ortofoto@COWI, 2012 Ringkøbing-Skjern Kommune 17. juni 2014 Lokalplanen er udarbejdet af COWI i samarbejde med

Læs mere

Lokalplan nr. 69.T23.1

Lokalplan nr. 69.T23.1 Lokalplan nr. 69.T23.1 Solcelleanlæg vest for Kollund Byvej 85, Kollund Hvad er en lokalplan? Planloven indeholder bestemmelse om, at et lokalplanforslag skal udarbejdes og offentliggøres, inden der udføres

Læs mere

Klage over afgørelse om miljøvurdering af forslag til lokalplan 324, Aktivitetshus i Sønderparken Fredericia Kommunes sags id.: 12/10606.

Klage over afgørelse om miljøvurdering af forslag til lokalplan 324, Aktivitetshus i Sønderparken Fredericia Kommunes sags id.: 12/10606. Fra: Sendt: 30. maj 2013 15:52 Til: 'nmkn@nmkn.dk'; 'keldogbritta@mail.dk' Cc: 'Johnny Christensen, LIFA A/S'; 'jcl@boli.nu'; 'fm@boligfa.dk'; 'mesterleif@profibermail.dk'; 'khkp@post.tele.dk'; 'antonaase@gmail.com';

Læs mere

Pandrup Kommune. For centerområdet i Pandrup By. Lokalplan nr. 233 Kommuneplantillæg nr. 11 Nedlæggelse af privat fællesvej

Pandrup Kommune. For centerområdet i Pandrup By. Lokalplan nr. 233 Kommuneplantillæg nr. 11 Nedlæggelse af privat fællesvej Pandrup Kommune Vedtaget af Byrådet d. 5. juli 2005 For centerområdet i Pandrup By Lokalplan nr. 233 Kommuneplantillæg nr. 11 Nedlæggelse af privat fællesvej Tinglyst d. xx.xx.2005 1 Samlet indhold for

Læs mere

Lokalplan nr. 81.E1.1

Lokalplan nr. 81.E1.1 Pugdalvej Lokalplan nr. 81.E1.1 Finlandsvej Grønlandsvej Estlandsvej Erhvervsområde ved Grønlandsvej i Vildbjerg Hvad er en lokalplan? Planloven indeholder bestemmelse om, at et lokalplanforslag skal udarbejdes

Læs mere

Den 8. november 2005 Århus Kommune

Den 8. november 2005 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 2. Afdeling Den 8. november 2005 Århus Kommune Juridisk-Teknisk Kontor Magistratens 2. Afdeling Kastaniegade 10, Århus N opførelse af 2 rækkehusbebyggelser

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

LOKALPLAN nr. 6. Erhvervsområde vest for motorvejen ved Padborg. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2000-2011 Bov Kommune

LOKALPLAN nr. 6. Erhvervsområde vest for motorvejen ved Padborg. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2000-2011 Bov Kommune LOKALPLAN nr. 6 Erhvervsområde vest for motorvejen ved Padborg Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2000-2011 Bov Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

Forslag. Lov om private fællesveje

Forslag. Lov om private fællesveje Til lovforslag nr. L 48 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 14. december 2010 Afsnit I Formål, anvendelsesområde og definitioner Kapitel 1 Formål 1. Loven skal medvirke

Læs mere

LOKALPLAN. For Kongevejen 205-209 FORSLAG

LOKALPLAN. For Kongevejen 205-209 FORSLAG LOKALPLAN 252 For Kongevejen 205-209 FORSLAG Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, der fastlægger de fremtidige forhold inden for lokalplanens område. En lokalplan kan omfatte et større område,

Læs mere

Lokalplan nr. 314. For områder til blandet bolig- og erhvervsformål ved Vesterhavsvej, Vedersø. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 314. For områder til blandet bolig- og erhvervsformål ved Vesterhavsvej, Vedersø. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 314 For områder til blandet bolig- og erhvervsformål ved Vesterhavsvej, Vedersø Ortofoto @ Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 2. april 2013 Lokalplanen er udarbejdet af Geopartner

Læs mere

Forslag til. Lokalplan nr. 3.1.4 og kommuneplantillæg 3 for et område til butiksformål ved Møllebakken i Tommerup

