Personalepolitik Kløverengen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalepolitik Kløverengen 2012-13"

Transkript

1 Personalepolitik Kløverengen

2 Indholdsfortegnelse Personalepolitik... 1 Kløverengen VELKOMMEN TIL KLØVERENGEN Kløverengens organisation og kultur Kløverengens mission Kløverengens værdigrundlag Faglighed Ansvarlighed Respekt Kløverengens menneskesyn Helhedssynet Kløverengens visioner Kløverengens ledelse Kløverengens ledelsesområder Værdibaseret ledelse Medarbejderudvalget MED MED s formål MED s opgaver MED s rammer Politikker og retningslinjer Acontobeløb Alarmopkald Alkohol- og rusmiddelpolitik Mål Rammer Procedurer Undtagelser Fastholdelse Evaluering Ansættelsesprocedure Formål/mål Procedurer Fastholdelse Evaluering Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdsplanlægning Varetages af teamkoordinator med ledelsesmæssig reference til Administrativ leder Afvigermeddelelser/ arbejdstidsregistrering Beboerferier Befordringsgodtgørelse Besøg på Kløverengen Biler Dødsfald etiske spilleregler i forbindelse med dødsfald Elever (social og sundhedsassistenter) Uddannelse Mål Supervision/temadage Faglig udvikling og uddannelse på Kløverengen Ferieafholdelse

3 Hovedferie Fratrædelse Introduktion Kollegial feedback og omsorg Kollegial omsorg Kollegial feedback Kommunikation/information Formål og mål Rammer Procedure ved Intern kommunikation/information Procedure ved ekstern kommunikation/information Fastholdelse Evaluering Kriminalitet Kursusmidler - ansøgning Litteratur Løn Magtanvendelse Medarbejderudviklingssamtaler - MUS Medicin Parpolitik Rygning Mål Rammer Procedure Fastholdelse Evaluering Studerende i praktik Vejledning i praktikperioden Vejledning i det daglige pædagogiske arbejde Evaluering af praktikken Løn og afspadsering for studerende Ferieafholdelse Sygdom Supervision/temadage Sygefravær Telefoner Mål Rammen Respekt Faglighed Procedure Fastholdelse Evaluering Vold - trusler om vold Formål og mål med en voldspolitik Rammer Procedurer Fastholdelse Evaluering

4 1.0 VELKOMMEN TIL KLØVERENGEN Med denne "personalebog" håber vi at hjælpe dig til hurtigere at finde de oplysninger, der har relevans for dig og din (ny) ansættelse. I bogen finder du beskrivelser af de traditionelle områder, der hører under personalepolitik, men også en del om det særlige ved at være ansat på Kløverengen. Først i bogen finder du en beskrivelse af Kløverengens mission - den opgave du skal være med til at løfte -, samt Kløverengens værdier, menneskesyn, rehabiliteringsfilosofi og visioner, der tilsammen danner det grundlag vi arbejder udfra, og som vi alle er ansvarlige for at efterleve. Organisationen kan være svær at overskue, når man er nyansat. Der er forskellige tilbud og aktiviteter fordelt i forskellige huse og på forskellige målgrupper. Under organisationsafsnittet vil du finde et organisationsdiagram, der kan give dig et overblik over organisationen samt en beskrivelse af ledelsesgrundlaget og de stående udvalg. Kløverengen har fastsat politikker og retningslinjer på flere områder. Det er vigtigt, at vi alle kender politikkerne og forstår betydningen af disse i vores daglige arbejde. Politikkerne forklarer, hvorfor vi handler som vi gør indenfor det omtalte område. Din ansættelse på Kløverengen betyder rettigheder for dig og pligter i forhold til din arbejdsplads. Det er vigtigt der er balance mellem disse to forhold. Derfor forsøger vi på Kløverengen at have "højt til loftet". Vores værdier - respekt, faglighed og ansvarlighed - skal være med til at sikre tilfredse medarbejdere. Der skal være rum og muligheder for at udvikle sig og prøve nye ideer, og samtidig mødes man af et engagement og en nærhed, der gør, at man føler sig værdsat og respekteret. Samarbejdet med og om beboerne er omdrejningspunktet for en god rehabiliteringsindsats, - ligesom dokumentation for det udførte arbejde er det. Kløverengen har en interesse i at kunne dokumentere, hvad vi laver, hvorfor vi gør det, og hvilke resultater vi opnår sammen med beboerne. Dokumentationen øger både beboerens retssikkerhed og den faglige kvalitet

5 Kløverengen udarbejder derfor hvert år en virksomheds- og udviklingsplan samt løbende kvalitetsstandarder. Vi håber, at du efter læsning af denne personalebog har fået en fornemmelse af den kultur og de værdier, der hersker på Kløverengen. Personalebogen er sammensat af ledelsen og bearbejdet i MED - udvalget, som er ansvarlig for revidering én gang årligt. Udover indholdet i denne håndbog skal du gøre dig bekendt med: Ishøj kommunes overordnede personalepolitik Kløverengens Virksomheds- og udviklingsplan Kløverengens kvalitetsstandarder og koncepter Beboerne i boenhederne og deres person planer og ydelseskatakoger Fysiske rammer herunder brand og sikkerhed Kløverengens It- og kommunikationssystemer samt administrationsgange Principper for arbejdstidsplanlægning og afvigelser Pårørendearbejde Kløverengens kontaktflader og samarbejdspartnere Sign Administrativ leder Kim Schørling Faglig leder Pia Dylov 2.0 Kløverengens organisation og kultur 2.1 Kløverengens mission Kløverengen tilbyder specialiseret bo-og rehabiliteringsforløb til mennesker med svære psykosociale problemstillinger, som ikke kan bo i egen bolig eller i almindelige kommunale boformer. Udover at yde beboere daglig pædagogisk støtte i egen bolig tilbydes der muligheder for aktivitet-og beskæftigelse med det formål at støtte beboerne/brugerne i at kunne udfylde en ny rolle som aktiv bidrager til fællesskabet og samfundet. Kløverengen tilbyder endvidere individuel støtte til udflyttede borgere og til dagbrugere efter aftale med dennes kommune

6 Kløverengens mission er endvidere, at give den enkelte beboer/bruger de bedst mulige betingelser for recovery samt at skabe sig et meningsfuldt liv udfra egne behov og ønsker. Kløverengen hører under Borger og Social Service i Ishøj kommune og består af følgende tilbud efter Serviceloven: Kløverengen 84 drives som bo- og rehabiliteringstilbud efter 108 Kløverengen 72 drives som bo- og rehabiliteringstilbud efter 107 stk 2. Kløverengen Job og Netværk drives som aktivitets-og beskæftigelsestibud efter 104 Kløverengens for og efterværn med tilbud om individuel støtte drives efter Kløverengens værdigrundlag Kløverengens værdigrundlag har sit afsæt i flere perspektiver. Først og fremmest i WHO s formulerede menneskerettigheder, som lyder: - Enhver er unik og værdifuld i sig selv. - Mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. - Enhver har ret til liv, frihed og personlig sikkerhed. - Mennesker er fysiske, psykiske og sociale væsener. - Mennesker er afhængige af andre mennesker, af grupper og af samfundet. Dernæst tager Kløverengens værdigrundlag også udgangspunkt i FN s handicapkonvention 2006, i Ishøjs kommunes værdigrundlag samt i de fælles værdier, som den samlede danske psykiatri har formuleret i Fælles værdier i indsatsen for mennesker med sindslidelse, udarbejdet i samarbejde med Socialministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet i 2005, nemlig: Faglighed Ansvar Respekt - 6 -

