Handlevejledning. Når forældre drikker for meget. Der er hjælp at få til alle i familien. Det vedrører både børnene og de voksne.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlevejledning. Når forældre drikker for meget. Der er hjælp at få til alle i familien. Det vedrører både børnene og de voksne."

Transkript

1 Handlevejledning Når forældre drikker for meget Der er hjælp at få til alle i familien. Det vedrører både børnene og de voksne. Holstebro Kommune 2008

2 Indholdsfortegnelse Handlevejledning oversigt Handlevejledning oversigt Side 3 Ved fornemmelse af omsorgssvigt Side 4 Signaler hos børn og voksne Fra bekymring til handling...side 5 Samtale med forældre om en bekymring for deres barn Side 6 Forældre med alkoholproblemer Side 7 SØM metoden Side 8 Introduktion af forvaltningen...side 9 Vejledning og skema til brug for underretning Side Støttepunkter til underretning side 12 Forholdsregler ved berusede forældre afhentning af børn m.m....side 13 Børn, familie og voksne... Side 14 Spørgeguide vedr. alkoholproblemer Forslag til tværfagligt samarbejde...side 15 Vigtige telefonnumre side 16 2

3 Handlevejledning oversigt Fra bekymring til handling Min fornemmelse af, at et barn har en far/ mor der drikker for meget. Jeg drøfter min fornemmelse med min leder og udarbejder en stafetlog og der udpeges en stafetholder Der udfyldes SØM-skema til brug for vurderingen, som anvendes i stafetloggen Er der grund til bekymring hvis nej - stop Hvis ja der træffes valg mellem A.B.C Handlevej A Bekymringen formidles til forældrene Indsatsen planlægges i samarbejde med forældrene Hvis forældrene afbryder samarbejdet gå til C Handlevej B Der er behov for en tværfaglig vurdering afklare hvilken Bekymringen formidles til forældrene det foreslås at tværfaglig gruppe inddrages Indsatsen planlægges på baggrund af den tværfaglige gruppes anbefaling. Forældrene inddrages. Hvis forældrene afbryder samarbejdet gå til C Handlevej C Barnet har behov for støtte som ligger uden for skolens/ institutionens / dagplejens muligheder. Bekymringen formidles til forældrene. De informeres om, at forvaltningen underrettes Underretningen skrives. Forældrene anmodes om at underskrive at de har læst den. Forældrene får en kopi af underretningen. Underretningen sendes til forvaltningen. Husk at beholde en kopi. Side 4 side side side 5 side 6 og 7 side side Hvis en forældre møder beruset op i skolen/institutionen, henvises til side 13 3

4 VED FORNEMMELSE AF OMSORGSSVIGT Det vil ofte være vanskeligt, at få sikre beviser for forældres private omsorgssvigt eller for problemer i familien herunder misbrugsproblemer, og ofte vil personalet blot have på fornemmelsen at noget er galt. Du vil ofte kunne stole på din fornemmelse. Der er grund til, at du føler, som du gør. At gå fra en ubevidst fornemmelse til bevidsthed om et problem handler ofte om at gøre status over, hvad man ser og hører vedrørende barnet. 1. Analyser din fornemmelse Skriv dine observationer ned og undgå tolkninger - Dine observationer skal kunne tåle at få din underskrift under. Hvad har du set og hørt? Vær opmærksom på signaler hos børn og forældre, når du gør status over din observation (Se eksempler på signaler nedenfor). Skriv logbog. Måske har du viden om børn og forældre fra private sammenhænge, som også kan tillægges værdi? Hvad beroliger dig, og hvad beroliger dig ikke? Se vedlagt skema SØM Metoden af Bodil Andersen på side Orienter din leder! 3. Gør status Har I grund til bekymring? Beslutter I jer for at se tiden an, er det vigtigt at sætte en tids frist (eks. 14 dage) Hvis I fortsat er bekymret, skal I iværksætte næste skridt i denne handlingsvejledning. Se side 3 og 5 Er du den eneste der er bekymret, skal du overveje en underretning! Søg sparring hos samarbejdspartner se side 16 Eksempler på signaler Børns signaler kan være Fysiske symptomer, tristhed, hæmning og mangel på mimik, koncentrationsproblemer, ufrivillig vandladning og afføring, motorisk uro, angst, problemer med venner og socialt tilhørsforhold, overdreven tilpasning, følelsesmæssig labilitet. Endvidere kan barnet fremstå forsømt: manglende madpakker, manglende gymnastik tøj, utilstrækkeligt eller snavset tøj, manglende forældresvar i kontaktbøger, meget fravær/sygdom, manglende hjemmearbejde m.v. Forældrenes signaler kan være Lugter af alkohol, møder beruset op, lader andre hente og bringe børnene, har travlt med at komme ud og ind af døren, deltager ikke i møder og arrangementer - eller har en overdreven offensiv adfærd ved disse. Signaler i samspil mellem børn og forældre kan være : Konfliktfyldt samspil, forældrene mangler indføling og er ikke nærværende, barnet er ekstremt registrerende i forhold til voksne, at barnet fortæller om berusede voksne. Signaler kan variere meget i hyppighed samt tydelighed og kan ofte kun opfattes i kombination med hverandre. Der kan også være andre tegn på at barnet ikke trives eller omsorgsvigtes. Ved psykisk omsorgssvigt, herunder ved forældres alkoholproblemer, har barnet ikke nødvendigvis tydelige signaler. Vær altid opmærksom, hvis et barn er overdrevent ansvarligt og tilpasningsvilligt. Hvis du i øvrigt har på fornemmelsen, at alt ikke er, som det burde være, må en sådan adfærd ikke berolige dig. Dette er hyppige signaler hos børn der vokser op med en psykisk syg forældre eller en forældre der drikker for meget. 4

