L0NNINGSREGLEMENT. Aalhorg Privatbaner. for HILLER0D. med gyldighed fra 1. april Approberet af ministeriet for offentlige afbejder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "L0NNINGSREGLEMENT. Aalhorg Privatbaner. for HILLER0D. med gyldighed fra 1. april 1958. Approberet af ministeriet for offentlige afbejder"

Transkript

1 . L0NNINGSREGLEMENT for Aalhorg Privatbaner Approberet af ministeriet for offentlige afbejder under med gyldighed fra 1. april HILLER0D TRYKT I RUD. PALLESENS EOGTRYKKERI 1960

2 L0NNINGSREGLEMENT for Aalborg Privatbaner Approberet af ministeriet for offentlige arbejder under med gyldighed fra 1. april HILLER0D TRYKT I RUD. PALLESENS BOGTRYKKERI 1960

3 r Kapitel 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER. I. Om anststtelse og afskedigelse. $1. Stk. 1. Direkt0ren samt de nedenfor i 7. og hejere Lanningsklasser naevnte tjenestemarnd ansxttes af banens bestyrelse. De 0vrige tjenestemxnd ansa:ttes af direktoren. Stk. 2. Den samme, som har retten til at ansxtte i en tjenestestilling, tager ogsa bestemmelse om og ivajrksjetter afskedigelse fra stillingen. Dog kan uans0gt afskedigelse af en pensionsberettiget tjenestemand kun finde sted med banebestyrelsens samtykke. Stk. 3. Ingen kan anssettes som tjenestemand for det fyldte 21. ar. Stk. 4. F0rste ansxttelse i tjenestemandsstilling i nningsklasse er betinget af mindst 2 ars tilfredsstillende aspiranttjeneste efter det fyldte 19. ar. Stk. 5. Den f0rste ansxttelse i tjenestemandsstilling ved banen eller genansasttelse i sadan efter afskedigelse er betinget af tilfredsstillende helbredsattest. Bestyrelsen kan dog ansxtte personer med invaliditeter eller helbredsmangler, der vel ikke er til hinder for, at vedkommende kan bestride pagaddende tjenestemandsstilling, men dog medf0rer for- 0get risiko med hensyn til sygdom og for tidlig afgang fra tjenesten under forudsxtning af, at en indhentet udtalelse fra statens na:vn for helbredsbed0mmelser i tjenestemandssager godtg0r, at ansa:ttelse i en statstjenestemandsstilling i det pagaddende tilfselde kunne vaere sket. Endvidere skal de vilkar iagttages, som naevnet, i fald der var tale om ansautelse i en statstjenestemandsstilling, ville fastssette med hensyn til 10nfradrag til im0degaelse af risiko for tjenestefors0mmelse pa grund af sygdom i mere end normalt omfang og om forh0jet pensionsbidrag.

4 r 2. Ved enhver ansxttelse tilstilles der tjenestemanden et ansxttelsesbrev. Ingen kan erholde ansxttelse i mere end en pensionsberettigende tjenestestilling under privatbanerne. 3.») Stk. 1. Enhver tjenestemand kan til enhver tid med 3 maneders varsel forlange sig afskediget af tjenesten med udgangen af en mined. Stk. 2. Der tilkommer enhver tjenestemand, der afskediges uden ans0gning, et varsel pa 3 maneder. Hvis ans0gning om afsked i det i 34, stk. 2, nasvnte tilfadde ikke er rettidigt indgivet, kan afskedigelsen dog ske med kortere varsel eller uden varsel. Hvis afskedigelsen er begrundet i, at tjenestemanden har gjort sig skyldig i et strafbart forhold, der begrunder en nxrliggende fare for misbrug af stillingen, eller i, at tjenestemanden har gjort sig skyldig i tjenesteforseelser eller misligheder, der g0r ham uskikket til at forblive i sin stilling, kan afskedigelsen ligeledes ske med kortere varsel eller uden varsel. Stk. 3. I tilfaslde af uans0gt afskedigelse skal grunden til afskedigelsen skriftligt meddeles den plgaddende tjenestemand, safremt han forlanger det. 4. Stk. 1. Nlr en tjenestemand anholdes som mistxnkt eller tiltales for en forbrydelse, slvel som nlr han har pldraget sig grundet mistanke om et forhold, der betager ham den tillid, som bestridelsen af tjenestestillingen krxver, suspenderes han, indtil endelig afg0relse er truffet i sagen. Suspension finder ligeledes sted, nar en tjenestemand har gjort sig skyldig i en handling, der g0r det betxnkeligt vedblivende at lade ham bestride sin tjenestegerning, medmindre det efter banebestyrelsens sk0n findes forsvarligt midlertidig at forsastte ham til anden tjeneste. Suspension finder endvidere sted, safremt en tjenestemand, hvem der *) For sa vidt angar sadanne af nairvatrende reglement omfattede tjenestemajnd, der tillige omfattes af reglerne i lov nr. 261 af 9. juni 1948 om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionscrer, finder njevnte lovs regler om opsigelsesvarsel fra arbejdsgiverens og funktion^rens side anvendelse, dog kun safremt funktionsrlovens regler er gunstigere for tjenestemanden end njervxrende reglements regler. er overdraget midler af banen til selvstxndig forvaltning, erklzres fallit, i hvilket tilfxlde suspensionen vedvarer, indtil bobehandlingen er sluttet. Suspensionen foretages af banebestyrelsen, dog kan direkt0ren eller den nxrmeste overordnede arbejdsleder fore!0big sastte tjenestemanden fra tjeneste, indtil banebestyrelsens afg0relse, der uopholdelig skal indhentes, foreligger. Banebestyrelsen skal, sa vidt det star til denne, foranledige, at sagens afslutning mest muligt fremskyndes. Stk. 2. Under suspensionen oppebxres kun 2/3 af 10nningen og af alle almindelige og sxrlige tillxg, herunder bestillingstillxg, men intet af de med stillingen forbundne honorarer og uvisse indtxgter. Reduktionen af 10nnen sker fra suspensionsdagen, dog saledes at tilbagebetaling af allerede forfalden 10nning ikke finder sted, for sa vidt tjenestemanden ikke genindtrxder i tjenesten. Ophxves suspensionen derimod, uden at afskedigelse finder sted, foretages der den 1. i den efter opharvelsen paf01gende mined en endelig regulering af 10nnen i forhold til suspensionsperiodens varighed. Stk. 3. Safremt sagen, der i medf0r af stk. 1, 1. og 2. punktum, har medf0rt suspension, f0rer til afskedigelse eller degradation, jfr. 12, sker der ingen efterbetaling af den tilbageholdte del af 10nningen med alle almindelige og sxrlige tillseg. F0rer sagen til forflyttelse, trxffes der samtidig med den herom trufne beslutning bestemmelse om, hvorvidt og i bekrxftende fald i hvilket omfang efterbetaling skal finde sted. Sluttes sagen derimod med forseettelse til anden tjeneste, b0de, irettesxttelse eller advarsel, ydes der ligesom i de tilfxlde, hvor sagen afsluttes uden pltale, efterbetaling af den tilbageholdte del, dog ikke for den tid, i hvilken tjenestemanden eventuelt ved sit forhold under sagen selv har bevirket dennes forhaling. Bestemmelse om efterbetaling trxffes samtidig med sagens afslutning af banebestyrelsen. Hvorvidt der b0r finde efterbetaling sted i de af reglen i stk. 1, 3. punktum, omfattede tilfadde, afg0res ligeledes af banebestyrelsen. Slfremt suspensionen skyldes anholdelse eller tiltale for en forbrydelse, hvori vedkommende findes skyldig, finder efterbetaling ikke sted; der trxffes i sadanne tilfadde inden 3 mlneder efter domsafsigelsen bestemmelse om, hvorvidt den pagxldende skal afskediges.

5 II. Om tjenestemandens pligter. 5. Stk. 1. Tjenestemanden skal i alle anliggender samvittighedsfuldt overholde de for hans tjenestestilling givne anordninger og forskrifter. Han skal i sine forhold i og uden for tjenesten vise sig vasrdig til den agtelse og tillid, som hans stilling krsever. Stk. 2. Tjenestemanden er endvidere ved udf0relsen af sine tjenestehandlinger pligtig at pise overholdelsen af den gaddende lovgivning og andre for vedkommende forhold givne forskrifter. 6. Tjenestemanden skal iagttage tavshed med hensyn til de forhold, som han i sin tjenestestillings medf0r bliver bekendt med, og hvis hemmeligholdelse if01ge sagens natur er pakrasvet eller bliver ham foreskrevet af hans foresatte. Tavshedspligten oph0rer ikke med hans udtrjeden af tjenesten. $7. Enhver tjenestemand er pligtig at underkaste sig de forandringer i hans tjenesteforretningers omfang og beskaffenhed, som matte blive bestemt, uden at det er forn0dent, at noget dertil sigtende forbehold er optaget i hans ansasttelsesbrev. III. Om aspiranttjeneste. 8. Stk. 1. Elever og medhjadpere, der uddannes til ansasttelse i assistentstilling (8. 10nningsklasse) 10nnes saledes: Elever l.ar 40%,» 2. ar 50 %>,» 3. ar 55 %>, Medhjadpere 1. ar 75 %>, 2.» og f01gende 90 %>, af begyndelsesl0nnen for assistenter pa samme tjenestested. Ingen kan overgl til medhjadperstilling f0r efter 3 ars tilfredsstillende elevtid, jfr. dog stk. 4 og stk. 5 nedenfor, samt bestaet fagprave, for sa vidt sadan er indf0rt. Overgang til assistentstilling sker efter 2 ars tilfredsstillende tjeneste som medhjadper, dog tidligst ved det fyldte 21. ar, jfr. dog stk. 4 nedenfor. Stk. 2. L0nnen til aspiranter ( 1, stk. 4) til andre stillinger end de i stk. 1 nasvnte kan h0jst andrage: a) for aspiranter, der er fyldt 19 ar: et be!0b svarende til nettobegyndelsesl0nnen for pagaddende tjenestemandsstilling, b) for aspiranter, der ikke er fyldt 19 ar: 90 % af nettobegyndelsesl0nnen for pagaddende tjenestemandsstilling. Stk. 3. *) For de i stk. 1 og stk. 2 omhandlede aspiranter gadder i de forste 6 maneder efter ansasttelsen et gensidigt opsigelsesvarsel pa 14 dage til udgangen af en mined. Herefter er opsigelsesvarslet fra banens side 3 maneder til udgangen af en mined og fra aspirantens side 1 mined til udgangen af en maned. Hvis afskedigelsen er begrundet i forhold, som for tjenestenuends vedkommende kunne have medf0rt afsked med kortere varsel end normalt eller uden varsel, jfr. 3, stk. 2, kan afskedigelse af aspiranter ogsa ske med kortere varsel end foran angivet eller uden varsel. Tilsvarende gadder, safremt en elev ikke har bestlet en anordnet fagprave og af den grund afskediges. Stk. 4. Tjenestemamd i 3. og 7. 10nningsklasse kan med banebestyrelsens tilladelse indstille sig til den fagprave, der er en betingelse for overgang til medhjadperstillingen, og kan ansaettes som assistent, nlr de har bestaet den nasvnte fagprave og har mindst 5 ars samlet tjeneste ved banen, deraf mindst 1 ar efter fagpravens bestaen. Stk. 5. Safremt en kontorassistent af 2. grad overgar i elevstillingen, *) For sa vidt de i niervzrende paragraf omhandlede personer matte udfjire arbejde, der bringer dem ind under reglerne i lov nr. 261 af 9. juni 1948 om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionzrer, finder naevnte lovs regler om opsigelsesvarsel fra arbejdsgiverens og funktionxrens side anvendelse, dog kun safremt funktionxrlovens regler er gunstigere for aspiranten end na;rva;rende reglements regler.