7 2.2.1 Faglighed Betyder, at arbejde både professionelt og medmenneskeligt med at skabe rammer og betingelser, der giver muligheder for læring og udvikling. Det betyder at borgeren er ekspert på sit eget liv og at de professionelle bidrager med deres faglighed, som ekspert i rehabilitering efter psykisk sårbarhed Udfra viden om at problemet oftest ikke er problemet men måden vi tænker og taler om problemet på undersøger vi i stedet mysterier og understøtter herved håb, drømme, forskellighed som styrke og fremdrift for henholdsvis den enkelte borger og for organisationen Ansvarlighed Betyder på Kløverengen, at vi har vedvarende refleksioner på at løse vores opgaver på oprigtig og samvittighedsfuld vis. Vi forpligter os til fagligt og personligt at yde en recoveryorienteret og omsorgsfuld indsats, hvor vi indgyder håb, fastholder en nysgerrig og anerkendende kommunikation, overholder aftaler samt står ved det, vi siger og gør Respekt Betyder på Kløverengen, at al samarbejde sker på en ligeværdig måde. Respekt er at være tolerant, åben og accepterer det enkelte menneskes ret til at udvikle sig selvstændigt udfra egen tro og overbevisning og den enkeltes integritet. Vi tilbyder en håb-opbyggende og stabil indsats og søger at nå frem til muligheder og løsninger, som alle parter kan acceptere og har evner og mulighed for at tage del i. 2.3 Kløverengens menneskesyn Kløverengens menneskesyn bygger på en tro på: - at mennesker ønsker og evner at udvikle sig og derfor kan komme sig fra psykisk sårbarhed - at mennesker er forskellige, hvorfor der skal være plads til individuelle handlemuligheder - at mennesker har ret til selvstændighed, indflydelse og magt over egen livssituation - 7 -

8 2.3.1 Helhedssynet Helhedssynet handler om balancen mellem beboeren som selvstændigt individ med egne ønsker og behov, og beboeren som afhængig af andre mennesker og som en del af et fællesskab. Medarbejderne skal vedvarende være opmærksomme på denne balance og aldrig kun fokusere på den ene eller den anden side. Et helhedssyn på mennesket Mennesket som afhængigt af og Mennesket som aktivt andre og sine omgivelser selvbestemmende subjekt = Dilemmaer mellem Vores ansvar for hinanden og Respekten for det enkelte individ Et halveret menneskesyn fanger os i en flugt til et enten/eller-syn der fører til Ansvarsovertagelse Klar dig selv Formynderskab enten/eller Sin egen lykkes smed Ekspertvælde Overgreb Undladelsessynder - 8 -

9 Kløverengens menneskesyn og værdier danner grundlag for vores mission, visioner, mål og strategier, kvalitetsstandarder og kerneydelser. De tænkes med i hverdagen og kommer til udtryk i mødet med beboere, kollegaer, interne og eksterne samarbejdspartnere. Kløverengens rehabiliteringsfilosofi går ud på: at indrette omgivelserne til de individer som aktuelt er i omgivelserne, frem for alene at indrette individer til omgivelserne at kigge efter individets ressourcer o de ting individet klarer ved egen hjælp o de ting individet klarer ved hjælp af nærmeste netværk o hvilke ressourcer kan der trækkes på i lokalsamfundet at sikre individet indflydelse ved valg på alle dets livsområder eks. valg af kontaktperson/mentor, valg af egne udviklingsmål, valg/beslutninger i forbindelse med møder, ansættelser, netværksdeltagelse, aktiviteter og forbedringer i det omkringliggende miljø mm. Målet med den psykosociale rehabiliteringsindsats er at borgeren opnår ny og værdifuld selvoplevelse, får sat egne mål og realiseret handlinger i egen interesse, som giver muligheder for nye roller og ny identitet som medborger med rettigheder og pligter. Den psykosociale indsats skal tilbyde en bred vifte af hverdags, fritidsundervisningsaktiviteter samt muligheder for beskæftigelse både i og udenfor Kløverengen, således at den enkelte kan vælge, hvad der virker bedst lige nu. Ikke to mennesker er ens og hver har sin måde til at komme sig. 2.4 Kløverengens visioner Vi vil sikre: Sammenhængende og helhedsorienteret rehabiliteringsforløb udfra ligeværdigt samarbejde med borgeren Udviklingen af et recovery-orienteret miljø præget af håb, bæredygtige relationer, social inklusion, meningsfuld beskæftigelse, engagement, anerkendende sprog og handlinger mellem mennesker - 9 -

10 Borgerens fastholdelse af de tilbud/ressourcer der er i deres lokale netværk/lokalmiljø Brobygning til og partnerskaber med lokalmiljøet, så omgivelserne kan tilpasses borgerens behov At Kløverengen har et image som seriøs, ambitiøs og ansvarlig leverandør, der er på forkant med udviklingen af god psykosocial rehabilteringspraksis 2.5 Kløverengens ledelse Ledelsen af Kløverengen består af en forstander og 2 ledere med hver deres funktions- og ansvarsområder. Alle 3 ledere indgår i et tæt samspil med hinanden omkring fælles og egne funktionsområder. Lederne har ansvaret for den faglige og økonomiske drift og leder udfra Kløverengens værdigrundlag. Med henvisning til Ishøj kommunes chefgruppe lægger vi stor vægt på dygtige ledere. Ledelsen holder ledermøder, har kollegial supervision og kan i perioder have supervision af ekstern supervisor. Ledelsen deltager på konferencer, kurser og har mulighed for videreuddannelse, endvidere afholdes der leder internater til at optimere og kvalitetssikre Kløverengens organisation Kløverengens ledelsesområder Idet ledelse bl.a. er at skelne mellem, hvornår, der er tale om udviklings- og fornyelsesprocesser, der kræver involvering af medarbejderne, og hvornår der er tale om opgaver, der kræver styring og klar information, er Kløverengens ledelsesområder opdelt i 3 ansvarsområder: Ved opgaveledelse forstås: At have en vision, at bringe organisationen fremad og tilpasse den til forandrede krav fra omverden. At definere organisationens primære opgaver og give medarbejderne/teamene rammer og værktøjer til at løse disse At skaber rammer for refleksion og holdningsdebatter og deltagelse heri Ved personaleledelse forstås: At stå til rådighed som sparringspartner

11 At skabe en " vi" holdning i organisationen og få hele organisationen til at arbejde sammen om at løse opgaven At tage hånd om opståede problemer Ved administrationsledelse forstås: At fastlægge administrative procedurer og rammer for organisationen At synliggøre økonomien Værdibaseret ledelse Kløverengens definition på værdibaseret ledelse er: Værdibaseret ledelse er en ledelsesform, hvor den primære ledelsesopgave er at skabe en fælles forståelse af og holdning til organisationen og dens omverden. Gennem Kløverengens fælles værdigrundlag sikrer ledelsen, at der sættes ord på det fundamentalt væsentlige i organisationen både på det, der i forvejen er rigtig godt, og på det, som vi gerne vil opnå. Værdier er nemlig det, som fortæller os mennesker, hvad der er rigtigt eller forkert, godt eller dårligt, positivt eller negativt. Værdier er det, vi bedømmer en situation, en handling eller et menneske ud fra. Kløverengens fælles værdigrundlag har således til formål at skabe en fælles ånd og kultur og fungere som fælles referenceramme. 2.6 Medarbejderudvalget MED Kløverengen har sit eget MED udvalg. MED-udvalget er sammensat af følgende: Formand (forstander) Administrativ leder Faglig leder Arbejdsmiljørepræsentant Tillidsrepræsentant FOA Tillidsrepræsentant SL Medarbejder repræsentant (cafe, firma, køkken, administration)