5 Fra bekymring til handling Ved bekymring for et barns trivsel skal der træffes beslutning om, hvordan og i hvilket regi barnet bedst støttes. Foretag en vurdering: Hvor bekymret er du? Vurder barnets status Følelsesmæssige tilstand Evne til at indgå i sociale relationer Intellektuelle tilstand Fysiske tilstand Barnets selvværd og selvtillid Er barnets udviklings status tilfredsstillende for alderen. Vurdér barnets situation i øvrigt Relationer til forældre, personale, andre Omsorgs situation (sikkerhed, almindelig pleje) Følelsesmæssig kontakt til personale, forældre, andre Er barnet i en truet situation Er der tilgængelige ressourcer i familiens netværk? Benyttes disse ressourcer? Hvordan er de voksnes samarbejde om barnet? På baggrund af din vurdering af bekymringen ovenfor skal du tage stilling til, hvilket regi støtten til barnet bedst etableres i. Handlevej A vælges Vi klarer selv indsatsen Barnet har behov for pædagogisk støtte og omsorg, som skolen/ institutionen/ dagplejen er i stand til at give i samarbejde med forældrene. Handlevej B vælges Tværfaglig vurdering og koordinering. Der er brug for en tværfaglig vurdering og koordinering af indsatsen over for barnet. Er der tvivl om, hvilken støtte barnet har behov for, så er der brug for andre faggruppers vurdering af sagen. Handlevej C vælges Underretning af forvaltningen. Det står klart, at barnet har brug for støtte, ud over, hvad skole/institution/dagpleje kan tilbyde. Eks. Fordi forældrene ikke magter forældrerollen (omsorgssvigt.) Vær opmærksom på at der muligvis kan være et overlap mellem de tre veje. Hvis du er i tvivl så ret henvendelse til en fag person. Se side 16 Skolen/ institutionen/dagplejen skal vælge mellem 3 veje. (A, B, eller C) Lav en logbog og udpeg en stafetholder, se side 15 5

6 Samtale med forældre om en bekymring for deres barn Det kan være vanskeligt for personalet at tage samtalen med forældre om alkohol problemer og bekymring for deres barn. Dette er forståeligt, men omvendt er samtalen med forældrene helt nødvendigt, hvis der skal tages hånd om de problemer barnet er i, når en forældre kommer til at drikke for meget. Husk, at det er her I er med til at bryde tabu og hemmeligheden omkring alkoholproblemet, hvilket er en lettelse for barnet og familien. Prøv at tænke igennem, hvorfor I egentlig forventer, at samtalen bliver svær Hvorfor tror I, at den er svær for forældrene? Hvad er de bange for? Hvordan kan I tilrettelægge samtalen, så alkoholproblemet bliver det centrale i samtalen? Kan I afdramatisere forældrenes frygt og stadig fastholde alkoholproblemets alvor? Hvad er det værste, der kan ske under samtalen? Hvad er det bedste resultat, der kan komme ud af samtalen? Hvem skal deltage? I bør altid være mindst to ansatte til samtalen, hvoraf den ene bør være lederen. Overvej om den ansatte, der har tættest kontakt til barnet, bør deltage, da det kan være nødvendigt at frede denne af hensyn til at bevare den gode kontakt til barnet. Deltager vedkommende ikke i selve samtalen, er det vigtigt, at denne inddrages i planlægningen af samtalen. Undgå at stille med en hel hær over for forældrene. Hvad er det, I skal have sagt til forældrene? Sæt jer et klart mål for samtalen, hvor I får sat ord på alkoholmonsteret i familien. Lav en dagsorden inden samtalen, så I ved samtalens afslutning har sikret jer, at I har fået sat ord på jeres bekymring for barnet Giv forældrene en kopi af dagsordenen. Inden samtalen begynder, aftal, hvem der siger, hvad, hvem der er ordstyrer og referent. Husk at det er en bekymring, I skal formidle - ikke en anklage! Eksempler på spørgsmål: Hvordan bruger I alkohol I jeres familie? Hvordan er alkohol en del af jeres familie? Hvordan bruger du alkohol? Hvordan kan vi bedst sammen hjælpe jeres barn? Hvad tænker du om de signaler jeg fortæller om dit barn? Hvad tænker du baggrunden kan være? Hold hovedet koldt - og hjertet varmt Undgå at svare igen på skældsord og bebrejdelser, men giv ophidsede forældre tid til at rase af. Udtryk forståelse for, at samtalen kan være ubehagelig for forældrene, men fasthold, at den er nødvendig. Vend derefter tilbage til emnet, dvs. bekymringen for barnet. Opsamling på aftaler og beslutninger Laves ved samtalens afslutning. I skal sikre jer, at forældrene hører jeres konklusioner og får en kopi af logbogen. Sørg for, at forældrene også kan komme til orde, føler sig forstået og respekteret, så der kan startes en forandringsproces. 6

