L0NNINGSREGLEMENT. Aalhorg Privatbaner. for HILLER0D. med gyldighed fra 1. april Approberet af ministeriet for offentlige afbejder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "L0NNINGSREGLEMENT. Aalhorg Privatbaner. for HILLER0D. med gyldighed fra 1. april 1958. Approberet af ministeriet for offentlige afbejder"

Transkript

1 . L0NNINGSREGLEMENT for Aalhorg Privatbaner Approberet af ministeriet for offentlige afbejder under med gyldighed fra 1. april HILLER0D TRYKT I RUD. PALLESENS EOGTRYKKERI 1960

2 L0NNINGSREGLEMENT for Aalborg Privatbaner Approberet af ministeriet for offentlige arbejder under med gyldighed fra 1. april HILLER0D TRYKT I RUD. PALLESENS BOGTRYKKERI 1960

3 r Kapitel 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER. I. Om anststtelse og afskedigelse. $1. Stk. 1. Direkt0ren samt de nedenfor i 7. og hejere Lanningsklasser naevnte tjenestemarnd ansxttes af banens bestyrelse. De 0vrige tjenestemxnd ansa:ttes af direktoren. Stk. 2. Den samme, som har retten til at ansxtte i en tjenestestilling, tager ogsa bestemmelse om og ivajrksjetter afskedigelse fra stillingen. Dog kan uans0gt afskedigelse af en pensionsberettiget tjenestemand kun finde sted med banebestyrelsens samtykke. Stk. 3. Ingen kan anssettes som tjenestemand for det fyldte 21. ar. Stk. 4. F0rste ansxttelse i tjenestemandsstilling i nningsklasse er betinget af mindst 2 ars tilfredsstillende aspiranttjeneste efter det fyldte 19. ar. Stk. 5. Den f0rste ansxttelse i tjenestemandsstilling ved banen eller genansasttelse i sadan efter afskedigelse er betinget af tilfredsstillende helbredsattest. Bestyrelsen kan dog ansxtte personer med invaliditeter eller helbredsmangler, der vel ikke er til hinder for, at vedkommende kan bestride pagaddende tjenestemandsstilling, men dog medf0rer for- 0get risiko med hensyn til sygdom og for tidlig afgang fra tjenesten under forudsxtning af, at en indhentet udtalelse fra statens na:vn for helbredsbed0mmelser i tjenestemandssager godtg0r, at ansa:ttelse i en statstjenestemandsstilling i det pagaddende tilfselde kunne vaere sket. Endvidere skal de vilkar iagttages, som naevnet, i fald der var tale om ansautelse i en statstjenestemandsstilling, ville fastssette med hensyn til 10nfradrag til im0degaelse af risiko for tjenestefors0mmelse pa grund af sygdom i mere end normalt omfang og om forh0jet pensionsbidrag.

4 r 2. Ved enhver ansxttelse tilstilles der tjenestemanden et ansxttelsesbrev. Ingen kan erholde ansxttelse i mere end en pensionsberettigende tjenestestilling under privatbanerne. 3.») Stk. 1. Enhver tjenestemand kan til enhver tid med 3 maneders varsel forlange sig afskediget af tjenesten med udgangen af en mined. Stk. 2. Der tilkommer enhver tjenestemand, der afskediges uden ans0gning, et varsel pa 3 maneder. Hvis ans0gning om afsked i det i 34, stk. 2, nasvnte tilfadde ikke er rettidigt indgivet, kan afskedigelsen dog ske med kortere varsel eller uden varsel. Hvis afskedigelsen er begrundet i, at tjenestemanden har gjort sig skyldig i et strafbart forhold, der begrunder en nxrliggende fare for misbrug af stillingen, eller i, at tjenestemanden har gjort sig skyldig i tjenesteforseelser eller misligheder, der g0r ham uskikket til at forblive i sin stilling, kan afskedigelsen ligeledes ske med kortere varsel eller uden varsel. Stk. 3. I tilfaslde af uans0gt afskedigelse skal grunden til afskedigelsen skriftligt meddeles den plgaddende tjenestemand, safremt han forlanger det. 4. Stk. 1. Nlr en tjenestemand anholdes som mistxnkt eller tiltales for en forbrydelse, slvel som nlr han har pldraget sig grundet mistanke om et forhold, der betager ham den tillid, som bestridelsen af tjenestestillingen krxver, suspenderes han, indtil endelig afg0relse er truffet i sagen. Suspension finder ligeledes sted, nar en tjenestemand har gjort sig skyldig i en handling, der g0r det betxnkeligt vedblivende at lade ham bestride sin tjenestegerning, medmindre det efter banebestyrelsens sk0n findes forsvarligt midlertidig at forsastte ham til anden tjeneste. Suspension finder endvidere sted, safremt en tjenestemand, hvem der *) For sa vidt angar sadanne af nairvatrende reglement omfattede tjenestemajnd, der tillige omfattes af reglerne i lov nr. 261 af 9. juni 1948 om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionscrer, finder njevnte lovs regler om opsigelsesvarsel fra arbejdsgiverens og funktion^rens side anvendelse, dog kun safremt funktionsrlovens regler er gunstigere for tjenestemanden end njervxrende reglements regler. er overdraget midler af banen til selvstxndig forvaltning, erklzres fallit, i hvilket tilfxlde suspensionen vedvarer, indtil bobehandlingen er sluttet. Suspensionen foretages af banebestyrelsen, dog kan direkt0ren eller den nxrmeste overordnede arbejdsleder fore!0big sastte tjenestemanden fra tjeneste, indtil banebestyrelsens afg0relse, der uopholdelig skal indhentes, foreligger. Banebestyrelsen skal, sa vidt det star til denne, foranledige, at sagens afslutning mest muligt fremskyndes. Stk. 2. Under suspensionen oppebxres kun 2/3 af 10nningen og af alle almindelige og sxrlige tillxg, herunder bestillingstillxg, men intet af de med stillingen forbundne honorarer og uvisse indtxgter. Reduktionen af 10nnen sker fra suspensionsdagen, dog saledes at tilbagebetaling af allerede forfalden 10nning ikke finder sted, for sa vidt tjenestemanden ikke genindtrxder i tjenesten. Ophxves suspensionen derimod, uden at afskedigelse finder sted, foretages der den 1. i den efter opharvelsen paf01gende mined en endelig regulering af 10nnen i forhold til suspensionsperiodens varighed. Stk. 3. Safremt sagen, der i medf0r af stk. 1, 1. og 2. punktum, har medf0rt suspension, f0rer til afskedigelse eller degradation, jfr. 12, sker der ingen efterbetaling af den tilbageholdte del af 10nningen med alle almindelige og sxrlige tillseg. F0rer sagen til forflyttelse, trxffes der samtidig med den herom trufne beslutning bestemmelse om, hvorvidt og i bekrxftende fald i hvilket omfang efterbetaling skal finde sted. Sluttes sagen derimod med forseettelse til anden tjeneste, b0de, irettesxttelse eller advarsel, ydes der ligesom i de tilfxlde, hvor sagen afsluttes uden pltale, efterbetaling af den tilbageholdte del, dog ikke for den tid, i hvilken tjenestemanden eventuelt ved sit forhold under sagen selv har bevirket dennes forhaling. Bestemmelse om efterbetaling trxffes samtidig med sagens afslutning af banebestyrelsen. Hvorvidt der b0r finde efterbetaling sted i de af reglen i stk. 1, 3. punktum, omfattede tilfadde, afg0res ligeledes af banebestyrelsen. Slfremt suspensionen skyldes anholdelse eller tiltale for en forbrydelse, hvori vedkommende findes skyldig, finder efterbetaling ikke sted; der trxffes i sadanne tilfadde inden 3 mlneder efter domsafsigelsen bestemmelse om, hvorvidt den pagxldende skal afskediges.