6 r sker indtrzdelsen pa det for det 3. elevar gaddende 10ntrin. Efter bestaet fagpr0ve kan pagaddende overga i medhjadperstillingen, nar den samlede tjenestetid ved banen har vxret mindst 3 ar. IV. Om ferie, tjenestefrihed og sygdom. 9. Stk. 1. Enhver tjenstemand har ret til en passende arlig ferie uden tab af 10nningsindtasgter. For si vidt ganske sasrlige tjenstlige for'hold g0r sig gaddende, kan ferien bortfalde et enkelt ar, men der b0r da i det f01gende feriear gives vedkommende tjenestemand et ferietillsg af samme lamgde som den bortfaldne ferie. For sa vidt sadan ferieforlajngelse ikke kan skaffes, ydes der efter banebestyrelsens nxrmere bestemmelse et passende vederlag i penge. Stk. 2. De nzrmere regler for feriens lajngde og tildeling samt feriearets beliggenhed i forhold til kalenderaret fastssettes af banebestyrelsen. Stk. 3. Der skal meddeles tillidsmamd for personalets organisationer, for sa vidt ikke s^rlige omstamdig'heder logger hindringer i vejen herfor, forn0den tjenestefrihed til deltagelse i forhandlingsm0der med banestyrelsen, nueglingsm0der og m0der i fadlesudvalget i overensstemmelse med de mellem banebestyrelserne og tjenestemandsorganisationerne vedtagne forhandlingsregler. Under sadan fravserelse fra tjenesten er tjenestemanden dog pligtig at betale banen en godtg0relse, svarende til fulde dagpenge for vedkommende tjenestestilling. Stk. 4. Med hensyn til begramsning af 10nningen under sygdom samt tidspunktet for afskedigelsen af en sygemeldt tjenestemand kommer de for statens tjenestema;nd gaddende regler til anvendelse. Stk. 5. Der tilstas kvindelige tjenestemxnd tjenestefrihed uden lasgeattest i indtil 6 uger efter barnef0dsel, hvilken tjenestefrihed ikke noteres som sygedage, jfr. foranstaende stk. 4. De perioder, hvori pagseldende i 0vrigt er fravserende fra tjenesten pa grund af utjenstdygtighed som f01ge af svangerskab eller barnef0dsel, noteres som sygedage, og tilsvarende gadder, hvis tjenestemanden ved latgeattest godtg0r, at hun ikke uden skade for fostret kan udf0re sin tjeneste. V. Om fravnerelse fra tjenesten under militare indkaldelser. 10. Stk. 1. Under den f0rste indkaldelse til aftjening af vxrnepligt oppebsrer en tjenestemand af sin 10nning med alle almindelige og sxrlige tiling fjerdedelen, nar han er ugift, halvdelen, nar han er gift. Det samme gadder, for sa vidt den milit ere tjeneste forlxnges, fordi vedkommende udtages til befalingsmand. Den nedsatte 10nning beregnes fra indkaldelsesdagen, og den fulde banning genindtrasder fra hjemsendelsesdagen. Stk. 2. Under frivillig tjeneste, herunder frivillig tjeneste som befalingsmand, oppebsrer tjenestemanden ingen 10nning fra banen for det tidsrum, i hvilket han er fravsrende. Denne bestemmelse gaslder dog ikke for tjeneste i krigstid eller for tjeneste, der forrettes af hensyn til indtrsdende krigsberedskab, eller fordi der skal tilvejebringes en sikringsstyrke. Stk. 3. En tjenestemand, der er ansat som befalingsmand af reserven, oppebzrer for det tidsrum, i hvilket han er indkommanderet til militasrtjeneste, kun halvdelen af 10nningen indbefattet alle almindelige og SKrlige tiling. Falder fravxrelsen inden for den pagaddendes ordinaire arlige ferie, lider han dog intet fradrag. Stk. 4. Under pligtige genindkaldelser af kortere varighed, bortset fra de i stk. 3 nsvnte indkommanderinger, oppebxrer tjenestemanden fuld 10nning. Stk. 5. Reglerne i nasrvxrende paragraf kan efter banebestyrelsens nsermere bestemmelse i hvert enkelt tilfadde bringes til anvendelse pa medhjadpere og maneds!0nnede aspiranter. Stk. 6. Det tidsrum, i hvilket en tjenestemand er indkaldt til pligtig militxrtjeneste, medregnes i den pagaddendes 10nningsanciennitet. VI. Om disciplinter forfolgning og straf samt om appel til domstolene. 11. Stk. 1. Ministeren for offentlige arbejder kan give regler for i hvilke

7 10 tilfadde forh0r skal afholdes af andre end banens tjenestemasnd, og da af hvem. Stk. 2. En tjenestemand, mod hvem discipline unders0gelse for tjenstlig forseelse indledes, har under forh0rene ret til at lade f0re vidner og til efter endt forh0r og vidnef0rsel at fa en udskrift af den protokol, som skal optages over det i sagen passerede. Stk. 3. Tjenestemanden er berettiget til at give m0de med en bisidder, som kan yde bistand under forh0rene, herunder vidnef0rslen, samt gennem udfzrdigelsen af skriftlige indlasg. Stk. 4. Safremt det ma antages, at sagen slutter med forflyttelse, degradation eller afskedigelse, pahviler det banestyrelsen, forinden ikendelse af en disciplinasrstraf af ovennsevnte art finder sted, at give vedkommende forhandlingsberettigede organisation meddelelse om sagens stilling, saledes at der kan gives en reprxsentant fra organisationen lejlighed til en mundtlig draftelse af sagen med bestyrelsen, forinden endelig afgorelse i strafsp0rgsmalet trasffes. Ved henvendelse til banen har vedkommende forhandlingsberettigede organisation i alle tilfadde ret til at blive gjort bekendt med den afg0relse, der af banebestyrelsen er truffet pa grundlag af det ved den tjenstlige unders0gelse tilvejebragte materiale. Stk. 5. Enhver tjenestemand ved banen er pligtig pa forlangende at lade sig afh0re, og forh0rslederen vil kunne forlange udtalelser af en som vidne f0rt tjenestemand afgivet pa xre og samvittighed. Stk. 6. Hvis tjenestemanden er mistxnkt for et forhold, der antages at falde ind under straffelovgivningen, kan han forlange unders0gelsen henvist til retten. 12. Som discipline straf for tjenstlig forseelse vil der af banebestyrelsen kunne anvendes advarsel eller irettesasttelse, b0de, der dog ikke ma overstige en halv maneds 10n, forssettelse til anden tjeneste, forflyttelse, degradation - herunder nedrykning med et eller flere alderstillxg inden for samme Lankiasse - eller afskedigelse. B0de over 10 kr. og forsxttelse vil, hvis der ikke foreligger en uforbeholden skriftlig tilstaelse, i hvilken tjenestemanden vedgar de faktiske momenter i det pasigtede forhold 11 og erkender sig skyldig i en tjenesteforseelse, ikke kunne anvendes, forinden forh0r er afholdt i overensstemmelse med 11. Forflyttelse, degradation eller afsked som straf kan aldrig finde sted uden efter forudgaende forh0r, medmindre forholdet er fastslaet ved dom. 13. Stk. 1. En tjenestemand kan ikke for domstolene indbringe andre af tjenestemandsforholdet opstaende pekunixre krav pa banen end sadanne, der hidr0rer fra bestemmelser om 10nning eller pension. Stk. 2. For at kunne rejse en sag over for domstolene ma den pagaddende have gjort skriftlig indsigelse over for banebestyrelsen inden 6 maneder efter be!0bets udbetaling eller nsegtelse af udbetaling og udtaget stasvning inden 6 marieder efter modtagelsen af banebestyrelsens svar, der skal foreligge senest 3 maneder efter, at den skriftlige indsigelse er rejst over for den. Disse frister gadder dog ikke, for sa vidt sagen angar pensionssp0rgsmal. Stk. 3. Safremt der fra banens side sker for stor udbetaling til tjenestemamd, pensionister eller sadannes efterladte - vasre sig egentlig tanning, sxrlige tiling, honorar, pensioner, efterindtxgt, ssrlige ydelser m. v., - kan det for meget ud'betalte be!0b kun krsves tilbagebetalt, nar krav derom rejses over for den pagaddende inden 15 maneder efter udbetalingen; denne frist gadder dog ikke, nar og sa lasnge den urigtige udbetaling skyldes fejlagtige eller manglende oplysninger fra den pagaddendes side. VII. Om alderstillteg samt I0nkrav under sxrlige forhold. Stk. 1. Ved oprykning fra en stilling til en h0jere, hvis begyndelses- 10n ligger over slut!0nnen for den hidtidige stilling, medtages ingen tjenestealder til beregning af alderstillasg. Stk. 2. Ved nedrykning fra en stilling til en lavere, hvis slut!0n ligger under begyndelsesl0nnen for den hidtidige stilling, opnas slut!0n i den lavere stilling. Stk. 3. Ved overgang fra en stilling til en anden med samme norme-

8 12 rede 10nning (begyndelses!0n og alderstillaeg) medtages den erhvervede tjenestealder. Stk. 4. I tilfxlde af oprykning til en stilling, hvis begyndelses- 10n ligger lavere end eller lige med slut!0nnen i den lavere stilling, kommer tjenestemanden straks pa det 10ntrin i den nye stilling, som er nasrmest h0jere end den sidst oppebarne 10nning i den hidtidige stilling, hvorhos han, hvis der fremtidig i den hidtidige stilling ved alderstillzg ville vasre opnaet en 10nning, der var h0jere end eller lige med hans 10nning i den nye stilling, allerede fra pagaddende tidspunkt inden for slut!0nnen opnar nyt alderstillaeg. Stk. 5. Opnar en tjenestemand, der i forbindelse med forfremmelse oprykkes til ny stilling, ikke en 10nfremgang, der mindst andrager et be!0b, svarende til det sidst opnaede alderstillxg i den hidtidige stilling, ydes forskellen ham som et personligt, ikke-pensionsgivende tillaeg, dog h0jst et be!0b, svarende til det f0rste alderstillaeg i den nye stilling. Ved beregningen bortses fra stedtillzeg og eventuelle personlige tillasg. Tillasgget bortfalder efter reglerne i 15 og 16. Stk. 6. Ved nedrykning mellem de i stk. 4 omhandlede stillinger kommer tjenestemanden straks inden for slut!0nnen i den lavere stilling pi. det 10nningstrin i denne, som er lige med eller nxrmest h0jere end den sidst oppebarne 10nning i den h0jere stilling, hvorhos han, hvis der fremtidig i den hidtidige stilling ved alderstillatg ville vxre opnaet en 10nning, der var h0jere end hans 10nning i den lavere stilling, allerede fra pagaddende tidspunkt inden for slut!0nnen opnar nyt alderstillaeg. Stk. 7. Safremt en tjenestemand efter at vsere nedrykket i lavere stilling pa ny oprykkes til sin tidligere stilling eller en dertil i 10nningsmsessig henseende svarende stilling, har han ret til at genoptage den inden nedrykningen erhvervede tjenestealder; stk. 4 kan ikke anvendes i det her omhandlede tilfadde. 15. Nar nye 10nningsreglementer trazder i kraft, bortfalder ethvert krav, der st0ttes pa addre 10nningsreglementer og lignende bestemmelser. 16. Personlige tillasg bortfalder ganske eller delvis ved opnaelse af alders- 13 tiling eller h0jere 10nning enten i henhold til nye 10nningsreglementer eller ved overgang til h0jere 10nnet stilling. VIII. Om udbetaling af I0nning. 17. Stk. 1. L0nninger, som er fastsat arsvis, og pensioner udbetales manedlig forud ved hver maneds begyndelse, dog saledes, at dersom udbetalingsdagen falder pa en helligdag, skal udbetalingen finde sted pa den sidste s0gnedag i den foregaende maned. Tjenestemandens d0d eller afskedigelse, efter at sadan udbetaling har fundet sted, men f0r manedens ud!0b, giver ikke 'banen noget krav pa tilbagebetaling af det for den efterf01gende mined forudbetalte be!0b. Hvis efterindtxgt oppebjeres, vil be!0bet dog vaere at udligne i efterindtaegten. Stk. 2. D0dsfald eller uans0gt afgang i den maned, for hvilken udbetaling har fundet sted, medf0rer ikke tilbagebetaling af nogen del af det forud oppebarne manedsbel0b. Stk. 3. Nar arsbel0bet ikke er deleligt med 12, beregnes de overskydende 0re for marts maned. IX. Om tjenestebolig m. v. 18. Stk. 1. For en tjenestemand, hvem der tildeles tjenestebolig med eller uden have, skal der i 10nnen fradrages et boligbidrag, der fastsa:ttes under hensyn til boligens st0rrelse, alder, kvalitet og udstyr. De for statsbanernes tjenesteboliger fastsatte naermere regler herom finder tilsvarende anvendelse. Stk. 2. Hvor der ydes logi, uden at boligen har karakter af en selvstasndig lejlighed, fastsxttes fradraget af banebestyrelsen under hensyn til stedets og logiets beskaffenhed. Stk. 3. Andre naturalydelser, sasom brxndsel, gas og elektricitet, der matte blive ydet en tjenestemand, skal denne betale i forhold til forbruget efter banebestyrelsens naermere bestemmelse. Stk. 4. Den ydre og indre vedligeholdelse af tjenesteboliger pahviler

