DDA Datamateriale Transportvaner, Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af"

Transkript

1 DDA Datamateriale Transportvaner, Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af John Thøgersen PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra

2 'Transportvaner, ', som oprindelig blev indsamlet af Gallup for John Thøgersen. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-20087). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Forslag til bibliografisk reference ---- FORORD Datamateriale DDA-20087: Transportvaner, Primærundersøger: John Thøgersen. DDA-20087, 1. udgave (ved Henning Lauritsen, Birgitte Grønlund Jensen og Jens Wagner). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (1071 respondenter, 605 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (382 pp.). Den foreliggende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af Gallup for John Thøgersen, og som sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter blev afleveret til DDA i september 2006 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Henning Lauritsen, Birgitte Grønlund Jensen og Jens Wagner i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-20087: Transportvaner, Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker. Den efterfølgende

3 læsevejledning kan være en hjælp til at bruge publikationen. Denne er, bortset fra det spørgeskema som er optrykt bagest, fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed trykt i et mindre oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV Januar 2008 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger, som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner, som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes foruden en kort beskrivelse af emnet en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen

4 og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger, som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning), som datamaterialet har været underkastet i DDA, med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet, som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen, som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af, hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret som muligt med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er, at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC, som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS.

5 Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på, hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference, så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således, at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver, at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter, der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar, fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst, der står i spørgeskemaet, og for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer, der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau.

6 Dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår) samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder, at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel, hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal, hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total, der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive, at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen, som viser "antal", angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive, at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Transportvaner, Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): generel sociologi.

7 Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: Bil i husstanden; Offentlig transport; Transport; Transportmiddel; Transporttid; Transportvane. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale: Transportvaner, Primærundersøger: John Thøgersen. DDA-20087, 1. udgave (ved Henning Lauritsen, Birgitte Grønlund Jensen og Jens Wagner). Odense, Dansk Data Arkiv datamateriale (1071 respondenter, 605 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (382 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Dansk Data Arkiv. Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Arkivets ID-nummer: s1003. Studiebeskrivelsesnummer: s Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): John Thøgersen. Institut for Marketing og Statistik, Handelshøjskolen Århus Universitet. Haslegårdsvej 10, 8210 ÅRHUS V. Afleveringstidspunkt: Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): John Thøgersen. Institut for Marketing og Statistik, Handelshøjskolen Århus Universitet. Haslegårdsvej 10, 8210 ÅRHUS V. Dataindsamler: TNS Gallup. Masnedøgade 22-26, 2100 KØBENHAVN Ø. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Undersøgelsen ''Transportvaner, '' er via telefoninterview indsamlet af Tns Gallup i perioden 15. december 2001 til 15. december Formålet med undersøgelsen er at undersøge befolkningens transportvaner. Hvordan man bruger sin bil samt anvender de offentlige transportmidler. Undersøgelsen krævede, at respondenterne blev geninterviewet to gange inden for et halvt år. Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer. Antal observationsenheder (respondenter): 1428 enheder i oprindelig stikprøve; 357 enheder faldet fra; antal respondenter (uvægtet): Yderligere oplysninger: Svarprocent 75. Datasættets størrelse: 1071 respondenter; 605 variable pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: 153 spørgeskemaspørgsmål/tests; 100% heraf medtaget i datasættet. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på

8 periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie). Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: aldersgrænser. Personer med bil i husstanden, og personer med periodekort til offentlig transport de seneste to år. Undersøgelsens geografiske univers: Købenshavns området. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode: telefonisk interview. Skema/test-type: struktureret spørgeskema. BETINGELSER VED REANALYSE Anvendelige analyse-pakker: OSIRIS; SPSS. SAS. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Adgangsbetingelser: enhver adgang kræver et specielt arrangement med donor, i almindelighed ingen adgang overhovedet. Adgangstilladelse indhentes hos: John Thøgersen. Institut for Marketing og Statistik, Handelshøjskolen Århus Universitet. Haslegårdsvej 10, 8210 ÅRHUS V. MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, eksakt; køn. Boligforhold: boligtype. Husstandens karakteristika: husstandens totale størrelse (antal personer). Børn i husstanden samt børnenes alder. Arbejdssted: afstand fra bopæl. Beskæftigelse: respondent: stillingsbetegnelse (eller: kode). Indkomst: hele husstanden: bruttoindkomst. Uddannelse: Respondentens skoleuddannelse. Andre baggrundsvariable: Hvem i husstanden der har kørekort og alder ved erhvervelse af kørekortet. INDLEDNING Denne undersøgelse er foretaget af John Thøgersen fra december 2001 til december 2002.

