Efterkommere af Jeremias Meltzer og Alhed Cathrine Andersdatter på Frederiksberg, Københavns Amt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efterkommere af Jeremias Meltzer og Alhed Cathrine Andersdatter på Frederiksberg, Københavns Amt"

Transkript

1 Efterkommere af Jeremias Meltzer og Alhed Cathrine Andersdatter på Frederiksberg, Københavns Amt

2

3 Indholdsfortegnelse. Efterkommere af.. Jeremias Meltzer Slagter generation generation generation generation generation generation generation generation generation generation Kildehenvisninger Navne og... stedindeks

4 1. Jeremias Meltzer Slagter 1 blev født fra 1710 til 1720, 1 døde i Juli 1770 i Frederiksberg 1 i en alder af 60 år, og blev begravet den 7 Juli 1770 i Frederiksberg Kirkegård. 1 Generelle notater: Se tilknyttede kilder. 1 Begivenheder i hans liv: Vielse: gift 2 gange 1. gang med Margrethe Pedersdatter, gårdmandsenke i Hvidovre Han døde Juli 1770 i Frederksberg. 51 år gammel Børn: 5 stks:. Birthe Kirstine (ca 1753-?), Inger Marie ( ), Anne Margrethe (1761- ) og Alheit Leonora ( ), Adelheid Cathrine (1765-) Der blev foretaget skifte efter ham 1752 i Hvidovre.SKIFTE: efter 1. kone Anno 1752 den 20. januar blev efter foregående lovlig tillysning ved Kiøbenhavns Rytterdistricts Birketing foretagen skifte og deling efter afg. Margrethe Pedersdatter, Enkemanden Jeremias Meltzers afdøde hustru som boede og døde i Valdbye imellem enkemanden, anmeldte Jeremias Meltzer på den ene og den afdødes efterladte arvinger ermeldte Peder Christensen gl. 15 år lærer skomagerhåndværk i Kiøbenhavn, Rasmus Christensen gl. 13 år lærer bødkerhåndværk i Kiøbenhavn og Lars Christensen gl. 9 år hjemmeværende hos stedmoder? i Valdbye hvilke ere den afdødes søster Maren Pedersdatter gift med Peder Olsen husmand i Valdbye på den anden side..,.. og stervboets credi- og debitorer. Skifteforvaltern Kgl. Majs Regimentsskriver Hans Jørgen Dahl i overværelse på rettens vegne af birkedommer Jens Gysting med tiltagne 2de vurderingsmænd navnlig Christen Jensen af Valdbye og Chrstoopher Christensen af Hvidovre, ved skiftet var og til stede enkemanden Jeremias Meltzer, men på arvingernes vegne mødte ingen og altså anordnede skifteforvalteren som formynder på de 3de umyndiges vegne Anders Sørensen boemand i Valdbye for deres krav at observere.... er de har her registreret og vurderet således som 1

5 følger I stuen0 1 udtrukket bord - 1 mark - 1 fyrrekiste 1 rd gl ege dito - 4 mark - 1 gåse mark stole a 8 sk - 2 mark rd gl fyrre sengested - 2 mark - 1 omhæng 1 rd olmerdugs dyne 2 rd ditto blårdi... 1 rd 4 mark - 2 ditto hovedpuder - 3 mark - 2 små ditto med vår - 4 mark - 1 gl fyrresengested - 1 mark - 1 gl omhæng - 3 mark - 1 gl olmerdugsdyne 3 mark - 1 blårdugterns ditto 1rd par blårgarnslgner a 4 mark 1 rd 2 mark - 2 par lagner a 3 mark 1 rd par pudevår - 2 mark - 1 par håndklæder - 2 mark - 1 kobberkedel reg S 2 rd liden messing ditto - 3 mark - 1 træ fad - 1 mark - 1 ildtang skilling 1 jern pande skilling 2 små brøggekar - 4 mark - 2 øl tønder - 4 mark - 1 balje skilling 1 vand spand skilling Husets brugning består af 7 fag 5 fag med loft a 2 rd 10 rd fag den loft a 1 rd 2 rd - - 2

6 den salige kvindes klæder 1 rød vatteret trøje - 3 mark - 1 sort ditto - 3 mark - 1 grønt skiørt 1 rd rød ditto 1 rd blåt forklæde - 1 mark - 4 sorte a 2 mark 1 rd 2 mark - summa 38 rd 4 mark 2 skilling Valdby den 11 nov Christian Jensen og Christoopher Christensen De tilstedeværende blev af skifteretten lydelig adspurgt om de vidste noget videre mere at angive som stervboet kunne komme til bedste. Hvortil de svarede nej, og bidrager da boet midler og formue i alt til den summa 38 rd 4 mark og 2 skilling Deimod ere boets gield og besværing således 1) resterende huspenge som afvigte år 3 rd - - 2) Christen Larsen husmand i Valdbye mødte og fordrede tilgodehavende, rendt lånepenge som enkemanden tilstod 24 rd 2 mark - 3) Ingvor Pedersen tienende Anders Andersen i Hvissinge mødte og fordrede for nogle får Jermias Meltzer havde bekommet, som enkemanden tilstod af værdi 36 rd - - 4) Hans Pedersen boemand i Brøndby Øster mødte og fordrede som enkemanden tilstod 5 rd 2 mark - summa boets begiæring 68 rd 4 mark - Flere gieldsfordringer blev denne side ikke anmeldt og når de boets besværing ligner imod dens formue, befindes gielden at overstige 29 rd 5 mark 14 skilling og i så måde bliver ej noget at arve hvad sig angår de anførte kreditores fordringer, da lovede enkemanden det snareste han kunde afstedkomme at fornøje enhver og i allemåde at holde skifte forvalter og alle vedkommende skadesløs i allemåde samt skiftets omkostning at betale og som ingen forlangte noget udlæg for deres 3

7 fordringer, men betror enkemanden som efter hans gjorte løfter, blev skiftet denne side sluttet og tilendebragt. Actum ut supra Enkemanden H.J. Dahl J. Gyrsting Jeremias Meltzer Som tilstedeværende creditorer Som formynder for de umyndige børn Ingvor IPS Pedersen Hans HPS Pedersen Anders Sørensen Som vurderingsmænd Christen Hansen Christopher Christensen Kilde: Kbh.s Amts rytterdistricts skifteprotokol fol. 831 Han var involveret i en retssag om Betaling for lægebehandling I 1752 var Jeremias involveret i en retsag mod en tjenestepige Catrine Schrøder, der skulle betale for Jeremias lægebehandling. Sagen findes i Kbh.s Amts arkiv Breve fra Regimentskriveren Sagen starter med flg. brev : For den her af byen i Blåtårn arresterede tjenestepige Catrine Schroders, forpligter jeg mig, undertegnede for hendes persons tilstedeblivelse at være ansvarlig i fald nogen herefter skulle formå at have hende at søge for de klameri hun sidst have haft i Frederiksberg by. dette jeg således tilstå Wilbyeden 18. august 1752 Christen Jensen Næste skrivelse er fra dr. Muxoll som beskriver baggrunden for pigens arrestation: Efter Deres exellence Højvelbårne Herre Amtmand von Plessens ordre til mig af dato 29. juli sidst afvigte, haver jeg udi det såkaldte Bakkehus cureret en patient ved navn Jeremias Meltzer, da den venstre håndled var igennemhugget og såsom der tillige slog sig en stærk inflammation og begyndelsen af en ganggræntil, så også en stærk vundfeber (=sårfeber) så han begyndte at fantasere så jeg har måtte bruge endel invortes og mangfoldige udvortes medicamenter og selv lagt al den sum, som der er bleven brugt til 7 ugers vomentatioon, og da inflammationen efterhånden blev dæmpet gik det til superation, så at jeg 4

8 lidt efter anden måtte gøre 5 incissioner, og da jeg selv i 7 uger hver dag engang taget derud, og siden nogle uger hver anden dag og i de første 5 uger, hver dag engang haver måttet ladet gå en madamme (?) derud, så og i de første 14 dage måtte jeg lade våge hver nat en madamme derud, af frygt formedelst hæmorrhagi, som den afhuggede pulsåre kunde forårsage, for alt dette og min hafte umage er 40 Rdl Kiøbenhafn den 6. november 1752 AG Muxoll Sagen fortsætter med flere skrivelser året efter : Muxoll skriver i april 1753 : At Catarina Marie Schröder haver betalt mig for at curere Jeremias Meltzer som var hugget i den venstre håndledet så at jeg haver ikke mere at kræve hverken af Catarina Maria Schröder eller Jeremmias Meltzer, det vorder hermed quiteret. Kiøbenhafn den 27. april 1753 AG Muxoll samme dag skriver Jeremias : Den sag som jeg for den høje øvrighed andraget angående fri skade... udi min venstre hånd ved en pige Catrine Maria Schrödersdatter fra Valby, er imellem os således vorden forligt og afgjort, at forn Catrine Marie Schrödersdatter bleven... barberen Brandtaxation: 13 Maj 1771, Frederiksberg.BOPÆLE: Brandtaxation Niels Sundbye, kongelig majestæts adjungeret birkedommer og tillige allernådigst beskikkede birkeskriver til Kiøbenhavns rytterdistrikts birketing, gør udi kongelig majestæts birkebirkedommer Jens Gystings svaghed, vitterlig at år 1771, mandagen den 13. maj på ermeldte birketing mødte for retten de 2de håndværksmestre navnlig Jens Bruun larsen tømmermester af Ordrup og Martin Ulrich Murermester af Lille Værløse og fremlagde en af dennem efter rettens udmeldelse afgangne Jeremias Meltzers enkes hus i Frederiksberg by til brandassurance efterretning forfattde skriftlige vurderingsforretning, hvilken er således lydende : anno 1771 den 8. maj haver vi underskrevne håndværksmestrer efter ordre fra Kiøbenhavns Rytterdistrikts Birketingtillagde befaling, 5

9 indfunden os i Friderichsberg hos Jeremias Meltzers enke, for at inventere og vurdere hendes sammesteds iboende hus til brandassuranceefterretning ved den for købstæderne i Danmark alle...dig... brandkasse; hvorved på rettens og hr. birkedommerens vegne var nærværende hr. johan Arndt Hunæus og haver vi den forefunden og vurderet således : 1. murbygningen vender ud til gaden er 11 fag lang og 3 fag dyb, er grundmuren og teglhængt med 2de kviste, hver på et fag, er indretttet til et sengekammer, en stue med en bilæggerovn, en stor stue, et køkken med åben skorsten, en stue og et spisekammerafdelt med brædder, de 2de fag af berørte bygning aftelt til et slagterhus med port for. I værelserne er alt træværk blevet malet og 8 fag engelske vindver med blå skodder. De 9 fag af denne bygning vurderes med deres indretninger a fag 80 Rdl., er Rdl og de 2 fag indretteet til slagterhus a 40 Rdl Rdl, 2. i gården een brønd af nyt tømmer opsat, vurderes for Rdl, 3. gården er indhegnet med 8 fag plankeværk vurderet for Rdl summa 840 Rdl Siger ottehundrede og fyrretyve Rigsdaler. Ved steden findes følgende brandredskab en træ håndsprøjte, 4 læder brandspande, en brandstige, 2de brandhager med skafte. At denne forretning således efter vores bedste og nøjeste skøn således er forrettet, stadfæstes med vore hænders underskrift og af os med ed kan bekræftes. Datum Friderichsberg ut supra Jens Bruun Larsen Martin Ulrich Tømmermester Murermester som overværende J.A. Hunæus Han havde en bopæl.for retten læst og påskreven Samme forretning som lydelig udi retten for bemeldte 2de mestrer blev oplæst. De hver for sig med med ed med oprakte fingre efter loven bekræftede at være således forefunden og forrettet efter deres bedste nøjeste skønsomhed. 6

10 Meltzers enke lod begiære 4 enslydende tingsvidner beskrivelse meddelt, hvilket retten bevilgede. Således som som foreskrevet står, for retten at være tilgået og passeret, svor og hørte efterskrevne tingshørere, som på forbemeldte tingdag til stok skrev er... navnlig : Peder Christophersen af Hvidovre, Christen Jensen af Utterslev, Peder Pedersen af Lille Værløse, Søren Nielsen af Ganløse, Jørgen Nielsen af Lyngby, Peter Leflang (?) af Søllerød, Peder Jensen af Smørrum Ovre og Anders Erichsen af Ballerup. Det til bekræftelse under min hånd og påtrykte signet. Actum ut supra Sundbye. Bopæle: 1748 Hvidovre 1752 Valby 1756 Frederiksberg Erhverv: 1752 Husmand i Valby 1752 Soldat 1756 Slagter ALMENT: 28 April står Jeremias nævnt i Hvidovre kirkebog som fadder til husmand Rasmus Pedersen af Valbys barn Tyre. Jeremias blev gift med Magrethe Pedersdatter 1 før Magrethe døde i Oktober 1751 i Valby, Hvidovre Sogn 1 og blev begravet den 17 Oktober 1751 i Hvidovre Kgd. 1 Begivenheder i deres ægteskab: Vielse: Før gang med Margrethe Pedersdatter, gårdmandsenke i Hvidovre. hun døde i oktober 1751 og blev begravet 17 oktober 1751 som slagter Jeremias Meltzers hustru af Valby, 60 år gammel. Kilde: Hvidovre kirkebog 1751 Generelle notater: BEGRAVET: slagter Jeremias Meltzers hustru af Valby Margrethe Pedersdatter, 60 år gammel 7

11 Kilde: Hvidovre kb side 35, opslag 18 1 Jeremias blev derefter gift med Alhed Cathrine Andersdatter, 1 datter af Anders og Ukendt, den 2 Marts 1752 i Holmens Kirke. 1 Alhed døde i Februar 1777 i Vesterbro 1 og blev begravet i Februar 1777 i Frederiksberg Kirkegård. Begivenheder i deres ægteskab: Vielse: 3 Marts 1752, Holmens Kirke, København. gift 2. gang med Alhed Catrine Andersdatter forlovere: Rasmus Pedersen Lund, Borger og Tømmermand som nu bor i Frederiksberg By og Bertel Borgdorph, porteur for prinsesse Charlotte. Kilde: Kirkebog Holmen Opslag 223 Note: Februarii trolovelse Jeremias Meltzer. Huusmand i Walbÿe. E.M.?(Enkemand)?. foreviist Beviis fra Regiments Skriver Dahl, at der er holdet lovlig Skifte dat? (eret)? 20. Jan: Alhed Cathrine Anders D: P:?(Andersdatter Pige)??(3. spalte)? I Kongens Huuses den sidste dør ved Printzens Broe? Staldsk??? N: PS: L: Rasmus Pederssen Lund. Borger og Tøm?(m)?ermand, som nu Boer i Friderichsberg Bye Bærtell Borg dorph?(underskrift)? Berthel Borgdorph Porteur hos Prinsesse = Charlotte Kilde: Kirkebog Holmen Dokument reference: Opslag 223 Dato: 22 august 2006 Datakvalitet (0-3) 3 Bemærkning: forevist bevis fra Regimentsskriver Dahl at der er foretaget lovlig skifte 20 januar 1752 copulationsafgift betalt 26. februar 1752 (soldat) 8

12 Generelle notater: Se tilknyttede kilder. 1 Begivenheder i hendes liv: Vielse: gift 2 gange 1. gang med Jeremias Meltzer 2. gang 16 juni 1771 med med Johan Jochum Otters. forlovere Lars Gødersen og... Schmidt Hun boede 10 Juni 1754 i Frederiksberg. læst Jochum Koch snedker til Johan Berent Stenmann: hus og hauge læst afd. Kirsten Nielsdatter salig Johan Berent Stenmanns enkes dødsbohus sælges ved auktion. Der blev foretaget skifte efter hende 25 Februar 1777 i Frederiksberg.SKIFTE: Anno 1777 den 25. febr. indfandt skiftecommissionen sig ved butenater Lars Lund hos enkemanden Johan Otto, værtshusholder... hans... værtshus i Bryggerenken madam Seistrups hus på... Vesterbro beliggende under matr. 10 for at iflg. Jørgen Bech material... mand ved Friderichsbergs slots... at foretage amatations og den 16. hujus afdøde hustru Alhed Cathrine, hvorved... på rekvirentens svoger Sr. Jens Hostrup fuldmægtig hos slotsforvalter Sr. Smidt ved... Friderichsberg slots at rekvirenten har den afdøde kones datter Inger Jeremiasdatter til ægteskab herforuden havde efterlader sig af ægteskab med afdøde Jeremias Meltzer slagter 2de døtre Birthe Kirstine Jeremiasdatter gift med Niels Sachmann slagtersvend hvilken ved forretningen var til stede og en datter Margrethe Jeremiasdatter, ugift 17 år gammel.... erkendiger fornævnte slagtersvend Sachmann at hans kones stedfader (forbemeldte?) værtshusholder Otto, i dag middag er rejst... til Roskilde Hvorefter det som.. sted... blev..givet at være... tilhørende hans kone.. og amorteret som følger: SKIFTE: Kilde:Hof og Stadsretten, Forseglingsprotokol 5C, , pag. 224, nr

13 Børn af dette ægteskab: + 2 K i. Birthe Kirstine Jeremiasdatter 1 blev født omkring Birthe blev gift med Niels Zachmann 1 (d. 1792) i 1773 i Frederiksberg K ii. Inger Marie Meltzer 1 blev født i 1756 i Frederiksberg, 1 blev døbt den 30 April 1756 i Frederiksberg Kirke, 1 døde i 1820 i Vesterbro, København 1 i en alder af 64 år, og blev begravet den 4 Juli 1820 i Frederiksberg Kirkegård. 1 Inger blev gift med Jørgen Friderichsen Bech Slagter 1 (d. 24 Februar 1785) den 11 Februar 1773 i Frederiksberg Ki. 1 Inger blev derefter gift med Christian Johansen Buch 1 (d. 8 Maj) i Frederiksberg Ki. + 4 K iii. Anne Margrethe Jeremiasdatter Meltzer 1 blev født i og blev døbt den 10 September 1761 i Frederiksberg Ki K iv. Alheit Leonora Meltzer 1 blev født i 1765, 1 blev døbt den 22 Juli 1765 i Frederiksberg Ki, 1 døde i April 1766 i Frederiksberg 1 i en alder af 1 år, og blev begravet den 11 April 1766 i Frederiksberg Kg K v. Adelheid Cathrine Jeremiasdatter 1 blev født i 1765 i Frederiksberg 1 og blev døbt den 22 Marts 1765 i Frederiksberg K. 1 10

