Overordnet strategi for Handicap og Psykiatri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overordnet strategi for Handicap og Psykiatri"

Transkript

1 Overordnet strategi for Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse April 2015

2 1. Indledning Handicap og Psykiatri har styr på opgaven, men budgetrammen rækker ikke til de udfordringer, vi har med stigende tilgang til området, øget kompleksitet og længere behandlingstid. De økonomiske styringsudfordringer på området er ikke kun et problem i Herning Kommune. Ifølge KL er problemet generelt på landsplan. Byrådet vedtog 1. april 2014 at tilføre området 7,7 mio. kr. men samtidig at gennemføre besparelser på 20,5 mio. kr. Vi skal overholde budgetterne, og derfor vil styringsudfordringen i afgørende grad præge indsatsen på kort og mellemlagt sigt de næste 3 5 år. Forudsætningen for, at der kan findes langsigtede løsninger på den økonomiske udfordring er, at vi griber opgaverne an på nye måder. Det er nødvendigt med konstant fokus på nye muligheder for effektiviseringer, men ud over en økonomisk udfordring, er det også en faglig og organisatorisk udfordring. Det kræver politiske beslutninger, men det kræver også, at hele administrationen og driften forstår at omstille sig til de skærpede vilkår. Det er i den sammenhæng, de nye strategier på handicap- og psykiatriområdet skal forstås. Den overordnede strategi forholder sig til de økonomiske, faglige og organisatoriske styringsudfordringer. Der opstilles overordnede målsætninger for styring af området, tilgangen til opgaveløsningen og udviklingsperspektiverne. Strategien indgår sammen med en række underlæggende strategier i en samlet masterplan for Handicap og Psykiatri. Formålet med det omfattende strategiarbejde er at skabe en fælles politisk, administrativ og organisatorisk forståelsesramme. Strategierne skal klargøre udfordringer, målsætninger og opgaveløsninger i håndteringen af den økonomiske udfordring på handicap- og psykiatriområdet. Mål og rammer for strategien skal fastlægges politisk. Herefter skal forvaltningen sikre, at de mange aktører på området agerer inden for de fastlagte mål og rammer. Der er nogle faste rammer for alle strategierne: De tager udgangspunkt i de overordnede visioner og de mål, der er fastlagt for Handicap og Psykiatri. De skal udvikles inden for nuværende budgetrammer, hvilket kun kan afviges i det omfang, området kan udvikles, og der på længere sigt kan opnås en bedre udgiftsstyring gennem sociale investeringer. De tager udgangspunkt i den nuværende organisering, hvilket dog ikke udelukker, at der kan ske ændringer i organiseringen, som sikrer fagligt og økonomisk mere bæredygtige enheder. Strategierne skal overholde lovgivningen og tage pejling af de aktuelle nationale, regionale og lokale udviklingstendenser og den nyeste faglige og metodiske udvikling på området. 1

3 2. Styringsudfordringen Regnskabsresultatet for 2014 viser for handicap- og psykiatriområdet et underskud på 6,0 mio. kr. Forårets budgetopfølgning viser, at der er udsigt til et underskud på ca. 9,5 mio. kr. på køb og netto i alt 5,4 mio. kr. i Der er balance i driftsudgifterne, og de sociale tilbud overholder samlet set deres budgetter. Den økonomiske udfordring ligger entydigt på købssiden, der visiteres til flere sociale ydelser, end budgetrammen giver mulighed for. Problemet kan ikke forklares entydigt, men er et samspil mellem en lang række komplekse faktorer. Der er ingen enkle løsninger, og flere årsagssammenhænge er uden for vores påvirkningsmuligheder. Udviklingstendensen har gennem mange år været større behandlingstyngde og længere behandlingstider. Udgifterne drives af borgernes lovbestemte krav på tilbud, og flere og flere falder i målgruppen til de specialiserede ydelser på handicap- og psykiatriområdet. Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri, har en budgetramme på ca. 350 mio. kr., og der kan ikke forventes væsentlige ekstra ressourcetildelinger til området, udover lovbestemte reguleringer. Når budgetrammen ikke reguleres i.f.t. de øgede udfordringer, kan det resultere i budgetunderskud, medmindre det lykkes at omstille driften til udfordringen. Handlemulighederne begrænses af snævre lovgivningsmæssige rammer for regulering i adgangen til ydelserne, udmåling af ydelserne og fastlæggelse af serviceniveauet. Modellen illustrerer den kompleksitet, der er i udgiftsstyringen af området. Der er en lang række strukturelle og organisatorisk indbyrdes afhængige påvirkningsfaktorer, forventninger, lovgivning, statslige reguleringer, som tilsammen driver udgifterne på området. Der er væsentlige indflydelsesmuligheder på nogle af faktorerne, mens andre ligger helt uden for indflydelse. Den overordnede strategi forholder sig primært til de forhold, som knytter sig til; Ledelse Organisering Styring. Kommunerne har forsyningsforpligtelsen på det specialiserede socialområde. Vi skal stille specialiserede botilbud og dagtilbud til rådighed for borgerne. Enten ved selv at drive tilbuddene eller købe dem hos andre kommuner, i regionen eller private tilbud. 2

4 Vi skal leve op til gældende faglige standarder og kvaliteter. Tendensen går vedholdende i retning af nye behandlingsmuligheder, ny teknologi, øgede faglige krav, men også et øget forventningspres fra borgere og deres interesseorganisationer. Det er en irreversibel proces, som er fordyrende og fagligt udfordrende. Styringstilgangen på handicap- og psykiatriområdet har groft sagt været takstreduktioner og fastholdelse af budgetramme på ca. 350 mio. kr., uanset det pres og de udfordringer, der måtte være på området. Borgerne har lovgivningsmæssigt krav på bestemte ydelser, og når budgetterne ikke rækker, hentes underskuddet på driften. Det holder ikke i længden. Mulighederne i den styringstilgang er efterhånden udtømt, og der kan ikke vedholdende gennemføres effektiviseringer på driften ved gentagende besparelser og generelle rammeaftalebestemte takstreduktioner. Der er imidlertid styringsmuligheder, og ansvaret for opgaveløsning og budgetoverholdelse ligger i Handicap og Psykiatri. Men handlemulighederne vil ofte være afhængige af samarbejde med andre, og løsningerne ligger ikke nødvendigvis alene i det beslutningsrum, vi har i Handicap og Psykiatri. Det er kun i kraft af en proaktiv løsningstilgang, samarbejde og koordinering mellem fagudvalg, forvaltninger og afdelinger, at styringen kan lykkedes. Der skal i den strategiske planlægning være skarp fokus på målgruppeafgrænsningen og fødekæden ind i det specialiserede socialområde; hvilke ydelser skal leveres i normalområdet, og hvilke opgaver skal løses i specialområdet? Der skal også være fokus på, hvordan vi sikrer udvikling omkring borgeren, når de bliver omfattet af tilbud. Ingen behandling er statisk, selv om den kan være livslang. Der skal arbejdes med progression omkring den enkelte borger, der skal skabes flow i vores tilbud og findes fleksible løsninger gennem koordinering og samarbejde. Endelig skal der til stadighed være fokus på kapacitetsstyring, optimering, effektivisering, udvikling, omlægning og organisering af administrationen og driften. 3. Målgrupper Målgruppen for Handicap og Psykiatri er voksne borgere med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det vil sige borgere, der har behov udover, hvad der må anses for at være en del af en almindelig livscyklus (som f.eks. let depression, skilsmisse, sorg og krise). Det er borgere, der har et livsvilkår, som begrænser mulighederne for tilvalg. Borgere som på lige fod med andre skal have maksimal indflydelse på eget liv samtidig med, at de modtager den nødvendige støtte. Det er ikke en konkret diagnose, der afgør, om en borger er i målgruppen til Handicap og Psykiatri men omfanget af borgerens funktionsnedsættelse. Ofte vil målgruppen til Handicap og Psykiatri være borgere med en eller flere af nedenstående diagnoser eller problemfelter: En svær sindslidelse Udviklingshæmning En udviklingsforstyrrelse Hjerneskade Fysisk handicappede, der har behov for en særlig socialpædagogisk indsats Alvorlig misbrugsproblematik Socialt udsatte med "særlige sociale problemer" Stillingtagen til en ansøgning tager altid udgangspunkt i borgerens funktionsniveau, og der foretages en individuel og konkret vurdering af borgerens samlede behov og den aktuelle situation. 3

5 4. Opgavefordeling og koordinering Borgerne på handicap- og psykiatriområdet har sammensatte behov og er ofte i kontakt med flere forskellige afdelinger på samme tid. Det betyder, at en borger samtidigt kan være berettiget til flere samtidige ydelser, hovedsageligt efter lov om social service, men også efter lov om aktiv beskæftigelse og sundhedsloven m.fl. Handicap og Psykiatri har et tæt samarbejde med Børn og Unge, Beskæftigelsesafdelingen og Sundhed og Ældre. Der skal være sammenhæng i de tilbud, der gives borgerne på tværs af afdelingerne, fordi vi har ydelser, der komplementerer/eller er subsidiær hinanden. Der skal arbejdes ud fra nogle overordnede og fælles bærende principper. Principper der skal medvirke til afklaring af de faglige, juridiske og økonomiske snitflader, som altid vil være der, når flere afdelinger kommer i spil, ved sammensætning af løsninger for den enkelte borger. Borgeren mødes med forventning om, at de skal klare mest muligt selv. Der iværksættes altid kun den mindst indgribende, men fagligt mest hensigtsmæssige og forsvarlige foranstaltning. Borgeren tilbydes i udgangspunktet tilbud på normalområdet, frem for tilbud i specialområdet, som retter sig mod generhvervelse af funktionsevne, uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet. Normalområdet og specialområdet samarbejder, dels for at udnytte vores fælles faglige ekspertiser bedst muligt, dels for at undgå ethvert incitament til kassetænkning. Medarbejderne optræder altid som repræsentant for en samlet kommunal helhed i forhold til den enkelte borger. Der sigtes mod, at der er færrest mulige forskellige medarbejdere omkring borgeren. Der vælges altid den mest omkostningseffektive løsning på kommuneniveau til det fastsatte serviceniveau, og hvor det er fagligt og kvalitetsmæssigt hensigtsmæssigt og forsvarligt. Den økonomiske udfordring nødvendiggør på den ene side en tydelig afgrænsning af det specialiserede socialområde, på den anden side fælles mål for en tidlig fremskudt og inkluderende indsats, som kan forebygge og minimere behovet for mere specialiserede indsatser. Det kræver fokus på de fødekæder, der er til det specialiserede socialområde og samarbejde mellem alle aktører. Det vil være en kortsigtet økonomisk løsning blot at lukke for adgangen til de specialiserede ydelser. Hvis der ikke sikres en tidlig forebyggende indsats, vil det på lang sigt resultere i mere indgribende og langvarige foranstaltninger. 5. Målsætninger Det overordnede mål er, at borgere med funktionsnedsættelse så vidt muligt er selvhjulpne og selvbestemmende, så de kan leve et godt og aktivt liv i et forpligtende socialt fællesskab. Herning Kommunes praksis tager sit afsæt i hjælp til selvhjælp og den rehabiliterende tænkning. Borgeren mødes med en aktiv, involverende, ansvarsgivende og kompetenceskabende tilgang. Vi arbejder for, at borgere i Herning Kommune så vidt muligt skal klare sig selv, og ønsker at finde løsninger i nærmiljøet med mindst mulig indgriben fra kommunen. Dette indebærer, at vi gennem udredningen afdækker den enkeltes mestringsevne, fokuserer på ressourcer og sikrer, at disse udnyttes bedst muligt i hverdagen. Vi er i dialog med den enkelte borger, møder dem med forventninger og ser og afprøver muligheder. Vi har et mål om at yde en målrettet og helhedsorienteret indsats, der kan bidrage til, at borgeren oplever trygge rammer og gode muligheder for et aktivt og udviklende liv i omsorgsfulde fællesskaber. Målet er, at borgeren gennem en rehabiliterende tilgang inviteres, inkluderes og støttes til at spille en aktiv rolle i eget liv. 4

