Samarbejdsaftale mellem Næstved, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner og Psykiatrien Syd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejdsaftale mellem Næstved, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner og Psykiatrien Syd"

Transkript

1 Samarbejdsaftale mellem Næstved, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner og Psykiatrien Syd Vedr. behandling af patienter med samtidig psykiatrisk lidelse og misbrug (dobbeltdiagnose) Aftalens formål er at sikre gruppen af borgere med en psykiatrisk lidelse og med misbrugsproblemer får den bedst mulige behandling og støtte i et koordineret og sammenhængende forløb. Samarbejdsaftalen træder i kraft pr. 1.september Aftalen evalueres efter 1 år. Næstved kommune. d. / 2013 Vordingborg kommune d. / 2013 Lolland kommune d. / 2013 Guldborgsund kommune d. / 2013 Psykiatrien Syd. d. /

2 Formål: Formålet med denne samarbejdsaftale er at integrere Sundhedsaftalens opgaver for sygehuspsykiatri og kommuner i en koordinerende handleplan for borgere/patienter med både en psykiatrisk lidelse og et alkohol- og/ eller stofmisbrug (dobbeltdiagnose). Vi ønsker med denne aftale at tydeliggøre ansvarsfordelingen mellem henholdsvis Vordingborg, Næstved, Guldborgsund og Lolland kommune, Psykiatrien Syd og de praktiserende læger samt at identificere det fælles ansvar overfor patienter/borgere med en dobbeltdiagnose. Med aftalen ønsker vi at opbygge og vedligeholde gode samarbejdsrelationer og dele viden til fordel for patienten. Denne samarbejdsaftale er tænkt som en praktisk vejledning med henblik på at afdække gråzoner i samarbejdet og finde tydelighed med fokus på gensidig informationsudveksling og patientinddragelse. Samarbejde omkring borger/patient med dobbeltdiagnose Borgeren/patienten skal sættes i centrum, og borgeren/patienten skal opleve sundhedsvæsenet som et sammenhængende virke, uanset hvilken sektor man som borger/patient befinder sig i. Samarbejdet mellem Næstved, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner, Psykiatrien Syd og de praktiserende læger skal være kendetegnet ved patient/borgerinddragelse, respekt for hinandens faglige kompetencer, gensidigt forpligtende samarbejde, dialog, vidensdeling og kompetenceudvikling. Som fælles mål har vi fastsat, at vi: - Kommunikerer præcist og rettidigt tværsektorielt - Opnår tilstrækkeligt kendskab til fælles borgere/patienter med henblik på en koordineret sektoroverdragelse - Sikrer, at borgeren/patienten og evt. pårørende er velinformerede - Den enkelte sektor ikke lover noget på den anden sektors vegne - Så vidt muligt anvender video eller telekonference i samarbejdet for at mindske ressourceforbruget Det skal tilstræbes, at borgeren/patienten er samarbejdspartner på en måde, så medinddragelse udvikles i retning af aktiv medbestemmelse, således at borgerens/patientens viden, ønsker, behov og kendskab til egen situation efterspørges og anvendes i forløbet. Definition af dobbeltdiagnose: Ifølge WHO defineres mennesker med dobbeltdiagnose således: Dobbeltdiagnose er en tilstand, hvor der forekommer brug af et eller flere psykoaktive stoffer og en psykiatrisk lidelse hos det samme individ Målgruppe: Målgruppen for samarbejdsaftalen vedrørende borgere/patienter med dobbeltdiagnose er borgere fra 18 år og til 75 år med en psykiatrisk lidelse og et alkohol- og stofmisbrug, der er i kontakt med Næstved, Vordingborg, Guldborgsund eller Lolland kommune og Psykiatrien Syd, Region Sjælland. 2