12 2.6.1 MED s formål 1. Arbejde for at skabe de bedst mulige arbejdsvilkår og et godt arbejdsmiljø og medvirke til, at alle medarbejdere engageres i det daglige samarbejde. 2. Fastlægge rammer for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere med henblik på at involvere medarbejderne i arbejdet med arbejdspladsens mål og strategi. 3. Fastlægge personalepolitiske rammer som fremmer kompetenceudvikling, og som skaber lyst og motivation til at opfylde arbejdspladsens målsætning MED s opgaver 1. Modtage information og drøfte alle forhold af betydning for organisationens arbejds- og personaleforhold, herunder dens økonomiske stilling, større rationaliseringsforanstaltninger, udviklingsprocesser, arbejdsomlægninger og indførelse samt brug af nye og ændring af bestående teknologi/systemer. 2. Fastlæggelse af retningslinjer for tilrettelæggelsen af organisationens arbejds- og personaleforhold MED s rammer Møderne afholdes hver tredje måned. Herudover kan der indkaldes ekstraordinært. Formanden er sammen med næstformanden ansvarlig for udsendelse af dagsorden med bilag. Formanden er mødeleder. I øvrigt henvises til MED-udvalgets kommissorium. Referatet kan læses på uglen under MED referater Kløverengen. 3.0 Politikker og retningslinjer 3.1 Acontobeløb Alle medarbejdere skal sikre sig et acontobeløb, såfremt de ikke selv ønsker at lægge ud. Acontobeløb skal afregnes inden 7 dage. 3.2 Alarmopkald Mobiltelefonerne fungerer som internt og eksternt alarm opkald. - Politi

13 - Brand/ambulance Vestegnens politi Se i øvrigt under telefoni. 3.3 Alkohol- og rusmiddelpolitik Synspunktet er, at alkohol/rusmidler og arbejde ikke hører sammen. Samt at medarbejdere med alkoholproblemer tilbydes hjælp så tidligt som muligt. Alkohol- og rusmiddelpolitikken gælder for alle ansatte på Kløverengen, vikarer, ekstern arbejdskraft m.m. Politikken omfatter alle stemningsregulerende stoffer. Formålet med Kløverengens alkoholpolitik er: At sikre et sikkert, sundt og produktivt arbejdsmiljø for den enkelte medarbejder. At skabe en arbejdskultur, der forebygger alkoholproblemer. At sende sunde signaler til beboerne. At gøre medarbejdere trygge i ansættelsen og sikre at de trives. Mål At sikre medarbejderne ikke er påvirket i deres arbejdstid Rammer Rammerne tager udgangspunkt i Kløverengens 3 værdier. Respekt Betyder, at Kløverengens alkoholpolitik tager udgangspunkt i at alkoholindtag er en privatsag, men vedvarende stort indtag bliver en social sag. Politikken retter sig mod misbruget og ikke misbrugeren. Faglighed Betyder, at Kløverengen handler på WHO s definition af alkoholisme som sundhedsskadeligt. Ansvarlighed Betyder, at Kløverengen anerkender sit ansvar for at forebygge og skabe sunde arbejdspladser. Procedurer Det accepteres ikke, at medarbejdere møder eller optræder påvirkede af alkohol/rusmidler i arbejdstiden. Overtrædelse kan medføre bortvisning. Kolleger er forpligtet til at handle hvis

14 det vurderes at en kollega er påvirket. Dette gøres ved at kontakte ledelsen. Såfremt ledelsen ikke kan træffes, skal pågældende sendes hjem. Kløverengen A og B samt Job og Netværks medarbejdere og ledelse skal sikre at politikken er gældende for deres sted. Vedrørende alkoholproblemer henvises i øvrigt til Ishøj Kommunes personalepolitik. Undtagelser Ledelsen har givet tilladelse til at der nydes et glas vin eller en øl til maden, sammen med beboerne, juleaften, nytårsaften og til påskefrokost. Der er endvidere tilladelse til at nyde et glas champagne med de beboere der har lyst til dette kl nytårsaften. Ved alle arrangementerne skal der forefindes et alkoholfrit alternativ. Herudover kan pågældende leder give forudgående tilladelser i konkrete tilfælde såsom ferieture, særlige festlige arrangementer eller andet. Fastholdelse Ledelsen, Netværksperson, TR og SR udgør det primære netværk, der gennem udmelding af holdninger og adfærd skal motivere de ansatte til at forebygge og hjælpe ved misbrug af alkohol/rusmidler: Det er ledelsens ansvar at gribe tidligt ind overfor misbrug af alkohol. Evaluering Evalueringen af alkoholpolitikken vil ske løbende og mindst én gang om året på MEDmøder. 3.4 Ansættelsesprocedure Formål/mål Kløverengen ønsker en ansættelsesprocedure, der tilgodeser både nuværende ansatte og nye ansøgere til ledige stillinger, og som tiltrækker og ansætter de bedst kvalificerede medarbejdere, både hvad angår faglig dygtighed og menneskelige egenskaber. Rammer Rammerne tager udgangspunkt i Kløverengens 3 værdier:

15 Respekt Betyder, at Kløverengens ansættelsespolitik tager udgangspunkt i at vi udviser åbenhed og tolerance i forhold til alle ansøgere samt sikre dem en fair og ligeværdig behandling i forbindelse med ansættelsesproceduren. Faglighed Betyder, at Kløverengen i ansættelsesforløbet har fokus på de kompetencer både fagligt og menneskeligt - som arbejdspladsen har brug for i en ny medarbejder. Ansvarlighed Betyder, at Kløverengen løser opgaven med at ansætte nye medarbejdere udfra refleksioner i hele ansættelsesudvalget - ansættelsesudvalg indstiller til forstander som godkender og indstiller til ansættelse i Ishøj kommune Procedurer Stillingsopslaget udarbejdes og normalt er deadline for ansøgningsfristen 14 dage efter udgivelse. I indkaldelse til ansættelsessamtale fremgår det, hvem der deltager. Når Kløverengen modtager skriftlige ansøgninger besvares disse straks med en bekræftelse på modtagelsen. En ansøger har altid krav på diskretion. Leder og teamkoordinator vurderer indkommende ansøgninger. Ansættelsesudvalget består som udgangspunkt af repræsentanter for ledelsen, teamkoordinator og TR samt en beboerrepræsentant. Procedure og spørgsmål planlægges i udvalget og tager udgangspunkt i den foreliggende stillings-og funktionsbeskrivelse og de kompetencer der i denne forbindelse eftersøges.. Forstander indstiller til ansættelse hos Ishøj kommune. Ansættelsesudvalget har tavshedspligt Fastholdelse Det er ansættelsesudvalgets ansvar at ansættelsespolitikken overholdes ved nye ansættelser

16 Evaluering Evalueringen af ansættelsespolitikken vil ske løbende og mindst én gang om året på MEDmøder. 3.5 Arbejdspladsvurdering (APV) Vi har udarbejdet APV, gældende Sikkerhedsgruppen arbejder med APV en som et udviklingsværktøj som er lovpligtigt, og som sikre at vi overholder arbejdsmiljølovene. APV en er udarbejdet efter åben dialog metoden. På denne baggrund prioriteres områderne i handleplanen. APV en er således en vurdering af risici samt en måde at udpege fokus og indsatsområder på, samt få overblik over hvilke tiltag der er behov for at gennemføre de kommende år. Sikkerhedsgruppen på Kløverengen består af: Forstander Administrativ leder Arbejdsmiljørepræsentant Der vælges sikkerhedsrepræsentant ud fra gældende regler (sikkerhedsgruppen indgår som en del af MED). Sikkerhedsrepræsentanten opfordres til at benytte sig af de kursustilbud som fagforbund og kommune stiller til rådighed. Samt i de kursusmuligheder og det materiale der kommer fra Arbejdstilsynet, Arbejdsmiljøfondet og Bedriftssundhedstjenesten. Sikkerhedsgruppen har ansvar for: Opdatering af sikkerhedsmappen. Arbejdsskaderegistrering og anmeldelse. Skema til indberetning om trusler og vold. Opfølgning og evaluering af episoder. Ansvar for personales valg af ressource person. 3.6 Arbejdsplanlægning Varetages af teamkoordinator med ledelsesmæssig reference til Administrativ leder Arbejdsplan lægges overordnet i henhold til overenskomst og lokalaftaler. Arbejdstider planlægges over 4 uger