7 Forældre med alkoholproblemer Definitioner på alkoholproblemer Der findes flere definitioner på alkoholmisbrug. I forbindelse med forældrerollen defineres et misbrug ikke af, om man har drukket 2 eller 21 genstande. Det er et alkoholproblem, hvis alkoholforbruget går ud over forældre evnen. Det er et problem, hvis en i familien bliver ked af den andens brug af alkohol. Oplever man berusede forældre, eksempelvis i forbindelse med arrangementer, ved aflevering eller afhentning af barnet eller.lignende er det nødvendigt at tage dette op med forældrene dels for at formidle, at beruset adfærd er uacceptabelt i skolen/institutionen/dagplejen, og dels for at formidle bekymringen for at der er et alkoholproblem i familien.tilsvarende gælder, hvis forældrene lugter af alkohol gentagne gange. Husk logbogen! dig til alkoholbehandlingen i din kommune. Se side 16. Trusler eller vold mod personalet Ved samtalen med forældre om problemer med/ omsorgssvigt af børn, forekommer sådanne trusler sjældent. Når en sådan samtale gennemføres, er det vigtigt, at man altid er mindst to ansatte tilstede. Sker det alligevel, skal lederen straks orienteres om episoden, og der tages stilling til, om der skal ske anmeldelse til politiet. Lederen skal sikre, at der tages vare på de ansattes sikkerhed, og at der om nødvendigt ydes psykologisk førstehjælp til de ansatte, der har været ude for episoden. Sørg altid for umiddelbart efter episoden at notere ned, hvad der er sket og sagt - så nøjagtigt som muligt. Det kan være vanskeligt at tage eventuelle misbrugsproblemer op med forældrene. Nogle vil benægte misbruget, måske fordi de ikke selv har erkendt det. Har du behov for råd og vejledning i, hvorledes man kan tage alkoholmisbrug op med forældre, eller får information om behandlingstilbud, kan du henvende 7

8 Indsatsplanlægning SØM Metoden Nedenstående skema er til brug for planlægning af indsats for et barn og kan udfyldes i samarbejde med forældrene. Sørg for at lave en logbog, at forældrene får en kopi. Situation Beskriv kort situationen Ønsket løsning Hvad er målet Midler Hvad skal der til for at ændre situationen Aktør Hvem udfører handlingen Ekstern støtte Hvad skal vi have hjælp fra andre til Dato: Underskrift forældre Underskrift Leder Underskrift skole/inst/dagpleje 8