14 Børn 2. Birthe Kirstine Jeremiasdatter 1 (Jeremias Slagter 1 ) blev født omkring Generelle notater: KONFIRMATION: 26 april 1767 i Frederiksberg kirke 1 Birthe blev gift med Niels Zachmann, 1 søn af Johan Friderich Zachmann og Cathrine Riber, i 1773 i Frederiksberg. 1 Niels blev født i 1748 i Nørre Jernløse, Merløse Sogn, Holbæk Amt og døde i 1792 i Mikkel Bryggersgade, København i en alder af 44 år. Barn af dette ægteskab: + 7 M i. Jeremias Zachmann blev født i 1778 i Frederksberg og døde den 26 September 1854 i en alder af 76 år. Jeremias blev gift med Sidse Christoffersdatter. 3. Inger Marie Meltzer 1 (Jeremias Slagter 1 ) blev født i 1756 i Frederiksberg, 1 blev døbt den 30 April 1756 i Frederiksberg Kirke, 1 døde i 1820 i Vesterbro, København 1 i en alder af 64 år, og blev begravet den 4 Juli 1820 i Frederiksberg Kirkegård. 1 Generelle notater: Se tilknyttede kilder. 1 Begivenheder i hendes liv: Hun blev døbt 30 April 1756 i Frederiksberg Kirke, Sokkelund Herred, København. Madam Birthe Bierent, Ellen Kierstine, Anders Berentsen, Per Mogensen og Hans Møller. Kilde: Frederiksberg kb 1756, side 170 Hun blev konfirmeret 13 April 1770 i Frederiksberg Kirke, Sokkelund Herred, København. Vielse: gift 2 gange 1 gang med Jørgen Friderichsen Bech 2. gang den 3. juni 1785 i Frederiksberg kirke med Christian Johansen Buch, forlovere Christian Buch og Niels Zachmann 11

15 Kilde: Frederiksberg kb 1785 side 205 Hun døde 1820 i Vesterbro, Frederiksberg Sogn, Sokkelund Herred, København. 63 år gammel af apoplexi enke efter slagter Christian Buchard kilde: Frederiksberg kb side 229 nr. 12 Der blev foretaget skifte efter hende den 5 Juli forseglingsprotokol 4 / nr. 51 4/33 Anno 1820 den 5. juli indfandt skiftekommisionen sig ved fuldmægtig Saxild og skifteskriveren J. Ellingers med butenater (?) Dam i gård nr. 16 på Vesterbro efter forlangende af mynsterskriver Buch at foretage skifte efter hans i går ved døden afgangne svigermoder Inger Marie, enke efter slagtermester Christian Buchhardt - herved tillod rekvirenten, som gav til kende at den afdødes efterladte arvinger var 1. en søn Jeremias Buch, slagtermester boende her på stedet. 2. en datter Alhede i ægteskab med slagtermester Ludvigsen her på broen. 3. en ditto Sophie Cathrine i ægteskab med slagter Mahler, alle af den afdødes første ægteskab med slagtermester Bech, og af sidste ægteskab comporentens hustru Else Marie Buchhardt, dernæst blev anvist hvad den afdøde har efterladt og dette blev af butenater Dam til hans... således vurderet 1.) 1 synal (?), indlagt ramme 8 rd, 2.) 1... stykke 4 mark, 3.) et maleri på spejlglas 2 mark, 4.) et maleri og 2... stykker 1 rd, 5.) 16 små kobberstykker 4 mark, 6.) et 8 dages uhr 14 rd, 7.) et lidet bord 4 mark, 8.) en enkestol og 5 stole 6 rd, 9.) en malet fyr dragksiste 5 rd, 10.) en ditto kommode med marmorplade 2 rd, 11.) en.. seng med cottons omhæng og tæppe rd, 12.) 2 underdyner 6 rd, 13.) 1 overdyne 5 rd, 14.) 2 lange puder 2 rd, 15.) 2 cradspuder 1 rd 3 mark, 16.) 1 par lagner 2 rd, 17.) 1 natbords.. 2 rd, 18.) 1 sæt æsker (?) 3 mark, 19.) 1 kobberthemaskine 4 rd, 20.) 1 ditto tragt, hank beskadiget 1 rd, 21.) 1 par messing lysestager 2 rd, 22.) 1 porcelæns thepotte 1 rd 3 mark, 23.) 6 tallerkner, 1 skål og noget beskadiget borcelæn 4 mark, 24.) 3... kjoler 6 rd 2 skilling, 25.) 1 barne.. frakke 2 rd, 26.) 1 skjørt og 1 underskjørt 2 rd, 27.) 2 tørklæder 3 rd, 28.) et forklæde 2 rd, 29.) 2 håndklæder, 1 12

16 pudevår, 1 særk 2 rd 3 mark, 30.) 1 par strømper, 1 par lommer(?) 1 bylt adskil rd, 31.) 10 stk. små gamle gardiner 4 mark, 32.) 1 par støvler, 1 par sko 1 rd, 33.) 1 gl. fedtang stykke og skammel (?) 4 mark, 101 rd. Mere blev ikke anvist dette bo tilhørende, det anførte blev hver under s... arver og skiftebehandlingen blev stillet i bero, da comparenten Buchardt med ville underrette hvad videre arvinger ved boet agter foretaget. SKIFTE: Saxild Jens Elligers H Buch Børn: børn i 2 ægteskaber 1 ægteskab: Sophia Amalia ( ), Alhed Amalie ( ) og Frederik Jeremias , Frederik Jeremias ( 1782-, Cathrine Sophie (1784-) 2 ægteskab: Else Marie (1786-) Hun findes i folketællingen 1787 i Frederiksberg, 46. familie. Christian Beck, 30 år, gift husfader, slagter Inger Marie Jeremiasdatter, 30 år gift husmoder Alhed Amalie Beck, 11 år, datter af hustruens første ægteskab Frederik Jeremias Beck, 5 år, søn af hustruens første ægteskab Sophie Beck, 3 år, datter af hustruens første ægteskab Else Marie Beck, 1 år, datter Christian Nielsen, 40 år, gift slagtersvend Karen Pedersdatter 30 år, ugift, tjenestepige Margrethe Bertelsdatter, 18 år ugift, tjenestepige bemærk: 45 fam. Frederike Spis, trakteur 44. fam Georg Katz, tracteur 43. fam Carl Christian Carlsen, tracteur 42. fam. Johan Carl Gartner, gartner 41. fam Andreas Lind, dugmagersvend 47. fam. Daniel Simonsen, slagter 48. fam. Gotfred Run..., pensionist 49. fam. Peter Hunnæus, pensionist Hun findes i folketællingen 1801 i Udenbys Vester Kvarter side 77, nr. 13

17 14, 26. familie. Christian Johansen Buch 42 år - husbonde - slagter - gift 1 gang Inger Marie Meltzer - 44 år - hans kone - gift 2. gang Sophie Bech 17 år Jeremias Bech 19 år - hendes børn Else Marie Buch 15 år - deres datter Anne Elisabeth Caspersen 5 Ugift et fattig antaget Barn Anne Cathrine Andersdatter 22 Ugift - - Johan Leonhard Maximilian Zetler 46 Ugift - Svend Jacob Svendsen Spang 24 Ugift - Svend Ole Walsøe 15 Ugift - Dreng Jens Jespersen 16 Ugift - Dreng Christopher Christensen 19 Ugift - Dreng Frederik Larsen 20 Ugift - Dreng Rasmus Thomsen 50 Ugift - Gaardskarl bemærk: 24. fam. Rasmus Flectner, Værtshusholder 25. fam. Laurtiz Christensen, værtshusholder 27. fam. Birthe Jørgensen 66 Enke Huus Moder forhen Slagterkone men lever nu af hendes Midler 28. fam. Niels Jensen, værtshusholder 29. fam. Frederik Mosholdt 41 Gift Huusbonde Slagtersvend Inger blev gift med Jørgen Friderichsen Bech Slagter, 1 søn af Friderich Olsen Bech Snedker og Sophia Amalie Hansdatter Kappel, den 11 Februar 1773 i Frederiksberg Ki. 1 Jørgen blev født i 1745 i Frederiksberg, 1 blev døbt den 6 September 1745 i Frederiksberg Kirke, 1 døde den 24 Februar 1785 i Frederiksberg 1 i en alder af 40 år, og blev begravet i Februar 1785 i Frederiksberg Kirkegård. 1 Generelle notater: Se tilknyttede kilder. 1 Begivenheder i hans liv: Han blev døbt 6 September 1745 i Frederiksberg Kirke, Sokkelund Herred, København. Madame slotsforvalterens hustru, Jomfru Agnethe Johansdatter, Andreas Lund, Peter Schoue og Christian Voigt Han blev konfirmeret 13 April 1760 i Frederiksberg Kirke, Sokkelund 14

18 Herred, København. Der blev foretaget skifte efter ham i Københavns skifteret. Kbh.s Amts Skifteprotokol s. 408 Der blev foretaget skifte efter ham den 6 April april 1785 hos hans enke med 3 børn. Hustru har ikke anmeldt dødsfaldet Alt indbo registreret, findes i papirkopi Erhverv: Slagter Værtshusholder Børn af dette ægteskab: + 8 K i. Sophia Amalia Bech 1 blev født fra 1773 til 1774 i Frederiksberg, 1 blev døbt den 21 Januar 1774 i Frb. Kirke, 1 døde i April i en alder af 3 år, og blev begravet den 19 April K ii. Alhed Amalie Bech 1 blev født i 1776 i Frederiksberg, 1 blev døbt den 15 Juni 1776 i Frederiksberg Kirke, 1 døde den 21 April 1838 i NY Kongensgade 2, Vor Frue Sogn, København 1 i en alder af 62 år, og blev begravet den 29 April 1838 i Assistents Kirkegård., Fra Vor Frue Kirke. 1 Alhed blev gift med Jørgen Ludvigsen 1 (d. 13 Januar 1843) den 12 Oktober 1797 i Frederiksberg Kirke, Sokkelund Herred, København M iii. Jeremias Bech 1 blev født i 1778 i Frederiksberg 1 og blev døbt den 22 Oktober 1778 i Frb. Kirke M iv. Friderich Jeremias Bech 1 blev født den 19 Februar og døde fra 1781 til M v. Friderich Jeremias Bech Slagter 1 blev født i 1782 i Frederiksberg, Sokkelund Herred, København 1 og blev døbt den 25 April 1782 i Frederiksberg Kirke, Sokkelund Herred, København. Friderich blev gift med Maria Magdelene Küster 1 den 30 April 15