17 Timenormen holdes indenfor en 245-ugers normperiode. Weekender, fridage og søndagsafspadsering ligger fast i planen. Fuldtidsansatte kan ønske en fast ugentlig friaften, hvilket i videst muligt omfang vil blive i mødekommet efter aftale med teamkoordinator. Byt skal godkendes af teamkoordiantor Fuldtidsansatte planlægges med max fem arbejdsdage i træk dag/aften. Vi har lokalaftale vedr. 11-timers reglen (1 gang ugentlig). Vi har lokalaftale vedr. hviletidsbestemmelsen (op til 7 arbejdsdage i træk). Ved lokalaftalerne kan arbejdstiden for fuldtidsansatte planlægges fra 5-11 timer ved mødevirksomhed m.v. Weekendarbejde hver 2. eller 4. uge på Kløverengen 84. Weekendarbejde hver 4/3/2. uge på Kløverengen 72 I forbindelse med jul og nytår ophæves arbejdsplanen som udgangspunkt. Således at der udarbejdes en plan der tilgodeser, at det ikke er de sammen, der er på arbejde hvert år. Der kan i teamet aftales interne bytninger og fridage. Som hovedregel kan der ønskes friperiode omkring jul eller nytår. Aftaler skal altid indgås med teamkoordinator Afvigermeddelelser/ arbejdstidsregistrering Alle medarbejdere på Kløverengen skal udfylde afvigermeddelelser. Den skal afleveres til teamkoordinator til attestation den sidste arbejdsdag i ugen. 3.7 Beboerferier Kløverengen kan arrangere beboerferier, som medarbejderne forventes at deltage i. Der henvises til kvalitetsstandard for beboerferie. 3.8 Befordringsgodtgørelse Følger Ishøj kommunes Personalepolitik. Det skal tydeligt fremgå hvor fra og til, med hvilket formål og med hvem, man har kørt. Der afregnes efter Krak eller kilometertæller

18 3.9 Besøg på Kløverengen Beboerne har ret til at have besøg i egne lejligheder. Besøgende i fællesarealerne kan bortvises efter konkret skøn, eller hvis de er til gene for øvrige beboere og medarbejdere Biler Arbejdet på Kløverengen indebærer at medarbejderne støtter beboerne i at følge behandlinger samt komme ud i lokalmiljøet mm. Herunder læge og tandlægebesøg, indlæggelser, ferier, arrangementer ude i byen mm. Der er også kørsel i forbindelse med indkøb, bank og mødevirksomhed. Ved kørsel for Kløverengen gælder almindelig forsikringsbetingelser og færdselslovens bestemmelse. Til varetagelse af ovennævnte arbejde har Kløverengen to personbiler og 5 cykler. Når man benytter Kløverengens biler skal man være i besiddelse af gyldigt førerbevis og er i øvrigt underlagt færdselslovens bestemmelser, hvilket man hæfter personligt for Dødsfald etiske spilleregler i forbindelse med dødsfald Om man har været direkte med, ved en borgers dødsfald, har været mere i periferien eller aldrig har oplevet et dødsfald, så er det vigtigt at få sat ord på de følelser og stemninger, der opstår hos både medarbejdere og beboere i forbindelse med dødsfald. Der kan være: angst for at tale med en døende / pleje en døende/ videregive oplysninger om dødsfald til pårørende magtesløshed som kommer til udtryk som træthed, irritabilitet, tilbagetrækning, overinvolvering, oa selvbebrejdelse, skyldfølelse, hvorfor handlede jeg ikke anderledes osv. angst for at italesætte de følelser vi mærker i forbindelse med død choklignende tilstand hvor vi reagerer uden situationsfornemmelse manglende bevidsthed om tanker og følelser i forbindelse med dødsfald Vi ved med andre ord ikke altid, hvordan vi reagere i forbindelse med dødsfald. Dette er afhængig af relationen til den døde, af hvad vi har med i vores private rygsæk og af hvad vi har set og gjort i sådanne situationer før

19 Det er derfor vigtigt at personalegruppen og ledelsen bruger både mødetid og supervision til at tale om de følelser og stemninger, som opstår i forbindelse med et dødsfald på arbejdspladsen. Der skal være og gøres plads til disse følelser, idet dette er en del af krisebearbejdningen og en forudsætning for at kunne yde god psykisk førstehjælp til beboere og pårørende. Livet kan ikke stå stille, når vi har et dødsfald. Den daglige hverdag skal gå videre og vi må alle hjælpe hinanden igennem forløbet ved i videst mulig omfang at få italesat de følelser og stemninger vi dels selv går rundt med og dels ser hos vores kollegaer og beboere Elever (social og sundhedsassistenter) Faglig leder har det overordnede ansvar for elever i praktik. Kløverengen 84 modtager løbende elever fra Social- og sundhedsskolerne. Disse elever indgår i et fast uddannelsesforløb i tæt samarbejde med Social- og sundhedsskolen og Kløverengens ansvarlige praktikvejleder. Hver elev kommer ind i et nøje tilrettelagt uddannelsesforløb hvor de hver især har en praktikvejleder. Uddannelse For at sikre, at alle elever får en god og faglig forsvarlig uddannelse er det væsentligt, at personalet er veluddannet til at drage omsorg herfor. Vi tager elevuddannelsen meget alvorligt da det er en kommende kollega vi uddanner. Eleverne er med til at lave deres arbejdsplan sammen med deres vejleder. Mål At eleverne under vejledning og i samarbejde med undervisere og praktikvejleder og ud fra helhedssynet på mennesket: Opnår indsigt i egne reaktionsmønstre, ressourcer og udviklingspotentialer og konstruktivt anvender dem i egne læreprocesser og arbejdsopgaver. Samarbejder ligeværdigt på en respektfuld måde med det enkelte menneske. Kan etablere, vedligeholde og afslutte målrettet kommunikation. Er i stand til at reflektere over og vurdere samarbejdsprocessen, hvor der gives udtryk for forskellige opfattelser og synspunkter. Samarbejde med beboer og personale kan dataindsamle, planlægge, udføre og evaluere grundlæggende sundheds- og sociale opgaver ud fra beboerens behov

