Bestyrelsesmødereferat nr. 08, 2012 Dato

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmødereferat nr. 08, 2012 Dato 2013-02-10"

Transkript

1 Bestyrelsesmødereferat nr. 08, 2012 Dato Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato Projekt Bestyrelsesmøde Ref. MSN Fordeling: Anders Udbye: Helene Fruelund: Lene Jorsal: Linda Jill Peitersen: Maria Sahl Nedergaard: Mette Lyse: Niels Sørensen: Ole Lyse: Per Klarup: Kirsten Jørgensen: Deltagere Foreningsrepræsentant Repræsenteret af telefon Initialer Lokalråd Anders Udbye AU Lokalråd Linda Jill Peitersen: næstformand LJP Idrætsforeningen/Lokalråd Maria Sahl Nedergaard MSN Lokalråd Mette Lyse: suppleant ML Skolebestyrelse/Lokalråd Niels Sørensen NS Lokalråd Ole Lyse: formand OL Lokalråd Per Klarup PK Fraværende Lokalråd Helene Fruelund: sekretær HF Lokalråd Lene Jorsal: suppleant LJ Kasserer Kirsten Jørgensen: kasserer (udenfor bestyrelsen) KJ

2 01 Lokalrådets formål Lokalrådets formål er iht. vedtægterne: 1. at varetage lokalsamfundets interesser, 2. at fremme dets udvikling og søge 3. at få medindflydelse i anliggender, som vedrører lokalområdet. Lokalrådet skal være et koordinerende, formidlende og igangsættende led i lokalsamfundet, og det er rådets opgave at være opmærksom på, hvilke planer, initiativer og behov, der opstår i lokalsamfundet, og informere beboerne i lokalområdet herom eksempelvis gennem Stouby Bladet og hjemmesiden Rådet skal fungere som kontaktled mellem lokalsamfundet, kommunen og andre. 02 Forslag til nye punkter på dagsordenen 03 Bemærkninger til forrige referat Den nye tekst i referaterne vil fremover stå i kursiv. 04 Igangværende Projekter Ansvarlig: Havkajak Lag forlanger at det er lokalrådet, der står for projektet, og ikke GIF, da det er Lokalrådet, der har søgt. Det kan dog overdrages efterfølgende. STOUBY KAJAKFÆLLESSKAB er støttet med kr fra Alfred Nielsens Stiftelse og kr fra Friluftsrådet. Arrangement søndag Og et frigivningskursus i juni måned Styregruppen i kajakfællesskabet Stouby Aktivitetspark Processen omkring Multibaner sættes i gang senere sammen med Stouby GIF. Der arbejdes stadig på en arbejdsdag evt. både en arbejdsdag i foråret og én i efteråret Nye udstykninger af byggegrunde i Stouby Lokalplanen for området nord for Mikkels Vej er godkendt. Grundene er klar til at blive solgt og byggemodnet. Der er kommet skilt op ved Skovhavegårdudstykningen. Nogle grunde er reserverede. Der er oprettet en side på Facebook, som hedder Stouby byggegrunde Lokalarkivet Ole har snakket med kommunen nu står der et nyt skilt; Der er nu kun indkørsel forbudt på skoledage mellem 07 og 17. Ole drøfter med kommunen om der evt. skal et skilt mere op, fordi folk ikke er helt sikre på, om de må køre derind. OL Frugthave i Stouby Stouby og Omegns Lokalråd har fået støtte på DKK ,00 fra landdistriktspuljen i Hedensted Kommune. Beløbet skal benyttes til etablering af en frugthave for hele landsbyen med ca. 100 frugttræer. Frugthaven må gerne blive til et demonstrationsprojekt. Stouby og Omegns Lokalråd er tovholder for projektet med inddragelse af andre interesserede i landsbyen. Side 2

