Vedligeholdelsesregler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedligeholdelsesregler"

Transkript

1 Vedligeholdelsesregler Regler for indvendig boligvedligeholdelse jvnf. Vedtægternes 34.2 Andelshaverne er forpligtet til at foretage al vedligeholdelse inde i andelsboligen, jf. dog vedtægternes 9 stk. 5. Vedligeholdelsespligten omfatter også eventuelle nødvendige udskiftninger af bygningsdele og tilbehør til andelsboligen, såsom udskiftning af gulve, køkkenborde, el- og vandmålere, HPFI-relæ, ruder, indvendige dele af vinduer og døre, låse samt åbne- og lukkemekanismer på døre og vinduer. En andelshavers vedligeholdelsespligt omfatter også forringelse, som skyldes slid og ælde. Andelshaverne er forpligtet til at vedligeholde andre lokaler eller områder, som er knyttet til andelsboligen med særskilt brugsret for andelshaveren, såsom pulterrum, kælderrum, altan, terrasse, have og lign. For så vidt angår altan, rum og områder i bygninger omfatter vedligeholdelsespligten dog kun vedligeholdelse af indvendige overflader. Bestyrelsen kan træffe beslutning om fx udskiftning af toiletter ved fraflytning, og yde bidrag til etablering af vådrumsmembraner ved badeværelses renovering og lign. når det skønnes at bidrage positivt til foreningens samlede økonomi. Generalforsamlingen d. xxxx 2015.

2 Vedligeholdelsesplan Plan for boligvedligeholdelse jvnf. Vedtægternes 34.3 Bestyrelsen sørger for at der gennemføres en fyldestgørende gennemgang af foreningens bygninger således at det er muligt at planlægge den fremtidige vedligeholdelse. Planen revideres med 5-10 års mellemrum eller når det skønnes nødvendig pga. væsentlige uforudsete ændringer i bygningernes tilstand. Planen skal angive de forventede økonomiske investeringer og disse skal i samarbejde med administrator indarbejdes i de årlige budgetter. Den første vedligeholdelsesplan udarbejdes i forlængelse af vedtagelsen af nye vedtægter i 2015, hvorefter det påhviler bestyrelsen at sikre at der til hver en tid foreligger en forsvarlig vedligeholdelsesplan. Generalforsamlingen d. xxxx 2015.

3 Fremlejeregler Regler for fremleje jvf. Vedtægternes 34.4 Al hel eller delvis fremleje eller fremlån af boligen kræver bestyrelsens godkendelse Bestyrelsens kan kun give tilladelse til fremleje eller fremlån for en bestemt periode til en bestemt person. For at have ret til at fremleje eller fremlåne sin bolig skal man have boet i foreningen boligen i mindst to år. Bestyrelsens tilladelse kan kun gives, når medlemmet er fraværende i en periode på over 8 uger og når dette skyldes: Midlertidigt fraværende på grund af sygdom, institutionsanbringelse, forretningsrejse, studieophold, udlandsophold, militærtjeneste, midlertidig forflyttelse eller lignende, for en begrænset periode på højst 2 år. Bestyrelsen kan ikke godkende fremleje eller fremlån uden dokumentation. Man skal altså kunne dokumentere at et af de ovenstående forhold er gældende fx ved at fremvise indlæggelsesindkaldelse, erklæring fra arbejdsgiver, optagelse på et studie osv. Fremleje kan ikke tillades med henvisning til fraflytning, dødsfald eller hvis man er fraværende i under 8 uger. Har medlemmet én gang fremlejet boligen, skal medlemmet bebo boligen mindst to år før ny fremleje kan godkendes. Generalforsamlingen d. xxxx 2015.

4 Boligdispositionsregler Regler for boligsammenlægninger jvnf. Vedtægternes 34.5 Det fastsættes hermed at der i foreningen kan ske sammenlægninger af boliger således at der skabes større boligenheder ved sammenlægning af mindre boliger. Boligerne kan sammenlægges både ved sammenlægning af boliger på samme etage og mellem forskellige etager. Sammenlægningerne kan gennemføres af bestyrelsen med følgende begrænsninger: Boligarealer kan ikke øges ved inddragelse af kælder eller loftrum uden generalforsamlingens godkendelse. Der skal til en hver tid være minimum 90 stk 2 værelses boliger. Ét-værelses boliger kan ikke slås sammen med andre boliger. Generalforsamlingen september 2009

5 Husorden Ordensreglement jvnf. Vedtægternes 34.6 Boligerne: Musik, sang og støjende adfærd er i almindelighed ikke tilladt fra kl til kl Dynebankning ud af vinduerne er forbudt. Nedkastning af foder til fugle er af hensyn til rottefaren forbudt. Installation af vaskemaskiner i lejlighederne skal ske på en forsvarlig måde, og af en autoriseret håndværker. Hundehold er forbudt Trapper, loft og kælder: På trapper, gange og tørrerum må intet henstilles eller henlægges. Leg eller støjen på trapper og gange er ikke tilladt. Nedbæring af cykler og barnevogne må alene foregå på gårdtrapperne. Tagvinduer bør i almindelighed være lukkede. Tagvinduer på tørrelofter skal holdes lukkede i regn og snevejr, og skal altid lukkes om natten. Vaskerum og tørrelofter anvendes efter tur, hvis ikke beboerne selv har truffet en anden ordning. Vaskerum må ikke benyttes mellem kl og kl Rummene skal afleveres i rengjort stand. Hoved og kælderdøre skal holdes låste. Kælder og pulterrum skal beboerne holde forsvarlig aflåsede, og vinduerne holdes lukkede. Beboelse af lofts og kælderrum er forbudt. Installation af lys i kælderrum må kun ske med bestyrelsens samtykke og i øvrigt for beboernes regning. Brug af varmeovne i kælderrum er strengt forbudt. Gårdene: I gårdene må i al almindelighed intet henstilles eller henlægges, og i givet fald kun efter aftale med gårdmanden. Af hensyn til den frie gennemkørsel er det ikke tilladt at parkere køretøjer på Sangfuglestien. Ved nødvendig kørsel må der udvises den største forsigtighed. Motorcykel og knallertkørsel i gårdene er forbudt. Ved brug af grill skal der tages hensyn til andre beboere, og grillen skal være slukket når den forlades. Henkast af affald i gårdene er forbudt. Efter ophold ved de i gårdene opstillede borde, efterlades disse i rengjort stand. Der skal være ro i gårdene senest kl på hverdage og kl fredag og lørdag. Affaldscontainer Affaldsspande tømmes i affaldscontainere, og lågene på disse skal holdes lukkede. Medvirk til at holde ordentlig rent omkring affaldscontainerne. Enhver beboer bør være interesseret i, at ejendommen holdes smuk og ren. Undgå urimelig støj og medvirk i det hele taget til at skabe de rette forhold i ejendommen til gavn for alle beboere. Generalforsamlingen d. xxxx 201x.