9 Fra John Thøgersen modtog man i DDA en datafil i SPSS-format med tilhørende dokumentation i form af de relevante spørgeskemaer, interviewervejledninger og kodevejledninger. I DDA er der foretaget en "oparbejdning" af datafilerne til et fuldt dokumenteret OSIRIS-datasæt samt konstruktionen af en maskinlæsbar kodebog med marginaler. DDA's to standardvariable (V0001 og V0002), som indeholder undersøgelsens DDA-nummer (20087) og respondentens sekvensnummer inden for datafilen, er blevet indlagt i datasættet. I flere variable er der uoverensstemmelse mellem den modtagne datafil og det anvendte spørgeskema. DDA har dokumenteret datamaterialet i henhold til datafilen. Desuden har oparbejdningen omfattet en del rekodninger af data samt tilrettelser af den oprindeligt modtagne kodebog, således at retningslinjerne for DDA's arkiveringsstandarder er fulgt. Endelig er nærværende datadokumentationspublikation blevet produceret. Manglende data og filtre I det oparbejdede materiale opereres der herefter med tre former for manglende data (MD): Koderne 11, 101,... er anvendt for "deltog ikke". Denne kode er anvendt i variable, der er genereret på basis af spørgsmål fra de faser, hvori ikke alle respondenter har deltaget. Koderne 10, 100,... er anvendt for "irrelevant" (et afgivet svar i et tidligere spørgsmål (filter) har medført, at det forhåndenværende spørgsmål ikke skulle besvares; i kodebogen vil der i beskrivelsen af variable, der er genereret på basis af sådanne filtrerede spørgsmål, være en henvisning til filtervariablen på formen FILTER: Vnnn). Koderne 9, 99,... er anvendt for "uoplyst" (spørgsmålet burde være besvaret, men er ikke blevet det). Kodebogens opbygning Undersøgelsens datamateriale er indsamlet gennem besvarelser af et spørgeskema i 3 runder fra december 2001 til december Det er overalt i kodebogen blevet tilstræbt at følge spørgeskemaets struktur.

10 Kodebogens opbygning er herefter som følger: V1 DDA studienummer V2 Sekvensnummer V3-V5 Identifikationsvariable V6-V248 Runde 1 V249-V427 Runde 2 V428-V611 Runde 3 Inden for hver enkelt variabel er det tilstræbt at bringe den fuldstændige spørgsmålstekst fra spørgeskemaet samt interviewervejledninger, hvor disse forekommer. Referencer og forkortelser KODEBOG Referencer til spørgeskemaet findes i spørgsmålsteksten. Identifikationsvariable V0001 DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 5 DDA Studienummer Variablen har for alle respondenter værdien V0002 SEKVENSNUMMER start 6, bredde 4 Sekvensnummer Variablen genereret i DDA til identifikation af hver enkelt svarperson. V0003 SPSSID start 10, bredde 8

11 Spssid Variablen er kodet i intervallet Runde 1 V0004 SURVEYNUMMER start 18, bredde 6 Surveynummer (426 tilfælde) (301 tilfælde) (344 tilfælde) V0005 SERIENUMMER start 24, bredde 5 Serienummer Variablen er kodet i intervallet Screening, runde V0006 FØDSELSÅR start 29, bredde 4 Spm. 0.1: Hvilket år er De født? (årstal) Variablen er kodet i intervallet V0007 SKOLEUDDANNELSE start 33 Spm. 0.2: Hvilken (skole)uddannelse har du senest afsluttet? (Nævn svar muligheder) % antal kode Grundskole (folkeskole, privatskole, efterskole) klasse Erhvervsfaglig uddannelse (håndværkere,

12 butiksuddannet, kontoruddannet, socialog sundhedspersonale m.v.) Studentereksamen (almen, HF, HHX, HTX) Videregående uddannelse op til 4 år Lang videregående uddannelse over 4 år V0008 KØN start 34 Spm. 0.3: Respondentens køn (Noter, spørg ikke) % antal kode Mand Kvinde V0009 HOVEDBESKÆFTIGELSE start 35 Spm. 1.2: Hvad er din nuværende hovedbeskæftigelse % antal kode Studerende (evt. fritidsjob) Har fuldtidsarbejde (inkl. selvst. og freelancere) Har deltidsarbejde Hjemmegående, det var det hele, tak for hjælpen Arbejdsløs, det var det hele, tak for hjælpen Pensionist, det var det hele, tak for hjælpen Har orlov, det var det hele, tak for hjælpen Andet, det var det hele, tak for hjælpen Ved ikke/vil ikke svare, det var det hele, tak for hjælpen V0010 STUDERENDE/ARBEJDE start 36 Studerende eller arbejde

13 % antal kode Uddannelsessted Arbejde V0011 ANTAL GANGE PÅ ARB/STUD start 37, bredde 3 Spm. 1.3: Hvor mange gange om ugen tager De/du hen til Deres/ dit arbejde/uddannelsessted (i alt, uanset hvilket transportmiddel der bruges)? Skriv (Hvis 0. Det var det hele, tak for hjælpen) Variablen er kodet i intervallet V0012 ARB KRAV OM EGEN BIL start 40, manglende data: = 9 Spm. 1.5: Stiller Deres arbejde krav om, at De har rådighed over egen bil i arbejdstiden? (Egen bil inkluderer firmabil. Med krav menes både formelt og uformelt krav om bil, for at kunne udføre sit arbejde. Spørgsmålet stilles ikke til studerende) Ja, så har jeg ikke flere spørgsmål, tak for hjælpen Nej Uoplyst svarprocent: 95 V0013 HAFT PERIODEKORT start 41 Spm. 1.6: Har du haft periodekort (netkort - f.eks. månedskort eller kort der gælder til anden periode) til HT og DSB-S-tog indenfor de seneste 12 måneder? (hvis respondenten har haft klippekort gælder det ikke som periodekort og registreres som "2 nej") % antal kode Ja, så har jeg ikke flere spørgsmål, tak for hjælpen Nej

14 2. Script baseret mål, runde Nu nævner jeg nogle rejsesituationer. For hver rejsesituation bedes du så hurtigt som muligt nævne den transportmåde, der umiddelbart falder dig ind. Der er ingen forkerte svar. Men det er vigtigt, at du svarer så hurtigt du kan og nævner den transportmåde, du først kommer i tanke om. INT: Kategorien "ikke relevant" bruges, hvis respondenten siger han aldrig gør det eller ikke kan gøre det. V0014 HENTE VED HOVEDBANEGÅRD start 42, manglende data: = 99 Spm. 2.1: Hvilket transportmiddel vil du anvende, når du skal hente nogen ved Hovedbanegården? Bil Cykel Motorcykel/knallert Tog S-tog Bus Offentlig transport Gå Andet Ikke relevant Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0015 BESØG ANDEN ENDE HOVEDST start 44, manglende data: = 99 Spm. 2.2: Hvilket transportmiddel vil du anvende, når du skal besøge nogen i den anden ende af hovedstadsområdet? Bil Cykel Motorcykel/knallert Tog S-tog Bus Offentlig transport

15 Gå Andet Ikke relevant Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0016 TAGE TIL STRANDEN start 46, manglende data: = 99 Spm. 2.3: Hvilket transportmiddel vil du anvende, når du skal tage en dag til stranden med nogle venner? Bil Cykel Motorcykel/knallert Tog S-tog Bus Offentlig transport Gå Andet Ikke relevant Ved ikke Uoplyst svarprocent: 100 V0017 HANDLE I KBH CITY start 48, manglende data: = 99 Spm. 2.4: Hvilket transportmiddel vil du anvende, når du skal handle i København i City? Bil Cykel Motorcykel/knallert Tog S-tog Bus Offentlig transport Gå Andet Ikke relevant Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99

16 V0018 TUR TIL NÆRMESTE SKOV start 50, manglende data: = 99 Spm. 2.5: Hvilket transportmiddel vil du anvende, når du skal tage til nærmeste skov for at gå tur? Bil Cykel Motorcykel/knallert Tog S-tog Bus Offentlig transport Gå Andet Ikke relevant Ved ikke Uoplyst svarprocent: 100 V0019 TIL SPORT/FRITIDSAKTIVIT start 52, manglende data: = 99 Spm. 2.6: Hvilket transportmiddel vil du anvende, når du skal til sport eller anden fritidsaktivitet? Bil Cykel Motorcykel/knallert Tog S-tog Bus Offentlig transport Gå Andet Ikke relevant Ved ikke Uoplyst svarprocent: 98 V0020 HANDLE NÆRMESTE SUPERMAR start 54, manglende data: = 99 Spm. 2.7: Hvilket transportmiddel vil du anvende, når du skal handle ind i nærmeste supermarked?

17 Bil Cykel Motorcykel/knallert Tog S-tog Bus Offentlig transport Gå Andet Ikke relevant Ved ikke Uoplyst svarprocent: 100 V0021 TIL NÆRMESTE POSTHUS start 56, manglende data: = 99 Spm. 2.8: Hvilket transportmiddel vil du anvende, når du skal til nærmeste posthus? Bil Cykel Motorcykel/knallert Tog S-tog Bus Offentlig transport Gå Andet Ikke relevant Ved ikke Uoplyst svarprocent: 100 V0022 BESØGE NOGEN I JYLLAND start 58, manglende data: = 99 Spm. 2.9: Hvilket transportmiddel ville du anvende, hvis du skulle besøge nogen i Jylland? Bil Cykel Motorcykel/knallert Tog S-tog Bus Offentlig transport Gå Andet

18 Ikke relevant Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0023 BESØGE SEVÆRDIGHED start 60, manglende data: = 99 Spm. 2.10: Hvilket transportmiddel vil du anvende, når du skal besøge en seværdighed uden for hovedstadsområdet? Bil Cykel Motorcykel/knallert Tog S-tog Bus Offentlig transport Gå Andet Ikke relevant Ved ikke Uoplyst svarprocent: Adfærdsmål, runde Nu kommer der nogle spørgsmål om din transportmåde på forskellige ture. V0024 GANGE ANV OFF.TRA. ARBEJ start 62 Spm. 3.1: Hvor mange gange ud af de sidste 10 gange har du anvendt offentlig transport til turen mellem hjem og arbejde/ uddannelsessted? % antal kode Ingen gang gange gange gange gange

19 gange gange gange gange gange, gå til spm. 4 (V34) Ved ikke V0025 GANGE ANV BIL ARBEJDE/UD start 64, manglende data: >=100 FILTER: V24 Spm. 3.2: Hvor mange gange ud af de sidste 10 gange har du anvendt personbil til turen mellem hjem og arbejde/uddannelsessted? Ingen gang gange gange gange gange gange gange gange gange gange, gå til spm. 4 (V34) Ved ikke Irrelevant svarprocent: 97 (Hvis spm. 3.1 (V24) + spm. 3.2 (V25) = 10, gå til spm. 4 (V34). Hvis mindre end 10 gange i spm. 3.1 (V24) sammenlagt med spm. 3.2 (V25), gå til spm. 3.3 (V26)) V0026 HAR GÅET ARBEJDE/UDDANNE start 67, manglende data: >=10 FILTER: V24, V25 Hvis "Gået" Spm : Hvor mange gange ud af de sidste 10 gange på ture mellem hjem og arbejde har du gået? Ikke nævnt Nævnt Irrelevant

20 svarprocent: 35 V0027 HAR CYKLET ARBEJDE/UDDAN start 69, manglende data: >=10 FILTER: V24, V25 Hvis "Cyklet" Spm : Hvor mange gange ud af de sidste 10 gange på ture mellem hjem og arbejde har du cyklet? Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 35 V0028 HAR KNALLERT/MOT.CYK ARB start 71, manglende data: >=10 FILTER: V24, V25 Hvis "Taget motorcykel/knallert" Spm : Hvor mange gange ud af de sidste 10 gange på ture mellem hjem og arbejde har du taget motorcykel/knallert? Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 35 V0029 HAR ANDEN TRA.PORTFORM A start 73, manglende data: >=10 FILTER: V24, V25 Hvis "Anden transportform" Spm : Hvor mange gange ud af de sidste 10 gange på ture mellem hjem og arbejde har du brugt anden transportform?

21 Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 35 V0030 GANGE GÅET ARB/UDDANNELS start 75, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V24, V25, V26 Spm : Hvor mange gange ud af de sidste 10 gange på ture mellem hjem og arbejde har du gået? gang gange gange gange gange gange gange gange gange gange Uoplyst Irrelevant svarprocent: 3 V0031 GANGE CYKLET ARB/UDDANNE start 78, manglende data: >=100 FILTER: V24, V25, V27 Spm : Hvor mange gange ud af de sidste 10 gange på ture mellem hjem og arbejde har du cyklet? gang gange gange gange gange gange gange gange gange gange Irrelevant svarprocent: 31

22 V0032 GANGE KNALLERT ARB/UDDAN start 81, manglende data: >=100 FILTER: V24, V25, V28 Spm : Hvor mange gange ud af de sidste 10 gange på ture mellem hjem og arbejde har du taget motorcykel/knallert? gang gange gange gange gange gange gange gange gange gange Irrelevant svarprocent: 1 V0033 GANGE ANDEN TRANSPORT AR start 84, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V24, V25, V29 Spm : Hvor mange gange ud af de sidste 10 gange på ture mellem hjem og arbejde har du brugt anden transportform? gang gange gange gange gange gange gange gange gange gange Uoplyst Irrelevant svarprocent: 1 V0034 GANGE OFF. TRA. INDKØB start 87

23 Spm. 4.1: Hvor mange gange ud af de sidste 10 indkøbsture har du anvendt offentlig transport? (INT: Indkøbsture er lige fra indkøb af mælk og brød til møbler osv.) % antal kode Ingen gang gange gange gange gange gange gange gange gange gange, gå til spm. 5 (V44) Ved ikke Ikke relevant V0035 GANGE BIL INDKØB start 89, manglende data: >=100 FILTER: V34 Spm. 4.2: Hvor mange gange ud af de sidste 10 indkøbsture har du anvendt personbil? (INT: Indkøbsture er lige fra indkøb af mælk og brød til møbler osv.) Ingen gang gange gange gange gange gange gange gange gange gange, gå til spm. 5 (V44) Ved ikke Ikke relevant Irrelevant svarprocent: 99 (Hvis spm. 4.1 (V34) + spm. 4.2 (V35) = 10, gå til spm. 5 (V44). Hvis mindre end 10 gange i spm. 4.1 (V34) sammenlagt

24 med spm. 4.2 (V35), gå til spm. 4.3 (V36)) V0036 HAR GÅET INDKØB start 92, manglende data: >=10 FILTER: V34, V35 Hvis "Gået" Spm : Hvor mange gange ud af de sidste 10 indkøbsture har du gået? Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 56 V0037 HAR CYKLET INDKØB start 94, manglende data: >=10 FILTER: V34, V35 Hvis "Cyklet" Spm : Hvor mange gange ud af de sidste 10 indkøbsture har du cyklet? Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 56 V0038 HAR KNALLERT INDKØB start 96, manglende data: >=10 FILTER: V34, V35 Hvis "Taget motorcykel/knallert" Spm : Hvor mange gange ud af de sidste 10 indkøbsture har du taget motorcykel/knallert? Ikke nævnt Nævnt Irrelevant

25 svarprocent: 56 V0039 HAR ANDEN TRANSPORT INDK start 98, manglende data: >=10 FILTER: V34, V35 Hvis "Anden transportform" Spm : Hvor mange gange ud af de sidste 10 indkøbsture har du brugt anden transportform? Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 56 V0040 GANGE GÅET INDKØB start 100, manglende data: >=100 FILTER: V34, V35, V36 Spm : Hvor mange gange ud af de sidste 10 indkøbsture har du gået? gang gange gange gange gange gange gange gange gange gange Irrelevant svarprocent: 31 V0041 GANGE CYKLET INDKØB start 103, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V34, V35, V37 Spm : Hvor mange gange ud af de sidste 10 indkøbsture har du cyklet?

26 gang gange gange gange gange gange gange gange gange gange Uoplyst Irrelevant svarprocent: 30 V0042 GANGE KNALLERT INDKØB start 106, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V34, V35, V38 Spm : Hvor mange gange ud af de sidste 10 indkøbsture har du taget motorcykel/knallert? gang gange gange gange gange gange gange gange gange Irrelevant svarprocent: 0 V0043 GANGE ANDEN TRANSPORT IN start 108, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V34, V35, V39 Spm : Hvor mange gange ud af de sidste 10 indkøbsture har du brugt anden transportform? gang gange gange gange gange

27 gange gange gange gange gange Uoplyst Irrelevant svarprocent: 1 V0044 GANGE OFF.TRA. TURE <100 start 111 Spm. 5.1: Hvor mange gange ud af de sidste 10 gange har du anvendt offentlig transport til fritidsture på under 100 km? (INT: Med fritidsture menes ture til sport, kultur, venner familie, skovture, aftenskoler osv.) % antal kode Ingen gang gange gange gange gange gange gange gange gange gange, gå til spm. 6 (V54) Ved ikke Ikke relevant V0045 GANGE BIL TURE <100KM start 113, manglende data: >=100 FILTER: V44 Spm. 5.1: Hvor mange gange ud af de sidste 10 gange har du anvendt personbil til fritidsture på under 100 km? Ingen gang gange gange gange gange gange gange

28 gange gange gange, gå til spm. 6 (V54) Ved ikke Ikke relevant Irrelevant svarprocent: 97 (Hvis spm. 5.1 (V44) + spm. 5.2 (V45) = 10, gå til spm. 6 (V54). Hvis mindre end 10 gange i spm. 5.1 (V44) sammenlagt med spm. 5.2 (V45), gå til spm. 5.3 (V46)) V0046 HAR GÅET TURE <100KM start 116, manglende data: >=10 FILTER: V44, V45 Hvis "Gået" Spm : Hvor mange gange ud af de sidste 10 fritidsture har du gået? Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 30 V0047 HAR CYKLET TURE <100KM start 118, manglende data: >=10 FILTER: V44, V45 Hvis "Cyklet" Spm : Hvor mange gange ud af de sidste 10 fritidsture har du cyklet? Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 30 V0048 HAR KNALLERT TURE <100KM start 120, manglende data: >=10 FILTER: V44, V45

29 Hvis "Taget motorcykel/knallert" Spm : Hvor mange gange ud af de sidste 10 fritidsture har du taget motorcykel/knallert? Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 30 V0049 HAR ANDEN TRA TURE <100K start 122, manglende data: >=10 FILTER: V44, V45 Hvis "Anden transportform" Spm : Hvor mange gange ud af de sidste 10 fritidsture har du brugt anden transportform? Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 30 V0050 GANGE GÅET TURE <100KM start 124, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V44, V45, V46 Spm : Hvor mange gange ud af de sidste 10 fritidsture har du gået? gang gange gange gange gange gange gange gange gange gange Uoplyst Irrelevant

30 svarprocent: 8 V0051 GANGE CYKLET TURE <100KM start 127, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V44, V45, V47 Spm : Hvor mange gange ud af de sidste 10 fritidsture har du cyklet? gang gange gange gange gange gange gange gange gange gange Uoplyst Irrelevant svarprocent: 21 V0052 GANGE KNALLERT TURE <100 start 130, manglende data: >=10 FILTER: V44, V45, V48 Spm : Hvor mange gange ud af de sidste 10 fritidsture har du taget motorcykel/knallert? gang gange gange gange gange gange gange gange gange Irrelevant svarprocent: 0 V0053 GANGE ANDEN TRA TURE <10 start 132, manglende data: = 99 eller >=100

31 FILTER: V44, V45, V49 Spm : Hvor mange gange ud af de sidste 10 fritidsture har du brugt anden transportform? gang gange gange gange gange gange gange gange gange gange Uoplyst Irrelevant svarprocent: 3 V0054 GANGE OFF.TRA. TURE >100 start 135 Spm. 6.1: Hvor mange gange ud af de sidste 5 gange har du anvendt offentlig transport til fritidsture på over 100 km? (INT: F.eks besøg hos venner, besøge seværdigheder etc.. Kategorien "ikke relevant" bruges hvis respondenten siger at han aldrig gør det) % antal kode Ingen gang gange gange gange gange, gå til spm. 7 (V63) Ved ikke Ikke relevant, gå til spm. 7 (V63) V0055 GANGE BIL TURE >100KM start 136, manglende data: >=10 FILTER: V54 Spm. 6.2: Hvor mange gange ud af de sidste 5 gange har du anvendt personbil som transportmiddel til fritidsture på over 100 km? (INT: F.eks besøg hos venner, besøge seværdigheder etc..

32 Kategorien "ikke relevant" bruges hvis respondenten siger at han aldrig gør det) Ingen gang gange gange gange gange, gå til spm. 7 (V63) Ved ikke Ikke relevant, gå til spm. 7 (V63) Irrelevant svarprocent: 95 (Hvis spm. 6.1 (V54) + spm. 6.2 (V55) = 5, gå til spm. 7 (V63). Hvis mindre end 5 gange i spm. 6.1 (V54) sammenlagt med spm. 6.2 (V55), gå til spm. 6.3 (V56)) V0056 HAR GÅET TURE >100KM start 138, manglende data: >=10 FILTER: V54, V55 Hvis "Gået" Spm : Hvor mange gange ud af de sidste 5 fritidsture har du gået? Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 7 V0057 HAR CYKLET TURE >100KM start 140, manglende data: >=10 FILTER: V54, V55 Hvis "Cyklet" Spm : Hvor mange gange ud af de sidste 5 fritidsture har du cyklet? Ikke nævnt Nævnt Irrelevant

33 svarprocent: 7 V0058 HAR KNALLERT TURE >100KM start 142, manglende data: >=10 FILTER: V54, V55 Hvis "Taget motorcykel/knallert" Spm : Hvor mange gange ud af de sidste 5 fritidsture har du taget motorcykel/knallert? Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 7 V0059 HAR ANDEN TRA TURE >100K start 144, manglende data: >=10 FILTER: V54, V55 Hvis "Anden transportform" Spm : Hvor mange gange ud af de sidste 5 fritidsture har du brugt anden transportform? Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 7 V0060 GANGE CYKLET TURE >100KM start 146, manglende data: >=10 FILTER: V54, V55, V57 Spm : Hvor mange gange ud af de sidste 5 fritidsture har du cyklet? gang gange gange gange gange

34 Irrelevant svarprocent: 1 V0061 GANGE KNALLERT TURE >100 start 148, manglende data: >=10 FILTER: V54, V55, V58 Spm : Hvor mange gange ud af de sidste 5 fritidsture har du taget motorcykel/knallert? gang gange gange gange gange Irrelevant svarprocent: 0 V0062 GANGE ANDEN TRA TURE >10 start 150, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V54, V55, V59 Spm : Hvor mange gange ud af de sidste 5 fritidsture har du brugt anden transportform? gang gange gange gange gange Uoplyst Irrelevant svarprocent: 3 7. Vanemål, runde Jeg vil nu bede dig angive, hvor enig eller uenig du er i en række påstande om at anvende bil som transportmiddel til arbejde/uddannelsessted. Du skal svare på en skala med 5 svarmuligheder. Svarmulighederne er: helt uenig, delvist

35 uenig, hverken enig eller uenig, delvist enig, helt enig. V0063 ANVENDER TIT BIL start 152 Spm. 7.1: Jeg anvender tit bil som transportmiddel mellem mit hjem og mit arbejde/uddannelsessted % antal kode Helt uenig Delvist uenig Hverken enig eller uenig Delvist enig Helt enig Ved ikke V0064 ANVENDER AUTOMATISK BIL start 153, manglende data: = 9 Spm. 7.2: Jeg anvender automatisk bil som transportmiddel mellem mit hjem og mit arbejde/uddannelsessted Helt uenig Delvist uenig Hverken enig eller uenig Delvist enig Helt enig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 100 V0065 VÆRE VANSKELIGT EJ BIL start 154, manglende data: = 9 Spm. 7.3: Det ville være anstrengende at lade være med at anvende bil som transportmiddel mellem mit hjem og mit arbejde/uddannelsessted Helt uenig Delvist uenig Hverken enig eller uenig Delvist enig Helt enig

36 Ved ikke Uoplyst svarprocent: 100 V0066 RUTINE AT ANVENDE BIL start 155 Spm. 7.4: At anvende bil som transportmiddel mellem mit hjem og mit arbejde/uddannelsessted hører til mine rutiner % antal kode Helt uenig Delvist uenig Hverken enig eller uenig Delvist enig Helt enig Ved ikke V0067 SVÆRT EJ ANVENDE BIL start 156, manglende data: = 9 Spm. 7.5: Jeg ville finde det svært ikke at anvende bil som transportmiddel mellem mit hjem og mit arbejde/uddannelsessted Helt uenig Delvist uenig Hverken enig eller uenig Delvist enig Helt enig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 100 V0068 ANVENDE BIL TYPISK MIG start 157, manglende data: = 9 Spm. 7.6: At anvende bil som transportmiddel mellem mit hjem og mit arbejde/uddannelsessted er noget, som er typisk mig Helt uenig Delvist uenig Hverken enig eller uenig

37 Delvist enig Helt enig Ved ikke Uoplyst svarprocent: 100 V0069 HAR ANVENDT BIL LANG TID start 158 Spm. 7.7: At anvende bil som transportmiddel mellem mit hjem og mit arbejde/uddannelsessted er noget, jeg har gjort i lang tid % antal kode Helt uenig Delvist uenig Hverken enig eller uenig Delvist enig Helt enig Ved ikke Intention - direkte, runde 1 Nu kommer nogle spørgsmål om offentlig transport. V0070 PLAN OFF.TRA. ARB/UDDANN start 159 Spm. 8.1: Hvor mange gange ud af de næste 10 gange planlægger du at køre med offentlig transport til arbejde/uddannelsessted? % antal kode Ingen gang gange gange gange gange gange gange gange gange gange

38 Ikke relevant Ved ikke V0071 HVOR OFTE VIL OFF.TRA. start 161 Spm. 8.2: Hvis du ser på den næste måned, hvor ofte tror du så du vil anvende offentlig transport til turene mellem hjem og arbejde/uddannelsested? % antal kode Aldrig (0%) Få gange (under 10%) Ca. en femtedel af gangene (20%) Ca. en fjerdedel af gangene (25%) Ca. en tredje del (33%) Ca. halvdelen (50%) Ca. to tredjedele (66%) Ca. tre fjerdedele (75%) Ca. fire femtedele (80%) Næsten alle gange over (90%) Hver gang (100%) Ved ikke Ikke relevant Implementeringsintention, runde FILTER: Spørgsmålsbatteri 9 stilles til hver anden af de, der har svaret "flere end ingen gange" i spm. 8.1 (V70) og/eller spm. 8.2 (V71). KVOTE: Spørgsmålsbatteri 9 stilles til maks. 300 respondenter. V0072 DATO VIL BRUGE OFF.TRA. start 163, bredde 8, tekstfelt FILTER: V70, V71 Spm. 9.1: Hvilken dato planlægger du at bruge offentlige transportmidler til turen mellem hjem og arbejde næste gang? INT: Eksempel: 1. januar skrives som et tal i hver felt. Variablen indeholder en liste over datoer.

39 V0073 TIDSPUNKT VIL BRUGE OFF. start 171, manglende data: >=10 FILTER: V70, V71 Spm. 9.2: Hvilket tidspunkt på døgnet vil det være? Kl. 6-9 (9 inkl.) Kl (12 inkl.) Kl (15 inkl.) Kl (18 inkl.) Kl (24 inkl.) Kl (6 excl.) Ved ikke Irrelevant/deltog ikke svarprocent: 14 V0074 TYPER OFF.TRA. VIL BRUGE start 173, manglende data: >=10 FILTER: V71, V72 Spm. 9.3: Hvilke typer offentlig transport planlægger du at bruge? Tog S-tog Bus Ved ikke Irrelevant/deltog ikke svarprocent: 14 V0075 KOMMUNE TUR STARTE start 175, manglende data: >=100 FILTER: V71, V72 Spm. 9.4: Fra hvilken kommune planlægger du at starte turen? Albertslund Ballerup Brøndby Dragør Frederiksberg

40 Gentofte Gladsaxe Glostrup Herlev Hvidovre Høje Tåstrup Ishøj Københavns Ledøje-Smørum Lyngby-Tårbæk Rødovre Søllerød Tårnby Vallensbæk Vanløse Anden kommune Ved ikke Irrelevant/deltog ikke svarprocent: 14 V0076 KOMMUNE TUR SLUTTE start 178, manglende data: >=100 FILTER: V71, V72 Spm. 9.5: I hvilken kommune planlægger du at afslutte turen? Albertslund Ballerup Brøndby Dragør Frederiksberg Gentofte Gladsaxe Glostrup Herlev Hvidovre Høje Tåstrup Ishøj Københavns Ledøje-Smørum Lyngby-Tårbæk Rødovre Søllerød Tårnby Vallensbæk Vanløse Anden kommune Ved ikke Irrelevant/deltog ikke svarprocent: 14

41 10. Direkte attitudemål, runde 1 - Nu vil jeg bede dig besvare nogle spørgsmål om din personlige holdning til at anvende offentlig transport. V0077 PRAKTISK OFF.TRANSPORT start 181 Spm. 10.1: Hvor praktisk eller upraktisk er det for dig at anvende offentlig transport på turen mellem hjem og arbejde/ uddannelsessted INT: Hvis respondenten siger at han/hun ikke tager offentlig transport siges: "derfor kan du jo godt have en holdning til det". Spørgsmålene drejer sig om hvordan respondenten synes det er for ham/hende. % antal kode Meget upraktisk Lidt upraktisk Hverken praktisk eller upraktisk Lidt praktisk Meget praktisk Ved ikke V0078 RIGTIGT OFF. TRANSPORT start 182 Spm. 10.2: Hvor rigtigt eller forkert er det for dig at anvende offentlig transport på turen mellem hjem og arbejde/uddannelsessted % antal kode Meget forkert Lidt forkert Hverken rigtigt eller forkert Lidt rigtig Meget rigtigt Ved ikke

42 V0079 GODT OFF. TRANSPORT start 183 Spm. 10.3: Hvor godt eller dårligt er det for dig at anvende offentlig transport på turen mellem hjem og arbejde/uddannelsessted % antal kode Meget dårligt Lidt dårligt Hverken godt eller dårligt Lidt godt Meget godt Ved ikke V0080 FORDELAGTIGT OFF. TRANSP start 184 Spm. 10.4: Hvor fordelagtigt eller ufordelagtigt er det for dig at anvende offentlig transport på turen mellem hjem og arbejde/uddannelsessted % antal kode Meget ufordelagtigt Lidt ufordelagtigt Hverken fordelagtigt eller ufordelagtigt Lidt fordelagtigt Meget fordelagtigt Ved ikke V0081 KOMFORTABELT OFF. TRANSP start 185 Spm. 10.5: Hvor komfortabelt eller ukomfortabelt er det for dig at anvende offentlig transport på turen mellem hjem og arbejde/uddannelsessted % antal kode Meget ukomfortabelt Lidt ukomfortabelt

43 Hverken komfortabelt eller ukomfortabelt Lidt komfortabelt Meget komfortabelt Ved ikke Social norm og kontrol, runde Du bedes nu angive hvor enig eller uenig du er i følgende påstande. V0082 OMGANGSKREDS FORV. OFF.T start 186 Spm. 11.1: De fleste af dem jeg omgås, forventer at jeg tager offentlig transport på arbejde hvis valget står mellem bilen og offentlige transportmidler % antal kode Helt uenig Delvist uenig Hverken enig eller uenig Delvist enig Helt enig Ved ikke V0083 OMGANGSKREDS BRUG OFF.TR start 187 Spm. 11.2: De fleste af dem jeg omgås tager offentlig transport på arbejde hvis valget står mellem bilen og offentlige transportmidler % antal kode Helt uenig Delvist uenig Hverken enig eller uenig Delvist enig Helt enig

44 Ved ikke V0084 KUNNE NEMT OFF.TRANSPORT start 188 Spm. 12.1: Hvis jeg ville, kunne jeg nemt tage offentlig transport mellem hjem og arbejde/uddannelsessted inden for den næste måned % antal kode Helt uenig Delvist uenig Hverken enig eller uenig Delvist enig Helt enig Ved ikke V0085 LET/SVÆRT OFF.TRANSPORT start 189 Spm. 12.2: Hvor let eller svært vil det være for dig at tage offentlig transport på turen mellem hjem og arbejde inden for den næste måned % antal kode Meget svært Lidt svært Hverken svært eller let Lidt let Meget let Ved ikke Påstande om din anvendelse af offentlig transport, runde 1 Nu kommer nogle udsagn om anvendelsen af offentlige transport på turen mellem dit hjem og dit arbejde/uddannelsessted inden for den næste måned

45 V0086 GODT TRANSPORTID LÆNGERE start 190 Spm. 13.1: Hvor godt eller dårligt er det for dig, hvis transporttiden bliver længere ved brug af offentlig transport? % antal kode Meget dårligt Overvejende dårligt Hverken godt eller dårligt Overvejende godt Meget godt Ved ikke V0087 GODT MILJØVENLIG TRANSPO start 191 Spm. 13.2: Hvor godt eller dårligt er det for dig, at transportmidlet er miljøvenligt? % antal kode Meget dårligt Overvejende dårligt Hverken godt eller dårligt Overvejende godt Meget godt Ved ikke V0088 GODT FORSINKELSER OFF.TR start 192 Spm. 13.3: Hvor godt eller dårligt er det for dig, hvis du bliver udsat for forsinkelser, når du bruger offentlig transport? % antal kode Meget dårligt Overvejende dårligt Hverken godt eller dårligt

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

DDA-17644 --------- Datamateriale -------------

DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med ------------ ------- -- ----------- - ----------- --- køb, 2002 ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-12517 --------- Datamateriale -------------

DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002 ------------ ------ --- ---------- -- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ----

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- DDA-19642 --------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- -----------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- DDA-2259 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1339 -------- Datamateriale ------------- Ferieundersøgelsen, 1985 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Danmarks Statistik PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24772 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 2009) ------ ------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sanne Lund Clement PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ----

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- -----

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ----

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-18469 --------- Datamateriale -------------

DDA-18469 --------- Datamateriale ------------- DDA-18469 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsløshed, tilbagetrækning og medborgerskab, 1999-2000 -------------- --------------- -- -------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-24111 --------- Datamateriale -------------

DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- Sundhedsprofil for Region Nordjylland og -------------- --- ------ ----------- -- 11 nordjyske kommuner, 2006-2007 -- --------- --------- --------- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-20299 --------- Datamateriale -------------

DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, 2006 ------- - --------- -- ----- --- ------ -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ----

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- DDA-11850 --------- Datamateriale ------------- Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3132 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen

Læs mere

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- ---------

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- -------

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- DDA-0207 -------- Datamateriale ------------- Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen. DDA-0165 -------- Datamateriale ------------- Test af økonomiske hypoteser vedrørende ---- -- ---------- --------- ---------- aktiemarkedet 1973-75 ------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18425 --------- Datamateriale ------------- Turisters kulturforbrug 2004 --------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Peter Hansen, Wonderful Copenhagen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-23581 --------- Datamateriale -------------

DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt muslimer --- --------- ---- ----- ------------ ------ -------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anders

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18456 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004) ------------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- ---------

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds-

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- DDA-16844 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21137 --------- Datamateriale -------------

DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- Nye muligheder og udfordringer for den enkelte i --- ---------- -- ------------ --- --- ------- - pensionssystemet, 2006 ----------------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-15196 --------- Datamateriale -------------

DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår blandt nutidens og fremtidens ældre, 2003 ---------- ------ -------- -- ---------- ------ ---- (Ældredatabasen, 2. runde) ---------------- --

Læs mere