Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "246-042. www.adexi.eu"

Transkript

1 -0 DK Håndmikser med automatisk ledningsoprul... SE Elvisp with automatisk sladdupprullning... NO Håndmikser med ledningsopprulling... 8 FI Sähkövatkain, autom. virtajohdon kelaus... UK Handmixer with cord auto-rewind... DE Handmixer mit Kabelaufrollung...7 PL Mikser rêczny z wci¹ganym przewodem...

2 INDLEDNING For at du kan få mest mulig glæde af dit nye apparat, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager apparatet i brug. Vær særligt opmærksom på sikkerhedsforanstaltningerne. Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske din viden om apparatets funktioner. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Læs hele brugsanvisningen igennem. Forkert brug af apparatet kan medføre personskade og skade på apparatet. Anvend kun apparatet til det, det er beregnet til. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der opstår som følge af forkert brug eller håndtering (se også under Reklamationsbestemmelser). Brug ikke andet tilbehør end det, der anbefales af producenten. Apparatet må kun sluttes til 0 V, 0 Hz. Når apparatet er i brug, bør det holdes under konstant opsyn. Vær særligt opmærksom på børn i nærheden. Tag stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug, når du skifter tilbehør, og før du rengør apparatet. Apparatet må ikke nedsænkes i vand eller anden væske, og der må ikke trænge vand ind i apparatets elektriske kredsløb eller kontakter, da det kan medføre brand eller elektrisk stød. Brug ikke apparatet, hvis tilbehøret ikke er monteret, og brug det ikke uden en skål. Brug ikke apparatet, hvis ledningen eller apparatet er beskadiget. Hvis apparatet ikke fungerer korrekt eller er beskadiget, skal du indlevere det til reparation hos en autoriseret reparatør. Hvis apparatet misbruges eller anvendes på andre måder end dem, der er beskrevet i denne brugsanvisning, påtager vi os intet ansvar for eventuelle skader. Hold apparatet og ledningen væk fra varme overflader (såsom kogeplader) og andre varmekilder. Undlad at trække i ledningen, når du tager stikket ud af stikkontakten. Lad ikke ledningen hænge ud over bordkanten. Apparatet må ikke anvendes udendørs eller til erhvervsbrug. Apparatet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Fjern piskeris og dejkroge fra apparatet, før du rengør dem. Brug af tilbehør, der ikke anbefales eller sælges af producenten, medfører risiko for brand, elektrisk stød eller personskade. ADVARSEL! Når du har slukket for apparatet, må du ikke berøre tilbehøret, før det er holdt op med at dreje rundt. ADVARSEL! Lad ikke apparatet køre i mere end minutter ad gangen. Sluk for apparatet, og lad det køle af, før du bruger det igen. DK Ledning, stik og stikkontakt Kontrollér jævnligt, om ledningen og stikket er beskadiget, og brug ikke apparatet, hvis dette er tilfældet, eller hvis det har været tabt eller er blevet beskadiget på anden måde. Hvis apparatet, ledningen eller stikket er beskadiget, skal apparatet efterses og om nødvendigt repareres af en autoriseret reparatør, da der ellers er risiko for at få elektrisk stød. Forsøg aldrig at reparere apparatet selv. Kontrollér, at det ikke er muligt at trække i eller snuble over apparatets ledning eller en eventuel forlængerledning. Undlad at trække i ledningen, når du tager stikket ud af stikkontakten, men tag fat om selve stikket. Undlad at rulle ledningen sammen eller omkring apparatet. OVERSIGT OVER APPARATETS DELE 9 7 Figur : Profil Figur : Betjeningsknapper. Piskeris. Knappen EJECT (frigørelsesknap). Hastighedsvælger. Knappen BURST (pulsfunktion). Greb. Knap til ledningsoprul 7. Luftspjæld 8. Ledning med ledningsoprul 9. Skridsikker støtte 0. Dejkroge 8 0 Figur Tilbehør og opbevaringsboks

3 FØR FØRSTE ANVENDELSE Læs sikkerhedsanvisningerne grundigt igennem. Rengør piskerisene, dejkrogene, og skåle i varmt sæbevand, før du tager apparatet i brug. Skyl delene grundigt, og tør dem. BRUGSANVISNING Sådan monterer du piskerisene/dejkrogene. Sørg for, at stikket er taget ud af stikkontakten. ADVARSEL! Risiko for personskade: Tag stikket ud af stikkontakten, før du rører ved piskerisene eller andet tilbehør. Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre brækkede knogler, sår eller skrammer.. Indstil hastighedsvælgeren på OFF.. Isæt et piskeris/en dejkrog ad gangen. Før den spidse ende ind i hullet i bunden af apparatet. Tryk og drej samtidig let, indtil piskeriset klikker på plads. Manchet PULSFUNKTION Tryk på knappen Burst og hold den inde, hvis du vil øge hastigheden midlertidigt. Så snart du slipper knappen, går håndmikseren tilbage til den hastighed, den er indstillet til. BEMÆRK! Undgå at bruge knappen Burst i mere end to minutter ad gangen, da motoren ellers kan blive overophedet. OPRETSTÅENDE PLACERING Håndmikseren er beregnet til at stå oprejst. Den kan stå på bordet, mens du tilsætter ingredienser eller kigger i opskriften. SLUK for håndmikseren. Stil derefter håndmikseren oprejst ved siden af røreskålen, så det monterede tilbehør vender ind over skålen. Stil ALDRIG håndmikseren fra dig, mens den stadig kører. AFMONTERING AF PISKERISENE/DEJKROGENE. Tag stikket ud af stikkontakten.. Indstil hastighedsvælgeren på positionen OFF.. Skrab tilbehøret rent med en dejskraber.. Tilbehøret fjernes ved at tage fat foroven på tilbehøret med den ene hånd og trykke på knappen EJECT med den anden hånd. BEMÆRK! Tryk ALDRIG på frigørelsesknappen, mens håndmikseren kører. Figur Monter dejkrogene Bemærk! Sæt piskerisene/dejkrogene med manchet i den store åbning, og sæt piskerisene/dejkrogene uden manchet i den lille åbning. LEDNINGSOPRUL Håndmikseren er udstyret med ledningsoprul, så det er nemt at opbevare den. For at rulle ledningen ind skal du tage ledningen ud af stikkontakten og holde i den med den ene hånd, mens du trykker på knappen til ledningsoprul med den anden hånd. Hold forsigtigt fast i ledningen, mens den køres ind i håndmikseren. Hvis ledningen sidder fast under oprulningen, skal du slippe knappen og trykke på den igen, indtil ledningen er rullet helt ind. BEMÆRK! Undgå at trække ledningen for langt ud, da det kan beskadige ledningen. FORSIGTIG! Børn må ikke bruge funktionen til ledningsoprul, da ledningsenden kan forårsage personskade. GENEREL BRUGSVEJLEDNING Sæt piskerisene eller dejkrogene ned i ingredienserne, før du tænder for apparatet, for at undgå sprøjt og stænk. Start apparatet på lav hastighed. Flere ingredienser kan tilsættes langsomt, mens apparatet kører. Sluk for apparatet efter behov. Skrab skålens sider og bund med en dejskraber. Indstil hastighedsknappen på OFF, når du er færdig med at røre eller piske, og vent, indtil tilbehøret holder op med at dreje rundt, før du løfter håndmikseren op af skålen. Fyld ikke skålen helt op med ingredienser, da det kan overbelaste motoren. Find den rette hastighed i denne brugsanvisning. Brug en stor røreskål, så det er nemmere at blande ingredienserne. Smør og margarine skal have stuetemperatur. Tilsæt mel lidt ad gangen, og rør dejen grundigt sammen, før der tilsættes mere. Advarsel! Stik ikke knive eller metalredskaber ned i skålen, mens apparatet kører. Bemærk! Sørg for, at håndmikseren er indstillet på OFF, og stikket er taget ud af stikkontakten, før du fjerner tilbehøret.

4 Følgende hastighedsguide er et forslag til valg af den bedste hastighed til den enkelte opgave. Start med hastighed, og øg til den ønskede hastighed. Hastighed OFF RENGØRING Tag altid stikket ud af stikkontakten før rengøring. Rengør piskerisene og dejkrogene i varmt sæbevand eller i opvaskemaskinen. ADVARSEL! Apparatet må ikke nedsænkes i vand. Rengør apparatets udvendige flader med en blød, fugtig klud. Brug ikke skrappe eller slibende rengøringsmidler. OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE OG GENBRUG AF DETTE PRODUKT Bemærk, at dette Adexi-produkt er forsynet med dette symbol: Beskrivelse Off Klar til frigørelse LAV hastighed til blanding af tørre ingredienser, muffins og hurtige brød Til røring af smør og sukker, de fleste former for småkagedej MELLEMHØJ hastighed til de fleste færdigkøbte kageblandinger Glasur og kartoffelmos, æltning af dej HØJ hastighed til piskning af æggehvider, æltning af dej, piskning af fløde Det betyder, at produktet ikke må kasseres sammen med almindeligt husholdningsaffald, da elektrisk og elektronisk affald skal bortskaffes særskilt. I henhold til WEEE-direktivet skal hver medlemsstat sikre korrekt indsamling, genvinding, håndtering og genbrug af elektrisk og elektronisk affald. Private husholdninger i EU kan gratis aflevere brugt udstyr på særlige genbrugsstationer. I visse medlemsstater kan du i visse tilfælde returnere det brugte udstyr til den forhandler, du købte det af, på betingelse af at du køber nyt udstyr. Kontakt forhandleren, distributøren eller de kommunale myndigheder for at få yderligere oplysninger om, hvordan du skal håndtere elektrisk og elektronisk affald. REKLAMATIONSRETTEN GÆLDER IKKE: Hvis ovennævnte ikke iagttages. Hvis apparatet har været misligholdt, udsat for voldsom behandling eller lidt anden form for overlast. Hvis fejl i apparatet er opstået på grund af fejl på ledningsnettet. Hvis der har været foretaget uautoriserede indgreb i apparatet. REKLAMATIONSBESTEMMELSER Reklamationsretten gælder ikke: Hvis ovennævnte ikke iagttages. Hvis der har været foretaget uautoriserede indgreb i apparatet. Hvis apparatet har været misligholdt, udsat for en voldsom behandling eller lidt anden form for overlast. Hvis fejl i apparatet er opstået på grund af fejl på ledningsnettet. Da vi hele tiden udvikler vores produkter på funktions- og designsiden, forbeholder vi os ret til at foretage ændringer i produktet uden forudgående varsel. SPØRGSMÅL & SVAR Har du spørgsmål omkring brugen af apparatet, som du ikke kan finde svar på i denne brugsanvisning, findes svaret muligvis på vores hjemmeside Du finder svaret ved at klikke på "Spørgsmål & svar" i menuen "Forbrugerservice", hvor de oftest stillede spørgsmål er vist. På vores hjemmeside finder du også kontaktinformation, hvis du har brug for at kontakte os vedrørende teknik, reparation, tilbehør og reservedele. IMPORTØR Adexi group Vi tager forbehold for trykfejl.

5 INTRODUKTION För att du ska få ut så mycket som möjligt av din nya apparat ber vi dig att du innan du använder den för första gången läser igenom denna bruksanvisning. Var speciellt uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna. Vi rekommenderar även att du sparar bruksanvisningen för framtida behov, så att du längre fram kan friska upp minnet beträffande apparatens funktioner. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs noga igenom hela bruksanvisningen. Felaktig användning av apparaten kan leda till personskador och skador på apparaten. Använd apparaten endast för dess avsedda ändamål. Tillverkaren ansvarar inte för personskador eller materiella skador som uppstår till följd av felaktig användning eller hantering (se även Garantivillkor). Använd inga andra tillbehör än dem som rekommenderas av tillverkaren. Apparaten får endast anslutas till 0 V, 0 Hz. Låt aldrig apparaten stå obevakad när den är igång och håll barn under uppsikt. Dra ur stickproppen från vägguttaget när apparaten inte används, när du sätter på eller tar av tillbehör samt innan du rengör apparaten. Undvik brand eller elstöt genom att inte sänka ner apparatens stomme i vatten eller någon annan vätska. Låt inte vatten komma i kontakt med elektriska anslutningar eller strömbrytare. Använd aldrig elvispen utan tillbehör och skål. Använd inte apparaten om sladden eller själva apparaten är skadad. Om apparaten inte fungerar eller har blivit skadad, kontakta ett auktoriserat servicecenter för alla reparationer. Om apparaten missbrukas eller används på något annat sätt än vad som beskrivs i denna bruksanvisning, ges ingen ersättning för eventuella skador. Se till att elvispens stomme eller strömsladd inte kommer i kontakt med heta ytor (t.ex. spisplattor) eller någon annan form av värmekälla. Koppla inte bort apparaten från nätströmmen genom att dra i strömsladden. Se upp så att strömsladden inte hänger ut över arbetsområdets främre kant. Apparaten lämpar sig inte för kommersiellt bruk eller bruk utomhus. Apparaten är endast avsedd för användning i hemmet. Ta av vispar eller degkrokar från elvispen innan du diskar dem. Användning av tillbehör som inte rekommenderas eller säljs av tillverkaren kan leda till brand, elstötar eller skador. VARNING: När du har stängt av apparaten ska du alltid låta tillbehören stanna helt innan du försöker röra dem. VARNING: Använd inte elvispen längre än minuter i sträck. Stäng alltid av motorn och låt den svalna innan du använder apparaten på nytt. SE Sladd, stickkontakt och eluttag Kontrollera regelbundet att sladd och kontakt inte är skadade och använd inte apparaten om en skada upptäcks eller om den har tappats i golvet eller skadats på något annat sätt. Om apparaten, sladden eller stickkontakten är skadade, måste apparaten undersökas och om nödvändigt repareras av en auktoriserad reparatör. I annat fall finns risk för elektriska stötar. Försök aldrig reparera apparaten själv. Kontrollera att ingen riskerar att snubbla över apparatens sladd eller en eventuell förlängningssladd. Undvik att dra i sladden när stickkontakten skall dras ur vägguttaget. Håll i stickkontakten i stället. Rulla inte ihop sladden och linda den inte heller runt apparaten. BESKRIVNING AV APPARATENS DELAR 9 7 Figur Reglage Figur Profil. Vispar. Knappen EJECT (utmatning). Hastighetsreglage. Pulsknappen BURST. Handtag. Sladdupprullningsknapp 7. Lufthål 8. Upprullningsbar strömsladd 9. Tippsäker stödklack 0. Degkrokar 8 0 Figur Vispverktyg och förvaringslåda

6 INNAN FÖRSTA ANVÄNDNING Läs säkerhetsföreskrifterna noga. Innan du använder elvispen ska du diska vispar, degkrokar och skål i varmt vatten med diskmedel. Skölj noggrant och låt torka. ANVÄNDNING Sätta fast vispar/degkrokar. Kontrollera att sladden är bortkopplad från vägguttaget. VARNING: Risk för personskada: Koppla bort elvispen från strömmen innan du vidrör vispar eller andra tillbehör. Underlåtelse att göra detta kan leda till brutna skelettdelar, skärsår eller blåmärken.. För hastighetsväljaren till avstängt läge (OFF).. Sätt in en visp/degkrok åt gången genom att föra in dess skaft i en av öppningarna på elvispens undersida. Tryck och vrid lätt tills tillbehöret låses fast. PULSHASTIGHET För extra effekt i valfri hastighet kan du trycka på och hålla kvar pulsknappen. Så snart du släpper knappen återgår elvispen till den inställda hastigheten. OBS: Använd inte pulsknappen mer än två minuter åt gången, annars kan motorn överhettas. UPPRÄTT PLACERING Elvispen är utformad för att placeras upprätt. Den kan stå stilla medan du tillsätter ingredienser eller läser i receptet. STÄNG AV ELVISPEN. Placera därefter elvispen upprätt, strax intill blandarskålen, så att de ingredienser som sitter fast på tillbehören droppar ner i skålen. Ställ ALDRIG elvispen upprätt medan den är igång. TA AV VISPAR/DEGKROKAR. Dra ut strömsladden.. Ställ hastighetsväljaren i frånslaget läge (OFF).. Skrapa bort stora stänk med en plastslev.. För enkel avtagning av tillbehören, fatta tag i deras skaft med ena handen och tryck på knappen EJECT med den andra handen. OBS: Tryck ALDRIG in utmatningsknappen medan elvispen är igång. Figure Sätta fast degkrokar Obs! Var noga med att sätta in vispen/degkroken med krage i den större öppningen, och vispen/ degkroken utan krage i den mindre öppningen. UPPRULLNINGSBAR SLADD Elvispen har en upprullningsbar sladd för enkel förvaring. Du rullar in sladden på ett säkert sätt genom att hålla i den bortkopplade sladdänden med ena handen, och trycka på sladdupprullningsknappen med den andra handen. Vägled sladden jämnt och säkert in i elvispen. Om sladden fastnar under upprullningen, släpp knappen och tryck igen tills knappen är helt upprullad. OBS: Dra inte ut sladden för långt, då kan du skada sladden. VIKTIGT: Låt inte barn använda sladdupprullningsfunktionen, eftersom sladdänden kan skada dem. ALLMÄN VISPNINGSGUIDE Undvik stänk genom att föra ner visparna/ degkrokarna bland ingredienserna innan du sätter på elvispen. Börja vispa eller mixa med låg hastighet. Du kan tillsätta ingredienser långsamt under vispning. Stäng av elvispen vid behov. Använd en slickepott för att skrapa skålens sidor och botten. När vispningen är slutförd, för knappen till OFF och vänta tills tillbehören stannat helt innan du tar bort elvispen från skålen. Om skålen är för full kommer du att överbelasta elvispens motor. För rätt hastighet, se slutet av dessa instruktioner. Använd en stor blandarskål så att ingredienserna har gått om plats för enklare vispning. Smör och margarin ska hålla rumstemperatur. Tillsätt en kopp mjöl i taget och blanda noga efter varje ny tillsättning. Varning! Stoppa inte ner knivar, metallskedar, gafflar eller liknande i vispskålen medan elvispen är igång. Obs! Ta endast av vispar/degkrokar när elvispen befinner sig i läget OFF. Kontrollera att strömsladden är bortkopplad från vägguttaget innan du tar av vispar/degkrokar.

7 Följande blandningsguide är rekommendationer som hjälper dig att välja den bästa blandningshastigheten för ditt ändamål. Börja med hastighet och öka därefter till önskad hastighet. Hastighet OFF (av) Beskrivning Av Redo för utmatning LÅG hastighet för att få in luft i deg eller för att blanda ner torra ingredienser, muffins, snabbröd För mjukgörning av smör och socker; de flesta kakdegar MEDEL för de flesta färdigköpta kakmixar Glasyr och potatismos; knådande av deg HÖG för att vispa äggvitor, knåda deg, vispa grädde RENGÖRING Koppla alltid bort apparaten från nätströmmen före rengöring. Diska visparna och degkrokarna i varmt vatten med diskmedel eller diska dem i diskmaskin. VARNING: Sänk aldrig ned elvispens stomme i vatten. Du rengör elvispens stomme genom att torka av den med en mjuk, fuktig trasa. Använd inte slipande medel eller pulver. INFORMATION OM KASSERING OCH ÅTERVINNING AV DENNA PRODUKT Lägg märke till att denna Adexi-produkt är märkt med GARANTIN GÄLLER INTE: Om du inte har följt ovanstående anvisningar. Om apparaten har använts på ett felaktigt sätt, om den blivit utsatt för våld eller om den blivit skadad på något annat sätt. Defekter eller funktionsfel som beror på fel i eldistributionen. Om apparaten har blivit reparerad eller ändrad på något sätt av person utan behörighet. GARANTIVILLKOR Garantin gäller inte om: ovanstående instruktioner inte följs apparaten har modifierats apparaten har blivit felhanterad, utsatts för vårdslös behandling eller fått någon form av skada eller fel har uppstått till följd av fel på nätspänningen. Då vi ständigt utvecklar våra produkter i fråga om funktion och design förbehåller vi oss rätten till ändringar av våra produkter utan föregående meddelande. VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR Om du har några frågor angående användningen av apparaten och du inte kan hitta svaret i denna bruksanvisning kan du gå in på vår webbplats på Gå till menyn Konsumentservice och klicka på Frågor och svar för att ta en titt på våra vanliga frågor. Du hittar även kontaktinformation om du behöver kontakta oss angående tekniska frågor, reparationer och reservdelar. IMPORTÖR Adexi Group Adexi ansvarar inte för eventuella tryckfel. följande symbol: Det innebär att denna produkt inte får kasseras ihop med vanligt hushållsavfall eftersom avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska delar måste kasseras separat. Direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska delar kräver att varje medlemsstat vidtar åtgärder för korrekt insamling, återvinning, hantering och materialåtervinning av sådant avfall. Privata hushåll inom EU kan utan kostnad återlämna sin använda utrustning till angivna insamlingsplatser. I en del medlemsländer kan man i vissa fall returnera den använda utrustningen till återförsäljaren när man köper ny utrustning. Kontakta din återförsäljare, distributör eller lokala myndighet för ytterligare information om hantering av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska delar. 7

8 INNLEDNING For at du skal få størst mulig utbytte av det nye apparatet, ber vi deg lese denne bruksanvisningen nøye før du tar apparatet i bruk. Legg spesielt merke til sikkerhetsreglene. Vi anbefaler ogs at du tar vare p bruksanvisningen, slik at du kan sl opp i den ved senere anledninger. SIKKERHETSREGLER Les nøye gjennom hele bruksanvisningen. Feil bruk av apparatet kan føre til personskader og skader på apparatet. Ikke bruk apparatet til andre formål enn det er beregnet til. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader som skyldes feilaktig bruk eller håndtering (se også garantibestemmelsene). Bruk ikke annet tilbehør enn det som er anbefalt av produsenten. Apparatet skal kun kobles til 0 V, 0 Hz. Ikke gå fra apparatet mens det er i bruk, og hold øye med barn. Trekk støpselet ut av stikkontakten når apparatet ikke er i bruk, når du monterer eller demonterer tilbehør, og før du rengjør apparatet. For å hindre fare for brann eller elektrisk støt skal du ikke legge apparatet i vann eller annen væske eller la vann komme i kontakt med elektriske koblinger eller brytere. Ikke bruk håndmikseren uten montert tilbehør eller bolle. Ikke bruk apparatet hvis ledningen eller selve apparatet er skadet. Hvis apparatet ikke fungerer eller blir skadet, må du kontakte et autorisert serviceverksted for å få det reparert. Hvis apparatet er brukt på feil måte eller til andre formål enn det som er beskrevet i denne bruksanvisningen, kan ikke produsenten holdes ansvarlig for eventuelle skader. Påse at verken apparatet eller strømledningen kommer i kontakt med varme overflater (f.eks. kokeplater eller elektriske ovner) eller andre varmekilder. Ikke trekk støpselet ut av stikkontakten ved å dra i ledningen. Ta i stedet tak i selve støpselet. Påse at ledningen ikke henger over kanten på arbeidsbenken. Apparatet er ikke egnet for kommersiell eller utendørs bruk. Dette apparatet er kun beregnet til bruk i private husholdninger. Demonter vispene eller eltekrokene før du rengjør dem. Bruk av tilbehør som ikke anbefales eller selges av produsenten av apparatet, kan forårsake brann, elektrisk støt eller personskade. ADVARSEL: Når du har slått av apparatet, skal du alltid la tilbehøret stanse helt før du tar tak i det. ADVARSEL: Ikke la håndmikseren gå kontinuerlig i mer enn minutter. Slå alltid av motoren og la den avkjøles før du bruker apparatet igjen. NO 8 Ledning, støpsel og stikkontakt Kontroller regelmessig at ledningen og støpselet ikke er skadet. Ikke bruk apparatet hvis dette skulle være tilfelle, eller dersom det har falt i bakken eller er skadet på annen måte. Hvis apparatet, ledningen eller støpselet er skadet, må apparatet kontrolleres og om nødvendig repareres av en autorisert serviceperson. Ellers er det fare for elektrisk støt. Ikke forsøk å reparere apparatet selv. Kontroller at det ikke er mulig å dra eller snuble i ledningen eller en eventuell skjøteledning. Ikke dra i ledningen når du trekker støpselet ut av kontakten. Ta i stedet godt tak i støpselet. Ikke rull sammen ledningen eller vikle den rundt apparatet. OVERSIKT OVER APPARATETS DELER 9 7 Figur Profil Figur Betjeningspanel. Visper. EJECT-knapp. Hastighetsvelger. BURST-knapp. Håndtak. Knapp til ledningsopprulling 7. Ventilasjonsåpning 8. Opprullbar strømledning 9. Anti-veltesokkel 0. Eltekroker 8 0 Figur Miksetilbehør og oppbevaringsboks

9 FØR APPARATET TAS I BRUK FØRSTE GANG Les nøye gjennom sikkerhetsinstruksene. Vask vispene, eltekrokene og bollen i varmt såpevann før du tar håndmikseren i bruk. Skyll godt og tørk. BRUK Feste visper/eltekroker/blandestav. Kontroller at støpselet er trukket ut av stikkontakten. ADVARSEL: Skaderisiko: Trekk støpselet ut av stikkontakten før du tar på vispene eller annet tilbehør. Ellers kan det medføre beinbrudd, kutt eller skrammer.. Sett hastighetsvelgeren på OFF (av).. Sett inn én visp/eltekrok om gangen ved å stikke stangen inn i hullet på undersiden av mikseren. Trykk og vri litt til tilbehøret låses på plass med et klikk. PULSFUNKSJON For å oppnå ekstra effekt ved alle hastigheter, trykker du på Burst-knappen og holder den nede. Straks du slipper knappen, går mikseren tilbake til hastigheten du har valgt. MERK: Ikke bruk Burst-knappen mer enn to minutter om gangen, da motoren ellers kan bli overopphetet. OPPRETT STILLING Mikseren er beregnet på å settes i opprett stilling. For eksempel mens du tilsetter ingredienser eller sjekker en oppskrift. SLÅ mikseren AV. Sett mikseren opprett like ved siden av blandebollen, slik at ingrediensene kan dryppe ned i bollen. IKKE sett mikseren fra deg mens den går. TA UT VISPER/ELTEKROKER. Trekk støpselet ut av stikkontakten.. Sett hastighetsvelgeren på OFF.. Skrap av eventuelle rester med en slikkepott av plast.. Miksetilbehøret tas enkelt ut ved å ta tak i stangen med én hånd og trykke på EJECT-knappen med den andre hånden. MERK: IKKE trykk på EJECT-knappen mens mikseren går. Figur Feste eltekroker Merk: Sørg for å stikke vispen/eltekroken med ring inn i den største åpningen, mens vispen/eltekroken uten ring skal inn i den minste åpningen. OPPRULLBAR LEDNING Håndmikseren er utstyrt med opprullbar ledning for enkel oppbevaring. Hold enden av ledningen, som er trukket ut av stikkontakten, med én hånd og trykk på ledningsopprullingsknappen med den andre hånden. Før ledningen jevnt og sikkert inn i mikseren. Hvis ledningen henger seg opp under opprullingen, slipper du knappen og trykker en gang til, inntil ledningen er helt opprullet. MERK: Ikke trekk ledningen for langt inn, da det kan skade ledningen. GENERELL BRUKSANVISNING Sett vispene, eltekrokene eller ned i ingrediensene før du slår på mikseren, så du unngår sprut. Start blandingen eller miksingen ved lav hastighet. Tilsett ingrediensene sakte mens du mikser. Du kan når som helst slå av håndmikseren. Bollen skrapes innvendig med en slikkepott av plast. Når du er ferdig med å mikse, slår du av mikseren og venter til tilbehøret slutter å rotere før du tar det opp av bollen. Hvis bollen er for full, vil motoren belastes unødig. Les om innstilling av riktig hastighet nedenfor. Bruk en stor blandebolle, slik at ingrediensene spres bedre ut og er lettere å mikse. Smør og margarin skal ha romtemperatur. Tilsett én kopp mel om gangen og bland godt mellom hver gang. Advarsel: Ikke stikk kniver, metallskjeer, gafler og lignende ned i bollen mens mikseren går. Merk: Vispene må ikke tas ut før mikseren er slått av. Pass på at strømledningen er trukket ut av stikkontakten før du tar ut vispene. FORSIKTIG: Ikke la barn bruke opprullingsfunksjonen, da enden av ledningen kan forårsake skade. 9

10 Følgende veiledning er et forslag til valg av riktig miksehastighet til formålet. Start på hastighet og øk til ønsket hastighet. Hastighet AV Beskrivelse Av klar til å ta ut miksetilbehøret LAV hastighet til å vende eller blande inn tørre ingredienser, muffins, brød Røre smør og sukker hvitt, småkaker og kjeks MIDDELS til de fleste kakemikser på pose Glasurer og potetstappe, elting av deig HØY til pisking av eggehviter, elting av deig, pisking av krem RENGJØRING Før du rengjør mikseren, skal du alltid trekke støpselet ut av stikkontakten. Rengjør vispene og eltekrokene i varmt såpevann eller i oppvaskmaskin. ADVARSEL: Ikke legg apparatet i vann. Apparatet skal tørkes av med en myk, fuktig klut. Ikke bruk skuresvamp eller slipende rengjøringsmidler. MILJØINFORMASJON Vær oppmerksom på at dette Adexi-produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall skal avhendes separat. I henhold til WEEE-direktivet skal det enkelte medlemslandet sørge for riktig innsamling, gjenvinning, håndtering og resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall. Private husholdninger i EU kan levere brukt utstyr til bestemte resirkuleringsstasjoner vederlagsfritt. I noen medlemsland kan det ved kjøp av nytt utstyr være mulig å levere brukt utstyr til forhandleren som solgte det. Kontakt forhandleren, distributøren eller offentlige myndigheter hvis du ønsker ytterligere informasjon om hva du skal gjøre med elektrisk og elektronisk avfall. GARANTIEN GJELDER IKKE Dersom punktene ovenfor ikke er fulgt. Dersom apparatet ikke er skikkelig vedlikeholdt, det er blitt utsatt for hard behandling eller blitt skadet på annen måte. Feil som måtte oppstå på grunn av feil på strømforsyningsnettet. Dersom apparatet er blitt reparert eller endret på noen måte eller av uautoriserte personer. GARANTIBESTEMMELSER Garantien gjelder ikke hvis anvisningene over ikke er fulgt apparatet har blitt endret apparatet er brukt feil, har vært utsatt for hard håndtering eller på en eller annen måte er blitt skadet ved feil som måtte oppstå på grunn av feil på strømnettet På grunn av at vi hele tiden utvikler funksjonen og utformingen på produktene våre, forbeholder vi oss retten til å endre produktet uten forvarsel. VANLIGE SPØRSMÅL Hvis du har spørsmål om bruk av apparatet som du ikke finner svar på i denne bruksanvisningen, kan du ta en titt på nettsidene våre på Gå til menyen "Consumer Services", og klikk på "Frequently asked questions" for å se de vanligste spørsmålene. Se også kontaktinformasjonen hvis du ønsker å kontakte oss vedrørende tekniske problemer, reparasjoner, tilbehør og reservedeler. IMPORTØR Adexi-gruppen Vi står ikke ansvarlig for eventuelle trykkfeil. 0

11 JOHDANTO Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa, niin saat parhaan hyödyn uudesta laitteestasi. Lue turvallisuusohjeet erityisen huolellisesti. Suosittelemme myös, että säilytät käyttöohjeet myöhempää tarvetta varten. TURVALLISUUSOHJEET Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja ja laitteen vaurioitumisen. Käytä laitetta vain sen oikeaan käyttötarkoitukseen. Valmistaja ei vastaa vammoista tai vioista, jotka johtuvat laitteen vääränlaisesta käytöstä tai käsittelystä (katso myös Takuuehdot). Älä käytä muita kuin valmistajan suosittelemia lisäosia. Laitteen saa kytkeä vain 0 V ja 0 Hz sähköverkkoon. Älä jätä laitetta valvomatta ja huolehdi, etteivät lapset pääse laitteen lähelle sen ollessa käytössä. Irrota virtajohto pistorasiasta, kun et käytä laitetta, kun asennat tai irrotat lisälaitteita tai ennen kuin puhdistat laitteen. Älä päästä vettä tai muuta nestettä laitteen kotelon sisään, ettei vettä pääse sähkökytkentöihin aiheuttamaan sähköisku- tai palovaaraa. Älä koskaan käytä vatkainta ilman vispilöitä tai koukkuja tai vatkaa ilman kulhoa. Älä käytä laitetta, jos laite tai sen johto on vaurioitunut. Jos laite ei toimi tai jos se vaurioituu, ota yhteys valtuutettuun huoltoon. Jos laitetta on käytetty väärin tai käyttöohjeen vastaisesti, valmistaja ei vastaa laitevaurioista tai muista seurauksista. Älä anna vatkaimen kotelon tai johdon koskettaa kuumia pintoja (kuten lieden levyjä) tai muita lämmönlähteitä. Älä irrota pistoketta pistorasiasta vetämällä johdosta. Älä anna sähköjohdon roikkua työtason reunan yli. Tämä laite ei sovellu kaupalliseen käyttöön tai ulkokäyttöön. Laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. Irrota vatkaimen vispilät tai taikinakoukut pesua varten. Älä käytä sellaisia lisälaitteita, joita koneen valmistaja ei suosittele tai myy, sillä ne saattavat aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai loukkaantumisen. VAROITUS: Kun laitteesta on sammutettu virta, anna vispilöiden tai taikinakoukkujen pysähtyä ennen kuin kosket niihin. VAROITUS: Käytä vatkainta korkeintaan minuuttia kerrallaan. Sammuta virta ja anna laitteen jäähtyä ennen seuraavaa käyttökertaa. FI Johto, pistoke ja pistorasia Tarkista säännöllisesti, että johto ja pistoke eivät ole vaurioituneet. Älä käytä laitetta, jos vaurioita on tai jos laite on pudonnut tai muutoin vahingoittunut. Jos laite, johto tai pistoke on vaurioitunut, laite on tarkistettava ja tarvittaessa korjattava valtuutetussa huollossa. Huoltamattomassa laitteessa on sähköiskuvaara. Älä yritä koskaan itse korjata laitetta. Varmista, että virtajohtoon tai jatkojohtoon ei voi kompastua. Älä irrota pistoketta pistorasiasta vetämällä johdosta. Ota sen sijaan kiinni pistokkeesta. Älä kierrä johtoa laitteen ympärille. LAITTEEN PÄÄOSAT 9 7 Kuva Kytkimet Kuva Sähkövatkain. Vispilät. Irrotuspainike (EJECT). Nopeuden valitsin. BURST-painike (tehokäyttö). Kädensija. Johdon kelauspainike 7. Ilmaventtiili 8. Kelattava virtajohto 9. Tukeva kotelo 0. Taikinakoukut 8 0 Kuva Sekoitusvälineet ja säilytyslaatikko

12 ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA Lue turvaohjeet huolellisesti. Pese vispilät ja kulho lämpimällä astianpesuainevedellä ennen käyttöä. Huuhtele ja kuivaa hyvin. KÄYTTÖOHJEET Vispilöiden/taikinakoukkujen kiinnitys. Varmista, että johto on irti pistorasiasta. VAROITUS: Loukkaantumisvaara: Irrota sähkövatkain verkkovirrasta ennen kuin kosket vispilöihin tai muihin lisäosiin. Verkkovirtaan kytketty laite saattaa käynnistyä vahingossa ja aiheuttaa murtumia, haavoja tai muita vammoja.. Paina nopeuden valitsin OFF-asentoon.. Kiinnitä sähkövatkaimen alaosan aukkoihin kerrallaan yksi vispilä/taikinakoukku. Paina ja käännä hieman, kunnes vispilä tai koukku napsahtaa paikalleen. TEHOKÄYTTÖ Kaikissa käyttönopeuksissa voidaan painaa lisäksi tehokäytön painiketta (Burst). Kun Burst-painike vapautetaan, sähkövatkain palaa edelliseen nopeuteensa. HUOM.: Käytä tehokäytön painiketta (Burst) korkeintaan kahden minuutin ajan, jotta moottori ei ylikuumene. PYSTYSUORA ASENTO Sähkövatkain pysyy tukevasti pystyasennossa. Voit jättää sen tähän asentoon esim. raaka-aineiden lisäämisen ajaksi. KATKAISE VATKAIMESTA VIRTA. Aseta sähkövatkain pystysuoraan asentoon kulhoa vasten niin, että seos tippuu vispilöistä kulhoon. ÄLÄ jätä vatkainta tähän asentoon, kun se on käynnissä. VISPILÖIDEN/TAIKINAKOUKKUJEN:. Irrota vatkain pistorasiasta.. Aseta nopeuden valitsin OFF-asentoon.. Voit pyyhkiä enimmät taikinajäämät vispilöistä nuolijalla.. Pidä kiinni vispilöistä ja irrota ne painamalla toisella kädellä EJECT-painiketta. HUOM.: ÄLÄ paina irrotuspainiketta, kun sähkövatkain on käynnissä. Kuva Taikinakoukkujen kiinnitys Huom.: Vispilä/taikinakoukku, jossa on iso rengas, on asetettava isoon koukkupaikkaan. Renkaaton asetetaan pienempään koukkupaikkaan. SISÄÄNKELAUTUVA JOHTO Sähkövatkaimen johto kelautuu sisään säilytystä varten. Pidä kelattavaa johtoa yhdellä kädellä ja paina kelauspainiketta toisella kädellä. Ohjaa johto tasaisesti sähkövatkaimen sisään. Jos johto tarttuu kiinni, vapauta kelauspainike ja paina sitä sitten uudelleen, kunnes johto on kelautunut täysin sisään. HUOM.: Älä vedä johtoa liian pitkälle, jotta se ei vaurioidu. VAROITUS: Älä koskaan anna lasten käyttää johdonkelaustoimintoa. Nopeasti kelautuva johto saattaa vahingoittaa heitä. VATKAUSOHJEITA Ennen vatkaimen käynnistämistä laske vispilät, taikinakoukut tai kulhoon vatkattavaan seokseen. Näin seos ei roisku. Aloita vatkaus pienellä nopeudella. Voit lisätä aineksia varovasti vatkatessasi. Katkaise laitteen virta. Voit pyyhkiä enimmät taikinajäämät kulhosta nuolijalla. Kun ainekset on vatkattu, sammuta laite valitsemalla OFF (pois päältä) ja odota, että vispilät tai taikinakoukut pysähtyvät ennen kuin nostat vatkaimen kulhosta. Älä vatkaa liian täyttä kulhollista, jotta vatkaimen moottori ei rasitu liikaa. Tarkista sopiva vatkausnopeus tämän käyttöohjeen lopusta. Käytä tarpeeksi isoa kulhoa, jotta aineet vatkautuvat tasaisesti. Voin ja margariinin on oltava huoneenlämpöisiä. Lisää jauhot pienissä erissä, ja vatkaa välillä huolellisesti. Varoitus! Älä laita kulhoon veistä, metallilusikoita, -haarukoita tai muita välineitä, kun vatkain on käynnissä. Huom.: Irrota vispilät vasta, kun vatkain on OFFasennossa ja virtajohto on irrotettu pistorasiasta.

13 Tässä taulukossa on suositusnopeuksia erilaisiin vatkaustarkoituksiin. Aloita nopeudella ja lisää portaittain. Nopeus POIS PÄÄLTÄ (OFF) PUHDISTUS Vatkain on irrotettava sähköverkosta ennen puhdistusta. Puhdista vispilät ja taikinakoukut lämpimällä astianpesuainevedellä tai astianpesukoneessa. VAROITUS: Älä koskaan upota vatkainta veteen. Puhdista kotelo pyyhkimällä se kostealla liinalla. Älä käytä puhdistuksessa hankaussieniä tai -jauheita. TIETOJA TUOTTEEN HÄVITTÄMISESTÄ JA KIERRÄTTÄMISESTÄ Tämä Adexi-tuote on merkitty seuraavalla symbolilla: Kuvaus Pois päältä, vispilöiden irrotus HIDAS vatkaus: kuivat ainekset, muffinitaikinat ja pienet leipätaikinat Voin ja sokerin vaahdotus, pikkuleipätaikinan vaahdotus. KESKINOPEA vatkaus: useimmat valmiit kakkuainessekoitukset Kuorrutteet ja perunamuusi, taikinan vaivaus NOPEA vatkaus: munanvalkuaisten ja kermavaahdon vaahdotus, taikinan vaivaus TAKUU EI KATA VAURIOITA, JOS: edellä mainittuja ohjeita ei ole noudatettu laitetta on käytetty vastoin ohjeita, jos laitteen käytössä on käytetty liikaa voimaa tai jos se on vaurioitunut muulla tavalla. sähköverkon puutteet ovat aiheuttaneet virheitä tai vikoja laitetta on korjannut tai muuttanut sellainen henkilö, jolla ei ole siihen asianmukaista valtuutusta. TAKUUEHDOT Takuu ei ole voimassa, jos edellä olevia ohjeita ei ole noudatettu laitteeseen on tehty muutoksia laitetta on käsitelty väärin tai rajusti tai se on kärsinyt muita vaurioita syntyneet viat johtuvat sähköverkon häiriöistä. Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme toimivuutta ja muotoilua, minkä vuoksi pidätämme oikeuden muuttaa tuotetta ilman etukäteisilmoitusta. USEIN ESITETTYJÄ KYSYMYKSIÄ Jos sinulla on laitteen käyttöä koskevia kysymyksiä etkä löydä vastauksia tästä käyttöohjeesta, käy kotisivuillamme osoitteessa Katso usein esitettyjen kysymysten vastaukset Consumer Services -valikon kohdasta Frequently asked questions. Sivuilla on myös yhteystietomme siltä varalta, että haluat ottaa meihin yhteyttä teknisiä tietoja, korjauksia, lisävarusteita tai varaosia koskevissa asioissa. MAAHANTUOJA Adexi Group Emme ole vastuussa mahdollisista painovirheistä. Tuotetta ei siis saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan sähkö- ja elektroniikkajäte on hävitettävä erikseen. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan WEEEdirektiivin mukaan jokaisen jäsenvaltion on järjestettävä asianmukainen sähkö- ja elektroniikkajätteen keräys, talteenotto, käsittely ja kierrätys. EU-alueen yksityiset kotitaloudet voivat palauttaa käytetyt laitteet maksutta erityisiin kierrätyspisteisiin. Käytetty laite voidaan joissakin jäsenvaltioissa ja tietyissä tapauksissa palauttaa sille jälleenmyyjälle, jolta se on ostettu, jos tilalle hankitaan uusi laite. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkajätteen käsittelystä saat jälleenmyyjältäsi, tukkukauppiaaltasi tai paikallisilta viranomaisilta.

14 INTRODUCTION To get the most out of your new appliance, please read through these instructions carefully before using it for the first time. Take particular note of the safety precautions. We also recommend that you keep the instructions for future reference, so that you can remind yourself of the functions of the appliance. SAFETY MEASURES Read all instructions carefully. Incorrect use of the appliance may cause personal injury and damage to the appliance. Use the appliance for its intended purpose only. The manufacturer is not responsible for any injury or damage resulting from incorrect use or handling (see also Warranty Terms). Do not use any accessories other than those recommended by the manufacturer. The appliance may only be connected to 0 V, 0 Hz. Never leave the appliance unattended when in use, and keep an eye on children. Disconnect the mains plug from the supply socket when not in use, when you put on or remove accessories and before cleaning the appliance. To prevent fire of shock hazard do not immerse the housing in water or any other liquid, or allow water to come into contact with electrical connections or switches. Never use the hand mixer without attachments and without using a bowl. Do not operate the appliance if the cord or the appliance is damaged. Should the appliance fails to operate or should it be damaged, please contact an authorized service centre for all repairs. In case the appliance is misused or operated in any manner other than described in these instructions for use, no liability will be undertaken for possible damage. Take care that neither the housing nor the mains lead of the hand mixer get in touch with hot surfaces (such as hot plates of an electric stove) or any other source of heat. Do not unplug the appliance from the mains supply socket by pulling on the mains lead. Take care that the mains lead does not trail over the front of the work surface. This appliance is not suitable for commercial or outdoor use. This appliance is for household use only. Remove beaters or dough hooks from hand mixer before washing them. The use of attachments not recommended or sold by the manufacturer may cause fire, electrical shock or injury. WARNING: After you have switched off the appliance, always allow the attachments to stop rotating before you attempt to touch them. WARNING: Do not let the hand mixer operate continuously for more than minute. Always switch off the motor and allow it to cool before re-using the appliance. UK Cord, plug and mains socket Check regularly that the cord and plug are not damaged and do not use the appliance if this is the case, or if the appliance has been dropped or damaged in any other way. If the appliance, cord or plug is damaged, the appliance must be inspected and, if necessary, repaired by an authorized repair engineer, otherwise there is a risk of electric shock. Never try to repair the appliance yourself. Check that it is not possible to pull or trip over the appliance cord or any extension cable. Avoid pulling the cord when removing the plug from the socket. Instead, hold the plug. Do not roll the cord up or wind it around the appliance. KEY TO MAIN COMPONENTS OF THE APPLIANCE 9 7 Figure Control panel Figure Profile. Beaters. EJECT button. Speed selector. Power BURST button. Handle. Power Cord Retractor Button 7. Air vent 8. Retractable power cord 9. Non-tip heel rest 0. Dough hooks 8 0 Figure Mixing tools and storage box

15 PRIOR TO FIRST USE Read the safety instructions through carefully. Before using the mixer, wash beaters, dough hooks and bowl in warm soapy water. Rinse thoroughly and dry. INSTRUCTIONS FOR USE To Attach Beaters/Dough hooks. Be sure cord is unplugged from electrical outlet. WARNING: Injury Hazard: Unplug mixer before touching beaters or other accessories. Failure to do so can result in broken bones, cuts or bruises.. Slide the Speed selector to OFF.. Insert one beater/dough hook at a time, placing stem end of beaters into the opening at the bottom of the mixer. Press and twist lightly until it clicks into position. BURST OF SPEED For additional power at any speed, press and hold down the Burst button. As soon as you let go of the button, the mixer goes back to whatever speed the mixer is set for. NOTE: Do not use the Burst button for more than two minutes at a time, otherwise the motor may overheat. PLACED UPRIGHT The mixer is designed to be placed upright. It can take a rest while you add ingredients or refer to a recipe. TURN the MIXER OFF. And then place the mixer upright, just adjacent to the mixing bowl, so that the ingredients attached to the tools dip into the bowl. NEVER let the mixer rest when the mixer is running. TO REMOVE BEATERS/DOUGH HOOKS. Unplug the mixer.. Set the speed control to OFF position.. Scrape excess patter with a plastic spatula.. For an easy removal of the mixing tools, grasp the stems of the tools with one hand, and press the EJECT button with the other hand. NOTE: NEVER push ejector button the while mixer is running. Figure Attach dough hooks Note: Make sure to insert the beater/dough hook with collar into the larger opening, while the beater/ dough hook without collar into the smaller opening. RETRACTABLE CORD The hand mixer has retractable cord for an easy storing. To safely retract cord, hold the unplugged cord end with one hand, and press the cord retractor button with the other hand. Guide the cord safely and evenly into the mixer. If cord gets hung up while retracting, release button and press again until cord is fully retracted. NOTE: Do not pull the cord too far to the end, otherwise you could damage the cord. CAUTION: Do not allow children to use the Cord Retraction feature, as the cord end may cause injury. GENERAL MIXING GUIDE Place beaters, dough hooks into the ingredients before switching on to avoid splashes. Begin blending or mixing at a low speed. Ingredients can be added slowly during mixing. Turn off the mixer as needed. To scrape sides and bottom of bowl with a plastic spatula. When mixing is completed, turn the unit to OFF and wait till the tools stop spinning before removing the mixer from the bowl. If your mixing bowl is too full you will put an excessive strain on the motor. For the right speed refer to the end of these instructions. Use a large mixing bowl so that the ingredients spread out for easier mixing. Butter and margarine should be at room temperature. Add flour one cup at a time, mixing thoroughly after each addition. Warning: Do not stick knife, metal spoons, fork and so on into bowl when operating. Note: Remove the beaters only at the OFF setting, and make sure the power cord is unplugged from the power outlet before removing the beaters.

16 The following mixing guide is a suggestion for selecting the best mixing speed for your purpose. Begin on speed and increase to desired speed. INFORMATION ON DISPOSAL AND RECYCLING OF THIS PRODUCT Please note that this Adexi product is marked with this Speed OFF Description Off Ready for Eject LOW speed for folding or mixing in dry ingredients, muffins, quick breads To cream butter and sugar; most cookie dough MEDIUM for most packaged cake mixes Frosting and mashed potatoes; kneading dough HIGH for beating egg whites, kneading dough, whipping cream symbol: This means that this product must not be disposed of together with ordinary household waste, as electrical and electronic waste must be disposed of separately. In accordance with the WEEE directive, every member state must ensure correct collection, recovery, handling and recycling of electrical and electronic waste. Private households in the EU can take used equipment to special recycling stations free of charge. In some member states you can, in certain cases, return the used equipment to the retailer from whom you purchased it, if you are purchasing new equipment. Contact your retailer, distributor or the municipal authorities for further information on what you should do with electrical and electronic waste. CLEANING Before cleaning, always disconnect from the mains. Clean the beaters and the dough hooks in warm soapy water or in the dishwasher. WARNING: Never immerse the housing in water. To clean the housing, wipe with a soft damp cloth. Do not use scouring creams or powders. FOR UNITED KINGDOM ONLY Plug wiring: This product is fitted with a BS -amp plug. If you have to replace the fuse, only those that are ASTA or BSI approved to BS and with a rated current of amps should be used. If there is a fuse cover fitted, this cover must be refitted after changing the fuse. If the fuse cover is lost or damaged, the plug must not be used. You must also check if the socket outlets in your home fit with the plug of the appliance. If the socket outlet in your home does not fit with the plug, the plug must be removed and disposed of safely as insertion of the plug into the socket is likely to cause electric hazard. As this product is a class II appliance, the pin of BS plug for earth connection is false. THE WARRENTY DO NOT COVER: If the above points have not been observed. If the appliance has not been properly maintained, if force has been used against it or if it has been damaged in any other way. Errors or faults owing to defects in the electric distribution system. If the appliance has been repaired or modified or changed in any way or by any person not properly authorized. WARRANTY TERMS The warranty does not apply: if the above instructions are not followed if the appliance has been interfered with if the appliance has been mishandled, subjected to rough treatment, or has suffered any other form of damage if faults have arisen as a result of faults in your electricity supply. Due to the constant development of our products in terms of function and design, we reserve the right to make changes to the product without prior warning. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS If you have any questions regarding use of the appliance and cannot find the answer in this user guide, please try our website at Go to the "Consumer Services" menu, click on "Frequently asked questions" to see the most frequently asked questions. You can also see contact details if you need to contact us for technical issues, repairs, accessories and spare parts. IMPORTER Adexi Group We cannot be held responsible for any printing errors.

17 EINLEITUNG Bevor Sie Ihr neues Gerät erstmals in Gebrauch nehmen, sollten Sie diese Anleitung sorgfältig durchlesen. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wir empfehlen Ihnen außerdem, die Bedienungsanleitung aufzuheben. So können Sie die Funktionen des Gerätes jederzeit nachlesen. SICHERHEITSHINWEISE Lesen Sie sämtliche Anweisungen sorgfältig durch. Der unsachgemäße Gebrauch des Geräts kann zu Verletzungen und zu Beschädigungen des Geräts führen. Benutzen Sie das Gerät nur zu den in der Bedienungsanleitung genannten Zwecken. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder unsachgemäße Handhabung des Gerätes verursacht werden (siehe auch die Garantiebedingungen). Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör. Das Gerät darf nur an 0 V, 0 Hz angeschlossen werden. Keinesfalls das laufende Gerät aus den Augen lassen und stets auf Kinder achten, die sich in der Nähe des Geräts aufhalten. Wird das Gerät nicht gebraucht, Zubehör eingesetzt oder abgenommen oder eine Reinigung vorgenommen, ist der Stecker zu ziehen. Zur Vermeidung von Stromschlägen und Brandgefahr das Gehäuse nicht in Wasser oder sonstige Flüssigkeiten tauchen und darauf achten, dass stromführende Teile oder Schalter nicht mit Wasser in Berührung kommen. Das Mixgerät darf nicht ohne eingesetzte Zubehörteile oder Rührschüssel benutzt werden. Das Gerät darf nicht benutzt werden, wenn Gerät und/oder Kabel beschädigt sind. In diesem Fall und bei Betriebsstörungen muss man sich mit einer Fachwerkstatt zwecks Reparatur in Verbindung setzen. Es besteht keine Haftung für mögliche Schäden, wenn das Gerät zweckentfremdet, d. h., auf hier nicht aufgeführte Art und Weise, benutzt wird. DE Darauf achten, dass weder Gehäuse noch Kabel mit heißen Oberflächen (Kochplatten usw.) in Berührung kommen. Den Stecker nicht am Kabel aus der Steckdose ziehen. Darauf achten, dass sich das Kabel nicht im Arbeitsbereich befindet. Das Gerät eignet sich nicht für den gewerblichen Gebrauch oder den Gebrauch im Freien. Dieses Gerät eignet sich nur für den Hausgebrauch. Quirle oder Knethaken sind vor ihrer Reinigung abzunehmen. Bei Verwendung von Zubehörteilen anderer Hersteller besteht Verletzungs-, Stromschlag- und Brandgefahr. WARNHINWEIS: Nach dem Abschalten warten, bis Quirle bzw. Haken zum Stillstand gekommen sind, und erst dann abnehmen. WARNHINWEIS: Der Handmixer darf nicht länger als Minuten ohne Unterbrechung laufen. Vor der erneuten Ingebrauchnahme erst abkühlen lassen. Kabel, Stecker und Steckdose Überprüfen Sie regelmäßig, ob Kabel und/oder Stecker beschädigt sind, und verwenden Sie das Gerät nicht, wenn dies der Fall ist, oder wenn es fallen gelassen oder auf andere Weise beschädigt wurde. Wenn Gerät, Kabel oder Stecker beschädigt sind, müssen sie überprüft und ggf. von einem Fachmann repariert werden, da andernfalls Stromschlaggefahr besteht. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren! Achten Sie darauf, dass Personen nicht über das Gerätekabel bzw. Verlängerungskabel stolpern können. Nicht am Kabel ziehen, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen, sondern ziehen Sie stattdessen am Stecker. Das Kabel nicht aufrollen und keinesfalls um das Gerät wickeln. 7

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 646-089 DK Knivsliber... 2 SE Knivslip... 5 NO Knivsliper... 8 FI Veitsenteroitin... 11 UK Knife sharpener... 14 DE Elektrischer Messerschärfer... 17 PL Ostrzałka do noży... 20 www.adexi.eu DK INTRODUKTION

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 6. Brugsanvisning dansk... side 7 10. Bruksanvisning norsk... side 11 14. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 6. Brugsanvisning dansk... side 7 10. Bruksanvisning norsk... side 11 14. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual english...page 19 22 Säkerhetsanvisningar 1. Läs

Læs mere

Waffle iron. double. EliTE. stainless steel. For crisp and golden brown waffles

Waffle iron. double. EliTE. stainless steel. For crisp and golden brown waffles Waffle iron double EliTE stainless steel For crisp and golden brown waffles Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu

Læs mere

ELITE For crisp and golden brown waffles

ELITE For crisp and golden brown waffles Waffle iron single ELITE For crisp and golden brown waffles Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18

Læs mere

Kitchen. quickprep 500 // stick mixer // Type 7701. 500 ml chopper // 2 speeds // Detachable stainless steel shaft // Knives for ice crushing //

Kitchen. quickprep 500 // stick mixer // Type 7701. 500 ml chopper // 2 speeds // Detachable stainless steel shaft // Knives for ice crushing // Kitchen quickprep 500 // stick mixer // 2 speeds // 500 ml chopper // Detachable stainless steel shaft // Jar // Knives for ice crushing // 500 watt DC motor // Type 7701 Brugsanvisning dansk...side 3

Læs mere

6798_AK_UVN_0515.indd 1 2015-05-27 13:12:27

6798_AK_UVN_0515.indd 1 2015-05-27 13:12:27 6798_AK_UVN_0515.indd 1 2015-05-27 13:12:27 Bruksanvisning - svenska...sida 3-10 Brugsanvisning - dansk...side 11-17 Bruksanvisning - norsk...side 18-24 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-32 Instruction manual

Læs mere

first kitchen // blender //

first kitchen // blender // first kitchen // blender // 500 watt // 1.5 L capacity // 2 speed settings and pulse // Ice crush // 6 blades in stainless steel // Easy to clean // Type 7781 Brugsanvisning dansk... side 3 6 Bruksanvisning

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

Indigo Stick Mixer. Storage and beaker in one. 4 exchangeable blades. Smart storage of blades. Tool for change of blades

Indigo Stick Mixer. Storage and beaker in one. 4 exchangeable blades. Smart storage of blades. Tool for change of blades Indigo Stick Mixer 4 exchangeable blades Smart storage of blades Storage and beaker in one Tool for change of blades Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning - svenska... sida 7-10 Bruksanvisning

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 7. Brugsanvisning dansk... side 8 12. Bruksanvisning norsk... side 13 16. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 7. Brugsanvisning dansk... side 8 12. Bruksanvisning norsk... side 13 16. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska... sida 3 7 Brugsanvisning dansk... side 8 12 Bruksanvisning norsk... side 13 16 Käyttöohjeet suomi...sivu 17 21 Instruction manual english... page 22 26 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

Kitchen. precision grinder // coffee burr grinder // Type 2409. 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Adjustable course settings 1-9 //

Kitchen. precision grinder // coffee burr grinder // Type 2409. 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Adjustable course settings 1-9 // Kitchen precision grinder // coffee burr grinder // Adjustable course settings 1-9 // 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Electronic cup selection 2-12 // Removable grinding wheel // Easy

Læs mere

style inox // blender //

style inox // blender // Kitchen style inox // blender // 1.5 litres // 2 speed settings // Ice crush // Pulse // Easy to clean // Type 6621 Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning - svenska... sida 7-10 Bruksanvisning

Læs mere

6749_IDV_UVN_0114.indd 1 2014-08-22 10:36:55

6749_IDV_UVN_0114.indd 1 2014-08-22 10:36:55 6749_IDV_UVN_0114.indd 1 2014-08-22 10:36:55 Bruksanvisning - svenska... sida 4-9 Brugsanvisning - dansk... side 10-15 Bruksanvisning - norsk... side 16-21 Käyttöohjeet - suomi... sivu 22-27 Instruction

Læs mere

7040_7043_7046_CF_UVN_0315.indd 1 2015-06-03 09:05:34

7040_7043_7046_CF_UVN_0315.indd 1 2015-06-03 09:05:34 7040_7043_7046_CF_UVN_0315.indd 1 2015-06-03 09:05:34 Bruksanvisning - svenska...sida 4-8 Brugsanvisning - dansk...side 9-13 Bruksanvisning - norsk...side 14-18 Käyttöohjeet - suomi...sivu 19-23 Instructions

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 4 10 Brugsanvisning dansk...side 11 17 Bruksanvisning norsk...side 18 24 Käyttöohjeet suomi...sivu 25 31 Instruction manual english...page 32 38 2 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW

HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW HOLLYWOOD HAIR TODAY, CORK SCREWS TOMORROW Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions of use

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... sida 3-7. Bruksanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-17. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... sida 3-7. Bruksanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-17. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - svenska... sida 3-7 Bruksanvisning - dansk... side 8-12 Bruksanvisning - norsk... side 13-17 Käyttöohjeet - suomi... sivu 18-22 Instruction manual - english... page 23-27 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15

AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15 AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instructions

Læs mere

Kitchen. prestige // motorized toaster // Type 2643. Automatic lid saves time and energy // Automatic lowering & lifting of bread //

Kitchen. prestige // motorized toaster // Type 2643. Automatic lid saves time and energy // Automatic lowering & lifting of bread // Kitchen prestige // motorized toaster // Automatic lowering & lifting of bread // Automatic lid saves time and energy // Automatic lid will keep the toaster free of dust // 4 functions: Defrost, re-heat,

Læs mere

Kitchen. smart double waffle // waffle iron // Type 6961. Non-stick coating // Pilot lamps // Easy cleaning // Adjustable temperature //

Kitchen. smart double waffle // waffle iron // Type 6961. Non-stick coating // Pilot lamps // Easy cleaning // Adjustable temperature // Kitchen smart double waffle // waffle iron // Non-stick coating // Adjustable temperature // Pilot lamps // Easy cleaning // Type 6961 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida

Læs mere

4098_CS_UVN_0614.indd 1 2014-10-15 09:55:14

4098_CS_UVN_0614.indd 1 2014-10-15 09:55:14 4098_CS_UVN_0614.indd 1 2014-10-15 09:55:14 Bruksanvisning - svenska... sida 3-8 Brugsanvisning - dansk... side 9-14 Bruksanvisning - norsk... side 15-20 Käyttöohjeet - suomi... sivu 21-26 Instruction

Læs mere

compact smart // waffle iron //

compact smart // waffle iron // compact smart // waffle iron // Non-stick coating // Pilot lamps // Easy to clean // Type 6960 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 4 8. Brugsanvisning dansk...side 9 13. Bruksanvisning norsk...side 14 18. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 4 8. Brugsanvisning dansk...side 9 13. Bruksanvisning norsk...side 14 18. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 4 8 Brugsanvisning dansk...side 9 13 Bruksanvisning norsk...side 14 18 Käyttöohjeet suomi... sivu 19 24 Instruction manual english... page 25 29 2 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Pure Comfort humidifier evaporator

Pure Comfort humidifier evaporator Pure Comfort humidifier evaporator Improved indoor environment Room capacity: Up to 35m² 2 L water tank Run up to 20 H / filling 3 humidity levels Auto shut off Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... 1 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... side 15-18 Instructions for use - english... page 19-22 2 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later!

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later! Coffee maker Café Primo Thermo 1.0 liter Brew now - enjoy later! Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later!

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later! Coffee maker Café Primo Thermo 1.0 liter Brew now - enjoy later! Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner //

cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner // cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner // Cyclonic filter system // Rechargeable batteries // Running time: Approx. 10 min // Incl. wall mount bracket // Type 7097 Brugsanvisning dansk... side

Læs mere

5184_CS_UVN_0914.indd 1 2014-09-24 13:26:26

5184_CS_UVN_0914.indd 1 2014-09-24 13:26:26 5184_CS_UVN_0914.indd 1 2014-09-24 13:26:26 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instruction manual

Læs mere