6 Ventelisteregler Regler vedr. opskrivning og tildeling af boliger jvf. Vedtægternes 34.7 Angivelserne for venteliste of udlejning er som følger: 1) Ventelisten Bestyrelsen fører på vegne af foreningen en venteliste til foreningens boliger. Listen kan med henblik på at give acceptable ventetider højst udgøre 100 stk. For at sikre en kort ventetid vil bestyrelsen dog søge at administrere efter en kortere venteliste, ud fra den målsætning at ventetiden på listen ikke bør overstige 5 år. Bestyrelsen fremlægger i forbindelse med den ordinære generalforsamling ventelisten. Efterfølgende år redegøres der for hvilke personer der har fået tildelt bolig i det forløbne år fra denne liste. Listen med navne og tilhørende oplysninger om den eksisterende anciennitet på listen er tilgængelig for foreningens medlemmer (eksisterende beboere og personer på ventelisten) ved henvendelse på foreningens kontor og/eller på foreningens hjemmeside. På hjemmesiden opdateres listen hvert år til generalforsamlingen 2) Optagelse af nye personer på ventelisten. Ventelisten er som udgangspunkt lukket. Den åbnes efter bestyrelsens beslutning herom. Dette annonceres ved opslag i foreningen. Opslaget vil indeholde informationer om hvor og hvornår opskrivning kan ske, samt hvilket antal personer der kan optages på listen. Tildeling af ved ske efter fremmøde rækkefølge. Derfor skal fremmødte stille sig i kø der hvor opskrivningen er angivet til at ske. Den plads man har i køen vil angive rækkefølgen af hvorledes man optages på ventelisten. Optagelse kan kun ske ved personlig henvendelse. Det er derfor ikke muligt at opskrive andre personer end sig selv og dette kun efter det fyldte 18 år. Der er herudover særskilt indtegning af (i) beboere i foreningen der er blevet skilt / har ophørt samliv, idet disse prioriteres forud for personer på den almindelige venteliste og (ii) personer på 18 år der vides at have levet deres sidste 10 år i foreningen, der i forbindelse med åbning af ventelisten, ud over deres placering får tildelt 10 års anciennitet på ventelisten. 3) Tildeling af bolig Tildelinger af boliger i foreningen sker efter følgende prioritering: 1) Tildeling af boliger sker kun via bestyrelsen, hvis den ikke som angivet i vedtægterne videregives i op eller nedafgående linje i familien. På grund af denne regel er det også muligt at videregive sin bolig til søskende så længe forældrene er i live. I sidstnævnte tilfælde sker overdragelsen dog uden om forældrene for at mindske administrationen. Man kan ikke videregive boligen til fætre, kusiner eller andre fjerne familiemedlemmer. 2) Sammenlægninger sker i det omfang det er relevant i forhold til foreningens boligdispositionsregler. Dette sker ved at tilstødende bolighavere kontaktes med brev. De har herefter 14 til at svare positivt tilbage, mhb. sammenlægning/ udvidelse af deres bolig. 3) Tildeling af bolig til skilsmisseramte efter 2 års ægteskab. Dette med udgangspunkt i dokumentation for påbegyndt separation samt kendskab til eller dokumentation for, at der har været reelt samliv på en adresse i Vibevænget. Bestyrelsen kan også vælge at godkende tildeling for personer der har været samlevende. Dette sker ved dokumentation af fælles bopæl i de forudgående 2 år. 4) Tildeling af mindre bolig, kan ske på baggrund af skriftlig henvendelse til bestyrelsen (intern flytning).

7 5) Tildeling af anden bolig af uændret størrelse sker på begæring fra eksisterende medlemmer (intern flytning). 6) Tildeling af større bolig på baggrund af anciennitet i den eksisterende bolig, kan ske når der er fraflytning fra 3-6 værelses boliger. Ved ledighed af disse boliger indkalder bestyrelsen interesserede ved opslag i opgangene. Tildeling sker efter anciennitet i eksisterende bolig og anciennitet nedskrives til nul efter tildeling. Er der ingen interesserede blandt de eksisterende beboere tilbydes boligen til personer på ventelisten. 7) Tildeling fra venteliste på baggrund af datoen for opskrivning på ventelisten, således at personer der er indskrevet først går forud for senere indskrevne. 8) Er det ikke muligt at afsætte en bolig via ovennævnte punkt 1 til 7, vil boligen søges afsat på det almindelige boligmarked. Det er den fraflyttende beboer, der selv forhandler et eventuelt nedsalg i pris hvis dette er nødvendigt for at afhænde boligens forbedringer til en ny beboer. 4) Ændring af venteliste anciennitet ved gentagne manglende accept at boligtildeling Personer der på baggrund af deres placering på ventelisten kan vælge ikke at acceptere tildeling af bolig uden yderligere begrundelse. Dog vil foreningen som resultat af 5 gentagne afvisninger eller manglende besvarelse slette den pågældende person fra ventelisten. 5) Ændring af anciennitet ved ændring af bolig forhold. Enhver ændring af boligforholdene, det være sig interne flytninger, sammenlægninger mm. der resulterer i udfærdigelse af en ny boligkontrakt vil få sin anciennitet nulstillet. Ancienniteten er dermed givet ved datoen på den senest udfærdigede boligkontrakt. Generalforsamlingen 20xx

Vedligeholdelsesregler

Vedligeholdelsesregler Vedligeholdelsesregler Regler for indvendig boligvedligeholdelse jvnf. Vedtægternes 33.2 Medlemmer i foreningen skal vedligeholde deres egen bolig indvendigt. Dette betyder at der er en række udgifter

Læs mere

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard SIDE 1 AF 26 Side 2 Indholdsfortegnelse Vedtægter Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Indskud... 5 Hæftelse... 5 Andel...

Læs mere

A/B GUNLØG Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk VEDTÆGTER

A/B GUNLØG Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk VEDTÆGTER A/B GUNLØG Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk VEDTÆGTER NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Gunløg. Foreningens hjemsted

Læs mere

9. May 2015 VEDTÆGTER

9. May 2015 VEDTÆGTER 9. May 2015 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Peblinge Dossering 30. Stk. 2 Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 2 Formål Stk. 1 Foreningens formål

Læs mere

1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ulriksborg. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ulriksborg. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Vedtægter af 26. marts 2007 Ændring i paragraf 24.5-2010 Tilføjelse i tillæg 4 vedtaget - 2011. Tilføjelse: tillæg til husorden for altaner - 2012 Ændring: ny 3.4 samt ændring i 10.4-2013 VEDTÆGTER FOR

Læs mere

Sammenligning af de nye vedtægter med de gamle vedtægter

Sammenligning af de nye vedtægter med de gamle vedtægter Sammenligning af de nye vedtægter med de gamle vedtægter Kære beboere, Bestyrelsen har længe ønsket at opdatere foreningens vedtægter. Vi er overordnet tilfredse med indholdet i vedtægterne, men formen

Læs mere

Revideret forslag til nye vedtægter

Revideret forslag til nye vedtægter Revideret forslag til nye vedtægter Nedenfor har vi lavet et skema, der systematisk gennemgår forslaget til nye vedtægter. Skemaet viser de nye og gamle vedtægter ved siden af hinanden. Undervejs har bestyrelsen

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A (2014 udgave) 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Angvilla". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen VIBEVÆNGET

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen VIBEVÆNGET VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen VIBEVÆNGET Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen VIBEVÆNGET 1 Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Formål Stk. 1 Foreningens formål

Læs mere

Forslaget er sat op sammen med de nuværende vedtægter, således at andelshaverne har mulighed for at se de foreslåede ændringer.

Forslaget er sat op sammen med de nuværende vedtægter, således at andelshaverne har mulighed for at se de foreslåede ændringer. A B G U N L Ø G Snorresgade 1-3; Gunløgsgade 2-16 Isafjordsgade 10-12; Bergthorasgade 1-11 A/B GUNLØG Formand: Henrik Tingleff Gunløgsgade 14 st. tv. 2300 København S Tlf.: 88 38 86 20 Fax: 32 95 92 20

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan VEDTÆGTER For Andelsboligforeningen Halfdan 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Halfdan. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holtehus. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere

VEDTÆGTER for andelsboligforeningen Willemoesgade 53 57

VEDTÆGTER for andelsboligforeningen Willemoesgade 53 57 VEDTÆGTER for andelsboligforeningen Willemoesgade 53 57 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen A/B Willemoesgade 53-57. 1 Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål

Læs mere

Vedtægter for andelsboligforeningen Holsteinsgade 54/Fiskedamsgade 16

Vedtægter for andelsboligforeningen Holsteinsgade 54/Fiskedamsgade 16 Vedtægter for andelsboligforeningen Holsteinsgade 54/Fiskedamsgade 16 Revideret i 2010 på grundlag af Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentations (ABFs) standardvedtægter for andelsboligforeninger i

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Værnedamsvej 5-5B

Vedtægter for Andelsboligforeningen Værnedamsvej 5-5B Vedtægter for Andelsboligforeningen Værnedamsvej 5-5B Side 1 af 19 1 Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Værnedamsvej 5-5B. 1.2. Foreningen har hjemsted i Frederiksberg kommune.

Læs mere

AB Løkkevangen Side 1 Vedtægter vers. 2015

AB Løkkevangen Side 1 Vedtægter vers. 2015 AB Løkkevangen Side 1 Vedtægter vers. 2015 1 Navn og hjemsted... 1 2 Formål... 1 3 Medlemmer... 1 4 Indskud... 1 5 Hæftelse... 1 6 Andel... 1 7 Benyttelse af andelsboligen... 2 8 Boligafgift... 2 9 Vedligeholdelse...

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. ANDELSBOLIGFORENINGEN LangsøParken

VEDTÆGTER FOR. ANDELSBOLIGFORENINGEN LangsøParken VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN LangsøParken Senest opdateret med ændringer fremlagt og godkendt på generalforsamlingen den 21. april 2015 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen

Læs mere

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Senest revideret den 13. december 2011 (se revisionsoversigt) Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Andelsboligforeningen Brynhilde stiftet 1.

Læs mere

Vedtægter for A/B Thorsbo

Vedtægter for A/B Thorsbo Vedtægter for A/B Thorsbo 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsforeningen Thorsbo. (1.2) Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er at erhverve, eje

Læs mere

Vedtægter. Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk

Vedtægter. Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk Vedtægter Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk Vedtægter for BoligSelskabet Isafjord a.m.b.a. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Kap Arkona. Sønder Boulevard 59-61 Arkonagade 2-4

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Kap Arkona. Sønder Boulevard 59-61 Arkonagade 2-4 Vedtægter for Andelsboligforeningen Kap Arkona Sønder Boulevard 59-61 Arkonagade 2-4 1 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kap Arkona og er stiftet den 1.12.1978 (1.2) Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen BlomsterParken, Vester Hassing

Vedtægter for. Andelsboligforeningen BlomsterParken, Vester Hassing Vedtægter for Andelsboligforeningen BlomsterParken, Vester Hassing Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen BlomsterParken, Vester Hassing. 1 Foreningens hjemsted er Aalborg Kommune.

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

VEDTÆGTER for andelsboligforeningen Havneengen 1 Engstien 15A 21B Reersø

VEDTÆGTER for andelsboligforeningen Havneengen 1 Engstien 15A 21B Reersø VEDTÆGTER for andelsboligforeningen Havneengen 1 Engstien 15A 21B Reersø 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Havneengen 1, CVR-nummer 30328604. Foreningens hjemsted er i

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Jægergården

Vedtægter for Andelsboligforeningen Jægergården Vedtægter for Andelsboligforeningen Jægergården 1 Navn og hjemsted Side 1 af 18 1.1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Jægergården. 1.2. Foreningen har hjemsted i Lyngby-Tårbæk kommune. 2 Formål

Læs mere

Vedtægter for andelsboligforeningen. Degnesvinget. Vedtægter for AB Degnesvinget Side 1 af 11

Vedtægter for andelsboligforeningen. Degnesvinget. Vedtægter for AB Degnesvinget Side 1 af 11 Vedtægter for andelsboligforeningen Degnesvinget Side 1 af 11 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Degnesvinget. 1.2 Foreningens hjemsted er i Ringsted Kommune. 2 Formål

Læs mere

ABF - STANDARDVEDTÆGTER

ABF - STANDARDVEDTÆGTER 15. januar 2010 ABF - STANDARDVEDTÆGTER for andelsboligforeninger i etageejendomme Indledning ABF udarbejdede i 1979 sin første standardvedtægt for private andelsboligforeninger og er siden da løbende

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål.

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. ab TOMSVÆNGET v/formand John Nielsen Tomsvej 5, 3400 Hillerød www.tomsvaenget.dk mail: ab@tomsvaenget.dk 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er andelsboligforeningen "Tomsvænget." Foreningens hjemsted

Læs mere