9 Introduktion af forvaltningen Når I taler med forældrene om, at I vil underrette familiesektionen om deres barns signaler eller forældrenes signaler, er det vigtigt I oplyser forældrene om: At forvaltningens opgave er at iværksætte støtte til deres barn og støtte forældrene i at være de forældre de gerne vil være Mange forældre frygter, at en underretning af kommunen er ensbetydende med en tvangsfjernelse af deres barn Oplys derfor forældrene om, at tvangsfjernelser faktisk er sjældne, og at forvaltningen har mange andre hjælpemuligheder end tvangsfjernelse Gør det klart, at det er forvaltningen og ikke jer, der træffer beslutningen om støtte til barnet og familien. Som udgangspunkt foregår forvaltningens støtte til barnet med familiens samtykke. Kun i meget alvorlige tilfælde kan forvaltningen tvinge forældrene til at tage imod støtte eller fjerne barnet. Brug aldrig udtryk som melde til forvaltningen eller indberette til forvaltningen eller lignende. Disse eksempler kan lede tanken hen på politi, straf og magtanvendelse. Vurderer du, at din bekymring for barnet og familien er af en sådan karakter, at den hjælp der skal til ikke kan ydes i skolen/instutionen/dagplejen alene, orienter forældrerne om din vurdering og fortæl dem, at du er forpligtiget til at underette Familieafdelingen. Er barnets situation af en karakter, så der skal underrettes, så orienter forældrene om, at du mener, at den hjælp der skal til ikke kan ydes af skolen/ institutionen/dagplejen. Du er derfor forpligtet til at underrette forvaltningen. Se underretningspligt for offentlige ansatte, Side 10. Hør på, hvad forældrene har at sige, men lad dig ikke overtale til, at undlade at underrette eller at ændre i underretning. Tilbyd at forældrenes kommentarer skrives og sendes med underretningen. Tilbyd at indkalde Familieafdelingen til et møde, hvor underretningen formidles- Forældrene er med til mødet hvor bekymringen for barnet og familien formidles. Brug ordet underrette der betyder, at man gør forvaltningen opmærksom på barnet eller forældrenes signaler. 9

10 Skema til brug for underretning Underretningspligt for offentlige ansatte Man er som offentlig ansat underlagt skærpet underretningspligt i henhold til servicelovens 153: Social ministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte regler, hvorefter personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentlige hverv, skal underrette kommunen, hvis de under udøvelsen af tjeneste får kendskab til forhold, der giver formodning om, at et barn eller en ung under 18 år har behov for særlig støtte. Underretningspligten indtræder, når der ikke er rimelig mulighed for gennem egen virksomhed, herunder rådgivning og vejledning af forældrene og barnet/den unge i tide at afhjælpe vanskelighederne. ean Kle sendes til kommunen Forbeholdt kommunen modtaget dato journalnummer - Kle g01 underretning efter servicelovens 153 eller 154 underretning om navn Personnummer adresse For børn under 18 år anføres navn på faderen/moderen/værgen Personnummer adresse begrundelse for underretning Hvis begrundelsen for underretningen helt eller delvist er helbredsmæssige forhold, bedes tillige oplyst behandlingssted, -tid og -årsag. alle relevante oplysninger bedes medsendt. Forældremyndighedsindehaveren er orienteret om videregivelsen af oplysningerne nej ja Forældremyndighedsindehaveren har givet samtykke til videregivelsen af oplysningerne nej ja underretning fra navn, adresse og telefonnummer (stempel) dato og underskrift evt. journalnummer nr dafolo - iso 9001: iso /2007 Skemaet findes på Intranet Find ikonet blanketter i bundlinien til højre Tryk på blanket Dafolo blanket søgning kommer frem på skærmen. Tryk igen på blanketter Find Børn & Unge-generel administration Der finder du underretnings blanketter Har du brug for hjælp se tlf.nummer på side 16 10

11 Vejledning vedrørende underretning Indholdet i underretningen skal være beskrevet objektivt med datoer og beskrevne episoder/observationer. Henvisning til SØM-metoden som hjælperedskab side 8. Overskrifts stikord kan ikke anvendes. Der skal ikke være tolkninger og vurderinger. Det skal fremgå, hvorvidt der er tale om observationer over et forløb eller om det er en enkelt handling/ episode, der giver anledning til underretningen. Ved en enkelt episode beskriv så præcist som muligt, hvad der skete: Det skal fremgå, hvad I har gjort for at afhjælpe problemerne inden for egen skole/institution/dagpleje, eller hvorfor I ikke har gjort noget f.eks. ved kriminelle handlinger, hvor I mener, at politiet skal forestå efterforskningen. Har der været kontakt til andre faggrupper. Det skal fremgå, om forældrene er bekendte med indholdet af underretningen, og at underretningen er sendt til forvaltningen. Evt. hvilke punkter de er uenige i. Hvis der ikke er tilstrækkelig plads i skemaet, kan supplerende oplysninger vedlægges vedlæg SØM-skemaet Såfremt barnets situation ikke forbedres, efter en rimelig tid, må personalet overveje at sende endnu en underretning. Tilsvarende bør en ny underretning sendes, hvis der sker ændringer af barnets forhold. Og hvis der indtræffer nye begivenheder, der har betydning for støtten til barnet. Akutte tilfælde I akutte tilfælde, for eksempel ved formodning eller viden om fysisk mishandling, seksuelt misbrug eller andre strafbare forhold, må forældrene ikke orienteres om underretningen. I disse forhold er det forvaltningen, der afgør det videre forløb eventuelt i samarbejde med politiet. Ring i stedet straks til forvaltningen, giv en mundtlig orientering og aftal hvem, der gør hvad. Aftal ligeledes nærmere om fremsendelsen af den skriftlige underretning. Samtidig understreges, at forældres uenighed IKKE skal medføre rettelse i underretningen. Forældrenes kommentarer skal fremgå evt. som selvstændigt brev til underretningen. Husk, at begge forældre skal inddrages, hvis der er fælles forældremyndighed. Såfremt forældremyndigheden ikke er orienteret om underretningen, skal det fremgå med begrundelse herfor. 11