3 Forslag fra Niels Sørensen: De gamle træer mod vest skal bibeholdes for at skabe læ. Der er ryddet nu Flittige hænder til Lokalrådet Vi har fået henvendelse fra Lis Høgh, tlf.: eller Jette Sørensen, tlf.: og Annette Kristoffersen, tlf.: Trafiksikkerhed Cykelsti til Hornsyld: Der er nedsat en cykelstigruppe (Linda, Anders, Dina Kjerkegaard og Helene) under lokalrådet/sim/lokale borgere, som har sendt ansøgning til Vejdirektoratet. Vi har desværre fået afslag, men vil søge igen, hvis der er puljer til det. Trafiksikkerhedsplanen bliver opdateret i Nu arbejdes der i et noget større perspektiv: Vi er gået sammen med bl.a. Hornsyld, Rårup, Bjerre og Stenderup om en omfattende etablering af cykelstier i Bjerre Herred. Møde blev aflyst pga. sygdom Vejafdelingen hos kommunen kigger på løsningsforslag. Det er et omfattende projekt med cykelstierne, som evt. kan opdeles i etaper. Flere byer i nærområdet er involveret som f.eks. Stenderup, Rårup, Bjerre og Juelsminde. Derfor kunne det være en idé, at oprette en styregruppe med et fælles mål, som har nogle undergrupper til at varetage de enkelte byers interesser og budgetter. Vi er i opstartsfasen Infoskærme i Multihuset Anders har undersøgt hvad det vil koste at stille en touch-skærm op i Multihuset. Anders og Rud undersøger nærmere. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har en fond, hvor vi kan søge. Anders og Rud havde møde 8/10-12 for at se hvad disse skærme kan. skærmene skal ses som opslagstavler. Vi kan komme i gang med en skærm for ,-. Hvis det skal være en touch-skærm koster det ca ,- mere. Anders har søgt om ,- kroner fra fonden for to touch-skærme, uddannelse og hardware, software, konsulenter, installation. For at inddrage Multihus og GIF, forsøger Anders at deltage i næste møde i Multihuset, og snakker med GIF. Der er søgt midler hos ministeriet for by bolig og landdistrikter, men vi fik desværre afslag. Der er enighed om, at infoskærme giver et godt indtryk og overblik og der skal derfor arbejdes videre med det. AU 05 Faste arrangementer Ansvarlig: Kjørmesgilde, Stoubys Aktive Pigers fest, Halfesten, sommerfesten Lokalrådet har opgaver ved sommerfesten. Lene er bindeleddet mellem Lokalrådet og Sommerfestudvalget. Kjørmesgilde og Stoubys Aktive Pigers fest forløb fint. Tilladelse fra Politiet vedr. halfest ok 06 Fremtidige projekter Ansvarlig: Kommuneplan 2013 og nye byggegrunde/nye udstykninger. Kommuneplanforslag udkommer til efteråret. Der var møde : vi skal komme med vores ønsker. Byernes potentiale skal fremhæves, og vi vil gerne have cykelstien med. Vi sender en indsigelse inden fristen. Der er indsendt indsigelse, og vi håber på positiv respons. Alle Side 3

4 Der var møde mandag Vedr. byernes potentiale på side 14 i KP ; Landsbyernes potentiale for udvikling i kommuneplanen bliver ændret efter at Ole har fremført det i teknik- og miljøudvalget. De 13 lokalcentre får nu samme status. Der er indgivet ønske om, at der i den kommende kommuneplan udlægges yderligere et område til boligformål, fordi en privat lodsejer har henvendt sig til lokalrådet vedr. udstykning af 2,4 ha til parcelhusgrunde/storgrunde vest for Vestre Ringvej. Den udpegede udstykning øst for Mikkels Vej kan give problemer pga. muligheden for arkæologiske fund. Et tillæg til kommuneplanen kan udfærdiges inden for et år, hvis der bliver behov for yderligere grunde. Stistrategi Biogasanlæg i nærheden af Daka Hver kommune skal udlægge et område til større landbrug. I Hedensted kommune er der tale om Bråskovvej nord + syd. Der er mange boliger i det område. Skal der klages ved høring. Der er enighed om, at punktet skal med til Visionsaftenen Kunst i Stouby: Ole Lyse har modtaget afslag fra Ny Carlsberg-fonden Venskabsby/samarbejde Birthe Frederiksen hos Region Midt skal udpege en kontaktperson til projektet om at etablere en venskabsby/samarbejde. Målet er at Stouby skal være international. Der arbejdes på det Arrangering af arbejdsdag Der har været arbejdsdag i forbindelse med opførelse af Kajakhuset. Planlægningen af arbejdsdagen er i gang. Den skal holdes på skolen. Der kan evt. skaffes dyrekød til grillmad. I den forbindelse blev det nævnt, at det kunne være interessant at arrangere en Jagtaften Visionsaften: Hvor skal vi hen Stouby den kl i Multihuset. Flg. punkter skal tages op og nævnes i næste Stouby Blad: Kommuneplanen, der er i høring Byggegrunde hvordan får vi gang i salget Cykelstier Erhvervsdrivende hvordan støtter vi de erhvervsdrivende Ældre hvordan fastholder vi de ældre i Stouby Frugthaven der skal plantes 100 frugttræer Kunst i Stouby Skolen, hvordan fremtidssikrer vi Stouby Skole EU samarbejde venskabslandsby ungesamarbejde over landegrænser Forskønnelse fondsoprettelse til opkøb af dårlige bygninger og istandsættelse? Markedsføring/branding af Stouby Andre aktuelle forhold Der skal endvidere sendes en invitation til hver formand i hver organisation/forening med mulighed for oplæg til visionsaftenen. Nye punkter: Afstemning om nyt logo Anders havde medbragt flere forskellige, flotte logoer til mødet Frivillighedshjælp til ældre eller syge i byen Visionsaftenen skal nævnes til halfesten. Der kan evt. laves et banner til halfesten, som reklame for visionsaftenen Forberedelsesmøder til Visionsaften: kl og kl Frivillighedshjælp Side 4