6 Målsætninger i forhold til progression og rehabilitering Herning Kommune støtter borgerne og tilbyder en social indsats, som bygger på individuel progression. Vi tager udgangspunkt i, at borgerne har ressourcer og vilje til at nå personlige mål og ønsker mest mulig indflydelse på eget liv. Medarbejdernes indsats bygger på en rehabiliterende tilgang, som fremmer muligheden for, at borgere med funktionsnedsættelse kan opnå størst mulig grad af selvstændig funktion i samfundet. Det indbefatter både forbedring af individets kompetencer - og forandring af omgivelserne. Målet er at optimere individuel funktionsmåde og minimere funktionsnedsættelsen og handicappet med vægt på individets valg i en fremgangsrig tilværelse i samfundet. 1 Rehabilitering 2 bygger på et evidensbaseret grundlag. Der er forskellige metodiske tilgange til rehabilitering, som skal tilpasses borgerens handicap, den psykiske tilstand, borgerens funktionsniveau og det individuelle udgangspunkt. Indsatsen bygger på - Dialog, grundig udredning og samarbejde - Opstilling af realistiske personlige mål - Individuelle, målbare og tidbestemte handleplaner - Samarbejde om og koordinering af indsatsen mellem relevante aktører - Opfølgning - Opstilling af nye mål Progressionen skal være målbar og dokumenteres gennem centrale nøgletal og indikatorer for målopfyldelsen. Målsætninger i forhold til nærhed og fleksibilitet i tilbud Kommunen har det samlede ansvar for forsyning af borgerne med specialiserede sociale tilbud. Det kan ske ved selv at drive sociale tilbud, samarbejde med andre offentlige eller private aktører om drift af sociale tilbud eller ved køb hos andre. De sociale tilbud skal drives så omkostningseffektivt som muligt i afvejning mellem tilbuddets målgruppe, opgavekompleksitet, kvalitetskrav og pris. Herning Kommune vil sikre størst mulig nærhed i de sociale tilbud i forhold til alle målgrupper i handicap- og psykiatriområdet. Vi skal i kommunen udvikle og tilbyde en bred vifte af specialiserede sociale dagtilbud og botilbud. Det nødvendiggør fleksibilitet i opgaveløsningen og løbende omstilling af tilbuddene i forhold til udvikling i de faglige krav og skiftende behov i målgrupperne i Handicap og Psykiatri. Det er afgørende, at der er et bæredygtigt befolkningsunderlag for det enkelte sociale tilbud, som kan sikre opretholdelse af en sund økonomi og den nødvendige faglige kompetence, viden og udvikling. Den faglige kvalitet skal udvikles ved satsning på uddannelse af medarbejdere og ledere. Samtidig skal der sikres organisatorisk og økonomisk bæredygtige virksomheder, som kan levere ydelser til konkurrencedygtige priser. Vi skal være bevidste om den specialiseringsprofil, vi ønsker lokalt, og vide, vi ikke kan løse alle opgaver selv. I de tilfælde skal vi indgå i strategisk samarbejde med andre kommuner eller andre offentlige og private parter. Det kan også ske gennem udbud af opgaver. Målsætninger i forhold til flow og kapacitetsstyring i tilbud Flow og kapacitetsstyring handler om at sikre et nødvendigt antal pladser i egne tilbud og hænger nøje sammen med progression og fleksibilitet i tilbud, men også udbud og efterspørgsel. Vi har gennem mange år stort set haft fuld kapacitetsudnyttelse i alle vores socialt tilbud. 1 Kilde: WHO: International practice in psychosocial/psychiatric rehabilitation

7 Det har bl.a. været muligt i kraft af en efterspørgsel, som overstiger kapaciteten, men også en takstog aktivitetsbestemt ressourcetildelingsmodel, som understøtter incitamentet til fuld kapacitetsudnyttelse. Aktuelt har vi en situation, hvor der mangler kapacitet i egne tilbud. Hovedparten af vores botilbud er varige botilbud, etableret efter SEL 108/ABL 105, som sikrer borgeren fuld bestemmelse over egen bolig, og vi kan ikke gennemtvinge flytninger, uanset at borgerens behov ikke længere tilsiger ophold i botilbuddet. Det resulterer i nedsat fleksibilitet og flow, som tvinger os til køb af tilbud, hovedsageligt i andre kommuner. Dermed mister vi både arbejdspladser, handle- og styringsmuligheder. Pt. er fordelingen mellem internt og eksternt køb ca. 50 / 50. Målet er, at vi over en årrække skal have en fordeling på 70 / 30. Baggrunden for det mål er, at Handicap og Psykiatri, ved selv at løse botilbudsopgaverne, får øget mulighed for: At styre udgiften på området At sikre kvalitet og pris er sammenhængende At skabe fleksible løsninger At kunne tilbyde borgerne botilbud i nærområdet ift. hvor de i forvejen bor. At etablere flere større enheder som er mere robuste og rentable, frem for små enheder. Det er afgørende for styringen, at vi ikke alene baserer vurdering af udbygningsbehovet på grundlag af aktuelle ventelister, men har et mere solidt planlægningsværktøj, som kan give et mere langsigtet estimat over behovet for udbygning og tilpasning af kapaciteten. Målsætninger i forhold til organisering, intern koordinering og samarbejde Handicap og Psykiatris organisering skal være beslutningskraftig, økonomisk og fagligt bæredygtig. Ledere, medarbejdere og borgere skal i dialog og i fællesskab understøtte viljen til udvikling, beslutning og handling. Borgeren er i centrum for tilrettelægning af vores sociale tilbud, og de skal tilbydes en solid faglig kvalitet ikke nødvendigvis altid det bedste. Det forudsætter økonomisk robuste enheder, som rummer den nødvendige fleksibilitet i opgaveløsningen, ressourceudnyttelse, arbejdstilrettelægning, anvendelse af teknologi og bygninger. Hvis det ikke kan tilgodeses i det enkelte tilbud, kræver det samarbejde og koordinering omkring borgerne og mellem de enkelte tilbud. Ellers vil vi fremstå som fragmenterede og splittede uden fælles mål. Det gør sig gældende internt i Handicap og Psykiatri, men også i forhold til de afdelinger, vi skal samarbejde med. Opgaverne skal løses der, hvor det ud fra en samlet faglig og kommunaløkonomisk vurdering, sker bedst. Hvis det er i andre afdelinger, i andre tilbud eller med andre offentlige eller private, sociale tilbud, så skal opgaven løses i samarbejde, eller der hvor det gøres bedst og billigst. Målsætninger i forhold til sociale investeringer Herning Kommune vil investere i forebyggelse af marginalisering og afhængighed af livslange sociale tilbud. Det betyder, at vi arbejder målrettet med, at borgere med funktionsnedsættelser opnår tilknytningen til sociale fællesskaber, uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. Vi understøtter mulighederne for et selvstændigt liv i egen bolig. Investeringen skal ske i en tidlig og intensiv indsats, som forebygger udvikling og forværring af sociale problemer. Afkastet er mere selvstændige borgere, som er mindre afhængige af sociale tilbud. Organisering af indsatsen sker i innovative projekter og eksperimenter, som skal beskrives og være velafgrænset i forhold til formål, målgruppe, opgave, investering, effekter og afkast. 6

