LOKALPLAN BOLIGER, HJØRRINGVEJ NR. UTTRUP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 12-065 BOLIGER, HJØRRINGVEJ NR. UTTRUP"

Transkript

1 LOKALPLAN BOLIGER, HJØRRINGVEJ NR. UTTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MAJ 2004

2 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg Brygge 5, Postboks 219, 9400 Nørresundby Tlf Forsidebilledet viser den nedlagte lervarefabrik

3 Indholdsfortegnelse Vejledning Hvad er en lokalplan?... 5 Redegørelse Lokalplanens baggrund og formål... 7 Lokalplanområdet... 7 Lokalplanens indhold... 8 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning... 8 Miljøforhold... 9 Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder Servitutter Lokalplanbestemmelser Indledning Formål Område og zonestatus Arealanvendelse Udstykning Bebyggelsens placering og omfang Bebyggelsens udseende Ubebyggede arealer Veje, sti og parkering Tekniske anlæg Miljø Grundejerforening Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug Lokalplan og byplanvedtægt Servitutter Retsvirkninger Vedtagelse Tinglysning Bilag Erhvervskatagorier, Bilag A * Støj fra trafik, Bilag C * * Bilagene stammer fra kommuneplanen. I lokalplanen er de medtaget i relevante uddrag. Matrikelkort... Bilag 1 Arealanvendelse... Bilag 2 Aalborg Kommune

4

5 Vejledning Hvad er en lokalplan? Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i et område og give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed. I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt område. Lokalplanen består af: Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om lokalplanens indhold. Herudover redegøres der bl.a. også for de miljømæssige forhold, om hvordan lokalplanen forholder sig til anden planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder. Planbestemmelserne, der er de bindende bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse. Illustrationer samt tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere planbestemmelserne og er således ikke bindende. Bilag: Matrikelkort, der viser afgrænsningen af området i forhold til skel. Arealanvendelseskort, der viser, hvordan området er disponeret. Kortet hænger nøje sammen med lokalplanbestemmelserne og er bindende. Øvrige bilag. Lokalplanen indeholder herudover følgende bilag: Erhvervskategorier og Støj fra trafik, som specifiserer lokalplanbestemmelserne. Hvornår laves der lokalplan? Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at lave lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone. Lokalplanforslaget Når byrådet har udarbejdet et forslag til lokalplan offentliggøres det i mindst 8 uger. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når offentlighedsperioden er slut vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter vedtages planen endeligt. Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag. Den endelige lokalplan Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt og bekendtgjort den i avisen, er den bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. Retsvirkninger Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i afsnittet Retsvirkninger i lokalplanen. Kommuneplantillæg Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med de gældende kommuneplanrammer. Derfor ændres de eksisterende kommuneplanrammer i et tillæg til kommuneplanen. Tillægget offentliggøres samtidig med lokalplanen og med samme indsigelsesfrist. Kommuneplantillægget findes i et særskilt hæfte. Byrådet har ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde et lokalplanforslag. Aalborg Kommune 5

6

7 Redegørelse Nord Forbindelsesvejen Nørre Uttrup Skole Sundsholmen Uttrupvej Solsideparken Hjørringvej Gammel Kongevej Motorvej Lokalplanområdets afgrænsning, mål ca. 1: Luftfoto optaget Lokalplanens baggrund og formål Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af et ønske om at kunne opføre en bebyggelse med plejeboliger, omfattende ca. 40 boliger med tilhørende støttecenter og service i tilknytning hertil. Lokalplanområdet Lokalplanens område er vist på luftfotoet. Lokalplanområdet er beliggende mellem Hjørringvej og Gammel Kongevej. Lokalplanområdet har været anvendt til fabrikation af lervarer. De tidligere fabriksbygninger ligger Maj

8 Redegørelse stadig i området, og de fremstår med rødpudsede facader som en sammenhængende, stor bygningsmasse. Mod øst og nord ligger et boligområde, der består af enkelte villaer og etagebebyggelse. Mod syd ligger en tankstation, og mod vest på den anden side af Hjørringvej ligger et blandet bolig- og erhvervsområde. Lokalplanområdet dækker et areal på ca m 2. Lokalplanens indhold Lokalplanen giver mulighed for, at der kan opføres en bebyggelse med ca. 40 plejeboliger med tilhørende støttecenter. Bebyggelsen i området kan ske i op til 3 etager og med et byggeri, der fremstår med murede facader med altaner i stål. Bebyggelsen kan blive op til 11 m høj. Det er sikret at den eksisterende skorsten kan blive stående som et minde om den tidligere fabrik. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning Forholdet til kysten Lokalplanens område ligger i kystnærhedszone, der er defineret som et 3 km bredt bælte langs de danske kyster. Ifølge planloven skal der gøres rede for, hvordan planlagte bebyggelser og anlæg i denne zone vil kunne påvirke kysten visuelt. Området ligger i tætbyen med udsigt over fjorden mod øst. Mod syd er der ingen visuel kontakt med fjorden. Lokalplanens område ligger endvidere så langt fra kysten, at bebyggelsen vil være vanskelig at skille ud fra den øvrige bebyggelse i bydelen. Billede fra området 8 Maj 2004