19 1807 i Frederiksberg K vi. Cathrine Sophie Bech 1 blev født den 7 Juni Cathrine blev gift med Mahler. Inger blev derefter gift med Christian Johansen Buch 1 i Frederiksberg Ki. Christian døde den 8 Maj i Vesterbro 1 og blev begravet den 12 Maj i Frb. Kgd. 1 Barn af dette ægteskab: + 14 K i. Else Marie Buch 1 blev født i og blev døbt den 5 December 1786 i Frederiksberg Ki. 1 Else blev gift med Buch. 4. Anne Margrethe Jeremiasdatter Meltzer 1 (Jeremias Slagter 1 ) blev født i og blev døbt den 10 September 1761 i Frederiksberg Ki Alheit Leonora Meltzer 1 (Jeremias Slagter 1 ) blev født i 1765, 1 blev døbt den 22 Juli 1765 i Frederiksberg Ki, 1 døde i April 1766 i Frederiksberg 1 i en alder af 1 år, og blev begravet den 11 April 1766 i Frederiksberg Kg. 1 Generelle notater: FØDT: 1765 Forældre slagter Jeremias Meltzer og Alheit Catrine. DØBT: faddere madame Scyt(*), jmfr. Hansen, hr. Justits... Engelgartes og Lars Giødertsen. Kilde: Frederiksberg KB. (*) magister David Schiøts kone? BEGRAVET: på Frederiksberg 11 april 1766, 2 år gammel Adelheid Cathrine Jeremiasdatter 1 (Jeremias Slagter 1 ) blev født i 1765 i Frederiksberg 1 og blev døbt den 22 Marts 1765 i Frederiksberg K. 1 Generelle notater: DØBT: 22 marts 1765 Frederiksberg Kirke, Sokkelund, København, Danmark DØBT: Note: Den 22 dito?(marts)? belv et barn døbt. faderen af Frid: 16

20 ?(Frederiksberg)? Inds?(idder)?: Slagter Jeremias Meltzer, moderen Aalheit Catrine, barnets nafn Aalheit Catrine Faddrer vare Madame Seijt, Jomfru Hansen, Hr Justitsraad Jessen Engel Gartner og Lars Giødertsen 1 17

21 Børnebørn 7. Jeremias Zachmann (Birthe Kirstine Jeremiasdatter 2, Jeremias Slagter 1 ) blev født i 1778 i Frederksberg og døde den 26 September 1854 i en alder af 76 år. Jeremias blev gift med Sidse Christoffersdatter. Barn af dette ægteskab: + 15 K i. Alhed Christine Zachmann blev født den 31 August 1808 i Kalundborg Kommune, Region Sjælland og døde den 12 December 1876 i Kalundborg Kommune, Region Sjælland i en alder af 68 år. Alhed blev gift med Christian Frederik Thyme (d. 2 Juni 1875) den 29 Oktober 1830 i Kalundborg kirke. 8. Sophia Amalia Bech 1 (Inger Marie Meltzer 2, Jeremias Slagter 1 ) blev født fra 1773 til 1774 i Frederiksberg, 1 blev døbt den 21 Januar 1774 i Frb. Kirke, 1 døde i April i en alder af 3 år, og blev begravet den 19 April Alhed Amalie Bech 1 (Inger Marie Meltzer 2, Jeremias Slagter 1 ) blev født i 1776 i Frederiksberg, 1 blev døbt den 15 Juni 1776 i Frederiksberg Kirke, 1 døde den 21 April 1838 i NY Kongensgade 2, Vor Frue Sogn, København 1 i en alder af 62 år, og blev begravet den 29 April 1838 i Assistents Kirkegård., Fra Vor Frue Kirke. 1 Generelle notater: Se tilknyttede kilder. 1 Begivenheder i hendes liv: Hun blev døbt 15 Juni 1776 i Frederiksberg Kirke, Sokkelund Herred, København. Johan Otters hustru (hendes mormor) Maria Lind hos Diderich Winge, Friderich Snedker (hendes farfar) Niels Zachmand (hendes onkel), Gartner Smith, alle her af byen. moderen introduceret 30 juni 1776 Kilde: Frederiksberg kb Hun døde 21 April 1838 i NY Kongensgade 2, Vor Frue Sogn, København. død af brystvattersot (=lungeødem) 18

22 Hun blev begravet 29 April 1838 i Vor Frue Kirke. kostede 30 rd 2 sk. no 52 på tiende linie Vor Frue Assistent kirkegård = Assistents Kirkegård Kilde: Vor frue kb side 333, nr 74 Der blev foretaget skifte efter hende 27 April 1838 i Københavns skifteret. skifteprotokol 5, side 441 nr. 377 Anno 1838 den 27. april indfandt skiftekommisionen sig ved fuldmægtig Baagoe og skifteskriver Faber endvidere møder betjent Carl Petersen i boligen for Fattige Håndværkermestre, Philosofgangen for at foretage skift efter slagtermester Jørgen Ludvigsens kone Alhed Amalie Ludvigsen, som den 21. d.m. er død. Ved forretningen var til stede den afdødes datter Alhed Amalie, som i enkemandens fraværelse tilkendegav at den afdøde ikke havde noget af værdi til skiftedeling. Skiftet sluttet. sign. Baagoe Faber Alhed Amalie Ludvigsen Børn: 13 registrerede børn, en del må være for tidligt fødte, der er 2 fødsler i 1802 Alhed blev gift med Jørgen Ludvigsen, 1 søn af Christian Ludvig og Ingeborg Kirstine Andersdatter, den 12 Oktober 1797 i Frederiksberg Kirke, Sokkelund Herred, København. 1 Jørgen blev født den 20 Marts 1773 i Christianshavn, 1 blev døbt den 29 Marts 1773 i Vor Frelser Kirke, 1 døde den 13 Januar 1843 i Almindeligt Hospital, København 1 i en alder af 69 år, og blev begravet den 18 Januar 1843 i Almindeligt Hospitals kirkegård, København. 1 Begivenheder i deres ægteskab: Vielse: 12 Oktober 1797, Frederiksberg Kirke, Sokkelund Herred, København. viet ved kongebrev forlovere: for gommen hr. Jochum Petersen, Vesterbro slagter. For bruden hr. Christian Buch, Vesterbro slagter kongebrev 19

23 Generelle notater: Se tilknyttede kilder. 1 Begivenheder i hans liv: Han blev døbt 29 Marts 1773 i Vor Frelser Kirke, Christianshavn, København. Madam Karen Bruun, Jomfru Maria Timler, Hans Bruun Kræmmer, Dideric Ancher Capit, Mester Krierim Kilde: Vor Frelser kb side 82 nr. 15 Han blev konfirmeret 19 April 1789 i Vor Frelser Kirke, Christianshavn, København. Han døde 13 Januar 1843 i Almindeligt Hospital, København. Enkemand, almisselem, 74 år gammel. Anmeldelse for skifteretten Kilde: Almindelig hospitals kb , side 168 nr. 24 Der blev foretaget skifte efter ham den kun i hvidbogen Børn: mindst 13 børn i ægteskabet med Alhed: Birthe Catrine (1797-), Inger Kirstine (1799- ), Maria Mariana (1802-), Christian Ludvig ( ), Anne Margrethe (1803-), Maria Amalia ( ), Maria Mariana ( ), Maria Amalia ), Sophia Maria ( ), Christian Frederik ( ), udøbt dreng (1810), Christian Jørgen Burchardt ( ) og Alli Amalie Catrine (1814-) Erhverv: slagtersvend 1797 slagter 1810 borgerskab i Kbh. 27. nov 1797 (Kbh.s Borgerskabsprotokol side 155) Bopæle: Printzensgade matr. 288 = nr. 15 (1780) Farimagsvejen (1807) Vester Kvarter uden Porten, hus nr. 11 Vesterbro nr. 16 (1810) Ny Kongensgade 227 (Stiftelsen i Philosofgangen og Ny Kongensgade 20