12 Støttepunkter til underretning Anvend et eller flere af følgende støttepunkter ved udfyldelsen af underretningsskemaet rubrikker om faktuelle oplysninger : Hvordan fremstår barnet fysisk og psykisk: Normal lille gennemsigtig grå trist-glad Udviklings niveau Kan barnet skabe relationer? Hvordan er forholdet til kammerater og voksne? Kan barnet koncentrere sig? Fungerer barnet bedst i strukturerede/ustrukturerede situationer? Hvordan reagerer barnet på krav? Påfaldende træk ved barnets adfærd Er kontakten sund? Er barnet glad, når det bliver hentet? Er der fysisk kontakt? Er forældrene nærværende? Er forældrene observeret beruset eller påvirket i samvær med barnet? Samarbejdet med forældrene: Er der god kontakt til forældrene? Hvordan reagerer forældrene på din bekymring? Ved beskrivelse af dine observationer, anvend altid underbyggende eksempler f.eks SØMmetoden Beskrivelse af forældre barn kontakt 12

13 Forholdsregler ved berusede forældres afhentning af børn Hvis forældre møder berusede op for at afhente deres barn skal personalet vurdere, om hjemtransport kan foregå på en forsvarlig måde. Er dette ikke tilfældet, skal personalet foreslå den pågældende forældre, at der ringes efter en taxa- Om nødvendigt på skolens/institutionens/dagplejens regning. Forslag til start replik: Jeg synes, at du virker påvirket, jeg foreslår vi går ind og ringer efter din ægtefælle en anden voksen eller en taxa Hvis forælderen benægter : Det er muligt, at du har ret. Men du virker beruset og når jeg får det indtryk, er det min pligt at gøre, hvad jeg kan for at forhindre, at du kører med barnet. Hvis du vil køre, har jeg pligt til at kontakte politiet, jeg vil foreslå vi finder en anden løsning. Agter den berusede forældre fortsat selv at køre, Skal personalet kontakte politiet Personalet skal orientere om: at de skal kontakte forvaltningen med henblik på en nærmere aftale om pasning af barnet.. Hvis der ikke er en anden ansvarlig voksen i hjemmet. Hvis den berusede forældre vurderes, at være ude af stand til på forsvarlig vis, at tage vare på barnet. Hvis forvaltningen er lukket benyt da akut nummeret, se side 16 Personalet skal ikke med magt forsøge at hindre udlevering af barnet. Magtanvendelse er politiets opgave Det er vigtigt, at den ansatte efterfølgende noterer ned: Hvad der er sket Dato Klokkeslæt Hvad præcist er gjort Hvad der er sagt Lederen kontaktes hurtigst muligt Lederen tager stilling til i samarbejde med personalet, om forvaltningen skal underrettes. Der skal som udgangspunkt altid skrives en underretning til forvaltningen, hvis en forælder møder beruset op for at hente børn. 1. Der skal skrives en underretning, hvis der har været kontakt til politiet 2. Der skal skrives en underretning hvis en forældre har udvist truende eller voldelig adfærd. Når forældre er mødt op på skolen/institutionen/ dagplejen i beruset tilstand, indkalder lederen altid efterfølgende forældrene til en samtale herom. Formålet er at: Formidle at beruset adfærd ikke er acceptabelt på skolen/institutionen/dagplejen At afklare om der ligger en bekymring for at ligger et alkoholproblem til grund for handlingen, som kan være skadeligt for barnet. Se vigtige telefonnumre side

14 Børn og voksne Børn og familier Senest to uger efter familiesektionen har modtaget en underretning omkring bekymring for et barn, skal der sendes en kvittering til den der har sendt underretningen. Brevet skal indeholde oplysninger om: Familiesektionen har modtaget underretningen Familiesektionen har tavshedspligt og må kun informere om deres vurdering i sagen med mindre forældrene giver samtykke hertil Familiesektionen vil motivere til et tværfagligt samarbejde, herunder motivere forældrene til at give samtykke til et tværfagligt samarbejde Hvis skolen/dagplejen/institutionen skal medvirke i den støtte der iværksættes for barnet og familien, vil de blive informeret om dette Spørgeguide til alkoholproblem i forbindelse med servicelovens 50 undersøgelse. Forslag til spørgsmål: Hvor mange dage inden for den sidste mdr. har du drukket alkohol? Hvor mange af disse dage har du drukket mere end 3 genstande? Har du nogensinde følt at du burde skære ned på dit forbrug af alkohol? Er der nogensinde nogen der har udtrykt bekymring for dit forbrug af alkohol? Har du nogensinde selv oplevet at alkoholen er en for stor del af din hverdag? I hvor høj grad har dine børn oplevet du har været beruset/påvirket? Slet ikke. Jeg indtager ikke alkohol, når mine børn er til stede Lidt. Jeg tror de har en fornemmelse af det. De har en sjælden gang oplevet mig beruset Noget. De har ind imellem oplevet mig påvirket og beruset Meget: Jeg er bekymret. De har tit oplevet mig beruset og påvirket. Hvordan er rollefordelingen i jeres familie Hvem gør hvad? At opdage børnesagen ved behandling af voksnes sociale sager. Voksne Når en sagsbehandler i forbindelse med voksnes sociale sager, eksempelvis kontanthjælpssager, pensionssager, sygedagpenge o.l bliver bekendt med, eller får en formodning om, at den voksne har et alkoholproblem, Skal der være en skærpet opmærksomhed på barnets situation. Se side 4. Hvis du får formodning om at et barn vokser op/ jævnligt har samkvem med en forælder eller stedforælder, der har et alkoholproblem, skal der spørges ind til alkohol forbruget og barnets situation skal vurderes. Se spørgeguide på denne side. Vurderingen af barnets forhold : Børn har brug for at vide, at forældre, eller andre nære omsorgs personer, altid passer på dem. Børn har brug for forudsigelighed. Børn har brug for kontinuitet, struktur og entydige regler fra forældrene og andre nære omsorgspersoner. Hvis du vurderer, at barnets situation er bekymrende skal familiesektionen underrettes, se side 10 Kommunens tilsynsforpligtelse: Kommunen fører tilsyn med de forhold som børn og unge lever i. Tilsynet føres på en sådan måde, at kommunen så tidligt som muligt kan få kendskab til tilfælde, hvor der er behov for særlig støtte til et barn eller ung under 18 år. Hvis kommunen ikke lever op til sin pligt, kan Den Sociale Ankestyrelse jf. servicelovens 57 træffe beslutning om, at der skal iværksættes en undersøgelse og de kan pålægge kommunen at gennemføre beslutningen. Rolle fordeling 14

15 Forslag til tværfaglig samarbejde Stafetloggen og stafetholderen er den brik, der holder puslespillet sammen. Stafetholderen vælges blandt de fagpersoner, der er involveret i den samlede indsats for barnet. Stafetholderen tager initiativ til, at alle involverede fagpersoner mødes for at koordinere deres indsats. Stafetholderen sørger også for, at der følges op på indsatsen. Det er stafetholderen, der fører logbogen. I stafetloggen skrives det løbende ned, hvad de forskellige aktører foretager sig for at støtte barnet og familien. Dette dokumenterer det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde omkring barnet og familien. Tovholder: (log holder) Møde indkalder Referent Det er vigtigt der bliver lavet en LOG bog der følger hele processen for barnet fra niveau A, B, C Sikrer klare aftaler Hvem gør hvad. Klare, konkrete aftaler. Hvornår skal næste møde være? Sikrer opfølgning på indsatsen,. Er målet nået? Er der nye mål for indsatsen? Der sikres altid at der er en STAFETHOLDER Ingen må frasige sig rollen uden at sikre der er en ny Stafetholder. Det bedste du kan gøre for børnene er: at tale med børnene. at forældrene får hjælp til at gøre noget ved deres alkoholproblem. Det næst bedste du kan gøre er: at få en god kontakt til forældrene, som mens de arbejder med at gøre noget ved alkoholproblemet, forstår betydningen af, at deres børn har brug for hjælp til at bearbejde følgerne af at være tæt på en, der drikker for meget. Det tredje bedste du kan gøre er: at tale med børnene, selv om forældrene fortsat drikker og ikke ønsker, at der sgøres noget ved deres alkoholproblem. Samtidig skal man være opmærksom på, at børnene kan få nye dilemmaer: De kan blandt andet føle sig illoyale, når de bryder tabuet De kan få mere ballade derhjemme Børnene skal have hjælp til at forholde sig til disse nye dilemmaer Det værste du kan gøre : Er at gøre ingenting. Vi kommer altid for sent Vi skal øve os i at komme for sent så tidligt som muligt. C B A Her ses Stafetten 15

16 Vigtige telefonnumre Familie sektionen: Sektionsleder: Kirsten Inge Laursen Akut tlf. i familie sektionens åbningstid Akut tlf. uden for normal åbningstid Dette tlf. nummer kan anvendes af skoler, institutioner mm. Tlf. nummeret er FORTROLIGT og må ikke ligge fremme til offentligheden. Sundhedsplejen: Ledende sundhedsplejerske Pernille Almdal De tværfaglige konsulentteams i børn- / og unge afdelingen Konsultation kan bestilles via mail til børne og ungeforvaltningens postkasse senest 1 uge før konsultation. åben anonym rådgivning til børn, unge og forældre Mail: Holstebro Politi 114 Alkoholbehandlingen: Holstebro, Danmarksgade 18, 7500 Holstebro Har du behov for råd og vejledning i, hvorledes man kan tale med en forælder om alkoholproblemer, eller behov for information om behaldlingstilbud. Kan du henvende dig i Alkoholbehandlingen. Eksempelvis kan alkoholbehandlingen tilbyde konsulentbistand: Ved forberedelse af konkret samtale Bidrage med viden til at afklare formodning om forældres alkoholproblemer. Medvirke ved samtaler med forældre om deres alkoholproblemer. Medvirke ved samtaler med barnet 16

Handlingsvejledning Til Personale i skoler, daginstitutioner og dagplejer

Handlingsvejledning Til Personale i skoler, daginstitutioner og dagplejer Som professionel handler det om at holde sin brik i spil uden at blive slået hjem! Handlingsvejledning Til Personale i skoler, daginstitutioner og dagplejer Ve d r. O m s or g s sv i g te de børn og børn

Læs mere

Handlevejledning. Børn i familier med alkoholproblemer. 1 Illustration: Pia Thaulovs

Handlevejledning. Børn i familier med alkoholproblemer. 1 Illustration: Pia Thaulovs Handlevejledning Børn i familier med alkoholproblemer 1 Illustration: Pia Thaulovs Indholdsfortegnelse Indledning 03 Alkoholproblemer 04 Omsorgssvigt 6 Fra bekymring til handling 08 Oversigt - Handleveje

Læs mere

Børn i familier med alkoholproblemer. Hvad gør jeg? Til personale i skoler, SFO er, klubber, daginstitutioner, dagpleje og sundhedspleje

Børn i familier med alkoholproblemer. Hvad gør jeg? Til personale i skoler, SFO er, klubber, daginstitutioner, dagpleje og sundhedspleje Børn i familier med alkoholproblemer Hvad gør jeg? Til personale i skoler, SFO er, klubber, daginstitutioner, dagpleje og sundhedspleje Indhold Formål og baggrund... 3 Hvornår er der tale om et alkoholproblem?...

Læs mere

Til medarbejdere der arbejder med børn i Kolding Kommune. Handlevejledning ved mistanke om alkoholproblemer i familien

Til medarbejdere der arbejder med børn i Kolding Kommune. Handlevejledning ved mistanke om alkoholproblemer i familien Til medarbejdere der arbejder med børn i Kolding Kommune Handlevejledning ved mistanke om alkoholproblemer i familien Om alkoholproblemer i Danmark I Danmark vokser 120.000 børn op i familier med alkoholproblemer.

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

itide Læsevejledning:

itide Læsevejledning: itide Læsevejledning: Dette dokument indeholder det samlede materiale for den reviderede version af itide. Det betyder, at al tekst er med - også det, der i den endelige version skal være i tekstbokse.

Læs mere

Handleguiden Center for Dagtilbud og Kultur Center for Skole og Fritid Center for Børn, Unge og Familie 2013. Handleguiden

Handleguiden Center for Dagtilbud og Kultur Center for Skole og Fritid Center for Børn, Unge og Familie 2013. Handleguiden Handleguiden Center for Dagtilbud og Kultur Center for Skole og Fritid Center for Børn, Unge og Familie 2013 Handleguiden Handleguiden side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Bærende principper i det tidlige

Læs mere

INDSATSMODELLEN FOR BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV. signal bekymring ansvar handling

INDSATSMODELLEN FOR BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV. signal bekymring ansvar handling INDSATSMODELLEN FOR BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV signal bekymring ansvar handling 1 Indhold Hvad vi vi med itide? 3 Værdigrundlaget og den professionelle indsats Hvad er itide? 4 Sådan bruger du itide

Læs mere

Den Sammenhængende Børnepolitik

Den Sammenhængende Børnepolitik Den Sammenhængende Børnepolitik Forebyggende indsats for sårbare børn og unge Børne- & Kulturområdet April 2011 Indhold 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Faglig bekymring for barnet/familien... 3 4.

Læs mere

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte?