9 Redegørelse Nord Illustration af en mulig kommende bebyggelse Kommuneplanen Lokalplanens bestemmelser er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, da lokalplanområdet ønskes med en højere bebyggelsesprocent. Derfor er der udarbejdet kommuneplantillæg nr Dette skal være godkendt senest samtidig med, at denne lokalplan vedtages endeligt. Bolig- og befolkningsprognose Inden for området etableres ca. 40 boliger. Områdets institutioner skønnes ikke berørt heraf. Kollektiv trafik Der er busforbindelse på Hjørringvej inden for 100 m fra lokalplanområdet. Miljøforhold Opvarmning Bebyggelsen skal tilsluttes et kollektivt varmeforsyningsanlæg efter Aalborg Kommunes anvisning. Grundvand Lokalplanområdet ligger i et område med begrænsede drikkevandsinteresser. Derfor stilles der ikke særlige krav til sikring af grundvandet i forbindelse med en fremtidig anvendelse af området til boligbebyggelse. Lokalplanområdet bliver forsynet med vand fra Nr. Uttrup Vandværk. Med hensyn til oplysninger om tinglyste og ikke tinglyste vandledninger kan der derfor henvises til Nr. Uttrup Vandværk. Kloakering Lokalplanområdet er omfattet af kommunens spildevandsplan. Området er fælleskloakeret. Spildevandsplanen vil blive ændret, så lokalplanområdet pålægges separatkloakering. Separat overfladevand og separat spildevand skal afledes mod øst til den eksisterende offentlige ledning i Gammel Kongevej. Da den offentlige ledning Maj

10 Redegørelse er kraftigt belastet, skal overfladevandet inden afledning fra lokalplanområdet forsinkes i bassin (fortrinsvis rørbassin). Spildevand ledes til Renseanlæg Vest. Under kraftig regn udledes opspædt spildevand til Limfjorden. Jordforurening På lokalplanområdet har der foregået aktiviteter der kan havde givet anledning til jordforurening. Nordjyllands Amt har endnu ikke taget stilling til kortlægning i henhold til jordforureningsloven. Status for kortlægningen kan fås ved henvendelse til Nordjyllands Amt, Grundvandskontoret. Før arealet kan anvendes til bolig skal det sikres, at den tidligere arealanvendelse ikke vil give anledning til udeluft- og indeklimaproblemer. Hvis et kortlagt areal eller en del af et kortlagt areal ønskes anvendt til bolig, skal ejer eller bruger af arealet ansøge amtsrådet om tilladelse, før man ændrer anvendelsen af det kortlagte areal. Opgravning og flytning af forurenet jord skal anmeldes til kommunalbestyrelsen. Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde konstateres tegn på jordforurening, skal arbejdet standses og kommunens tekniske forvaltning underrettes. Amtsrådet vurderer, om der skal fastsættes vilkår for det videre arbejde. Der henvises til miljøbeskyttelseslovens 21 og jordforureningslovens 71. Renovation Ved etageejendomme vurderes, om der er så store affaldsmængder, at der er basis for at etablere affaldsøer på grunden. Opsamlingen kan ske i kuber/containere eller, hvor det er praktisk muligt og økonomisk forsvarligt, i underjordiske containere. Underjordiske løsninger er mindre synlige og støjgenerne er mindre. Ved etablering af skakte skal der tages højde for pligten til at kildesortere. Dvs. mulighed for at etablere skakte, der kan håndtere flere affaldstyper. Desuden skal der tages hensyn til renovationsarbejdernes arbejdsmiljø. Yderligere oplysninger findes på Erhverv: Mod vest ligger der på den anden side af Hjørringvej enkelte butikker, en frisør, en take-away restaurant og enkelte boliger. Denne arealanvendelse vil ikke få betydning for anvendelsen af lokalplanområdet til boliger. Umiddelbart syd for området ligger en benzin- og servicestation. Inden for 20 meter fra skel til lokalplanområdet ligger virksomhedens vaskehal samt pusleplads i tilknytning hertil. Puslepladsen er udendørs og er dækket af et halvtag med en bræddevæg over mod lokalplanområdet. I autobranchebekendtgørelsen er det fastsat, at opmarch til autovaskehaller og aktiviteter i forbindelse hermed (pusleplads) ikke må finde sted udendørs inden for en afstand af 20 meter fra forureningsfølsomme områders skel. Denne afstandsgrænse er fastsat for at mindske de støjmæssige gener fra aktiviteterne. Imidlertid ligger tankstationen i et område udlagt til blandet bolig og erhverv. Denne områdetype er omfattet af autobranchebekendtgørelsens definition på et forureningsfølsomt område. Lokalplanens gennemførelse vil således ikke medføre ændringer for virksomheden. Til gengæld bør der ved bebyggelsens placering og udformning så vidt muligt tages hensyn til, at der kan foregå støjende aktiviteter. Hvis der medføres væsentlige gener, kan der meddeles påbud om afhjælpende foranstaltninger. Trafikstøj Trafikstøj skal måles som anført i Miljøstyrelsens vejledning om trafikstøj i boligområder. 10 Maj 2004

11 Redegørelse Årsdøgntrafikken sættes til med en tungtrafikandel på 6 8 %. Hvis der således regnes med ca lette køretøjer og 980 tunge køretøjer samt en hastighed på 60 km/t (skiltet hastighed) fås ved anvendelse af Vejdirektoratets beregningsmodel for vejtrafikstøj et trafikstøjniveau ved vejmidte på 68,9 db. Grænseværdien for vejtrafikstøj er for boliger 55 db regnet ved boligområdets start / bygningsfacade. Skal denne grænseværdi overholdes alene ved afstand vil den nødvendige afstand afhænge af terrænets beskaffenhed mellem vej og boliger (størst dæmpning ved blødt terræn (græs, bevoksning o.l.). Da der er lagt op til byggeri i 3 etager vil minimumsafstanden ligge et sted mellem 100 og 150 meter. Da hele lokalplanområdet ligger inden for en afstand af 50 meter fra Hjørringvej kan den nødvendige dæmpning ikke opnås ved afstand alene. Ny og ændret bebyggelse skal sikres mod trafikstøjgener fra Hjørringvej. For at sikre et acceptabelt støjniveau i bebyggelsen fastsætter lokalplanen, at det indendørs støjniveau fra vejtrafik ikke overstiger 30 db(a) i beboelsesrum og 35 db(a) i kontorer og lignende. Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder Der kan ikke uden samtykke fra Politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., der kan have væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling (se færdselslovens 100). Servitutter Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, forinden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område. På udendørs opholdsarealer må støjniveauet fra vejtrafikken ikke overstige 55 db(a) ved boliger (bortset fra altaner) og 60 db(a) ved kontorer og lignende (bortset fra altaner). Se Bilag C, Støj fra trafik. Maj

12

13 Anmelder: Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby. Tlf Planbestemmelser Nord Lokalplanområdets afgrænsning, mål 1:4.000 Indledning Lokalplanens bestemmelser er bindende og tinglyses på de ejendomme, der omfattes af lokalplanen. Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er altså ikke lokalplanbestemmelser og er således ikke bindende. Maj

14 Planbestemmelser 1. Formål Lokalplanens formål er at sikre 1.1 at området kan anvendes til boligformål med tilhørende offentlig service, 1.2 at bebyggelse, beplantning, belysning og skiltning udtrykker en samlet helhed i udformning og materialevalg, og 1.3 at der udlægges arealer til parkering, der skal indpasses harmonisk i området. 2. Område og zonestatus 2.1 Matrikeloversigt Lokalplanens område er vist på Bilag 1. Lokalplanen omfatter følgende matrikelnumre: Nørre Uttrup By, Hvorup 22 d og 32 ac samt alle parceller, der efter den udstykkes fra de nævnte ejendomme inden for lokalplanens område. 4. Udstykning 4.1 Transformerstationer og andre tekniske anlæg til områdets lokale forsyning kan uanset byggelovens bestemmelser om mindste grundstørrelser udstykkes som sokkelgrunde. 5. Bebyggelsens placering og omfang 5.1 Der kan inden for lokalplanområdet opføres bebyggelse inden for det byggefelt, der er vist på Bilag 2. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 110. Enkelte mindre bygninger som redskabsskure o.l. kan opføres uden for byggefeltet, dog ikke nærmere veje og stier end 5 m. 5.2 Højde Bebyggelsen kan højest opføres i 3 etager med en maksimal bygningshøjde på 11 m. 2.2 Zoneforhold Lokalplanområdet er i byzone. 3. Arealanvendelse 3.1 Anvendelse Boliger - etageboliger Service - der naturligt knytter sig til plejeboliger. Offentlig formål - plejeboliger mv. og servicecenter. Inden for lokalplanens område kan der opføres transformerstationer og andre tekniske anlæg til områdets forsyning. Se Bilag A, erhvervskategorier. Illustration af en mulig kommende bebyggelse 14 Maj 2004

15 Planbestemmelser 6. Bebyggelsens udseende 6.1. Tage Tage må udføres som flade tage. Tagbeklædning skal udføres af tagsten af tegl, af skifer, eternitskifer eller af tagpap med ovenlys af glas/aluminium Facader Facader skal udføres af blank murværk i tegl med partier i materialer som stål eller lignende i en lysgrå farve Vinduer og døre Vinduer og udvendige døre skal fremstå i træ med dækkende maling. Dog kan træ kombineres med metalprofiler udvendigt Mindre bygninger Mindre bygninger, såsom redskabsskure, cykelskure m.m., kan udføres med ydervægge af træ og tagbeklædning af tagpap. 6.5 Antenneanlæg Der må ikke opsættes individuelle udvendige antenneanlæg på bygningsfacader, der er synlige fra offentlige veje, stier og rekreative arealer. 6.6 Skiltning Skilte skal udformes med henblik på at orientere og må ikke dominere omgivelserne. Der må ikke opsættes skilte på facaderne, bortset fra mindre orienteringsskilte umiddelbart ved siden af dørene. Der må ikke opsættes lysskilte (neon og lignende). Belysning af skilte og bygninger må ikke virke generende for trafikken og omgivelserne i øvrigt. Skiltes udformning og placering skal godkendes af Aalborg Kommune. Kommunen administrerer skiltning efter byggelovens bestemmelser, suppleret med lokale retningslinier for erhvervsfacader og skilte. 6.7 Bevaring af bebyggelse Den eksisterende skorsten kan bevares, renoveres eller genopføres. 7. Ubebyggede arealer 7.1 Plantebælte Langs Hjørringvej udlægges areal til et afskærmende beplantningsbælte, støjvold eller støjdæmpende hegn. 7.2 Opholdsarealer Der skal udlægges et opholdsareal til beboerne og de ansatte på min. 10 % af det bebyggede areal. Altaner kan medregnes hertil. 7.3 Terrænregulering Regulering af eksisterende terræn skal ske med størst mulig hensyntagen til områdets nuværende terrænformer. Terrænreguleringer på mere end ±0,5 m i forhold til eksisterende terræn (færdigreguleret terræn efter byggeriets fuldførelse), eller terrænreguleringer nærmere skel end 1,0 m må ikke foretages uden Aalborg Kommunes tilladelse. 7.4 Udendørs oplag Udendørs oplag må kun placeres inden for gårdarealer, der er indrettet til formålet, og som er hegnet med tæt hegn mod omgivelserne. 8. Veje, sti og parkering 8.1 Vejadgang Vejadgang til lokalplanområdet må kun ske fra Gammel Kongevej. I princippet som vist på Bilag Stiadgang Der skal sikres adgang for gående fra Hjørringvej Maj

16 Planbestemmelser 8.3 Parkering Parkeringspladser skal indrettes som følgende: Plejehjem, ældreboliger mv.: 1 P-plads pr. 4 boligenheder Andre boliger mv. 1½ P-plads pr. bolig 1 P-plads for hver 2 ansatte. 9. Tekniske anlæg 9.1 Ledninger Ledninger for el, telefon, antenne og lignende må kun udføres som jordkabler. Ny bebyggelse inden for lokalplanens område skal separatkloakeres. Overfladevandet skal, inden afledning fra lokalplanområdet, forsinkes i bassin (fortrinsvis rørbassin). 9.2 Øvrige tekniske anlæg Transformere, pumpestationer og lignende kan etableres, når de opfylder kravene i lokalplanens pkt. 3 om anvendelse og pkt. 6 om bebyggelsens udseende, og når de ikke er til gene for områdets beboere og erhvervsdrivende. 9.3 Antenneanlæg Se Opvarmning Al opvarmning af bebyggelse skal ske med fjernvarme. 9.5 Renovation Ved projektering skal der reserveres de nødvendige arealer til sortering, opbevaring og transport af affald, i overensstemmelse med Renovationsvæsenets regulativer. 10. Miljø 10.1 Miljøklassificering Inden for lokalplanens område må der kun etableres virksomheder inden for miljøklasse 1-2. Se Bilag A Støj fra trafik Ved ny bebyggelse skal det sikres, at støjniveauet fra trafikken ikke overstiger 30 db (A) i sove- og opholdsrum. Støjniveauet fra trafikken må ikke overstige 55 db(a) på udendørs opholdsarealer ved boliger (jf. Bilag C). 11. Grundejerforening Ingen bestemmelser. 12. Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug 12.1 Fjernvarmepligt Ny bebyggelse eller ændret anvendelse må ikke uden Aalborg Kommunes tilladelse tages i brug, før den er tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg efter kommunens anvisning Overholdelse af støjniveau Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før det er dokumenteret, at støjniveauet i sove- og opholdsrum omtalt i pkt kan overholdes Fællesanlæg Ny bebyggelse må ikke uden Aalborg Kommunestilladelse tages i brug, før de ubebyggede arealer er anlagt i overensstemmelse med: - pkt. 7.1 (beplantning og støjvold) - pkt. 7.2 (fælles opholdsareal) - pkt. 8.3 (parkering) 16 Maj 2004

17 Planbestemmelser 13. Lokalplan og byplanvedtægt Ingen eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt. 14. Servitutter Ingen servitutter aflyses. 15. Retsvirkninger Lokalplanen 15.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planen Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i lokalplanområdet kan fortsætte som hidtil Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at anlæg mv., som er indeholdt i planen, skal etableres Byrådet kan meddele dispensationer, der ikke er i strid med planens principper Skønnes en ansøgning om dispensation at berøre naboer, skal der foretages en naboorientering, før dispensationen kan gives Nyt byggeri, anlæg og ændret anvendelse, som er i strid med planens principper, kan kun etableres ved udarbejdelse af en ny lokalplan Når det er nødvendigt for at virkeliggøre lokalplanen, kan byrådet ekspropriere. Maj

18 Planbestemmelser Vedtagelse er endeligt vedtaget af Aalborg Byråd den Henning G. Jensen borgmester Jens Kristian Munk kommunaldirektør?? Lokalplanen er offentligt bekendtgjort den fra hvilken dato planens retsvirkninger indtræder. John H. Simonsen Arkitekt 18 Maj 2004

19 Tinglysning Maj

20

21 Erhvervskategorier: Bilag A Vejledning om miljøklasser og beskyttelsesafstande Virksomhederne er opdelt i 7 miljøklasser, hvor klasse 1 er den mindst miljøbelastende, og klasse 7 den mest miljøbelastende. Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger. Klasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i mindre grad, og som bør placeres i erhvervs- eller industriområder evt. i randzonen tættest ved forureningsfølsom anvendelse. Klasse 4 omfatter virksomheder og anlæg, som er noget belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel bør placeres i industriområder. Klasse 5 omfatter virksomheder og anlæg, som er ret belastende for omgivelserne, og derfor skal placeres i industriområder. Klasse 6 omfatter virksomheder og anlæg, som er meget belastende for omgivelserne, og derfor skal placeres i større industriområder, så den ønskede afstand i forhold til forureningsfølsomme naboer kan opnås. Klasse 7 omfatter virksomheder og anlæg, som er særligt belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel skal placeres i områder, indrettet til særligt miljøbelastende virksomhed (normalt kommuneplanens M-områder). Herudover findes der en række virksomheder og anlægstyper med specielle beliggenhedskrav, hvor afstanden til boligområder skal være større end 500 meter. Som eksempel kan nævnes særligt risikobetonet produktion, større skibsværfter, flyvepladser, skydebaner, motorsportsbaner og lignende. Der opereres med følgende minimumsafstandskrav: Klasse 1 0 meter (i forhold til boliger) Klasse 2 20 meter (i forhold til boliger) Klasse 3 50 meter (i forhold til boliger) Klasse meter (i forhold til boliger) Klasse meter (i forhold til boliger) Klasse meter (i forhold til boliger) Klasse meter (i forhold til boliger) Der kan forekomme situationer, der berettiger virksomheder til en anden miljøklassificering, end angivet i skemaet "Erhvervskategorier" på de følgende sider. Fx hvis en virksomhed foretager forureningsbegrænsende foranstaltninger udover det, der er normalt i forhold til gængse forureningsbegrænsende produktionsmetoder. I så fald kan en lavere klassificering accepteres, dvs. en kortere nødvendig afstand i forhold til forureningsfølsomme formål som fx boliger. Omvendt kan det være nødvendigt at klassificere en virksomhed højere end forudsat, hvis virksomheden forurener udover, hvad der er normalt for den pågældende virksomhedstype. Der er altså ikke tale om afstandskrav, der skal overholdes. Men hvis afstanden tillades kortere end den, der fremgår af skemaet på de følgende sider, må det ske ud fra en konkret vurdering af den enkelte virksomheds forureningsbelastning på både kort og langt sigt. Maj

22 Bilag A: Erhvervskategorier Anvendelse Eksempler på virksomhedstyper Miljøklasse Bemærkninger Service Bedemand o.l. 1 Ejendommægler o.l. 1 Frisør o.l. 1-3 Institutioner Børneinstitution 1-3 Døgncenter/forsorg 1-2 Kollegie 1-2 Ungdoms/ældrebolig 1-2 Ældreinstitution 1-2 Tekniske anlæg Antenneanlæg (små) Beskyttelsesrum 22 Maj 2004

23 Støj fra trafik: Bilag C Støj fra vejtrafik Støjen fra vejtrafik afhænger af antallet af biler, disses hastighed og andelen af tunge køretøjer. Ved registrering af vejtrafikstøj anvendes en gennemsnitsværdi af støjens variation i et døgn. Under normale omstændigheder skal årsdøgntrafikken være på mellem og biler, før støjniveauet overstiger de 55 db(a), der er grænsen for støjfølsomme formål, fx boliger. Eksisterende og planlagte veje Arealer langs eksisterende og planlagte veje må ikke anvendes til støjfølsomme formål, hvor trafikstøjen overstiger de grænseværdier, der er angivet i Skema 1. Nye veje og varige trafikomlægninger Ved anlæg af nye veje og ved varige trafikomlægninger, som giver øget trafik på eksisterende veje, skal følgende støjniveauer søges overholdt på arealer udlagt til støjfølsomme formål: Nuværende udendørs vejtrafikstøjniveau: Fremtidigt udendørs vejtrafikstøjniveau: under 55 db(a) max. 55 db(a) db(a) max. 65 db(a) over 65 db(a) max. nuværende niveau Anvendelse Udendørs Indendørs støjniveau støjniveau Rekreative områder i det åbne land: - sommerhusområder 50 db(a) 30 db(a) - grønne områder og campingpladser 50 db(a) Rekreative områder i/nær byområder: - bydelsparker, kolonihaver, nyttehaver og turistcampingpladser 55 db(a) Boligområder: - boligbebyggelse 55 db(a) 30 db(a) - daginstitutioner mv. 55 db(a) 35 db(a) - opholdsarealer 55 db(a) Offentlige formål - hospitaler 55 db(a) 30 db(a) - uddannelsesinstitutioner mv. 55 db(a) 35 db(a) Liberale erhverv mv. - hoteller 60 db(a) 30 db(a) - kontorer mv. 60 db(a) 35 db(a) Skema 1: Grænseværdier for vejtrafikstøj. Særlige regler for midtbyen For at fastholde midtbyens blandede bymæssige anvendelse kan der indpasses støjfølsomme anvendelser på arealer med støjniveauer som angivet i Skema 2, såfremt - det ikke er muligt at anvende arealerne til ikke støjfølsomme formål, - antallet af støjramte boliger søges minimeret, - mindst en facade er belastet med mindre end 55 db(a) og sove- og opholdsrum orienteres mod denne facade, - de primære opholdsarealer maksimalt belastes med 55 db(a). Anvendelse Udendørs Indendørs støjniveau støjniveau Rekreative områder i/nær byområder: - nyttehaver og turistcampingpladser 65 db(a) Boligområder: - boligbebyggelse 65 db(a) 30 db(a) - daginstitutioner mv. 65 db(a) 35 db(a) Liberale erhverv mv. - hoteller 70 db(a) 30 db(a) - kontorer mv. 70 db(a) 35 db(a) Skema 2: Grænseværdier for vejtrafikstøj i midtbyen. Maj

24

25 Matrikelkort: Bilag 1 Nord Ejerlav: Nr. Uttrup By, Hvorup SIGNATURER: LOKALPLANGRÆNSE AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING DATO: MÅL: 1:500

26

27 Arealanvendelse: Bilag 2 Nord SIGNATURER: LOKALPLANGRÆNSE BYGGEFELT VEJADGANG m Lokalplangrænsen følger matrikelskel. Skels nøjagtige placering kan kun fastslås ved opmåling. AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING DATO: MÅL: 1:500

28

29

30 Oversigtskort Nord Mål 1: Lokalplanskabelon Aalborg Kommune

LOKALPLAN 05-068 BOLIGOMRÅDE OG SERVICECENTER OTIUMGÅRDEN HASSERIS

LOKALPLAN 05-068 BOLIGOMRÅDE OG SERVICECENTER OTIUMGÅRDEN HASSERIS LOKALPLAN 05-068 BOLIGOMRÅDE OG SERVICECENTER OTIUMGÅRDEN HASSERIS AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING DECEMBER 2002 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

LOKALPLAN 09-055 HOTEL, VESTERBRO / URBANSGADE VESTBYEN

LOKALPLAN 09-055 HOTEL, VESTERBRO / URBANSGADE VESTBYEN LOKALPLAN 09-055 HOTEL, VESTERBRO / URBANSGADE VESTBYEN AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 2003 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf.

Læs mere

LOKALPLAN 09-057 BOLIGER M.M., HENNING SMITHS VEJ, VESTRE FJORDVEJ, ANNEBERGVEJ VESTBYEN

LOKALPLAN 09-057 BOLIGER M.M., HENNING SMITHS VEJ, VESTRE FJORDVEJ, ANNEBERGVEJ VESTBYEN LOKALPLAN 09-057 BOLIGER M.M., HENNING SMITHS VEJ, VESTRE FJORDVEJ, ANNEBERGVEJ VESTBYEN AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 2003 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg

Læs mere

LOKALPLAN 05-065 INSTITUTIONER MV., SKYDEBANEVEJ AALBORG VEST

LOKALPLAN 05-065 INSTITUTIONER MV., SKYDEBANEVEJ AALBORG VEST LOKALPLAN 05-065 INSTITUTIONER MV., SKYDEBANEVEJ AALBORG VEST AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg Brygge 5, Postboks 219

Læs mere

LOKALPLAN 3-5-101 BOLIGER, SOFIENDAL ENGE VEST AALBORG

LOKALPLAN 3-5-101 BOLIGER, SOFIENDAL ENGE VEST AALBORG LOKALPLAN 3-5-101 BOLIGER, SOFIENDAL ENGE VEST AALBORG AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN DECEMBER 2007 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219

Læs mere

LOKALPLAN 09-060 BOLIGER OG ERHVERV MV. RYESGADE VESTBYEN

LOKALPLAN 09-060 BOLIGER OG ERHVERV MV. RYESGADE VESTBYEN LOKALPLAN 09-060 BOLIER O ERHVERV MV. RYESADE VESTBYEN AALBOR KOMMUNE TEKNIK- O MILJØFORVALTNINEN AUUST 2007 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

LOKALPLAN 05-084 TANDKLINIK, MESTER ERIKS VEJ 85 GL. HASSERIS

LOKALPLAN 05-084 TANDKLINIK, MESTER ERIKS VEJ 85 GL. HASSERIS LOKALPLAN 05-084 TANDKLINIK, MESTER ERIKS VEJ 85 GL. HASSERIS AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219

Læs mere

LOKALPLAN 2-2-101 ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP

LOKALPLAN 2-2-101 ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP LOKALPLAN 2-2-101 ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN FEBRUAR 2008 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

LOKALPLAN 02-054 SVENSTRUP BOLIGER OG INSTITUTIONER M.M. VED RUNESVINGET/LANGDYSSEN

LOKALPLAN 02-054 SVENSTRUP BOLIGER OG INSTITUTIONER M.M. VED RUNESVINGET/LANGDYSSEN LOKALPLAN 02-054 BOLIGER OG INSTITUTIONER M.M. VED RUNESVINGET/LANGDYSSEN SVENSTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 2005 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg Brygge

Læs mere

LOKALPLAN 7-1-101 BOLIGER VED KLARUPVEJ KLARUP

LOKALPLAN 7-1-101 BOLIGER VED KLARUPVEJ KLARUP LOKALPLAN 7-1-101 BOLIGER VED KLARUPVEJ KLARUP AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN OKTOBER 2007 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

LOKALPLAN 1-4-102 MARKUSKARRÉEN Ø-GADEKVARTERET

LOKALPLAN 1-4-102 MARKUSKARRÉEN Ø-GADEKVARTERET LOKALPLAN 1-4-102 MARKUSKARRÉEN Ø-GADEKVARTERET AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN SEPTEMBER 2007 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

LOKALPLAN 05-086 BOLIGER OG ERHVERV HOBROVEJ/GARTNERVEJ SKALBORG

LOKALPLAN 05-086 BOLIGER OG ERHVERV HOBROVEJ/GARTNERVEJ SKALBORG LOKALPLAN 05-086 BOLIGER OG ERHVERV HOBROVEJ/GARTNERVEJ SKALBORG AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN AUGUST 2007 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN O SLOTSPLADSEN AALBOR MIDTBY AALBOR KOMMUNE TEKNISK FORVALTNIN AUUST 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

LOKALPLAN 01-020 BOLIGOMRÅDE M.M., ETAPE III FREJLEV NORD

LOKALPLAN 01-020 BOLIGOMRÅDE M.M., ETAPE III FREJLEV NORD LOKALPLAN 01-020 BOLIGOMRÅDE M.M., ETAPE III FREJLEV NORD AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

LOKALPLAN 1-1-102 BUTIKKER, ERHVERV MV., FJORDGADE AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 1-1-102 BUTIKKER, ERHVERV MV., FJORDGADE AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 1-1-102 BUTIKKER, ERHVERV MV., FJORDADE PASSAEN AALBOR MIDTBY Præsentation eksisterende forhold Magasin _Arkitektfirmaet.F. Møller_ August 2007 Tillæg til lokalplan 10-065 (STØTTEMUR VED FJORDADE)

Læs mere

LOKALPLAN 10-062 BOLIGOMRÅDE M.M. ØSTERBRO 8-10 AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-062 BOLIGOMRÅDE M.M. ØSTERBRO 8-10 AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-062 BOLIGOMRÅDE M.M. ØSTERBRO 8-10 AALBORG MIDTBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING JUNI 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

LOKALPLAN 08-056 DECENTRAL PSYKIATRISK ENHED M.V., LANGAGERVEJ AALBORG ØST

LOKALPLAN 08-056 DECENTRAL PSYKIATRISK ENHED M.V., LANGAGERVEJ AALBORG ØST LOKALPLAN 08-056 DECENTRAL PSYKIATRISK ENHED M.V., LANGAGERVEJ AALBORG ØST AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MAJ 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger,