24 227 for gamle håndværkere og deres enker i trange kår).( I dag ligger Dansk Arbejdsgiverforenings hovedbygning på stedet (Ny Kongensgade/Vestervoldgade) Han findes i folketællingen 1840 i Ny Kongensgade 227, bolig 48. I 1840 bor han i sammen med datteren Alhed Amalie, 27 år og ugift. Han findes i folketællingen 1801 i Udenbys Vester Kvarter. Jørgen Ludvigsen 26 år, slagter Alhed Amalie Bech 23 år Birthe Cathrine 4 år og Inger Kirstine 2 år - deres børn Christian 24 år og Anders 18 år - hans brødre - slagtersvende Ole Jensen 31 år og Maren Pedersdatter 22 år - tjenestefolk ALMENT: skattemandtaller. Indkvarteringsskat 1801 side 92 Vester Kvarter uden Porten, fra Michaeli 1800 til Påske 1801 hus nr. 11, 9 Gregorius Biering, slagter 3/4 Jørgen Ludvigsen, slagter 1/4 Indkvarteringsskat 1807 side 91 Farimagsvejen gml nr. 71 nye 84 Jørgen Ludvigsen, slagter Børn af dette ægteskab: + 16 K i. Birthe Catrine Ludvigsen 1 blev født den 5 November K ii. Inger Kirstine Ludvigsen 1 blev født den 3 August K iii. Maria Mariana Ludvigsen 1 blev født den 12 Februar M iv. Christian Ludvig Ludvigsen 1 blev født den 25 Juli 1802 i Frederiksberg, 1 blev døbt den 25 Juli 1802 i Hjemme, 1 døde den 27 Juli 1802 i Frederiksberg, 1 og blev begravet den 30 Juli 1802 i Frb. Kgd K v. Anne Margrethe Ludvigsen 1 blev født den 4 Juni

25 + 21 K vi. Maria Amalia Ludvigsen 1 blev født den 12 Februar 1805 i Frederiksberg, 1 blev døbt den 10 Marts 1805 i Frb. Kirke, 1 døde i April 1805 i Frederiksberg, 1 og blev begravet den 21 April 1805 i Frb. Kgd K vii. Maria Mariana Ludvigsen 1 blev født den 12 Februar 1806 i Frederiksberg 1 og blev døbt den 16 Marts 1806 i Frb. Kirke K viii. Maria Amalia Ludvigsen 1 blev født i Maj 1806, 1 døde i Juli 1806, 1 og blev begravet den 7 Juli K ix. Sophie Marie Ludvigsen 1 blev født den 8 Juli 1807 i Frederiksberg, 1 blev døbt den 10 Januar 1808 i Frederiksberg Kirke, 1 døde den 11 Januar 1883 i Brede, Lyngby Sogn, Københavns Amt 1 i en alder af 75 år, og blev begravet den 21 Januar 1883 i Lyngby Kirkegård, Kongens Lyngby, Københavns Amt. 1 Sophie blev gift med Knud Hansen Knudsen 1 (d. 11 April 1865) den 6 November 1835 i Frederiksberg Kirke M x. Christian Frederik Hansen Ludvigsen 1 blev født i Juni 1809, 1 døde i Juli 1809, 1 og blev begravet den 4 Juli M xi. Dødfødt Ludvigsen 1 blev født den 13 Juni og døde den 13 Juni M xii. Christian Jørgen Buchardt Ludvigsen 1 blev født den 14 August 1811 i Frederiksberg 1 og døde den 9 Juli i en alder af 1 år K xiii. Alli Amalie Catrine Ludvigsen 1 blev født den 22 Juni Jeremias Bech 1 (Inger Marie Meltzer 2, Jeremias Slagter 1 ) blev født i 1778 i Frederiksberg 1 og blev døbt den 22 Oktober 1778 i Frb. Kirke Friderich Jeremias Bech 1 (Inger Marie Meltzer 2, Jeremias Slagter 1 ) blev født den 19 Februar og døde fra 1781 til Friderich Jeremias Bech Slagter 1 (Inger Marie Meltzer 2, Jeremias Slagter 1 ) blev født i 1782 i Frederiksberg, Sokkelund Herred, København 1 og blev døbt den 25 April 1782 i 22

26 Frederiksberg Kirke, Sokkelund Herred, København. Begivenheder i hans liv: Han blev døbt 25 April 1782 i Frederiksberg Kirke, Sokkelund Herred, København. madame?, slagter Abrahams datter fra København, Niels Jørgensen og Jochum Petersen moderen introduceret 3. maj Kilde: Frederiksberg kb, opslag 17 Friderich blev gift med Maria Magdelene Küster 1 den 30 April 1807 i Frederiksberg. 1 Børn af dette ægteskab: + 29 M i. Jeremias Friderich Bech 1 blev født den 22 December 1809 i Vesterbro, København, 1 blev døbt den 25 Februar 1810 i Frederiksberg Kirke, 1 døde den 6 April 1855 i Vesterbro, København 1 i en alder af 45 år, og blev begravet den 13 April 1855 i Frederiksberg, Gamle Kirkegård. 1 Jeremias blev gift med Dorothea Bøhm 1 (d. 17 September 1883) den 28 December 1838 i Hvidovre Kirke, Sokkelund herred, Københavns amt K ii. Inger Marie Bech blev født den 10 Februar 1817 i Vesterbro, Frederiksberg Sogn, Sokkelund Herred, København og blev døbt den 4 April 1817 i Frederiksberg Kirke, Sokkelund Herred, København. 13. Cathrine Sophie Bech 1 (Inger Marie Meltzer 2, Jeremias Slagter 1 ) blev født den 7 Juni Cathrine blev gift med Mahler. 14. Else Marie Buch 1 (Inger Marie Meltzer 2, Jeremias Slagter 1 ) blev født i og blev døbt den 5 December 1786 i Frederiksberg Ki. 1 Else blev gift med Buch. 23

27 Begivenheder i hans liv: Erhverv: Mynsterskriver 24

28 Oldebørn 15. Alhed Christine Zachmann (Jeremias Zachmann 3, Birthe Kirstine Jeremiasdatter 2, Jeremias Slagter 1 ) blev født den 31 August 1808 i Kalundborg Kommune, Region Sjælland og døde den 12 December 1876 i Kalundborg Kommune, Region Sjælland i en alder af 68 år. Alhed blev gift med Christian Frederik Thyme den 29 Oktober 1830 i Kalundborg kirke. Christian blev født den 6 August 1802 i Emden, Holland og døde den 2 Juni 1875 i Kalundborg Kommune, Region Sjælland i en alder af 72 år. Begivenheder i hans liv: Børn: Frederikke Cathrine Thyme, b. 26 Oct 1831, Kalundborg Købstad, Ars, Holbæk, d. 28 Jun 1836, Kalundborg Købstad, Ars, Holbæk. +Frederik Wilhelm Jeremias Thyme, b. 24 Jan 1834, Kalundborg, d. 02 Jun 1899, Kalundborg. Frederiche Catrine Thyme, b. 11 Jun 1836, Kalundborg Købstad, Ars, Holbæk, d. date unknown. Christian Andreas Thyme, b. 06 May 1839, Kalundborg Købstad, Ars, Holbæk, d. 09 Apr 1890, Kalundborg. Carl Leopold Thyme, b. 29 Nov 1840, Kalundborg Købstad, Ars, Holbæk, d. date unknown. ALMENT: More About Alhed Christine Sachmann and Christian Frederich Thyme: Marriage: 29 Oct 1830, Kalundborg Kirke. Children of Alhed Christine Sachmann and Christian Frederich Thyme are: Frederikke Cathrine Thyme <UHP-0126.html>, b. 26 Oct 1831, Kalundborg Købstad, Ars, Holbæk, d. 28 Jun 1836, Kalundborg Købstad, Ars, Holbæk. +Frederik Wilhelm Jeremias Thyme <UHP-0085.html>, b. 24 Jan 1834, Kalundborg, d. 02 Jun 1899, Kalundborg. Frederiche Catrine Thyme <UHP-0511.html>, b. 11 Jun 1836, Kalundborg Købstad, Ars, Holbæk, d. date unknown. Christian Andreas Thyme <UHP-0128.html>, b. 06 May 1839, Kalundborg Købstad, Ars, Holbæk, d. 09 Apr 1890, Kalundborg. 25

29 Carl Leopold Thyme <UHP-0127.html>, b. 29 Nov 1840, Kalundborg Købstad, Ars, Holbæk, d. date unknown. kilde: Niels MølleraAndesens hjemmeide Barn af dette ægteskab: + 31 M i. Frederik Vilhelm Thyme blev født den 24 Januar Frederik giftede sig med ukendt. 16. Birthe Catrine Ludvigsen 1 (Alhed Amalie Bech 3, Inger Marie Meltzer 2, Jeremias Slagter 1 ) blev født den 5 November Inger Kirstine Ludvigsen 1 (Alhed Amalie Bech 3, Inger Marie Meltzer 2, Jeremias Slagter 1 ) blev født den 3 August Maria Mariana Ludvigsen 1 (Alhed Amalie Bech 3, Inger Marie Meltzer 2, Jeremias Slagter 1 ) blev født den 12 Februar Christian Ludvig Ludvigsen 1 (Alhed Amalie Bech 3, Inger Marie Meltzer 2, Jeremias Slagter 1 ) blev født den 25 Juli 1802 i Frederiksberg, 1 blev døbt den 25 Juli 1802 i Hjemme, 1 døde den 27 Juli 1802 i Frederiksberg, 1 og blev begravet den 30 Juli 1802 i Frb. Kgd Anne Margrethe Ludvigsen 1 (Alhed Amalie Bech 3, Inger Marie Meltzer 2, Jeremias Slagter 1 ) blev født den 4 Juni Maria Amalia Ludvigsen 1 (Alhed Amalie Bech 3, Inger Marie Meltzer 2, Jeremias Slagter 1 ) blev født den 12 Februar 1805 i Frederiksberg, 1 blev døbt den 10 Marts 1805 i Frb. Kirke, 1 døde i April 1805 i Frederiksberg, 1 og blev begravet den 21 April 1805 i Frb. Kgd Maria Mariana Ludvigsen 1 (Alhed Amalie Bech 3, Inger Marie Meltzer 2, Jeremias Slagter 1 ) blev født den 12 Februar 1806 i Frederiksberg 1 og blev døbt den 16 Marts 1806 i Frb. Kirke Maria Amalia Ludvigsen 1 (Alhed Amalie Bech 3, Inger Marie Meltzer 2, Jeremias Slagter 1 ) blev født i Maj 1806, 1 døde i Juli 1806, 1 og blev begravet den 7 Juli Sophie Marie Ludvigsen 1 (Alhed Amalie Bech 3, Inger Marie Meltzer 2, Jeremias 26

30 Slagter 1 ) blev født den 8 Juli 1807 i Frederiksberg, 1 blev døbt den 10 Januar 1808 i Frederiksberg Kirke, 1 døde den 11 Januar 1883 i Brede, Lyngby Sogn, Københavns Amt 1 i en alder af 75 år, og blev begravet den 21 Januar 1883 i Lyngby Kirkegård, Kongens Lyngby, Københavns Amt. 1 Generelle notater: Se tilknyttede kilder. 1 Begivenheder i hendes liv: Fremstilling i kirken: 10 Januar 1808, Frederiksberg Kirke, Sokkelund Herred, København. hjemmedøbt af jordemoderen på grund af krigens udbrud Madam Marie Henningsen, Madam Elisabeth Bech, slagter Christian Buch (hendes farmors mand), Mønsterskriver Buch (Bech), Slagter Jeremias Bech (hendes morbror) Kilde: Frederiksberg kb. side 68 Hun blev konfirmeret 22 April 1822 i Frederiksberg Kirke, Sokkelund Herred, København. Hun døde 11 Januar 1883 i Brede, Lyngby Sogn, Københavns Amt. Død 75 år gammel på Brede af apoplexi Kilde: Lyngby kb Bopæle: Vesterbro Brede Værk Hun findes i folketællingen 1834 i København, København (Staden), Sankt Annæ Vester Kvarter,, Store Kongensgade 39, 1.Sal I Sidehuset, 10, Ft-1834, C5734. Sara Neukirch 49 Enke haver Tobaksfabrik Hertz Neukirch 26 Ugift hendes Søn,Stud.phil. Rose Neukirch 24 Ugift hendes Datter Sally Neukirch 23 Ugift hendes Datter Karl Hendrik Christian Sandt 19 Ugift Læredreng i Tobaksfabrig Sophie Marie Ludvigsen 27 Ugift Tienestepige Hun findes i folketællingen 1880 i København, Sokkelund, Lyngby, Brede Klædefabrik, Et Hus, D, 779,. 27

31 Marie Sophie Knudsen, født Ludvigsen 72 Enke Husmoder København Thora Christiane Knudsen 29 Ugift Hendes datter, Fabriksarbejderske Lyngby Sogn, Københavns Amt (Brede Sophie blev gift med Knud Hansen Knudsen, 1 søn af Nelaus Knudsen og Tyre Olsdatter, den 6 November 1835 i Frederiksberg Kirke. 1 Knud blev født den 18 Januar 1798 i Frederiksberg, 1 blev døbt den 1 Februar 1798 i Frederiksberg Kirke, 1 døde den 11 April 1865 i Brede Værk, Lyngby Sogn, Københavns Amt 1 i en alder af 67 år, og blev begravet den 17 April 1865 i Lyngby Kirkegård, Kongens Lyngby, Københavns Amt. 1 Begivenheder i deres ægteskab: Vielse: 6 November 1835, Frederiksberg Kirke, Sokkelund Herred, København. forlovere Jørgen Hansen Ludvigsen, slagter og Ole Neleaus Knudsen, skomager og bud ved Frederiksberg Fattigvæsen. hun 28 år, han 37 år kilde: Frederiksberg kb 1835 Generelle notater: Se tilknyttede kilder. 1 Begivenheder i hans liv: Han blev døbt 1 Februar 1798 i Frederksberg Kirke, Frederiksberg. Madam Frydelund, jomfru Eggertine Nørager, Ole Aagesen, Niels Svendsen, Andreas Friis kone i Frederiksberg Kilde: Frederiksberg kb Han blev konfirmeret 5 April 1812 i Frederiksberg Kirke, Sokkelund Herred, København. Vielse: gift to gange. 1) 1828 med Sophie Wilhelmine Winge forlovere: Niels Larsen, økonom ved fattighuset og Niels Larsen Thostrup, værtshusholder lyst 8. april 1828 Attest om brødopholdssted fra N. Thostrup han ungkarl 30 år gl., skomager af Lundtofte, hun 23½ år gl. af Frederiksberg Kilde: Frederiksberg kb 1828, side

32 2) 1835 med Sophie Marie Ludvigsen forlovere: Jørgen Hansen Ludvigsen (slagter) og Ole Nileaus Knudsen, skomager og bud ved Frb. fattigvæsen, begge af Frederiksberg Kilde: Frederiksberg kb Han døde 11 April 1865 i Brede Værk, Lyngby Sogn, Københavns Amt. død af tyfus, 68½ år gammel Kilde: Lyngby kb Børn: 8 stks i 2 ægteskaber. 1. ægteskab) Nicoline Catrine (1831-?), Marie Sophie Fritze (1833-?) 2. ægteskab) Laurine Wilhelmine (1836-?), Alhed Amalie (1838-?), Knud Ludvig ( ), Peter Christian (1845-?), Emma Emilie Oline (1848-?), Thora Christine (1850-?) Erhverv: Skomager 1835 Overskjærer på Brede Der blev foretaget skifte efter ham den ) Året 1834 den 11 november mødte for skifteretten indsidder Knud Hansen Knudsen af Frederiksberg og anmeldte at hans hustru Sophie Wilhelmine født Winge i dag ved døden er afgået og hun har efterladt sig 2 med hendes nulevende mand avlede umyndige børn. Han begærede derfor at måtte hensidde i uskiftet bo, hvilket skifteretten i henhold til.. 21 juni 1799 beredte... K.H.Knuden SKIFTE: år 1835 den 17. november mødte efter justitieråd og birkedommer Friderichsens ordre, sognefoged Hansen af Frederiksberg med vidnerne Petersen og Ole Chrisophersen på skomager Knud Hansen Knudsens bopæl i Frederiksberg by for at registrere efter hans afdøde hustru Sophi Wilhelmine Knudsen, var til stede og angav hans afdøde hustru havde efterladt 2 børn, den ældste Nicoline Catrine, 4½ år gammel og Marie Sophie Friitse 2½ år gl, begge får faderen til opdragelse - Knud Hansen Knudsen, der angav for os at der aldeles ikke var noget efter hans afdøde hustru at registrere. De gangklæder hun efterlod sig var taget itu til klæder til børnene, hun...?.. af ikke noget og heller ikke fandtes noget af. Husets forretninger blev 29

33 således sluttet, hvilket vi herved bekræfter med vores underskrift Knud Hansen Knudsen L. Hansen Peter Chrisophersen Der blev foretaget skifte efter ham den ) år 1865 den 12 april anmeldte Sophie Marie Ludwigsen at hendes mand arbejdsmand Knud Hansen Knudsen af Brede er død den 11 d.m. efterladende sig følgende børn af ægteskab med comparentinden nemlig en datter Laurine Vilhelmine Knudsen, 28 år gl gift med redaktør Julius Petersen i Kbh. en datter Alhed Amalie Knudsen, tjener i Møntergade, en søn Knud Ludvig Knudsen, kleinsmed henad ved Fakse, en søn Peter Christian Knudsen, 18 år, hjemme, en datter Emma Emilie Oline Knudsen, 17 år, hjemme, en datter Thora ChristianeKnudsen, tjener i Møntergade. Samt endvidere en datter af tidligere ægteskab Marie Frederikke Knudsen, tjenende på Østergade, gift med karlen Lars Nielsen. Boet udsat 6. maj 1865 blev forelagt boet efter afdød arbejdsmand Knud Hansen Knudsen af Brede. Enken Sophie Marie Ludvigsen var mødt og oplyste at afdødes efterladenskaber ikke kunne dække begravelsesudgifterne, samt at hun kan tilvejebringe erklæringer fra samtlige børn om at erklære rigtigheden heraf. kilde: Kbh.s Nordre Birk side Han havde en bopæl. Frederiksberg (1798) Lundtofte (1828) Brede Værk (1835) Han findes i folketællingen. 1834, Lundtofte by nr. 20 et hus ( 3 familier i huset) Knud Knudsen 36 år, gift, skomager Sophie Winge 29 år, gift, hans kone Nicoline Knudsen, 3 år, deres barn Marie Knudsen, 1 år, deres barn 1840 Kbhv, Sokkelund, Lyngby, Brede,, Huus,, Knud Knudsen, 42, Gift,, ved Ruemaskinen, Marie Ludvigsen, 32, Gift,, hans Kone (spinder) 30

34 Nicoline Knudsen, 9, Ugift, Johanne Knudsen, 8, Ugift, Marie Knudsen, 7, Ugift,, Laurine Knudsen, 5, Ugift, Alhede Knudsen, 2, Ugift, - Deres Børn 1845 Brede, hus nr. 7 Knud Knudsen 47 år - gift - født på Frederiksberg - arbejdsmand Sophie Ludvigsen 35 år - gift - født på Frederiksberg - hans kone Nikoline 14 år, Sophie 13 år, Laurine 9 år, Alhede 7 år og Knud 3 år 1850 Kbhv, Sokkelund, Lyngby, Brede,, et huus, 11 F11 Knud Knudsen, 52, Gift,, Arbejdsmand, Huusfader, Frederiksberg Marie Ludvigsen, 43, Gift,, Hans Kone, Frederiksberg Deres børn: Laurine Knudsen, 14, Lyngby Sogn, København Amt, Alhed Knudsen, 12, Lyngby Sogn, København Amt, Ludvig Knudsen, 8, Lyngby Sogn, København Amt Peter Knudsen, 5, Lyngby Sogn, Emma Knudsen, 2, Lyngby Sogn, 1855 Kbhv, Sokkelund, Lyngby, Brede, Et Hus, 13-11/15, FT-1855, C6955 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested: Knud Knudsen 51 Gift Daglejer og Husfader Frederiksberg Marie Ludvigsen 48 Gift Hans Kone Frederiksberg Ludvig Knudsen 13 Ugift Deres Barn Lyngby Sogn, Københavns Amt Peter Knudsen 9 Ugift Deres Barn Lyngby Sogn, Københavns Amt Emma Knudsen 7 Ugift Deres Barn Lyngby Sogn, Københavns Amt Thora Knudsen 5 Ugift Deres Barn Lyngby Sogn, Københavns Amt 1860 Brede, 14 et hus Knud Hansen Knudsen 62 år - gift - fabriksarbejder Marie Sophie f. Ludvigsen 52 år - gift Peter Christian Knudsen 14 år, Emma Knudsen 12 år Thora Knudsen 10 år - alle født i sognet (Lyngby!) 31

35 Børn af dette ægteskab: + 32 K i. Laurine Wilhelmine Knudsen 1 blev født den 8 April 1836 i Lundtofte Mark, Lyngby Sogn, 1 blev døbt den 26 Juni 1836 i Lyngby Kirke, 1 døde den 5 Juni 1873 i Præstehuset, Kongens Lyngby i en alder af 37 år, og blev begravet den 8 Juni 1873 i Lyngby Kirkegård, Kongens Lyngby. Laurine blev gift med Julius Petersen K ii. Alhed Amalie Knudsen 1 blev født den 22 Maj 1838 i Brede, Lyngby Sogn 1 og blev døbt den 15 Juli 1838 i Lyngby Kirke M iii. Knud Ludvig Knudsen 1 blev født den 24 Januar 1842 i Brede, Lyngby Sogn, 1 blev døbt den 5 Juni 1842 i Lyngby Kirke, 1 døde den 8 August 1911 i Vester Fælledvej, 76, 1. København. 1 i en alder af 69 år, og blev begravet den 13 August 1911 i Kristkirken, Til Vestre Kirkegård. 1 Knud blev gift med Henriette Hansdatter 1 (d. 27 December 1874) den 21 Februar 1864 i Trinitatis Kirke, Kbh. 1 Knud blev derefter gift med Maren Jørgensen 1 (d. 14 Januar 1944) den 25 April 1875 i Skt. Pauls Kirke, Kbh M iv. Peter Christian Knudsen 1 blev født den 21 September 1845 i Brede, Lyngby Sogn 1 og blev døbt den 23 November 1845 i Lyngby Kirke. 1 Peter blev gift med Bodil Christine Madsen K v. Emma Emilie Oline Knudsen 1 blev født den 22 Januar 1848 i Brede, Lyngby Sogn 1 og blev døbt den 7 Maj 1848 i Lyngby Kirke K vi. Thora Christine Knudsen 1 blev født den 7 Marts 1850 i Brede, Lyngby Sogn 1 og blev døbt den 28 April 1850 i Lyngby Kirke Christian Frederik Hansen Ludvigsen 1 (Alhed Amalie Bech 3, Inger Marie Meltzer 2, Jeremias Slagter 1 ) blev født i Juni 1809, 1 døde i Juli 1809, 1 og blev begravet den 4 Juli Dødfødt Ludvigsen 1 (Alhed Amalie Bech 3, Inger Marie Meltzer 2, Jeremias 32

36 Slagter 1 ) blev født den 13 Juni og døde den 13 Juni Christian Jørgen Buchardt Ludvigsen 1 (Alhed Amalie Bech 3, Inger Marie Meltzer 2, Jeremias Slagter 1 ) blev født den 14 August 1811 i Frederiksberg 1 og døde den 9 Juli i en alder af 1 år. 28. Alli Amalie Catrine Ludvigsen 1 (Alhed Amalie Bech 3, Inger Marie Meltzer 2, Jeremias Slagter 1 ) blev født den 22 Juni Jeremias Friderich Bech 1 (Friderich Jeremias Bech Slagter 3, Inger Marie Meltzer 2, Jeremias Slagter 1 ) blev født den 22 December 1809 i Vesterbro, København, 1 blev døbt den 25 Februar 1810 i Frederiksberg Kirke, 1 døde den 6 April 1855 i Vesterbro, København 1 i en alder af 45 år, og blev begravet den 13 April 1855 i Frederiksberg, Gamle Kirkegård. 1 Generelle notater: 1 Begivenheder i hans liv: Han blev konfirmeret 13 Oktober 1823 i Frederiksberg Kirke, Sokkelund Herred, København. bor hos sin fader slagtermester J. Bech på Vesterbro. Kundskab og opførsel: god Vaccineret efter attest Kilde: Frederiksberg kb, opslag 343 Han døde 6 April 1855 i Vesterbro, Frederiksberg Sogn, Sokkelund Herred, København. gift, født på Vesterbro, Kvæghandler af Vesterbro no. 16, 45½ år gammel skifte 7/4. Kronisk leversyge Kilde: Frederiksberg kb. Han blev begravet 13 April 1855 i Frederiksberg kirkegård. gravsted på Frederiksberg gamle kirkegård, op af kirken Han findes i folketællingen 1840 i København, Sokkelund, Hvidovre, 33

37 Valby, Et Hus, 143-1/2, Ft-1840, C4320. Jeremias Bech 31 Gift Indsidder og Slagtersvend Dorthea Bøhm 27 Gift Hans Kone Sophie Eriksen 20 Ugift Tjenestepige Han blev døbt 25 Februar 1810 i Frederiksberg Kirke, Sokkelund Herred, København. faddere begge forældre og jordemoderen madame Hansen Kilde: Frederiksberg kb Jeremias blev gift med Dorothea Bøhm, 1 datter af Christian Bøhm og Gjertrud Marie Svendsen, den 28 December 1838 i Hvidovre Kirke, Sokkelund herred, Københavns amt. Dorothea blev født den 10 Juli 1814 i Hvidovre, Københavns Amt, blev døbt den 18 September 1814 i Hvidovre Kirke, Københavns Amt, døde den 17 September 1883 i Frederiksberg 1 i en alder af 69 år, og blev begravet den 21 September 1883 i Frederiksberg, Gamle Kirkegård. 1 Begivenheder i deres ægteskab: Vielse: 28 December 1838, Hvidovre Kirke, Sokkelund herred, Københavns amt. han ungkarl, slagtermester af Vesterbro, 29 år gl. hun jomfru, 24 5/12 år gl. af Valby forlovere: Kromand Christian Böhm af Valby og slagtermester Johan Bech af Vesterbro kilde: Hvidovre kb, opslag 499 Generelle notater: Se tilknyttede kilder. 1 Begivenheder i hendes liv: Hun blev døbt 18 September 1814 i Hvidovre. forældre kromand Christian Bøhm og hustru Barnets moder, pigen Anne Marie Bøhm, kromand Borup i...hoved, Brændevinsbrænder Peder i...og gårdmand Johan Gotlib Stampe i Waldby kilde: Hvidovre kb Hun døde 17 September

Aner til Poul Ludvig Knudsen 1906-1975

Aner til Poul Ludvig Knudsen 1906-1975 Aner til Poul Ludvig Knudsen 1906-1975 Indholdsfortegnelse. Aner.... til... Poul.... Ludvig....... Knudsen................................................... 1... 1... generation.................................................................

Læs mere

Efterkommere af Nelaus Knudsen graver på Frederiksberg

Efterkommere af Nelaus Knudsen graver på Frederiksberg Efterkommere af Nelaus Knudsen graver på Frederiksberg Indholdsfortegnelse..............af..Nelaus Efterkommere......Knudsen.....................................................1.. 1... generation.......................................................................1..

Læs mere

Efterkommere af Nelaus Knudsen og Alhed Olsdatter

Efterkommere af Nelaus Knudsen og Alhed Olsdatter Efterkommere af Nelaus Knudsen og Alhed Olsdatter Indholdsfortegnelse..............af..Nelaus Efterkommere......Knudsen...................................................................1.. 1... generation.....................................................................................1..

Læs mere

Efterkommere af Elias Ebbesen Rughugger ved Holmen

Efterkommere af Elias Ebbesen Rughugger ved Holmen Efterkommere af Elias Ebbesen Rughugger ved Holmen Indholdsfortegnelse..............af..Elias Efterkommere.... Ebbesen......................................................1.. 1... generation......................................................................1..

Læs mere

Peder Jensen. Efterslægts. Tavle

Peder Jensen. Efterslægts. Tavle Peder Jensen Efterslægts Tavle Bonden Ole (Olluf) Knudsen faar i 1766 Skøde paa sin Gaard Nr. 10 i Riisby By, Herstedvester Sogn, skyldsat for Hartkorn: 10 Tdr. 2 Skpr. 2 Fdk. O Alb. (Skøde af 16.Juli

Læs mere

Ejendom 7 Vallerbækvej 10

Ejendom 7 Vallerbækvej 10 Ejendom 7 Vallerbækvej 10 Ejer: Fæster: Aunsbjerg. Jens Madsen 1787 F.S. Oluf/Ole Jensen 1803 Ole Jensen køber fæstegården. 1805 køber ejendom 6, som lægges sammen med 7. 1805 Christen Henrichsen ~ F.D.

