3. august 2007 EM 2007/44. Forslag til Landstingsforordning nr. xx af dd. mm 2007 om støtte til boligbyggeri, fælleshuse,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. august 2007 EM 2007/44. Forslag til Landstingsforordning nr. xx af dd. mm 2007 om støtte til boligbyggeri, fælleshuse,"

Transkript

1 3. august 2007 EM 2007/44 Forslag til Landstingsforordning nr. xx af dd. mm 2007 om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt m.v. I medfør af l i lov for Grønland nr. 944 af 23. december 1986 om boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger m.v. fastsættes: Kapitel 1 Generelle bestemmelser 1. Denne landstingsforordning finder anvendelse på Hjemmestyrets: 1) Tilskud til kommuner til opførelse af kommunale udlejningsboliger, jf. kap. 2. 2) Tilskud til kommuner til opførelse af kommunale fælleshuse, jf. kap. 3. 3) Tilskud eller lån til erhvervelse, udvidelse og forbedring af boliger med lån ydet af Hjemmestyret, jf. kap. 4. 4) Tilskud eller lån til erhvervelse af medbyggerhuse, samt tilskud til renovering af medbyggerhuse, jf. kap Skriftlig ansøgning om tilskud eller lån efter denne landstingsforordning kan løbende indsendes til behandling hos Landsstyret, jf. dog 56. Stk. 2. Skriftlig ansøgning om eftergivelse eller konvertering af forfaldne ydelser, restancer, påkravsgebyrer og restgæld kan løbende indsendes til behandling hos Landsstyret. Stk. 3. Tilskudsmodtager eller låntager skal tilbagebetale uberettiget modtagne ydelser fra Landsstyret, som tilskudsmodtager eller låntager har modtaget som følge af afgivelse af urigtige eller mangelfulde oplysninger i forbindelse med behandling af ansøgning. 3. Ansøger opgør de samlede udgifter til henholdsvis opførelse, erhvervelse, udvidelse eller forbedring af boligen eller byggeriet, der blandt andet kan indeholde udgifter til projektering, byggemodningsafgift, håndværkerudgifter, byggelånsrenter, intern byggemodning, byggeadministration, udfærdigelse og registrering af pantebreve samt stempelafgifter. 4. Boligarealet beregnes i henhold til stk Stk. 2. Boligarealet for en etage opgøres som boligens længde gange bredde målt fra den udvendige side af den udvendige beklædning. Ved 1 på 2 bræddebeklædning måles der fra ydersiden af underbrædtet. Vinterhaver indgår ikke i det samlede boligareal. Stk. 3. Boligarealet for tagetage medregnes, hvis der er foretaget indretning til beboelse. Boligarealet for tagetage opgøres som længde gange bredde. Længden måles som normaletage, mens bredden måles som afstanden mellem de udvendige tagflader i en højde af 1,5 meter over tagetagens gulv. Udbygninger, for eksempel kviste, måles til ydersiden af de rumbegrænsende vægge. Stk. 4. Boligarealet for kælderetage opgøres som længde gange bredde målt fra ydersiden af kælderens ydervægge. Hvis der ikke er fuld kælder, opgøres boligarealet fra midten af de indvendige vægge, som begrænser de medregnede rum. Kælderrum uden gulv med fuld cement eller betonbelægning medregnes ikke. Kælder og udhus medregnes med 1/4 af arealet opgjort som ved boligareal efter stk. 2. EM 2007/44 IAP J.nr

2 Stk. 5. Indvendige trapper i boligen medregnes til hver af de etager, som trappen betjener. Fælles entre, trapper og repos, der er beliggende indenfor den opvarmede klimaskærm medregnes forholdsmæssigt dog maksimalt med 11 kvadratmeter. Depotrum, udhuse og terrasser medregnes ikke, medmindre de umiddelbart kan isoleres og inddrages i det beboelige areal. 5. Tilskud og lån ydes kun til byggeri, der opfylder gældende bygge- og planlovgivning på tidspunktet for opførelse, udvidelse eller forbedring af byggeriet. 6. Tilskud og lån ydes kun til boliger og byggeri, hvor der ikke forinden udstedelse af tilsagn er indgået bindende entreprisekontrakter eller igangsat byggearbejder. 7. Der ydes ikke tilskud eller lån efter denne landstingsforordning, til boliger eller byggeri, hvorfra der skal drives eller bliver drevet erhverv. Mindre liberale erhverv er dog undtaget. 8. Boliger eller byggeri, hvortil der ydes tilskud eller lån efter denne landstingsforordning, skal til enhver tid som minimum være forsikret mod brand- og stormskade. 9. Tilsagn om tilskud og lån efter denne forordning, kan ikke uden Landsstyrets godkendelse overdrages til tredjemand. 10. For behandling af ansøgning efter denne landstingsforordning kan Landsstyret fastsætte regler om: 1) Ansøgningsprocedure. 2) Indhentelse af supplerende oplysninger. 3) Udfærdigelse og anvendelse af standardiserede ansøgningsblanketter. 4) Forhold, der særligt skal lægges vægt på hos ansøgeren. Stk. 2. Landsstyret kan indgå aftale med tredjemand om varetagelse af ekspeditioner og sagsforberedende skridt i forbindelse med administration af ansøgninger, tilskud og lån. 11. Landsstyret kan fastsætte regler om teknisk- økonomisk vurdering af boliger samt regler om fastsættelse af salgsprisen for boliger, når Landsstyret har overtaget en bolig, hvortil der er ydet tilskud og lån efter denne landstingsforordning eller tidligere gældende landstingsforordninger om støtte til boligbyggeri. 12. Landsstyret kan fastsætte regler om udbetaling af tilskud og lån efter denne landstingsforordning. Landsstyret kan herunder bestemme, at tilskud og lån kan udbetales under byggeriet i form af rater. Kapitel 2 Tilskud til kommunale udlejningsboliger 13. Landsstyret kan til opførelse af kommunale udlejningsboliger yde kommunen et tilskud, der for andre kommuner end Nuup Kommunea er fastsat jf. stk. 2, nr. 1 til 3, og for Nuup Kommunea jf. stk. 3. Stk. 2. Landsstyrets tilskud ydes således: 1) Indtil 60 kvadratmeter boligareal udgør tilskuddet kr. per kvadratmeter. 2) I intervallet fra 60 til 85 kvadratmeter boligareal udgør tilskuddet kr. per kvadratmeter. 4

