Skiltevejledning 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skiltevejledning 2013"

Transkript

1 Skiltevejledning 2013

2 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Skiltning i byområder: 4 Facadeskiltning 5 Udhængsskilte 6 Skiltevejledningen er vejledende indtil bestemmelserne optages i fremtidige lokalplaner i Syddjurs Kommune. Der er tidligere udarbejdet skilte- og facademanualer for Rønde, Hornslet og Ebeltoft, som fortsat er gældende: Skilte-og facademanual for Rønde midtby 2000 (LP 306 B) MÅLSÆTNING Skilte skal fremtræde enkle, overskuelige og med grafisk kvalitet Det er vigtigt, at det enkelte skilt nøje afstemmes med bebyggelsen, hvad angår størrelse, farve og materiale. Henvisningsskilte 7 Pyloner 8 Øvrig skiltning 9 Skiltning udenfor byområder 10 Lovgivning 11 Facade- og skiltemanual for Hornslet (LP 46) Bevarende lokalplan 177 for Ebeltoft midtby Ved udarbejdelse af fremtidige lokalplaner i Syddjurs Kommune skal der enten henvises til skiltevejledningen eller indarbejdes bestemmelser om skiltning, der tager udgangspunkt i nærværende skiltevejledning. Skilte kan være fremtrædende elementer for det visuelle miljø. Det er derfor intentionen, at bestemmelserne og de gode eksempler i vejledningen kan være til inspiration fremadrettet. Nye og anderledes skiltetyper vil blive vurderet med udgangspunkt i vejledningen. Intentionen er at skabe den bedst mulige fælles forståelse for de generelle retningslinjer og bindende bestemmelser, som kommunen administrerer efter. Skiltevejledningen er et delelement i Syddjurs Kommunes arkitekturpolitik og fremgår af gældende kommuneplan. Skiltevejledning 2013 er vedtaget som hjælp og vejledning til borgere, og som generel administrationspraksis og rammegrundlag for kommende lokalplaner. Mange former for skiltning kræver som udgangspunkt tilladelse efter byggeloven. Kommunen ønsker hermed at opfordre borgere til forhåndsdialog for at afdække de muligheder og begrænsninger, der måtte være i det enkelte tilfælde. Kirstine Bille Borgmester 3

4 Skilte i byområder indenfor byskiltet Al skiltning skal forud for opsætning godkendes af Syddjurs Kommune. Nedenfor er anført nogle af de grundregler om skiltning, der lægges til grund for kommunens sagsbehandling. Skiltningen skal anbringes på bygningens hovedfacade i forbindelse med stueetagen og således, at den holdes indenfor den del af facaden, som begrænses af en virksomheds loft og skillevæg mod nabo. Henvisningsskilte til butikker eller andre virksomheder, som ikke bor i stueetagen ud til gaden, skal placeres ved den dør eller port, der fører ind til den pågældende virksomhed. Skiltningens størrelse, udformning og farver skal tilpasses huset og gadebilledet. Sokler, gesimser, søjler og andre karakteristiske facadeelementer skal holdes fri for skiltning. Enkeltopsatte bogstaver, som udgør et facadeskilt, kan males direkte på facaden, eller der kan benyttes enkeltbogstaver. Alternativt kan bogstaver klæbes på indersiden af ruden. Skiltningen må ikke være sammenhængende på tværs af bygningens hovedopdeling, men skal tilpasses rytmen i facadens opdeling i murpiller, vinduer og døre. Generelle retningslinier for skiltning i byområder Effekt, flurescerende- og selvlysende skilte tillades ikke. Skilte bør ikke afgive lys, men må gerne være belyst direkte ved jordspots - eller indirekte som silhuetbelysning. Ved placering af flere skilte på samme bygnings facade, skal skiltene samordnes, så der opnås en god helhedsvirkning. På murpiller må skiltningen maximalt fylde 2/3 af pillebredden. Facadeskilte monteres udfor stueetagen uanset bygningens højde og etageantal. Skiltning ovenpå bygninger og på tagflader tillades ikke. Det er kommunens hensigt at alle former for bevægelige skilte, billboards, rulleskilte, LCD - og diodeskilte samt lignende skiltetyper skal begrænses. Facadeskilt opsat med enkeltbogstaver tilpasset dørbredde. 4

5 Facadeskilte Retningslinier for facadeskilte Det er vigtigt, at et skilt ikke ubrudt dækker den samlede facadelængde på huset. I stedet bør skiltet afpasses facadens lodrette og vandrette opdeling med vinduer og døre. Facaden vil dermed fremstå som en helhed, hvor murværk og konstruktion kan opleves sammenhængende fra sokkel til tag. Facadeskilt påmalet med enkeltbogstaver symmetrisk over døråbning. Bygningens hoved- og fagopdeling og arkitektur skal respekteres, således at sokler, gesimser, søjler og andre karakteristiske facadeelementer så vidt muligt friholdes for skiltning. Bogstavernes størrelse skal både tilpasses facaden og den sammenhæng, som facaden indgår i. Skilte bør ideelt opsættes som enkeltbogstaver, i en størrelse tilpasset facaden. Skilte skal holdes inden for den del af facaden, som begrænses af den pågældende virksomhed. Eventuel afblænding af butiksruder skal foretages med folie, der opsættes på indersiden af vinduet. Skilt med silhuetbelysning hvor lyskilden er placeret bag de enkelte bogstaver. Facadeskilt opsat med samme overkant som vinduesåbning. Der er mange muligheder for at indpasse en pæn og hensigtsmæssig skiltning på en bygning. Ofte er den traditionelle metode med maling direkte på murværk den mest hensigtsmæssige, men man kan også opsætte enkeltbogstaver direkte på facaden. Skilte må ikke afgive lys, men må gerne være belyst, direkte eller indirekte. Ethvert skilt skal henvise til en virksomhed på den ejendom, hvor skiltet er placeret Ved valg af skiltningens farver og størrelse skal det sikres, at skiltningen ikke skiller sig så meget ud fra facaden, at den dominerer bygningen eller gadebilledet. Facadeskilt udført med enekeltstående bogstaver placeret symmetrisk i forhold til vinduesåbninger. 5

6 Udhængsskilte Udhængskilte er en gammel form for skiltning, der oprindelig knytter sig til de gamle håndværkerlaug. Skiltene var ofte kunstfærdigt udformede symboler for de laug, de repræsenterede, bager, skrædder, barber m fl. Retningslinier for udhængsskilte Udhængsskiltet bør være let og enkelt. Den bedste virkning opnås ved et godt design, et klart grafisk udtryk og en hensigtsmæssig placering. Hvis disse forhold er indfriet, kan selv et lille skilt have en god effekt. Skiltet skal i farve, stil og størrelse tilpasse facaden. Eksempler på udhængsskilte i nutidig udførelse. 6 Der må normalt kun opsættes ét udhængsskilt for hver butik pr. gadeside. Udhængsskilte placeres, så de ikke er til gene for nabovirksomhedernes udhængsskilte. Der skal som minimum være en afstand på 5 m mellem skiltene. Udhængsskilte skal tilpasses facaden, både hvad angår størrelse, farver og materialer

7 Henvisningsskilte Henvisningsskilte anvendes i forskellige sammenhænge - både fritstående og monteret på facaden. Hvis en virksomhed ikke har facade mod gaden eller er beliggende på 1. sal eller derover, kan det være nødvendigt at opsætte et henvisningsskilt. Henvisningsskilte skal placeres i eller ved den dør- eller portåbning, som er adgangen til virksomheden. Retningslinier for henvisningsskilte Indenfor ind- og udkørslers oversigtsarealer må henvisningskilte og pyloner have en højde på maks. 80 cm. Ved indkørsler til større parkeringsarealer, kan der opstilles mindre henvisningsskilte, som henviser til virksomhedens funktioner, som f.eks. parkering, flaskeindlevering, vareindlevering og lign. Placering af henvisningsskilte til forskellige virksomheder på samme facade skal samordnes, mht. størrelse, placering og udformning, så der opnås en god helhedsvirkning. Flere henvisningskilte placeret ved samme port eller indkørsel skal samordnes ved fælles design og størrelse. Udenfor oversigtsarealet og på egen grund, må henvisningskilte maks. have en højde på 150 cm. 7

8 Pyloner Retningslinier for pyloner Skiltepyloner er blevet en populær måde at skilte på især ved indfaldsveje og i erhvervsområder. Det afhænger dog af det pågældende områdes bymæssige karakter, om der kan gives tilladelse til opstilling af pyloner. Et firmas skiltning skal primært ske ved firmanavn og/eller logo. Reklame for varemærker og enkeltprodukter bør begrænses og underordnes den øvrige skiltning. Pylon i bymæssig sammenhæng Princip for fastlæggelse af pyloners højde- og breddemål. For alle typer pyloner gælder det, at bredden ikke må overstige 1/3 af højden: Henvisningspylon maks. højde 150 cm, Fællespylon for flere virksomheder maks. højde 200 cm. Flere virksom heder på samme ejendom skal samordne skiltningen på én fælles pylon. Pylon til virksomheder under 800 m² erhvervsareal maks. højde 250 cm 400 cm 600 cm Langs indfaldsveje i byområder tillades som udgangspunkt pyloner med en maks. højde på op til 400 cm. Samme størrelse pylon tillades generelt ved tankstationer og ved virksomheder større end 800m² erhvervsareal. 250 cm Såfremt der opstilles pylon tillades der ikke firmaflag på ejendommen. 200 cm Erhvervsparken Effekt-, flouriserende-, og selvlysende farver eller materialer tillades ikke. 150 cm VAREINDLEVERING PARKERING 8

9 Øvrig skiltning Flag, vimpler og tekstilskilte Flag og enhver form for bannere med firmanavn og/eller logo sidestilles med skilte, der kræver byggetilladelse. Større butikker ønsker ofte at opsætte reklameflag for at blive set på større afstand. I tæt byområde vil kommunen dog som hovedregel modsætte sig flagning med reklameflag, da dette ofte slører bygningen og gadebilledet. Retningslinier for flag og tekstilskilte Flagstænger til reklameflag tillades normalt kun i erhvervsområder og i byområder med butikker over 1000 m² etageareal. Såfremt der opstilles flagstænger, kan der som udgangspunkt ikke opsættes en pylon. Der må maksimalt etableres 3 flagstænger pr. virksomhed/ejendom med en maks. højde på 8 m. Flagstængerne skal have samme højde. Markiser skal rulles ind udenfor butikkens åbningstid. Markiser skal som udgangspunkt udføres af ensfarvet lærred, og farven skal afstemmes med facadens øvrige farver. Markisens underkant skal mindst være 2,20 m over terræn, og med et maksimalt fremspring fra facaden på 1,80 m. Markiser skal holde en afstand til kørebanekant på minimum 1,0 m. Påskrift på markiser tillades kun, hvis det er eneste skiltemulighed, og i disse tilfælde kun på markisens forkant/flæse. Midlertidig skiltning Opsætning af bannere, tekstilskilte og vimpler tillades kun som midlertidig skiltning. Midlertidig skiltning, herunder skiltning på stillads, tillades kun i korte perioder på op til 6 uger og kun efter ansøgning til Syddjurs Kommune. Reklameskilte, billboards og lign. Den indbyrdes afstand mellem flagstænger i en flaggruppe må ikke være større end 5 m. Der må flages med ens bløde firmaflag, uden afstivning i top og bund. Faste baldakiner/markiser tillades ikke. Der må ikke opsættes reklameskilte på facaden, som reklamerer for begivenheder, forestillinger, events eller produkter, der ikke kan relateres til den pågældende virksomhed. Der må flages med ens bløde firmaflag, uden afstivning i top og bund. Såfemt der opsættes firmaflag, tillades der ikke skiltepylon på ejendommen. Flagning med Dannebrog er undtaget ovenstående bestemmelser. Flagning med andre nationers flag forudsætter Politiets godkendelse. Markiser må kun dække den del af facaden hvor butikken har udstillingsvindue - én markise pr. vindue. Markante bygningsdetaljer skal friholdes. Reklameplads på facaden må ikke udlejes til ekstern aktør. Der tillades ikke bannere, billboards og lign. monteret på bygninger eller fritstående. Faste pladser på bygningsfacader til skiftende reklamering skal godkendes af Syddjurs Kommune. Skilte med rullende reklamer skal som udgangspunkt udvalgsbehandles i hvert enkelt tilfælde. 9

10 Skiltning udenfor byområder Skilte i det åbne land Reklameskiltning i det åbne land er som udgangspunkt ikke tilladt. Formålet med forbuddet mod reklameskiltning er, at beskytte landskabet mod skæmmende skilte. Man kan kalde det en beskyttelse mod visuel forurening. Der skelnes i loven mellem det åbne land og bymæssig bebyggelse. Naturbeskyttelseslovens forbud mod skiltning gælder kun i det åbne land. Om et konkret areal er byzone eller landzone har i den forbindelse ingen betydning. Det væsentlige er, om skiltets ses med åbent land (eller vand) som baggrund. Skove og bakkede arealer er også åbent land. Der er enkelte undtagelser og muligheder for diskret skiltning i det åbne land. Undtagelserne er: Virksomhedsreklamer, som anbringes i umiddelbar tilknytning til virksomheden, når de ikke virker dominerende i landskabet, og ikke er synlige over store afstande. I naturbeskyttelseslovens 21 findes et generelt forbud mod at opsætte reklameskilte i det åbne land. Der er ingen dispensationsmulighed i loven. Det betyder, at kommunen ikke har mulighed for at give dispensation til reklameskiltning i det åbne land, heller ikke selvom skiltet konkret vurderet ikke virker skæmmende, eller selvom der er et velbegrundet behov for skiltningen. Det har heller ingen betydning, om skiltningen er midlertidig eller permanent. 10 Skiltning for virksomheder og for salg af erhvervsgrunde m.v. der opstilles i et område, der i en lokalplan er udlagt som erhvervsområde, uanset at området ikke er udbygget. Nærmere regler fastsættes af miljøministeren. Trafikpropaganda, der er godkendt af Rådet for Større Færdselssikkerhed. Plakater, der opsættes i forbindelse med folketingsvalg, valg til kommunale eller andre offentlige råd eller folkeafstemninger. Mindre oplysningsskilte vedrørende næringsdrift eller virksomhed opsat på egen ejendom eller ved indkørsel til egen ejendom fra nærmeste offentlige vej eller private fællesvej. Oplysningsskilte må maks. have en størrelse på 0,25 m² (se bekendtgørelse 1328 af 11/ ). De nærmere regler om skiltning i erhvervsområder og til virksomheder i det åbne land fremgår ligeledes af Naturbeskyttelsesloven. En virksomhed kan skilte, selvom den ligger i det åbne land. Skiltet skal være placeret i umiddelbar tilknytning til virksomheden. De eneste formkrav til skiltningen er, at skiltet ikke må virke dominerende i landskabet og ikke må kunne ses fra store afstande (se skiltebekendtgørelsen på modstående side). Ved umiddelbar nærhed til virksomheden forstås, at reklamen indgår i den helhed, der omfattes af beboelsesbygninger, driftsbygninger, gårdsplads, p-plads og lign, og f.eks ikke på marker eller i skovbryn.

11 Byggeloven Det fremgår af byggelovens 6D, stk. 1, at kommunalbestyrelsen kan gøre en tilladelse afhængig af, at bebyggelsen får en sådan ydre udformning, at der i forbindelse med dens omgivelser opnås en god helhedsvirkning. Denne bestemmelse sikrer, at kommunalbestyrelsen i f.eks. bevaringsværdige bymiljøer, kan stille vilkår i tilladelsen til bebyggelsens ydre udformning, og herunder vilkår til bebyggelsens fremtidige skiltning. Hvorvidt en skiltning er omfattet af byggelovens anvendelsesområde beror imidlertid på en konkret vurdering, under hensyn til skiltningens størrelse, placering, belysning etc. og dens indvirkning på omgivelserne. Denne vurdering foretages af kommunen. Jf. Energistyrelsen (tidligere Erhvervs- og byggestyrelsen). Øvrige bestemmelser De fleste ansøgninger om opsætning af skilte administreres efter Byggeloven. Dog findes der en række tilfælde, hvor andre bestemmelser kan komme i anvendelse se nedenfor. Skiltning for liberalt erhverv i boligområder I boligområder tillades et enkelt diskret skilt ved liberalt erhverv som udøves fra egen bolig. Skiltning i sommerhusområder Skiltning i sommerhusområder skal begrænses til et absolut minimum. Dog kan der efter ansøgning gives tilladelse til skiltning ved f.eks. kiosker og butikker. Det fremgår videre af byggelovens 6D, stk. 2, at skiltning, lysinstallationer og lignende ikke må være til ulempe eller virke skæmmende på omgivelserne, og at kommunalbestyrelsen kan sikre opfyldelse heraf ved påbud eller forbud. Det følger således af byggelovens bestemmelser, at en skiltning kan være reguleret af både bygningsreglementets bestemmelser om højde og afstandsforhold, og byggelovens 6D i forhold til skiltets æstetiske virkning på omgivelserne. Velkomstskilte ved bygrænsen Syddjurs Kommune har vedtaget særlige retningslinjer for opsætning af velkomstskilte, som efter ansøgning kan opstilles ved bygrænsen. Skiltning i det åbne land Bekendtgørelse 1328 om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg m.v. i det åbne land Vejloven 103 Ved offentlige veje må faste genstande, skilte eller lignende ikke uden vejbestyrelsens tilladelse anbringes således, at de rager ind over vejens areal. Begrebet skilte skal i byggelovens forstand forstås bredt. Det er således Erhvervs- og Byggestyrelsens vurdering, at byggeloven kan finde anvendelse på f.eks. facadeskilte, facadelysbånd, lysreklamer, udhængsskilte, fritstående skilte og lignende. Færdselsloven 99 Skilte, opslag, lysindretninger og lignende kan, såfremt de er til gene for færdslen, forlanges fjernet. 11

12

Skiltepolitik. og administrationsgrundlag for skiltning

Skiltepolitik. og administrationsgrundlag for skiltning Skiltepolitik og administrationsgrundlag for skiltning Indhold Skiltepolitik for Viborg Kommune Forord...3 Byrådets politik... 4 Administrationsgrundlag - retningslinjer for skiltning Baggrunden for retningslinjer

Læs mere

Administrationsgrundlag for skiltning i Nordfyns Kommune

Administrationsgrundlag for skiltning i Nordfyns Kommune Administrationsgrundlag for skiltning i Nordfyns Kommune Forord Nordfyns Kommune vil fastsætte nogle retningslinjer for skiltning i kommunen. Formålet med nærværende administrationsgrundlag er at skabe

Læs mere

Administrationsgrundlag for skiltning i Jammerbugt Kommune

Administrationsgrundlag for skiltning i Jammerbugt Kommune Administrationsgrundlag for skiltning i Jammerbugt Kommune Udgave nr. 1 Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 11.01.2008 2 Forord Jammerbugt Kommune vil i december 2007 fastsætte retningslinier for

Læs mere

Skiltepolitik for Randers Kommune

Skiltepolitik for Randers Kommune Skiltepolitik Randers Kommune 2009 Skiltepolitik for Randers Kommune Formål Skiltepolitikken for Randers Kommune skal være med til at højne den visuelle kvalitet i det offentlige rum, herunder i byrum,

Læs mere

BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr

BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr BYENS ANSIGT Retningslinier for skilte og andet facadeudstyr UDGIVER Herning Kommune By, Erhverv og Kultur ÅR 2010 REDAKTION OG TEKST: Mette

Læs mere

Lokalplan 68. for skilte i Vallensbæk Kommune

Lokalplan 68. for skilte i Vallensbæk Kommune Lokalplan 68 for skilte i Vallensbæk Kommune Juni 2005 REDEGØRELSE Forord Skiltene på husenes facader betyder meget for hvordan vi opfatter et område. Dominerende skilte, pyloner, bannere og reklamer ses

Læs mere

Indholdsfortegnelse. PDF startside Generelle rammer...1/19

Indholdsfortegnelse. PDF startside Generelle rammer...1/19 Indholdsfortegnelse PDF startside Generelle rammer...1/19 Generelle rammer...2/19 Grundstørrelser i boligområder...3/19 Bygningers ydre fremtræden...5/19 Detailkort farveplancher...7/19 Oversigtskort farveplancher...8/19

Læs mere

Skilte og facader. - i Ringe Kommune. Vejledning og retningslinier for skilte og facader i Ringe Kommune

Skilte og facader. - i Ringe Kommune. Vejledning og retningslinier for skilte og facader i Ringe Kommune Skilte og facader - i Ringe Kommune Vejledning og retningslinier for skilte og facader i Ringe Kommune INDHOLD Indholdsfortegnelse: Forord side 3 Indledning side 4 Afgrænsning side 6 Facader side 8 Skilte

Læs mere

Skilte og Butiksfacader i Ringsted Kommune

Skilte og Butiksfacader i Ringsted Kommune Skilte og Butiksfacader i Ringsted Kommune Råd og retningslinjer september 2010 i Ringsted Kommune - Råd og retningslinjer ngsl inje Forsidefoto: oto: o: Torvet 1 Fotograf: Ringsted Kommune, Teknisk forvaltning/

Læs mere

Skiltning. Arkitekturpolitiske retningslinjer

Skiltning. Arkitekturpolitiske retningslinjer Skiltning Arkitekturpolitiske retningslinjer 2005 Skiltning Arkitekturpolitiske retningslinjer Udarbejdet af Helsingør Kommune, Teknisk Forvaltning i samarbejde med Tegnestuen Jens V. Nielsen, Hellebæk

Læs mere

S k i l t e o g F a c a d e r SØNDERBORG K O M M U N E

S k i l t e o g F a c a d e r SØNDERBORG K O M M U N E S k i l t e o g F a c a d e r Lokalplan nr. 0-0112 Eksisterende lovlige skilte og facader kan forblive som hidtil. Ønsker du at foretage ændringer, skal lokalplanen følges - kontakt da kommunen. SØNDERBORG

Læs mere

SKILTE OG REKLAMER I KØBENHAVN

SKILTE OG REKLAMER I KØBENHAVN SKILTE OG REKLAMER I KØBENHAVN Læs mere på www.kk.dk/skilteogreklamer Reklamer i det offentlige rum spiller en stor rolle i den moderne by. Den hastige udvikling af nye typer reklamer skaber et øget pres

Læs mere

Lokalplan nr. 99. For skiltning i Skjern

Lokalplan nr. 99. For skiltning i Skjern Lokalplan nr. 99 For skiltning i Skjern Skjern Kommune, januar 2004 LOKALPALAN NR. 99 BESTEMMELSER Indholdsfortegnelse Bestemmelser...side 4 1. Lokalplanens formål...side 4 2. Afgrænsning...side 4 3.

Læs mere

Lokalplan nr. Facader og skilte. + tillæg nr 1. Hillerød Kommune - Teknik

Lokalplan nr. Facader og skilte. + tillæg nr 1. Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. 322 Facader og skilte + tillæg nr 1 Hillerød Kommune - Teknik Hillerød Kommune - Teknik nr. 322 Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan

Læs mere

Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag

Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag Solrød Kommune BYRÅDET Regler for facader & skiltning i Solrød Center Administrationsgrundlag Solrød Byvej Indhold Indholdsfortegnelse Solrød Center er placeret ved både S-togstation og en række andre

Læs mere

Lokalplan nr. 262 Facader og skilte i City

Lokalplan nr. 262 Facader og skilte i City Facader og skilte i City HOLSTEBRO KOMMUNE Forord til lokalplanen Bebyggelsen i det historiske byområde er op igennem årene omdannet og fornyet i takt med skiftende tiders behov og muligheder - samt opfattelser

Læs mere

L O K A L P L A N N R.

L O K A L P L A N N R. L O K A L P L A N N R. Facader og skilte i Vejle Midtby 1 0 0 0 V E J L E K O M M U N E GIVE JELLING VEJLE Vejle midtby EGTVED BØRKOP Godkendt af Vejle Byråd den 16.12.2009 Offentligt bekendtgjort den

Læs mere

Et af de nyere tiltag i forbindelse med adgange er bygningsreglementets krav om niveaufrie adgange, så bevægelseshandicappede

Et af de nyere tiltag i forbindelse med adgange er bygningsreglementets krav om niveaufrie adgange, så bevægelseshandicappede Indpasset facade, Kolding. Skiltning i forbindelse med indgangsparti, Kolding. Skiltning på vindue, Christiansfeld. 2 BYMIDTER I bymidterne er skiltningen mindst i omfang og antal. Bykarakteren opleves

Læs mere

Digitale virksomhedsskilte og informationsskilte-/standere

Digitale virksomhedsskilte og informationsskilte-/standere Digitale virksomhedsskilte og informationsskilte-/standere Der er en stigende interesse fra erhvervsdrivende og foreninger for at opstille digitale skilte i det offentlige rum langs gader og veje. Digitale

Læs mere

A: Stationsnært planområde omkring Brydehusvej og Industriparken med mellemstore erhvervsejendomme.

A: Stationsnært planområde omkring Brydehusvej og Industriparken med mellemstore erhvervsejendomme. BESTEMMELSER 1. LOKALPLANENS FORMÅL. 1.1. Det er lokalplanens formål, gennem revision af lokalplanerne: 065, 076 og 103, at sikre en fortsat omdannelse og modernisering af erhvervsområdet, herunder at

Læs mere

OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING

OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING Digital skiltning er en ny type skiltning i bybilledet,

Læs mere

OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING

OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING Digital skiltning er en ny type skiltning i bybilledet,

Læs mere

Vejledning Skilte- og Facader i Præstø Bymidte

Vejledning Skilte- og Facader i Præstø Bymidte Vejledning Skilte- og Facader i Præstø Bymidte Præstø Kommune Præstø Bevaringsforening Præstø Handels- og Erhvervsforening 2003 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Indledning 4 Her gælder Skilte- og Facadevejledningen

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 360-83 og Kommuneplantillæg 44. Sommerhusområdet Rudbjerg Strandvej

FORSLAG. Lokalplan 360-83 og Kommuneplantillæg 44. Sommerhusområdet Rudbjerg Strandvej FORSLAG Lokalplan 360-83 og Kommuneplantillæg 44 Sommerhusområdet Rudbjerg Strandvej Juni 2015 Offentlig høring fra den 13. juni 2015 til den 15. august 2015 HØRING AF FORSLAG TIL LOKALPLAN FOR SOMMERHUSOMRÅDET

Læs mere

Skilte Lovlig skiltning i Odsherred

Skilte Lovlig skiltning i Odsherred Skilte Lovlig skiltning i Odsherred Indhold Her gælder reglerne for skiltning... 2 Offentlighedens adgang og skilte... 3 Sådan må skiltet se ud... 4 Her må du opsætte skilte... 5 Skema: Næringsdrivendes

Læs mere

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune Mastepolitik Thor Randers Kommune Indledning Baggrund for udarbejdelse af mastepolitik I de seneste år er der sket en stor udvikling i behovet for nye maste- og antennesystemer. Mobiltelefoner bliver

Læs mere

facader & skilte i København Københavns Kommune

facader & skilte i København Københavns Kommune facader & skilte i København Københavns Kommune 1 facader & skilte Udgivet af Bygge- og Teknikforvaltningen, Københavns Kommune, 2001. Tekst: Plandirektoratet. Redaktion: Byggedirektoratet og Plandirektoratet.

Læs mere

BYMILJØ FACADER OG SKILTE

BYMILJØ FACADER OG SKILTE BYMILJØ FACADER OG SKILTE Grønnegade med den gamle»ringkøbing-mur«. Udgiver Vejledningen er udarbejdet af Ringkøbing Kommune, Teknisk Forvaltning. Vejledning fås hos Ringkøbing Kommune, Teknisk Forvaltning

Læs mere

Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00

Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Forslag til lokalplan 08.1 for butikker i Nørregade i Hundested Maj 2010 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan? I

Læs mere