8 6. Handlemuligheder status april 2015 Der er gennem en årrække gennemført en lang række omstillinger på handicap- og psykiatriområdet, som overordnet set har haft til formål at sikre bedre ledelse, styring, organisering og budgetoverholdelse. De senere års markante ændringer er sket i forbindelse med Organisatorisk samling af handicapafdelingen og dele af sundhedsafdelingen under Handicap og Psykiatri i 2010 Driftsbesparelser, organisatoriske ændringer og administrative omlægninger i tilknytning til besparelser i 2010 og Indførelse af voksenudredningsmetoden i 2012 (udløber af Incitareprojektet) Implementering af anbefalinger fra Strukturanalysen på det specialiserede socialområde i 2013 Nedlæggelse af områdelederorganiseringen og slankning af afdelingsledelsen i oktober 2013 Driftsbesparelser, organisatoriske ændringer og administrative omlægninger i tilknytning til besparelser i april 2014 Udvikling af nye strategier på handicap- og psykiatriområdet De nye handlemuligheder, der er skitseret nedenfor, skal ses i forlængelse af den proces, der allerede foregår. Der er dels tale om en aktuel status over de projekter, der allerede er igangsat og på vej til behandling og beslutning i relevante fora, eller projekter foreslås igangsat. Handlemuligheder i forhold til politik, ledelse og samarbejde Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Familieudvalget skal tage stilling til, om der skal udarbejdes en ny politik for handicap- og psykiatriområdet, som omfatter børn, unge og voksne. Den nuværende Handicappolitik er fra december 2007 og afspejler ikke udfordringerne på området. Der vil være tale om en omfattende proces, som kan indledes med en temadrøftelse i Byrådet. Efterfølgende inddragelse af Handicaprådet og arbejdsmarkedets parter. Behandling i relevante fagudvalg og endelig vedtagelse i Byrådet. Herunder skal der være særlig fokus på o Undervisning, sundhedsfremme og forebyggende indsatser på børne- og ungeområdet o Indsatsen for de sårbare unge mellem år. o Beskæftigelse o Medborgerskab o Afgrænsning mellem det specialiserede socialområde og normalområdet Direktionen skal tage stilling til fremsendelse af fælles målsætninger for sårbare unge mellem15 25 år til politisk vedtagelse. Målsætningerne, der er udarbejdet i samarbejde mellem Center for børn og forebyggelse, Beskæftigelsesafdelingen og Handicap og Psykiatri, skal på langt sigt forebygge marginalisering og afhængighed af sociale tilbud. Målsætningerne er indledningen til igangsætning af en radikal tværfaglig innovationsproces. Handicap og Psykiatri har netop påbegyndt udvikling af strategisk samarbejde med Holstebro Kommune på konkrete områder. Samarbejdet har til formål o at sikre borgerne de mest specialiserede sociale behandlingstilbud i nærområdet o at fastholde arbejdspladser, specialviden og faglige kompetencer o at sikre en bestemmende lokal indflydelse på udvikling af det specialiserede sociale område i regionen. Der pågår pt. et samarbejde mellem Sundhed og Ældre og Handicap og Psykiatri om etablering af en indgang og et genoptræningstilbud på senhjerneskadeområdet. Eventuelt også strategisk samarbejde med Holstebro Kommune. SSB er i gang med at foretage i en vurdering af mulighederne for bedre koordinering af indsatsen på psykiatriområdet med fokus på rehabilitering, personlig støtte og beskæftigelse. 7

9 Handicap og Psykiatri er i gang med at udarbejde et fælles ledelsesgrundlag i samarbejde med HR-afdelingen Sagsbehandlernes selvstændige beslutningskompetence er inddraget, og afgørelse om iværksættelse af tilbud foregår i visitationsmøder med deltagelse af afdelingsledelsen. Handlemuligheder i forhold til økonomisk styring og budgetoverholdelse Direktionen skal tage stilling til, om der med ekstern konsulentbistand skal gennemføres o En komparativ økonomisk og juridisk analyse af Herning Kommunes serviceniveau på handicap- og psykiatriområdet o En analyse af anvendte ressourcetildelingsmodel o En analyse af de enkelte sociale tilbuds driftsgrundlag, herunder muligheder for effektivisering af driften gennem organisationsomlægninger. Handicap og Psykiatri skal fremlægge halvårlige nøgletal for udvikling i pris, mængde og varighed til politisk orientering (KPI er). Første præsentation blev forelagt SOS d. 7. april Direktionen skal tage stilling til nedsættelse af en styregruppe mellem Koncern Økonomi og Social, Sundhed og Beskæftigelse, som i forbindelse med regnskabsafslutningen og halvårsregnskabet skal analysere budgetudfordringen og tage stilling til kortsigtede styringstiltag på handicap- og psykiatriområdet. Handicap og Psykiatri foretager en revurdering af den nuværende model for ressourcetildeling til de sociale tilbud. Ressourcetildelingen er i dag aktivitetsbestemte fordele og ulemper, der afvejes i forhold til en rammestyringsmodel. Handicap og Psykiatri udarbejder serviceniveaubeskrivelse på botilbud. Det sker med henblik på afstemning af serviceniveauerne mellem botilbud (som dog skal afspejle målgruppernes forskellige behov) og med henblik på politisk fastlæggelse af serviceniveauet. Handlemuligheder i forhold til organisering Handicap og Psykiatri udvikler pt. alternative lav-interventions-tilbud. Herunder tilbud om økonomisk rådgivning og støtte- og botilbud til personer, som har afbrudt behandlingsforløb og ikke længere profiterer af de tilbud, som gentagende gange er blevet bevilget. Handicap og Psykiatri og Center for børn og Forebyggelse arbejder på etablering af tilbud om mestringsstøtte for pårørende til børn og unge (15 25 år) med fysiske handicap og udviklingsforstyrrelser. Der er tale om et udviklingssamarbejde, igangsat af Herning Kommune med deltagelse af flere kommuner og med Metodecenteret som tovholder. Handicap og Psykiatri og Center for børn og Forebyggelse foretager en vurdering af mulighederne for etablering af fælles administrativ ungeenhed (15 25 år) Handicap og Psykiatri udarbejder et oplæg til fælles opgaveløsning mellem driftstilbud og større driftsenheder vedr. madlavning, rengøring, ejendomsvedligeholdelse m.v. Handicap og Psykiatri og Beskæftigelsesafdelingen indgår i samarbejde om udvikling af nye støttetilbud i grænseområdet til beskæftigelse, herunder afgrænsning mellem mentorstøtte og personlig støtte. Handicap og Psykiatri igangsætter arbejdet med afklaring af Herning Kommunes specialiseringsprofil. Hvilke opgaver skal løses i eget regi, og hvilke kan med fordel outsources til andre, eventuelt indgå i strategisk samarbejde med andre kommuner. Formålet er etablering af større driftsenheder. 8

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre.

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre. Faktabeskrivelse På handicap- og psykiatriområdet varetages kommunens opgaver i forhold til voksne med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det vil siger

Læs mere

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen Jobbeskrivelse Leder af driftsområdet Psykiatri Misbrug Udsatte Organisatorisk indplacering: Forvaltning: Reference til: Ledelse i forhold til: Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap-

Læs mere

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune Notat til drøftelse og kvalificering i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Handicaprådet og FagMED HPU, marts/april 2014. Formål med kapacitetsanalysen

Læs mere

Principper for indsatsen

Principper for indsatsen 16.03.2015 Principper for indsatsen Serviceniveauet udmønter de politiske mål for den sociale, pædagogiske og sundhedsmæssige indsats overfor voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller

Læs mere

Fremtidens sociale tilbud Strategioplæg og organisatorisk ramme

Fremtidens sociale tilbud Strategioplæg og organisatorisk ramme Fremtidens sociale tilbud Strategioplæg og organisatorisk ramme Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Koncerndirektionen E 1. Sammenfatning: I nærværende notat

Læs mere

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier Notat Dato: 4. november 2007/jru/ami Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier I årsmødevedtagelsen Alle børn

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Fællesstrategi i SAS til begrænsning af tilgangen til permanente ydelser

Fællesstrategi i SAS til begrænsning af tilgangen til permanente ydelser Fællesstrategi i SAS til begrænsning af tilgangen til permanente ydelser Da der d. 5.april 2011 blev afholdt et fælles temamøde for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalgene blev det aftalt, at der

Læs mere

Budgettale - 1. behandling af budget 2016. Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget

Budgettale - 1. behandling af budget 2016. Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget Budgettale - 1. behandling af budget 2016 Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget 1 2 Budgettale ved 1. behandling af budget 2016 Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget Jeg er glad for i dag at

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Sociale partnerskaber

Sociale partnerskaber Sociale partnerskaber Projektbeskrivelse Projektleder: Ejnar Tang Senest revideret: 5/12/2016 Baggrund Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget igangsatte i august

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Dagsorden Økonomiudvalg Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Erhvervshavn Horsens Havn 2 ØK Trivselsmåling i Horsens Kommune

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Med de senere års store omvæltninger inden for det sociale område, en ny handicappolitik

Med de senere års store omvæltninger inden for det sociale område, en ny handicappolitik Budgetforslag fra Socialdemokraterne Borgere med handicap Med de senere års store omvæltninger inden for det sociale område, en ny handicappolitik samt status på handicap-politikken på vej, er der behov

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Særforanstaltninger. Baggrund. Bilag 1

Særforanstaltninger. Baggrund. Bilag 1 Bilag 1 Særforanstaltninger 18.05.2015 Baggrund Social Service har igangsat en omstillingsproces på baggrund af Deloitte rapportens anbefalinger fra marts 2014. Rapporten peger bl.a. på, at Frederikssund

Læs mere

Bedre forhold for børn og voksne med handicap

Bedre forhold for børn og voksne med handicap BUDGETFORSLAG FRA SF Bedre forhold for børn og voksne med handicap - Aarhus Kommune bruger langt færre penge på børn og voksne med handicap, end mange andre kommuner. Det kan Aarhus Byråd ganske enkelt

Læs mere

Principper for tilbud til ældre med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser i kombination med plejebehov

Principper for tilbud til ældre med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser i kombination med plejebehov Side 1/5 Principnotat udarbejdet af Anette Holm, Tove Søgaard og Marie Ganer Jensen 26.1.2015. SBSYS sagsnummer: 27.00.00-G01-8-15 Principper for tilbud til ældre med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser

Læs mere

NOTAT: Analyse af mulighederne for et privat botilbud til udviklingshæmmede i Roskilde

NOTAT: Analyse af mulighederne for et privat botilbud til udviklingshæmmede i Roskilde Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 206493 Brevid. 1389483 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 2 3 mettese@roskilde.dk NOTAT: Analyse af mulighederne for et privat botilbud til udviklingshæmmede

Læs mere

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 Produktion og Layout: Tryk: Oplag: Eksemplarer af folderen

Læs mere

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Kvalitetsstandardernes formål Formålet med Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på områderne

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Økonomiudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 21-09-2011 Dato: 29-08-2011 Sag nr.: ØU 199 (SOSU 83) Sagsbehandler: Christian Hjorth Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Aftale for Social- og Handicapcentret

Aftale for Social- og Handicapcentret Aftale for Social- og Handicapcentret Overskrifter for aftalens mål Fælles mål: 1 Borgeren i centrum via rehabilitering 2 Faglig og økonomisk bæredygtighed ved hjælp af mål og opfølgning Øvrige mål: 3

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Indhold Indledning 3-4 Grundprincipper 5-6 God sagsbehandling 7-8 Samspil mellem systemer 9-10 Bosætning 11-12 Forebyggelse og behandling

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Et godt liv på trods af en demenssygdom PLEJEOMRÅDET Demenspolitik Nr. 01 den 5. november 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har tilkendegivet et ønske/behov for en drøftelse af hele demensområdet,

Læs mere

Mål. for Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mål. for Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse Mål for Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2013 Indledning Formålet med at udarbejde mål for Handicap og Psykiatri er, at målene angiver retning for vores arbejde og giver mening til

Læs mere

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Rådhus 2015 Projektbeskrivelse Direktionens udviklings- og effektiviseringsstrategi har til formål at effektivisere den administrative drift

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Kvalitetsstandard Tiltag på demensområdet Budget 2010

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Kvalitetsstandard Tiltag på demensområdet Budget 2010 Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET Demenspolitik Kvalitetsstandard Tiltag på demensområdet Budget 2010 Nr. 01 den 27. maj 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har tilkendegivet

Læs mere

Værdighedspolitik - Fanø Kommune.

Værdighedspolitik - Fanø Kommune. Værdighedspolitik - Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset hvor i livet de befinder sig. I Fanø Kommune understøtter vi den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker

Læs mere

35. Ældre kan og vil selv - samlet plan for implementering og status på ældrepolitik

35. Ældre kan og vil selv - samlet plan for implementering og status på ældrepolitik 35. Ældre kan og vil selv - samlet plan for implementering og status på ældrepolitik Sundheds- og Omsorgsudvalget 1. besluttede, at de i sagen beskrevne elementer foreløbigt udgør et samlet plangrundlag

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Driftsaftale 2013. Socialområdet

Driftsaftale 2013. Socialområdet Driftsaftale 2013 Socialområdet 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskrivelse af organisationen på Socialområdet... 3 2.1. Socialafdelingen... 3 3. Økonomi... 3 4. Socialområdets mål og specifikke indsatser...

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 frivilligheden blomstrer Bærende principper fælles pejlemærker Tænkes sammen med fra politik til praksis 3 5 7 9 11 frivilligheden

Læs mere

Budgetproces 2016. 1. Handlingskatalog:

Budgetproces 2016. 1. Handlingskatalog: Budgetproces 2016. 1. Handlingskatalog: Nedenfor er første status fra de 7 arbejdsgrupper. Temaerne, som arbejdsgrupperne arbejder med, er dannet ud fra drøftelser med hver enkelt fagchef, hvor alle ideer

Læs mere

Familie- og velfærdsafdelingen. Organisering, samspil og opgaver

Familie- og velfærdsafdelingen. Organisering, samspil og opgaver Familie- og velfærdsafdelingen Organisering, samspil og opgaver 1 Familie- og velfærdsafdelingen Organisation, samspil og opgaver Én samlet forvaltning Fra den 1. april 2014 begiver vi os ud i en transformation

Læs mere

SOCIALAFDELINGENS REHABILITERINGSSTRATEGI

SOCIALAFDELINGENS REHABILITERINGSSTRATEGI SOCIALAFDELINGENS REHABILITERINGSSTRATEGI SOCIALAFDELINGENS REHABILITERINGSSTRATEGI Den omverden det sociale område indgår i er under markant forandring. Det stiller nye krav og forventninger til de sociale

Læs mere

Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri

Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri Aftale mellem Socialpsykiatrisk Center (SPC) og chefen for Handicap og Psykiatri 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem centerlederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Job- og personprofil for den nye skolechef til Holstebro Kommune

Job- og personprofil for den nye skolechef til Holstebro Kommune Job- og personprofil for den nye skolechef til Holstebro Kommune Indledning: Vores afholdte skolechef gennem 12 år har valgt at gå på pension. Vi søger derfor hans afløser til tiltrædelse 1. april 2015

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) ANGIV KONTAKTPERSON(ER) I KOMMUNEN OG KONTAKTOPLYSNINGER (I BOKSEN NEDENFOR)

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: ANGIV KOMMUNENAVN (I BOKSEN NEDENFOR) ANGIV KONTAKTPERSON(ER) I KOMMUNEN OG KONTAKTOPLYSNINGER (I BOKSEN NEDENFOR) S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

Center for Social og sundhed justeret organisering 2016

Center for Social og sundhed justeret organisering 2016 Center for Social og sundhed justeret organisering 2016 Baggrund Direktionen arbejder løbende med at sikre, at der i Gribskov Kommunes centerkonstruktion er tydelige roller og klare ansvarsbeskrivelser

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Vi vil et helhedsorienteret og fagligt stærkt miljø, hvor børn, forældre og medarbejdere oplever sammenhæng ved kontakt med alle dele

Læs mere

ADHD-handlingsplan 2012

ADHD-handlingsplan 2012 Voksenhandicap ADHD-handlingsplan 2012 Socialforvaltningen Aarhus Kommune Niels Christian Grud 3. maj 2012 Baggrund Der har de senere år været en generelt stigende efterspørgsel efter tilbud på ADHD-området,

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

Ændring af Trianglen analyser og vurderinger på basis af arbejdet i styregruppen mv.

Ændring af Trianglen analyser og vurderinger på basis af arbejdet i styregruppen mv. Sagsnr.: 2016/0003469 Dato: 26. maj 2016 Titel: Ændring af Trianglen analyser og vurderinger på basis af arbejdet i styregruppen mv. Sagsbehandler: Christian Lorens Hansen Halsnæs Kommune er i gang med

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Erhvervet hjerneskade og kommunikation jf. Lov om specialundervisning for voksne Politisk godkendt januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag...

Læs mere

Principper og Serviceniveauer for det specialiserede voksenområde - Handicap og Socialpsykiatri. September 2015

Principper og Serviceniveauer for det specialiserede voksenområde - Handicap og Socialpsykiatri. September 2015 Principper og Serviceniveauer for det specialiserede voksenområde - Handicap og Socialpsykiatri September 2015 Foto: 2/27 Indholdsfortegnelse 1.Principper for indsatsen...4 1.1. Et selvstændigt liv på

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende botilbud

Læs mere

Sagsforløb: Hjemtagelse af Randers Kommunes borgere fra Hinnerup Kollegiet

Sagsforløb: Hjemtagelse af Randers Kommunes borgere fra Hinnerup Kollegiet Vedrørende: Status vedr. hjemtagelse af Randers Kommunes borgere fra Hinnerup Kollegiet Sagsnavn: 43126: Overtagelse af regionale institutioner (08/02342) Sagsnummer: 16.00.00-A09-1-08 Skrevet af: Anne

Læs mere

Kvalitetshåndbog Voksne med særlige behov

Kvalitetshåndbog Voksne med særlige behov 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING............................... 4 2. OVERORDNEDE RAMMER FOR KVALITETSHÅNDBOGEN......... 5 2.1. VISION, VÆRDIER OG MÅLSÆTNINGER................ 5 2.2. OVERORDNEDE PRINCIPPER

Læs mere

Får vi nok ud af vores indsatser til børn og unge? Inspirationsoplæg d. 16. marts 2016

Får vi nok ud af vores indsatser til børn og unge? Inspirationsoplæg d. 16. marts 2016 Får vi nok ud af vores indsatser til børn og unge? Inspirationsoplæg d. 16. marts 2016 Indhold 1. Opdraget 2. Udfordringerne 3. Kan man måle, om det nytter? 4. Hvad kan I gøre? 5. Kan det så betale sig?

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 10 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-17.30 Fraværende: Mødested: Mødelokale 3 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Rotationsprojekt og kompetenceudvikling i inklusion

Læs mere

Inklusion at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber

Inklusion at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber Inklusion at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber Forord Strategi for inklusion i Skanderborg kommune Børn og Unge 0 17 år Formålet med en fælles kommunal strategi for inklusion er at tydeliggøre

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 13 Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet og

Læs mere

Velfærdspolitik. Voksen- og ældreområdet. Revideret den 23. februar 2016 Dokument nr. 480-2016-140791 Sags nr. 480-2015-107141

Velfærdspolitik. Voksen- og ældreområdet. Revideret den 23. februar 2016 Dokument nr. 480-2016-140791 Sags nr. 480-2015-107141 Velfærdspolitik Voksen- og ældreområdet Revideret den 23. februar 2016 Dokument nr. 480-2016-140791 Sags nr. 480-2015-107141 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 Vision og fokusområder... 4 VÆRDIER... 5

Læs mere

Inklusion. - at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber. Strategi for inklusion. Børn og unge 0-17 år

Inklusion. - at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber. Strategi for inklusion. Børn og unge 0-17 år Inklusion - at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber Strategi for inklusion Børn og unge 0-17 år Forord Formålet med en fælles kommunal strategi for inklusion er at tydeliggøre værdien af inklusion

Læs mere

SF's budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2013-2016

SF's budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2013-2016 SF's budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2013-2016 Ved Jan Ravn Christensen, formand for Økonomiudvalget Aarhus Kommune står igen overfor besparelser. Den økonomiske krise er fortsat over byen, landet

Læs mere

Styr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde

Styr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde Styr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde En central metode til at sikre den politiske styring af det specialiserede socialområde er at fastlægge et klart og operationelt

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 90. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 979 af 1. oktober 2008): På mange af spørgsmålene er der supplerende

Læs mere

Høringssvar fra MED-udvalget ved Halsnæs Heldagsskole vedrørende forslag til Omlægning af dagbehandling til en mere fleksibel model.

Høringssvar fra MED-udvalget ved Halsnæs Heldagsskole vedrørende forslag til Omlægning af dagbehandling til en mere fleksibel model. Halsnæs Heldagsskole Industrivej 17 3390 Hundested Skole og Kultur Stab Telefon 8882 8200 Fax 16. august 2012 Høringssvar fra MED-udvalget ved Halsnæs Heldagsskole vedrørende forslag til Omlægning af dagbehandling

Læs mere

Ressourcestyring i Handicap og Psykiatri

Ressourcestyring i Handicap og Psykiatri Udmøntning af Handleplan 2015 Ressourcestyring i Handicap og Psykiatri 1. Indledning Social- og Sundhedsudvalget behandlede Handleplan 2015 på møderne d. 18. august og 23. september 2015. Her blev administrationen

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Udkast Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4 Sammenfatning

Læs mere

De 5 væresteder er placeret med 2 i Vojens samt 3 i Haderslev. Værestederne har forskelligt indhold, kompetencer og målgruppe.