5 II. Om tjenestemandens pligter. 5. Stk. 1. Tjenestemanden skal i alle anliggender samvittighedsfuldt overholde de for hans tjenestestilling givne anordninger og forskrifter. Han skal i sine forhold i og uden for tjenesten vise sig vasrdig til den agtelse og tillid, som hans stilling krsever. Stk. 2. Tjenestemanden er endvidere ved udf0relsen af sine tjenestehandlinger pligtig at pise overholdelsen af den gaddende lovgivning og andre for vedkommende forhold givne forskrifter. 6. Tjenestemanden skal iagttage tavshed med hensyn til de forhold, som han i sin tjenestestillings medf0r bliver bekendt med, og hvis hemmeligholdelse if01ge sagens natur er pakrasvet eller bliver ham foreskrevet af hans foresatte. Tavshedspligten oph0rer ikke med hans udtrjeden af tjenesten. $7. Enhver tjenestemand er pligtig at underkaste sig de forandringer i hans tjenesteforretningers omfang og beskaffenhed, som matte blive bestemt, uden at det er forn0dent, at noget dertil sigtende forbehold er optaget i hans ansasttelsesbrev. III. Om aspiranttjeneste. 8. Stk. 1. Elever og medhjadpere, der uddannes til ansasttelse i assistentstilling (8. 10nningsklasse) 10nnes saledes: Elever l.ar 40%,» 2. ar 50 %>,» 3. ar 55 %>, Medhjadpere 1. ar 75 %>, 2.» og f01gende 90 %>, af begyndelsesl0nnen for assistenter pa samme tjenestested. Ingen kan overgl til medhjadperstilling f0r efter 3 ars tilfredsstillende elevtid, jfr. dog stk. 4 og stk. 5 nedenfor, samt bestaet fagprave, for sa vidt sadan er indf0rt. Overgang til assistentstilling sker efter 2 ars tilfredsstillende tjeneste som medhjadper, dog tidligst ved det fyldte 21. ar, jfr. dog stk. 4 nedenfor. Stk. 2. L0nnen til aspiranter ( 1, stk. 4) til andre stillinger end de i stk. 1 nasvnte kan h0jst andrage: a) for aspiranter, der er fyldt 19 ar: et be!0b svarende til nettobegyndelsesl0nnen for pagaddende tjenestemandsstilling, b) for aspiranter, der ikke er fyldt 19 ar: 90 % af nettobegyndelsesl0nnen for pagaddende tjenestemandsstilling. Stk. 3. *) For de i stk. 1 og stk. 2 omhandlede aspiranter gadder i de forste 6 maneder efter ansasttelsen et gensidigt opsigelsesvarsel pa 14 dage til udgangen af en mined. Herefter er opsigelsesvarslet fra banens side 3 maneder til udgangen af en mined og fra aspirantens side 1 mined til udgangen af en maned. Hvis afskedigelsen er begrundet i forhold, som for tjenestenuends vedkommende kunne have medf0rt afsked med kortere varsel end normalt eller uden varsel, jfr. 3, stk. 2, kan afskedigelse af aspiranter ogsa ske med kortere varsel end foran angivet eller uden varsel. Tilsvarende gadder, safremt en elev ikke har bestlet en anordnet fagprave og af den grund afskediges. Stk. 4. Tjenestemamd i 3. og 7. 10nningsklasse kan med banebestyrelsens tilladelse indstille sig til den fagprave, der er en betingelse for overgang til medhjadperstillingen, og kan ansaettes som assistent, nlr de har bestaet den nasvnte fagprave og har mindst 5 ars samlet tjeneste ved banen, deraf mindst 1 ar efter fagpravens bestaen. Stk. 5. Safremt en kontorassistent af 2. grad overgar i elevstillingen, *) For sa vidt de i niervzrende paragraf omhandlede personer matte udfjire arbejde, der bringer dem ind under reglerne i lov nr. 261 af 9. juni 1948 om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionzrer, finder naevnte lovs regler om opsigelsesvarsel fra arbejdsgiverens og funktionxrens side anvendelse, dog kun safremt funktionxrlovens regler er gunstigere for aspiranten end na;rva;rende reglements regler.

6 r sker indtrzdelsen pa det for det 3. elevar gaddende 10ntrin. Efter bestaet fagpr0ve kan pagaddende overga i medhjadperstillingen, nar den samlede tjenestetid ved banen har vxret mindst 3 ar. IV. Om ferie, tjenestefrihed og sygdom. 9. Stk. 1. Enhver tjenstemand har ret til en passende arlig ferie uden tab af 10nningsindtasgter. For si vidt ganske sasrlige tjenstlige for'hold g0r sig gaddende, kan ferien bortfalde et enkelt ar, men der b0r da i det f01gende feriear gives vedkommende tjenestemand et ferietillsg af samme lamgde som den bortfaldne ferie. For sa vidt sadan ferieforlajngelse ikke kan skaffes, ydes der efter banebestyrelsens nxrmere bestemmelse et passende vederlag i penge. Stk. 2. De nzrmere regler for feriens lajngde og tildeling samt feriearets beliggenhed i forhold til kalenderaret fastssettes af banebestyrelsen. Stk. 3. Der skal meddeles tillidsmamd for personalets organisationer, for sa vidt ikke s^rlige omstamdig'heder logger hindringer i vejen herfor, forn0den tjenestefrihed til deltagelse i forhandlingsm0der med banestyrelsen, nueglingsm0der og m0der i fadlesudvalget i overensstemmelse med de mellem banebestyrelserne og tjenestemandsorganisationerne vedtagne forhandlingsregler. Under sadan fravserelse fra tjenesten er tjenestemanden dog pligtig at betale banen en godtg0relse, svarende til fulde dagpenge for vedkommende tjenestestilling. Stk. 4. Med hensyn til begramsning af 10nningen under sygdom samt tidspunktet for afskedigelsen af en sygemeldt tjenestemand kommer de for statens tjenestema;nd gaddende regler til anvendelse. Stk. 5. Der tilstas kvindelige tjenestemxnd tjenestefrihed uden lasgeattest i indtil 6 uger efter barnef0dsel, hvilken tjenestefrihed ikke noteres som sygedage, jfr. foranstaende stk. 4. De perioder, hvori pagseldende i 0vrigt er fravserende fra tjenesten pa grund af utjenstdygtighed som f01ge af svangerskab eller barnef0dsel, noteres som sygedage, og tilsvarende gadder, hvis tjenestemanden ved latgeattest godtg0r, at hun ikke uden skade for fostret kan udf0re sin tjeneste. V. Om fravnerelse fra tjenesten under militare indkaldelser. 10. Stk. 1. Under den f0rste indkaldelse til aftjening af vxrnepligt oppebsrer en tjenestemand af sin 10nning med alle almindelige og sxrlige tiling fjerdedelen, nar han er ugift, halvdelen, nar han er gift. Det samme gadder, for sa vidt den milit ere tjeneste forlxnges, fordi vedkommende udtages til befalingsmand. Den nedsatte 10nning beregnes fra indkaldelsesdagen, og den fulde banning genindtrasder fra hjemsendelsesdagen. Stk. 2. Under frivillig tjeneste, herunder frivillig tjeneste som befalingsmand, oppebsrer tjenestemanden ingen 10nning fra banen for det tidsrum, i hvilket han er fravsrende. Denne bestemmelse gaslder dog ikke for tjeneste i krigstid eller for tjeneste, der forrettes af hensyn til indtrsdende krigsberedskab, eller fordi der skal tilvejebringes en sikringsstyrke. Stk. 3. En tjenestemand, der er ansat som befalingsmand af reserven, oppebzrer for det tidsrum, i hvilket han er indkommanderet til militasrtjeneste, kun halvdelen af 10nningen indbefattet alle almindelige og SKrlige tiling. Falder fravxrelsen inden for den pagaddendes ordinaire arlige ferie, lider han dog intet fradrag. Stk. 4. Under pligtige genindkaldelser af kortere varighed, bortset fra de i stk. 3 nsvnte indkommanderinger, oppebxrer tjenestemanden fuld 10nning. Stk. 5. Reglerne i nasrvxrende paragraf kan efter banebestyrelsens nsermere bestemmelse i hvert enkelt tilfadde bringes til anvendelse pa medhjadpere og maneds!0nnede aspiranter. Stk. 6. Det tidsrum, i hvilket en tjenestemand er indkaldt til pligtig militxrtjeneste, medregnes i den pagaddendes 10nningsanciennitet. VI. Om disciplinter forfolgning og straf samt om appel til domstolene. 11. Stk. 1. Ministeren for offentlige arbejder kan give regler for i hvilke