Forslag til. Lokalplan nr. 3.1.4 og kommuneplantillæg 3 for et område til butiksformål ved Møllebakken i Tommerup Forslag til Lokalplan nr. 3.1.4 og kommuneplantillæg 3 for et område til butiksformål ved Møllebakken i Tommerup Indholdsfortegnelse FORSLAG TIL LOKALPLAN 3.1-4 OG KOMMUNEPLANTILLÆG 3 FOR ET OMRÅDE TIL

Læs mere

Lokalplan nr. 237 Refsvindinge Bryggeri

Lokalplan nr. 237 Refsvindinge Bryggeri Lokalplan nr. 237 Refsvindinge Bryggeri Udarbejdet i Teknik- og Miljøafdelingen november 2012 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt

Læs mere

Butikker,kontorer, boliger og P-hus i karréen Jyllandsgade, Købmagergade, Sjællandsgade og Prinsessegade. Prinsessegade.

Butikker,kontorer, boliger og P-hus i karréen Jyllandsgade, Købmagergade, Sjællandsgade og Prinsessegade. Prinsessegade. Danmarks P P LOKALPLAN nr. 274 Butikker,kontorer, boliger og P-hus i karréen Jyllandsgade, Købmagergade, Sjællandsgade og Prinsessegade Kommuneplantillæg nr. 59 Miljøvurdering Norgesgade Ved Landsoldaten

Læs mere

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 4 INDLEDNING... 4 OFFENTLIG HØRING... 4 BORGERMØDE... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. LOKALPLANOMRÅDET... 5 LOKALPLANENS INDHOLD... 6 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

SAGS. ID. 938960. LOKALPLAN for et område til centerformål ved Banegårdsgade og Gersdorffsgade i Odder By 09.06.08 NR.1108

SAGS. ID. 938960. LOKALPLAN for et område til centerformål ved Banegårdsgade og Gersdorffsgade i Odder By 09.06.08 NR.1108 SAGS. ID. 938960 ODDER LOKALPLAN for et område til centerformål ved Banegårdsgade og Gersdorffsgade i Odder By 09.06.08 KOMMUNE NR.1108 Odder Kommune Lokalplan nr. 1108 Lokalplan for et område til centerformål

Læs mere

NR. Indsiger Indsigelsens indhold Forvaltningens bemærkninger 1 Erik Holm Strandvejen 274 Strib 5500 Middelfart

NR. Indsiger Indsigelsens indhold Forvaltningens bemærkninger 1 Erik Holm Strandvejen 274 Strib 5500 Middelfart Plan- og Bygningsafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4822 Fax +45 8888 5501 Dato: 9. december 2014 Sagsnr.: 2014-012728-87

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1093 For et område til centerformål ved Rådhusgade i Odder by 14.08.2006

LOKALPLAN NR. 1093 For et område til centerformål ved Rådhusgade i Odder by 14.08.2006 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1093 For et område til centerformål ved Rådhusgade i Odder by 14.08.2006 Odder Kommune Lokalplan nr. 1093 Lokalplan for et område til centerformål beliggende ved Rådhusgade

Læs mere

FORSLAG Lokalplan 0712-41 Ved Vejlevej og Paabyvej - et lokalt centerområde. Tillæg 36 til Kommuneplan 2010-2021 29. august - 24.

FORSLAG Lokalplan 0712-41 Ved Vejlevej og Paabyvej - et lokalt centerområde. Tillæg 36 til Kommuneplan 2010-2021 29. august - 24. 0712-41 FORSLAG Lokalplan 0712-41 Ved Vejlevej og Paabyvej - et lokalt centerområde Tillæg 36 til Kommuneplan 2010-2021 29. august - 24. oktober 2012 Forslag godkendt i byrådet d. 27. august 2012 Kolding

Læs mere

Lov om private fællesveje

Lov om private fællesveje (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-3526 Senere ændringer til forskriften LOV nr 379 af 02/05/2011 LBK nr 1048 af 03/11/2011

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 313, Blandet bolig og erhvervsområde på Skærbæk Havn og Tillæg 19 til Kommuneplan 2009 2021.

Endelig vedtagelse af Lokalplan 313, Blandet bolig og erhvervsområde på Skærbæk Havn og Tillæg 19 til Kommuneplan 2009 2021. BY & ERHVERV 17. december 2013 Sags id.: 10/17223 Sagsbehandler: Gitte Frank Andresen Endelig vedtagelse af Lokalplan 313, Blandet bolig og erhvervsområde på Skærbæk Havn og Tillæg 19 til Kommuneplan 2009

Læs mere