9 14 banen. Skatter og afgifter, som efter loven pahviler ejendommen, udredes af banen uden refusion fra tjenestemanden. Stk. 5. Tjenestebolig kan indrettes for sadanne tjenestemxnd, af hvem det forlanges, at de ogsa uden for den egentlige tjenestetid skal vsere i stand til at f0re et effektivt tilsyn med den virksomhed, de leder eller overvager, eller som i givet tilfadde skal kunne tilkaldes pa alle d0gnets tider. Stk. 6. En tjenestemand er pligtig at overtage en ham anvist tjenestebolig mod herfor at lide afkortning i 10nningen efter denne paragrafs 1. stykke. Stk. 7. De om tjenesteboliger gxldende bestemmelser finder ikke alene anvendelse pa boliger i banens bygninger, men ogsa pa sadanne boliger, som banen lejer for at anvende dem som tjenesteboliger. Stk. 8. Fremleje af tjenestebolig er ikke tilladt uden banebestyrelsens samtykke. 19. Boliger i ejendomme, der tilh0rer eller er lejet af banen, kan, for si vidt de ikke er tjenesteboliger, i hvilke en tjenestemand er pligtig at bo, udlejes til tjenestemamd til en under hensyn til boligens st0rrelse, alder, kvalitet og udstyr passende leje. De for statens tilsvarende lejemal fastsatte nasrmere regler om lejefastsasttelsen finder tilsvarende anvendelse. ~K. Om uniforms- og bekltedningsgenstande. 20. Stk. 1. Dersom uniforms- og beklxdningsgenstande leveres det underordnede personale af hensyn til tjenestens sxrlige art, sker dette uden fradrag i 10nnen. Hvor sadan levering finder sted, fastsasttes i uniformsreglementet de nxrmere regler for tildelingen. Der kan ikke tilstas tjenestemsmd, som i henhold til et sadant reglement skal have udleveret uniforms- og beklxdningsgenstande, men som efter eget 0nske fritages herfor, nogen beklxdningsgodtgorelse. Stk. 2. Nar det palajgges en medhjadper eller assistent at baere uniform (uniformsklaedning og kappe), ydes der ham et tilskud til den 15 f0rste og anden anskaffelse af uniform. Tilskuddets st0rrelse fastsxttes af banebestyrelsen saledes, at det dxkker omtrent 3/4 af anskaffelsessummen. Stk. 3. Der b0r over for overordnet personale kun palatgges uniformspligt for tjenestemandsgrupper eller dele af sadanne, hvor det efter tjenestens sxrlige art er forn0dent. I de tilfadde, hvor det palaegges tjenestemanden at anvende uniform under tjenestens udf0relse, ydes der et tilskud i forhold til en af banebestyrelsen fastsat anskaffelsessum. Brugsterminen fastsxttes ved et regulativ med hensyntagen til omfanget af den tjeneste, under hvilken uniform skal benyttes. Tilskuddet fra banen udg0r ved f0rste anskaffelse 3/4 af anskaffelsessummen, derefter 1/2 af denne. XI. Om honorarer. 21. For sa vidt der overdrages en tjenestemand en virksomhed i banens tjeneste uden for eller ved siden af hans egentlige tjenestestilling, bliver det vederlag, som herfor matte blive bevilget, at betragte som honorar. XII. Om konstitution. 22. Stk. 1. En tjenestemand er til enhver tid pligtig at g0re midlertidig tjeneste i h0jere stilling end hans egen inden for samme tjenestegren. Stk. 2. Varer sadan tjeneste ikke udover 4 uger, hvad enten konstitution foreligger eller ikke, far tjenestemanden ikke ret til nogen del af den h0jere sailings indtsgter. Varer tjenesten derimod over 4 uger, far den fungerende for hele funktionstiden foruden sin egen stillings 10n ret til forskellen mellem den for hans egen stilling gaddende 10nning og den 10nning, han ville opnl ved udnasvnelse i den h0jere stilling. Funktionsvederlag kan oppebxres ved siden af godtg0relse for udkommando til fremmed sted, hvilken beregnes efter den h0jere tjenestestilling. Ferie- og sygedage inden for funktionstiden fradrages savel ved afg0relsen af, om funktionsvederlag skal ydes, som ved vederlagets beregning; fradrag, som foran nxvnt, finder dog ikke sted for den del af

10 16 funktionsperioden, der strxkker sig ud over 3 maneder, dog saledes at sygdom ud over 4 uger fradrages ved vederlagets beregning. Funktionsvederlag ydes ikke, nar den fungerende tjenestemand ikke opfylder de fastsatte betingelser for fast ansxttelse i den h0jere stilling. Stk. 3. Den i h0jere stilling fungerende tjenestemand oppebxrer i alle tilfxlde for sin funktionstid de med stillingen forbundne sxrlige godtg0relser for de ved tjenesten foranledigede udgifter, sasom befordringsgodtg0relse, ligesom der tilkommer ham rejsediseter som fastsat for den h0jere stilling. De med stillingen forbundne uvisse indtsgter oppebxres af den fungerende, hvis stillingen er ledig eller dens indehaver suspenderet eller tradt uden for nummer, og det kan af banebestyrelsen bestemmes, at disse indtxgter ogsa i andre tilfxlde af funktion eller konstitution, sasom under sygdom og ferie, helt eller delvis skal tilfalde den fungerende. Tilsvarende gadder, for sa vidt angar reprxsentationstillxg, der matte vxre forbundet med den h0jere stilling, samt sadanne honorarer, der er knyttet til den h0jere stilling uden hensyn til, hvem der er indehaver af denne. Stk. 4. Vederlag for afsavn af uvisse indtxgter kan efter banebestyrelsens nxrmere bestemmelse og beregning ydes en i h0jere stilling fungerende tjenestemand, hvis han efter foranstaende regler ikke oppebxrer noget vederlag for denne tjeneste, eller hvis vederlaget udg0r et mindre be!0b end de indtxgter af nxvnte art, som han har mattet opgive; i sidste tilfxlde udbetales vederlaget kun med det overskydende be!0b. Stk. 5. Den, som uden at vxre tjenestemand, konstitueres i en stilling, far efter banebestyrelsens nxrmere sk0n tillagt et vederlag, der h0jst kan udg0re aspirant!0n i den pagxldende stilling. Stk. 6. Nar en tjenestemand samtidig med at varetage sin egen tjenestestilling konstitueres i en anden stilling, kan der tilstas ham et funktionsvederlag. Dette vederlag kan h0jst andrage en trediedel af den 10nning, som tjenestemanden i vedkommende tidsrum ville opna ved udnxvnelse i den stilling, i hvilken konstitution er sket. Stk. 7. Safremt en tjenestemand udf0rer tjeneste, hvad enten konstitution foreligger eller ej, i en stilling uden for hans egen tjenestegren, kan der for sadan tjeneste ydes ham vederlag beregnet efter reglerne i stk Safremt den pagxldende tjenestemand i funktionstiden 17 ikke oppebxrer 10n i sin hidtidige stilling, eller andre sxrlige forhold taler derfor, kan vederlaget fastsxttes efter reglen i stk. 5, dog saledes at den fulde 10nning for den h0jere stilling opnas efter 3 maneders for!0b. Kapitel 2. EFTERINDT^GT. $23. Stk. 1. jegtefxllen efter en tjenestemand, som ikke stod uden for nummer, og som havde reglementsbestemt adgang til pension eller n0d pension eller fast underst0ttelse for tjenestetid, er berettiget til i 3 maneder efter asgtefxllens d0d at oppebxre som efterindtxgt manedlig Vi2 af henholdsvis sidste tjenesteindtxgt, pension eller underst0ttelse. Safremt xgtefxlle ikke efterlades, tilfalder samme ret tjenestemandens ufors0rgede b0rn under 18 ar, forudsat at disse ved d0dsfaldet var undergivet den pagxldendes forxldremyndighed. Hvis tjenestemanden afgar ved d0den som f01ge af tilskadekomst i tjenesten, og dedsfaldet indtratffer som umiddelbar f01ge af tilskadekomsten, vil den foran hjemlede adgang til efterindtaegt omfatte et tidsrum af 12 maneder efter d0dsfaldet. Stk. 2. For sa vidt der med den afd0des stilling var forbundet tjenestebolig, har de til efterindtxgt berettigede endvidere inden for et tidsrum af 3 maneder ret til at blive boende i boligen pa de for tjenestemanden fastsatte vilkar. Kontorlokaler og andre til tjenstlig brug bestemte lokaler skal dog straks fraflyttes, ligesom det efter omstxndighederne kan palasgges de efterladte at stille i det mindste et beboelsesvasrelse til radighed for den, som skal beklxde stillingen efter den afd0de. Stk. 3. Efterindtargt tilkommer ikke en fraskilt hustru, selv om hun er berettiget til pension, men retten til denne indtrxder straks fra den 1. i maneden efter mandens d0d. Stk. 4. For sa vidt tjenestemanden efterlader sig b0rn under 18 ar, som i henhold til stk. 1, 2. pkt., ikke er berettigede til efterindtxgt,

