VEDTÆGT. Hornslet Idrætsforening Stadionvej Hornslet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGT. Hornslet Idrætsforening Stadionvej 4 8543 Hornslet"

Transkript

1 2012 Hornslet Idrætsforening Stadionvej Hornslet VEDTÆGT Den gældende vedtægt er vedtaget på 2 efterfølgende generalforsamlinger og senest 10. april

2 1. Foreningens navn og formål Hornslet Idrætsforening, almindeligvis forkortet til HIF, er stiftet den 23. april 1923 og er hjemmehørende i Hornslet. Foreningen har som formål at fremme den almene interesse for idræt og at muliggøre deltagelse i konkurrenceidræt. Foreningens afdelinger er tilsluttet de respektive specialforbund under Dansk Idræts Forbund, De Danske Skytte-, og Gymnastik- og Idrætsforeninger samt De Danske Gymnastik- og Ungdomsforeninger. 2. Medlemsforhold a. Foreningen består af aktive og passive medlemmer. b. Optagelse af medlemmer sker ved indtastning af persondata samt valg af idrætsaktivitet i foreningens medlems registreringssystem. For medlemmer under 18 år kræves underskrift eller personlig henvendelse af forældre/værge. c. Udmeldelse af foreningen kan sker automatisk, idet et medlem slettes når det har været inaktivt i 5 år. d. For medlemmer under 18 år kræves forældres accept af indmeldelse af foreningen. e. Et medlem kan ekskluderes, såfremt kontingentet ikke betales rettidigt, eller medlemmet skader foreningens anseelse eller arbejde. 3. Organisation Hovedbestyrelsen indkalder mindst 3 gange om året afdelingsformændene til fællesmøde med hovedbestyrelsen. Formålet med møderne er at samordne foreningens arbejde. 4. Myndighed og ledelse a. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. b. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af oktober måned og indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i den lokale dagpresse eller i foreningens eget medlemsblad. c. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når mindst 2 hovedbestyrelsesmedlemmer kræver det, eller når 25 stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal i så fald afholdes senest 6 uger efter begæringens aflevering. Indvarsling som ved ordinær d. Stemmeret ved generalforsamlingen har medlemmer over 18 år, samt den ene af forældrene/værgen til medlemmer under 18 år, der har været medlem i mindst 3 mdr. Ved

3 kontingentrestance ud over det kvartal hvori generalforsamlingen holdes, bortfalder stemmeretten. e. Stemmeafgivelse kan kun finde sted ved personligt fremmøde. f. Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed og sker ved håndsoprækning, med mindre 5 tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer eller dirigenten ønsker skriftlig afstemning. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. g. Forsalg, der ønskes behandlet ved den ordinære generalforsamling, skal fremsendes til formanden senest ugedagen før generalforsamlingen. h. Lovændringer skal vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 1 uges og højst 6 ugers mellemrum. i. Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra bestyrelse og udvalg. 3. Kassereren fremlægger det reviderede driftsregnskab, status og budgettet for det kommende år. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 6. Valg af 2 revisorer (for hoved- og afdelingsregnskaber) og 2 suppleanter. 7. Eventuelt. 5. Hovedbestyrelsen a. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen, og valgbar er de stemmeberettigede til generalforsamlingen. b. Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv. c. Valgene gælder for 2 år af gangen. d. Såfremt kandidater får lige mange stemmer, foretages omvalg. Er stemmerne også her lige - foretages lodtrækning. (I begge tilfælde gælder reglen de kandidater, der har fået flest stemmer). 6. Hovedbestyrelsens myndighed a. Bestyrelsen leder foreningen efter disse love og tegner den samlede forening udadtil. b. Bestyrelsen er bemyndiget til - under forudsætning af 4 bestyrelsesmedlemmers skriftlige accept - at optage lån i foreningens faste ejendom. c. Såfremt en afdeling kommer i økonomiske eller administrative vanskeligheder, kan bestyrelsen træde hjælpende til. d. Bestyrelsen kan nedlægge en afdeling, såfremt denne ikke mere er i funktion.

4 e. Bestyrelsen kan oprette en afdeling, når det skønnes hensigtsmæssigt. f. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver. g. Bestyrelsen kan foretage eksklusion af medlemmer ( 2, stk. d.) En eksklusion kan indankes for førstkommende generalforsamling til endelig afgørelse. h Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. i. Referat af bestyrelsesmøder og generalforsamlinger indføres i foreningens forhandlingsprotokol. 7. Foreningens driftsøkonomi a. Hovedforeningens og afdelingernes regnskabsår er fra 1. juli til 30. juni året efter. Regnskabet i overgangsåret løber fra 1/ til 30/ b. Alle medlemmer betaler hovedkontingent til foreningen, fastsat af bestyrelsen i en kontingentvedtægt. c. Afdelingskontingentet fastsættes af hovedbestyrelsen efter indstilling fra afdelingerne. Afdelingskontingentet tilfalder alene den pågældende afdeling. d. Den i stk. b omtalte kontingentvedtægt udarbejdes 1 gang årligt af hovedbestyrelsen og indeholder størrelsen af hovedforeningskontingentet, afdelingskontingenterne og kontingent for passive medlemmer. Ligeledes angives forfaldsterminer, betalingsmåden og størrelsen af tilladelige restancer. e. Offentlige tilskud, som tilfalder foreningen, fordeles til afdelingerne og foreningen efter de retningslinjer, hvorefter de er ydet. Hovedbestyrelsen foretager fordelingen af de offentlige tilskud. Fordelingsprincipperne fastlægges på en hoved f. Har en afdeling driftsunderskud, kan bestyrelsen bevilge lån til den pågældende afdeling. Af et fremtidigt driftsoverskud skal indtil 80 pct. anvendes til tilbagebetaling. g. Har en afdeling driftsunderskud og i forvejen har sikret sig godkendelse for en del af dette ved budgetlægningen, sker tilbagebetaling kun af den ikke godkendte del efter stk. f. h. Har en afdeling driftsoverskud, kan hovedbestyrelsen disponere over indtil 50 pct. heraf. 8. Afdelingerne a. Ordinær generalforsamling indkaldes af afdelingsbestyrelsen med 14 dages varsel ved bekendtgørelse i den lokale dagspresse. Afdelingsgeneralforsamlingerne afholdes i perioden fra 1. september til 31. oktober.

5 b. Stemmeret ved en afdelings generalforsamling har afdelingens medlemmer over 16 år, samt den ene af forældrene/værgen til medlemmet under 16 år, der har været medlem i mindst 3 mdr. Ved kontingentrestance ud over det kvartal, hvori generalforsamlingen afholdes bortfalder stemmeretten. c. Generalforsamlingen vælger en afdelingsbestyrelse på 3-5 medlemmer til at lede det daglige arbejde i afdelingen. Valgbar er ethvert stemmeberettiget medlem, dog skal mindst halvdelen af afdelingsbestyrelsen være myndig. Valgene gælder for 2 år. d. Ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling afholdes, når afdelingsbestyrelsen eller 10 pct. af de stemmeberettigede medlemmer ønsker det. Angivelse af dagsorden skal meddeles afdelingsbestyrelsen samtidig med ønsket om en ekstraordinær e. Indkaldelse sker omgående efter 8, stk. a. f. Alle afgørelser træffes som angivet i 4, stk. f. g. Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning, driftsregnskab og budget. 3. Behandling af indkomne forslag. 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 5. Eventuelt. h. Afdelingsbestyrelserne konstituerer sig selv og er beslutningsdygtige, når mindst halvdelen er til stede. i. Afdelingsbestyrelserne udpeger repræsentanter til udvalg, som nedsættes af hovedbestyrelsen. j. Afdelingsbestyrelsen leder afdelingens økonomi og udarbejder årligt driftsregnskab, der forelægges revisorerne inden afdelingens ordinære Driftsregnskab indsendes til hovedbestyrelsen senest 31. oktober. k. Såfremt en afdelingsbeslutning vedrører andre medlemmer end den pågældende afdeling, skal hovedbestyrelsen godkende beslutningen. l. Såfremt et bestyrelsesmedlem træder ud, supplerer afdelingsbestyrelsen sig selv. Beslutninger i afdelingsbestyrelserne træffes med almindelig stemmeflerhed. Referat af afdelingsbestyrelsesmøder og generalforsamlinger indsendes til foreningens kontor. 9. Opløsning a. Foreningen består så længe, 1 aktiv afdeling er tilsluttet. b. I tilfælde af opløsning træffer sidste generalforsamling bestemmelse om eventuelle midlers anvendelse.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter. For. Brydeklubben. THOR Vejgaard. Vedtaget på generalforsamlingen den 26 januar 2005

Vedtægter. For. Brydeklubben. THOR Vejgaard. Vedtaget på generalforsamlingen den 26 januar 2005 Vedtægter For Brydeklubben THOR Vejgaard Vedtaget på generalforsamlingen den 26 januar 2005 side 10/10 15. Foreningens opløsning. Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet at samtlige foreningens

Læs mere

Lystru p td raatsfereni ng

Lystru p td raatsfereni ng Badmlnton-Basketball-Fodbold-Gymnastik-Håndbold-lJffen-LøbogMotlon-Fetanque-Squash*svømning-Tennis 8520 LYitruP' www. lwtruo-if.d"k Lystru p td raatsfereni ng "Alrtlvit t- Bevægelse * Samvæf 91 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB

VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB 1. Klubbens navn er Helsinge Rideklub. Klubbens forkortelse er HSK Klubbens hjemsted er Gribskov kommune. 2. Klubbens formål er: - at fremme interessen for ridesporten.

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub 1 Klubbens Navn og hjemsted: Klubben er stiftet den 16. oktober 1935 under navnet Industriforeningens Billard Klub Klubben har den 10. juni 1988 skiftet navn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt.

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt. Vedtægter for Torskehalerne 1 Navn og hjemsted. Stk.1. Foreningens navn er: Torskehalerne. Foreningens hjemsted er: [Den til enhver tid siddende formands adresse] Slåenvej 24.2. 2 Formål. Stk.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Foreningens navn er Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne og hjemstedet er formandens adresse.

Foreningens navn er Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne og hjemstedet er formandens adresse. Vedtægter for foreningen Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne (CVR 34 79 68 90) som vedtaget på det stiftende landsmøde den 15. april. 2013, ændret på ekstraordinært møde den 1. Marts 2014. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund Jf. Lov nr. 480

Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund Jf. Lov nr. 480 Vedtægter for Gladsaxe Oplysnings Forbund til godkendelse på bestyrelsesmødet 8/11-2007 og efterfølgende vedtagelse på generalforsamlingen 30/4-2008. Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Landbrugsvej 65 5260 Odense S fasanen@dalumls.dk www.dalumls.dk-elevnet-jagtforening Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Foreningens navn er Kreds 57 Ferslev-Skibby, stiftet i 1896 og er hjemmehørende i Ferslev, 4050 Skibby, Frederikssund kommune. Foreningen har CVR.nr.

Læs mere