20 Udvikler evne til at vurdere og vælge redskaber til evaluering af egne læreprocesser. I samråd med det øvrige personale kan vurdere behov for, motivere og iværksætte trivsels- og recovery fremmende processer. Dette drejer sig f.eks. om socialt samvær og kreative aktiviteter til enkeltpersoner og grupper i den udstrækning, det er muligt. Samarbejde med husets personale og deltage i løsningen af de daglige opgaver således at kontinuiteten i huset sikres og at tavsheds- og oplysningspligten overholdes. Opnår kendskab til og har indsigt i love, regler og brugerindflydelse og efterlever disse i sit arbejde. Opnår viden om virkning og bivirkning af de anvendte psykofarmaka og kan observere og vurdere hvordan det enkelte menneske bliver påvirket af lægemidlet. Supervision/temadage Eleven deltager i supervision - se faglig udvikling og uddannelse på Kløverengen. Eleven deltager ligeledes på temadage efter emnerelevans 3.13 Faglig udvikling og uddannelse på Kløverengen Faglig udvikling indenfor Kløverengen opnås/udvikles bl.a. gennem aktiv deltagelse i teammøder, temadage, internater, supervision, eksterne kurser og som medlem af MED - udvalg. Medarbejderne opnår/udvikler kompetencer inden for specifikke områder. Bl.a. i ansvarsområder inden for sygdomsmestring, kontaktpersonsarbejde, motivation, rehabilitering, og teamarbejde. Medarbejderne opfordres til at deltage aktivt og engageret i undervisning og udvalg. Det forventes at personaleudviklingssamtaler - også kaldet MUS - og andre samtaler mellem leder og medarbejder giver afklaring og udvikling, og at teammøder og temadage kontinuerligt giver anledning til holdningsdebatter. Der prioriteres midler til fælles undervisning for hele medarbejdergruppen, således at der opbygges kompetenceudvikling med fælles referencer og fælles sprog. Kløverengen prioriterer fælles intern team- og kompetenceudvikling. Der arrangeres temadage/internater minimum 2 gange årlig Der tilbydes kontinuerligt supervision/coaching, internt og eksternt

21 Der afsættes beløb i budgettet til deltagelse i konferencer og seminar for medarbejder og ledelse. Ledelsen kan giver personlig supervision efter behov Kløverengen modtager løbende social- og sundhedsassistent elever. Kløverengen modtager løbende pædagogstuderende i lønnet praktik. Vejledere af elever og studerende tilbydes praktikvejlederkurser MUS samtaler afholdes én gang om året 3.14 Ferieafholdelse Ferieafholdelse sker i henhold til ferieloven. Hovedferie Der skal afholdes 4 uges ferie, hvoraf de 3 uger skal være sammenhængende. Afholdes fra 2. maj til 30. september - undtagelser kan ske efter aftale med ledelsen. Ud fra Ishøj Kommunes politik skal 6 ferie uge så vidt det er muligt afvikles som ferie. Fremgangsmåde Ønskeplan ophænges af teamkoordinator. På aftalt dato nedtages ønskeplan af teamkoordinator som udfra ønsker eller mangel heraf fastlægger ferieplan i overensstemmelse med aftale om arbejdsdækning (minimum en fast medarbejder i hvert team i alle tjenester). Ferieplanerne er klar senest 3 måneder før afholdelse af hovedferie. Restferie Restferie planlægges i god tid, så vi undgår ophobning af restferie om foråret (marts til april). Ønskeplan vedrørende restferie ophænges i oktober måned og bliver løbende godkendt af teamkoordinator. Ønskeplanen nedtages den 15. januar. Herefter færdig planlægges restferien af Team koordinator Restferieplanlægning er klar senest en måned før ferieafholdelse. Der kan som udgangspunkt ikke afholdes ferie i julen og nytåret

22 3.15 Fratrædelse Ved fratrædelse tilbydes du en fratrædelsessamtale. Ved fratrædelse har du mulighed for at få en tjeneste attest Introduktion Som nyansat medarbejder, studerende, elev, modtager du via introduktionsprogrammet undervisning i Kløverengens værdigrundlag og kultur, menneskesyn, rehabiliteringsfilosofi kvalitetsstandarder, mål og metodegrundlag. orientering om hvor man kan finde følgende: personalepolitik virksomhedsplan hæfte med koncepter og standarder. Nyansatte teammedarbejdere får endvidere et uddannelsesforløb omkring medicingivning som er obligatorisk for alle. (Se under medicin) Kollegial feedback og omsorg Som medarbejder er du en del af en personalegruppe. Som kollega har du derfor et ansvar for at dine kollegaer fungerer i forhold til arbejdsopgaven. Dette ansvar kan have to former enten som kollegial feedback eller som kollegial omsorg i forhold til opgaveløsningen. Kollegial omsorg Der kan være forskellige årsager til at en kollega i en periode ikke har det godt. I sådanne situationer har du ansvar for at tage fat i kollegaen, der har det skidt, og sikre at dennes eventuelle problemer, som har indflydelse på det daglige arbejde, kommer frem i lyset. Det er legalt, hvis du som medarbejder har brug for kun at tale med èn kollega om eventuelle problemer. Denne kollega kan i en sådan situation opfattes som din omsorgs-kollega. Det kan være en fortrolig samtale, så omsorgskollegaen ikke fortæller videre, hvad I har talt om, hvis du ikke ønsker det. Men omsorgskollegaen kan og skal sige til dig, hvis vedkommende mener, din tilstand påvirker din opgaveløsning i betydelig omfang, og mener at ledelsen skal have viden om dit eventuelle problem. Hvis kollegaen mener, at ledelsen bør underrettes, er der følgende acceptable måder at forholde sig på: Du bør se din kollegas handling som en hjælp til at få bragt balance mellem de opgaver du skal løse og de kræfter/kompetencer du har til rådighed på nuværende tidspunkt. Kollegaen er en ansvarlig kollega, som forsøger både at tage hånd om dig som kollega og om det team/ den organisation, kollegaen er en del af

23 Det er i orden at dele svære perioder/problemer med ledelsen - så der i en periode evt. kan aftales særregler for dig, hvis situationen kræver det Hvis der aftales særregler for dig skal du være parat til at sætte tid på aftalen og være parat til at dine kollegaer er bekendt med omfanget af særaftalen og tidsrammen Kollegial feedback Der kan være forskellige situationer, hvor det er nødvendigt med konstruktiv feedback til en kollega. Dette kan gælde situationer, hvor en kollegas måde at løse opgaven på gør dig vred, forarget, angst, ked af det eller usikker. Hvis sådanne situationer opstår, hvor du ikke synes at din kollega løser opgaven i overensstemmelse med henholdsvis Kløverengens værdier, kvalitetsstandarder, mål og personalepolitik, er der følgende acceptable måder at reagere på: Du kan trække din kollega til side her og nu gøre ham/hende opmærksom på problemet og den måde du har oplevet tingene på Du kan tænke over episoden og vende tilbage indenfor et døgn Hvis du synes det er svært at få tingene sagt til din kollega, kan du indenfor samme tidsfrist: hente hjælp hos øvrige kollegaer og bede dem om hjælp til at få tingene sagt på en konstruktiv måde til kollegaen, det handler om. Du kan til enhver tid henvende dig eller hente hjælp hos ledelsen. Lederen efter dit valg, vil høre på dig og vejlede dig eller sammen med dig undersøge, om episoden er i overensstemmelse med Kløverengens værdier, standarder, politikker mm. eller undersøge om, der evt. er andre sammenhænge der spiller ind på problemet Kommunikation/information Formål og mål Formålet er at skabe klarhed om ansvar og rollefordeling i håndteringen af kommunikation og information. Et andet formål er at kommunikationen på Kløverengen skal understøtte både medarbejdernes og borgernes muligheder og forudsætninger for at deltage aktivt i den lokale debat. Rammer Rammerne tager udgangspunkt i Kløverengens 3 værdier:

24 Respekt Betyder, at Kløverengen har åben gensidig information og kommunikation. Faglighed Betyder, at skabe klare rammer for, hvor der kommunikeres og informeres om hvad. Ansvarlighed Betyder, at vi tænker og taler om problemer som dilemmaer og understøtter herved håb, drømme, forskellighed som styrke og fremdrift for henholdsvis den enkelte medarbejder, borger og for organisationen. Procedure ved Intern kommunikation/information Alle ansatte har et ansvar for selv at opsøge relevant information, som er væsentlig for opgaveløsningen. Det være sig information gennem referater fra ledermøder, MED-udvalg, nyheds- eller orienteringsmails. Brug af, og kendskab til IT, er vigtigt i forhold til det daglige arbejde og informationsniveau på Kløverengen. Da medarbejdernes individuelle kompetencer på IT-området er meget forskellige, er det op til den enkelte at søge hjælp hos Kløverengens superbruger eller ledelse efter behov. Det er endvidere muligt at søge kurser på IT-området på forskellige niveauer. Alle skal være velinformerede om overordnede administrative og politiske forhold i Ishøj Kommune. Dialogen på arbejdspladsen skal sikre, at alle kender mål og ramme for deres opgaver. På Kløverengen er der skabt rammer for en tillidsfuld dialog, hvor medarbejderne bidrager aktivt med tilbagemelding om opgaver og arbejdsforhold, og hvor signaler opfanges og anvendes eller videreformidles af ledelsen. Den interne kommunikation/information skal bidrage til vidensdeling. Den opsøgte viden, du som ansat har tilegnet dig, videreformidler du på relevant vis til kolleger og ledelse. Det drejer sig om faglig viden, viden om hvordan opgaver kan løses, viden om beboerne eller problemer med arbejdsopgaver og prioriteringer. Dette er viden, der fører til, at vi løser vores opgaver mere kvalificeret og effektivt. Dermed højner vi kvaliteten af Kløverengens ydelser og bidrager til en forsat udvikling af organisationen. Procedure ved ekstern kommunikation/information Pressen spiller en vigtig rolle i forhold til, hvordan vores omverden opfatter os. Derfor har vi en interesse i et positivt samarbejde med pressen. Det er derfor at stor vigtighed at omverdenen og herunder pressen, ikke møder modvilje, usikkerhed eller tvivl når den søger information. Al kontakt til pressen aftales med ledelsen

25 Al skriftlig kommunikation/information ud af huset skal være på officielt brevpapir og være underskrevet af medarbejder og nærmeste leder. Brevene lægges ulukket kuverter i udgående postbakke, idet der skal tages kopi heraf i administrationen, hvor det ligeledes arkiveres. Indgående og udgående mails betragtes som post og skal behandles som dette. Alt udgående og indgående mails skal betragtes som post og derfor videre sendes til administrationen som arkiverer dette, i øvrigt henvises til Ishøj kommunes politik som du underskriver ved ansættelsen. Fastholdelse Ledelse og medarbejdere skal løbende i det daglige arbejde sikre at kommunikation/informationspolitikken efterleves. Evaluering Evalueringen af kommunikations/informationspolitikken vil ske mindst én gang om året på MED-møder Kriminalitet Beboerne har rettigheder som svarer til ophold i egen bolig, og medarbejderne har som sådan ikke ret til at ransage eller visitere beboerne for at se, om de er i besiddelse af ulovlige stoffer, hæler varer eller lignede, men ved mistanke er det politiet der foretager ransagning. Der tillades ikke handel med stoffer, lige som man ikke tolererer indtagelse af alkohol og stoffer i fællesarealerne Hvis du som medarbejder opdager, at der foregår ulovligheder på Kløverengen, skal du anmelde dette til politiet og i alle tilfælde indberette det til ledelsen Kursusmidler - ansøgning Ansøgninger til øvrige eksterne kurser, temadage m.v. stiles til ledelsen. Der kan ansøges på 3 niveauer: Ansøgning om tjenestefri og kursusafgift Ansøgning om tjenestefri - afholder selv kursusafgift

26 Ansøgning om kursusafgift - afholder selv afspadsering Af ansøgning skal fremgå hvilken af de 3 former der søges, samt kursets relevans. Vedlagt kopi af kursustilbud. Ledelsen vurderer konkret i hvert tilfælde Litteratur Kløverengen har en del faglitteratur til rådighed, som understøtter de metoder og mål, som Kløverengen arbejder med. Ønsker du som medarbejder at øge din faglige viden på et eller flere af ovenstående områder, har du mulighed for at låne bøger fra Kløverengens lille bibliotek. Når du søger litteratur, så vær opmærksom på, at udover at finde faglitteratur på biblioteket m.v. så modtager Kløverengen bladet Socialpsykiatri. Heri er gode artikler samt boganmeldelser Løn Vi er omfattet af Ishøj kommunes politik vedrørende Ny Løn. Vi har i forbindelse med vores organisationsændring og teamudvikling aftalt at grundlaget for forhandling sættes i relation til de kompetenceområder der uddelegeres i teamene. Der arbejdes løbende med det konkrete indhold med hensyn til ansvar og opgaver i kompetencepakkerne der danner grundlag for lønforhandling. Af overordnede områder kan nævnes organisatoriske-, faglige-, arbejdskultur/klima-, udviklings- og aktivitetsområder Magtanvendelse Der kan opstå episoder på Kløverengen, hvor du som medarbejder er nødt til at anvende magt overfor en beboer. Se i mappen om vold og trusler, som står på kontoret. Heri findes procedure i forhold til magtanvendelse

27 3.24 Medarbejderudviklingssamtaler - MUS Ledelsen afholder medarbejderudviklingssamtaler med alle medarbejdere en gang årligt udfra Kløverengens skabelon. Referatet udarbejdes af medarbejderen og underskrives af leder og medarbejder, som hver især opbevarer en kopi Medicin Kløverengen har stor opmærksomhed omkring medicingivning. Det er derfor af stor betydning at du som medarbejder tilegner dig viden om og en fortrolighed med Kløverengens standarder for overførsel af medicinordination, opmåling og uddeling (se Kløverengens kvalitetsstandarder). Der er i lejlighederne aflåste medicinskabe, samt centralt medicinskab/medicinrum. Kløverengen har 2 niveauer af medicin kurser: - Grundkursus gives til alle teammedarbejdere under introduktionen og til fastansatte vikarer samt vikarer, der er medicinuddannede - efter den ansvarlige leders skøn. Grundkurset giver kompetence til at uddele ophældt medicin og udlevering af p. n. medicin. (indhold af kurset findes under medicin standarder) - Udvidet medicinkursus er et 2 dages medicinkursus (afholdes 1-2 gange årligt) og det giver kompetence til overførsel af medicinordinationer og opmåling af medicin. Her ud over kan social og sundhedsassistenter oplæres i injektionsgivning efter særlig oplæring af en sygeplejerske 3.25 Parpolitik Kløverengen er udover at være et socialpsykiatrisk botilbud - en arbejdsplads hvor mennesker mødes. Det er derfor ikke usædvanligt at der kan dannes parforhold. Da Kløverengen arbejder professionelt med relationer, kan dette skabe problemer i såvel personalegruppe som i beboergruppe, som skal imødegås. Det forudsætter derfor, at der er en markant skillelinie mellem privatliv og arbejdsliv, når man er på arbejde. For at afhjælpe dette er det mest hensigtsmæssigt at par arbejder i hver sit team og i øvrigt holder sig adskilt når de er på arbejde. Arbejdstilrettelægningen og skemalægning tager udgangspunkt i Kløverengens behov, beboer - personale - og ledelsesmæssigt og i henhold til den øvrige personalepolitik. Der tilstræbes en arbejdsplan som tilgodeser ønsker angående planlagte fridage og ferie i det omfang det er muligt, men kun under hensyntagen til driften. I den daglige planlægning sker der nødvendige omlægninger i forbindelse med sygdom, ferieafholdelse, kurser, helligdags-arrangementer etc. Endvidere er det den enkelte teamkoordinatorr i teamet der forestår arbejdsplanlægningen ud fra det enkelte teams