11 18 kommer den dem i henhold til 45 tilkommende bernepension til udbetaling straks fra den 1. i maneden efter tjenestemandens d0d. 24. Stk. 1. Hvis tjenestemandens efterladte asgtefadle d0r inden ud!0bet af de 3 maneder, i 'hvilke den pagatldende er berettiget til at nyde efterindtzgt i henhold til dette reglement, indtrxder efterladte, ufors0rgede b0rn under 18 ar i retten til efterindtxgt. Stk. 2. Nar en enke, som oppebxrer enkepension eller underst0ttelse d0r og efterlader sig uforsorgede b0rn under 18 ar, har disse ret til i 3 maneder efter moderens d0d at oppebxre manedlig Viz af hendes pension (med b0rnepensionstilla:g) eller underst0ttelse. Stk. 3. Nar tiden for den afd0de enkes efterindtxgt ud!0ber, indtrasder de efterladte, ufors0rgede b0rn under 18 ar i enkens ret til pension, dog saledes, at retten til efterindtxgt og pension tilsammen kun tilkommer b0rnene i fulde 3 maneder efter moderens d0d. 25. Hvis et ufors0rget barn fylder 18 ar eller afgar ved d0den inden ud!0bet af efterindtajgtsperioden, tilfalder dets part de 0vrige til efterindtsgt berettigede. 26. I de tilfxlde, hvor pensionen til fader- og moderlase b0rn er st0rre, end efterindtxgten ville blive, trader b0rnepensionen i efterindtsegtens sted. Stk. 1. Til tjenesteindtasgt henregnes hele den hos banen oppebarne varige indt^egt, hvad enten den er pensionsberettigende eller ikke, sasom 10nning, naturalydelser (f. eks. brugen af tjenestejord, tjenestebolig og brasndsel) eller erstatning for sadanne ydelser, bestillingstillxg, personlige tiling, stedtillasg, hja:lp til bolig, faste arlige honorarer, akkordoverskud og deslige. Derimod henregnes ikke til tjenesteindtsegten vederlag en gang for alle, be!0nninger, straffeandele, sygehjadp og lignende underst0ttelser, ej heller reprassentationstillajg, kontorholds- 19 godtg0relse, befordringsgodtg0relse, flyttegodtg0relse, time-, dag- og natpenge, k0repenge, uniform eller uniformsgodtg0relse eller andre ydelser, hvis sserlige bestemmelse ikke er at give tjenestemanden en indtzgt. Stk. 2. Ved efterindtasgtens udbetaling fradrages de forskellige mere eller mindre varige indeholdelser, der - hvis tjenestemanden havde levet - ville vasre blevet fradraget i hans 10n til dxkning af afdrag pa 10nningsforskud, pensionsbidrag og deslige. Stk. 3. For tjenestemxnd, der foruden den faste 10n har haft uvisse indtxgter, opg0res tjenesteindtasgten ved til den pagxldendes faste ars- 10n pa d0dsfaldets tid at Izgge de hans stilling tilfaldne uvisse indtasgter i det sidste ar far hans d0d, for sa vidt de ikke har vasret bestemt til daskning af stillingens kontorudgifter eller deslige, jfr. stk Ved ufors0rgede b0rn forstas i dette kapitel alle b0rn (herunder ogsa stedb0rn og adoptivb0rn), over for hvem tjenestemanden, henholdsvis tjenestemandens efterladte segtefaslle, i f01ge lovgivningens almindelige regler ved sin d0d havde fors0rgelsespligten. Efterindtatgt udbetales manedlig forud, og begyndelsestidspunktet for udredelsen er dagen efter den sidste dag eller periode (uge, mined), for hvilken der er eller bliver udbetalt 10nning, pension eller underst0ttelse. Hvis en i tjenesten afd0d tjenestemand ikke ved d0dsfaldet oppebar 10nning, udredes dog efterindtzgten fra dagen efter d0dsfaldet. Kapitel 3. PENSION. I. Almindelige bestemmelser. 30. Stk. 1. Enhver under dette reglement h0rende tjenestemand, jfr. dog

12 20 stk. 2, er berettiget til pension for sig selv og sin efterladte enke samt til b0rnepension i henhold til efterf01gende bestemmelser. Stk. 2. Nar f0rste ansxttelse som tjenestemand sker efter det fyldte 40. ar, giver den ikke ret til pension, medmindre godkendelse heraf i hvert enkelt tilfadde indhentes fra ministeriet for offentlige arbejder; safremt banebestyrelsen vil stille forslag herom, ma dette ske inden ud!0bet af det andet tjenestear. 31. Stk. 1. Pensionerne udredes af banen eller den pensionskasse, hvori banen har forsikret sin pensionsforpligtelse, idet banen dog i alle tilfaslde hjefter for pensionernes udredelse. Stk. 2. Som bidrag til udgifterne ved pensioneringen afkortes ved hver Lanningsudbetaling 4 procent *), jfr. dog 1, stk. 5, i den erihver tjenestemand tillagte 10nningsindtaegt, jfr. 32, stk. 1, sammenholdt med 65. De saledes afkortede belab tilfalder banen, selv om der ikke efter tjenestemandens afsked eller d0d bliver nogen pension at udbetale ham selv eller hans enke eller b0rn. Stk. 3. Nar en tjenestemand fratrseder sin tjeneste uden ret til pension og uden umiddelbar overgang til en bane, der er medlem af samme pensionskasse, har han, jfr. dog stk. 7, krav pa en godtg0relse, der beregnes efter nedenstaende regler: A. Safremt fratrsdelse sker efter mindre end 5 ars ansxttelse i pensionsberettigende tjenestemandsstilling, jfr. dog stk. 4, udg0r godtgerelsen summen af felgende poster: a) For den f0r 1. april 1958 liggende anssettelsestid: Den kapitaliserede vserdi pr. 1. april 1958 af de i tjenestemandens pensionsgivende 10nning tilbageholdte 7 % og eventuelt eget indskud med tillzg af renter, men med fradrag af en forholdsmxssig del af forsikringsrisikoen. Det saledes pr. 1. april 1958 opgjorte be!0b forrentes efter denne dato indtil fratrxdelsestidspunktet med 4 /o p. a. simpel rente. b) For tiden efter 1. april 1958: De i Lanningen tilbageholdte pensionsbidrag med renter 4 /o p. a. simpel rente af det ved hvert regnskabs- *) I tiden fra den 1. april 1958 til den 31. marts 1964 afkortes der dog ved hver 10nningsudbetaling 5 procent. 21 ars begyndelse indestaende bel0b med tillasg af 2 % af de i fratrxdelsesaret tilkomne be!0b samt de af tjenestemanden selv betake indskud uden renter. B. Safremt fratrxdelsen sker efter mindst 5 ars ansxttelse i pensionsberettigende tjenestemandsstilling, udg0r godtg0relsen en ten 1) et be!0b opgjort som ovenfor under A, eller 2) safremt tjenestemanden 0nsker det, jfr. dog stk. 5, et be!0b, der udg0r summen af f01gende poster: a) For den f0r 1. april 1958 liggende anssttelsestid: Den kapitaliserede vasrdi pr. 1. april 1958 af de for tjenestemanden forud for dette tidspunkt til pensionering indbetalte bidrag, (hvorved forstas de til vedkommende pensionskasse indbetalte ordinaire bidrag med tillasg af indskud, betalt ved tjenestemandens optagelse, men derimod ikke ekstraordinxre bidrag), med tillxg af renter, men med fradrag af den forsikringsrisiko, som vedkommende pensionskasse har baret for ham. Belerbet ma dog ikke overstige kapitalvserdien af vedkommende pensionskasses forpligtelser til at yde pension til tjenestemanden, hans enke eller b0rn med fradrag af kapitalvxrdien af de fremtidige bidrag, som tjenestemanden skulle have erlagt, hvis han ikke havde fratradt sin tjeneste. Det saledes pr. 1. april 1958 opgjorte be!0b forrentes efter denne dato indtil fratrxdelsestidspunktet med 4 %> p. a. simpel rente. b) For tiden efter 1. april 1958: Det dobbelte af de i 10nningen tilbageholdte pensionsbidrag med renter 4 /o p. a. simpel rente af det ved hvert regnskabsars begyndelse indestaende be!0b med tillxg af 2 % af det i fratratdelsesaret tilkomne be!0b samt de af tjenestemanden selv betalte indskud uden renter. Stk. 4. Safremt fratrxdelsen skyldes den i Iovbekendtg0relse nr. 163 af 26. maj 1959 om tilsyn med pensionskasser 10, stk. 1, omhandlede arsag, tilkommer der tjenestemanden godtg0relse efter stk. 3, B, uanset om fratrxdelsen sker inden 5 ar efter ansaettelsen. Stk. 5. Nar fratrsedelsen skyldes en over for banen eller pensionskassen begaet handling, der har medfort straf af fxngsel, kan godtg0relsen dog i intet tilfadde overstige det under stk. 3, A, angivne belob. Stk. 6. Udbetaling af den i foranstaende stk. 3 omhandlede godt-

13 22 gorelse sker i overensstemmelse med de herfor i lovgivningen til enhver tid fastsatte regler og med de heri indeholdte begrxnsninger. Stk. 7. Udbetaling af den i stk. 3 omhandlede godtg0relse kan dog ikke finde sted ved ansogt afsked mindre end 5 ar f0r det tidspunkt, hvor tjenestemanden kan s0ge sin afsked med pension pa grund af alder. Stk. 8. Genanssttes en tjenestemand ved banen, og genansasttelsen er forbundet med pensionsret, ma den udbetalte godtg0relse pa ny indbetales med tillseg af renter, beregnet efter foranstaende regler. Stk. 9. Ansames en tjenestemand, der har erholdt godtg0relse fra en anden bane efter tilsvarende regler som foranstaende, i en med pensionsret forbunden stilling ved nxrvxrende bane, ma godtg0relsen, safremt den er udbetalt kontant med renter 4 % p. a. fra udbetalingsdagen, indbeta'les til na:rva:rende bane. Er der for godtg0relsen tegnet en pensions- eller anden fors0rgelsesforsikring, skal denne overdrages til banen. Godtgerelsen med renter eller vasrdien af forsikringen fradrages i det be!0b, som i 0vrigt ma indbetales til banens pensionskasse for at fa den pagaddende indtegnet i denne. 32. Stk. 1. Til 10nningsindtxgten, som kommer i betragtning ved pensionsberegning, henregnes: a) den i kapitel 4, afsnit A, najvnte 10nning, b) pensionsgivende personlige tillasg, herunder eventuelle pensionsgivende posthonorarer. Stk. 2. Til 10nningsindtjegten henregnes derimod ikke: a) stedtillajg, b) bestillingstillasg, c) ikke-pensionsgivende personlige tiling, d) honorarer, herunder ikke-pensionsgivende posthonorarer, e) ydelser, hvis sasrlige bestemmelse ikke er at give tjenestemanden en indtaegt, sasom reprsesentationstillxg, kontorholdsgodtg0relse, flyttegodtg0relse, hjxlp til bolig, time-, dag- og natpenge, uniform eller uniformsgodtg0relse eller deslige, 23 f) tilfaddige indtxgter, sasom be!0nninger og vederlag for overtidsarbejde, g) sportier, gebyrer, procenter og andre uvisse indtxgter, udbytteandele eller godtg0relse samt andre ikke i 1. stykke udtrykkeligt nxvnte indtasgter. 33. Nar pension i herihold til dette reglement i et helt ar ikke er hasvet, hjemfalder be!0bet for det ar til banen eller den pensionskasse eller lignende, hvorpa samme er anvist, medmindre lovlig forhindring senere bevises. II. Om egenpension. 34. Stk. 1. Egenpension tilkommer efter nedennxvnte regler de i 30 narvnte personer, nar de afskediges pa grund af alder eller svagelighed. jfr. dog overgangsbestemmelserne i 71. Stk. 2. Enhver tjenestemand er forpligtet til at s0ge sin afsked fra udgangen af den mined, hvori han fylder 70 ar, jfr. dog 48, stk. 1. For si vidt sasrlige grunde g0r det 0nskeligt for banen at kunne g0re anvendelse af en tjenestemands arbejdskraft efter det fyldte 70. ar, kan han opfordres til at fortsxtte i tjenesten ud over dette tidspunkt. Stk. 3. Berettiget til at erholde afsked med pension efter nasrvserende reglement er tjenestemanden: I tiden indtil den 31. marts 1959, nar han er fyldt 70 ar, i tiden fra den 1. april 1959 til den 31. marts 1960, nar han er fyldt 69 ar, i tiden fra den 1. april 1960 til den 31. marts 1961, nar han er fyldt 68 ar, og i tiden efter den 1. april 1961, nar han er fyldt 67 ar. Stk. 4. Ans0gning om afsked skal vasre indgivet senest 3 maneder inden udgangen af den mined, hvori tjenestemanden fylder 70 ar, og samme varsel skal gives ved ans0gning om afsked pa grund af alder f0r dette tidspunkt.

14 Stk. 1. Pensionen beregnes - uden for det i 36 nxvnte tilfadde - efter tjenestemandens pensionsalder og pi. grundlag af hans sidst opnaede 10n, jfr. 32, stk. 1, saledes som denne ville vxre uden regulering i henhold til bestemmelsen i 65. For tjenestemamd, der efter 4, 9, stk. 4 og stk. 5, eller 10, har oppebaret nedsat 10n, beregnes pensionen af den fulde for stillingen normerede 10n. Af 10nnen indgar f01gende procentdele i pensionsberegningen: af de f0rste kr 100 pet. af de f01gende be!0b over kr. indtil kr 95 pet. af de f01gende be!0b over kr. indtil kr 85 pet. af de f01gende be!0b over kr. indtil kr 75 pet. af de f01gende belob over kr 70 pet. Stk. 2. Pensionsalderen regnes fra det tidspunkt, da tjenestemanden i 5 ar efter sit fyldte 30. ar har vasret fast ansat i stillinger, der efter dette reglement er forbundet med pensionsret. Er tjeneste forrettet ved flere baner, bevares den ved en bane erhvervede pensionsalder ved overgang til en anden, nar begge baner er medlemmer af samme pensionskasse eller af forskellige pensionskasser, nar de pagaddende baner har truffet sajrlig aftale om bevarelse af pensionsalderen ved sadan overgang. I tilfadde, hvor der er sket afbrydelse af tjenesten, sammen- Ixgges de pensionsgivende tjenestetider, safremt tjenestemandens udtrxden af tjenesten skete pa grund af sygdom eller anden ham utilregnelig arsag. Skete hans udtrasden efter eget 0nske eller af anden ham tilregnelig arsag, kan tidligere tjeneste alene medregnes med godkendelse af ministeren for offentlige arbejder efter forudgaende indstilling fra bestyrelsen, dog at genans^ttelse senest ved det fyldte 40. ar af en efter eget 0nske afskediget tjenestemand giver ham ret til medtagelse af den tidligere tjenestealder. 25 Stk. 3. Pensionen udg0r af den i stk. 1 nxvnte reducerede 10nning, der ligger til grund for pensionsberegningen: ved en pensionsalder: under 10 ar 50 pet. fra ar 52»» 12 14» 54»» 14 16» 56»» 16 18» 58»» 18 20» 60»» 20 22» 62»» 22 24» 64»» 24 26» 66»» 26 28» 69»» 28 30» 72»» 30 31» 73»» 31 32» 74» pa 32 ar og derover 75» Stk. 4. Pensionen kan ikke forages ved tjeneste udover det tidspunkt, til hvilket tjenestemanden er forpligtet til at s0ge sin afsked. 36. Stk. 1. Hvis en tjenestemand ved udf0relsen af sin tjeneste kommer saledes til skade, at han ma afskediges, og safremt det efter Direktoratet for Ulykkesforsikringens afg0relse er godtgjort, at det ulykkestilfadde, der er overgaet tjenestemanden, falder ind under den til enhver tid gaddende ulykkesforsikringslov, tilkommer der ham pension uden hensyn til alder eller tjenestetid. Pensionen beregnes af den i 35, stk. 1, nasvnte reducerede 10nning, og i pension tilkommer der ham foruden alderspension tillige sa mange procent af omhandlede reducerede tanning, som den af Direktoratet for Ulykkesforsikringen fastsatte invaliditetsgrad andrager i procent af fuld invaliditet. Laveste pension er i dette tilfadde 50 % og h0jeste pension 75 % af den reducerede 10nning. Stk. 2. Lige med tilskadekomst regnes skadelige pavirkninger af h0jst

15 26 nogle fa dages varighed, der skyldes tjenesten eller de forhold, hvorunder den foregar, og medf0rer utjenstdygtighed. Stk. 3. Udelukket fra behandling efter nxrvasrende paragraf er tilskadekomst, som den pagaddende tjenestemand selv bar hidf0rt med forsxt. Har han ved grov uagtsomhed eller ved beruselse selv hidf0rt eller dog vxsentlig bidraget til tilskadekomsten, kan ministeren for offentlige arbejder bestemme, at pensionen efter denne paragraf skal nedsxttes eller bortfalde. Stk. 4. Ingen kan g0re krav pa behandling efter foranstaende regel, medmindre han snarest muligt, efter at tilskadekomsten er konstateret, bar anmeldt det passerede for sin foresatte. Stk. 5. Bliver den pagaddende som f01ge af beskadigelsen ude af stand til at bestride sin hidtidige tjeneste, men dog ikke aldeles utjenstdygtig, er han pligtig at overtage anden efter sin uddannelse og helbredstilstand passende tjenestestilling ved banen, for sa vidt sadan tjeneste kan tilbydes, mod vedblivende at oppebxre 10nning som for den tidligere stilling fastsat. Nar tjenestemanden under disse forhold forbliver i tjenesten, udskydes sp0rgsmalet om pensionering, indtil afskedigelse af en af de i 34 nxvnte arsager eller eventuelt i henhold til nzrvasrende paragrafs 1. stykke finder sted. Nxgter han at modtage den tilbudte nye stilling, og afskedigelse af denne grund finder sted, pensioneres tjenestemanden efter reglerne i 35. Stk. 6. Det er en forudsanning for, at tjenestemanden eller dennes enke - jfr. 40, stk. 4 - far den i stk. 1 anf0rte forh0jede pension, at det be!0b, som yderligere ville vxre blevet tilkendt ham eller hende af Direktoratet for Ulykkesforsikringen, safremt der ikke havde vatret ydet ham, henholdsvis hende, forh0jet pension, indbetales til banen. Stk. 1. Ingen kan samtidig oppebsere 10nning som tjenestemand og pension efter reglerne i nxrvxrende reglement eller samtidig egenpension og enkepension. Dersom en tjenestemands hustru efter mandens d0d indtratder eller forbliver i tjenestemandsstilling, kan hun dog senere til enhver tid vadge at oppebxre enkepension imod at opgive sin tjenestemandsstilling uden egenpension. 27 Stk. 2. Nar den ene af to samgifte tjenestemznd afgar ved d0den, kan der, hvis omstsndighederne taler derfor, med ministeren for offentlige arbejders godkendelse tilstas den efterlevende, safremt der efterlades b0rn, overfor 'hvilke manden havde fors0rgelsespligt, et b0rnetilla2g til 10nning eller egenpension af den i 42 nxvnte st0rrelse. Tilsvarende gadder, safremt den ene xgtefadle var tjenestemand og den anden var pensioneret, eller safremt de begge var pensioneret. Stk. 3. Reglerne i njervserende paragraf gadder ogsa, selv om den ene ydelse oppebxres som 10n eller pension fra en stilling i staten, en kommune, et andet koncessioneret selskab, herunder en anden bane, eller en stilling, der er forbundet med adgang til pension fra en statsunderst0ttet pensionskasse. 38. Stk. 1. Egenpensionen bortfalder: a) nar vedkommende atter ansasttes eller konstitueres i en med pensionsberettigelse forbundet stilling ved banen eller ved en anden bane, som er medlem af samme pensionskasse. Nar en pa ny ansat eller konstitueret tjenestemand afskediges fra den nye stilling, er han berettiget til, for sa vidt der ikke matte tilkomme ham st0rre pension, at oppebazre den pension, han tidligere bar haft; b) nar vedkommende ansarttes i en med pensionsberettigelse forbundet stilling under staten, en kommune, et andet koncessioneret selskab, herunder en anden bane, eller en stilling, der er forbundet med adgang til pension fra en statsunderst0ttet pensionskasse. Ved afsked fra den pagaddendes tjeneste oppebxrer han pa ny den ham i overensstemmelse med nxrvatrende reglement tillagte pension, dog at der i denne fradrages halvdelen af forskellen mellem den samlede almindelige pension efter lov eller vedtasgt fra de 2 virksomheder (inkl. de sxrlige tiling) og det be!0b, som tjenestemanden med den sammenlagte tjenestetid ville have oppebaret efter njervasrende reglement i forhold til 10nningen ved pensioneringen af banetjenesten; c) nar der tilbydes en tjenestemand, som bar vzret pensioneret pa grund af sygdom eller tilskadekomst, men hvis utjenstdygtighed godt-

16 28 g0res atter at v^re hasvet, fast genansa^ttelse ved banen eller ved en med denne i fadlesdrift vzrende bane eller ved en bane, som har hjemsted i samme by, men den pagaddende nasgter at modtage sadan fast genansasttelse i passende stilling, for hvilken samme eller h0jere 10n er fastsat; d) nar han i et sammenhamgende tidsrum af 3 ar ikke har hasvet pensionen uden senere at kunne bevise lovlig forhindring; e) nar han overbevises om inden sin afsked at have gjort sig skyldig i et strafbart forhold, som ville have begrundet nxrliggende fare for misbrug af den ham beklxdte tjenestemandsstilling. Nar pensionen bortfalder i medf0r af de foran under punkt c) - e) omhandlede grunde, tilkommer der den pagzldende en godtg0relse, om hvis st0rrelse der af banen under hensyntagen til bestemmelsen om godtg0relse ved afsked uden pension, jfr. 31, stk. 3 til stk. 9, af gives indstilling til forsikringsradet. Stk. 2. Til oplysning om den pensioneredes helbredstilstand er banen berettiget til, sa ofte det findes formalstjenligt, dog ikke ud over et tidsrum af 10 ar fra afskedigelsen at regne, at krxve sig tilstillet Ixgeattest (jfr. 39), dog uden udgift for den pensionerede. Nar denne trods opfordring undlader at fremskaffe en sadan Ixgeattest, kan pensionens udbetaling standses, indtil det er bevist, at utjenstdygtigheden vedblivende bestir. Stk. 1. I alle tilfaslde, hvor der til oplysning om en tjenestemands eller pensionists helbredstilstand i henhold til nservzrende reglement eller if01ge praksis udkrseves Ixgeattest, kan attesten krxves udstedt pa et af banen godkendt skema, og banen er berettiget til at forlange, at sadan attest skal vxre udstedt af en embedslasge. Stk. 2. Safremt de tilvejebragte oplysninger ikke er tilstrsekkelige til at bed0mme den pagxldendes tjenestedygtighed m. v., er banen berettiget til at fordre, at den pagaddende - uden udgift for sig - underkaster sig en sadan sxrlig unders0gelse (derunder indlasggelse til observation pa hospital), som anses for n0dvendig i sa henseende. III. 29 Om enkepension og b0rnepension. 40. Stk. 1. Den, der bliver enke efter en af de i 30 nsevnte tjenestemamd, som ved d0dsfaldet enten endnu var i tjenesten og havde erhvervet pensionsalder til opnaelse af ordinser pension eller var pensioneret, har fra efterindtxgtens oph0r med de i 43 anf0rte undtagelser ret til enkepension. Stk. 2. Enkepensionen beregnes efter tjenestemandens pensionsalder samt pa grundlag af hans sidst opnaede 10n, jfr. 35, stk. 1, saledes at der af denne indgar f01gende procentdele i pensionsberegningen: af de f0rste kr 100 pet. af de f01gende be!0b over kr. indtil kr 95» af de f01gende be!0b over kr. indtil kr 80» af de f01gende be!0b over kr 55» Stk. 3. Enkepensionen udg0r af den i stk. 2 nsevnte 10nning, der ligger til grund for pensionsberegningen: nar mandens pensionsalder udgjorde: under 7 ar 35 pet. fra 7 12» 38»» 12 16» 41»» 16 20» 44»» 20 24» 47»» 24 28» 50»» 28 32» 53»» 32 ar 'og derover 56» Det er dog en betingelse for at opna enkepension beregnet efter mandens pensionsalder pa ar, at jegteskabet har bestaet i mindst 10 ar, ar, at sgteskabet har bestaet i mindst 15 ar, ar, at aegteskabet har bestaet i mindst 20 ar, 32 ar og derover, at asgteskabet har bestaet i mindst 25 ar.