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? Roskildemodellen - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? 1 Indhold Forord side 3 Indledning side 4 Roskildemodellens indhold side 6 DEL 1 BEKYMRING FOR BARNET 1.1

Læs mere

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Forord Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge med særlige behov er et arbejdsredskab for medarbejdere, der

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

PÅ TVÆRS. Din nøgle til det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet. www.albertslund.dk

PÅ TVÆRS. Din nøgle til det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet. www.albertslund.dk PÅ TVÆRS Din nøgle til det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet www.albertslund.dk FORORD Det tværfaglige arbejde har en vigtig betydning i et barns liv. Særligt omkring de udsatte børn og unge

Læs mere

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN - en handlevejledning for tidlig indsats KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk/bekymret Indhold Forord 4 Hvem bør kende denne handlevejledning?

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

HANDLEPLAN BØRN DER HAR BRUG FOR STØTTE ELLER UDSÆTTES FOR OMSORGSVIGT STEVNS KOMMUNE

HANDLEPLAN BØRN DER HAR BRUG FOR STØTTE ELLER UDSÆTTES FOR OMSORGSVIGT STEVNS KOMMUNE HANDLEPLAN BØRN DER HAR BRUG FOR STØTTE ELLER UDSÆTTES FOR OMSORGSVIGT STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Underretningspligt:... 4 2.1. Underretning bør ske:... 4 2.2. Underretning

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

selvværd er mere end velfærd

selvværd er mere end velfærd selvværd er mere end velfærd Udsatte børn og unge i Kolding Kommune 1 Til Fagpersoner ansat på skoler, daginstitutioner, dagplejen og Sundhedsplejen i Kolding Kommune Denne pjece indeholder oplysninger

Læs mere

Bedre Tværfaglig Indsats

Bedre Tværfaglig Indsats OBS! Pr. dags dato (25.1) er hæftet ikke helt færdigt der mangler at blive færdiggjort et mødeskema samt sidste korrekturrunde, før hæftet endeligt godkendes i styregruppen og sendes til tryk primo februar.

Læs mere

Truede børn. Hvad gør jeg? Børn og Unge

Truede børn. Hvad gør jeg? Børn og Unge Truede børn Hvad gør jeg? Børn og Unge November 2013 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvem skal handle?... 4 Hvad skal jeg reagere på?... 5 Hvad gør jeg?... 6 Opmærksomhedsfasen... 6 Bekymringsfasen...

Læs mere

Beredskabsplan for Vesthimmerlands Kommune ved seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge. Beredskabsplan VHK

Beredskabsplan for Vesthimmerlands Kommune ved seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge. Beredskabsplan VHK Beredskabsplan VHK Ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge samt håndteringen af underretninger 1 Indholdsfortegnelse 1 FYSISK, PSYKISK OG SEKSUEL VOLD... 4 1.1 VOLD KAN IKKE ALTID SES...

Læs mere

OPTIK. En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler

OPTIK. En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler OPTIK En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler Version af februar 2011 Indholdsfortegnelse Forord. 3 Projektbeskrivelse (OPTIK). 4 Model

Læs mere

Beredskabsplan og handlevejledning. kolding kommune

Beredskabsplan og handlevejledning. kolding kommune KOLDING KOMMUNE 2014 OV1_Kvadrat_RØD kolding kommune Beredskabsplan og handlevejledning til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge

Læs mere

Forord Side 2. Fakta om alkohol- og stofafhængighed Side 2. stofproblemer? Side 4. Forældrenes signaler Side 4

Forord Side 2. Fakta om alkohol- og stofafhængighed Side 2. stofproblemer? Side 4. Forældrenes signaler Side 4 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Side 2 Videndel Fakta om alkohol- og stofafhængighed Side 2 Fakta om børn i familier med alkohol- og/eller stofproblemer Side 3 Hvordan bliver man opmærksom på alkoholog/eller

Læs mere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD INDLEDNING FAGLIG ETIK 4 BEHANDLING AF FORTROLIGE PRIVATE OPLYSNINGER 4 INFORMER DIN LEDER 5 BEKYMRINGSSIGNALER HOS BØRN OG UNGE

Læs mere

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Handleguide Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Indhold Forord 3 Model Arbejdsgang/opgaveforløb 4 Den forebyggende indsats 5 Trivselsskema og

Læs mere

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Juli 2010 Baggrunden for en alkoholpolitik Man anslår, at ca. 225.000 børn/unge i Danmark vokser op i familier med alkoholmisbrug (Kilde: Børn bliver også

Læs mere

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning...3 Forebyggelse...4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk/bekymret 1 Indhold Forord 4 Tegn på at et barn eller en

Læs mere