5 I Stenderup yder de frivillighedshjælp til ældre eller syge i byen, som f.eks. har brug for hjælp til indkøb. Det kunne være en idé at gøre det samme i Stouby. Der er enighed om, at det kunne være et punkt på dagsordenen til Visionsaftenen. 07 Økonomi orientering fra kassereren Ansvarlig: Linda har drøftet med Ingeborg hvordan indtægter fra annoncer kan gøres mere overskuelige for Ingeborg. Linda snakker med Kirsten om dette. Kirsten har lavet budget 2013 for bladet, og sender dette ud på mail. Vi forhører os om nogle af de frivillige hænder kunne hjælpe med udsendelse af regninger. Ansøgning til LAG er indsendt Der overføres DKK 9000,00 til Lokalrådet fra Alfred Nielsens stiftelse KJ 08 Stouby Bladet og Ansvarlig: Stoubybladet Næste deadline for indlæg i Stoubybladet er fredag den 25. januar 2013 Hjemmesiden kører fint. 09 Siden sidst Ansvarlig: Landsbyprisen gik til Hornsyld. Landdistrikstrådet har foreslået, at det fremover er lokalrådene, som stemmer om en vinder. 10 Eventuelt: Drøftelse af asfaltering flere steder end på Rosenvoldvej Lokalrådet betaler for afholdelse af stiftende generalforsamling i Kajakklubben. Hver onsdag kl kan man spille badminton (selvom man ikke har en makker). Ansvarlig: 11 Nye punkter Ansvarlig: Pilotprojekt omkring Brobyggerne i Hedensted Kommune. Brobyggerne er et korps af ildsjæle fra kommunens lokalsamfund. Dette korps skal komme med råd og vejledning og dermed hjælpe tilflyttere med at få en god start i deres nye omgivelser. Der er opstartsmøde på Hedensted Rådhus tirsdag den Maria Sahl Nedergaard vil gerne deltage i projektet. 12 Næste møde Ansvarlig: Per sørger for at booke mødelokaler, og sende påmindelse vedr. møder PK Forberedelsesmøder til Visionsaften tirsdag den kl og tirsdag den kl Næste bestyrelsesmøde tirsdag den kl Generalforsamling onsdag den Side 5

Bestyrelsesmødereferat Dato 17/3-15

Bestyrelsesmødereferat Dato 17/3-15 Bestyrelsesmødereferat Dato 17/3-15 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 17/3-15 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. Deltagere Foreningsrepræsentant Repræsenteret af e-mail Telefon Lokalråd Anders Udbye andersudbye@gmail.com

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Dato 2015-27-01

Bestyrelsesmødereferat Dato 2015-27-01 Bestyrelsesmødereferat Dato 2015-27-01 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2015-27-01 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. Maria Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com,

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Dato 9/9-15

Bestyrelsesmødereferat Dato 9/9-15 Bestyrelsesmødereferat Dato 9/9-15 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 9/9-15 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. Deltagere Foreningsrepræsentant Repræsenteret af e-mail Telefon Lokalråd Fruelund, sekretær

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Dato 19/5-15

Bestyrelsesmødereferat Dato 19/5-15 Bestyrelsesmødereferat Dato 19/5-15 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 19/5-15 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. Deltagere Foreningsrepræsentant Repræsenteret af e-mail Telefon Lokalråd Fruelund, sekretær

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-10-07

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-10-07 Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-10-07 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2014-10-07 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com,

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2014-06-26 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. MSN Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com,

Læs mere

Beretning fra Stouby og Omegns Lokalråd for perioden 14. april 2010 til. 12. april 2011.

Beretning fra Stouby og Omegns Lokalråd for perioden 14. april 2010 til. 12. april 2011. Beretning fra Stouby og Omegns Lokalråd for perioden 14. april 2010 til 12. april 2011. Så er foråret her efter en lang og kold vinter. Tiden flyver af sted og - hov - pludselig er der gået endnu et år

Læs mere

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus STARTTIDSPUNKT 02-09-2014 19:00:00

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus STARTTIDSPUNKT 02-09-2014 19:00:00 UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Hedensted Rådhus STARTTIDSPUNKT 02-09-2014 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 02-09-2014 22:00:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra den 30. juni

Læs mere

Årets julegave. Gavekort til forkælelse & lækre plejeprodukter

Årets julegave. Gavekort til forkælelse & lækre plejeprodukter Årets julegave Gavekort til forkælelse & lækre plejeprodukter Købes i hotellets reception helt indtil den 24. december kl. 12.00 eller på www.hotelvejlefjord.dk/gavekort til og med den 19. december 2010

Læs mere

Andst lokalråd. Referat Årsmøde 2014. Dagorden: Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Andst Forsamlingshus.

Andst lokalråd. Referat Årsmøde 2014. Dagorden: Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Andst Forsamlingshus. Andst lokalråd Referat Årsmøde 2014 Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Sted: Deltagere: Afbud: Andst Forsamlingshus. Fra lokalrådet :John, Simon, Niels Jørgen, Morten. Herudover 6 tilhørere, Anne Mette

Læs mere

- i samarbejde med stouby.nu. s u. o e e. n v. n H. Nr. 151-28. årgang februar 2013

- i samarbejde med stouby.nu. s u. o e e. n v. n H. Nr. 151-28. årgang februar 2013 Stouby Bladet - i samarbejde med stouby.nu St o la te s u n v b s e f 3 2 t s. y - s t e t godt s 17. febr te u a d februar, se mid r, te a s r s t e id b s o id e Fa fe e 5 l a r n H e Nr. 151-28. årgang

Læs mere

Beretning. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN.

Beretning. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN. Som noget nyt har vi i år, gjort opmærksom på årsmødet ved at sende en elektronisk meddelelse

Læs mere

Søg i lokalområdebøger. Broen males. Lokalområde Hagested. Ansvarligt fagområde. Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg. Er sagen afsluttet?

Søg i lokalområdebøger. Broen males. Lokalområde Hagested. Ansvarligt fagområde. Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg. Er sagen afsluttet? Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Broen males Dialogmøde: Efterår 2012 Teknik og miljø Broen trænger til maling. Vi får maling fra kommunen,

Læs mere

Ni-Design. Ring og få et godt tilbud Kvalitets arbejde til tiden. Murerarbejde udføres Nybygning Ombygning Reparation. Stouby Tropeplanter

Ni-Design. Ring og få et godt tilbud Kvalitets arbejde til tiden. Murerarbejde udføres Nybygning Ombygning Reparation. Stouby Tropeplanter 1 Bjerrevej 338, Bjerre, 8783 Hornsyld Mail: bjerre-el@mail.tele.dk www.bjerre-el.dk Stouby Tropeplanter v/harald Larsen Fakkegraveje 17, 7140 Stouby Tlf. 75 89 72 04 h.la@lic-mail.dk www.stoubytropeplanter.dk

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007 Orientering fra Fællesrådet Græsslåning af parker og grønne områder Julebelysning i Harlev Nyt fra Harlev- Framlev Grundejerforening Nyt fra Tåstrup Borgerforening

Læs mere

Stouby Bladet. Nr. 127-23. årgang februar 2009. - i samarbejde med stouby.nu. e a. e s s. f s. e e 1. a i. a 8. o S. d y a. t u b

Stouby Bladet. Nr. 127-23. årgang februar 2009. - i samarbejde med stouby.nu. e a. e s s. f s. e e 1. a i. a 8. o S. d y a. t u b Stouby Bladet - i samarbejde med stouby.nu Nr. 127-23. årgang februar 2009 godt t s e te - d y a b t u b to o S e 5 d i - s H e a s lf t e s s e t f s s e vn s a i l d e e st 1 a 8 F Jens Gram Petersson