17 30 Stk. 4. I tilfadde, hvor en af de i 30, stk. 1, narrate tjenestemasnd er omkommet ved udforelsen af sin tjeneste eller afgaet ved d0den som f01ge af tilskadekomst i tjenesten eller har vasret pensioneret af sadan arsag (jfr. herved 36, stk. 2 og 3), tilkommer der - uden hensyn til mandens alder og tjenestetid samt xgteskabets varighed - enken den for h0jeste pensionsalder fastsatte enkepension. Stk. 5. Den, der bliver enke efter en af de i 30, stk. 1, narvnte tjenestemamd uden at vxre berettiget til enkepension, som f01ge af at manden ikke havde erhvervet pensionsalder til opnaelse af ordinal pension, er berettiget til et be!0b svarende til 2 Irs 10n beregnet pa grundlag af tjenestemandens sidst udbetalte 10nningsindta:gt, jfr. 32, stk. 1, og 65. Denne ydelse udbetales enken fra ud!0bet af efterindta:gtsperioden med manedlige be!0b, der ikke overstiger den til laveste pensionsalder efter stk. 3 svarende enkepension pa udbetalingstidspunktet. Ministeriet for offentlige arbejder kan tillade, at be!0bet udbetales over en kortere periode eller pa en gang, safremt det godtg0res, at hensynet til enkens fremtidige erhvervsvirksomhed g0r det forn0dent eller i h0j grad 0nskeligt. 41. Den i 40 omhandlede enkepension skal i det mindste udg0re kr. arlig, for sa vidt den ikke derved bliver st0rre end halvdelen af den 10nningsindt egt, som manden sidst oppebar. Er dette tilfaddet, bliver enkepensionen at fastsztte lig med nzvnte halvdel. Stk. 1. Der tilkommer en egenpensionist et tillxg til pensionen pa kr. arlig for hvert barn under 18 ar (herunder stedb0rn og adoptivb0rn), over for hvilket den pagaddende har fors0rgelsespligt. Tilsvarende b0rnepensionstilla:g ydes til enkepension for de b0rn (herunder adoptivb0rn), over for hvilke tjenestemanden havde fors0rgelsespligt. B0rnetilla;gget udbetales indtil barnets fyldte 18. ar, men denne aldersgrxnse kan dog med ministeren for offentlige arbejders godkendelse i det enkelte tilfadde forh0jes indtil det 24. ar, nar forsorgelsen fortssttes til gennemf0relse af en offentlig godkendt uddannelse, og forholdene i 0vrigt i ssrlig grad taler for en dispensation. Egen- eller 31 enkepension kan i forbindelse med de nxvnte tiling ikke overstige 3A af den til grund for pensionens beregning liggende sidste 10nningsindtargt, jfr. 35, stk. 1, 1. punktum, ligesom der kun kan ydes et b0rnepensionstillxg for hvert barn. Stk. 2. Pensioner af tilsvarende st0rrelse tilkommer ligeledes en afd0d kvindelig tjenestemands b0rn, for sa vidt hun ved d0dsfaldet alene havde foraddremyndigheden over disse b0rn og foraddremyndigheden ikke overgar til faderen. Endvidere kan - uden for de nasvnte tilfaslde - sadanne pensioner tilstas en afd0d kvindelig tjenestemands b0rn, for sa vidt faderen ikke er ansat eller pensioneret ved en privatbane, staten, en kommune eller koncessioneret virksomhed og er ude af stand til at forsorge de fadles b0rn. 43. Stk. 1. Uberettiget til enkepension er tjenestemamds enker, hvis sgteskabet er indgaet efter mandens 60. ar, eller pa hans d0dsleje, eller efter at han var afskediget med pension. I tilfaslde af skilsmisse bevares retten til enkepension i det i lov nr. 102 af 14. marts 1941 med senere amdringer fastsatte omfang. Stk. 2. Safremt.det for eller efter d0dsfaldet godtg0res, at manden under sin ansasttelse havde gjort sig skyldig i et strafbart forhold, som ville have begrundet narrliggende fare for misbrug af den ham beklxdte tjenestemandsstilling, er enken uberettiget til enkepension; godtgores det, at han havde gjort sig skyldig i tjenesteforseelser eller misligheder, der ville have gjort ham uskikket til at forblive i stillingen, bestemmer ministeren for offentlige arbejder, hvorvidt enken skal have pension og i bekrseftende fald af hvilken st0rrelse. 44. Stk. 1. Enkepension bortfalder: a) nar enken indgar nyt atgteskab; b) nar hun i et sammenhxngende tidsrum af 3 ar ikke har hzvet pensionen uden senere at kunne bevise lovlig forhindring; c) nar det godtg0res, at manden under sin ansazttelse havde gjort sig skyldig i et forhold, der ville have medfort, at pensionsretten for hans vedkommende var fortabt.

18 32 Nar pensionen bortfalder i medf0r af de foran under punkt b - c omhandlede grunde, tilkommer der hende en godtg0relse, om hvis st0rrelse der af banen under hensyntagen til bestemmelsen om godtg0relse til en tjenestemand ved dennes afskedigelse uden pension afgives indstilling til forsikringsradet. Stk. 2. Hvis en enkepension er bortfaldet derved, at enken har indgaet nyt asgteskab, er hun berettiget til atter at fa den samme pension, nar det nye segteskab oph0rer ved d0dsfald eller skilsmisse. Har den anden zegtefadle vxret tjenestemand i staten, en kommune, et koncessioneret selskab, herunder en privatbane, eller ansat i en stilling, der er forbundet med adgang til pension fra en statsunderst0ttet pensionskasse, tilkommer der dog kun enken en enkepension, nemlig den, der ved beregningen viser sig at vsere st0rst. Stk. 3. Nar enkepension bortfalder eller er bortfaldet pa grund af nyt asgteskab, kan pensionstillajg til umyndige b0rn if01ge bestemmelse af 'banebestyrelsen bevares eller pa ny tilstas, nar det godtg0res, at de 0konomiske forhold i det nye a;gteskab er sadanne, at hensynet til b0rnenes forsvarlige opdragelse g0r det forn0dent eller i h0j grad 0nskeligt. Stk. 1. Under tilsvarende betingelser som bestemt for enker ydes der b0rnepension pa kr. arlig for hvert fader- og moder!0st barn (herunder adoptivb0rn) af de i 30 nasvnte personer - uanset disses alder og tjenestetid - nar de pagaddende havde fors0rgelsespligt overfor b0rnene. B0rnepension udbetales indtil det 18. ar, men denne aldersgrznse kan dog med ministeren for offentlige arbejders godkendelse i det enkelte tilfadde forh0jes indtil det 24. ar, nar forsorgelsen fortszttes til gennemf0relse af en offentlig godkendt uddannelse, og forholdene i 0vrigt i sajrlig grad taler for en dispensation. Stk. 2. Efterlader en af de i 30 na;vnte tjenestemxnd sig enke, der ikke er berettiget til enkepension, som f01ge af at manden ikke havde erhvervet pensionsalder til opnaelse af ordinal pension, udbetales der - under i 0vrigt tilsvarende betingelser, som gadder for udbetaling af b0rnepensionstillxg til enkepension, jfr b0rnepension pa kr. arlig for hvert barn (herunder adoptivb0rn), over for hvilket 33 han havde fors0rgelsespligt. Sadan b0rnepension kan for en tjenestemands efterladte b0rn tilsammen ikke overstige 3A af hans sidste 10nningsindtiegt, jfr. 35, stk. 1, 1. pkt. 46. Arbejdere og handvxrkere, som har fast ansa:ttelse, eller som i overensstemmelse med de hidtil anvendte regler fremtidig far fast ansamelse og modtager ansasttelsesbrev og undergives de for tjenestemasnd gaddende pensionsbestemmelser, uagtet deres banning ikke er fastsat i nxrvxrende reglement til en fast arlig sum, men beregnes uge-, dag- eller timevis eller efter akkord, henf0res i pensionsmsessig henseende henholdsvis til reglementets 3. og 7. kmningsklasse, og opg0relsen af deres bidrag til pensioneringsudgifterne savel som den dem vedrarende pensionsberegning sker pa tilsvarende made som bestemt for de i reglementet omhandlede tjenestemasnd. Med hensyn til beregningen af efterindtxgt for dette personales efterladte opg0res den paga;ldendes tjenesteindtsgt under hensyn til vedkommendes indtxgt i det sidst for!0bne o ar. IV. Overgangsbestemmelser. 47. Enker efter tjenestemxnd, der var ansat i pensionsberettigende stilling inden nasrvasrende reglements ikrafttrxden, og som ikke havde erhvervet pensionsalder til opnaelse af ordinxr egenpension, kan vadge mellem at fa udbetalt den i 40, stk. 5, narrate ydelse, eventuelt i forbindelse med b0rnepension efter 45, og laveste ordinxre enkepension efter nasrvxrende reglement. Stk. 1. Tjenestemxnd, der ved nservxrende reglements approbation er i tjeneste og fyldt 70 ar, er uanset reglen i 34, stk. 2, 1. pkt., f0rst forpligtet til at s0ge deres afsked fra udgangen af aret Ans0gning om afsked skal vxre indgivet inden den 1. oktober Stk. 2. Tjenestemasnd, der inden den 1. april 1958 er fyldt 70 ar, pensioneres efter de i det tidligere 10nningsreglement indeholdte regler.

19 34 Det samme gadder enker efter sadanne tjenestemamd. Stk. 3. Tjenestemamd, der er fyldt 70 ar efter 1. april 1958, og som inden nxr\xrende reglements approbation har fact bevilget afsked med pension pa grund af alder fra et efter 1. april 1958 liggende tidspunkt, kan inden 6 maneder fra reglementets approbation meddele banebestyrelsen, at de 0nsker ved pensionering at blive stillet, som om de var afgaet med pension med udgangen af marts maned I sa fald medregnes dog tjenestetid efter 1. april 1958 ved fastsasttelsen af pensionskvotienten efter de addre regler. Stk. 4. Tilsvarende adgang til inden 6 maneder at vaslge at fa beregnet pension efter de i stk. 3 nxvnte regler har tjenestemsend, som inden reglementets approbation har fact bevilget afsked med pension pa grund af svagelighed til et efter 1. april 1958 liggende tidspunkt, samt enker efter andre end de i stk. 2 na2vnte tjenestemxnd, der er afgaet ved d0den i tiden fra 1. april 1958 indtil nzrvsrende reglements approbation. Stk. 5. Det er en betingelse for at bringe bestemmelserne i stk. 3 og stk. 4 til anvendelse, at de pagxldende og deres eventuelle pensionsberettigede xgtefadler hverken under ansxttelsen eller efter pensioneringen oppebserer folkepensionens mindstebe!0b, i hvilken henseende de er undergivet de amdringer, som fremtidig matte blive bestemt for de f0r 1. april 1958 pensionerede statstjenestemamd. Kapitel 4. L0NSATSER. A. L0nningsklasser for tjenestemxnd. 49. I 2. Lanningsklasse er 10nnen kr. arlig, stigende hvert 2. ar med 540 kr. indtil kr. og derefter hvert 2. ar med 600 kr. indtil kr. Hertil henf0res: Kontorassistenter af 2. grad I 3. 10nningsklasse er 10nnen kr. arlig, stigende efter 2 ar til kr. og derefter hvert 2. ar med 240 kr. indtil kr. Hertil henf0res: Port0rer og overport0rer Togbetjente Banenxstformasnd Banearbejdere og banebetjente Brobetjente Banevogtere Signalarbejdere og signalbetjente Magasinpassere Depotarbejdere Vognopsynsmatnd Maskinpassere. Stillingsbetegnelserne overport0r, banebetjent og signalbetjent opnas samtidig med slut!0h i 10nningsklassen, dog at de tjenestemamd, der ved dette reglements ikrafttrasden har opnaet stillingsbetegnelsen overport0r bevarer denne uden hensyn til deres anciennitet i 10nningsklassen. Endvidere bevarer de ved reglementets ikrafttrasden ansatte stationsbetjente deres hidtidige stillingsbetegnelse, indtil de ved opnaelse af slut!0n erhverver stillingsbetegnelsen overport0r. Der tillsgges togbetjente, der har bestaet fagpr0ve eller har oppebaret slut!0n i 10nningsklassen i 2 ar et bestillingstillxg pa 150 kr. arlig. Et bestillingstillseg af samme st0rrelse tillasgges banena;stforma:nd, nar de har oppebaret slut!0n i 10nningsklassen i 2 ar. 51. I 7. 10nningsklasse er 10nnen kr. arlig, stigende hvert 2. ar med 360 kr. indtil kr. Hertil henf0res: Stationsmestre Trafikekspedienter Rangerformamd og pakhusfornuend