28 beslutninger. Derfor kan parforhold ikke forvente særbehandling i forhold til harmonisering af arbejdstider og ferie. Der gælder her de samme retningslinjer som for alle andre. Eventuelle problemer forventes at kunne drøftes i en gensidig åben og samarbejdsorienteret dialog i teamet og med ledelsen Rygning Kløverengens ikke rygepolitik tager udgangspunkt i lovgivning og Ishøj kommunes politik på området. Formålet med ikke rygepolitikken er: At arbejde hen imod at passiv rygning helt kan undgås At sikre et sundere indeklima på Kløverengen At de medarbejdere, der gerne vil holde op med at ryge, får støtte og hjælp til at gennemføre et rygestop Mål At skabe røgfrie opholdsmuligheder og få medarbejderne til at holde op med at ryge. At sikre vi ikke laver lukkede medarbejder miljøer som kan risiker at ekskludere udvalgte beboere og medarbejder. Rammer Rammerne tager udgangspunkt i Kløverengens 3 værdier. Respekt Betyder, at Kløverengens ikke rygepolitik tager udgangspunkt i relationen at rygning er en privatsag, men hvor man ryger er en social sag. Faglighed Betyder at vi skal være rollemodeller og til rådighed i røgfrie lokaler Ansvarlighed Betyder, at Kløverengen anerkender sit ansvar for at skabe sunde arbejdspladser, at Kløverengen handler på WHO s definition af passiv rygning som sundhedsskadelig og kræftfremkaldende. Procedure Der er generelt rygeforbud indenfor på hele Kløverengen. Og pr 1 januar 2013 må medarbejder ikke ryge i arbejdstiden

29 Fastholdelse Alle medarbejder har et medansvar for at kollegaer efterlever politikken. Evaluering Evalueringen af rygepolitikken vil ske en gang om året på MED og eller justeres ved nye lovændringer på området 3.27 Studerende i praktik Som vejleder for studerende skal du gøre dem opmærksom på, at de skal være forberedt på at komme ud for grænseoverskridende oplevelser. Disse oplevelser er den studerende ansvarlig for at få talt med sin vejleder om. I løbet af de første fire uger skal den studerende lave et læringsmål for personlige- og faglige mål. Denne forelægges vejlederen før den tilsendes seminariet. Læringsmål er et arbejdsredskab i praktikkens videre forløb Vejledning i praktikperioden Individuelle vejledningstimer gives gennemsnitligt 1-2 timer hver uge og planlægges forud. Der gives direkte og specifik vejledning om relevante emner i forhold til beboerne på Kløverengen. Vær forberedt til vejledningstimerne således, at det primært er den studerende, der sætter dagsordenen. Lad den studerende give udtryk for sine holdninger og stille spørgsmål. Lav sammen med den studerende en tidsplan for aktiviteter m.v. Vejledning i det daglige pædagogiske arbejde Varetages ved at den studerende på arbejdsdagen vejledes konkret således, at beboerne og den studerende opnår den bedste mulige kontakt samt bliver bekendt med Kløverengens arbejde udfra vores værdigrundlag, kerneydelser, kvalitetsstandard, mål og menneskesyn. Evaluering af praktikken Der er løbende evaluering af praktikken igennem hele forløbet. Den studerende og vejlederen holder midtvejsevaluering og afsluttende evaluering

30 Den skriftlige praktikvurdering som udarbejdes af vejleder gives den studerende og sendes til seminariet. Vurderingen fortages på baggrund af de af seminariet udsendte retningslinier samt den studerendes læringsmål. Opstår der problemer i praktikken skal der hurtigst muligt tages hånd om dette. Den studerende og vejlederen skal hente hjælp hos den ansvarlige leder. Desuden kontaktes seminariet. Løn og afspadsering for studerende Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 32,5 time eller 780 timer i 24 uger. Alle 780 timer skal skemalægges på samme måde, som for øvrige ansatte. Herudover er der 2 ugers teori indkald på seminaret Den studerendes arbejdstider på Kløverengen skal som minimum fremlægges 4 uger før udførelse. Der gøres opmærksom på at en 26-ugers praktikant i praktikperioden på Kløverengen er ansat i Ishøj kommune. Herved bliver det aktuelt at være opmærksom på, at ansættelse i Ishøj kommune i samme periode kan give problemer. I gennemsnit pr. uge må max modtages løn for 37 timer. Studieerfaring ud fra arbejdstider. Den studerendes periode på Kløverengen skal dels tilgodese, at den studerende oplever en praktisk studietid, men samtidig også oplever en reel arbejdsrolle som pædagog. Den ugentlige gennemsnitlige arbejdsnorm er 32,5 time og skal planlægge så begge områder tilgodeses. Dette gøres på baggrund af husets daglige normeringsgrundlag. En studerende skal aldrig have overarbejde. Der optjenes tillæg ifølge overenskomsten. Ferieafholdelse Ved praktikkens start skal den studerende oplyse, om han/hun ønsker ferie med normtimer i praktikperioden. Er dette tilfældet skal der i den givne periode normtimes planlægges 32,5 time pr. uge eller 6,5 ferietime pr feriedag og ellers planlægges som for andre ansatte lig med ferieloven. Sygdom Den studerende registreres syg efter gældende regler på Kløverengen. Skal derfor ved flere på hinanden følgende sygeperioder indkaldes til samtale

31 Barnets første sygedag samt omsorgsdage følger også de almindelige regler på Kløverengen. Supervision/temadage Den studerende deltager i supervision - se faglig udvikling og uddannelse på Kløverengen. Den studerende deltager ligeledes på temadage efter emnerelevans 3.28 Sygefravær Sygefravær Formål med sygepolitikken er: At mindske sygefraværet At fraværet på grund af sygdom skal være minimalt Mål Sygepolitik skal tilgodese, at vi tager vare på hinanden som kollegaer. Det skal være en sygepolitik, der støtter arbejdspladsen og den sygemeldte. Sygepolitikken virker forhåbentligt som positivt og relevant omsorg. Retningslinjerne skal brugs som fælles støtte for den syge og den/de kollegaer, der skal varetage/overtage arbejdsopgaver i forbindelse med at en kollega er syg. Endvidere er sygepolitikken et redskab til at støtte, vejlede og fastholde medarbejder/kollega på arbejdspladsen. Rammer Rammerne tager udgangspunkt i Kløverengens 3 værdier. Respekt Betyder, at fravær på grund af sygdom anses for et personligt anliggende, der involverer flere parter på arbejdspladsen. Derfor bliver det et fælles anliggende, der skal løses. Faglighed Betyder, at Kløverengen handler aktivt for at nedbringe fravær via omsorgssamtaler og APV. Ansvarlighed Betyder, at Kløverengen anerkender sit ansvar for at skabe en arbejdsplads der minimerer fravær. Rammerne er endvidere: Meddel fraværet pr. telefon til kollega i så god tid som muligt, før fraværets start

Personalepolitik Kløverengen 2010

Personalepolitik Kløverengen 2010 Personalepolitik Kløverengen 2010-1 - Indhold 1.0 Velkommen til Kløverengen... 4 2.0 Kløverengens organisation og kultur... 5 2.1 Kløverengens mission... 5 2.2 Kløverengens værdigrundlag... 6 2.2.1 Faglighed...