7 10 tilfadde forh0r skal afholdes af andre end banens tjenestemasnd, og da af hvem. Stk. 2. En tjenestemand, mod hvem discipline unders0gelse for tjenstlig forseelse indledes, har under forh0rene ret til at lade f0re vidner og til efter endt forh0r og vidnef0rsel at fa en udskrift af den protokol, som skal optages over det i sagen passerede. Stk. 3. Tjenestemanden er berettiget til at give m0de med en bisidder, som kan yde bistand under forh0rene, herunder vidnef0rslen, samt gennem udfzrdigelsen af skriftlige indlasg. Stk. 4. Safremt det ma antages, at sagen slutter med forflyttelse, degradation eller afskedigelse, pahviler det banestyrelsen, forinden ikendelse af en disciplinasrstraf af ovennsevnte art finder sted, at give vedkommende forhandlingsberettigede organisation meddelelse om sagens stilling, saledes at der kan gives en reprxsentant fra organisationen lejlighed til en mundtlig draftelse af sagen med bestyrelsen, forinden endelig afgorelse i strafsp0rgsmalet trasffes. Ved henvendelse til banen har vedkommende forhandlingsberettigede organisation i alle tilfadde ret til at blive gjort bekendt med den afg0relse, der af banebestyrelsen er truffet pa grundlag af det ved den tjenstlige unders0gelse tilvejebragte materiale. Stk. 5. Enhver tjenestemand ved banen er pligtig pa forlangende at lade sig afh0re, og forh0rslederen vil kunne forlange udtalelser af en som vidne f0rt tjenestemand afgivet pa xre og samvittighed. Stk. 6. Hvis tjenestemanden er mistxnkt for et forhold, der antages at falde ind under straffelovgivningen, kan han forlange unders0gelsen henvist til retten. 12. Som discipline straf for tjenstlig forseelse vil der af banebestyrelsen kunne anvendes advarsel eller irettesasttelse, b0de, der dog ikke ma overstige en halv maneds 10n, forssettelse til anden tjeneste, forflyttelse, degradation - herunder nedrykning med et eller flere alderstillxg inden for samme Lankiasse - eller afskedigelse. B0de over 10 kr. og forsxttelse vil, hvis der ikke foreligger en uforbeholden skriftlig tilstaelse, i hvilken tjenestemanden vedgar de faktiske momenter i det pasigtede forhold 11 og erkender sig skyldig i en tjenesteforseelse, ikke kunne anvendes, forinden forh0r er afholdt i overensstemmelse med 11. Forflyttelse, degradation eller afsked som straf kan aldrig finde sted uden efter forudgaende forh0r, medmindre forholdet er fastslaet ved dom. 13. Stk. 1. En tjenestemand kan ikke for domstolene indbringe andre af tjenestemandsforholdet opstaende pekunixre krav pa banen end sadanne, der hidr0rer fra bestemmelser om 10nning eller pension. Stk. 2. For at kunne rejse en sag over for domstolene ma den pagaddende have gjort skriftlig indsigelse over for banebestyrelsen inden 6 maneder efter be!0bets udbetaling eller nsegtelse af udbetaling og udtaget stasvning inden 6 marieder efter modtagelsen af banebestyrelsens svar, der skal foreligge senest 3 maneder efter, at den skriftlige indsigelse er rejst over for den. Disse frister gadder dog ikke, for sa vidt sagen angar pensionssp0rgsmal. Stk. 3. Safremt der fra banens side sker for stor udbetaling til tjenestemamd, pensionister eller sadannes efterladte - vasre sig egentlig tanning, sxrlige tiling, honorar, pensioner, efterindtxgt, ssrlige ydelser m. v., - kan det for meget ud'betalte be!0b kun krsves tilbagebetalt, nar krav derom rejses over for den pagaddende inden 15 maneder efter udbetalingen; denne frist gadder dog ikke, nar og sa lasnge den urigtige udbetaling skyldes fejlagtige eller manglende oplysninger fra den pagaddendes side. VII. Om alderstillteg samt I0nkrav under sxrlige forhold. Stk. 1. Ved oprykning fra en stilling til en h0jere, hvis begyndelses- 10n ligger over slut!0nnen for den hidtidige stilling, medtages ingen tjenestealder til beregning af alderstillasg. Stk. 2. Ved nedrykning fra en stilling til en lavere, hvis slut!0n ligger under begyndelsesl0nnen for den hidtidige stilling, opnas slut!0n i den lavere stilling. Stk. 3. Ved overgang fra en stilling til en anden med samme norme-

8 12 rede 10nning (begyndelses!0n og alderstillaeg) medtages den erhvervede tjenestealder. Stk. 4. I tilfxlde af oprykning til en stilling, hvis begyndelses- 10n ligger lavere end eller lige med slut!0nnen i den lavere stilling, kommer tjenestemanden straks pa det 10ntrin i den nye stilling, som er nasrmest h0jere end den sidst oppebarne 10nning i den hidtidige stilling, hvorhos han, hvis der fremtidig i den hidtidige stilling ved alderstillzg ville vasre opnaet en 10nning, der var h0jere end eller lige med hans 10nning i den nye stilling, allerede fra pagaddende tidspunkt inden for slut!0nnen opnar nyt alderstillaeg. Stk. 5. Opnar en tjenestemand, der i forbindelse med forfremmelse oprykkes til ny stilling, ikke en 10nfremgang, der mindst andrager et be!0b, svarende til det sidst opnaede alderstillxg i den hidtidige stilling, ydes forskellen ham som et personligt, ikke-pensionsgivende tillaeg, dog h0jst et be!0b, svarende til det f0rste alderstillaeg i den nye stilling. Ved beregningen bortses fra stedtillzeg og eventuelle personlige tillasg. Tillasgget bortfalder efter reglerne i 15 og 16. Stk. 6. Ved nedrykning mellem de i stk. 4 omhandlede stillinger kommer tjenestemanden straks inden for slut!0nnen i den lavere stilling pi. det 10nningstrin i denne, som er lige med eller nxrmest h0jere end den sidst oppebarne 10nning i den h0jere stilling, hvorhos han, hvis der fremtidig i den hidtidige stilling ved alderstillatg ville vxre opnaet en 10nning, der var h0jere end hans 10nning i den lavere stilling, allerede fra pagaddende tidspunkt inden for slut!0nnen opnar nyt alderstillaeg. Stk. 7. Safremt en tjenestemand efter at vsere nedrykket i lavere stilling pa ny oprykkes til sin tidligere stilling eller en dertil i 10nningsmsessig henseende svarende stilling, har han ret til at genoptage den inden nedrykningen erhvervede tjenestealder; stk. 4 kan ikke anvendes i det her omhandlede tilfadde. 15. Nar nye 10nningsreglementer trazder i kraft, bortfalder ethvert krav, der st0ttes pa addre 10nningsreglementer og lignende bestemmelser. 16. Personlige tillasg bortfalder ganske eller delvis ved opnaelse af alders- 13 tiling eller h0jere 10nning enten i henhold til nye 10nningsreglementer eller ved overgang til h0jere 10nnet stilling. VIII. Om udbetaling af I0nning. 17. Stk. 1. L0nninger, som er fastsat arsvis, og pensioner udbetales manedlig forud ved hver maneds begyndelse, dog saledes, at dersom udbetalingsdagen falder pa en helligdag, skal udbetalingen finde sted pa den sidste s0gnedag i den foregaende maned. Tjenestemandens d0d eller afskedigelse, efter at sadan udbetaling har fundet sted, men f0r manedens ud!0b, giver ikke 'banen noget krav pa tilbagebetaling af det for den efterf01gende mined forudbetalte be!0b. Hvis efterindtxgt oppebjeres, vil be!0bet dog vaere at udligne i efterindtaegten. Stk. 2. D0dsfald eller uans0gt afgang i den maned, for hvilken udbetaling har fundet sted, medf0rer ikke tilbagebetaling af nogen del af det forud oppebarne manedsbel0b. Stk. 3. Nar arsbel0bet ikke er deleligt med 12, beregnes de overskydende 0re for marts maned. IX. Om tjenestebolig m. v. 18. Stk. 1. For en tjenestemand, hvem der tildeles tjenestebolig med eller uden have, skal der i 10nnen fradrages et boligbidrag, der fastsa:ttes under hensyn til boligens st0rrelse, alder, kvalitet og udstyr. De for statsbanernes tjenesteboliger fastsatte naermere regler herom finder tilsvarende anvendelse. Stk. 2. Hvor der ydes logi, uden at boligen har karakter af en selvstasndig lejlighed, fastsxttes fradraget af banebestyrelsen under hensyn til stedets og logiets beskaffenhed. Stk. 3. Andre naturalydelser, sasom brxndsel, gas og elektricitet, der matte blive ydet en tjenestemand, skal denne betale i forhold til forbruget efter banebestyrelsens naermere bestemmelse. Stk. 4. Den ydre og indre vedligeholdelse af tjenesteboliger pahviler

9 14 banen. Skatter og afgifter, som efter loven pahviler ejendommen, udredes af banen uden refusion fra tjenestemanden. Stk. 5. Tjenestebolig kan indrettes for sadanne tjenestemxnd, af hvem det forlanges, at de ogsa uden for den egentlige tjenestetid skal vsere i stand til at f0re et effektivt tilsyn med den virksomhed, de leder eller overvager, eller som i givet tilfadde skal kunne tilkaldes pa alle d0gnets tider. Stk. 6. En tjenestemand er pligtig at overtage en ham anvist tjenestebolig mod herfor at lide afkortning i 10nningen efter denne paragrafs 1. stykke. Stk. 7. De om tjenesteboliger gxldende bestemmelser finder ikke alene anvendelse pa boliger i banens bygninger, men ogsa pa sadanne boliger, som banen lejer for at anvende dem som tjenesteboliger. Stk. 8. Fremleje af tjenestebolig er ikke tilladt uden banebestyrelsens samtykke. 19. Boliger i ejendomme, der tilh0rer eller er lejet af banen, kan, for si vidt de ikke er tjenesteboliger, i hvilke en tjenestemand er pligtig at bo, udlejes til tjenestemamd til en under hensyn til boligens st0rrelse, alder, kvalitet og udstyr passende leje. De for statens tilsvarende lejemal fastsatte nasrmere regler om lejefastsasttelsen finder tilsvarende anvendelse. ~K. Om uniforms- og bekltedningsgenstande. 20. Stk. 1. Dersom uniforms- og beklxdningsgenstande leveres det underordnede personale af hensyn til tjenestens sxrlige art, sker dette uden fradrag i 10nnen. Hvor sadan levering finder sted, fastsasttes i uniformsreglementet de nxrmere regler for tildelingen. Der kan ikke tilstas tjenestemsmd, som i henhold til et sadant reglement skal have udleveret uniforms- og beklxdningsgenstande, men som efter eget 0nske fritages herfor, nogen beklxdningsgodtgorelse. Stk. 2. Nar det palajgges en medhjadper eller assistent at baere uniform (uniformsklaedning og kappe), ydes der ham et tilskud til den 15 f0rste og anden anskaffelse af uniform. Tilskuddets st0rrelse fastsxttes af banebestyrelsen saledes, at det dxkker omtrent 3/4 af anskaffelsessummen. Stk. 3. Der b0r over for overordnet personale kun palatgges uniformspligt for tjenestemandsgrupper eller dele af sadanne, hvor det efter tjenestens sxrlige art er forn0dent. I de tilfadde, hvor det palaegges tjenestemanden at anvende uniform under tjenestens udf0relse, ydes der et tilskud i forhold til en af banebestyrelsen fastsat anskaffelsessum. Brugsterminen fastsxttes ved et regulativ med hensyntagen til omfanget af den tjeneste, under hvilken uniform skal benyttes. Tilskuddet fra banen udg0r ved f0rste anskaffelse 3/4 af anskaffelsessummen, derefter 1/2 af denne. XI. Om honorarer. 21. For sa vidt der overdrages en tjenestemand en virksomhed i banens tjeneste uden for eller ved siden af hans egentlige tjenestestilling, bliver det vederlag, som herfor matte blive bevilget, at betragte som honorar. XII. Om konstitution. 22. Stk. 1. En tjenestemand er til enhver tid pligtig at g0re midlertidig tjeneste i h0jere stilling end hans egen inden for samme tjenestegren. Stk. 2. Varer sadan tjeneste ikke udover 4 uger, hvad enten konstitution foreligger eller ikke, far tjenestemanden ikke ret til nogen del af den h0jere sailings indtsgter. Varer tjenesten derimod over 4 uger, far den fungerende for hele funktionstiden foruden sin egen stillings 10n ret til forskellen mellem den for hans egen stilling gaddende 10nning og den 10nning, han ville opnl ved udnasvnelse i den h0jere stilling. Funktionsvederlag kan oppebxres ved siden af godtg0relse for udkommando til fremmed sted, hvilken beregnes efter den h0jere tjenestestilling. Ferie- og sygedage inden for funktionstiden fradrages savel ved afg0relsen af, om funktionsvederlag skal ydes, som ved vederlagets beregning; fradrag, som foran nxvnt, finder dog ikke sted for den del af

10 16 funktionsperioden, der strxkker sig ud over 3 maneder, dog saledes at sygdom ud over 4 uger fradrages ved vederlagets beregning. Funktionsvederlag ydes ikke, nar den fungerende tjenestemand ikke opfylder de fastsatte betingelser for fast ansxttelse i den h0jere stilling. Stk. 3. Den i h0jere stilling fungerende tjenestemand oppebxrer i alle tilfxlde for sin funktionstid de med stillingen forbundne sxrlige godtg0relser for de ved tjenesten foranledigede udgifter, sasom befordringsgodtg0relse, ligesom der tilkommer ham rejsediseter som fastsat for den h0jere stilling. De med stillingen forbundne uvisse indtsgter oppebxres af den fungerende, hvis stillingen er ledig eller dens indehaver suspenderet eller tradt uden for nummer, og det kan af banebestyrelsen bestemmes, at disse indtxgter ogsa i andre tilfxlde af funktion eller konstitution, sasom under sygdom og ferie, helt eller delvis skal tilfalde den fungerende. Tilsvarende gadder, for sa vidt angar reprxsentationstillxg, der matte vxre forbundet med den h0jere stilling, samt sadanne honorarer, der er knyttet til den h0jere stilling uden hensyn til, hvem der er indehaver af denne. Stk. 4. Vederlag for afsavn af uvisse indtxgter kan efter banebestyrelsens nxrmere bestemmelse og beregning ydes en i h0jere stilling fungerende tjenestemand, hvis han efter foranstaende regler ikke oppebxrer noget vederlag for denne tjeneste, eller hvis vederlaget udg0r et mindre be!0b end de indtxgter af nxvnte art, som han har mattet opgive; i sidste tilfxlde udbetales vederlaget kun med det overskydende be!0b. Stk. 5. Den, som uden at vxre tjenestemand, konstitueres i en stilling, far efter banebestyrelsens nxrmere sk0n tillagt et vederlag, der h0jst kan udg0re aspirant!0n i den pagxldende stilling. Stk. 6. Nar en tjenestemand samtidig med at varetage sin egen tjenestestilling konstitueres i en anden stilling, kan der tilstas ham et funktionsvederlag. Dette vederlag kan h0jst andrage en trediedel af den 10nning, som tjenestemanden i vedkommende tidsrum ville opna ved udnxvnelse i den stilling, i hvilken konstitution er sket. Stk. 7. Safremt en tjenestemand udf0rer tjeneste, hvad enten konstitution foreligger eller ej, i en stilling uden for hans egen tjenestegren, kan der for sadan tjeneste ydes ham vederlag beregnet efter reglerne i stk Safremt den pagxldende tjenestemand i funktionstiden 17 ikke oppebxrer 10n i sin hidtidige stilling, eller andre sxrlige forhold taler derfor, kan vederlaget fastsxttes efter reglen i stk. 5, dog saledes at den fulde 10nning for den h0jere stilling opnas efter 3 maneders for!0b. Kapitel 2. EFTERINDT^GT. $23. Stk. 1. jegtefxllen efter en tjenestemand, som ikke stod uden for nummer, og som havde reglementsbestemt adgang til pension eller n0d pension eller fast underst0ttelse for tjenestetid, er berettiget til i 3 maneder efter asgtefxllens d0d at oppebxre som efterindtxgt manedlig Vi2 af henholdsvis sidste tjenesteindtxgt, pension eller underst0ttelse. Safremt xgtefxlle ikke efterlades, tilfalder samme ret tjenestemandens ufors0rgede b0rn under 18 ar, forudsat at disse ved d0dsfaldet var undergivet den pagxldendes forxldremyndighed. Hvis tjenestemanden afgar ved d0den som f01ge af tilskadekomst i tjenesten, og dedsfaldet indtratffer som umiddelbar f01ge af tilskadekomsten, vil den foran hjemlede adgang til efterindtaegt omfatte et tidsrum af 12 maneder efter d0dsfaldet. Stk. 2. For sa vidt der med den afd0des stilling var forbundet tjenestebolig, har de til efterindtxgt berettigede endvidere inden for et tidsrum af 3 maneder ret til at blive boende i boligen pa de for tjenestemanden fastsatte vilkar. Kontorlokaler og andre til tjenstlig brug bestemte lokaler skal dog straks fraflyttes, ligesom det efter omstxndighederne kan palasgges de efterladte at stille i det mindste et beboelsesvasrelse til radighed for den, som skal beklxde stillingen efter den afd0de. Stk. 3. Efterindtargt tilkommer ikke en fraskilt hustru, selv om hun er berettiget til pension, men retten til denne indtrxder straks fra den 1. i maneden efter mandens d0d. Stk. 4. For sa vidt tjenestemanden efterlader sig b0rn under 18 ar, som i henhold til stk. 1, 2. pkt., ikke er berettigede til efterindtxgt,

11 18 kommer den dem i henhold til 45 tilkommende bernepension til udbetaling straks fra den 1. i maneden efter tjenestemandens d0d. 24. Stk. 1. Hvis tjenestemandens efterladte asgtefadle d0r inden ud!0bet af de 3 maneder, i 'hvilke den pagatldende er berettiget til at nyde efterindtzgt i henhold til dette reglement, indtrxder efterladte, ufors0rgede b0rn under 18 ar i retten til efterindtxgt. Stk. 2. Nar en enke, som oppebxrer enkepension eller underst0ttelse d0r og efterlader sig uforsorgede b0rn under 18 ar, har disse ret til i 3 maneder efter moderens d0d at oppebxre manedlig Viz af hendes pension (med b0rnepensionstilla:g) eller underst0ttelse. Stk. 3. Nar tiden for den afd0de enkes efterindtxgt ud!0ber, indtrasder de efterladte, ufors0rgede b0rn under 18 ar i enkens ret til pension, dog saledes, at retten til efterindtxgt og pension tilsammen kun tilkommer b0rnene i fulde 3 maneder efter moderens d0d. 25. Hvis et ufors0rget barn fylder 18 ar eller afgar ved d0den inden ud!0bet af efterindtajgtsperioden, tilfalder dets part de 0vrige til efterindtsgt berettigede. 26. I de tilfxlde, hvor pensionen til fader- og moderlase b0rn er st0rre, end efterindtxgten ville blive, trader b0rnepensionen i efterindtsegtens sted. Stk. 1. Til tjenesteindtasgt henregnes hele den hos banen oppebarne varige indt^egt, hvad enten den er pensionsberettigende eller ikke, sasom 10nning, naturalydelser (f. eks. brugen af tjenestejord, tjenestebolig og brasndsel) eller erstatning for sadanne ydelser, bestillingstillxg, personlige tiling, stedtillasg, hja:lp til bolig, faste arlige honorarer, akkordoverskud og deslige. Derimod henregnes ikke til tjenesteindtsegten vederlag en gang for alle, be!0nninger, straffeandele, sygehjadp og lignende underst0ttelser, ej heller reprassentationstillajg, kontorholds- 19 godtg0relse, befordringsgodtg0relse, flyttegodtg0relse, time-, dag- og natpenge, k0repenge, uniform eller uniformsgodtg0relse eller andre ydelser, hvis sserlige bestemmelse ikke er at give tjenestemanden en indtzgt. Stk. 2. Ved efterindtasgtens udbetaling fradrages de forskellige mere eller mindre varige indeholdelser, der - hvis tjenestemanden havde levet - ville vasre blevet fradraget i hans 10n til dxkning af afdrag pa 10nningsforskud, pensionsbidrag og deslige. Stk. 3. For tjenestemxnd, der foruden den faste 10n har haft uvisse indtxgter, opg0res tjenesteindtasgten ved til den pagxldendes faste ars- 10n pa d0dsfaldets tid at Izgge de hans stilling tilfaldne uvisse indtasgter i det sidste ar far hans d0d, for sa vidt de ikke har vasret bestemt til daskning af stillingens kontorudgifter eller deslige, jfr. stk Ved ufors0rgede b0rn forstas i dette kapitel alle b0rn (herunder ogsa stedb0rn og adoptivb0rn), over for hvem tjenestemanden, henholdsvis tjenestemandens efterladte segtefaslle, i f01ge lovgivningens almindelige regler ved sin d0d havde fors0rgelsespligten. Efterindtatgt udbetales manedlig forud, og begyndelsestidspunktet for udredelsen er dagen efter den sidste dag eller periode (uge, mined), for hvilken der er eller bliver udbetalt 10nning, pension eller underst0ttelse. Hvis en i tjenesten afd0d tjenestemand ikke ved d0dsfaldet oppebar 10nning, udredes dog efterindtzgten fra dagen efter d0dsfaldet. Kapitel 3. PENSION. I. Almindelige bestemmelser. 30. Stk. 1. Enhver under dette reglement h0rende tjenestemand, jfr. dog

12 20 stk. 2, er berettiget til pension for sig selv og sin efterladte enke samt til b0rnepension i henhold til efterf01gende bestemmelser. Stk. 2. Nar f0rste ansxttelse som tjenestemand sker efter det fyldte 40. ar, giver den ikke ret til pension, medmindre godkendelse heraf i hvert enkelt tilfadde indhentes fra ministeriet for offentlige arbejder; safremt banebestyrelsen vil stille forslag herom, ma dette ske inden ud!0bet af det andet tjenestear. 31. Stk. 1. Pensionerne udredes af banen eller den pensionskasse, hvori banen har forsikret sin pensionsforpligtelse, idet banen dog i alle tilfaslde hjefter for pensionernes udredelse. Stk. 2. Som bidrag til udgifterne ved pensioneringen afkortes ved hver Lanningsudbetaling 4 procent *), jfr. dog 1, stk. 5, i den erihver tjenestemand tillagte 10nningsindtaegt, jfr. 32, stk. 1, sammenholdt med 65. De saledes afkortede belab tilfalder banen, selv om der ikke efter tjenestemandens afsked eller d0d bliver nogen pension at udbetale ham selv eller hans enke eller b0rn. Stk. 3. Nar en tjenestemand fratrseder sin tjeneste uden ret til pension og uden umiddelbar overgang til en bane, der er medlem af samme pensionskasse, har han, jfr. dog stk. 7, krav pa en godtg0relse, der beregnes efter nedenstaende regler: A. Safremt fratrsdelse sker efter mindre end 5 ars ansxttelse i pensionsberettigende tjenestemandsstilling, jfr. dog stk. 4, udg0r godtgerelsen summen af felgende poster: a) For den f0r 1. april 1958 liggende anssettelsestid: Den kapitaliserede vserdi pr. 1. april 1958 af de i tjenestemandens pensionsgivende 10nning tilbageholdte 7 % og eventuelt eget indskud med tillzg af renter, men med fradrag af en forholdsmxssig del af forsikringsrisikoen. Det saledes pr. 1. april 1958 opgjorte be!0b forrentes efter denne dato indtil fratrxdelsestidspunktet med 4 /o p. a. simpel rente. b) For tiden efter 1. april 1958: De i Lanningen tilbageholdte pensionsbidrag med renter 4 /o p. a. simpel rente af det ved hvert regnskabs- *) I tiden fra den 1. april 1958 til den 31. marts 1964 afkortes der dog ved hver 10nningsudbetaling 5 procent. 21 ars begyndelse indestaende bel0b med tillasg af 2 % af de i fratrxdelsesaret tilkomne be!0b samt de af tjenestemanden selv betake indskud uden renter. B. Safremt fratrxdelsen sker efter mindst 5 ars ansxttelse i pensionsberettigende tjenestemandsstilling, udg0r godtg0relsen en ten 1) et be!0b opgjort som ovenfor under A, eller 2) safremt tjenestemanden 0nsker det, jfr. dog stk. 5, et be!0b, der udg0r summen af f01gende poster: a) For den f0r 1. april 1958 liggende anssttelsestid: Den kapitaliserede vasrdi pr. 1. april 1958 af de for tjenestemanden forud for dette tidspunkt til pensionering indbetalte bidrag, (hvorved forstas de til vedkommende pensionskasse indbetalte ordinaire bidrag med tillasg af indskud, betalt ved tjenestemandens optagelse, men derimod ikke ekstraordinxre bidrag), med tillxg af renter, men med fradrag af den forsikringsrisiko, som vedkommende pensionskasse har baret for ham. Belerbet ma dog ikke overstige kapitalvserdien af vedkommende pensionskasses forpligtelser til at yde pension til tjenestemanden, hans enke eller b0rn med fradrag af kapitalvxrdien af de fremtidige bidrag, som tjenestemanden skulle have erlagt, hvis han ikke havde fratradt sin tjeneste. Det saledes pr. 1. april 1958 opgjorte be!0b forrentes efter denne dato indtil fratrxdelsestidspunktet med 4 %> p. a. simpel rente. b) For tiden efter 1. april 1958: Det dobbelte af de i 10nningen tilbageholdte pensionsbidrag med renter 4 /o p. a. simpel rente af det ved hvert regnskabsars begyndelse indestaende be!0b med tillxg af 2 % af det i fratratdelsesaret tilkomne be!0b samt de af tjenestemanden selv betalte indskud uden renter. Stk. 4. Safremt fratrxdelsen skyldes den i Iovbekendtg0relse nr. 163 af 26. maj 1959 om tilsyn med pensionskasser 10, stk. 1, omhandlede arsag, tilkommer der tjenestemanden godtg0relse efter stk. 3, B, uanset om fratrxdelsen sker inden 5 ar efter ansaettelsen. Stk. 5. Nar fratrsedelsen skyldes en over for banen eller pensionskassen begaet handling, der har medfort straf af fxngsel, kan godtg0relsen dog i intet tilfadde overstige det under stk. 3, A, angivne belob. Stk. 6. Udbetaling af den i foranstaende stk. 3 omhandlede godt-

13 22 gorelse sker i overensstemmelse med de herfor i lovgivningen til enhver tid fastsatte regler og med de heri indeholdte begrxnsninger. Stk. 7. Udbetaling af den i stk. 3 omhandlede godtg0relse kan dog ikke finde sted ved ansogt afsked mindre end 5 ar f0r det tidspunkt, hvor tjenestemanden kan s0ge sin afsked med pension pa grund af alder. Stk. 8. Genanssttes en tjenestemand ved banen, og genansasttelsen er forbundet med pensionsret, ma den udbetalte godtg0relse pa ny indbetales med tillseg af renter, beregnet efter foranstaende regler. Stk. 9. Ansames en tjenestemand, der har erholdt godtg0relse fra en anden bane efter tilsvarende regler som foranstaende, i en med pensionsret forbunden stilling ved nxrvxrende bane, ma godtg0relsen, safremt den er udbetalt kontant med renter 4 % p. a. fra udbetalingsdagen, indbeta'les til na:rva:rende bane. Er der for godtg0relsen tegnet en pensions- eller anden fors0rgelsesforsikring, skal denne overdrages til banen. Godtgerelsen med renter eller vasrdien af forsikringen fradrages i det be!0b, som i 0vrigt ma indbetales til banens pensionskasse for at fa den pagaddende indtegnet i denne. 32. Stk. 1. Til 10nningsindtxgten, som kommer i betragtning ved pensionsberegning, henregnes: a) den i kapitel 4, afsnit A, najvnte 10nning, b) pensionsgivende personlige tillasg, herunder eventuelle pensionsgivende posthonorarer. Stk. 2. Til 10nningsindtjegten henregnes derimod ikke: a) stedtillajg, b) bestillingstillasg, c) ikke-pensionsgivende personlige tiling, d) honorarer, herunder ikke-pensionsgivende posthonorarer, e) ydelser, hvis sasrlige bestemmelse ikke er at give tjenestemanden en indtaegt, sasom reprsesentationstillxg, kontorholdsgodtg0relse, flyttegodtg0relse, hjxlp til bolig, time-, dag- og natpenge, uniform eller uniformsgodtg0relse eller deslige, 23 f) tilfaddige indtxgter, sasom be!0nninger og vederlag for overtidsarbejde, g) sportier, gebyrer, procenter og andre uvisse indtxgter, udbytteandele eller godtg0relse samt andre ikke i 1. stykke udtrykkeligt nxvnte indtasgter. 33. Nar pension i herihold til dette reglement i et helt ar ikke er hasvet, hjemfalder be!0bet for det ar til banen eller den pensionskasse eller lignende, hvorpa samme er anvist, medmindre lovlig forhindring senere bevises. II. Om egenpension. 34. Stk. 1. Egenpension tilkommer efter nedennxvnte regler de i 30 narvnte personer, nar de afskediges pa grund af alder eller svagelighed. jfr. dog overgangsbestemmelserne i 71. Stk. 2. Enhver tjenestemand er forpligtet til at s0ge sin afsked fra udgangen af den mined, hvori han fylder 70 ar, jfr. dog 48, stk. 1. For si vidt sasrlige grunde g0r det 0nskeligt for banen at kunne g0re anvendelse af en tjenestemands arbejdskraft efter det fyldte 70. ar, kan han opfordres til at fortsxtte i tjenesten ud over dette tidspunkt. Stk. 3. Berettiget til at erholde afsked med pension efter nasrvserende reglement er tjenestemanden: I tiden indtil den 31. marts 1959, nar han er fyldt 70 ar, i tiden fra den 1. april 1959 til den 31. marts 1960, nar han er fyldt 69 ar, i tiden fra den 1. april 1960 til den 31. marts 1961, nar han er fyldt 68 ar, og i tiden efter den 1. april 1961, nar han er fyldt 67 ar. Stk. 4. Ans0gning om afsked skal vasre indgivet senest 3 maneder inden udgangen af den mined, hvori tjenestemanden fylder 70 ar, og samme varsel skal gives ved ans0gning om afsked pa grund af alder f0r dette tidspunkt.

14 Stk. 1. Pensionen beregnes - uden for det i 36 nxvnte tilfadde - efter tjenestemandens pensionsalder og pi. grundlag af hans sidst opnaede 10n, jfr. 32, stk. 1, saledes som denne ville vxre uden regulering i henhold til bestemmelsen i 65. For tjenestemamd, der efter 4, 9, stk. 4 og stk. 5, eller 10, har oppebaret nedsat 10n, beregnes pensionen af den fulde for stillingen normerede 10n. Af 10nnen indgar f01gende procentdele i pensionsberegningen: af de f0rste kr 100 pet. af de f01gende be!0b over kr. indtil kr 95 pet. af de f01gende be!0b over kr. indtil kr 85 pet. af de f01gende be!0b over kr. indtil kr 75 pet. af de f01gende belob over kr 70 pet. Stk. 2. Pensionsalderen regnes fra det tidspunkt, da tjenestemanden i 5 ar efter sit fyldte 30. ar har vasret fast ansat i stillinger, der efter dette reglement er forbundet med pensionsret. Er tjeneste forrettet ved flere baner, bevares den ved en bane erhvervede pensionsalder ved overgang til en anden, nar begge baner er medlemmer af samme pensionskasse eller af forskellige pensionskasser, nar de pagaddende baner har truffet sajrlig aftale om bevarelse af pensionsalderen ved sadan overgang. I tilfadde, hvor der er sket afbrydelse af tjenesten, sammen- Ixgges de pensionsgivende tjenestetider, safremt tjenestemandens udtrxden af tjenesten skete pa grund af sygdom eller anden ham utilregnelig arsag. Skete hans udtrasden efter eget 0nske eller af anden ham tilregnelig arsag, kan tidligere tjeneste alene medregnes med godkendelse af ministeren for offentlige arbejder efter forudgaende indstilling fra bestyrelsen, dog at genans^ttelse senest ved det fyldte 40. ar af en efter eget 0nske afskediget tjenestemand giver ham ret til medtagelse af den tidligere tjenestealder. 25 Stk. 3. Pensionen udg0r af den i stk. 1 nxvnte reducerede 10nning, der ligger til grund for pensionsberegningen: ved en pensionsalder: under 10 ar 50 pet. fra ar 52»» 12 14» 54»» 14 16» 56»» 16 18» 58»» 18 20» 60»» 20 22» 62»» 22 24» 64»» 24 26» 66»» 26 28» 69»» 28 30» 72»» 30 31» 73»» 31 32» 74» pa 32 ar og derover 75» Stk. 4. Pensionen kan ikke forages ved tjeneste udover det tidspunkt, til hvilket tjenestemanden er forpligtet til at s0ge sin afsked. 36. Stk. 1. Hvis en tjenestemand ved udf0relsen af sin tjeneste kommer saledes til skade, at han ma afskediges, og safremt det efter Direktoratet for Ulykkesforsikringens afg0relse er godtgjort, at det ulykkestilfadde, der er overgaet tjenestemanden, falder ind under den til enhver tid gaddende ulykkesforsikringslov, tilkommer der ham pension uden hensyn til alder eller tjenestetid. Pensionen beregnes af den i 35, stk. 1, nasvnte reducerede 10nning, og i pension tilkommer der ham foruden alderspension tillige sa mange procent af omhandlede reducerede tanning, som den af Direktoratet for Ulykkesforsikringen fastsatte invaliditetsgrad andrager i procent af fuld invaliditet. Laveste pension er i dette tilfadde 50 % og h0jeste pension 75 % af den reducerede 10nning. Stk. 2. Lige med tilskadekomst regnes skadelige pavirkninger af h0jst

15 26 nogle fa dages varighed, der skyldes tjenesten eller de forhold, hvorunder den foregar, og medf0rer utjenstdygtighed. Stk. 3. Udelukket fra behandling efter nxrvasrende paragraf er tilskadekomst, som den pagaddende tjenestemand selv bar hidf0rt med forsxt. Har han ved grov uagtsomhed eller ved beruselse selv hidf0rt eller dog vxsentlig bidraget til tilskadekomsten, kan ministeren for offentlige arbejder bestemme, at pensionen efter denne paragraf skal nedsxttes eller bortfalde. Stk. 4. Ingen kan g0re krav pa behandling efter foranstaende regel, medmindre han snarest muligt, efter at tilskadekomsten er konstateret, bar anmeldt det passerede for sin foresatte. Stk. 5. Bliver den pagaddende som f01ge af beskadigelsen ude af stand til at bestride sin hidtidige tjeneste, men dog ikke aldeles utjenstdygtig, er han pligtig at overtage anden efter sin uddannelse og helbredstilstand passende tjenestestilling ved banen, for sa vidt sadan tjeneste kan tilbydes, mod vedblivende at oppebxre 10nning som for den tidligere stilling fastsat. Nar tjenestemanden under disse forhold forbliver i tjenesten, udskydes sp0rgsmalet om pensionering, indtil afskedigelse af en af de i 34 nxvnte arsager eller eventuelt i henhold til nzrvasrende paragrafs 1. stykke finder sted. Nxgter han at modtage den tilbudte nye stilling, og afskedigelse af denne grund finder sted, pensioneres tjenestemanden efter reglerne i 35. Stk. 6. Det er en forudsanning for, at tjenestemanden eller dennes enke - jfr. 40, stk. 4 - far den i stk. 1 anf0rte forh0jede pension, at det be!0b, som yderligere ville vxre blevet tilkendt ham eller hende af Direktoratet for Ulykkesforsikringen, safremt der ikke havde vatret ydet ham, henholdsvis hende, forh0jet pension, indbetales til banen. Stk. 1. Ingen kan samtidig oppebsere 10nning som tjenestemand og pension efter reglerne i nxrvxrende reglement eller samtidig egenpension og enkepension. Dersom en tjenestemands hustru efter mandens d0d indtratder eller forbliver i tjenestemandsstilling, kan hun dog senere til enhver tid vadge at oppebxre enkepension imod at opgive sin tjenestemandsstilling uden egenpension. 27 Stk. 2. Nar den ene af to samgifte tjenestemznd afgar ved d0den, kan der, hvis omstsndighederne taler derfor, med ministeren for offentlige arbejders godkendelse tilstas den efterlevende, safremt der efterlades b0rn, overfor 'hvilke manden havde fors0rgelsespligt, et b0rnetilla2g til 10nning eller egenpension af den i 42 nxvnte st0rrelse. Tilsvarende gadder, safremt den ene xgtefadle var tjenestemand og den anden var pensioneret, eller safremt de begge var pensioneret. Stk. 3. Reglerne i njervserende paragraf gadder ogsa, selv om den ene ydelse oppebxres som 10n eller pension fra en stilling i staten, en kommune, et andet koncessioneret selskab, herunder en anden bane, eller en stilling, der er forbundet med adgang til pension fra en statsunderst0ttet pensionskasse. 38. Stk. 1. Egenpensionen bortfalder: a) nar vedkommende atter ansasttes eller konstitueres i en med pensionsberettigelse forbundet stilling ved banen eller ved en anden bane, som er medlem af samme pensionskasse. Nar en pa ny ansat eller konstitueret tjenestemand afskediges fra den nye stilling, er han berettiget til, for sa vidt der ikke matte tilkomme ham st0rre pension, at oppebazre den pension, han tidligere bar haft; b) nar vedkommende ansarttes i en med pensionsberettigelse forbundet stilling under staten, en kommune, et andet koncessioneret selskab, herunder en anden bane, eller en stilling, der er forbundet med adgang til pension fra en statsunderst0ttet pensionskasse. Ved afsked fra den pagaddendes tjeneste oppebxrer han pa ny den ham i overensstemmelse med nxrvatrende reglement tillagte pension, dog at der i denne fradrages halvdelen af forskellen mellem den samlede almindelige pension efter lov eller vedtasgt fra de 2 virksomheder (inkl. de sxrlige tiling) og det be!0b, som tjenestemanden med den sammenlagte tjenestetid ville have oppebaret efter njervasrende reglement i forhold til 10nningen ved pensioneringen af banetjenesten; c) nar der tilbydes en tjenestemand, som bar vzret pensioneret pa grund af sygdom eller tilskadekomst, men hvis utjenstdygtighed godt-

16 28 g0res atter at v^re hasvet, fast genansa^ttelse ved banen eller ved en med denne i fadlesdrift vzrende bane eller ved en bane, som har hjemsted i samme by, men den pagaddende nasgter at modtage sadan fast genansasttelse i passende stilling, for hvilken samme eller h0jere 10n er fastsat; d) nar han i et sammenhamgende tidsrum af 3 ar ikke har hasvet pensionen uden senere at kunne bevise lovlig forhindring; e) nar han overbevises om inden sin afsked at have gjort sig skyldig i et strafbart forhold, som ville have begrundet nxrliggende fare for misbrug af den ham beklxdte tjenestemandsstilling. Nar pensionen bortfalder i medf0r af de foran under punkt c) - e) omhandlede grunde, tilkommer der den pagzldende en godtg0relse, om hvis st0rrelse der af banen under hensyntagen til bestemmelsen om godtg0relse ved afsked uden pension, jfr. 31, stk. 3 til stk. 9, af gives indstilling til forsikringsradet. Stk. 2. Til oplysning om den pensioneredes helbredstilstand er banen berettiget til, sa ofte det findes formalstjenligt, dog ikke ud over et tidsrum af 10 ar fra afskedigelsen at regne, at krxve sig tilstillet Ixgeattest (jfr. 39), dog uden udgift for den pensionerede. Nar denne trods opfordring undlader at fremskaffe en sadan Ixgeattest, kan pensionens udbetaling standses, indtil det er bevist, at utjenstdygtigheden vedblivende bestir. Stk. 1. I alle tilfaslde, hvor der til oplysning om en tjenestemands eller pensionists helbredstilstand i henhold til nservzrende reglement eller if01ge praksis udkrseves Ixgeattest, kan attesten krxves udstedt pa et af banen godkendt skema, og banen er berettiget til at forlange, at sadan attest skal vxre udstedt af en embedslasge. Stk. 2. Safremt de tilvejebragte oplysninger ikke er tilstrsekkelige til at bed0mme den pagxldendes tjenestedygtighed m. v., er banen berettiget til at fordre, at den pagaddende - uden udgift for sig - underkaster sig en sadan sxrlig unders0gelse (derunder indlasggelse til observation pa hospital), som anses for n0dvendig i sa henseende. III. 29 Om enkepension og b0rnepension. 40. Stk. 1. Den, der bliver enke efter en af de i 30 nsevnte tjenestemamd, som ved d0dsfaldet enten endnu var i tjenesten og havde erhvervet pensionsalder til opnaelse af ordinser pension eller var pensioneret, har fra efterindtxgtens oph0r med de i 43 anf0rte undtagelser ret til enkepension. Stk. 2. Enkepensionen beregnes efter tjenestemandens pensionsalder samt pa grundlag af hans sidst opnaede 10n, jfr. 35, stk. 1, saledes at der af denne indgar f01gende procentdele i pensionsberegningen: af de f0rste kr 100 pet. af de f01gende be!0b over kr. indtil kr 95» af de f01gende be!0b over kr. indtil kr 80» af de f01gende be!0b over kr 55» Stk. 3. Enkepensionen udg0r af den i stk. 2 nsevnte 10nning, der ligger til grund for pensionsberegningen: nar mandens pensionsalder udgjorde: under 7 ar 35 pet. fra 7 12» 38»» 12 16» 41»» 16 20» 44»» 20 24» 47»» 24 28» 50»» 28 32» 53»» 32 ar 'og derover 56» Det er dog en betingelse for at opna enkepension beregnet efter mandens pensionsalder pa ar, at jegteskabet har bestaet i mindst 10 ar, ar, at sgteskabet har bestaet i mindst 15 ar, ar, at aegteskabet har bestaet i mindst 20 ar, 32 ar og derover, at asgteskabet har bestaet i mindst 25 ar.

LØNNINGSKOMMISSIONEN AF 1954

LØNNINGSKOMMISSIONEN AF 1954 3. BETÆNKNING AFGIVET AF LØNNINGSKOMMISSIONEN AF 1954 BETÆNKNING NR. 198 1958 A/S J. H. SCHULTZ - UNIVERSITETS-BOGTRYKKEKI - KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE Side A. Betænkning angående folkeskolelønningsloven

Læs mere

TJENESTEMANDSREGULATIV FOR ANSATTE I REGIONERNE

TJENESTEMANDSREGULATIV FOR ANSATTE I REGIONERNE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TJENESTEMANDSREGULATIV FOR ANSATTE I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale/regulativ **NYT** med virkning fra dato = Hvis

Læs mere

Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland. Kapitel 1 Lovens område

Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland. Kapitel 1 Lovens område Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland Kapitel 1 Lovens område 1. Denne landstingslov finder anvendelse på enhver, der er ansat som tjenestemand

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tjenestemænd

Bekendtgørelse af lov om tjenestemænd Bekendtgørelse af lov om tjenestemænd Hermed bekendtgøres lov om tjenestemænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 678 af 17. september 1998, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 346 af 2. juni 1999 1. del

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 6. maj 2010. Nr. 488. Bekendtgørelse af lov om tjenestemænd Hermed bekendtgøres lov om tjenestemænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 531 af 11. juni 2004, med de ændringer,

Læs mere

TJENESTEMANDS KOMMISSIONEN AF 1965. 2. del Efterløn

TJENESTEMANDS KOMMISSIONEN AF 1965. 2. del Efterløn BETÆNKNING AFGIVET AF TJENESTEMANDS KOMMISSIONEN AF 1965 2. del Efterløn BETÆNKNING NR. 483 1969 SCHULTZ BOGTRYKKERI. KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kapitel 1. Tjenestemandspensionsordningens indhold

Læs mere

REGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010

REGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010 REGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010 Det vedlagte reglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne (lokalbanetjenestemænd) indeholder bestemmelserne

Læs mere

23.01 O.08 28/2008(2) Side 1. Pensionsregulativ af 2008 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde

23.01 O.08 28/2008(2) Side 1. Pensionsregulativ af 2008 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde Side 1 Pensionsregulativ af 2008 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde Indholdsfortegnelse 23.01 Side 2 Side Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3

Læs mere

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1 Pensionsregulativ af 2013 for kommuner Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1... 4 Kapitel 2. Egenpension... 4 2... 4 3... 4 4... 5 4a... 6 5... 6 6... 7 7... 8 8...

Læs mere

DI OVERENSKOMST II (DSA) v/di

DI OVERENSKOMST II (DSA) v/di LANDSOVERENSKOMST MELLEM DANSKE FYSIOTERAPEUTER ERGOTERAPEUTFORENINGEN OG DI OVERENSKOMST II (DSA) v/di G/ELDENDE FOR FALCK DANMARK A/S OG HERMED KONCERNFORBUNDNE SELSKABER 2012-2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

December 2010 / Side 1. Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010.

December 2010 / Side 1. Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010. Side 1 Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010. Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1. Reglementets anvendelsesområde... 4 Kapitel

Læs mere

Funktionærloven 18. juli 2003

Funktionærloven 18. juli 2003 Funktionærloven 18. juli 2003 Resume Du bør kende dine rettigheder i forbindelse med dit ansættelsesforhold. Det gælder både i forhold til ansættelsesforholdets indgåelse, under ansættelsesforholdet og

Læs mere

TJENESTEMÆNDS ADGANG TIL ALMINDELIG FOLKEPENSION

TJENESTEMÆNDS ADGANG TIL ALMINDELIG FOLKEPENSION BETÆNKNING VEDRØRENDE TJENESTEMÆNDS ADGANG TIL ALMINDELIG FOLKEPENSION AFGIVET AF DET AF FINANSMINISTEREN DEN 18. JUNI 1963 NEDSATTE UDVALG BETÆNKNING NR. 384 1965 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN

Læs mere

21.02.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE

21.02.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE 2007 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. ANVENDELSESOMRÅDE... 4 1. REGULATIVETS ANVENDELSESOMRÅDE... 4

Læs mere

21.02.1 Side 1 PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE

21.02.1 Side 1 PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en

Læs mere

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11 Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 8. Andre ansættelsesvilkår. 12 Ferie... 12 13 Sygdom... 13 14 Graviditet, fødsel og adoption...

Læs mere

PENSIONSREGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010.

PENSIONSREGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010. PENSIONSREGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010. Bestemmelserne vedrørende pensionsforhold for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne(lokalbanetjenestemænd)

Læs mere

Fremtidige ansættelsesformer for statens faste personale.

Fremtidige ansættelsesformer for statens faste personale. 1. Betænkning afgivet af det af finansministeren under 30. oktober 1958 nedsatte udvalg vedrørende de Fremtidige ansættelsesformer for statens faste personale. BETÆNKNING NR. 282 KØBENHAVN 1961 S. L. MØLLERS

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=124591

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=124591 Side 1 af 19 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel I Almindelige bestemmelser Kapitel II Kommunalbestyrelsen Kapitel III Udvalg m.v. LBK nr 581 af 24/06/2009 Gældende (Kommunestyrelsesloven) Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Funktionær- loven HK/Danmark Funktionærloven

Funktionær- loven HK/Danmark Funktionærloven Funktionærloven Da tankerne om en lovgivning vedrørende funktionærerne blev nedfældet i 1937, var det HK s principielle synspunkter, der i udvalgsarbejdet blev lagt til grund.»lov af 13. april 1938 om

Læs mere

Forbundet af IT-professionelle FUNKTIONÆRLOVEN. - med kommentarer

Forbundet af IT-professionelle FUNKTIONÆRLOVEN. - med kommentarer Forbundet af IT-professionelle FUNKTIONÆRLOVEN - med kommentarer Forbundet af IT-professionelle København Hovedkontor og A-kasse Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Kontortid: alle hverdage kl. 10-15 Tlf.:

Læs mere

Overenskomst. mellem. DM-Arbejdsgiver. Dansk Metal. samt. Fagligt Fælles Forbund (3F) Marts 2013

Overenskomst. mellem. DM-Arbejdsgiver. Dansk Metal. samt. Fagligt Fælles Forbund (3F) Marts 2013 Overenskomst mellem DM-Arbejdsgiver og Dansk Metal samt Fagligt Fælles Forbund (3F) Marts 2013 Indholdsfortegnelse Præambel... 4 1 - Den normale arbejdstid herunder deltid... 4 2 - Lønforhold... 6 3 -

Læs mere

2012-2014. Handicaphj aelpere. Overenskomst. mellem. DI Overenskomst II (SBA) FOA - Fag Og Arbejde. 3F Privat Service, Hotel og Restauration

2012-2014. Handicaphj aelpere. Overenskomst. mellem. DI Overenskomst II (SBA) FOA - Fag Og Arbejde. 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2012-2014 Handicaphj aelpere Overenskomst mellem DI Overenskomst II (SBA) og FOA - Fag Og Arbejde og 3F Privat Service, Hotel og Restauration Gaeldende fra 1. marts 2012 DI nr. 854598 1. Overenskomstens

Læs mere

VEDTÆGT OG REGULATIV 1 2014

VEDTÆGT OG REGULATIV 1 2014 VEDTÆGT OG REGULATIV 1 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Vedtægt for Juristernes og Økonomernes Pensionskasse 4 1. Navn og hjemsted 4 2. Formål 4 3. Medlemskreds

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.01.2004 KOM(2003)750 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som EU skal indtage i AVS-EF-Ambassadørudvalget vedrørende personalevedtægterne

Læs mere

VEDTÆGTER BOLIGSELSKABET "VIBEVÆNGET" KØBENHAVNS ALMINDELIGE BOLIGSELSKAB. Elektronisk kopi BEMÆRK: kan indeholde trykfejl. S.m.b.a DATTERSIELSKAB AF

VEDTÆGTER BOLIGSELSKABET VIBEVÆNGET KØBENHAVNS ALMINDELIGE BOLIGSELSKAB. Elektronisk kopi BEMÆRK: kan indeholde trykfejl. S.m.b.a DATTERSIELSKAB AF VEDTÆGTER BOLIGSELSKABET "VIBEVÆNGET" DATTERSIELSKAB AF S.m.b.a KØBENHAVNS ALMINDELIGE BOLIGSELSKAB Elektronisk kopi BEMÆRK: kan indeholde trykfejl A. SELSKABETS HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn. Hjemsted Formål

Læs mere

Cirkulære vedrørende aftale om løn- og ansættelsesvilkår for stillinger som graver (* 1)

Cirkulære vedrørende aftale om løn- og ansættelsesvilkår for stillinger som graver (* 1) Side 1 af 11 Cirkulære vedrørende aftale om løn- og ansættelsesvilkår for stillinger som graver (* 1) CIR nr. 12016 af 14/12 1981 (Til stiftsøvrighederne) Man fremsender vedlagt den af kirkeministeriet

Læs mere

Vedtægt for MP Pension... 3. Statut 1 for medlemmernes rettigheder og pligter... 7. Statut 2 for medlemmernes rettigheder og pligter...

Vedtægt for MP Pension... 3. Statut 1 for medlemmernes rettigheder og pligter... 7. Statut 2 for medlemmernes rettigheder og pligter... Vedtægter 2008 008 INDHOLDSFORTEGNELSE Vedtægt for MP Pension... 3 Statut 1 for medlemmernes rettigheder og pligter... 7 Statut 2 for medlemmernes rettigheder og pligter...14 Bilag 1 Ikrafttrædelsesbestemmelser

Læs mere

Overenskomst. mellem. DM-Arbejdsgiver. Dansk Metal. samt. Fagligt Fælles Forbund (3F) Marts 2014

Overenskomst. mellem. DM-Arbejdsgiver. Dansk Metal. samt. Fagligt Fælles Forbund (3F) Marts 2014 Overenskomst mellem DM-Arbejdsgiver og Dansk Metal samt Fagligt Fælles Forbund (3F) Marts 2014 Indholdsfortegnelse Præambel... 4 1 - Den normale arbejdstid, herunder deltid... 4 2 - Lønforhold... 6 3 -

Læs mere

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg.

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg. Regulativ 6 Pensionsregulativet omfatter medlemmer, som ikke omfattes af de fra 1.1.1996 gældende pensionsregulativer 1-5. Pensionsregulativet er fra og med samme dato lukket for tilgang af nye medlemmer,

Læs mere