20 36 Jernbanepakmestre (disse stillinger nedlxgges efterhanden ved indtrasdende ledighed) Baneformasnd Banehandvserkere Signalformznd Broformasnd Motorf0rere Lokomotivfyrb0dere Magasinformamd. Motorf0rere i 7.10nningsklasse oprykkes til 10.10nningsklasse fra det tidspunkt, da de i 16 ar har vxret fast ansat og i tjeneste ved banen eller ved en anden privatbane. 52. I 8. 10nningsklasse er 10nnen kr. arlig, stigende hvert 2. ar med 900 kr. indtil kr. Hertil henf0res: Trafikassistenter. Ansatttelse som trafikassistent er betinget af 2 ars tjeneste som trafikmedhjaslper, jfr. dog 8, stk. 4 og stk. 5. Trafikassistenter, hvis tjenstlige forhold i enhver henseende har vxret tilfredsstillende, udnaevnes til overtrafikassistenter i nningsklasse fra det tidspunkt, da de i 5 ar har vxret af!0nnet med slut!0n i nasrvxrende 10nningsklasse. For de ved dette reglements ikrafttrasden ansatte trafikassistenter sker udnasvnelse til overtrafikassistent under samme betingelse som anf0rt i 1. punktum dog i alle tilfaslde fra det tidspunkt, da de pagaddende i 13 ar har vxret ansat som trafikassistent. Forfremmelse til overtrafikassistent fra et tidligere tidspunkt end anf0rt foran kan kun ske under sserlige omstamdigheder. I 9. 10nningsklasse er 10nnen kr. arlig, stigende efter 2 ar til kr. og derefter hvert 2. ar med 660 kr. indtil kr. Hertil henf0res: Bogholdere Kasserere Kontorassistenter af 1. grad I nningsklasse er 10nnen kr. arlig, stigende hvert 2. ar med 360 kr. indtil kr. og derefter hvert 2. ar med 600 kr. indtil kr. Hertil henf0res: Stationsmestre Rangermestre og pakhusmestre Togf0rere Banemestre Overbaneformajnd Oversignalformasnd Motorf0rere Overhandvserkere Maskinister. Togf0rere oprykkes i nningsklasse fra det tidspunkt, da de i 5 ar har oppebaret slut!0n i nxrvatrende 10nningsklasse, hvilket vil sige tidligst fra den 1. april 1963, idet dog sadan oprykning uanset den pagxldendes anciennitet ikke vil kunne ske, safremt antallet af togf0rere i nningsklasse ved banen derved kommer til at overstige antallet af normerede og besatte Iokomotivf0rerstillinger ved banen. 55. I nningsklasse er Lannen kr. arlig, stigende hvert 2. ar med 600 kr. indtil kr. Hertil henf0res: Stationsmestre Rangermestre og pakhusmestre

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 6. maj 2010. Nr. 489. Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension Herved bekendtgøres lov om tjenestemandspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 230 af 19. marts

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension LBK nr 489 af 06/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 09-801-5 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1371

Læs mere

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 3.4.18 1991 Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 2 Indhold Side Overenskomstens område... 3 Ansættelse... 3 Løn... 3 Lønanciennitet... 4 Pension... 4 Lønberegning,

Læs mere

Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni )

Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni ) Nr. 32 5. juli 1971 Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni 1995 1) Kapitel 1. Anvendelsesområde. Kapitel 2. Egenpension. Kapitel 3. Ægtefællepension. Kapitel

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1967R0422 DA 07.10.2012 032.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B M27 RÅDETS FORORDNING Nr. 422/67/EØF, Nr. 5/67/EURATOM af 25. juli 1967

Læs mere

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER. Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København - Tlf.: 35 29 81 00 AFSKRIFT Maj 1983 J.nr. 3224.00-01/81 PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

Læs mere

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1 Pensionsregulativ af 2013 for kommuner Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1... 4 Kapitel 2. Egenpension... 4 2... 4 3... 4 4... 5 4a... 6 5... 6 6... 7 7... 8 8...

Læs mere

Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13.

Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13. Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13. juni 1995 Kapitel 1 Personkreds m.v. Kapitel 2 Betingelser for udbetaling

Læs mere

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet.

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. KL Afsnit I Pkt. A) Definition En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. Pkt. B) Retsgrundlag for opsat pension m.v. Pensionsregulativets

Læs mere

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Januar 2016 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97

Læs mere

Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen

Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen J.nr. 2016-7022-0011 Finansministeriets regulativ af 30. september 2016 Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen I. Pensionsordningen 1. Pensionsordningens navn er "Pensionsordningen for

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse PENSIONSREGULATIV FOR TDC Pensionskasse Dette regulativ er vedtaget i forbindelse med fusionen af KTAS Pensionskasse, Jydsk Telefons Pensionskasse og Fyns Telefons Pensionskasse på ekstraordinære generalforsamlinger

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE Dette regulativ er senest ajourført Februar 2009 1 Hovedpunkter: Almindelige bestemmelser 1 Pensionsvilkår 2-5 Overførselsregler 6 og 7 Forskellige bestemmelser

Læs mere

Pensionsordningen af 1925 for de private eksamensskoler

Pensionsordningen af 1925 for de private eksamensskoler J.nr. 2016-7022-0010 Finansministeriets regulativ af 30. september 2016 Pensionsordningen af 1925 for de private eksamensskoler I Pensionsordningen 1. Pensionsordningens navn er "Pensionsordningen af 1925

Læs mere

21.15.1 Side 1 OG OVERENSKOMSTANSATTE. Rammeaftale om åremålsansættelse OK-02

21.15.1 Side 1 OG OVERENSKOMSTANSATTE. Rammeaftale om åremålsansættelse OK-02 Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Side 2 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1. ÅREMÅLSANSÆTTELSE PÅ TJENESTEMANDSVILKÅR.. 3 1. RAMMEAFTALENS

Læs mere

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen "den lukkede gruppe".

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen den lukkede gruppe. Regulativ om afsked af tjenestemænd ansat i kommuner inden for Kommunernes Landsforenings forhandlingsområde på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder, 1997 (afskrift) Kommunernes Landsforening

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler 1994 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM FERIEREGLER FOR LEDERE, LÆRERE OG BØRNE- HAVEKLASSELEDERE VED DE FRIE

Læs mere

StK:Forsvar. Populærudgave. af Civilarbejderloven DEN OFFENTLIGE GRUPPE

StK:Forsvar. Populærudgave. af Civilarbejderloven DEN OFFENTLIGE GRUPPE StK:Forsvar Populærudgave af Civilarbejderloven 2003 DEN OFFENTLIGE GRUPPE FORORD I 1996 udgav STK:Forsvar en populærudgave af Civilarbejderloven som på ingen måde erstattede lovteksterne i Civilarbejderloven

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler

Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler BEK nr 166 af 02/03/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j. nr. 152.114.031 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 68 af 21. januar 2005 BEKENDTGØRELSE AF LOV OM RETSFORHOLDET MELLEM ARBEJDSGIVERE OG FUNKTIONÆRER

Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 68 af 21. januar 2005 BEKENDTGØRELSE AF LOV OM RETSFORHOLDET MELLEM ARBEJDSGIVERE OG FUNKTIONÆRER Side 1 AFSKRIFT Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 68 af 21. januar 2005 BEKENDTGØRELSE AF LOV OM RETSFORHOLDET MELLEM ARBEJDSGIVERE OG FUNKTIONÆRER Herved bekendtgøres lov om retsforholdet

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. 21.01.4 Side 1. Procedure ved uansøgt afsked af tjenestemænd

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. 21.01.4 Side 1. Procedure ved uansøgt afsked af tjenestemænd REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN 21.01.4 Side 1 Procedure ved uansøgt afsked af tjenestemænd 2007 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HJEMMEL TIL UANSØGT AFSKEDIGELSE/VARSEL... 3 2. UDTALERET... 3 3. FREMGANGSMÅDE

Læs mere

December 2010 / Side 1. Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010.

December 2010 / Side 1. Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010. Side 1 Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010. Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1. Reglementets anvendelsesområde... 4 Kapitel

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår.... 3 1. Indholdet af åremålsansættelse...3

Læs mere

PBU PaBdagogernes Pensionskasse

PBU PaBdagogernes Pensionskasse PBU PaBdagogernes Pensionskasse VEDT/EGTER for Pensionskassen for B0rne- og Ungdomspaedagoger 30. april 2014 Vedtaegter for PBU Side 2 af 6 1 Pensionskassens formal Pensionskassens formal er at drive pensionskasse-

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Krusågade 13-27". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matrikel

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer 1)

Bekendtgørelse af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer 1) LBK nr 81 af 03/02/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2008-0002042 Senere ændringer til forskriften LOV nr 647 af

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. november 2014 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BESTILLINGSKONTORET. TAXI 4x27 (Aarhus)

VEDTÆGTER FOR BESTILLINGSKONTORET. TAXI 4x27 (Aarhus) VEDTÆGTER FOR (Aarhus) Udarbejdet i henhold til lov om taxikørsel og bekendtgørelse gældende pr. 29. august 2011. Udskrevet 6. maj 2015 Vedtaget 29. april 2015 VEDTÆGTER FOR (Aarhus) Foreningen Taxi 4x27

Læs mere

Aftale om kommunale tjenestemænds løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv.

Aftale om kommunale tjenestemænds løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv. Side 1 Aftale om kommunale tjenestemænds løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv. KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 06.72 Side 2 Kapitel 1. Ulovlig udeblivelse... 3 Kapitel 2. Iværksættelse

Læs mere

Aftale om kommunale tjenestemænds løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv.

Aftale om kommunale tjenestemænds løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv. Side 1 Aftale om kommunale tjenestemænds løn under ulovlig udeblivelse og suspension mv. KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side O.05 Side 2 Kapitel 1. Ulovlig udeblivelse...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S CVR-nr. 58 21 06 17 Albertslund Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets navn er Brødrene A. & O. Johansen Aktieselskab. Dets hjemsted er Albertslund

Læs mere

REGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010

REGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010 REGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010 Det vedlagte reglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne (lokalbanetjenestemænd) indeholder bestemmelserne

Læs mere

BILAG 1 TIL PENSIONSREGULATIV FOR AMTSKOMMUNER AF NOVEMBER 1993 AFTALE OM FRADRAG I EGENPENSION I MEDFØR AF PENSIONSREGULATIVETS 6, STK.

BILAG 1 TIL PENSIONSREGULATIV FOR AMTSKOMMUNER AF NOVEMBER 1993 AFTALE OM FRADRAG I EGENPENSION I MEDFØR AF PENSIONSREGULATIVETS 6, STK. Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Juni 1995 J.nr. 7-2102-5/95 BILAG 1 TIL PENSIONSREGULATIV FOR AMTSKOMMUNER AF NOVEMBER 1993 AFTALE OM FRADRAG I EGENPENSION I MEDFØR

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør af 11, stk. 3, og 36 c, stk. 2, i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd

Læs mere

Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa

Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa Grenaa Taxa s økonomiske forening har i henhold til Lovbekendtgørelse om taxikørsel m.v. nr. 107 af 30. januar 2013 og Bekendtgørelse nr. 405 af 8. maj 2012

Læs mere

Overførselsaftale. Særaftale X

Overførselsaftale. Særaftale X Særaftale X Overførselsaftale Dansk Industri, Tele Danmark A/S, CO-industri og Telekommunikationsforbundet anerkender og respekterer at overførselsaftalen af 5. november 1996, incl. samtlige bilag mv.

Læs mere

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov Informationer om depression og angst. Brugerhistorier - Debat og chat link DepWeb.DK Socialpolitik - Nyheder - Temasider Kontanthjælps info - Bisidder info Supplement til bisidder siden vedr. regler/love.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK 1. Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 15. oktober 1986 er et interessentselskab, hvis navn er I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Aabybro

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

PENSIONSREGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010.

PENSIONSREGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010. PENSIONSREGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010. Bestemmelserne vedrørende pensionsforhold for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne(lokalbanetjenestemænd)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejderboliger på landet

Bekendtgørelse af lov om arbejderboliger på landet LBK nr 1747 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin. NaturErhvervstyrelsen, j.nr.15-0122-000014 Senere ændringer

Læs mere

Vedtægt for Skagen Taxa s Økonomiske Forenings bestillingskontor

Vedtægt for Skagen Taxa s Økonomiske Forenings bestillingskontor Vedtægt for Skagen Taxa s Økonomiske Forenings bestillingskontor Skagen Taxa har i henhold til lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999 om taxikørsel m.v., samt Trafikministeriets bekendtgørelser nr.

Læs mere

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 30. januar 2015 FM 2015/98 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN G/F Astershaven E-mail: Astershaven@groupcare BESTYRELSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN Smørum den 9. januar 2000 Således godkendt af Ledøje-Smørum kommune den 25. januar 2000. Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Frederikssund Tennis Klub

Vedtægter for Frederikssund Tennis Klub Vedtægter for Frederikssund Tennis Klub 1 Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Frederikssund Tennis Klub. 1.2 Klubbens hjemsted er Frederikssund Kommune. 2 Formål 2.1 Klubbens formål er at virke til tennissportens

Læs mere

Bekendtgørelse om pristalsreguleret alderdomsopsparing i pengeinstitutter

Bekendtgørelse om pristalsreguleret alderdomsopsparing i pengeinstitutter BEK nr 1203 af 31/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Statens Administration, j.nr. 2014-6821-004 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Afsnit S Arbejdsledere (S.S.K.)

Afsnit S Arbejdsledere (S.S.K.) 17 Dagpenge, rejseulykkesforsikring, rejsegodsforsikring og udstyrsforsikring........ 12 18 Funktionsvederlag... 12 19 Ferie og feriegodtgørelse... 13 20 Boliger... 13 21 Til- og fratrædelsesfrirejser......

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Flyttegodtgørelse

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Flyttegodtgørelse FINANSMINISTERIET Cirkulære om Flyttegodtgørelse 2000 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 1 AFTALE... 5 Kapitel 1. Afgrænsninger, definitioner og andre almindelige bestemmelser... 5 Dækningsområde... 5 Formål...

Læs mere

AFTALE OM TJENESTEMÆNDS LØN UNDER ULOVLIG UDEBLIVELSE OG SUSPENSION MV.

AFTALE OM TJENESTEMÆNDS LØN UNDER ULOVLIG UDEBLIVELSE OG SUSPENSION MV. Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM TJENESTEMÆNDS LØN UNDER ULOVLIG UDEBLIVELSE OG SUSPENSION MV. 2015 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. ULOVLIG UDEBLIVELSE...

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Europaudvalget KOU alm. del - Bilag 66 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 19. december 2005 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2005-2201-3 Sagsbeh.: mkg Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension

Læs mere

Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland. Kapitel 1 Lovens område

Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland. Kapitel 1 Lovens område Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland Kapitel 1 Lovens område 1. Denne landstingslov finder anvendelse på enhver, der er ansat som tjenestemand

Læs mere

Regler om prøveansættelse af og aftale om prøvetidens længde for kommunale tjenestemænd

Regler om prøveansættelse af og aftale om prøvetidens længde for kommunale tjenestemænd Regler om prøveansættelse af og aftale om prøvetidens længde for kommunale tjenestemænd KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte I medfør af Tjenestemandsregulativ for kommuner inden for KL's forhandlingsområde

Læs mere

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 A-kassens navn er FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse (FOAs A- kasse) FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse har

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk BEK nr 1485 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7021-00009 Senere ændringer

Læs mere

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 25. januar 2017 UPA 2017/9 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 1. Efter hvert valg til Inatsisartut samt ved embedsledighed

Læs mere

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk Vedtægter for Andelsselskabet Ejby Vandværk 2 1. Selskabet, der er stiftet den 8. marts 1965, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Ejby Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skovbo kommune. 2.

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Sundhedskartellet Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1 Indholdet i åremålsansættelse... 3 2 åremålsstillingen...

Læs mere

11.21.4 Side 1. Kontraktansættelse er et alternativ til tjenestemands- og overenskomstansættelse samt åremålsansættelse.

11.21.4 Side 1. Kontraktansættelse er et alternativ til tjenestemands- og overenskomstansættelse samt åremålsansættelse. Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Oktober 2001 J.nr. APV1100-19858 Individuel kontraktansættelse Kontraktansættelse er et alternativ til tjenestemands- og overenskomstansættelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

BILAG A. Regler for. generalforsamlingens. indkaldelse, afstemninger m.m. Indholdsfortegnelse:

BILAG A. Regler for. generalforsamlingens. indkaldelse, afstemninger m.m. Indholdsfortegnelse: BILAG A Regler for generalforsamlingens indkaldelse, afstemninger m.m. Indholdsfortegnelse: Indkaldelse... 1 Deltagere... 2 Åbning af generalforsamlingen... 3 Protokol... 4 Dirigent... 5 Beslutningsdygtighed,

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2011/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 8. december 2011 af Mogens Lykketoft (S), Bertel Haarder (V), Søren Espersen (DF), Marianne Jelved

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2002 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 2. juli

Læs mere

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1.4.2008 31.3.2011 Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 2008-2011 1. Overenskomstens område. Nærværende overenskomst omfatter

Læs mere

23.01 O.05 15/2006 Side 1. Pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde

23.01 O.05 15/2006 Side 1. Pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde Side 1 Pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde Indholdsfortegnelse 23.01 Side 2 Side Kapitel 1. Anvendelsesområde...3 Kapitel 2. Egenpension...3 Kapitel

Læs mere

VEDTÆGTER. Indholdsfortegnelse. Side.

VEDTÆGTER. Indholdsfortegnelse. Side. 1 Indholdsfortegnelse. Side. ' 01 Navn og hjemsted... 2 ' 02 Formål... 2 ' 03 Medlemmer... 2 ' 04 Medlemmernes rettigheder... 2 ' 05 Medlemmernes forpligtigelser.. 2 ' 06 Udtræden af selskabet... 3 ' 07

Læs mere

33.06.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. AFTALE om boligforhold for læger

33.06.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. AFTALE om boligforhold for læger Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER AFTALE om boligforhold for læger 2015 OK-15 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BOLIGFORHOLD... 3 2. IKRAFTTRÆDEN OG OPSIGELSE... 7 PROTOKOLLAT: VEDRØRENDE

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

Sammenskrivning af det anmeldte det tekniske grundlag m.v.

Sammenskrivning af det anmeldte det tekniske grundlag m.v. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Sammenskrivning af det anmeldte det tekniske grundlag m.v. I henhold til 2, stk. 7, jf. 2, stk. 8, i bekendtgørelse om pensionskassevirksomhed og anmeldelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar LBK nr 266 af 21/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-702-0020 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1493 af 23/12/2014

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

VEDTÆGT BOGØ VANDVÆRK

VEDTÆGT BOGØ VANDVÆRK LF Trykteam a s Telefon 54 60 13 87 VEDTÆGT for ANDELSSELSKABET BOGØ VANDVÆRK Regnskabet 15 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Det årlige overskud, der måtte fremkomme

Læs mere

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse Cirkulære om Suspension mv. og ulovlig udeblivelse 2008 Cirkulære af 5. december 2008 Perst. nr. 073-08 J.nr. 07-537-6 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 5 Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2005 Cirkulære af 15. september 2005 Perst. nr. 048-05 PKAT nr. J.nr. 05-524-66 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. Kapitel 1 Landstingets medlemmer: Vederlag, omkostningstillæg, boligforhold, rejseudgifter og

Læs mere

VEDTÆGTER for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS PENSIONSFOND. 1. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS PENSIONSFOND. 1. Navn og hjemsted VEDTÆGTER for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS PENSIONSFOND 1. Navn og hjemsted Fondens navn er Hærens Konstabel- og Korporalforenings Pensionsfond. Dens hjemsted er København. Fonden er en selvejende

Læs mere

Vedtægter for BØLLING VANDVÆRK

Vedtægter for BØLLING VANDVÆRK Vedtægter for BØLLING VANDVÆRK INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Navn og hjemsted... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Medlemmernes rettigheder... 2 5 Medlemmernes forpligtigelser... 2 6 Udtræden af selskabet...

Læs mere

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende BEK nr 1110 af 26/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0017989 Senere ændringer til

Læs mere

enighedsrå d Først i 1903 kom der en lov om menighedsråd, der skulle oprettes i alle landets sogne. Loven trådte i kraft i januar 1904.

enighedsrå d Først i 1903 kom der en lov om menighedsråd, der skulle oprettes i alle landets sogne. Loven trådte i kraft i januar 1904. M enighedsrå d Hvad er et menighedsråd? Et menighedsråd er den danske folkekirkes mindste demokratiske enhed, og i Danmark er der omkring 2.000 menighedsråd, som bestyrer landets sognekirker I 1856 blev

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

VEDTJEGTER FOR BRYDESGARD

VEDTJEGTER FOR BRYDESGARD Disse vedtcegter erstatter vedtcegterne i foreningens andelsbeviser. VEDTJEGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BRYDESGARD 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Brydesgard. 2. Formal og hjemsted

Læs mere

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører)

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016 mellem DANMARKS REDERIFORENING og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Navigatører) (Gældende fra 4. marts 2016 til 31. marts 2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatning til besættelsestidens ofre

Bekendtgørelse af lov om erstatning til besættelsestidens ofre LBK nr 279 af 14/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsskadestyrelsen 2013-0002123 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kapitel 1. Lovens område

Kapitel 1. Lovens område Landstingslov nr. 10 af 12. november 2001 om ferie Kapitel 1. Lovens område 1. Alle lønmodtagere i privat eller offentlig tjeneste har ret til ferie og feriegodtgørelse eller løn under ferie efter reglerne

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016

Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016 Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016 Kunder optaget før 01.07.1999 Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring - tegnet i tilknytning til pensionsordning i PenSam 1. Tegning Forsikringen

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret. Stk. 2. Dette gælder

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Standardkontrakten er udarbejdet af KL og FOA - Fag og Arbejde Arbejdsgivers navn, adresse og evt. CVR-nummer (Skal udfyldes) Arbejdstagers navn, adresse og cpr.nr.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk. Lovsamling Serie C-II 19JUNI2015

NALUNAARUTIT - Grønlandsk. Lovsamling Serie C-II 19JUNI2015 NALUNAARUTIT - Afsnit F Jagtbetjente- og Jagtbetj.assistenter) Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 19JUNI2015 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Aalisarnermikk Piniakkanillu Nakkutilliinermik Su liaqarcut

Læs mere

Tjenestemandsansættelse En tjenestemand kan som udgangspunkt afskediges med 3 måneders varsel.

Tjenestemandsansættelse En tjenestemand kan som udgangspunkt afskediges med 3 måneders varsel. Bilag 1 Beskrivelse af de fire ansættelsesformer De forskellige ansættelsesformer Herunder følger en beskrivelse af de fire forskellige ansættelsesformer. Beskrivelserne har særligt fokus på afskedigelse.

Læs mere

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 2-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2 og 14 i lov nr. 417 af 8. maj 2006

Læs mere

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

ANSATTE. O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner

ANSATTE. O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner KØBENHAVNS KOMMUNE FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner 2002 1 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens

Læs mere

C.604/21.02 Side 1. Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100

C.604/21.02 Side 1. Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Cirkulære nr. 604 af marts 1999 J.nr. 7-2101-9/98 Vedlagt følger cirkulære om regler om samordningsfradrag til brug for sammenlignende

Læs mere