Læs mere

Pilekrogens PersonaleHåndbog

Pilekrogens PersonaleHåndbog 2013 Pilekrogens PersonaleHåndbog Vedrører indflydelse, værdigrundlag og kultur, ansvar- og kompetenceområder, retningslinier, politiker og koncepter. Sammensat af Pilekrogens medindflydelses- medbestemmelses-

Læs mere

Personalepolitik for Nørre Gymnasium

Personalepolitik for Nørre Gymnasium Personalepolitik for Nørre Gymnasium 1. Vision, værdier og personalepolitikkens målsætning s. 2 2. Ansættelsespolitik s. 2 2.1. Introduktion af nyansatte s. 3 3. Arbejdsforhold s. 4 3.1. Timebytninger

Læs mere

Personalepolitik for Roskilde Kommune

Personalepolitik for Roskilde Kommune Personalepolitik for Roskilde Kommune Godkendt på HMUs møde den 23. juni 2011. Åbningstider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag 10-17 Fredag 10-14 Lørdag 00-00 Søndag 00-00 Telefontider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag

Læs mere

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Personalepolitik for Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Indholdsfortegnelse Forord... 4 Mission, vision, ide og værdigrundlag... 5 Mission...5 Vision...5 Idegrundlag...5 Værdigrundlag...6 Indledning...7

Læs mere

Drift- Udvikling- & Kvalitet. Pilekrogens DUK-plan

Drift- Udvikling- & Kvalitet. Pilekrogens DUK-plan Drift- Udvikling- & Kvalitet Pilekrogens DUK-plan Indholdsfortegnelse side Stamoplysninger 3 Målgruppe.. 4 Personalesammensætning...4 Formål og faglig referenceramme...4 Værdigrundlag 5 Helhedssyn. 7 Mission

Læs mere

Virksomhedsplan 2014-2016

Virksomhedsplan 2014-2016 1 Virksomhedsplan 2014-2016 Ejbovej 26 4632 Bjæverskov Email: aase@mariehjem.dk Telefon: 24520041 Hjemmeside: www.mariehjem.dk/aase Bestyrelse: Anne Vogel, formand Lilly Kristoffersen, næstformand Frank

Læs mere

Telefon: 39 98 44 80 Email: troldemosen@gentofte.dk

Telefon: 39 98 44 80 Email: troldemosen@gentofte.dk Børnehuset Troldemosen Bank-Mikkelsens Vej 23 2820 Gentofte Telefon: 39 98 44 80 Email: troldemosen@gentofte.dk 2 Introduktion til Børnehuset Troldemosen: Børnehuset Troldemosen er en specialbørnehave

Læs mere

PERSONALEHÅNDBOG - FOR BOFÆLLESSKABERNE INGE OG SOFIE MARIE

PERSONALEHÅNDBOG - FOR BOFÆLLESSKABERNE INGE OG SOFIE MARIE PERSONALEHÅNDBOG - FOR BOFÆLLESSKABERNE INGE OG SOFIE MARIE - VEJVISEREN PÅ SKANSEN 2014 2 Indhold Indhold... 3 MÅLSÆTNING... 6 ORGANISATIONSPLAN... 7 FONDEN MARIEHJEMMENE... 8 BESTYRELSEN FOR BOFÆLLESSKABERNE:...

Læs mere

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole Oktober 2013 Personalepolitik for Roskilde Handelsskole A. Indledning... 3 B. Ansættelse... 4 C. Kompetenceudvikling og efteruddannelse... 6 D. Medarbejderudviklingssamtaler... 7 E. Opgavefordeling...

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

Personalepolitik på Gudenaadalens Efterskole

Personalepolitik på Gudenaadalens Efterskole Personalepolitik på Gudenaadalens Efterskole Værdigrundlag Gudenaadalens Efterskole bygger på det Grundtvig/Koldske skole- og livssyn, som danner grundlag for skolens daglige liv og måder, vi møder eleverne

Læs mere

Personalepolitik for Roskilde Katedralskole

Personalepolitik for Roskilde Katedralskole Personalepolitik for Roskilde Katedralskole - Drøftet i samarbejdsudvalget (MIO) skoleåret 2013/2014 Indhold: 1 Indledning... 2 1.1 Roskilde Katedralskole i elevperspektiv... 2 1.2 Medarbejdere og det

Læs mere

PERSONALEPOLITIK for BO-VEST

PERSONALEPOLITIK for BO-VEST PERSONALEPOLITIK for BO-VEST Juni 2013 Juni 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse Side Oversigt... 4 Mission, vision og målsætninger... 5 Personalepolitiske målsætninger... 5 1. At tiltrække medarbejdere...

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK Vordingborg Gymnasium & HF s personalepolitik vil fastholde og udvikle rammerne for en personaleudvikling, der er baseret på det værdigrundlag og de aktuelle

Læs mere

Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster

Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster CELF er dannet ved en fusion mellem CEUS og EUC Lolland med virkning fra 1. januar 2008. Den foreliggende personalepolitik

Læs mere

1. Indledning. 2. 2. Rekruttering og ansættelse. 3. 3. Samarbejde og organisation.. 4. 4. Trivselspolitik 6

1. Indledning. 2. 2. Rekruttering og ansættelse. 3. 3. Samarbejde og organisation.. 4. 4. Trivselspolitik 6 Personalepolitik for Indhold Gammel Hellerup Gymnasium 2008 1. Indledning. 2 2. Rekruttering og ansættelse. 3 3. Samarbejde og organisation.. 4 4. Trivselspolitik 6 5. Kommunikations-, informations- og

Læs mere

Brøndby Kommune Personalepolitik

Brøndby Kommune Personalepolitik Revideret af HMU i september 2014 (med undtagelse af Overordnet Lønpolitik ). Brøndby Kommune Personalepolitik 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PERSONALEPOLITIK... 2 1 INDLEDNING... 2 2 LEDELSE OG SAMARBEJDE... 3

Læs mere

17. marts 2009. Montagen PERSONALEPOLITIK

17. marts 2009. Montagen PERSONALEPOLITIK Montagen PERSONALEPOLITIK INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Indledning 1 2. Målsætning for personalepolitikken 2 Sociale ansvar Samarbejde 3. Ansættelse 3 Politik 3 Retningslinier 3 Faste stillinger 3 Midlertidige

Læs mere

Samsø Kommune. Personalehåndbog 2014

Samsø Kommune. Personalehåndbog 2014 Personalehåndbog 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Formål og værdier... 4 Rettigheder og pligter... 4 Politisk organisation... 5 Administrativ organisation... 5 Samarbejdsudvalgets

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Firmaet Anmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag... 3

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

KØGE HANDELSSKOLES PERSONALEPOLITIK INDHOLD

KØGE HANDELSSKOLES PERSONALEPOLITIK INDHOLD 1 INDHOLD Afsnit Side 1. Formål 2 2. Tiltrække og ansætte 2 2.1 Rekrutteringsprocedure 3 3. Fastholde 4 3.1 Arbejdsmiljø 4 3.2 Ryge- og misbrugspolitik 4 3.3 Chikane- og elevklagebehandlingspolitik 5 3.4

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger og visioner. Værdierne faglighed,

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Januar 2014 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning...

Læs mere

Praktikbeskrivelse for Social- og Sundhedsassistentelever Praktik 2 - psykiatri

Praktikbeskrivelse for Social- og Sundhedsassistentelever Praktik 2 - psykiatri Praktikbeskrivelse for Social- og Sundhedsassistentelever Praktik 2 - psykiatri Klintegården Lundebjergvej 80 3600 Frederikssund Direkte til udviklingskonsulent/uddannelsesansvarlig Margit Steenbøl: mobil:

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Juni 2013 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) PERSONALEHÅNDBOGEN MIDTFYNS GYMNASIUM 2011 MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (okt. 2011) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret juni 2015 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere