Byplanvedtægt 8. Strandlunden, Jægerbuen, Ishøj Idrætscenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byplanvedtægt 8. Strandlunden, Jægerbuen, Ishøj Idrætscenter"

Transkript

1 Byplanvedtægt 8 Strandlunden, Jægerbuen, Ishøj Idrætscenter Ishøj Kommune 2003

2 I. Området. Byplanvedtægt for et område mellem Ishøj Strandvej og en projekteret parallelvej nordvest for denne. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i l nævnte område i Torslunde Ishøj kommune. 1. Byplanvedtægtens område. 1. Området begrænses som vist på vedhæftede kortbilag og omfatter følgende matr. nr.: 16 b, 16hb, 16 hc og 16hh, Ishøj by og sogn, og Ile, Ild, 11 h, 11 i, 11 k, 15 a og 16 b, Tranegilde by, Ishøj sogn, samt del af 16 c, Ishøj by og sogn og dele af 5 b, 6 a og 6 d, Tranegilde by, Ishøj sogn, samt alle parceller, der efter den 31. januar 1968 udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2. Området inddeles som vist på kortbilaget i følgende delområder: Område A til etageboligbebyggelse, Område B til række- og gårdhusbebyggelse, Område G til etageboligbebyggelse og Område D til offentlige formål (skole, stadion og børneinstitutioner). 2. Områdets anvendelse. H. Område A til etageboligbebyggelse. 1. Området må med nedennævnte undtagelser kun anvendes til boligformål, og der må kun opføres etagebebyggelse. Der må inden for området ikke udøves nogen art af virksomhed, som ved støv, røg, lugt, støj, rystelser eller ved sit udseende eller på anden måde efter kommunalbestyrelsens skøn er til ulempe for de omboende. 2. Det er tilladt, at der på ejendommene drives sådan virksomhed, som almindeligvis udføres i beboelseslejligheder eller beboelseshuse, når virksomheden drives af den, der bebor den pågældende bolig, og når virksomheden efter kommunalbestyrelsens skøn drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (herunder ved skiltning o. lign.), kvarterets præg af boligkvarter ikke brydes, eller virksomheden ikke fremkalder ulemper for de omboende eller fremkalder behov for parkeringsmuligheder, som ikke er til stede på den pågældende ejendom.

3 3. Ejendommene må iøvrigt ikke benyttes til nogen form for erhvervsvirksomhed. Medmindre virksomheden omfattes af stk. 2, må der således ikke på ejendommene indrettes bebyggelse til eller udøves handels-, vognmands-, fabriks-, værksteds- eller oplagsvirksomhed, ligesom der ikke må indrettes pensionater eller klublejligheder eller drives anden lignende form for erhvervsmæssig udlejning. 4. I stueetagen i de på kortbilaget viste bygninger må der kun, hvor det angives med x, indrettes de for kvarterets daglige forsyning nødvendige butikker, herunder tilhørende reparationsværksteder, lokaler for liberale erhverv og lignende. 5. I bygningen med påskrift»restaurant«må der kun indrettes restaurant, evt. med selskabslokaler. 6. Efter kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse kan der på ejendommen matr. nr. 6 d, Tranegilde by, Ishøj sogn opføres bygninger til offentligt toilet samt til servicestation. 7. Inden for området kan opføres transformerstationer til kvarterets daglige forsyning, når de ikke har mere end 30 m 2 bebygget areal og ikke gives en højde af mere end 3 m over terræn, og når de udformes i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse. 3. Udstykninger. 1. De på kortbilaget med priksignatur viste arealer må ikke udstykkes til bebyggelse, men udlægges som opholdsarealer for bebyggelsen, samt til skærmplantning. 2. De på kortbilaget viste parkeringsarealer må ikke udstykkes til bebyggelse, men udlægges som parkeringsarealer for bebyggelsen. 4. Bebyggelsens omfang og placering m. v. 1. Udnyttelsesgraden må ikke overstige 0, Bebyggelsen må kun opføres med en placering og i et omfang, herunder etageantal, som vist på kortbilaget. Før der opføres bebyggelse i overensstemmelse med bebyggelsesplanen, skal der være sikret opholdsareal og parkeringsareal til den pågældende bebyggelse i henhold til byggelovgivningens bestemmelser herom. 3. Den på kortbilaget med påskrift»restaurant«viste bygning skal opføres således, at der bliver en fri højde på mindst 4,5 m over Ishøj Stationsvej. 4. De på matr. nr. 6 a og 6 d, Tranegilde by, Ishøj sogn, viste etagehuse skal med de på kortbilaget viste antal etager opføres med en parterre-

4 etage, som udelukkende må indrettes til birum for bebyggelsen eller de i 2, stk. 4 angivne butikker og lokaler. 5. Efter kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse kan der ud over de bygninger, som fremgår af bebyggelsesplanen, opføres enkelte mindre bygninger til formål, som er fælles for områdets beboere, f. eks. offentlige toiletbygninger, telefonkiosker, cykelskure, legehuse til børn o. lign. 6. I blokkene på matr. nr. 6 a og 6 d af Tranegilde by, Ishøj sogn, skal der efter kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse indrettes udgang til begge sider af bygningen ved hver opgang, ligesom der skal indrettes gennemgang i terrænhøjde uden døre eller porte ved de på kortbilaget viste forbiridelsesstier mærket n l, o l og p l. 7. Ud over de af byggelovgivningen følgende krav til udlæg af opholdsarealer skal der sikres mulighed for tilvejebringelse af parkeringsarealer til bebyggelsen i overensstemmelse med de til enhver tid herom gældende regler, dog mindst svarende til 1,5 bilplads pr. lejlighed. 8. Efter kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse kan der opføres garager og car-porte på parkeringsarealerne. 9. Der må ikke uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen anbringes hegn på eller mellem ejendomme inden for området. 10. Der må ikke anbringes vinduer i de gavle, der har en større højde end 0,4 gange afstanden til naboskel. III. Område B til række- og gårdhusbebyggelse. 5. Områdets anvendelse. 1. Området må med nedennævnte undtagelser kun anvendes til boligformål, og der må kun opføres åben og lav bebyggelse. Bebyggelsen må kun bestå af række- og gårdhuse. Der må inden for området ikke udøves nogen art af virksomhed, som ved støv, røg, lugt, støj, rystelser eller ved sit udseende eller på anden måde efter kommunalbestyrelsens skøn er til ulempe for de omboende. 2. På hver ejendom må kun opføres eller indrettes een bolig for een familie. 3. Det er tilladt, at der på ejendommene drives sådan virksomhed, som almindeligvis udføres i beboelseslejligheder eller beboelseshuse, når virksomheden drives af den, der bebor den pågældende bolig, og når virksomheden efter kommunalbestyrelsens skøn drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (herunder ved skilt-

5 ning o. lign.), kvarterets præg af boligkvarter ikke brydes, eller virksomheden ikke fremkalder ulemper for de omboende eller fremkalder behov for parkeringsmuligheder, som ikke er til stede på den pågældende ejendom. 4. Ejendommene må iøvrigt ikke benyttes til nogen form for erhvervsvirksomhed. Medmindre virksomheden omfattes af stk. 3, må der således ikke på ejendommene indrettes bebyggelse til eller udøves handels-, vognmands-, fabriks-, værksteds- eller oplagsvirksomhed, ligesom der ikke må indrettes pensionater eller klublejligheder eller drives anden lignende form for erhvervsmæssig udlejning. 5. Inden for området kan opføres transformerstationer til kvarterets daglige forsyning, når de ikke har mere end 30 m 2 bebygget areal og ikke gives en højde af mere end 3 m over terræn, og når de udformes i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse. 6. Udstykninger. 1. Udstykninger må kun foretages efter de retningslinier, der fremgår af kortbilaget. 2. De på kortbilaget med priksignatur viste arealer må ikke udstykkes til bebyggelse, men udlægges som opholdsarealer for bebyggelsen, samt til skærmplantning. 7. Bebyggelsens omfang og placering m. v. 1. Udnyttelsesgraden må ikke overstige 0, Bebyggelsen må kun opføres med en placering og i et omfang, herunder etageantal, som vist på kortbilaget. Før der opføres bebyggelse i overensstemmelse med bebyggelsesplanen, skal der være sikret opholdsareal og parkeringsareal til den pågældende bebyggelse i henhold til byggelovgivningens bestemmelser herom. 3. Der skal udlægges parkeringsareal til mindst 3 biler for hver beboelse. 8. Områdets anvendelse. IV. Område C til etageboligbebyggelse. 1. Området må med nedennævnte undtagelser kun anvendes til boligformål, og der rnå kun opføres etagebebyggelse, idet der dog på matr.nr. 15 a og 16 b, Tranegilde by, Ishøj sogn, tillige må opføres rækkehusbebyggelse. Der må inden for området ikke udøves nogen art af virksomhed, som ved støv, røg, lugt, støj, rystelser eller ved sit udseende eller på anden måde efter kommunalbestyrelsens skøn er til ulempe for de omboende.

6 2. Det er tilladt, at der på ejendommene drives sådan virksomhed, som almindeligvis udføres i beboelseslejligheder eller beboelseshuse, når virksomheden drives af den, der bebor den pågældende bolig, og når virksomheden efter kommunalbestyrelsens skøn drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (herunder ved skiltning o. lign.), kvarterets præg af boligkvarter ikke brydes, eller virksomheden ikke fremkalder ulemper for omboende eller fremkalder behov for parkeringsmuligheder, som ikke er til stede på den pågældende ejendom. 3. Ejendommene må iøvrigt ikke benyttes til nogen form for erhvervsvirksomhed. Medmindre virksomheden omfattes af stk. 2, må der således ikke på ejendommene indrettes bebyggelse til eller udøves handels-, vognmands-, fabriks-, værksteds- eller oplagsvirksomhed, ligesom der ikke må indrettes pensionater eller klublejligheder eller drives anden lignende form for erhvervsmæssig udlejning. 4. Uanset foranstående bestemmelser kan der inden for området efter kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse opføres eller indrettes bebyggelse til dagligvarebutikker og til kollektive anlæg, såsom vuggestuer, børnehaver og varmecentral til betjening af området. 5. Inden for området kan opføres transformerstationer til kvarterets daglige forsyning, når de ikke har mere end 30 m 2 bebygget areal og ikke gives en højde af mere end 3 m over terræn, og når de udformes i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse. 9. Bebyggelsens omfang og placering m. v. Bebyggelse inden for området må kun opføres på grundlag af en samlet bebyggelsesplan for hele området eller evt. dele deraf, der om fornødent vil kunne fastlægges som tillæg til nærværende byplanvedtægt. 10. Områdets anvendelse. V. Område D til offentlige formål. Området forbeholdes til offentlige formål (skole, stadion og børneinstitutioner). 11. Udlæg af nye veje og stier. VI. Vejforhold. 1. Der udlægges areal til følgende nye veje og stier med retning og beliggenhed som vist på kortbilaget.

7 Forlagt Vejebrovej i en bredde af 16 m og 29 m. Stamvej mrk. a i en bredde 1 af 10 m og 12 m fra Ishøj ve j. Stamvejene mrk. b i en bredde af 10 m fra forlagt Vejlebrovej. Stamvejene mrk. c i en bredde af 10 m fra forlagt Vejlebrovej. Stamvejene mrk. d i en bredde af 13 m fra forlagt Vejlebrovej. Stamvejen mrk. e i en bredde af 13 m fra forlagt Vejlebrovej. Boligvejene mrk. f i en bredde af 12 m fra stamvejene b. Boligvejene mrk. g i en bredde af 11 m fra stamvej a. Boligvejen mrk. h i en bredde af l O m fra stamvej a. Boligvejene mrk. i i en bredde af 12 m fra stamvej a. Boligvej mrk. k i en bredde af 12 m fra stamvej d. Hovedsti, mrk. m i en bredde af 7 m, med niveaufri skæring med for* lagt Vejlebrovej og stamvej a. Hovedsti, mrk. n i en bredde af 7 m, med forbindelsesstierne mrk. n l i en bredde af 4 m. Hovedsti, mrk. o i en bredde af 7 m, med niveaufri skæringer med Ishøj Strandvej og forlagt Vejlebrovej med forbindelsesstierne o l i en bredde af 4 m. Hovedsti, mrk. p i en bredde af 7 m, med niveaufri skæring med stamvejene mrk. d og e samt med Ishøj Stationsvej, med forbindelsessti p l i en bredde af 4 m. Hovedsti, mrk. q i en bredde af 7 m, med niveaufri skæring med Ishøj Strandvej og forlagt Vejlebrovej. Hovedsti, mrk. r i en bredde af 7 m, med niveaufri skæring med forlagt Vejlebrovej. Adgangsstierne mrk. s i en bredde af 3 m. 2. Nye veje inden for område G vil blive fastlagt i et tillæg til nærværende byplanvedtægt, jfr Til Ishøj Strandvej, Ishøj Stationsvej og forlagt Vejlebrovej samt til stamvejene mrk. a, b, c, d og e må der ikke være direkte adgang for kørende, gående eller anden færdsel fra de tilgrænsende ejendomme. Denne bestemmelse gælder dog ikke for en evt, servicestation på matr. nr. 6 d af Tranegilde by, Ishøj sogn, jfr. 2, stk Udvidelse af bestående veje. Der udlægges areal til udvidelse af Vejlebrovej, således at vejen får en bredde af 16 m. Udvidelsen skal falde alene på vejens nordlige side.

8 5. Nedlæggelse af veje. De dele af Vejlegårdsvej og Vejlebrovej, der ligger inden for vedtægtsområdet, forudsættes nedlagt. Nedlæggelsen vil finde sted efter regierne herom i vejlovgivningen. g 12*)**) Byggelinier og hjørneafskæringer. 1. Langs følgende veje pålægges byggelinier i de nedenfor angivne afstande fra ve j midte. Ishøj Stationsvej 25 m, dog mindst 10,5 m fra vejskel Forlagt Vejlebrovej, 29 m bred: 25 m, dog mindst 10,5 m fra vejskel Forlagt Vejlebrovej, 16 m bred: 16 m, dog mindst 8,0 m fra vejskel 2. Ved vejtilslutninger skal hjørnerne af de tilstødende ejendomme afskæres som vist på vedhæftede kortbilag. 3. Anvendelsen af de anførte mindste afstande fra bebyggelsen langs vejene forudsætter, at bygningerne opføres med jordlinie i fremtidig vejhøjde. Er dette ikke tilfældet, skal bygningerne rykkes så meget tilbage, som svarer til 1,5 gange højdeforskellen, foruden den fornødne bredde til passage foran bygningerne på mindst l m. VII. Almindelige bestemmelser. 13. Bebyggelsens ydre fremtræden. 1. Ingen form for skiltning og reklamering på ejendommene må finde sted. Denne bestemmelse gælder ikke for ejendomme, hvorpå der af kommunalbestyrelsen i medfør af 2, stk. 4, 5 og 6 er meddelt tilladelse til at udøve erhvervsvirksomhed, idet der på sådanne ejedomme med kommunalbestyrelsens særlige tilladelse i hvert enkelt tilfælde må finde skiltning og reklamering sted i det efter kommunalbestyrelsens skøn sædvanlige omfang for virksomheder af den pågældende art. 2. Til udvendige bygningssider må ikke anvendes materialer, som efter kommunalbestyrelsens skøn virker skæmmende. 14. Byplanvedtægtens overholdelse. Før npget byggeri påbegyndes eller en ejendoms hidtidige anvendelse ændres, skal der - medmindre kommunalbestyrelsen ansøges om godkendelse *) Opmærksomheden henledes på, at der langs Ishøjvej er pålagt byggelinie på 12,5 m fra vejmidte i henhold til bestemmelserne i lov nr. 275 af 28. november 1928 om fastlæggelse af byggelinier ved gader og veje eller kap. IV i lov om bestyrelsen af de offentlige veje (lovbekendtgørelse nr. 342 af 9. december 1964). **) Opmærksomheden henledes på, at der langs Ishøj Strandvej gælder de til enhver tid af Københavns amtsråd som vejbestyrelse fastlagte byggelinier.

9 i henhold til byggelovgivningen forelægges kommunalbestyrelsen tegninger, der viser grunden og dens omgivelser samt bygningernes beliggenhed på grunden og deres størrelse, form og indretning, ligesom den påtænkte anvendelse af bygningerne og grunden skal oplyses, således at kommunalbestyrelsen kan påse overensstemmelsen med byplanvedtægten. 15. Eksisterende bebyggelse. Nærværende byplanvedtægt er ikke til hinder for bibeholdelse af den eksisterende lovlige bebyggelse eller for fortsættelse af den hidtil lovligt gjorte brug af en ejendom. Udvidelse ved om- eller tilbygning eller ibrugtagen til anden anvendelse i strid med byplanvedtægtens bestemmelser må ikke finde sted. 16. Påtaleret. Påtaleret ifølge nærværende byplanvedtægt har alene Torslunde-Ishøj kommunalbestyrelse. 17. Dispensationer fra og ændringer i byplanvedtægten. 1. Mindre betydende lempelser af bestemmelserne i nærværende byplanvedtægt kan indrømmes af kommunalbestyrelsen, såfremt karakteren af det kvarter, som byplanen søger at skabe eller fastholde, ikke derved ændres. Dispensation fra byggelinier ved offentlige veje kan kun meddeles efter forhandling med den efter vejbestyrelsesloven kompetente myndighed, jfr. lovbekendtgørelse nr. 342 af 9. december Ændringer i byplanvedtægten kan ske efter kommunalbestyrelsens vedtagelse og med boligministeriets godkendelse efter reglerne om vedtagelse og godkendelse af nye byplaner. Således vedtaget af Torslunde-Ishøj kommunalbestyrelse, den p. k. v. Peter Eriksen. RI/ 2.kt.B.j.nr I medfør af l i lov om byplaner (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) godkendes foranstående af Torslunde-Ishøj sogneråd vedtagne forslag til partiel byplanvedtægt nr. 8 for et område i Torslunde-Ishøj kommune. Boligministeriet, den P. M. V. E. B. Munck

10

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Byplanvedtægt 15 Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLAMAljTÆQT NR. 15. ISHØJ KOMMUNE. Byplanvedtægt for et område mellem S-banen, Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej

Læs mere

NYBORG KOMMUNE BYPLANVE DTÆGT

NYBORG KOMMUNE BYPLANVE DTÆGT Partiel byplan nr. 9 NYBORG KOMMUNE BYPLANVE DTÆGT FOR ET OMRÅDE BEGRÆNSET AF JOHS. HØIRUPSVEJ JERNBANEN OG CHRISTIANSLUNDSVEJ I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Søparken

Byplanvedtægt 16. Søparken Byplanvedtægt 16 Søparken Ishøj Kommune 2003 I. OMRÅDET. Byplanvedtægt for et område mellem Ishøj Parkvej, Ishøj Boulevard, Ishøj vej og kommunegrænsen mod Greve-Kildebrønde. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

Byplanvedtægt 18. Vestervang

Byplanvedtægt 18. Vestervang Byplanvedtægt 18 Vestervang Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 18, VESTERVANG. OMRÅDET. BYPLANVEDTÆGT FOR VESTERVANG. I medfør af "byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes

Læs mere

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i at sønderjydsk Landsdele)bd, og bl..i tingbogen, art. nr., e/er/av, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

KOMMUNE BOGENSE PART IEL BYP LANVE DTIEGT NR.8 OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE, ADELGADE OG VESTERGADE

KOMMUNE BOGENSE PART IEL BYP LANVE DTIEGT NR.8 OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE, ADELGADE OG VESTERGADE BOGENSE KOMMUNE PART IEL BYP LANVE DTIEGT NR.8 OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE, ADELGADE OG VESTERGADE Ib Andersen og E.Juul Møller AIS Den 5.april 1974 ByplankonSulenter. Ax~kitektex~M.A.A 11 Sag nr.bgs 22.o

Læs mere

I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det i l nævnte område:

I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det i l nævnte område: ÅRHUS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. l FOR SABRO. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det i l nævnte område: 1. BYPLANVEDTÆGTENS OMRÅDE.

Læs mere

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Hjortshøj-Egå Kommune Parcelhusbebyggelse og børneinstitutioner mellem Skæring Havvej og Skæring Hedevej Del ophævet i henhold til lokalplan nr. 902. Se endvider lokalplan

Læs mere

Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ

Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes følgende

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 23. Åkarrèen KØGE KOMMUNE 1977

BYPLANVEDTÆGT NR. 23. Åkarrèen KØGE KOMMUNE 1977 BYPLANVEDTÆGT NR. 23 Åkarrèen KØGE KOMMUNE 1977 KØGE KOMMUNE, PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 23. BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE MELLEM VESTERGADE, TORVET, BROGADE Og KØGE Å ( ÅKARREEN ) I medfør af byplanloven

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

Partiel byptan nr. 4 BYPLANVEDTÆGT FOR EN DEL AF NYBORG AVLSGARDS JORDER. med tilhørende kortbitag

Partiel byptan nr. 4 BYPLANVEDTÆGT FOR EN DEL AF NYBORG AVLSGARDS JORDER. med tilhørende kortbitag Partiel byptan nr. 4 NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR EN DEL AF NYBORG AVLSGARDS JORDER med tilhørende kortbitag I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2. februar 197) fastsættes følgende

Læs mere

ÆNDRING AF PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 22

ÆNDRING AF PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 22 ÆNDRING AF PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 22 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Partiel Byplanvedtægt fra 12. januar 1976 for så vidt angår det område, som er omfattet

Læs mere

Byplanvedtægt 3. Store industriområde

Byplanvedtægt 3. Store industriområde Byplanvedtægt 3 Store industriområde Ishøj Kommune 2003 Partiel byplanvedtægt nr. 3 Torslunde-Ishøj kommune I. Området. Byplanvedtægt for industrikvarter ved vestmotorvejene gennem Torslunde-Ishøj kommune.

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv Byplanvedtægt 12 Et område omkring Hørsholm Torv HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 12 for området omkring Hørsholm Torv I medfør al' byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

( / 5540 Ul1?r~1~.. 4866 PI~TIEL BYPLPINVEDTÆI~T NR 0 2 I ULLERSLEV KO~1MUNEO

( / 5540 Ul1?r~1~.. 4866 PI~TIEL BYPLPINVEDTÆI~T NR 0 2 I ULLERSLEV KO~1MUNEO 22.../ Ammelder: Ullrjev&où ( / 5540 Ul1?r1.. 4866 PITIEL BYPLPINVEDTÆIT NR 0 2 I ULLERSLEV KO1MUNEO 31. JUL 972 medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr0 63 af 2o0 februar 197o) fastsættes følgende

Læs mere

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 Brogårdskvarteret, Tarm Ringkøbing-Skjern Kommune 19. maj 2015 Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 er offentliggjort

Læs mere

Frederiksværk Kommune. Byplanvedtægt 11. for industri- og boligområde vest for Liselejevejen. Frederiksværk Kommune

Frederiksværk Kommune. Byplanvedtægt 11. for industri- og boligområde vest for Liselejevejen. Frederiksværk Kommune Frederiksværk Kommune Byplanvedtægt 11 for industri- og boligområde vest for Liselejevejen Frederiksværk Kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende

Læs mere

i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXXI

i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXXI Byplanvedtægt for byplanområde XXXI i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXXI I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

HANS HEGELUND, BY OG EGNSPLANKONSULENTER A/S.

HANS HEGELUND, BY OG EGNSPLANKONSULENTER A/S. HOU BY BYPLANVEDTÆGT NR. 2 koncept, oktober 1974. rettet ifpllge teknisk udvalgs indstilling af 13.01. 1975 og kommunalbestyrelsens godkende Ise af 29. O 1. 1975. HANS HEGELUND, BY OG EGNSPLANKONSULENTER

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 15

BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Håndværkerområdet i Gredstedbro BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr, 15 BYPLANVEDTÆGT N R. 15 for Et "byområde i Gredstedbro I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED EGENSE I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde VIII i Herlev kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

Side 1 af 23. Områdedeklaration/Deklaration

Side 1 af 23. Områdedeklaration/Deklaration Side 1 af 23 Områdedeklaration/Deklaration Side 2 af 23 Indhold: Byplanvedtægt nr. 4 for Ormslev-Kolt 7 1. Byplanvedtægtens område 7 stk. 1.Områdets begrænsning 7 2. Områdets anvendelse 7 stk. 1.Delområde

Læs mere