De 5 væresteder er placeret med 2 i Vojens samt 3 i Haderslev. Værestederne har forskelligt indhold, kompetencer og målgruppe. Værestedsstrategi Indhold Indledning...3 Væresteder i Haderslev Kommune...3 Sociale væresteder...3 Borgercafeen, Haderslev...3 Regnbuen, Vojens...4 Socialt ansvar...4 Væresteder for sindslidende...4 Brugerhuset,

Læs mere

Til politisk behandling marts 2014

Til politisk behandling marts 2014 Til politisk behandling marts 2014 Plan for socialområdet for voksne 2014-2020 Dato for politisk godkendelse: xx Redaktion: Høje-Taastrup Kommune Social- og Handicapcenteret Projektlaboratoriet Layout:

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

Vision for Center for Sundhed i Holstebro:

Vision for Center for Sundhed i Holstebro: Center for Sundhed i Holstebro: Center for Sundhed skal præges af nytænkning og mønsterbrydning for at forbedre sammenhænge i forløb for alle. Med Center for Sundhed vil Region Midtjylland, Holstebro Kommune

Læs mere

DIALOG OM BEBOERE OG YDELSER

DIALOG OM BEBOERE OG YDELSER DIALOG OM BEBOERE OG YDELSER DIALOGMATERIALE til masterplan Landsbyen Sølund 2014 Med dialogmaterialet sætter vi gang i arbejdet med masterplan for Landsbyen Sølund. Vi håber på dit bidrag i en proces,

Læs mere

SBH ledermøde den 1. november 2014

SBH ledermøde den 1. november 2014 SBH ledermøde den 1. november 2014 2020 mål Udbredelse af Hjemløsestrategien 110 kerneopgaver i implementeringen af Housing First princippet? 2020 mål hjemløse To mål for hjemløseområdet 1) antallet af

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

ASSERTIVE COMMUNITY TREATMENT

ASSERTIVE COMMUNITY TREATMENT ASSERTIVE COMMUNITY TREATMENT SOCIALFORVALTNINGEN Projekt for afprøvning af ACT-metoden over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug HVAD ER ACT? Det centrale i ACT-metoden er, at borgeren

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Revideret kommissorium

Revideret kommissorium Center Familie og Handicap Journalnr: 27.00.00-G01-20-15 Ref.: Tanja Lillelund Telefon: 99887609 E-mail: tali@rebild.dk Dato: 22-12-2015 Revideret kommissorium Projekt: Fælles indsats Stamoplysninger Center/afdeling

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

Dato: 12. maj 2015. Indkomne høringssvar. Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben. Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929

Dato: 12. maj 2015. Indkomne høringssvar. Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben. Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 velfaerdogsundhed@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr:00.30.10-S00-1-15 Dato: 12. maj 2015 Indkomne høringssvar

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Lovgrundlag: 104 i Lov om Social Service (SEL). Ydelser indenfor aktivitetsog samværstilbud Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov.

Læs mere

HANDLEPLAN I RELATION TIL RESULTATERNE FRA ORGANISATIONS EVALUE- RINGEN OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN I SUNDHED OG OMSORG OKTOBER NOVEMBER 2012

HANDLEPLAN I RELATION TIL RESULTATERNE FRA ORGANISATIONS EVALUE- RINGEN OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN I SUNDHED OG OMSORG OKTOBER NOVEMBER 2012 Side 1 HANDLEPLAN I RELATION TIL RESULTATERNE FRA ORGANISATIONS EVALUE- RINGEN OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN I SUNDHED OG OMSORG OKTOBER NOVEMBER 2012 Baggrund: Handleplanen tager sit afsæt i resultaterne fra

Læs mere

Nationale retningslinjer. for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser. Pixi-udgave

Nationale retningslinjer. for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser. Pixi-udgave Nationale retningslinjer for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser Pixi-udgave Hvad er de nationale retningslinjer? De nationale retningslinjer er en række anvisninger til, hvordan der

Læs mere

Beredskabsforslag. Budget 2016-19

Beredskabsforslag. Budget 2016-19 Opsigelse af lejekontrakt på Idavang Ændringer i driftsbudgettet 350 350 350 350 0 0 0 0 Aktuelt budget 2016 400 Sidste etape vedrørende omlægning af Idavangs aktiviteter fra 4 til 2 matrikler er nu igangsat

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Bruger-, patientog pårørendepolitik

Bruger-, patientog pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Oktober 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Bruger-, patientog pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patientog pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter

Læs mere

KKR N OTAT. Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015

KKR N OTAT. Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015 N OTAT KKR HOVEDSTADEN Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015 Deltagerliste Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden John Engelhardt, næstformand for KKR Hovedstaden Kirsten Elise Hove, Danske

Læs mere

Bocenter Sydvest Virksomhedsplan 2015-2016. Version 20150603

Bocenter Sydvest Virksomhedsplan 2015-2016. Version 20150603 Bocenter Sydvest Virksomhedsplan 2015-2016 Version 20150603 1 Om Bocenter Sydvest INDLEDNING Bocenter Sydvest dækker en bred vifte af botilbud til borgere med udviklingshæmning og med betydeligt og varigt

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

Opmærksomhedspunkter til videreudvikling af hjerneskaderehabilitering i det nære sundhedsvæsen Nye veje til bedre sammenhæng og kvalitet for borgeren

Opmærksomhedspunkter til videreudvikling af hjerneskaderehabilitering i det nære sundhedsvæsen Nye veje til bedre sammenhæng og kvalitet for borgeren Opmærksomhedspunkter til videreudvikling af hjerneskaderehabilitering i det nære sundhedsvæsen Nye veje til bedre sammenhæng og kvalitet for borgeren 1. Indledning Kommunerne overtog med reformen i 2007

Læs mere

Opsummering af kommunernes tilbagemeldinger til faglig udviklingsstrategi for 2013

Opsummering af kommunernes tilbagemeldinger til faglig udviklingsstrategi for 2013 Opsummering af kommunernes tilbagemeldinger til faglig udviklingsstrategi for 2013 A. Politiske visioner i kommunerne Nøgleord fra politiske visioner på børneområdet: Tidlig indsats, helhedsorientering,

Læs mere