Forebyggelsespakke STOFFER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forebyggelsespakke STOFFER"

Transkript

1 Frebyggelsespakke STOFFER Indhldsfrtegnelse Fakta Frekmst Tabte leveår sm følge af stffer Brug af sundhedsvæsenet g udgifter frbundet med stfbrug Tal på sundhed i kmmunen Kmmunale mkstninger frbundet med stfbrug Lvgivning på mrådet Evidens g vidensgrundlag Kmmunernes erfaringer g muligheder fr en styrket indsats Anbefalinger Rammer Tilbud Infrmatin g undervisning Tidlig pspring Implementering g pfølgning Kmpetencer Samarbejde g partnerskaber Mnitrering g indikatrer Litteratur g henvisninger 1

2 Fakta Frmålet med frebyggelsespakken m stffer er at understøtte kmmunernes arbejde med at frebygge brug af eufriserende stffer, særligt blandt unge. Pakken fkuserer på primær g sekundær frebyggelse af stfbrug: - Frebygge debut med brug af stffer blandt alle unge. - Opspre g frebygge frtsat brug af stffer blandt unge i særlig risik fr at udvikle et regelmæssigt stfbrug. Pakken mhandler ikke selve behandlingen af et regelmæssigt stfbrug g afhængighed, herunder frebyggelse af helbredsknsekvenser af stfbrug (skadesreducerende indsatser). Endvidere mhandler pakken ikke brug af dping eller misbrug af receptpligtig medicin. På baggrund af stffernes udbredelse i beflkningen er det unge under 25 år, der er den primære målgruppe fr den frebyggende indsats, g sekundært frældre samt prfessinelle, der arbejder med unge. Flere af anbefalingerne i pakken mfatter gså frebyggelse af stfbrug blandt 25+ årige. Det er dg meget få persner, der begynder et brug af stffer sm vksne. Unges brug af stffer skyldes fte et sammenfald af sciale, kulturelle g psyklgiske faktrer. Der er derfr behv fr en helhedsrienteret, flerstrenget g systematisk frebyggelsesindsats på tværs af bl.a. frvaltningsmråder, grundskle- g ungdmsuddannelsesmråder, festmiljøer g udsatte bligmiljøer. Frebyggelse af stfbrug hænger tæt sammen med frebyggelse af brug af alkhl g tbak. Frskning viser, at det fte er de samme unge, der har et strt alkhlfrbrug g sm er dagligrygere, der gså ryger hash. Unge med en tidlig alkhldebut g/eller et strfrbrug af alkhl har en større risik fr at eksperimentere med stffer end unge, der har et begrænset alkhlfrbrug. Mange unge prøver stffer i en situatin, hvr de er berusede (1). En effektiv alkhl- g tbaksfrebyggelse er derfr et vigtigt element i det stffrebyggende arbejde. Mental sundhed g trivsel er kendte beskyttende faktrer i frhld til at påbegynde brug af stffer. Der er viden m, at unge, der mistrives, har en mere radikal g risikvillig ruskultur end unge, der trives (36). Frebyggelsespakken m stffer skal således ses i sammenhæng med både frebyggelsespakkerne m alkhl, tbak g mental sundhed, g arbejdet med stffrebyggelse understøttes af, at kmmunerne samtidig arbejder med anbefalingerne i de tre andre pakker. (I Bx Begreber) I frebyggelsespakken anvendes følgende begrebsdefinitiner: Stffer: eufriserende stffer, herunder hash g andre stffer, sm fx. amfetamin, kkain g ecstasy. 2

3 Eksperimenterende brug af stffer: Sjældent g krterevarende brug af stffer. Det eksperimenterende brug kan glide ver i et regelmæssigt brug af stffer. Regelmæssigt brug af stffer: Gentagende g længerevarende brug af stffer, sm kan påvirke den unges hverdag. Unge, sm har et regelmæssigt stfbrug, kan ende med at få et decideret stfmisbrug g/eller udvikle afhængighed. Stfbrug: Fællesbetegnelse fr eksperimenterende g regelmæssigt brug samt misbrug af stffer. Stfmisbrug: Vedvarende g skadeligt brug af stffer. Skaderne vedrører brugerens psykiske g fysiske tilstand samt sciale relatiner. Afhængighed: Man er afhængig af et stf, når 3 eller flere af 6 kriterier er pfyldt, herunder at man får abstinenssymptmer, har svært ved at styre frbruget, har brug fr større mængder fr at pnå sammen virkning mv. Se fr mere infrmatin. Rusmidler: Alle substanser sm indtages med henblik på en psyk-aktiv virkning, herunder alkhl g eufriserende stffer. (BOX slut) (I BOX) Behandling g skadesreducerende indsatser Kmmunen har ansvaret fr både frebyggelse samt lægelig g scial behandling af stfbrug, herunder skadesreducerende indsatser, g det er vigtigt at understrege, at behandling af stfbrug g skadesreducerede indsatser er centrale indsatsmråder i kmmunen. Scialstyrelsen har publiceret et vidensntat m scial misbrugsbehandling med aktuel viden til udvikling g planlægning af den kmmunale indsats (38). I frhld til skadesreducerende indsatser indehlder frebyggelsespakken m seksuel sundhed anbefalinger vedrørende intravenøse stfbrugere g deres risik fr verførsel af infektiner, herunder hiv. Fr mere viden m stfbehandling, herunder skadesreducerende indsatser (skadesreduktin) se Sundhedsstyrelsens hjemmeside g Scialstyrelsens hjemmeside (BOX slut) (I BOX) Risikfaktrer g beskyttende faktrer Udbredelsen af brug af stffer i beflkningen er bl.a. relateret til en række sciøknmiske faktrer (8,9). Risikfaktrer: - Tilgængelighed af stffer - Belastet pvækst med fx msrgssvigt, vld g seksuelle vergreb, misbrug mv. 3

4 - Livsbegivenheder sm tab, sygdm eller frældres skilsmisse - Stfbrug g afhængighed blandt familie g venner - Psykiske lidelser - Krt eller ingen uddannelse samt arbejdsløshed - Lav sciøknmisk status Beskyttende faktrer: - Familie g venners negative pfattelse af stffer g stfbrug - Gde g støttende familie-/vksenrelatiner - Trivsel g mental sundhed - Fasthldelse i uddannelse g jb - Høj sciøknmisk status (BOX SLUT) (I BOX Knsekvenser af stfbrug) Akutte knsekvenser: Brug af stffer kan have alvrlige akutte knsekvenser, sm frgiftninger g ulykker samt akutte psyktiske symptmer. Fr ngle stffer kan der udvikles afhængighed første gang man prøver stffet. Herudver øger brug af stffer risiken fr uønsket sex, kriminalitet g vld (20). Varige knsekvenser: Brug af stffer kan have alvrlige varige sundhedsmæssige g sciale knsekvenser. Regelmæssig stfbrug er direkte årsag til afhængighed g misbrug. Det kan føre til sygdmme sm fx lunge-, hjerte-karsygdmme g smitsmme sygdmme sm fx hiv g hepatitis. Stfbrugere har fte sciale prblemer, herunder manglende blig, manglende tilknytning til arbejdsmarkedet, manglende uddannelse g brudte familierelatiner (10). Stfbrugere har en stærkt øget frekmst af psykiske lidelser (angst, depressin, psyktiske tilstande), g psykisk syge anvender i betydeligt mfang rusmidler (10). Stfbrug under graviditeten øger risik fr abrt g fsterskader samt øger risiken fr fr tidlig fødsel g fødselskmplikatiner (57,58). Specielt fr brug af hash gælder, at der kan udvikles sløvhed, kncentratinsbesvær, dårligere indlæring g evt. nedtrykthed. Mange unge med et regelmæssigt hashbrug går i stå i deres persnlige udvikling g sciale liv, g risiken fr uddannelsesfrafald er str. Hash kan frårsage både akutte g varige psyktiske symptmer (20). 4

5 10 20 % af de unge, der prøver hash, udvikler et regelmæssigt brug, med risik fr udvikling af misbrug g afhængighed (59). (BOX SLUT) (I BOX) Dilemmaer g etiske udfrdringer I arbejdet med at frebygge brug af stffer er der en række dilemmaer g etiske udfrdringer, sm man bør være pmærksm på: Det er vigtigt at verveje, hvrdan man i frbindelse med tidlig pspring g indsats mtaler persner, der bruger stffer. Betegnelsen misbruger kan pfattes stigmatiserende g kan være med til at skabe en barriere i frhld til at deltage i en tidlig indsats g/eller henvisning til behandling (56). Mange stfbrugere pfatter ikke sig selv sm misbrugere, men sm stfbrugere. Da stffer er ulvlige, kan det være en udfrdring at pspre g rekruttere unge med et stfbrug. Unge kan pfatte det sm stigmatiserende g sm et tabu at tale m deres brug af ulvlige stffer, g prfessinelle kan pleve barrierer i frhld til en dialg m brug af nget ulvligt. Institutiner kan have berøringsangst g frygte stigmatisering i frbindelse med iværksættelse af stffrebyggende indsatser, da man hermed signalerer, at der er et prblem med stffer på institutinen. Det er vigtigt at være pmærksm på utilsigtede knsekvenser af stffrebyggende infrmatinsindsatser. De vil kunne pfattes sm reklame fr stffer g bidrage til en pfattelse af, at det er mere nrmalt at tage stffer, end det i virkeligheden er (såkaldte flertalsmisfrståelser). Brug af stffer er kun udbredt i en mindre del af ungdmsgruppen, g det er ikke hensigtsmæssigt at øge pmærksmheden på stffer unødvendigt (se s. 14 m Metder der ikke virker ). Fr ngle unge med et regelmæssigt brug af stffer vil det ikke være et ønske eller en umiddelbar mulighed at hlde p med at bruge stffer. Det kan derimd være et ønske at få støtte til at pnå kntrl ver stfbruget, hvilket kan være et dilemma fr rådgivere, sm fkuserer på stffrihed. (BOX SLUT) 5

6 Frekmst Frbrug af stffer Det eksperimenterende brug af stffer er højest i aldersgruppen år, g hvedparten af dem, der eksperimenterer, frtsætter ikke brugen. Det eksperimenterende brug af stffer i Danmark ligger på et stabilt g højt niveau sammenlignet med andre EU-lande, men der er set en faldende tendens fra 2008 til 2010 (10). Hash er det mest brugte stf blandt unge. I aldersgruppen år har ca. 38 % af drengene g 28 % af pigerne prøvet hash. 22 % af drengene g 16 % af pigerne i aldersgruppen har røget hash inden fr det seneste år (22). 10 % af de årige har prøvet hash inden de fyldte 16 år. Over 20 % af de unge, der har prøvet hash, har gså prøvet andre stffer. Mindre end 1 % af de unge, der aldrig har prøvet hash, har prøvet andre stffer (22). Amfetamin, kkain g ecstasy er de mest udbredte stffer efter hash blandt unge (26). 2 % har prøvet andre stffer end hash inden de fyldte 16 år. Andelen er lidt større blandt drenge end piger (22). Blandt de unge, der er i stfbehandling, er den gennemsnitlige debutalder fr brug af hash ca. 15 år (26). Sammenhæng mellem brug af alkhl, tbak g hash I aldersgruppen år har mere end 70 % af de drenge, der ryger cigaretter, prøvet at ryge hash. Fr piger er andelen ca. 60 %. Det samme gælder kun fr ca. 25 % af de drenge g 17 % af de piger, der ikke ryger (22). Blandt de unge, der verskrider Sundhedsstyrelsens højrisikgrænse fr alkhlindtagelse, har 63 % af drengene g 50 % af pigerne prøvet hash. Blandt de unge, der ikke verskrider højrisikgrænsen, er andelen 32 % fr drenge g 23 % fr piger (22). Sammenhæng mellem brug af hash g dårlig mental sundhed Blandt årige piger, der har røget hash, har 21 % dårlig mental sundhed. Blandt de piger, der aldrig har røget hash, har 13 % dårlig mental sundhed. Fr drenge er tallene henhldsvis 10 % g 7 % (22). (I Bx) Ulighed Flere persner, der er uden fr arbejdsmarkedet, har røget hash g prøvet andre stffer indenfr det sidste år sammenlignet med persner i beskæftigelse (24). 6

7 Flere unge, hvis frældre er uden fr arbejdsmarkedet eller sm har et lavt uddannelsesniveau, har erfaringer med andre stffer end hash, sammenlignet med andre unge (9). Hash g andre stffer er mere udbredte på erhvervsskler end på gymnasier g videregående uddannelser (36). Unge udenfr uddannelsessystemet g unge på erhvervsskler har en øget risik fr udvikling af stfmisbrug sammenlignet med gymnasieelever (25, 36). Frekmsten af psykiske lidelser blandt stfbrugere er hyppig (10) (Bx slut) 7

8 Tabte leveår sm følge af brug af stffer Hvert år er 1000 dødsfald relateret til misbrug af stffer. Det svarer til 2 % af alle dødsfald. Disse dødsfald resulterer årligt i gdt tabte leveår fr mænd g fr kvinder (31). Mænd, der dør sm følge af stfbrug, mister gdt 28 års levetid, mens kvinder mister gdt 20 års levetid (31). Brgere med et misbrug af stffer har en 12 gange højere dødelighed sammenlignet med den generelle beflkning (12). 8

9 Brug af sundhedsvæsenet g udgifter frbundet med stfbrug I løbet af 2011 var i alt persner i behandling fr stfbrug. Hash var hvedstffet fr lidt ver halvdelen af de indskrevne. (26). 45% af stfbrugere, der søger behandling, bruger flere frskellige stffer (10). Årligt er der ca ambulante besøg g 4000 indlæggelser på sygehus relateret til misbrug af stffer. (31). I 2012 var der i alt 2028 sygehuskntakter på grund af frgiftninger med stffer (10). I 2012 blev i alt 5709 persner indlagt på psykiatrisk hspital med en hved-eller bidiagnse relateret til stfbrug (10). 9

10 Tal på sundhed i kmmunen I en gennemsnitskmmune med indbyggere, hvraf 5800 indbyggere er år, vil der være: Ca. X der har prøvet hash indenfr den seneste måned Ca. X der har prøvet hash indenfr det seneste år Ca. X der har eksperimenteret med hash ngensinde Ca. X der har prøvet andre stffer end hash indenfr den seneste måned Ca. X der har prøvet andre stffer end hash indenfr det seneste år Ca. X der har prøvet andre stffer end hash ngensinde (Tallene ffentliggøres i frbindelse med lanceringen af narktikaårsrapprten i nvember 2013). 10

11 Kmmunale mkstninger frbundet med stfbrug Kmmunens mkstninger frbundet med stfbrug mfatter rådgivning af persner med et eksperimenterende eller regelmæssigt brug af stffer, lægelig g scial behandling, scial støtte, herunder til pårørende g medfinansiering af psykiatrisk g smatisk behandling. Kmmunernes udgifter til scial stfbehandling var 877 mi. kr. i 2012 (fr dag- g døgnbehandling), hvilket svarer til at en gennemsnitskmmune på indbyggere har en årlig driftsudgift på mkring 7,8 mi. kr. til scial misbrugsbehandling. Kmmunernes udgifter til den lægelige stfbehandling kan ikke særskilt uddrages af de kmmunale regnskaber g budgetter (10). Hvert år er der mere end 100 tilfælde af førtidspensin på landsplan relateret til stfmisbrug (31). I 44 % af kmmunernes anbringelsessager er misbrug (alkhl, hash g andre stffer) en væsentlig medvirkende årsag (28). Der er fte behv fr at give støtte g rådgivning til pårørende til stfbrugere g ikke mindst børn af stfbrugere. Udgifterne frbundet hermed er ikke pgjrt. 11

12 Lvgivning på mrådet Stffer er ulvlige. De er både ulvlige at bruge, sælge g besidde. Narktikalvgivningen: Eufriserende stffer reguleres efter Lv m eufriserende stffer (LBK nr 748 af 01/07/2008) g Bekendtgørelse m eufriserende stffer (BEK nr. 557 af 31/05/2011). Bekendtgørelsen indehlder lister ver, hvilke stffer, der hører under narktikalvgivningen. Listen pdateres løbende af Sundhedsstyrelsen. Straffelven: Straffelvens 191 har bestemmelser m grve frbrydelser relateret til stfbrug g misbrug. Sundhedslven: Sundhedslvens (LBK nr. 913 af 13/07/2010) 119 stk. 1 g 2 sætter rammerne fr arbejdet med frebyggelse g sundhedsfremme i kmmunerne, herunder at frebygge dødsfald, sygdmme g andre prblemer sm følge af stfmisbrug. Sundhedslvens kap. 36, g Bekendtgørelse m frebyggende sundhedsydelser fr børn g unge (BEK nr af 03/12/2010) 8-16 sætter rammerne fr tilrettelæggelsen af frebyggende g sundhedsfremmende indsatser fr alle børn g unge samt fr børn g unge med særlige behv. Sundhedslvens 142, stk. 1 frpligter kmmunerne til, at tilbyde lægelig behandling til stfmisbrugere (substitutinsbehandling). Restauratinslven: Beskriver lvgivningen mkring alkhlbevillinger, adgangskrav fr publikum mv. (LBK nr. 135 af 18/01/2010), hvilket gså har et stffrebyggende sigte. Færdselslvgivningen: Færdselslvgivningens 54 (LBK nr af 09/11/2012) vedrører kørsel under påvirkning af bevidsthedspåvirkende stffer, sygdm m.v. Flkesklelven: Flkesklelvens kap. 2, 7 (LBK nr. 521 af 27/05/2013) beskriver, at sundheds- g seksualundervisning g familiekundskab skal indgå i undervisningen i grundsklen. I faghæfte 21 præciseres trinmålene fr de enkelte klassetrin. Servicelven: Efter 11 i Servicelven (LBK nr af 05/09/2013) har kmmuner pligt til at yde gratis, annym rådgivning til børn, unge g frældre, herunder vrdende frældre, vedr. stfbrug. 12 frpligter kmmunen til at yde rådgivning vedr. stfbrug til persner ver 18 år, herunder psøgende arbejde. Servicelvens 101 frpligter kmmunen til at yde scial behandling af stfmisbrug med en behandlingsgaranti på 14 dage, gså fr unge under 18 år. Endelig anfører Servicelvens 153, at persner, der udøver ffentlig tjeneste eller ffentligt hverv, skal underrette kmmunen, hvis de i frbindelse med deres arbejde får kendskab til eller mistanke m, at et barn eller en ung under 18 år kan have behv fr særlig støtte. Lv m Retssikkerhed g administratin: Efter 5 i Lv m retssikkerhed g administratin kan kmmunens jbcenter frpligtes på gså at tænke rådgivning m stfbrug ind, når en ung søger kntanthjælp. Samtlige lve kan findes på 12

13 Evidens g vidensgrundlag Anbefalingerne i frebyggelsespakken m stffer er baseret på en systematisk litteratursøgning af natinal g internatinal litteratur med fkus på evidensen af stffrebyggende metder g indsatser. Litteratursøgningen har mfattet databaserne Medline, Embase, Psycinf, ERIC, Cinahl, Cchrane g EDDRA med hvedvægt på systematiske reviews, metaanalyser samt relevante rapprter fra eurpæiske lande g rganisatiner, herunder NICE, UNODC, EMCDDA g WHO. Frebyggelsespakken indehlder desuden en række anbefalinger, hvr der enten er begrænset eller ingen evidens fr effekt, men sm Sundhedsstyrelsen på baggrund af gd praksis g erfaringer fra kmmunerne vurderer sm hensigtsmæssige i en samlet kmmunal frebyggelsesindsats på stfmrådet. Generelt vil den største effekt af det frebyggende arbejde pnås med en flerstrenget indsats, dvs. når der samtidigt arbejdes på frskellige niveauer med frskellige metder g frebyggelsesindsatser, herunder med kbling til natinale g reginale tiltag. Trds gd dkumentatin fr en række stffrebyggende indsatser, er der behv fr yderligere viden gennem dkumentatin af indsatser, specielt på mråder med begrænset evidens, se s. 14. Metder g indsatser med stærk evidens United Natins Office n Drugs and Crime (UNODC) har samlet evidensen fr effekt af de mest centrale frebyggelsesmetder på stfmrådet (1). De metder, hvr der er stærk evidens fr effekt, mfatter: Begrænsning af tilgængeligheden af stffer, herunder håndhævelse af lvgivning g indsats i festmiljøer. Frebyggelse i sklen g på ungdmsuddannelser. Tidlig indsats ved krt rådgivende samtale (krt interventin). Frældreuddannelse. Tilgængeligheden af stffer har str betydning fr frbruget. Hvis man mindsker udbuddet af stffer g øvrige rusmidler, er det frventeligt, at frbruget nedsættes. Sammenhængen er velbeskrevet i frhld til alkhl g tbak (6). I frhld til stffer er det højst sandsynligt, at frbuddet md stffer ligger til grund fr, at stffer er langt mindre udbredt end alkhl g tbak (7). Frskning viser, at frebyggende indsatser i festmiljøer efter principperne i det danske frebyggelsesprjekt Ansvarlig udskænkning, der både har et alkhl- g stffrebyggende sigte, begrænser tilgængeligheden g frekmsten af stffer g vld i nattelivet (30). Der freligger desuden stærk dkumentatin fr, at frebyggelsesindsatser i skleregi (både grundskle g ungdmsuddannelser) er effektive, når der er tale m interaktiv g struktureret undervisning udført af en uddannet facilitatr. Frskning viser en effekt af undervisning med fkus på at udvikle persnlige g sciale kmpetencer, øge trivsel, mdarbejde flertalsmisfrståelser 13

14 hvr de unge trr, at stfbrug er mere udbredt end det i virkeligheden er, samt øge de unges risikbevidsthed i frhld til rusmidler generelt (1). Der er stærk dkumentatin fr effekt af tidlig indsats gennem krte rådgivningssamtaler (krt interventin) udført af en uddannet prfessinel med unge på vej ind i et regelmæssigt stfbrug. Det er vigtigt, at rådgivningen tilbydes krt efter, at stfbruget er pspret. Udvikling fra et eksperimenterede brug af stffer ver i et regelmæssigt brug sker glidende, g en tidlig indsats, der kan bremse denne udvikling, er central. Frskningen viser endvidere, at der er effekt af webbaseret krt interventin leveret nline via cmputer (1). Der er endvidere stærk dkumentatin fr, at frældreuddannelse er effektiv i frhld til frebyggelse af stfbrug. Uddannelsen har fkus på viden g færdigheder i frhld til mental g fysisk sundhed hs barnet, familiens sundhed g trivsel g frældrenes psitin sm rllemdeller. (1) Metder g indsatser med begrænset evidens I frhld til pspring af brgere med et eksperimenterende eller regelmæssigt brug af stffer er der ikke i samme mfang evidens fr effekten af frskellige metder. Det vurderes, at der vil være psitiv effekt af en krt psprende samtale blandt frntmedarbejdere i kmmunen, der kan afdække et eventuelt stfbrug g være afsæt fr henvisning til rådgivning eller behandling. Der eksisterer ikke særskilt evidens fr effekt af stfplitikker g -handleplaner på institutiner, herunder skler g ungdmsuddannelser. Erfaringen viser dg, at plitikker g handleplaner medvirker til at begrænse tilgængeligheden af stffer, skabe en sammenhængende indsats samt sikre kvalificering af nøglepersner med henblik på tidlig indsats g henvisning til rådgivning eller behandling. Således sætter stfplitikker g handleplaner rammen fr en række indsatser, hvr der er stærk evidens (1). Flere natinale prjekter tyder på, at fasthldelse i uddannelse g arbejde kan frebygge, at udsatte unge begynder et stfbrug eller, hvis de allerede har et stfbrug, reducere eller stppe det igangværende stfbrug (25,39). Understøttelse af frældresamarbejde i grundsklen med henblik på frældreaftaler g dialg m stffer vurderes sm en vigtig g effektiv frebyggende indsats, selvm der ikke freligger særskilt evidens. Undersøgelser peger på, at unge prøver hash senere g i mindre grad, hvis frældrene markerer en tydelig afstandtagen til hash (34). Metder der ikke virker Der er frebyggelsesindsatser- g metder, hvr frskning viser, at der ikke er effekt på unges brug af stffer. Der er endg indsatser, der virker md hensigten (1). Indsatser, der alene frmidler infrmatiner til målgruppen, har ingen effekt på adfærd. Infrmatin er et uundværligt element i frebyggelsen men kan ikke stå alene (1,6). 14

15 Undervisningsmetder, hvr hvedfrmålet er at skabe skræk hs målgruppen, har ikke effekt (1,6). Indsatser, hvr man giver et verdrevet billede af brugen af rusmidler blandt unge, fx via brede mediekampagner, kan skabe flertalsmisfrståelser g være med til at nrmalisere et øget brug (2). Anvendelse af medie- g større infrmatinsindsatser bør være målrettet specifikke risikgrupper g/eller arenaer (1,13). Oplæg til målgruppen af eksmisbrugere g pliti, der frtæller m den virkelige verden kan virke md hensigten g skabe interesse fr at prøve stffer (1, 2). Stftest på fx skler g ungdmsuddannelser er ineffektive, mkstningstunge g kan resultere i falsk psitive resultater samt underminere tillid g hlde eleverne/studerende væk fra sklen (11). Desuden underbygger brugen af test en urigtig frestilling m, at det er flertallet, sm anvender eufriserende stffer. 15

16 Kmmunernes erfaringer g muligheder fr en styrket indsats Sundhedsstyrelsen har i 2013 fået udarbejdet en krtlægning af den kmmunale stffrebyggende indsats, sm giver et verblik ver kmmunernes indsats på stfmrådet (14). 90 kmmuner deltg i undersøgelsen. Krtlægningen viser, at næsten alle kmmunerne har stffrebyggende indsatser, men at der er frskel på mfanget af indsatsen g hvrdan kmmunerne rganiserer indsatsen. I ngle kmmuner er det frebyggelsesmedarbejdere selv, der står fr udførelsen af knkrete frebyggelsesaktiviteter, i andre kmmuner har de en facilliterende rlle. Det er primært SSPknsulenter, sm står fr de knkrete indsatser (97 %) g sm rådgiver frntmedarbejdere i frhld til stfprblematikker (87 %). I de fleste kmmuner er den stffrebyggende indsats beskrevet i børne- g ungeplitikken (70 %) g/eller sundhedsplitikken (78 %). 33 % af kmmunerne har en selvstændig handleplan eller plitik fr stffer. 73 % af kmmunerne har en handleplan fr stffrebyggelse rettet md særligt udsatte unge. Langt de fleste kmmuner har i det stffrebyggende arbejde fkus på børn g unge i grundsklen (94 %) g børn g unge med risikadfærd (98 %). Indsatsen i grundsklen har fkus på at pbygge stærke fællesskaber, på hldningsdannelse, på at styrke vilkårene fr børn g unges trivsel samt på, hvrdan frældresamarbejdet bedst udvikles g aktiveres. Ungdmsuddannelser, vejledningssektr g udsatte bligmiljøer er centrale arenaer fr indsatser målrettet unge med risikadfærd, herunder fasthldelse af de unge. Hvr ngle kmmuner plever interesse g velvilje fr et samarbejde fra uddannelsesstedernes side, plever andre, at sklernes ledelse g undervisere har berøringsangst ver fr mrådet. Generelt samarbejder kmmunerne med en lang række aktører i frhld til stffrebyggelse: 52 % samarbejder med festmiljøet, 42 % har indsatser målrettet fritids- g freningslivet, 51 % samarbejder med ungdmsuddannelsesinstitutiner g 12 % har indsatser på arbejdspladser. Flere kmmuner efterspørger et bedre tværfagligt g tværsektrielt samarbejde mellem de mråder, sm er i berøring med målgruppen. Det kan fx være et samarbejde mellem frebyggelsesknsulenter g kmmunale frntmedarbejdere, eller mellem frebyggelsesknsulenter g medarbejdere, der arbejder med stfbehandling. Sådanne samarbejder, er veletablerede i ngle kmmuner. Mange kmmuner plever pspring g mtivatin af udsatte unge sm en udfrdring, g flere efterspørger kmpetenceudvikling g videreuddannelse af medarbejdere. Flere efterspørger gså begrebsmæssig afklaring g et fælles sprg mkring stffrebyggelse i kmmunen. Endelige peger kmmunerne på, at arbejdet med evidens g dkumentatin på stfmrådet kan styrkes. Krtlægningen viser, at 19 % af kmmunerne har evalueret knkrete stffrebyggende indsatser, mens kun 4 % har dkumentereret udbud g anvendelse af indsatserne. 16

17 Anbefalinger Anbefalingerne i frebyggelsespakken fkuserer på indsatser, sm har til hensigt at frebygge debut med brug af stffer, g hvis stffer allerede er afprøvet, at undgå et frtsat brug g udvikling af afhængighed. Frebyggelse af alkhl g tbak samt fremme af mental sundhed er centrale faktrer i det stffrebyggende arbejde. Anbefalingerne i frebyggelsespakken m stffer kan derfr ikke stå alene, men skal ses i sammenhæng med anbefalingerne i frebyggelsespakkerne m alkhl, tbak g mental sundhed. De anbefalede indsatser er beskrevet i grundniveau (G) g udviklingsniveau (U). Grundniveauet indehlder basale indsatser baseret på den aktuelt bedste viden, g udviklingsniveauet anviser indsatser, der typisk bygger videre på indsatser i grundniveauet, g sm i højere grad frudsætter mere psøgende arbejde samt udvikling af ny viden g kmpetencer. Anbefalingerne fr henhldsvis grund- g udviklingsniveau er så vidt muligt placeret i sammenhæng. Det skal tydeliggøre, hvilke indsatser i udviklingsniveauet, der er en videreudvikling af indsatser i grundniveauet. Læs mere m idéen bag pbygningen af anbefalingerne i publikatinen Intrduktin til Sundhedsstyrelsens frebyggelsespakker. Plitisk g ledelsesmæssig pbakning er afgørende fr at få det fulde udbytte af indsatserne. Rammer (G) Kmmunal plitik fr stffer Kmmunen indarbejder stffer sm en del af den kmmunale sundhedsplitik. Plitikken anbefales at mfatte rammer, tilbud, infrmatin, undervisning g tidlig pspring, med fastsættelse af relevante målbare mål, samt at adressere samarbejdet på tværs af frvaltninger g sektrer, fx samarbejdet mellem stffrebyggelses- g behandlingsmrådet i kmmunen. Plitikken må ses i sammenhæng med plitikker fr alkhl g tbak g have fkus på fremme af trivsel g mental sundhed. Inspiratin til handling: Vejledning til mdelkmmuner i Narken ud af byen (2), Rusmiddelfrebyggelse i praksis eksempler fra 14 kmmuners arbejde med narken ud af byen (3), Inspiratinshæfte: Alkhlfrebyggelse i kmmunen 20 mdelkmmuners arbejde med at styrke den frebyggende indsats (30). (G) Handleplan fr stffer på kmmunens institutiner På baggrund af sundhedsplitikken udarbejdes handleplaner fr stffer fr kmmunens institutiner (fx grundsklen) med fkus på brug af stffer blandt medarbejdere g unge, der benytter institutinen, herunder handleplaner fr hvrdan mistanke g viden m brug af stffer håndteres. Handleplanerne skal ses i sammenhæng med handleplaner fr alkhl, tbak samt mental sundhed. 17

18 Inspiratin til handling: Vejledning til mdelkmmuner i Narken ud af byen (2), Rusmiddelfrebyggelse i praksis eksempler fra 14 kmmuners arbejde med narken ud af byen (3), Til ungdmsuddannelsens lærere g ledelse - plitik fr rusmidler g rygning (35), Til grundsklens lærere, ledelse g sklebestyrelse - sæt rammer fr alkhl, tbak g stffer (37), Inspiratinshæfte: Alkhlfrebyggelse i kmmunen 20 mdelkmmuners arbejde med at styrke den frebyggende indsats (30). (G) Stffrebyggelse på lkale ungdmsuddannelsesinstitutiner Kmmunen etablerer et samarbejde med de lkale ungdmsuddannelsesinstitutiner (erhvervsskler, gymnasiale uddannelser, prduktinsskler, ungdmsskler) fr at styrke institutinernes stffrebyggende indsats med rusmiddelplitikker, handleplaner, tidlig pspring g rådgivning. Herunder faciliterer kmmunen dialg g erfaringsudveksling mellem ungdmsuddannelsesinstitutinerne i kmmunen med henblik på at sikre fælles målsætninger fr arbejdet. Inspiratin til handling: Vejledning til mdelkmmuner i Narken ud af byen (2), Rusmiddelfrebyggelse i praksis eksempler fra 14 kmmuners arbejde med narken ud af byen (3), Inspiratinshæfte: Alkhlfrebyggelse i kmmunen 20 mdelkmmuners arbejde med at styrke den frebyggende indsats (30), Til frældre på ungdmsuddannelser hjælp din teenager med at skabe rammer fr alkhl, tbak g stffer (32), Til ungdmsuddannelsens lærere g ledelse - plitik fr rusmidler g rygning (33), Støtte til sårbare elever anbefalinger til udvikling g implementering af plitikker g beredskaber på erhvervsuddannelser (37), Festkultur g rusmidler i Gymnasiesklen (40), Sunde erhvervsskler inspiratin til at skabe sunde rammer g intrducere sundhed i undervisningen (43), Satspuljeprjektet Alkhl, unge g stffer (se (G) Stffrebyggelse i festmiljøer Kmmunen etablerer en frebyggende indsats i festmiljøer. I et fast samarbejdsfrum fr de invlverede aktører (kmmune, pliti, bevillingsindehavere, SSP, ungdmsuddannelsesinstitutiner, freninger mv.) indgås aftaler m trygt natteliv. Reduktin af tilgængeligheden af stffer er et mdrejningspunkt i indsatsen. Inspiratin til handling: Vejledning til mdelkmmuner i Narken ud af byen (2), Rusmiddelfrebyggelse i praksis eksempler fra 14 kmmuners arbejde med narken ud af byen (3), Ansvarlig udskænkning (4), Frebyggelse i festmiljøer m alkhl g stffer (5), Unge i byen (18), Frebyggelsespakke m alkhl, Prjektet Trygt natteliv (www.hlstebr.dk/trygtnatteliv). (U) Stffrebyggelse i udsatte bligmiljøer 18

19 Kmmunen etablerer en stffrebyggende indsats i bligmråder, hvr sciale prblemer g stffer er særligt udbredte. Det være sig i særlige udsatte bligmråder i kmmunen, på bsteder g døgninstitutiner fr kriminelle unge mv. Inspiratin til handling: Vejledning til mdelkmmuner i Narken ud af byen (2), Rusmiddelfrebyggelse i praksis eksempler fra 14 kmmuners arbejde med narken ud af byen (3). 19

20 Tilbud (G) Krt rådgivende samtale til unge med et eksperimenterende brug af stffer Kmmunen tilbyder en krt rådgivende samtale baseret på evidensbaserede metder til unge med et eksperimenterende eller regelmæssigt brug af stffer. Det er centralt, at rådgivningen tilbydes krt efter, at stfbruget er pspret. Tilbuddet placeres g tilpasses så det svarer til målgruppens behv, fx i ungerådgivningen eller sm udgående tilbud til fx. uddannelsesinstitutiner, ungdmsuddannelsesvejledningen, ungdmsklubber g udsatte bligmiljøer. Rådgivningen kan gså tilbydes nline via cmputer. Inspiratin til handling: Internatinal Standards n Drug Use Preventin (1), Hashsamtalen - m unge g hashrygning (15), Spørg til alkhlvaner diagnstik g behandling af alkhlprblemer (27), Inspiratinshæfte: Alkhlfrebyggelse i kmmunen 20 mdelkmmuners arbejde med at styrke den frebyggende indsats (30), Hashgrupper på ungdmsuddannelser (42, Hele vejen rundt redskaber i arbejdet med unges rusmiddelprblemer (56), Webbaseret rådgivning se (G) Støtteindsats til børn g unge i familier med stfprblemer Kmmunen etablerer en støtteindsats til børn g unge i familier med stfprblemer. Tilbuddet skal ses i sammenhæng med tilsvarende indsatser fr børn g unge i familier med alkhlprblemer samt andre sciale indsatser til udsatte familier. Inspiratin til handling: Børn sm lever med frældres alkhl- g stfprblemer (44), Børn i familier med alkhlprblemer gde eksempler på kmmunal praksis (45), En børnehavefe, en sklealf g anden støtte til børn fra familier med alkhlprblemer (46), Når frældre har alkhlprblemer pædaggisk støtte til børn i dagtibud (47), Den nødvendige samtale når samtalen handler m alkhl g barnets trivsel (48). (U) Støtteindsats til familier med unge med stfbrug Kmmunen etablerer en støtteindsats/rådgivning til familier med unge med et stfbrug. Indsatsen samtænkes med rådgivningsindsatsen til den unge med et brug af stffer g mfatter fx frældre g familiesamtaler. Inspiratin til handling: Frældregrupper (www.uturn.dk g (U) Frældreuddannelse Tilbud m frældreuddannelse fr at styrke førstegangsfrældres generelle viden g færdigheder m betydningen af mental g fysisk sundhed fr barnets udvikling g hele familiens sundhed g 20

21 trivsel, herunder frældrenes psitin sm rllemdeller. Frældreuddannelse kan bidrage til at styrke relatinen mellem frældre g barn, sm er en beskyttende faktr fr stfbrug. Inspiratin til handling: Internatinal Standards n Drug Use Preventin (1), Prjektet En gd start-sammen (se udmøntningsmateriale fr prjektet på Prjektet Klar til barn (www.scialstyrelsen.dk/klartilbarn). 21

22 Infrmatin g undervisning (G) Undervisning i flkesklen Kmmunen tilbyder systematisk, videns- g dialgbaseret undervisning m brug af stffer i flkesklen. Fkus er at udskyde rusmiddeldebut, frebygge g begrænse brug af stffer, alkhl g tbak gennem udvikling af persnlige g sciale kmpetencer, trivsel, hldningsdannelse, begrænsning af flertalsmisfrståelser mv. Inspiratin til handling: Vejledning til mdelkmmuner i Narken ud af byen (2), Rusmiddelfrebyggelse i praksis eksempler fra 14 kmmuners arbejde med narken ud af byen (3), Faghæfte 21 (29), Tackling (49,50), Ringstedfrsøget livsstil g frebyggelse i lkalsamfundet (51). (G) Frældremøder g inddragelse af frældre Frældre til børn g unge i grundsklen inddrages gennem frældremøder med henblik på at skabe dialg mellem frældrene, herunder indgåelse af frældreaftaler i klasserne m fx udskydelse af alkhldebut (sm virker frebyggende i frhld til stfbrug), håndtering af fester g hvrdan man håndterer evt. prblemer med stffer. Inspiratin til handling: Rusmiddelfrebyggelse i praksis eksempler fra 14 kmmuners arbejde med narken ud af byen (3), Om hash g unge (16), Unge g snifning (17), Stffer hvrdan virker de g hvrdan ser de ud (20), Til frældre med børn i grundsklen, dit barns festkultur sæt rammer fr alkhl, tbak g stffer (34), Til grundsklens lærere, ledelse g sklebestyrelse - sæt rammer fr alkhl, tbak g stffer (35). (G) Frntpersnale infrmerer m kmmunens tilbud Kmmunens medarbejdere i skler, fritidshjem, ungdmsklubber, SSP, scial- g jbcentre, sundhedsplejen, tandplejen mv. infrmerer brgerne m kmmunens rådgivnings- g behandlingstilbud vedr. stffer samt m de reginale familieambulatriers tilbud til gravide med brug af stffer. (U) Undervisning på kmmunens institutiner fr unge g på ungdmsuddannelser Kmmunen etablerer en udgående funktin, der tilbyder undervisning g dialg m brug af stffer g øvrige rusmidler på ungdmsuddannelser, prduktinsskler, ungdmsklubber, udsatte bligmiljøer mv. med henblik på at udskyde rusmiddeldebut, frebygge g begrænse brug af stffer g rusmidler gennem udvikling af persnlige g sciale kmpetencer, hldningsdannelse, begrænsning af flertalsmisfrståelser mv. 22

23 Inspiratin til handling: Rusmiddelfrebyggelse i praksis eksempler fra 14 kmmuners arbejde med narken ud af byen (3), Til ungdmsuddannelsens lærere g ledelse - plitik fr rusmidler g rygning (33), Støtte til sårbare elever anbefalinger til udvikling g implementering af plitikker g beredskaber på erhvervsuddannelser (37), Inspiratinshæfte: Alkhlfrebyggelse i kmmunen 20 mdelkmmuners arbejde med at styrke den frebyggende indsats (30), Festkultur g rusmidler i Gymnasiesklen (40), Sunde erhvervsskler inspiratin til at skabe sunde rammer g intrducere sundhed i undervisningen (43), Satspuljeprjektet Alkhl, unge g stffer (se 23

24 Tidlig pspring Tidlig pspring af stfbrug har til frmål at identificere unge med særlig risik fr at udvikle et regelmæssigt stfbrug med henblik på at tilbyde en tidlig indsats. Ved tidlig pspring af unge med et eksperimenterende brug af stffer får man tillige identificeret persner, sm allerede har udviklet et regelmæssigt brug af stffer eller et decideret stfmisbrug. Persner med et regelmæssigt brug eller stfmisbrug bør henvises til relevante rådgivnings- g behandlingstilbud. (G) Tidlig pspring ved frntpersnale Kmmunens frntpersnale, der møder de unge i dagligdagen herunder scialt udsatte unge, kan sikre tidlig pspring af stfbrug ved hjælp af en krt psprende samtale. Det gælder frntpersnale i fx scialfrvaltningen, jbcentre, sundhedsplejen, ungdmsklubber, SSP, skler, ungdmsuddannelsesvejledningen g udsatte bligmiljøer. Inspiratin til handling: Inspiratinshæfte: Alkhlfrebyggelse i kmmunen 20 mdelkmmuners arbejde med at styrke den frebyggende indsats (30), Handlevejledning til sagsbehandlere i børnefrvaltningen vedr. klienter med alkhlmisbrug (52), Handlevejledning til sagsbehandlere i vksenfrvaltningen vedr. klienter med alkhlmisbrug (53), Hele vejen rundt redskaber i arbejdet med unges rusmiddelprblemer (56), Satspuljeprjektet Unge, alkhl g stffer (www.sst.dk). (G) Handlevejledninger til frntpersnale I frlængelse af venstående anbefaling udarbejder kmmunen handlevejledninger til frntpersnale med fkus på spørgeguides til en krt psprende samtale m brug af stffer g henvisning til relevant rådgivning eller behandling. Handlevejledninger medvirker til at sikre et fælles sprg g en fælles frståelse. Handlevejledningen til den pædaggiske sektr mfatter retningslinjer fr samarbejde med g underretning af scialfrvaltningen samt retningslinjer fr, hvrdan institutinen kan støtte børn g unge, der belastes af frældres stfbrug. Inspiratin til handling: Inspiratinshæfte: Alkhlfrebyggelse i kmmunen 20 mdelkmmuners arbejde med at styrke den frebyggende indsats (30), Handlevejledning til sagsbehandlere i børnefrvaltningen vedr. klienter med alkhlmisbrug (52), Handlevejledning til sagsbehandlere i vksenfrvaltningen vedr. klienter med alkhlmisbrug (53), Hele vejen rundt redskaber i arbejdet med unges rusmiddelprblemer (56). (G) Udsklingssamtale m stffer Samtale m stffer indarbejdes systematisk i den kmmunale sundhedstjenestes udsklingsundersøgelse. Ved behv tilbydes en krt rådgivende samtale g videre henvisning til udredning g behandling. 24

25 Inspiratin til handling: Vejledning m frebyggende sundhedsydelser til børn g unge (54), Sklesundhedsarbejde (55), Hele vejen rundt redskaber i arbejdet med unges rusmiddelprblemer (56). (G) Samarbejde med ungdmsuddannelser g prduktinsskler Kmmunen etablerer dialg g samarbejde med ungdmsuddannelsesinstitutiner g prduktinsskler i kmmunen m tidlig pspring af unge med et eksperimenterende eller regelmæssigt brug af stffer med henblik på rådgivning g evt. henvisning til behandling. Inspiratin til handling: Vejledning til mdelkmmuner i Narken ud af byen (2), Rusmiddelfrebyggelse i praksis eksempler fra 14 kmmuners arbejde med narken ud af byen (3), Inspiratinshæfte: Alkhlfrebyggelse i kmmunen 20 mdelkmmuners arbejde med at styrke den frebyggende indsats (30), Til ungdmsuddannelsens lærere g ledelse - plitik fr rusmidler g rygning (33), Støtte til sårbare elever anbefalinger til udvikling g implementering af plitikker g beredskaber på erhvervsuddannelser (37), Festkultur g rusmidler i Gymnasiesklen (40), Sunde erhvervsskler inspiratin til at skabe sunde rammer g intrducere sundhed i undervisningen (43), Hele vejen rundt redskaber i arbejdet med unges rusmiddelprblemer (56), Satspuljeprjektet Alkhl, unge g stffer (se (G) Samarbejde med almen praksis g sygehus m gravide g børnefamilier Kmmunen samarbejder med almen praksis g sygehuse m stfprblemer blandt gravide g børnefamilier. Alle gravide bør spørges m rusmiddelvaner g ved behv henvises til det reginale familieambulatrium. Inspiratin til handling: Vejledning m frebyggende sundhedsydelser til børn g unge (54), Familieambulatrier (www.sst.dk), Børn sm lever med frældres alkhl- g stfprblemer (44), Børn i familier med alkhlprblemer gde eksempler på kmmunal praksis (45), Den nødvendige samtale når samtalen handler m alkhl g barnets trivsel (48). 25

26 Implementering g pfølgning Kmpetencer Fr at understøtte implementeringen af frebyggelsespakkens anbefalinger, er det vigtigt, at kmmunale medarbejdere, der arbejder med stffrebyggelse, har viden m g kendskab til: kmmunens stfplitik kmmunens handlevejledning fr, hvrdan man håndterer brgere ved mistanke m stfbrug. frebyggelses- rådgivnings g behandlingstilbud g henvisningsmuligheder i kmmunen g reginen. unges brug af stffer, alkhl g tbak, samt m samspillet mellem rusmidler. tidlige tegn på brug af stffer fysiske, psykiske g sciale knsekvenser af stfbrug metder til at frebygge stfbrug metder til tidlig pspring af stfbrug metder til tidlig indsats g krt rådgivende samtale, herunder metder til at italesætte stfbrug verfr den unge, frældre g andre pårørende, fx den mtiverende samtale. Det vil endvidere være relevant, at alle frntmedarbejdere i kmmunen har viden m g kendskab til: kmmunens stfplitik kmmunens handlevejledning fr, hvrdan man håndterer brgere ved mistanke m stfbrug tidlige tegn på brug af stffer kmmunens rådgivnings g behandlingstilbud til brgere med stfrelaterede prblemer krt psprende samtale m stffer. 26

27 Samarbejde g partnerskaber Samarbejde på tværs af kmmunale frvaltninger g institutiner, der henvender sig til unge, fx børne- & ungemrådet, skle- g fritidsmrådet g beskæftigelsesmrådet er et afgørende fundament fr en vellykket implementering af den kmmunale stfplitik g tilhørende handleplaner. Scialmrådet i kmmunen er gså en helt central samarbejdspartner. Det er fte her stfrådgivningsindsatser er frankret. Scialmrådet mfatter blandt andet ungerådgivninger, familierådgivninger, familiehuse, sklescialrådgivere, døgninstitutiner, familieplejer med videre. I de fleste kmmuner eksisterer der et velfungerende samarbejde mellem kmmune, pliti g sklerne i frm af SSP-samarbejdet. Mange steder udgør dette samarbejde kernen i kmmunens indsats ver fr stffer. Det kmmercielle festmiljø g bevillingsindehavere er vigtige samarbejdspartnere i frhld til at frebygge brug af stffer i festmiljøet g afledte frgiftninger g ulykker. Overgangen mellem frebyggelse g behandling er glidende. Derfr er det vigtigt, at der systematisk samarbejdes mellem frebyggelses- g behandlingsmrådet i kmmunen. Ikke alle kmmuner har et misbrugscenter eller et behandlingstilbud. De kmmuner, der ikke har et misbrugscenter, kan etablere et samarbejde, fx i frm af et frum fr erfaringsudveksling, med det/de misbrugscenter/centre, sm de henviser til. Ungdmsuddannelsesinstitutiner g prduktinsskler er vigtige samarbejdspartnere g arenaer i frebyggelsen af stfbrug både i frhld til frebyggelse af, at de unge udvikler et stfbrug g i relatin til tidlig pspring af de unge, der allerede har et stfbrug. Samarbejde kmmunerne imellem er relevant i denne sammenhæng, da uddannelsesinstitutinerne fte har ptag fra flere kmmuner. Frskningsinstitutiner er værdifulde samarbejdspartnere i frhld til at dkumentere g evaluere de indsatser, der sættes i gang fx på udviklingsniveau. Denne type af samarbejde kan være med til at styrke vidensgrundlaget på mrådet. Samarbejdet kan med frdel inkludere flere kmmuner g reginen, jf. reginernes rådgivningsfrpligtelse i frhld til kmmunernes frebyggelsesindsats. Endelig er der en række frivillige freninger, sm kmmunerne med frdel kan samarbejde med eller etablere partnerskab med. Det kan fx være freninger, der har fkus på unges trivsel, herunder i nattelivet. 27

28 Udkastversin Mnitrering g indikatrer I dette afsnit præsenteres en række datakilder g indikatrer, sm kmmunen kan anvende i pfølgningen på arbejdet med frebyggelse af stffer. Den Natinale Sundhedsprfil fr unge tilvejebringer kmmunale data m unges brug af stffer, alkhl g tbak mv. (22). Data kmmer fra besvarelser fra ca unge i alderen år, sm har deltaget i den landsdækkende undersøgelse Den natinale Sundhedsprfil hvrdan har du det?. Indikatrerne vedrørende stfbrug mfatter: Andelen af unge der har prøvet at ryge hash Andelen af unge der har røget hash inden fr det seneste år Andelen af unge der har prøvet andre stffer end hash Andelen af unge der har prøvet andre stffer end hash inden fr det seneste år Andelen af unge der har prøvet henhldsvis hash g hårde stffer inden de fyldte 16 år. Desuden indehlder sundhedsprfilen plysninger m frdelingen af de enkelte indikatrer på køn, aldersgrupper, uddannelse, samlivsstatus, erhvervsmæssig stilling g etnicitet. Denne type undersøgelser vil generelt give et minimums-estimat af, hvr mange der bruger stffer, da de stfbrugende er mindst tilbøjelige til at svare på undersøgelsen. Den internatinale Sklebørnsundersøgelse (ESPAD) gennemføres hvert 4. år (23). Den seneste undersøgelse blev ffentliggjrt i 2011 g indehlder blandt andet spørgsmål m børnenes erfaringer med hash, alkhl g tbak. Spørgsmålene m hash giver svar på: Andelen der har prøvet at ryge hash Hvr mange gange de har prøvet at ryge hash Andelen der har røget hash i de seneste 12 måneder Antal henviste til rådgivning Antal gennemførte rådgivningsfrløb Effekt efter 6 g 12 måneder. Det anbefales ikke, at kmmunerne gennemfører en lkal krtlægning af unges erfaringer med stffer. Resultaterne fra sådanne undersøgelser lægger sig generelt meget tæt p ad natinale data. Det anbefales derfr at bruge de natinale data. Derimd kan det være relevant at lave undersøgelser inden fr bestemte areaner eller målgrupper (fx i udsatte bligmiljøer eller på ungdmsuddannelser) med henblik på at få målrettet viden m særlige frhld. Denne viden kan være værdifuld i frbindelse med interventin, ved dialg med interessenter m eventuelle partnerskaber eller i frbindelse med at sikre plitisk pbakning til en indsats. Plitiets kriminalitetsstatistikker ver sager m besiddelse af ulvlige stffer kan gså give en indikatin på, hvr udbredt stfferne er i kmmunen g i hvilke miljøer. Det vil være relevant fr kmmunerne at mnitrere implementeringen af frebyggelsespakken m stffer. Fr indsatser på grund- g udviklingsniveau anbefales det at mnitrere implementeringen 28

29 Udkastversin ved fx at beskrive indsatsen så præcist sm muligt, herunder hvr bredt indsatsen når ud. Til sidstnævnte kan følgende indikatrer anvendes: Andel af ungdmsuddannelsesinstitutiner, sm kmmunen har etableret et samarbejde med mkring undervisning, tidlig pspring eller etablering af rådgivningstilbud. Andel af bevillingssteder, sm har gennemført medarbejderkurser m håndtering af stfrelaterede situatiner i nattelivet. Andel af frntpersnale, sm kender handlevejledningen fr, hvrdan man håndterer brgere, sm viser tegn på stfbrug. Antal krte rådgivende samtaler til unge, fx via udgående funktin. Antal frældre, der gennemfører en frældreuddannelse. Dernæst vil det være relevant fr kmmunerne at arbejde med evaluering af effekten af indsatserne på udviklingsniveau. Evalueringer kan med frdel fregå i samarbejde med en frskningsinstitutin eller gennemføres på tværs af flere kmmuner. 29

30 Udkastversin Litteratur g henvisninger 1. Internatinal Standards n Drug Use Preventin, United Natins Office n Drugs and Crime, Vejledning til mdelkmmunerne i Narken ud af byen, Sundhedsstyrelsen, Rusmiddelfrebyggelse i praksis. Eksempler fra 14 kmmuners arbejde med Narken ud af byen, Sundhedsstyrelsen, Ansvarlig udskænkning, Sundhedsstyrelsen, Frebyggelse i festmiljøer m alkhl g stffer, Sundhedsstyrelsen, The Preventin f Substance Use, Risk and Harm in Australia a review f the evidence. Australian Gvernment, Department f Health and Ageing, Olssn, Orvar. Liberalisering af narktikaplitiken. En översikt av frskning ch undersökningar m en restriktiv narktikaplitik. Flkhälsinstitutet, The State f the drugs prblem in the Eurpean Unin and Nrway, EMCCDA, Stffer g natteliv, red. Margaretha Järvinen, Jakb Demant, Jeanette Østergaard, Hans Reitzels Frlag, Narktikasituatinen i Danmark 2013, Sundhedsstyrelsen, Drug Plicy Guide, Internatinal Drug Plicy Cnsrtium (IDPC), Dødelighed blandt scialt udsatte I Danmark verdødelighed, middellevetid g dødsårsager, Rådet fr scialt udsatte, Perspectives n drugs: Mass media campaigns fr the preventin f drug use in yung peple, EMCCDA, Krtlægning af kmmunernes frebyggelsesindsats ver fr stfmisbrug, KORA, Hashsamtalen, Om unge g hashrygning, Sundhedsstyrelsen g Kmiteen fr Sundhedsplysning, Om hash g unge, Sundhedsstyrelsen g Kmiteen fr Sundhedsplysning, Unge g snifning, Sundhedsstyrelsen g Kmiteen fr Sundhedsplysning

31 Udkastversin Unge i byen. Det Kriminalpræventive råd, Redegørelse fra ekspertpanelet m kkainmisbrug, Indenrigs- g Sundhedsministeriet, Stflex, Sundhedsstyrelsen g Kmiteen fr Sundhedsplysning, Stffer hvrdan virker de g hvrdan ser de ud, Sundhedsstyrelsen, Natinal Sundhedsprfil Unge, Sundhedsstyrelsen, ESPAD Reprt, EMCDDA, Natinal Sundhedsprfil Hvrdan har du det? Sundhedsstyrelsen, (ny 2013). 25. Labyrínten del 1 m unge i behandling i U-turn, København Kmmunes tilbud til unge, der har prblemer med stffer, Orbe D, Narktikasituatinen 2012, Sundhedsstyrelsen Spørg til alkhlvaner diagnstik g behandling af alkhlprblemer, DSAM g Sundhedsstyrelsen, Små børn anbragt uden fr hjemmet, Tine Egelund et al. SFI, Sundheds- g seksualundervisning g familiekundskab Faghæfte 21, Undervisningsministeriet, Inspiratinshæfte: Alkhlfrebyggelse i kmmunen - 20 mdelkmmuners arbejde med at styrke den frebyggende indsats, Sundhedsstyrelsen, Risikfaktrer g flkesundhed, SIF, Til frældre på ungdmsuddannelser hjælp din teenager med at skabe rammer fr alkhl, tbak g stffer, Sundhedsstyrelsen, Til ungdmsuddannelsens lærere g ledelse - plitik fr rusmidler g rygning, Sundhedsstyrelsen Til frældre med børn i grundsklen, dit barns festkultur sæt rammer fr alkhl, tbak g stffer, Sundhedsstyrelsen Til grundsklens lærere, ledelse g sklebestyrelse sæt rammer fr alkhl, tbak g stffer, Sundhedsstyrelsen, Unge der misbruger rusmidler hvr mange, behv, behandling, stfbrug, efter behandling, Pedersen MU, Frederiksen K, Center fr Rusmiddelfrskning, Støtte til sårbare elever Anbefalinger til udvikling g implementering af plitikker g beredskaber på erhvervsuddannelser, Psykiatrifnden, Mennesker med stfmisbrug sciale indsatser, der virker, Scialstyrelsen,

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER FOREBGGELSESPAKKE STOFFER Begreber Stoffer: Euforiserende stoffer, herunder hash, amfetamin, kokain, ecstasy samt andre stoffer, der kan have en euforiserende virkning, fx receptpligtig medicin og lightergas.

Læs mere

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Appendix til Den Sammenhængende Børne- g Ungeplitik Plan fr en sammenhængende indsats verfr ungdmskriminalitet Gdkendt i byrådet den 28. februar 2013 Indledning Sm en del af Den Sammenhængende Børne- g

Læs mere

Stine Finne Jakobsen & Katrine Schepelern Johansen. Kortlægning af kommunernes forebyggelsesindsats over for stofmisbrug

Stine Finne Jakobsen & Katrine Schepelern Johansen. Kortlægning af kommunernes forebyggelsesindsats over for stofmisbrug Stine Finne Jakbsen & Katrine Schepelern Jhansen Krtlægning af kmmunernes frebyggelsesindsats ver fr stfmisbrug Publikatinen Krtlægning af kmmunernes frebyggelsesindsats ver fr stfmisbrug kan hentes fra

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet Temamøde m ny Sundhedsplitik den 6. ktber 2016 Byrådet Scial- g Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. september 2016 at igangsætte arbejdet med udviklingen af en ny sundhedsplitik.

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato Vejledning til ansøgning m støtte fra Scialstyrelsen til implementering af metderne Critical Time Interventin sm generel metde (CTI), Scial Færdighedstræning (SFT) g Åben Dialg (ÅD) Enhed CDAM Sagsnr.

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Sundhedspolitik 2014-2017

Sundhedspolitik 2014-2017 Sundhedsplitik 2014-2017 INDHOLD Frrd... 3 Indledning... 5 Sundhed mere end livsstil... 6 Plitiske mål... 9 1. Øget lighed i sundhed... 10 2. Sundere rammer fr børn g unge... 11 3. Ensmhed skal frebygges...

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte.

Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte. Standard fr Tidlig indsats i frhld til børn g unge med behv fr særlig støtte. 1. Plitiske målsætninger: Lkale løsninger Ressurcefkusering Tværfaglighed 2. Metder, indsats g initiativer til realisering

Læs mere

Tjekliste Medfødt immundefekt

Tjekliste Medfødt immundefekt Tjekliste Medfødt immundefekt Familien g barnet Daginstitutin g skle Pasningstilbud med få børn Frældrene hlder barnet hjemme pga. infektinsrisik. Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Pædaggiske støttefranstaltninger,

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde g handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kmmune maj 2012 Indhldsfrtegnelse Frmål fr SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars- g pgavefrdeling

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørfrum fr almene : Onsdag den 06. april 2016 Mødetidspunkt:Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hff Andersen

Læs mere

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked Indsatsen ift. de unge er helt central fr jbcentrets virke. Det er vigtigt, at de unge får en uddannelse g efterfølgende jb, da det er den bedste frsikring

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL)

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Baggrundsntat Pædaggisk Analyse i dagtilbud, skle g klub 0-18 år Ballerup Kmmune December 2016 1. Indledning Med Børne- g Ungestrategien Fællesskab fr alle - Alle

Læs mere

Lægemiddel industri foreningen

Lægemiddel industri foreningen Lægemiddel industri freningen Appendiks til fælleserklæring m kliniske lægemiddelfrsøg g nn-interventins-frsøg mellem Lægemiddelindustrifreningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) g Lægefreningen

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF s beslutningsforslag om Stærkere unge

Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF s beslutningsforslag om Stærkere unge Dat fr byrådsbehandling 21.06.2017 Sciale Frhld g Beskæftigelses udtalelse vedr. SF s beslutningsfrslag m Stærkere unge Resume af beslutningsfrslaget: Mange aarhusianere kæmper med psykiske prblemer. Budgetfrslaget

Læs mere

Psykologhjælp betaler sig for den enkelte og for samfundet

Psykologhjælp betaler sig for den enkelte og for samfundet Psyklghjælp betaler sig fr den enkelte g fr samfundet Af Danske Patienter g Danske Handicaprganisatiner Alle kan i dag få gratis hjælp til fysiske sygdmme sm en brækket arm g galdesten. Men ikke til psykiske

Læs mere

2) Socialforvaltningens bemærkninger i forhold til børns behov for terapi i voldsramte familier.

2) Socialforvaltningens bemærkninger i forhold til børns behov for terapi i voldsramte familier. Ntat Til Scialudvalgsmøde d. 29.10.2015 Til Orientering Kpi til Følgende ntat indehlder; 1) Status på Mødrehjælpens prjekt Ud af vldens skygge 2) Scialfrvaltningens bemærkninger i frhld til børns behv

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Indhld Flkeplysningsplitik - plitik fr flkeplysende virksmhed Intrduktin side 3 Visin side 4 Målsætninger side 4 Knkretisering af målsætninger side 4 Guldbrgsund Kmmune g den Flkeplysende virksmhed side

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune. Aftale mellem Dagplejen og Børne-& Skoleforvaltningen 2013-2014

Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune. Aftale mellem Dagplejen og Børne-& Skoleforvaltningen 2013-2014 Dialgbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kmmune. Aftale mellem Dagplejen g Børne-& Sklefrvaltningen 2013-2014 1. Frmål Frmålet med dialgbaseret aftalestyring i Vesthimmerlands Kmmune er: - at udvikle

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 12 Kvalitetsstandard fr støttecentre g de små bfællesskaber Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder.

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder. TRIVSELSPOLITIK Medarbejdernes indsats: Alle elever på Brørupsklen skal pleve sig sm deltager i et fællesskab præget af glæde g tryghed ved mødet med sklens vksne samt med klassekammerater g andre børn.

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Dateret: 29. juni 2011. Gdkendt af DAK: 22.juni 2011 frventet revisin sidst i 2011 Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Byrådssekretariat Sagsnr. 91362 Brevid. 882362 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk NOTAT: Evaluering af Særligt Tilrettelagt Ungdmsuddannelse (STU) Januar 2010 1 Baggrund g sammenfatning

Læs mere

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud Plitik fr anvendelse af sciale klausuler ved udbud Indledning Byrådet vedtg den 19. december 2007 Skanderbrg Kmmunes Servicestrategi 2007 2009. En del af denne servicestrategi er en Udbudsplitik, sm bl.a.

Læs mere

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark Lkal inddragelse af flygtninge g deres deltagelse i Lkalsamfundet Bygger Br I Lkalsamfundet Bygger Br er ét af de tre centrale elementer inddragelse af flygtninge

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning Grundaftalen fr Sundhedsaftalerne fr 2011-14 mfatter samarbejdet m utilsigtede

Læs mere

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet NOTAT Prjekt Kunde Plitisk debatplæg Sammenhæng fr brgerne Esbjerg kmmune Esbjerg Kmmune 1. Indledning Udvalget fr Sundhed & Omsrg i Esbjerg Kmmune ønsker at rejse en debat i Esbjerg Kmmune m det brgernære

Læs mere

Udkast til politiske mål inden for Udvalget for Voksne og Sundheds område

Udkast til politiske mål inden for Udvalget for Voksne og Sundheds område Direktinssekretariatet Ntat Til: Udvalget fr Vksne g Sundhed Sagsnr.: 2010/02794 Dat: 17-05-2010 Sag: Sagsbehandler: Udkast til plitiske mål inden fr Udvalget fr Vksne g Sundheds mråde Helle Hagemann Olsen

Læs mere

Initiativer i Frederikshavn Kommune for at nedbringe genindlæggelser

Initiativer i Frederikshavn Kommune for at nedbringe genindlæggelser Frederikshavn Kmmune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Kmmunernes Landsfrening Center fr Scial g Sundhed Att.: Lise Hlten Tel.: +45 98 45 50 00 pst@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune.

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune. Pædaggisk tilsyn med dag-, fritids- g klubtilbud i Faxe Kmmune. Indledning Ifølge Lv m dag-, fritids- g klubtilbud (Dagtilbudslven) 5 skal Byrådet føre tilsyn med alle dagtilbud i kmmunen. Herunder gælder

Læs mere

Evaluering af inklusionsindsatsen 2014

Evaluering af inklusionsindsatsen 2014 Evaluering af inklusinsindsatsen 2014 Indledning LTK har i flere år arbejdet med at sikre den bedst mulige inklusinsindsats med fkus på læring g trivsel. Det betyder at inklusinsindsatsen retter sig md,

Læs mere

Regionsrådet har med Vision og handleplan afstukket retningen for Region Sjællands arbejde i de kommende år.

Regionsrådet har med Vision og handleplan afstukket retningen for Region Sjællands arbejde i de kommende år. NOTAT Dat: 21. nvember 2014 Udfrdringer i behandlingen af kræftpatienter Reginsrådet har med Visin g handleplan 2014-17 afstukket retningen fr Regin Sjællands arbejde i de kmmende år. Det er med udgangspunkt

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Til Indenrigs- g Sundhedsministeriet Revideret ansøgning m øknmisk tilskud fra Indenrigs- g Sundhedsministeriets pulje til styrket genptræning g rehabilitering af persner med erhvervet hjerneskade i periden

Læs mere

Status på forebyggelsesindsatserne i Frederiksberg Kommune

Status på forebyggelsesindsatserne i Frederiksberg Kommune Status på frebyggelsesindsatserne i Frederiksberg Kmmune Baggrund I maj 2012 fik Sundheds- g msrgsudvalget sidste gang frelagt en status på Frebyggelsesmrådet. Der blev dengang besluttet enkelte justeringer

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4 1 Indhld Målgruppe:... 3 Effekter:... 3 Barnet... 3 De vksne... 3 Netværket... 3 Uddannelses g kmpetenceprfil hs udøveren:... 4 Teretisk grundlag:... 4 Empirisk grundlag:... 4 Pædaggisk Psyklgisk Metde:...

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr.

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innvatin Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mi. kr. 1. Resume Der

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

Om Sorgs plan Outrup Skole

Om Sorgs plan Outrup Skole Om Srgs plan Outrup Skle Denne plan skal pfattes sm en "beredskabsplan", der kan bruges, når " det, der ikke må ske", sker. 1. Skilsmisse, alvrlig sygdm, kassituatiner.l. 2. Når et barn ved dødsfald mister

Læs mere

Førskoletilbud og rullende skolestart

Førskoletilbud og rullende skolestart Førskletilbud g rullende sklestart Evaluering af frsøgsprjekter 2010-2014 Tønder Kmmune Evalueringsrapprtens indhld 1. Indledning 2. Knklusiner 3. Anbefalinger 4. Frsøgsperidens længde, deltagere g prjekter

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

INDDRAGELSE AF FRIVILLIGE OG FORENINGER EN INTRODUKTION

INDDRAGELSE AF FRIVILLIGE OG FORENINGER EN INTRODUKTION INDDRAGELSE AF FRIVILLIGE OG FORENINGER EN INTRODUKTION CIVILSAMFUNDET Den del af samfundet, der ligger uden fr den frmelle øknmi g det plitiske system, g hvr der indgår enkeltpersner g frskellige frmer

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om Stoffer

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om Stoffer Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Fakta om Stoffer Indhold Hvad er stoffer? Hvad betyder brug af stoffer for helbredet? Cannabis Hvordan er brugen af stoffer i Danmark? Hvilke

Læs mere

Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos børn og unge mellem 0 16 år i Rebild Kommune

Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos børn og unge mellem 0 16 år i Rebild Kommune Strategi fr udvikling af det talte g skrevne sprg hs børn g unge mellem 0 16 år i Rebild Kmmune 1 2 Indledning Med denne strategi ønsker Rebild Kmmune at understøtte g styrke den røde tråd i indsatsen

Læs mere

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014 Referat fra møde i Sundhedsplitisk Dialgfrum d. 23. ktber 2014 Del 1: Status vedr. Plitisk Sundhedsaftale Det er stadig de samme 4 verrdnede pejlemærker i Den Plitiske Sundhedsaftale. Fkus på at få indsat

Læs mere

BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune

BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune Side 1 af 5 Besvarelse af spørgsmål fra byrådsbehandlingen, sag 14: Ekstrardinær kvalitetsrapprt fr flkeskler 2014/15 Spørgsmål fra Lars Bje Mathiesen (LA): I frhld til tankerne m 'super-mver' frløb vil

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet?

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? KØBENHAVN D. 13. NOVEMBER 2015 Udbud af knsulentpgave fr REG LAB m fkusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? REG LAB FLÆSKETORVET 68,1. 1711 KØBENHAVN V WWW.REGLAB.DK INFO@REGLAB.DK Frist

Læs mere

Beskæftigelsesgrader september 2007

Beskæftigelsesgrader september 2007 Beskæftigelsesgrader september 2007 29. nvember 2007 Indhld 1 Beskæftigelsesgrader 3 - g stillingsgrupper 5 - g gegrafi 5 - g alder 6 - g køn 7 - g flere ansættelsesfrhld 8 Metde Beskæftigelsesgrader fr

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus Srg- g kriseplan Retningslinjer ved srg g krise I Udelivsinstitutinen Terslev Børnehus Terslev Børnehus srg- g kriseplan Denne srgplan er tænkt sm en køreplan, når et barn eller en medarbejder rammes af

Læs mere

kommissorier for SSP Styregruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune Børn, Familie & Uddannelse

kommissorier for SSP Styregruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune Børn, Familie & Uddannelse ADM0243E3210D esdhscan 20 11 2013 08 15 SEPBARCODE 40UID Nlklay Børn, Familie & Uddannelse Tingvej 7-4690 Haslev kmmissrier fr SSP Børn, Familie g Uddannelse Telefn 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden?

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden? Ansøgning Vedrørende Hvad skal vi leve af i vres lkalmråde i fremtiden? Et udviklingsprjekt mellem gymnasiale uddannelser g private g ffentlige virksmheder m bæredygtighed, cirkulær øknmi g innvatin 1.4.2014-31.12.2017

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Ung i gang Omlægning af indsatsen ved CSU for unge i aldersgruppen år

Ung i gang Omlægning af indsatsen ved CSU for unge i aldersgruppen år Ung i gang Omlægning af indsatsen ved CSU fr unge i aldersgruppen 18-30 år Den 14. marts 2016 Ung i gang Der ses et stigende antal unge 18 til 30 årige udsatte misbrugere g herunder et stigende antal hjemløse.

Læs mere

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde Randers Scial- g Sundhedsskle Udbudsplitik 2014 Randers Scial- g Sundhedsskle udbyder erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse i henhld til Lv m arbejdsmarkedsuddannelser samt Lv m Åben uddannelse. Udbudsplitikken

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken i ÆHF

Handleplan for sundhedspolitikken i ÆHF Click here t enter text. Handleplan fr sundhedsplitikken i ÆHF Til Kpi til Fra FL-ÆHF Indtast Kpi til Susanne Jensen, Hanne Hstrup g Janne Resen 08. maj 2012 Init.: SJ, JR, HH Sagsnr./Dk.nr. 2012-18876

Læs mere