Læs mere

JENS KNUDSEN FÆSTER 1688 EFTER JORDEBOGEN.

JENS KNUDSEN FÆSTER 1688 EFTER JORDEBOGEN. . JENS KNUDSEN FÆSTER 1688 EFTER JORDEBOGEN. SØREN IVERSEN. FÆSTER ENDNU I 1744 SØREN IVERSEN. Gift ca 17oo 1737. Dom: 21 post trinitatis den 3o. oktober jordet Sø ren Iversen af Ålsroda SØREN IVERSENS

Læs mere

Ejendom 12 Bilskovhus senere Siiggaard Aarestrupvej 65

Ejendom 12 Bilskovhus senere Siiggaard Aarestrupvej 65 Ejendom 12 Bilskovhus senere Siiggaard Aarestrupvej 65 Ejer: Fæster: Aunsbjerg. Niels Pedersen 1801 Ægidius og Schiøtt. 1791 Niels Olesen ~ F.E. 1803 Niels Olesen. 1830 F.S. Niels Nielsen. 1832 Adkomst

Læs mere

Rørrendegård. Matr. 4a, af Vridsløsemagle. Københavns Universitets Fæsteprotokol. 1719-1778. Side 244.

Rørrendegård. Matr. 4a, af Vridsløsemagle. Københavns Universitets Fæsteprotokol. 1719-1778. Side 244. 1 Rørrendegård. Matr. 4a, af Vridsløsemagle. Sengeløse Sogns Kirkebog begynder i året 1672. Og året efter får den første Fæster ( som kan Dokumenteres ), døbt en Datter. 1673. 21. 12 Døbes Mads Pedersens

Læs mere

Bakkegården eller Nellegården historisk oversigt.

Bakkegården eller Nellegården historisk oversigt. Bakkegården historisk oversigt Side 1 af 35 Bakkegården eller Nellegården historisk oversigt. Gårdens Historie kan føres tilbage til 1719, da kigger man i Københavns Universitets Fæsteprotokol for perioden

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Foreningen vil gerne takke Lars Skovvang Larsen, Præstøvej 107, 4640 Faxe, for det store arbejde med at transkribere nedenstående skifteprotokol og stille dem til rådighed, således at mange kan få gavn

Læs mere

SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688

SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688 SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688 MAREN RASMUSDATTER. Maren Rasmusdatter er død før kirkebogen star ter i 17o8. Hun var gift 3 gange som det fremgår af skiftet efter hendes sidste mand Rasmus Rasmussen

Læs mere

MATRIKEL NR. 2 I KATHOLMS JORDEBOG

MATRIKEL NR. 2 I KATHOLMS JORDEBOG MATRIKEL NR. 2 I KATHOLMS JORDEBOG Matr nr KATHOLMS JORDEBOG 1688 Brugere Id. Skp. Fdk.. ^ 1 Chresten Knudsen 6 5 1 1 2 Søren Thomassen 6 1 1 1 3 Birgitte Sørensdatter 6 5 1 0 4 Jens Knudsen 6 2 2 1 5

Læs mere

Ejendom 13 Sønderbygaard Vallerbækvej 13

Ejendom 13 Sønderbygaard Vallerbækvej 13 Ejendom 13 Sønderbygaard Vallerbækvej 13 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1804 Hans Jensen. 1809 Mads Christensen (Mads Doss) ~ F.E. 1818 F.B. Kjeld Christensen. 1826 Thyge Christensen Faarbech. 1834

Læs mere

KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1688

KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1688 MATRIKEL NR. 5 KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1688 Matr nr. 1 CHRISTEN KNUDSEN 6 5 1 1 2 SØREN THOMSEN 6 1 1 1 3) BIRGITTE SØRENSDATTER 6 5 1 0 4 JENS KNUDSEN 6 2 2 1 5 INGVAR RASMUSSEN 7 0 0 1 6 NIELS RASMUSSEN

Læs mere

Efterkommere til Søren Sørensen (Aamand) af Trelde

Efterkommere til Søren Sørensen (Aamand) af Trelde Efterkommere til Søren Sørensen (Aamand) af Trelde Indholdsfortegnelse..............af..Søren Efterkommere..... Sørensen......................................................1.. 1... generation.......................................................................1..

Læs mere

Historien om Ingeborg Nielsdatter og hendes familie 1732-1801. Mordet i Strøby 1801 Havde vi en morder i familien?

Historien om Ingeborg Nielsdatter og hendes familie 1732-1801. Mordet i Strøby 1801 Havde vi en morder i familien? Historien om Ingeborg Nielsdatter og hendes familie 1732-1801 eller Mordet i Strøby 1801 Havde vi en morder i familien? Indhold: Indledning... 2 Strøby i starten af 1700-tallet.... 3 Ingeborg Nielsdatters

Læs mere

Forord. Greve Februar 2001. Ingrid Bonde Nielsen. Til Thomas

Forord. Greve Februar 2001. Ingrid Bonde Nielsen. Til Thomas 1 Forord Mine oplysninger, om min oldefar Christoffer Nielsen Kirkmans slægt, er fremkommet, som en følge af min nysgerrighed for at afklare, om de beretninger, jeg i min barndom fik fortalt om min slægt,

Læs mere

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen Ejendom 14 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1799 Hans Jensen 1802 Thomas Christensen ~ F.D. 1804 Christen Sørensen 1816 Søren Mikkelsen ~ F.D. 1823 Christen Sørensen 1831 F.S. Søren Christensen 1843

Læs mere

Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776

Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776 Matr. nr. 31 Aalsbo by Rørup Skøde 31/1 1743 + Anders Jespersen læst 1/2 1743 Skøde 20/2 1776 Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776 Skøde

Læs mere

Efterslægtsberetning for Niels Rønning

Efterslægtsberetning for Niels Rønning Efterslægtsberetning for Niels Rønning Præstens nekrolog over Niels Rønning i Vejlby kirkebog 1779 Udført af Karsten Thorborg, 2009 http://kt.mono.net Forord Rønningslægten er behandlet af flere slægtsforskere.

Læs mere

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Endnu engang forsøg.doc, s.1 ( 5 ) Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Anno 1787 den 27 Decbr. indfandt sig i Galtmose i Vandborg Sogn på S.T. Hr. Forvalter Lanng til Ryssensteen hans

Læs mere

Bønder på Vestegnen... I

Bønder på Vestegnen... I Proband 1 Sørine Kirstine Nielsen blev født 9. juli 1884 på Rødegård i Islevmark, Rødovre Sogn, og døbt 7. september 1884 i Rødovre Kirke. Faddere: Moderen, gårdejer Niels Sørensen, Brøndbyvester, gårdejer

Læs mere

Ejendom 5 Engholm Ejer: Fæster: Granly

Ejendom 5 Engholm Ejer: Fæster: Granly Ejendom 5 Engholm Ejer: Fæster: Aunsbjerg Søren Christensen. Aunsbjerg 1766 F.S. Thyrie Sørensen. Død ca. 1804 1800 Mikkel Nielsen, hans egen fæstegård. 1804 Mikkel Nielsen, Thyrie Sørensens fæstegård

Læs mere

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejer: Fæster: Michel Enevoldsen. Gjørup m.fl. Christen Andersen. 1810 Peder Glud. 1810 Lars Christensen Uhre. 1810 Christen Andersen. 1820 Søren Jensen Rydal ~ F.D. 1851

Læs mere

oprindeligt kunne kunne kunne

oprindeligt kunne kunne kunne Denne Slægtsbog - er oprindeligt udarbejdet af Dansk Slægtsforskning, Fredericia. - den bør bevares i Slægten og videreføres Generation efter Generation og vil derved give sit Bidrag til at udvikle den

Læs mere

Ejendom 6. Matr. 6b. Matr. 6c

Ejendom 6. Matr. 6b. Matr. 6c Ejendom 6 Ejer: Fæster: 1688 Aunsbjerg. Hans Ammitzbøll. 1798 Ægidius og Schiøtt. Niels Bødker 1805 Ole Jensen Ejendommen sammenlægges med ejendom 7. Se denne. Ejendommen deles til 2 ejendomme med samme

Læs mere

Han blev født i 1769 i Dølby Sogn som søn af Chresten Simonsen Bool (# 96) og Berthe Pedersdatter (# 97) der begge har været omtalt tidligere.

Han blev født i 1769 i Dølby Sogn som søn af Chresten Simonsen Bool (# 96) og Berthe Pedersdatter (# 97) der begge har været omtalt tidligere. VINDE 1791. Han blev født i 1769 i Dølby Sogn som søn af Chresten Simonsen Bool (# 96) og Berthe Pedersdatter (# 97) der begge har været omtalt tidligere. De døbte ham Simon Christensen (# 48) den 5 Marts

Læs mere

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Fra Thyregod gårdhistorier, af Ejner Bjerre Jørgensen I et skøde på Hastrup fra 1419 omtales Ålbæk første gang. Stedet kaldes en bygget gård liggende under Hastrup, der

Læs mere

Anefortegnelse. Værket omfatter:

Anefortegnelse. Værket omfatter: Anefortegnelse Denne anefortegnelse er kommet til af flere omgange. Den første del er en undersøgelse lavet af førstelærer Møllegaard i Bredsted omkring 1960. Resten er undersøgelser, jeg selv med udgangspunkt

Læs mere