Læs mere

LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV

LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 2002 En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv. skal anvendes,

Læs mere

LOKALPLAN 11-010 BOLIGOMRÅDE M.M. VED BAKKEGÅRDSVEJ LIMFJORDSKOLLEGIET VEJGÅRD

LOKALPLAN 11-010 BOLIGOMRÅDE M.M. VED BAKKEGÅRDSVEJ LIMFJORDSKOLLEGIET VEJGÅRD LOKALPLAN 11-010 BOLIGOMRÅDE M.M. VED BAKKEGÅRDSVEJ LIMFJORDSKOLLEGIET VEJGÅRD AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 2000 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye

Læs mere

LOKALPLAN 12-066 ERHVERV, GAMMEL HØVEJ NØRRE UTTRUP

LOKALPLAN 12-066 ERHVERV, GAMMEL HØVEJ NØRRE UTTRUP LOKALPLAN 12-066 ERHVERV, GAMMEL HØVEJ NØRRE UTTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 2004 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg Brygge 5, Postboks 219, 9400 Nørresundby

Læs mere

LOKALPLAN 10-069 FOR KARRÉERNE LANGELAND SYD, SØKROEN OG ÆRØGADE-KARRÉEN Ø-GADEKVARTERET

LOKALPLAN 10-069 FOR KARRÉERNE LANGELAND SYD, SØKROEN OG ÆRØGADE-KARRÉEN Ø-GADEKVARTERET LOKALPLAN 10-069 FOR KARRÉERNE LANGELAND SYD, SØKROEN OG ÆRØGADE-KARRÉEN Ø-GADEKVARTERET AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Februar 2003 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg

Læs mere

December 2010 LOKALPLAN 3-3-107. Blandet bolig og erhverv, Annebergvej Hasseris

December 2010 LOKALPLAN 3-3-107. Blandet bolig og erhverv, Annebergvej Hasseris December 2010 LOKALPLAN 3-3-107 Blandet bolig og erhverv, Annebergvej Hasseris Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby Tlf. 9931

Læs mere

LOKALPLAN 1-3-104 BUTIK, BOLIGER OG ERHVERV MV. VESTERBRO/KORSGADE. Aalborg Midtby

LOKALPLAN 1-3-104 BUTIK, BOLIGER OG ERHVERV MV. VESTERBRO/KORSGADE. Aalborg Midtby LOKALPLAN 1-3-104 BUTIK, BOLIGER OG ERHVERV MV. VESTERBRO/KORSGADE Aalborg Midtby AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN OKTOBER 2009 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Marts 2011 LOKALPLAN 9-5-102. Boliger mv., Kystvejen / Hou Mole Hou

Marts 2011 LOKALPLAN 9-5-102. Boliger mv., Kystvejen / Hou Mole Hou Marts 2011 LOKALPLAN 9-5-102 Boliger mv., Kystvejen / Hou Mole Hou Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2000 Mail:

Læs mere

LOKALPLAN 05-060 BOLIGOMRÅDE, OBELS HAVE OG ASTRID OBELS VEJ HASSERIS

LOKALPLAN 05-060 BOLIGOMRÅDE, OBELS HAVE OG ASTRID OBELS VEJ HASSERIS LOKALPLAN 05-060 BOLIGOMRÅDE, OBELS HAVE OG ASTRID OBELS VEJ HASSERIS AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MAJ 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET

LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN OKTOBER 2008 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge

Læs mere

December 2010 LOKALPLAN 4-1-101. Boligbebyggelse, Østre Alle/Signalvej Vejgård

December 2010 LOKALPLAN 4-1-101. Boligbebyggelse, Østre Alle/Signalvej Vejgård December 2010 LOKALPLAN 4-1-101 Boligbebyggelse, Østre Alle/Signalvej Vejgård Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby Tlf. 9931

Læs mere

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 20-002. Boligområde, Bygstubben Gjøl

Forslag til LOKALPLAN 20-002. Boligområde, Bygstubben Gjøl .RUW RJ GDWD HU NXQ YHMOHGHQGH RJ NDQ LNNH EUXJHV VRP GRNXPHQWDWLRQ 0DWULNHONRUW RJ 7RSRJUDILVN.RUWY UN.RUW 0DWULNHOVW\UHOVHQ 2UWRIRWRV %ORP,QIR &2:, -DPPHUEXJW.RPPXQH -$00(5%8*7.20081( 'DJVRUGHQNRUW )RUVODJ

Læs mere

August 2011 LOKALPLAN 4-3-101. Butikker, boliger mv., Vissevej Gug

August 2011 LOKALPLAN 4-3-101. Butikker, boliger mv., Vissevej Gug August 2011 LOKALPLAN 4-3-101 Butikker, boliger mv., Vissevej Gug Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2000 Mail:

Læs mere