Læs mere

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 08-04-2015 21:30:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Ring og få et godt tilbud Kvalitets arbejde til tiden. Murerarbejde udføres Nybygning Ombygning Reparation. Stouby Tropeplanter

Ring og få et godt tilbud Kvalitets arbejde til tiden. Murerarbejde udføres Nybygning Ombygning Reparation. Stouby Tropeplanter 1 Bjerrevej 338, Bjerre, 8783 Hornsyld Mail: bjerre-el@mail.tele.dk www.bjerre-el.dk Stouby Tropeplanter v/harald Larsen Fakkegraveje 17, 7140 Stouby Tlf. 75 89 72 04 h.la@lic-mail.dk www.stoubytropeplanter.dk

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Stouby Bladet. Nr. 150-27. årgang december 2012. - i samarbejde med stouby.nu. e s. r r. n i. d e. o u. d a. o 2. s i

Stouby Bladet. Nr. 150-27. årgang december 2012. - i samarbejde med stouby.nu. e s. r r. n i. d e. o u. d a. o 2. s i Stouby Bladet - i samarbejde med stouby.nu St o u b k n o k le Ju u le y r r r t - e s æ e n t c fe godt e s t fo 1 r 6 s b /1 te ø 2 d a r t n s, i b, d e s i d e o 2 Ju 5 7 Nr. 150-27. årgang december

Læs mere

Dyrlægen i Stouby. Ni-Design. Ring og få et godt tilbud Kvalitets arbejde til tiden. Murerarbejde udføres Nybygning Ombygning Reparation

Dyrlægen i Stouby. Ni-Design. Ring og få et godt tilbud Kvalitets arbejde til tiden. Murerarbejde udføres Nybygning Ombygning Reparation 1 Bjerrevej 338, Bjerre, 8783 Hornsyld Mail: bjerre-el@mail.tele.dk www.bjerre-el.dk r musik man gaard- Få designet og syet nyt tøj - eller det gamle repareret hos Ni-Design v / Ingeborg Sejr, Vejlevej

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: 23. maj 2011 Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN

Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: 23. maj 2011 Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af rådets beretning 3. Fremlæggelse af rådets handlingsplan 4. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra møde mellem Ribe Midt Lokalråd, Ribe Nord Lokalråd og Ribe Syd Lokalråd og Økonomiudvalget onsdag den 17. juni 2015.

Referat fra møde mellem Ribe Midt Lokalråd, Ribe Nord Lokalråd og Ribe Syd Lokalråd og Økonomiudvalget onsdag den 17. juni 2015. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 23. juni 2015 Journal nr. 15/6090 Login jsm Sagsbehandler Jes Seerup Møller Telefon direkte 76 16 10 47 E-mail jsm@esbjergkommune.dk fra møde mellem Ribe Midt Lokalråd,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF torsdag den 14.3. 2013

Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF torsdag den 14.3. 2013 Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF torsdag den 14.3. 2013 Til stede: Mikael, Rasmus, Jakob, Hanne Lene, Susanne, Mette J, Asbjørn, Britta, Mette L., Lisbet 1. Godkendelse af dagsorden og åben for tilføjelser:

Læs mere

Røsnæs Udvikling & Beboerforening For nemheds skyld har jeg forkortet foreningens navn til RUB i dette referat.

Røsnæs Udvikling & Beboerforening For nemheds skyld har jeg forkortet foreningens navn til RUB i dette referat. Røsnæs Udvikling & Beboerforening For nemheds skyld har jeg forkortet foreningens navn til RUB i dette referat. Bestyrelsesmøde tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.00 i klubhuset Konstituering: Valg af formand

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling tirsdag den 28, november 2006 kl. 19.00

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling tirsdag den 28, november 2006 kl. 19.00 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling tirsdag den 28, november 2006 kl. 19.00 Generalforsamling afholdtes i Tunehallen. Der var medlemmer fra 31 parceller til stede. Formanden

Læs mere

Tønder Kommunes Landdistriktsråd

Tønder Kommunes Landdistriktsråd Referat Halvårsmøde med lokalrådsrepræsentanter, Tønder Kommune Dato og tid 3. oktober 2007, 19.00-22.00 Sted Deltagere: Tønder Kommunes Landdistriktsråds bestyrelse Tønder Kommune Brøns-Rejsby Friskole

Læs mere