3 Henvisning: Kommunerne henviser borgere via kommunal lægekonsulent/praksiskoordinator eller praktiserende læge til psykiatrisk behandling gennem den Psykiatriske Visitationsklinik (PVK) under Region Sjælland. Ved akut behov for psykiatrisk vurdering fra kommunal misbrugsbehandling til behandlingspsykiatrien: Kontakt den Psykiatriske Akutmodtagelse (PAM) i Vordingborg. Koordinerende handleplaner Ifølge Sundhedsaftalen skal dobbeltdiagnosepatienter tilbydes udarbejdelse af koordinerede kommunale handleplaner og regionale behandlingsplaner med det formål at skabe fælles mål i arbejdet med såvel behandlingsplan som handleplan. Ansvarlig tovholder og kontaktperson/ primærbehandler for den kommunale og behandlingspsykiatriske indsats skal udpeges. Handleplanen er vedhæftet denne samarbejdsaftale. Kommunens opgave i forhold til samarbejdet med psykiatrien vedrørende borgere med dobbeltdiagnose: Det er den enkelte kommunes ansvar at tilrettelægge behandlingsindsatsen på alkohol og stofmisbrugsområde - Sørge for at der udpeges en tovholder med henblik på koordinering af opgaver i kommunalt regi - Tovholderen koordinerer samarbejdet med kontaktpersonen/ primærbehandleren i behandlingspsykiatrien - Deltage ved indkaldte netværksmøder - Udarbejde sociale handleplaner Den psykiatriske akutmodtagelse: - Vurderer og behandler for akut psykiatrisk tilstand - Alkoholafrusning og stofafgiftning af borgere med dobbeltdiagnose i den akutte fase - Undersøger om patienten er i behandling for sit alkohol og eller stofmisbrug ved kontakt til bopælskommunens misbrugscenter og via patientens egen læge Psykiatriens opgaver i forhold til samarbejdet med kommunerne vedrørende patienter med dobbeltdiagnose: - Iværksætte, udrede og behandle psykisk lidelse og stof/alkohol misbruget samtidigt. Psykiatrien har under patientens indlæggelse ansvaret for stof/alkohol misbrugsbehandlingen. Gerne i samarbejde med den kommunale misbrugsenhed - Er patienten ved indlæggelse tilknyttet kommunal misbrugsenhed, skal der etableres kontakt med det formål at afdække igangværende behandling og følge denne om muligt - Ved indlæggelse skal praktiserende læge, med patientens samtykke, informeres herom. Formålet er at afdække igangværende behandling og udveksle informationer - Påbegyndes behandling af stof/alkohol misbruget under indlæggelse, skal der med patientens samtykke, etableres kontakt til den kommunale misbrugsenhed for at sikre videreførelse af misbrugsbehandlingen - Kontaktperson/primærbehandler er ansvarlig for koordinering af opgaver i psykiatrisk regi 3

4 - Kontaktpersonen/primærbehandleren koordinerer samarbejdet med tovholderen i kommunen - Ved ambulant psykiatrisk behandling behandler den kommunale misbrugsenhed misbruget og distriktspsykiatrien den psykiatriske lidelse. Det sker i tæt samarbejde imellem behandlingspsykiatrien og den kommunale misbrugsenhed - I forbindelse med indkaldelse til og afholdelse af netværksmøder at sikre, at den koordinerende handleplan anvendes Den praktiserende læges rolle i forhold til dobbeltdiagnose: Den alment praktiserende læge er patientens tovholder og den gennemgående sundhedsperson i borgerens liv. I forbindelse med koordineringen af handle- og behandlingsplaner kan den praktiserende læge være inddraget således, at denne kender til det fælles mål med planerne og kan støtte op herom. Inddragelsen skal som minimum ske ved skriftlig orientering med kopi af handle- og behandlingsplan. Såfremt den praktiserende læge involveres i opgaver beskrevet i handle- og behandlingsplanerne, kan de involverede parter indgå en konkret aftale om formen af inddragelse. Definitioner på anvendte termer i samarbejdsaftalen: Kontaktperson/primærbehandler i Psykiatrien er den udpegede sundhedsfaglige kontaktperson, der varetager patientens behandling ambulant eller under indlæggelse Tovholder i kommunen er den udpegede kommunale medarbejder, der har overblik over borgerens kommunale forløb Kontaktperson i kommunen er Netværksmøde: Planlægningskonference, udskrivningskonference og afsluttende ambulant samtale 4