3 3) I intervallet fra 85 til 110 kvadratmeter boligareal udgør tilskuddet kr. per kvadratmeter. Stk. 3. Indtil 110 kvadratmeter boligareal udgør Landsstyrets tilskud kr. per kvadratmeter. Stk. 4. Landsstyret yder alene tilskud til boliger, hvis boligareal minimum udgør 20 kvadratmeter. Landsstyret yder maksimalt tilskud til 110 kvadratmeter af en boligs boligareal, uanset om boligen er større. 14. Hjemmestyrets tilskud ydes alene, når følgende krav til antal rum og størrelse i kvadratmeter opfyldes, jf. dog stk. 3: 1) En et eller halvanden rums bolig skal som minimum udgøre 20 kvadratmeter og som maksimum 45 kvadratmeter boligareal. 2) En to rums bolig skal som minimum udgøre 45 kvadratmeter og som maksimum 60 kvadratmeter boligareal. 3) En tre rums bolig skal som minimum udgøre 60 kvadratmeter og som maksimum 85 kvadratmeter boligareal. 4) En fire rums bolig skal som minimum udgøre 85 kvadratmeter og som maksimum 110 kvadratmeter boligareal. 5) En bolig med flere end fire rum skal som minimum udgøre 95 kvadratmeter. Stk. 2. Landsstyrets tilskud ydes alene, når mindst et værelse, der ikke fungerer som køkken eller stue, er på mindst 9 kvadratmeter. Stk. 3. Landsstyret kan fravige de i stk. 1 og 2 anførte krav til antal rum og størrelse i kvadratmeter. 15. Landsstyret kan fastsætte regler vedrørende byggeri af de kommunale udlejningsboliger, herunder krav til pris, projekt, planlægning, styring og regnskab. 16. Kommunale udlejningsboliger, hvortil Landsstyret har ydet tilskud, må ikke sælges eller anvendes til andet formål end beboelse uden Landsstyrets tilladelse. Stk. 2. Overtrædelse af bestemmelsen i stk. 1 medfører, at hjemmestyrets andel i salgsprovenuet ved salg af kommunale udlejningsboliger straks skal tilbagebetales. I modsat fald er Landsstyret berettiget til at foretage modregning i ethvert tilgodehavende, kommunen måtte have eller få hos Hjemmestyret. 17. Ønsker kommunalbestyrelsen at sælge en kommunal udlejningsbolig, er det en forudsætning for Landsstyrets tilladelse: 1) At beboede kommunale udlejningsboliger tilbydes til de lejere, der har lejekontrakt på boligerne. 2) At ubeboede kommunale udlejningsboliger udbydes offentligt til salg og sælges kontant for højeste bud. Stk. 2. Hjemmestyrets andel af salgsprovenuet ved salg af kommunale udlejningsboliger, skal tilbagebetales til Hjemmestyret eller anvendes til nybyggeri af boliger eller byggemodning i kommunen. Kapitel 3 Tilskud til kommunale fælleshuse 18. Landsstyret kan til opførelse af kommunale fælleshuse yde kommunen et tilskud. 5

4 Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte regler om, hvilke bestemte typer fælleshuse, der kan ydes tilskud til, herunder krav til indretning og anvendelsesmuligheder. Stk. 3. Tilskuddet kan ydes i bygder og yderdistrikter samt i byer, hvor boligforholdene ikke afviger væsentligt fra bygdernes. 19. Ved kommunale fælleshuse forstås offentlige bygninger, der kan indrettes med badeog vaskefaciliteter og til brug for kursuslokale, samlingssted, indkvartering, kontorfaciliteter, mindre værksteder med videre. 20. Landsstyrets tilskud omfatter altid et komplet byggesæt med sædvanlig indretning og installationer leveret på stedet. Derudover kan tilskuddet dække udgifter til særlige installationer, medbygger assistance, instruktionsbistand, opstilling af byggesættet eller dele deraf samt tilslutning af el, vand eller varmeinstallationer. Stk. 2. Landsstyret kan som led i forsøgsbyggeri af kommunale fælleshuse yde tilskud eller bistand ud over det i stk. 1, nævnte. Stk. 3. Landsstyret kan yde tilskud til udgifter til evaluering af tidligere opførte fælleshuse. 21. Kommunale fælleshuse, hvortil Landsstyret har ydet tilskud, må ikke uden Landsstyrets tilladelse sælges eller anvendes til andet formål end kommunale fælleshuse. Stk. 2. Overtrædelse af bestemmelsen i stk. 1 medfører, at hjemmestyrets andel i salgsprovenuet ved salg af kommunale fælleshuse straks skal tilbagebetales. I modsat fald er Landsstyret berettiget til at foretage modregning i ethvert tilgodehavende, kommunen måtte have eller få hos Hjemmestyret. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan ved skriftlig aftale overlade dele af eller hele driften af et kommunalt fælleshus til foreninger, privatpersoner eller virksomheder, såfremt det ikke strider mod anden lovgivning. Stk. 4. Kommunalbestyrelsens aftale efter stk. 2, skal godkendes af Landsstyret. 22. Indtil der er udstedt en ibrugtagningstilladelse til det kommunale fælleshus, har Landsstyret ejendomsret til samtlige udleverede materialer, herunder også til værdier, som måtte være opstået ved kommunens eget arbejde eller investering i byggeriet i øvrigt. Kapitel 4 Tilskud eller lån med tilskud til ydelserne 23. Tilskud eller lån efter nærværende kapitel kan ydes til fysiske personer, der er myndige og har registreret folkeregisteradresse i Grønland. 24. Landsstyret kan yde lån med tilskud til ydelserne til erhvervelse, udvidelse eller forbedringer af boliger med lån ydet af Hjemmestyret. 25. Landsstyret kan yde lån med tilskud til ydelserne til omlægning af lån, ydet af Hjemmestyret til opførelse, erhvervelse, udvidelse eller forbedringer af en bolig. Stk. 2. Ved fastlæggelse af størrelsen på omlægningslånet indgår restgæld, forfaldne ydelser og eventuelle restancer inklusiv påkravsgebyrer på tidligere ydede lån, jf. stk. 1. Stk. 3. Når Landsstyret yder et omlægningslån skal Landsstyret samtidig udarbejde en afviklingsplan for den enkelte låntager, hvor ydelsen og omlægningslånets løbetid fremgår. 6

5 26. Landsstyret kan yde lån til personer, der i de 2 seneste slutlignede år har haft en skattepligtig årlig husstandsindkomst på kr. eller derover eller til personer, der i nærmeste fremtid forventes at få en skattepligtig årlig husstandsindkomst på kr. eller derover, uanset deres hidtidige indkomst. 27. Ved vurdering af ansøgning om lån, skal Landsstyret især tage hensyn til ansøgerens formueforhold og forventede erhvervsevne samt boligens alder og markedsmæssige værdi. Herudover kan Landsstyret tage hensyn til: 1) Boligens installationsniveau. 2) Boligens generelle stand. 3) Boligforsyningen på lokaliteten. 4) Muligheden for at afhænde boligen. Stk. 2. Ved vurdering af ansøgning om lån til udvidelse eller forbedringer af boliger med lån ydet af Hjemmestyret, samt ansøgning om omlægning af lån, skal Landsstyret tillige tage hensyn til ansøgers restgæld samt ansøgerens hidtidige betalingsevne- og vilje. Stk. 3. Landsstyret kan alene yde lån, når Landsstyret skønner, at låntageren har udsigt til at kunne afvikle lånet. 28. Lån til erhvervelse af boliger med lån ydet af Hjemmestyret og lån til omlægning af lån sikres ved pant i boligen. Lån ydes mod 1. prioritets panteret i boligen. Stk. 2. Lån til udvidelse og forbedringer af boliger med lån ydet af Hjemmestyret sikres ved pant i boligen. Lånene respekterer lån, ydet mod sikkerhed i boligen, til finansiering af erhvervelse af boliger med lån ydet af Hjemmestyret og til omlægning af lån. Låntagers ydelse, tilskud og børnetilskud 29. Lån til erhvervelse af boliger med lån ydet af Hjemmestyret, forrentes med 6 procent pro anno. Den månedlige ydelse fastsættes, så tilbagebetalingstiden højst bliver 20 år. Stk. 2. Lån til udvidelse eller forbedringer af boliger med lån ydet af Hjemmestyret, forrentes med 6 procent pro anno. Den månedlige ydelse fastsættes, så tilbagebetalingstiden højst bliver 15 år. Stk. 3. Lån til omlægning af lån, forrentes med 6 procent pro anno. Den månedlige ydelse fastsættes, så den ikke udgør et beløb, der er mindre end 420 kr. per kvadratmeter boligareal per år. Stk. 4. Låntager kan til enhver tid betale ekstraordinære afdrag med den virkning, at tilbagebetalingstiden forkortes. Ekstraordinære afdrag berettiger til tilskud fra Hjemmestyret. 30. Låntager betaler 70 procent af ydelsen, mens Landsstyret yder tilskud på 30 procent af ydelsen, jf. 29. Stk. 2. Hvis låntager på det tidspunkt, hvor den månedlige ydelse forfalder til betaling, har hjemmeboende børn under 18 år, der er tilmeldt folkeregistret, nedsættes låntagers del af ydelsen, jf. stk. 1. For hvert barn, dog højst for 6 børn, nedsættes låntagers del af den månedlige ydelse med et beløb svarende til 7,5 procent af ydelsen efter 29, stk. l, 2 eller 3. Stk. 3. Låntager har pligt til at give Landsstyret meddelelse, hvis et barn, som der gives nedsættelse for, ikke mere har registreret folkeregisteradresse i hjemmet. 31. Såfremt låntager ikke rettidigt betaler sin del af den månedlige ydelse, fremsætter Landsstyret uden ugrundet ophold skriftligt påkrav om ydelsens betaling. Ved ethvert påkrav 7

6 tillægges restancen et påkravsgebyr på 50 kroner plus 2 procent af det skyldige beløb udover kr. Rådighedsbegrænsninger og forfald af lån 32. Indtil lån, omlagte lån eller konverterede lån, er indfriet, gælder følgende rådighedsbegrænsninger med hensyn til boligen: 1) Retsforfølgning i boligen er udelukket. 2) Pantsætning af boligen er udelukket, jf. dog Indtil lån, omlagte lån eller konverterede lån, er indfriet, har låntager ret til at tilbagegive boligen til Hjemmestyret, der er forpligtet til at overtage den. Stk. 2. Når låntager tilbagegiver boligen til Hjemmestyret, foretager Landsstyret en opgørelse af det økonomiske mellemværende mellem Hjemmestyret og låntager. Stk. 3. Det økonomiske mellemværende opgøres som boligens teknisk- økonomiske værdi på tidspunktet for tilbagegivelsen fratrukket Hjemmestyrets krav på forfaldne ydelser og restgæld samt eventuelle restancer. Saldo i låntagers favør udbetales. 34. Låntager kan overdrage boligen på uændrede lånevilkår til en ny ejer, såfremt Landsstyret godkender overdragelsen. Stk. 2. Landsstyrets godkendelse sker ud fra en samlet vurdering af erhververens husstandsindkomst, formueforhold og fremtidige evne til at afdrage lån i boligen til Landstyret. 35. Lån, omlagte lån eller konverterede lån forfalder til betaling, når: 1) Renter og afdrag på lånet ikke betales, og låntager ikke har betalt restancen inden fristens udløb ifølge reglerne om betaling af renter og afdrag efter et pantebrev i fastejendom, jf. lov for Grønland om pant. 2) Låntager undlader at holde boligen forsvarligt vedlige, og det konstateres, at Landsstyrets pantesikkerhed dermed forringes. 3) Låntager undlader at holde boligen forsikret mod brand- og stormskade. 4) Låntager nedriver boligen. 5) Der indrettes erhvervslokaler i boligen eller bliver drevet erhverv fra boligen. Mindre liberale erhverv er dog undtaget. 6) Låntager fraflytter eller udlejer boligen uden samtykke fra Landsstyret. 7) Låntager optager lån mod pant i boligen, jf. dog 28. 8) Låntager nægter Landsstyret adgang til at efterse boligen. 9) Låntager ikke gennemfører en udvidelse eller forbedring, hvortil Landsstyret har ydet lån. 36. Når lån er forfaldet til betaling, kan Landsstyret vælge at overtage boligen, såfremt låntager ikke straks indfrier lånet. Stk. 2. Når Landsstyret overtager boligen, foretager Landsstyret en opgørelse af det økonomiske mellemværende mellem Hjemmestyret og låntager. Stk. 3. Det økonomiske mellemværende opgøres som boligens teknisk- økonomiske værdi på tidspunktet for tilbagegivelsen fratrukket Landsstyrets krav på forfaldne ydelser og restgæld samt eventuelle restancer inklusive påkravsgebyrer. Saldo i låntagers favør udbetales. 37. Ved låntagers død er låntagers ægtefælle og livsarvinger berettigede til at indtræde i låntagers rettigheder og forpligtelser med hensyn til lånet. 8

7 38. Har låntager tilbagegivet en bolig til Hjemmestyret, eller har Landsstyret overtaget en bolig fra låntager, kan Landsstyret afhænde boligen på følgende måde: 1) Til nye låntagere, der overtager boligen på uændrede lånevilkår. 2) Til nye låntagere, hvor boligen samt nødvendige supplerende materialer ydes som medbyggerhus, jf. 48, stk. 2. 3) Til nye låntagere, der overtager boligen til dens teknisk- økonomiske værdi. 4) Vederlagsfrit til en kommune. 5) Vederlagsfrit til foreninger, sammenslutninger eller private personer. Stk. 2. Den nye låntager afholder samtlige omkostninger i forbindelse med overtagelsen. For nye låntagere, jf. stk. 1, nr. 1, 2 eller 3, indgår omkostninger til overtagelsen i lånet. Eftergivelse eller konvertering af lån 39. Landsstyret kan eftergive forfaldne ydelser, restancer, påkravsgebyrer og restgæld for låntagere, der i de 2 seneste slutlignede år har haft en skattepligtig årlig husstandsindkomst under kr. eller for låntagere, der i nærmeste fremtid forventes at få en skattepligtig årlig husstandsindkomst under kr., uanset deres hidtidige indkomst. Stk. 2. For hvert hjemmeboende barn under 18 år, der er tilmeldt folkeregisteradressen, dog højst for 6 børn, forhøjes indkomstgrænsen, jf. stk. 1, med kr. pr. barn. 40. Landsstyret kan konvertere forfaldne ydelser, restancer, påkravsgebyrer og restgæld til et rente- og afdragsfrit lån, der månedligt afskrives med lige store beløb over lånets resterende løbetid, for låntagere, der i de 2 seneste slutlignede år har haft en skattepligtig årlig husstandsindkomst under kr. eller, for låntagere, der i nærmeste fremtid forventes at få en skattepligtig årlig husstandsindkomst under kr., uanset deres hidtidige indkomst. Stk. 2. For hvert hjemmeboende barn under 18 år, der er tilmeldt folkeregisteradressen, dog højst for 6 børn, forhøjes indkomstgrænsen, jf. stk. 1, med kr. pr. barn. Stk. 3. Er der ingen restgæld på lånet men alene restance, afskriver Landsstyret restancen med lige store beløb over 60 måneder. 41. Landsstyret skal ved vurdering af ansøgning, især tage hensyn til ansøgerens formueforhold og forventede erhvervsevne samt boligens alder og markedsmæssige værdi. Herudover kan Landsstyret tage hensyn til: 1) Boligens installationsniveau. 2) Boligens generelle stand. 3) Boligforsyningen på lokaliteten. 4) Muligheden for at afhænde boligen. 42. Landsstyret kan eftergive forfaldne ydelser, restancer, påkravsgebyrer og restgæld for låntagere, der har gæld vedrørende en bolig, de tidligere har været ejer af. Stk. 2. Fuldstændig eftergivelse jf. stk. 1, kan kun gives, såfremt Landsstyret skønner, at låntageren ikke har udsigt til at kunne afvikle de forfaldne ydelser, restancer, påkravsgebyrer og restgælden. Ved vurdering af ansøgningen skal Landsstyret tage hensyn til restgældens størrelse, ansøgerens hidtidige betalingsevne og -vilje, ansøgerens formueforhold og forventede erhvervsevne. 43. Medmindre Landsstyret bestemmer andet, forfalder det rente- og afdragsfrie lån efter 38 til betaling i tilfælde af låntagers indtrådte konkurs, betalingsstandsning, akkord, likvidation på grund af insolvens, såfremt det ved dom bestemmes, at låntager som bortbleven skal 9

8 anses for død samt ved ejerskifte. Ved ejerskifte forstås ethvert debitorskift, herunder ved handel og vederlagsfri overdragelse, ligesom overdragelse eller overgang til medejer, ægtefælle, registreret partner, livsarvinger eller samlever anses for et ejerskifte. 44. Landsstyret kan give henstand med betaling af ydelser for låntagere, der har væsentlige økonomiske vanskeligheder, uden at de opfylder betingelserne for eftergivelse eller konvertering af forfaldne ydelser, restancer, påkravsgebyrer og restgæld. Stk. 2. Landsstyret kan yde henstand, når : 1) Låntagerens væsentlige økonomiske vanskeligheder er forbigående, og låntageren forventes at kunne genoptage sædvanlige betalinger indenfor 1 år. 2) Låntageren ikke har udsigt til at kunne afvikle lånet, og låntageren indenfor 2 år vil opfylde betingelserne for eftergivelse eller konvertering. Stk. 3. Ved vurdering af ansøgning skal Landsstyret tage hensyn til restgældens størrelse, ansøgerens hidtidige betalingsevne og -vilje, ansøgerens formueforhold og forventede erhvervsevne. Tilskud til renovering, udvidelse eller forbedringer 45. Landsstyret kan yde tilskud på maksimalt kr. til renovering, udvidelse eller forbedring af boliger, der tilhører personer, der i de 2 seneste slutlignede år har haft en skattepligtig årlig husstandsindkomst under kr. eller til personer, der i nærmeste fremtid forventes at få en skattepligtig årlig husstandsindkomst under kr., uanset deres hidtidige indkomst. Stk. 2. Landsstyret kan alene yde tilskud, såfremt der i boligen er et lån til Hjemmestyret, eller såfremt der har været et lån til Hjemmestyret med de nuværende ejere som låntagere. Stk. 3. For hvert hjemmeboende barn under 18 år, der er tilmeldt folkeregisteradressen, dog højst for 6 børn, forhøjes indkomstgrænsen med kr pr. barn. 46. Landsstyret kan ikke yde tilskud, såfremt Landsstyret indenfor de seneste 60 måneder før ansøgningstidspunktet har ydet tilskud efter 45 til boligen. Stk. 2. Landsstyret skal ved vurdering af ansøgning tage hensyn til omfanget af den ønskede renovering, udvidelse eller forbedring i relation til ansøgerens formueforhold og forventede evne til selv at forestå arbejdet samt boligens alder og markedsmæssige værdi. Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte regler om administration af ansøgninger om tilskud til renovering, udvidelse eller forbedring af en bolig og hvilke arbejder, der kan ydes tilskud til. Kapitel 5 Lån eller tilskud til medbyggerhuse 47. Tilskud eller lån efter nærværende kapitel kan ydes til kommuner eller fysiske personer, der er myndige og har registreret folkeregisteradresse i Grønland. 48. Landsstyret kan yde lån til erhvervelse af et medbyggerhus. Stk. 2. Landsstyret kan yde lån til erhvervelse af en eksisterende bolig som et medbyggerhus, jf. 38, stk. 1, nr. 2. Stk. 3. Landsstyret kan yde lån til erhvervelse af et eksisterende ikke færdigopført selvbyggerhus som et medbyggerhus. 10

9 Stk. 4. Landsstyret kan bestemme hvilke bestemte typer medbyggerhuse, der kan ydes lån til, samt fastsætte regler om krav til indretning og anvendelsesmuligheder. 49. Landsstyrets lån efter 48, stk. 1, omfatter en andel af de samlede dokumenterede udgifter til erhvervelse af et medbyggersæt med sædvanlig indretning og installationer leveret på stedet. Stk. 2. Landsstyrets lån efter 48, stk. 2, omfatter en andel af de samlede dokumenterede udgifter til erhvervelse af en eksisterende bolig leveret med nødvendige supplerende materialer på stedet. Stk. 3. Landsstyrets lån efter 48, stk. 3, omfatter en andel af de samlede dokumenterede udgifter til erhvervelse af et eksisterende ikke færdigopført selvbyggerhus leveret med nødvendige supplerende materialer på stedet. Stk. 4. Landsstyrets lån efter 48, stk. 1-3, kan derudover omfatte en andel af de dokumenterede udgifter til medbygger assistance og instruktionsbistand samt montering af el, vand eller varmeinstallationer. 50. Hjemmestyrets lån efter 48, ydes som et rente- og afdragsfrit lån. Stk. 2. Lånets løbetid er 33 år. Lånet nedskrives lineært over lånets løbetid med lige store andele hvert år. 51. Størrelsen på Landsstyrets lån efter 48, fastsættes på baggrund af ansøgerens gennemsnitlige skattepligtige husstandsindkomst for de 5 seneste slutlignede år. Stk. 2. Landsstyrets lån udgør 95 procent af de samlede dokumenterede udgifter efter 48. Stk. 3. Landsstyrets lån nedsættes med 5 procentpoint for hver kr. ansøgers skattepligtige husstandsindkomst er højere end kr.. Stk. 4. Landsstyret yder ikke lån, når ansøgerens skattepligtige husstandsindkomst er højere end kr. 52. Ansøgerens skattepligtige husstandsindkomst, opgøres som den samlede skattepligtige indkomst for ansøgeren og dennes kommende husstand i et medbyggerhus. Stk. 2. Viser det sig i forbindelse med indflytning i medbyggerhuset, at ansøgers husstand er større end opgivet af ansøger på tidspunktet for ansøgning om lån til medbyggerhuset, ændres størrelsen på Landsstyrets lån i overensstemmelse med de nye oplysninger om husstandens størrelse. 53. Låntagerens eventuelle lån til egenfinansiering, samt låntagerens øvrige eventuelle lån til dokumenterede byggemodningsafgifter og offentlige krav til tilslutning til el, vand og kloak sikres ved pant i medbyggerhuset. Stk. 2. Landsstyrets lån sikres ved pant i medbyggerhuset. Landsstyrets lån respekterer lån, ydet mod sikkerhed i medbyggerhuset, til låntagers egenfinansiering samt låntagerens øvrige lån til dokumenterede byggemodningsafgifter og offentlige krav til tilslutning til el, vand og kloak og har oprykkende panteret i medbyggerhuset. 54. Landsstyret kan som led i forsøgsbyggeri af medbyggerhuse yde lån, tilskud eller ekstra bistand ud over det i 49 og 55, stk. 2, nævnte. Stk. 2. Landsstyret kan som led i evaluering af tidligere opførte medbyggerhuse yde lån, tilskud eller ekstra bistand udover det i 49 og 55 stk. 2, nævnte. 55. Landsstyret kan yde tilskud til en kommune til erhvervelse af et medbyggerhus. 11

10 Stk. 2. Landsstyrets tilskud omfatter et medbyggersæt med sædvanlig indretning og installationer leveret på stedet. Derudover kan Landsstyrets tilskud omfatte medbygger assistance og instruktionsbistand samt opførelse af medbyggerhuset eller dele deraf samt montering af el, vand eller varmeinstallationer. 56. Ansøgning om lån eller tilskud efter nærværende kapitel skal indsendes til Landsstyret senest den 1. december. Landsstyret kan ikke dispensere fra ansøgningsfristen. Stk. 2. Ansøgning, jf. 48, stk. 1-3, skal være vedlagt dokumentation for egenfinansiering, samt kopi af arealtildeling eller arealreservation. Har ansøger ikke været erhvervsaktiv i de seneste 5 slutlignede skatteår, meddeler Landsstyret afslag på ansøgningen. Rådighedsbegrænsninger og forfald af lån 57. Låntageren skal inden 2 år fra datoen for udstedelse af tilsagnsskrivelse efter 48 have afsluttet og ibrugtaget medbyggerhuset. I modsat fald bortfalder tilsagnet uden varsel. Stk. 2. Landsstyret kan i særlige tilfælde dispensere fra den i stk. 1 anførte tidsgrænse. Stk. 3. Indtil låntager har udstedt endeligt pantebrev med sikkerhed i det færdigopførte medbyggerhus, har Landsstyret ejendomsret til samtlige efterhånden udleverede materialer samt medbyggerhuset under opførelse, herunder også til værdier, som måtte være opstået ved låntagers eget arbejde eller investering i medbyggerhuset i øvrigt. 58. Indtil ethvert lån i medfør af 48 er afskrevet eller betalt, gælder følgende rådighedsbegrænsninger med hensyn til medbyggerhuset: 1) Retsforfølgning i medbyggerhuset er udelukket. 2) Pantsætning af medbyggerhuset er udelukket, jf. dog Lån ydet i medfør af 48, forfalder til betaling ved ejerskifte, medmindre Landsstyret bestemmer andet, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Ved låntagers død er låntagers ægtefælle og livsarvinger berettiget til at indtræde i låntagers rettigheder og forpligtelser med hensyn til lånet. 60. Landsstyrets lån ydet i medfør af 48, forfalder til betaling, når: 1) Låntager undlader at holde medbyggerhuset forsvarligt vedlige, og det konstateres, at Landsstyrets pantesikkerhed dermed forringes. 2) Låntager undlader at holde medbyggerhuset forsikret mod brand- og stormskade, jf. 8. 3) Låntager nedriver medbyggerhuset. 4) Der indrettes erhvervslokaler i medbyggerhuset eller bliver drevet erhverv fra medbyggerhuset. Mindre liberale erhverv er dog undtaget. 5) Låntager fraflytter eller udlejer medbyggerhuset uden samtykke fra Landsstyret. 6) Låntager nægter Landsstyret adgang til at efterse medbyggerhuset. 61. Når lån er forfaldet til betaling, kan Landsstyret vælge at overtage medbyggerhuset, såfremt låntager ikke straks indfrier lånet. Stk. 2. Når Landsstyret overtager medbyggerhuset, foretager Landsstyret en opgørelse af det økonomiske mellemværende mellem Hjemmestyret og låntager. Stk. 3. Det økonomiske mellemværende opgøres som medbyggerhusets teknisk- økonomiske værdi på tidspunktet for tilbagegivelsen fratrukket Landsstyrets krav på restgælden. Saldo i låntagers favør udbetales. 12

11 Tilskud til renovering 62. Landsstyret kan yde tilskud på maksimalt kr. til renovering af medbyggerhuse, der tilhører personer, der i de 2 seneste slutlignede år har haft en skattepligtig årlig husstandsindkomst under kr. eller til personer, der i nærmeste fremtid forventes at få en skattepligtig årlig husstandsindkomst under kr., uanset deres hidtidige indkomst. Stk. 2. Landsstyrets tilskud kan alene ydes, såfremt der i boligen er et lån til Landsstyret, eller såfremt der har været et lån til Landsstyret med de nuværende ejere som låntagere. Stk. 3. For hvert hjemmeboende barn under 18 år, der er tilmeldt folkeregisteradressen, dog højst for 6 børn, forhøjes indkomstgrænsen med kr pr. barn. 63. Landsstyret kan ikke yde tilskud, såfremt Landsstyret indenfor de seneste 60 måneder før ansøgningstidspunktet har ydet tilskud efter 62 til medbyggerhuset. Stk. 2. Landsstyret skal ved vurdering af ansøgning tage hensyn til omfanget af den ønskede renovering i relation til ansøgerens formueforhold og forventede evne til selv at forestå arbejdet samt medbyggerhusets alder og markedsmæssige værdi. Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte regler om administration af ansøgninger om tilskud til renovering af et medbyggerhus og hvilke arbejder, der kan ydes tilskud til. Kapitel 6 Ikrafttrædelsesbestemmelser 64. Landstingsforordningen træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Samtidig ophæves landstingsforordning nr. 1 af 9. april 1992 om støtte til boligbyggeri. Stk. 3. Forskrifter fastsat eller opretholdt i medfør af den i stk. 2 anførte landstingsforordning forbliver i kraft, indtil de afløses eller ophæves ved regler fastsat i medfør af nærværende landstingsforordning. Grønlands Hjemmestyre, den xx 2007 Hans Enoksen / Kim Kielsen 13

Landstingsforordning nr. 1 af 7. maj 2007 om boligfinansiering. Kapitel 1 Anvendelsesområde

Landstingsforordning nr. 1 af 7. maj 2007 om boligfinansiering. Kapitel 1 Anvendelsesområde Landstingsforordning nr. 1 af 7. maj 2007 om boligfinansiering I medfør af 1 i lov for Grønland nr. 944 af 23. december 1986 om boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger mv. fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

23. oktober 2007 EM 2007/44. Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af dd.mm 2007 om støtte til boligbyggeri, fælleshuse,

23. oktober 2007 EM 2007/44. Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af dd.mm 2007 om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, 23. oktober 2007 EM 2007/44 Ændringsforslag Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af dd.mm 2007 om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt m.v. til Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 39 af 23. november 2017 om boligfinansiering. Kapitel 1 Anvendelsesområde

Inatsisartutlov nr. 39 af 23. november 2017 om boligfinansiering. Kapitel 1 Anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 39 af 23. november 2017 om boligfinansiering Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne Inatsisartutlov finder anvendelse på lån til opførelse, istandsættelse, udvidelse og forbedring af

Læs mere

18. oktober 2007 EM 2007/44 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg

18. oktober 2007 EM 2007/44 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt m.v. Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets

Læs mere

Landstingsforordning nr. 10 af 20. november 2006 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst Historisk

Landstingsforordning nr. 10 af 20. november 2006 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst Historisk Landstingsforordning nr. 10 af 20. november 2006 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst Historisk I medfør af 1 i lov nr. 134 af 28. marts 1984 om støtte til erhverv i Grønland fastsættes: Kapitel 1 Formål

Læs mere

22. december 2006 FM2007/21

22. december 2006 FM2007/21 22. december 2006 FM2007/21 Forslag til Landstingsforordning om boligfinansiering. I medfør af 1 i lov for Grønland nr. 944 af 23. december 1986 om boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger mv. fastsættes:

Læs mere

I medfør af 1 i Lov for Grønland nr. 944 af 23. december 1986 om boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger m.v. fastsættes:

I medfør af 1 i Lov for Grønland nr. 944 af 23. december 1986 om boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger m.v. fastsættes: Landstingsforordning nr. 12 af 19. november 2007 om overtagelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme som ejerlejlighed eller ejerbolig I medfør af 1 i Lov for Grønland nr. 944 af 23. december

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 6 af 2. december 2009 om erhvervsfremme af landbrug. Kapitel 1 Formål med og principper for erhvervsstøtte

Inatsisartutlov nr. 6 af 2. december 2009 om erhvervsfremme af landbrug. Kapitel 1 Formål med og principper for erhvervsstøtte Inatsisartutlov nr. 6 af 2. december 2009 om erhvervsfremme af landbrug. Kapitel 1 Formål med og principper for erhvervsstøtte 1. Denne lov har til formål at bidrage til Grønlands selvforsyning samt fremme

Læs mere

Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50

Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50 Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50 2005 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisortaqarfik Direktoratet for Boliger og Infrastruktur 2 Vores bolig!

Læs mere

Kapitel 1 Formål og definitioner

Kapitel 1 Formål og definitioner Landstingslov nr. 23 af 18. december 2003 om kommunernes mulighed for at bidrage til erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed m.v. Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Formålet med

Læs mere

Vores bolig! Andelsboliger

Vores bolig! Andelsboliger Vores bolig! Andelsboliger 2005 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisortaqarfik Direktoratet for Boliger og Infrastruktur 2 Vores bolig! Andelsboliger

Læs mere

Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her. Formand Agathe Fontain. Kære Agathe Fontain,

Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her. Formand Agathe Fontain. Kære Agathe Fontain, Ineqarnermut, Attaveqarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur og Miljø Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her Formand Agathe Fontain Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

13. august 2012 EM 2012/85. Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af yy. måned 2012 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst. Kapitel 1 Anvendelsesområde

13. august 2012 EM 2012/85. Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af yy. måned 2012 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst. Kapitel 1 Anvendelsesområde 13. august 2012 EM 2012/85 Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af yy. måned 2012 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne inatsisartutlov har til formål at fremme et effektivt

Læs mere

Status og visioner på boligområdet

Status og visioner på boligområdet Ineqarnermut, Attaveqarnermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer Minister of Housing, Infrastructure and Mineral Resources Status og visioner på

Læs mere

Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx 2006 om erhvervsfremme af fiskeri, fangst og landbrugserhvervene

Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx 2006 om erhvervsfremme af fiskeri, fangst og landbrugserhvervene 13. september 2006 EM 2006/44 Rettelsesblad (erstatter forslag dateret den 10. august 2006) Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx 2006 om erhvervsfremme af fiskeri, fangst og landbrugserhvervene

Læs mere

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

8. marts 2008 EM2008/XX

8. marts 2008 EM2008/XX 8. marts 2008 EM2008/XX Forslag til: Landstingsforordning nr. x af xx 2008 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger (Øget tidsfrist for rettidig betaling. Mulighed for at indgå afdragsordning

Læs mere

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv.

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. Egedal Kommune Sendes til kommunen Egedal Kommune Udfyldes af kommunen Modtaget dato KLE 25.02.09G01 Sagsidentifi kation Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. ifl g. Lov om

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

18. januar 2008 FM 2008/43. Forslag til landstingsforordning nr. xx af xx 2008 om andelsboliger

18. januar 2008 FM 2008/43. Forslag til landstingsforordning nr. xx af xx 2008 om andelsboliger 18. januar 2008 FM 2008/43 Forslag til landstingsforordning nr. xx af xx 2008 om andelsboliger I medfør af l i lov for Grønland nr. 944 af 23. december 1986 om boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger

Læs mere

Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter Almene boliger J.nr lni 15. december 2011

Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter Almene boliger J.nr lni 15. december 2011 Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter Almene boliger J.nr. 2009-903 lni 15. december 2011 Notat om etablering af fælleslokaler og beboerhuse på tværs af afdelinger/ejerformer 1. Indledning Dette

Læs mere

10. juni 2011 EM 2011/XX. Kapitel 1 Anvendelsesområde

10. juni 2011 EM 2011/XX. Kapitel 1 Anvendelsesområde 10. juni 2011 EM 2011/XX Forslag til: Inatsisartututlov nr. x af xx 2011 om boligfinansiering Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på lån til finansiering af opførelse af nye boliger,

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 1984 om rentetilskud til statsgaranterede studielån

Bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 1984 om rentetilskud til statsgaranterede studielån Bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 1984 om rentetilskud til statsgaranterede studielån Kapitel 1 Ansøgning og ansøgningsfrist Kapitel 2 Betingelser for rentetilskud Kapitel 3 Beregning af rentetilskud Kapitel

Læs mere

Finansiering af behandling

Finansiering af behandling Finansiering af behandling Har du et ønske om at gå i behandling, men ikke synes du har den fornødne plads i din økonomi til at betale på én gang, har du mulighed for at finansiere dit behandlingsforløb

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

18. januar 2008 FM 2008/43. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

18. januar 2008 FM 2008/43. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 18. januar 2008 FM 2008/43 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget vil erstatte den gældende landstingsforordning nr. 1 af 31. oktober 1991 om andelsboliger. Den gældende

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 0m alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes til 66 år fra den l. januar

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om refinansiering af realkreditlån m.v. i landbrugsejendomme

Bekendtgørelse af lov om refinansiering af realkreditlån m.v. i landbrugsejendomme LBK nr 1694 af 14/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000015 Senere

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om beskyttelsesrum

Bekendtgørelse af lov om beskyttelsesrum Side 1 af 5 Bekendtgørelse af lov om beskyttelsesrum LBK nr 732 af 20/08/2003 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel

Læs mere

18. september 2006 EM 2006/034. Forslag til Landstingsforordning nr. xx af xx. xx xx om offentlig hjælp

18. september 2006 EM 2006/034. Forslag til Landstingsforordning nr. xx af xx. xx xx om offentlig hjælp 18. september 2006 EM 2006/034 Forslag til Landstingsforordning nr. xx af xx. xx xx om offentlig hjælp I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds- og socialvæsenet fastsættes:

Læs mere

Konvertibel obligation FirstFarms A/S

Konvertibel obligation FirstFarms A/S Løbenr. [ ] Konvertibel obligation FirstFarms A/S og [ ] Indholdsfortegnelse: 1 Baggrund... 3 2 Definitioner... 3 3 Lånebeløb... 4 4 Rente... 4 5 Tilbagebetaling... 4 6 Konvertering... 4 7 Justering af

Læs mere

Din bolig. Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur & Boliger.

Din bolig. Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur & Boliger. Din bolig Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur & Boliger. Indholdsfortegnelse 3 Indledning 4 Lejer til ejer 4 Køb af bolig 4 Ansøgning 5 Lejerens anciennitet 5 Nedslag 5 Udgifter

Læs mere

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren.

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. VEDTÆGTER for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. 1.2 Foreningen dækker område 43 (tidligere område 12) i henhold til opdelingskort

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== EJERPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 18. januar 2008 FM 2008/43 Bemærkninger til forslaget 1. Indledning Almindelige bemærkninger Forslaget vil erstatte den gældende landstingsforordning nr. 1 af 31. oktober 1991 om andelsboliger. Den gældende

Læs mere

RÅDERETTEN. Boligindretning optager mange lejere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige.

RÅDERETTEN. Boligindretning optager mange lejere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Principperne bag råderetten. RÅDERETTEN Boligindretning optager mange lejere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har lyst til at forbedre eller

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp

Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Formål og den enkeltes

Læs mere

4. august 2008 EM 2008/73

4. august 2008 EM 2008/73 4. august 2008 EM 2008/73 Forslag til landstingsforordning nr. x af xx 2008 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger (Øget tidsfrist for rettidig betaling og mulighed for at indgå afdragsordning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Socialudvalget L 69 - Bilag 1 Offentligt Udkast november 2005 Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Nedsættelse af aldersgrænsen fra 23 år til 18 år for, hvornår børn indgår i boligstøtteberegningen

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere

Bekendtgørelse af lov om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere LBK nr 781 af 23/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0122-000007 Senere ændringer

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN -------------------------------------------------------- Kap 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen Trekanten, beliggende Hestehaven/ Folehaven 80 på matr.nr. 3074 Vigerslev, der er udlejet af Københavns

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft BEK nr 399 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om salg af almene familieboliger

Bekendtgørelse om salg af almene familieboliger BEK nr 227 af 01/03/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2011-3761 Senere

Læs mere

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

Læs mere

Fremlejekontrakt. Mellem. Syddansk Universitet Campusvej Odense M CVR.nr (i det følgende kaldet fremlejegiver)

Fremlejekontrakt. Mellem. Syddansk Universitet Campusvej Odense M CVR.nr (i det følgende kaldet fremlejegiver) Fremlejekontrakt Mellem Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M CVR.nr. 2928 3958 (i det følgende kaldet fremlejegiver) og [Leverandørens navn] [Adresse] [CVR-nummer] (i det følgende kaldet fremlejetager)

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

AFTALE OM SALG AF ANDEL - ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET

AFTALE OM SALG AF ANDEL - ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET Side 1 af 5 AFTALE OM SALG AF ANDEL - ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET Undertegnede opsiger hermed min andelsbolig beliggende POPPELVÆNGT nr., 5700 Svendborg til fraflytning den / 20, og sælger min andel

Læs mere

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk REGULATIV OM PROVENUFONDEN REGULATIV OM PROVENUFONDEN 1 I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 o, har

Læs mere

Landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 om udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn, samt adoptionstilskud

Landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 om udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn, samt adoptionstilskud Landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 om udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn, samt adoptionstilskud I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978, om Arbejds og Socialvæsenet i Grønland

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tvungen administration af udlejningsejendomme

Bekendtgørelse af lov om tvungen administration af udlejningsejendomme LBK nr 884 af 17/09/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 2. august 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Indenrigs- og Socialmin., j.nr. 2006-71 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft UDKAST Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3,og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8.

Læs mere

Overenskomst mellem Gladsaxe Kommune og Akademisk Boldklub (AB)

Overenskomst mellem Gladsaxe Kommune og Akademisk Boldklub (AB) Matr.nr. 3 ex Bagsværd Skovdiget 1 Overenskomst mellem Gladsaxe Kommune og Akademisk Boldklub (AB) Formålet er at revidere overenskomsten af 6. og 12.07.1962, med tillæg af 19.01.1963, 24.07.1963, 04.04.1964,

Læs mere

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015 SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015 1. STANDSNING AF RENTETILSKRIVNING Basisbank kan til enhver tid vælge at standse rentetilskrivningen på misligholdte

Læs mere

Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk

Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT Bilag 1 Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk Når Københavns

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven)

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven) LBK nr 973 af 11/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 27. oktober 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2017-3523 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Sammenskrivningen er ikke retlig bindende. Sammenskrivningen

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000054 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om brandsikring af ældre beboelsesbygninger m.v.

Bekendtgørelse af lov om brandsikring af ældre beboelsesbygninger m.v. LBK nr 1710 af 16/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 10/19444

Læs mere

Kapitel l Almindelige bestemmelser

Kapitel l Almindelige bestemmelser Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om udbetaling af underholdsbidrag mv. til børn, samt adoptionstilskud Sammenskrivningen er ikke retligt

Læs mere

Landstingsforordning nr. 10 af 12. november 2001 om støtte til fiskeri, fangst og landbrug.

Landstingsforordning nr. 10 af 12. november 2001 om støtte til fiskeri, fangst og landbrug. Landstingsforordning nr. 10 af 12. november 2001 om støtte til fiskeri, fangst og landbrug. I medfør af 1 i lov nr. 134 af 28. marts 1984 om støtte til erhverv i Grønland fastsættes: Kapitel 1. Formål

Læs mere

Kompetenceplan. Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9. Administrationsgrundlag B I G O U Bemærkninger

Kompetenceplan. Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9. Administrationsgrundlag B I G O U Bemærkninger Kompetenceplan Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9 = Sagsbehandler TML = Teamleder/fagansvarlig AFL = Afsnits-/Afdelingsleder/Sektionsleder AFC = Afdelingschef UDV = Udvalg B =

Læs mere

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Marienbergvej 79 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 416736-1 4760 Vordingborg Matr. nr. 141 a m.fl. Ejerlav Ore, Vordingborg Jorder Beliggenhed Hørvænget Kunde

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 18. december 2014 16. december 2014. Nr. 1403. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. I medfør af 8, stk. 7, og 39, stk. 3, i lov om realkreditlån

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2007-4893 Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov

Læs mere

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt.

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Følgende ændringer foreslåes til vedtagelse: Vedtægtens 3, stk.

Læs mere

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse:

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse: HANDELSVILKÅR Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til Navn: CVR nr. Adresse: en ca. 2.045 m2 stor del af litra 7000 t beliggende ved Jellingvej/E.T. Jørgensensvej, 7100 Vejle (i det følgende

Læs mere

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Rådhustorvet 15 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 604991-3 4760 Vordingborg Matr. nr. 3 a Ejerlav Lendemarke, Stege Jorder Beliggenhed Ørnebjerg Haven 1-12 Kunde Vordingborg

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejderboliger på landet

Bekendtgørelse af lov om arbejderboliger på landet LBK nr 1747 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin. NaturErhvervstyrelsen, j.nr.15-0122-000014 Senere ændringer

Læs mere

Konvertibelt gældsbrev 2009

Konvertibelt gældsbrev 2009 Jakob Schmidt Partner jsc@holst-law.com T +45 8934 1118 J.nr. 039450-0009 JSC/HJK/JN Konvertibelt gældsbrev 2009 mellem og DanTruck A/S Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Landstingsforordning nr. 2 af 12. juni 1995 om kommunernes indbyrdes betalingsforpligtelser Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Forordningen regulerer kommunernes indbyrdes betalingsforpligtelser for hjælp

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Udkast. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft Udkast Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3, og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832348

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning I henhold til 13, stk. 7 og 8, 14, stk. 1, 15, stk. 2, 17, stk. 1, 28, 42, stk. 2, 45,

Læs mere

Kapitel 1 Definition og formål

Kapitel 1 Definition og formål Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx om efterskoler Kapitel 1 Definition og formål 1. En efterskole er en selvejende institution, der tilbyder undervisning og samvær, hvis hovedsigte er folkelig oplysning

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 894 af 22/09/2005

retsinformation.dk - BEK nr 894 af 22/09/2005 Side 1 af 8 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 894 af 22/09/2005 Historisk Offentliggørelsesdato: 30-09-2005 Justitsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Bilag 1 Begæring om

Læs mere

Indstilling. Aarhus 1900 tennis udskydelse af tilbageskødning. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 13.

Indstilling. Aarhus 1900 tennis udskydelse af tilbageskødning. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 13. august 2015 Aarhus 1900 tennis udskydelse af tilbageskødning. Udskydelse af tilbageskødning med 10 år for et areal i Lyseng,

Læs mere

25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 EM 2007/43. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 EM 2007/43. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Forordningsforslaget indeholder ændring af 2 bestemmelser i den gældende landstingsforordning.

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2010

Boligydelse og boligsikring 2010 Boligydelse og boligsikring 2010 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser 10. oktober 2012 Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser I medfør af 24, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 4. juni 2012, fastsættes:

Læs mere

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 30. januar 2015 FM 2015/98 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1421 af 14/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2009-0021934 Senere ændringer til

Læs mere

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud.

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud. Erhvervsgrund Katkjærvej En lavtliggende erhvervsgrund på Katkjærvej i Skive, sælges i udbud uden mindstepris men med byggepligt og normale udstykningsomkostninger og tilslutningsafgifter På nedenstående

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 14. december 2010. Nr. 1421. Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Gørlev Antenneforening

Gørlev Antenneforening Love og vedtægter for 1 Foreningens navn er:. 2 Foreningens interesseområde er: Gørlev by. 3 Foreningens formål er at drive og eje et fællesantenneanlæg, der kan forsyne medlemmerne med. 1. Internet og

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2008

Boligydelse og boligsikring 2008 Boligydelse og boligsikring 2008 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 1363 af 19/12/2008

retsinformation.dk - BEK nr 1363 af 19/12/2008 Side 1 af 8 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Begæring om gældssanering Kapitel 2 Afdragsperiodens længde og afdragenes størrelse Kapitel 3 Fastsættelse af den procent, hvortil fordringerne nedsættes

Læs mere