5 KOORDINERENDE HANDLEPLAN Nr.: Dato: Navn: Adresse: Cpr-nr.: Kommune: (Handlekommune) Tlf.: Dato for behandlingsopstart i Psykiatrien Syd: Evt. sidste indlæggelsesperiode: Dato for opstart af misbrugsbehandling Evt. retslig foranstaltning: Dom til psykiatrisk behandling. Længste tid: + tilsyn Kriminalforsorg - tilsyn Kriminalforsorg Behov og ønsker for støtte og behandling: Mål: (Overordnet ønske om resultat af koordinerede handlinger indtil næste opfølgningsmøde) Handleplan: (Aftaler vedrørende bosituation, forsørgelsesgrundlag, aktivering/beskæftigelse, aftaler m.: behandlende overlæge, teamets kontaktperson og tilsyn v. Kriminalforsorgen, misbrugscenter/ hjemmeplejen/ egen læge m.v.) Efter hver revidering noteres dato og nye aftaler fortløbende. Til stede: Evt. afbud: 5

6 Status: Aftaler: Netværksmøde: Dato for planlægningskonference : Dato for udskrivningskonference : Sted: Sted: Datoer for evt. mellemliggende netværksmøder : Dato: Sted: Dato: Sted: Underskrifter: Handleplanskoordinator Borger/patient KONTAKT (NAVN) Primærbehandler i Psykiatrien Syd (ambulant): Telefon: Kontaktperson i Psykiatrien Syd (indlæggelse): Telefon: Behandlende overlæge i Psykiatrien: Telefon: Tovholder i kommunen: Telefon: Kontaktperson i misbrugscenter: Telefon: 6

7 Telefon: Kontaktperson i Kriminalforsorgen: Telefon: Socialpsykiatri - / støttekontaktperson: Telefon: Bosituation Telefon: Egen Læge: Telefon: Pårørende: Telefon: Telefon: Bistandsværge: (Navn) Telefon: Andre: Telefon: Dato Patients/borgers underskrift 7

8 Information om Psykiatrien Syd, Region Sjælland Psykiatrisk Akutmodtagelse Ved akut behov for hjælp: Kontakt Psykiatrisk Akutmodtagelse (PAM): Færgegårdsvej Vordingborg Tlf.nr.: Fax: Psykiatrisk Akutmodtagelse er et døgnåbent afsnit, hvor borgere kan henvende sig ved akut behov for psykiatrisk hjælp. Henvendelser til Psykiatrisk Akutmodtagelse kommer også fra praktiserende læge, speciallæge, misbrugscentre, institutioner, politi og redningsvæsen. Der er i akutmodtagelsen mulighed for overnatning uden formel indlæggelse. Der er tilknyttet 10 senge til afsnittet. Sengeafsnit (alle er beliggende på Færgegårdsvej 15, 4760 Vordingborg) Afsnit S1: Tlf.nr.: Fax: Afsnit S2: Tlf.nr.: Fax: Afsnit S3: Tlf.nr.: Fax: Afsnit S4: Tlf.nr.: Fax: Afsnit S5: Tlf.nr.: Fax:

9 Afsnit S6: Tlf.nr.: Fax: Afsnit S7: Tlf.nr.: Fax: Ambulant psykiatri Psykiatrisk klinik Næstved, Ramsherred 1, 1.sal, 4700 Næstved: Tlf.nr.: Fax: Psykiatrisk klinik Maribo Sdr. Boulevard 84, 2.sal, 4930 Maribo: Tlf.nr.: Fax: Distriktspsykiatrien Næstved, Ringstedgade 61, 4700 Næstved: Tlf.nr.: Fax: Distriktspsykiatrien Vordingborg, Færgegårdsvej 15, 4760 Vordingborg: Tlf.nr.: Fax: Distriktspsykiatrien Maribo, Sdr. Boulevard 84, 2.sal, 4930 Maribo Tlf.nr.: Fax: Distriktspsykiatrien Nykøbing Falster og Psykoseteam Guldborgsund, Fjordvej 22, 4800 Nyk. F Psykoseteam Guldborgsund nedlægges pr Tlf.nr.: Fax:

10 Information om Næstved kommune Forankringen af misbrugsbehandlingen i Næstved kommune er opdelt i hhv. alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling. Alkohol Alkoholrådgivningen er forankret i Næstved kommunes Sundhedscenter. Alkoholrådgivningen i Næstved kommune Præstøvej Næstved Telefonisk henvendelse til Næstved Sundhedscenter på tlf Bedst mellem kl og 9.00 Kontaktperson: Alkoholkonsulent og koordinator Pia Rosa Andersen Telefon direkte: Fax: E-post: Tilbuddet ydes til borgere - over 18 år med alkoholproblemer - og deres pårørende. Tilbuddet ydes efter sundhedsloven 141. Antabus udlevering mandag og torsdag mellem kl og Stofmisbrug Rådgivningen for stofmisbrugere er en del af Virksomheden Socialt Udsatte i Næstved kommune. Rådgivning for stofmisbrugere i Næstved kommune Østergade 20,1.sal 4700 Næstved Telefon: Fax: Telefonerne er åbne mandag til torsdag mellem kl og 15.00, fredag mellem kl og elefone Kontaktperson: Afdelingsleder: Janne Beck Jensen Telefon: E-post: eller em kl 10

11 Information om Vordingborg kommune Center for Rusmidler, Vordingborg kommune, består af Stof-, Alkohol- og Ungeafdelingen, og er forankret centralt i Vordingborg by. Alkoholafdelingen har også en satelit-afdeling på Sundhedscentret i Stege. Derudover har vi et Halvvejshus i Ørslev, hvor der ydes dagbehandling og er mulighed for at bo i en kortere periode. Center for Rusmidler - Rådgivning, Forebyggelse og Behandling Alkoholafdelingen Stofafdelingen Ungeafdelingen Rådhustorvet 17, 1.sal 4760 Vordingborg Halvvejshuset Ringriddervej 36 Ørslev 4760 Vordingborg Telefonisk henvendelse til Center for Rusmidler på tlf Bedst mellem kl Fax Center leder Dorte Skov Mobil E-post: 11

12 Information om Lolland Kommune Misbrugscenter Lolland tilbyder hjælp til borgere med et alkohol-/stofmisbrugsproblem. Misbrugscenteret er organiseret under Social og sundhedssektoren i Lolland kommune. Rådgivning for stofmisbrugere Axeltorv 4, 1. sal 4900 Nakskov Tlf Ungerådgivningen NO1 Vejlegade 15, 1. sal 4900 Nakskov Tlf Alkoholrådgivningen Hoskiærsvej 17, 4900 Nakskov Tlf Kontaktperson: Teamleder Anika Quist Tlf.: mobil: E mail: Information om praktiserende læger På hverdage i dagtiden imellem kl kontaktes egen læge Uden for dagtiden: Lægevagten i Region Sjælland: tlf.nr: , der er åben for telefonisk henvendelse på hverdage imellem I weekender og på helligdage har lægevagten døgnåbent. 12

Samarbejdsaftale. om mennesker med sindslidelse (voksne) SAMARBEJDSAFTALE MELLEM PSYKIATRISK CENTER AMAGER OG KØBENHAVNS KOMMUNE

Samarbejdsaftale. om mennesker med sindslidelse (voksne) SAMARBEJDSAFTALE MELLEM PSYKIATRISK CENTER AMAGER OG KØBENHAVNS KOMMUNE Samarbejdsaftale om mennesker med sindslidelse (voksne) 16. februar 2011, Centerchef Lone Borberg Psykiatrisk Center Amager 25. marts 2011, Kontorchef Gitte Bylov Larsen Københavns Kommune Indholdsoversigt

Læs mere

Anne Mertz Nils Lauge Marianna Hansen Centerchef Klinikchef Udviklingschef Den 5. januar 2011 Psykiatrisk Center Nordsjælland

Anne Mertz Nils Lauge Marianna Hansen Centerchef Klinikchef Udviklingschef Den 5. januar 2011 Psykiatrisk Center Nordsjælland Samarbejdsaftale om mennesker med sindslidelse (voksne) Anne Mertz Nils Lauge Marianna Hansen Centerchef Klinikchef Udviklingschef Den 5. januar 2011 Psykiatrisk Center Nordsjælland Vibeke Abel Direktør,

Læs mere

VELKOMMMEN TIL DEN DIGITALE UDGAVE AF SAMARBEJDSAFTALEN

VELKOMMMEN TIL DEN DIGITALE UDGAVE AF SAMARBEJDSAFTALEN VELKOMMMEN TIL DEN DIGITALE UDGAVE AF Dette er en interaktiv PDF - det vil sige at den fungerer som en hjemmeside. Du skal derfor bruge musen til at klikke dig rundt i aftalen. Det gør du ved at klikke

Læs mere

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS Samarbejdsaftale om voksne mennesker med sindslidelse mellem Psykiatrisk Center Frederiksberg og Frederiksberg Kommune ET SAMARBEJDE MED MENNESKET I CENTRUM

Læs mere

velkommmen til den digitale udgave af samarbejdsaftalen

velkommmen til den digitale udgave af samarbejdsaftalen velkommmen til den digitale udgave af Dette er en interaktiv PDF - det vil sige at den fungerer som en hjemmeside. Du skal derfor bruge musen til at klikke dig rundt i aftalen. Det gør du ved at klikke

Læs mere

Bilag 1 til basisaftalen vedr. mennesker med sindslidelse: Aftaler vedr. indsatsen overfor voksne med sindslidelse

Bilag 1 til basisaftalen vedr. mennesker med sindslidelse: Aftaler vedr. indsatsen overfor voksne med sindslidelse Bilag 1 til basisaftalen vedr. mennesker med sindslidelse: Aftaler vedr. indsatsen overfor voksne med sindslidelse Indholdsfortegnelse 1 MÅLGRUPPE...................................................................................

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag 3 - til Sundhedsaftalen om mennesker med sindslidelse mellem Region Nordjylland og de nordjyske Kommuner

Indholdsfortegnelse. Bilag 3 - til Sundhedsaftalen om mennesker med sindslidelse mellem Region Nordjylland og de nordjyske Kommuner Bilag 3 til basisaftalen vedr. mennesker med sindslidelse: Aftale vedr. indsatsen overfor mennesker med sindslidelse og samtidigt misbrug (dobbeltdiagnose) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...................................................................................

Læs mere

Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner

Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner 1 1. Indledning I Psykiatriudvalgets rapport fra 2013 påpeges behovet for et styrket samarbejde om indsatsen for personer med psykisk lidelse

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE AF KOORDINERENDE INDSATSPLANER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE AF KOORDINERENDE INDSATSPLANER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE AF KOORDINERENDE INDSATSPLANER 2014 Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem kommuner, almen praksis og Familieambulatoriet

Samarbejdsaftale mellem kommuner, almen praksis og Familieambulatoriet Samarbejdsaftale mellem kommuner, almen praksis og Familieambulatoriet i Region Syddanmark omkring gravide med risikoforbrug af alkohol, rusmidler og/eller vanedannende medicin 2012 Region Syddanmark og

Læs mere

Fælles samarbejdsaftale for borgere med psykisk lidelse og samtidigt stofmisbrug eller alkoholmisbrug

Fælles samarbejdsaftale for borgere med psykisk lidelse og samtidigt stofmisbrug eller alkoholmisbrug Fælles samarbejdsaftale for borgere med psykisk lidelse og samtidigt stofmisbrug eller alkoholmisbrug 2015 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 28. oktober 2014 Region Syddanmark og de 22 kommuner

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Bilag 2 til basisaftalen vedr. mennesker med sindslidelse: Aftaler vedr. indsatsen overfor børn og unge med sindslidelse

Bilag 2 til basisaftalen vedr. mennesker med sindslidelse: Aftaler vedr. indsatsen overfor børn og unge med sindslidelse Bilag 2 til basisaftalen vedr. mennesker med sindslidelse: Aftaler vedr. indsatsen overfor børn og unge med sindslidelse Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..................................................................................

Læs mere

Roskilde Kommune. Region Sjælland

Roskilde Kommune. Region Sjælland Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Samarbejdsaftale. retspsykiatriske patienter

Samarbejdsaftale. retspsykiatriske patienter Udkast af 16. september 2014: Samarbejdsaftale om retspsykiatriske patienter til høring i perioden den 26. september 2014 30. oktober 2014 Indhold: 1. Indledning 2. Beskrivelse af ansvar og opgaver 3.

Læs mere

Alkohol- og stofmisbrug

Alkohol- og stofmisbrug Alkohol- og stofmisbrug Kvalitetsstandard 2015 Problemer med alkohol eller stoffer? Hvis du har mistanke om, at du selv, en pårørende eller en bekendt har et overforbrug af alkohol, hash eller andet stofmisbrug,

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service.

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Det grundlæggende lovgrundlag... 2 Indsatsområder med baggrund i bekendtgørelsen... 2 Opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet (Jf. bekendtgørelsen 2 stk.1)...

Læs mere

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til FOBS@sst.dk Mrk. Familieorienteret alkoholbehandling, kommunens

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom... 43 f. Styrket indsats på kræftområdet... 43 Videndeling og kommunikation... 45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom... 43 f. Styrket indsats på kræftområdet... 43 Videndeling og kommunikation... 45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 0 Formål Rebild Kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet indsatsområde, hvor vi inkluderer

Læs mere

Distriktspsykiatri. - en rapport om hvordan konkretiseringsplanen føres ud i livet. November 2005 Arbejdsgruppen for distriktspsykiatri

Distriktspsykiatri. - en rapport om hvordan konkretiseringsplanen føres ud i livet. November 2005 Arbejdsgruppen for distriktspsykiatri Distriktspsykiatri - en rapport om hvordan konkretiseringsplanen føres ud i livet November 2005 Arbejdsgruppen for distriktspsykiatri Psykiatrisk Center - en del af Sygehus Vestsjælland Resume Amtsrådet

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Organisationer der samarbejder på det psykiatriske og sociale område

Organisationer der samarbejder på det psykiatriske og sociale område Anne Petersen, Marie Brandhøj Wiuff og Martin Sandberg Buch Organisationer der samarbejder på det psykiatriske og sociale område Kortlægning af det tværsektorielle samarbejde mellem Vordingborg Kommune,

Læs mere

Samarbejdsaftale. om børn og unge med sindslidelse. SAMARBEJDSAFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK CENTER Hillerød OG Hørsholm KOMMUNE

Samarbejdsaftale. om børn og unge med sindslidelse. SAMARBEJDSAFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK CENTER Hillerød OG Hørsholm KOMMUNE Samarbejdsaftale om børn og unge med sindslidelse Centerchef Uwe Klahn Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød Ebbe Ro Madsen Ledende psykolog Hørsholm Kommune Indholdsoversigt Aftaleindhold Aftaleparter

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere