Haderslev Frimenighed 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Haderslev Frimenighed 2012"

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR LM-FRIMENIGHEDEN I HADERSLEV 1. Identitet & hjemsted Navnet på Luthersk Missions Frimenighed i Haderslev er: Haderslev Frimenighed (HF). Haderslev Frimenighed har hjemsted i Haderslev kommune. 2. Grundlag Menigheden bygger sit arbejde på: de bibelske skrifter som Guds inspirerede, fuldt troværdige og urokkelige ord og eneste kilde og norm for kristen tro, lære og liv. de oldkirkelige bekendelser: den apostolske, den nicænokonstantinopolitanske og den athanasianske bekendelse og de reformatoriske bekendelsesskrifter: den augsburgske bekendelse og Luthers lille katekismus som sande og forpligtende udtryk for, hvad Guds ord lærer. 3. Formål Menighedens formål er: at være et åbent kristent fællesskab, hvor mennesker kan møde ordet fra Gud uanset alder og baggrund. at formidle budskabet om Jesus gennem forkyndelse, undervisning, sakramenter, sang, bøn og fællesskab, så mennesker kommer til tro, opbygges og lever i efterfølgelse af ham med forpligtelse på hjem, menighed og mennesker i øvrigt. at opmuntre den enkelte til at tjene i tro og kærlighed med de nådegaver og evner, Gud giver, så mennesker kommer til tro på og bevares i Kristus både lokalt og internationalt. 4. Organisation Menigheden er stiftet den 2. februar 2012 som en selvstændig evangelisk luthersk frimenighed tilknyttet Luthersk Mission som en organisatorisk del af Sønderjylland-Fyns Afdeling med pligter og rettigheder som en kreds i Luthersk Mission jf. landslovene 4 og 6, hvilket indebærer hel og fuld delagtighed i LM-aktiviteter og -initiativer på afdelings- og landsplan. Frimenigheden søger i videst mulig omfang at samarbejde med andet LM-arbejde i Haderslev, herunder primært LM Haderslev kredsen. Disse samarbejdsrelationer formaliseres, hvor det er muligt i skriftlige samarbejdsaftaler, som kan revideres efter behov. 5. Medlemskab 1. Som medlem kan optages enhver, som allerede er døbt i den treenige Guds navn eller i menigheden døbes i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, som i tro og livsførelse bekender sig til Kristus i overensstemmelse med menighedens grundlag, som ønsker at deltage i menighedens gudstjenester, og som skriftligt tilslutter sig menighedens vedtægter for at følge dem i praksis. 2. Alle medlemmer forpligter sig til at bidrage til menighedens fællesskab såvel åndeligt som økonomisk alt efter nådegaver, kald og evner og til at anerkende menighedens ældste som åndeligt lederskab med de rettigheder og pligter, dette indebærer ifølge Ny Testamente. 3. Henvendelse om medlemskab rettes til ældsterådet. Medlemskabet omfatter normalt også hjemmeboende børn under 18 år. 1

2 4. Unge i alderen år kan optages som selvstændige medlemmer af menigheden. 5. Stemmeret og valgbarhed opnås ved det fyldte 18. år, dog først efter 3 måneders medlemskab. 6. Forud for optagelse vil der normalt finde en samtale sted med en fra ældsterådet. 7. Udmeldelse af menigheden skal ske skriftligt til ældsterådet. Kommer et medlem i varig modstrid med menighedens vedtægter i liv og lære, kan et flertal af ældsterådet ophæve den pågældendes medlemskab. Medlemmet har i så tilfælde ret til en skriftlig begrundelse. 6 Opbygning 1. Ældsteråd. a. Menigheden ledes af et ældsteråd bestående af 3 mænd. Deres funktionsperiode er tre år. Én er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted. b. Menighedens stemmeberettigede medlemmer vælger de ældste. Det sker efter indstilling fra de ældste eller efter skriftlig indstilling fra mindst 1/10, dog mindst 5, af de stemmeberettigede medlemmer. De valgte ældste indsættes ved en almindelig gudstjeneste under bøn og håndspålæggelse. Indsættelsen foretages af én ældste og én fra menigheden. c. Menigheden ledes af ældsterådet, der varetager hyrde- og lærefunktionen, herunder ansvaret for forkyndelse af Guds ord, forvaltningen af sakramenterne, udøvelse af sjælesorg og menighedstugt. Alle ældste kan forvalte sakramenterne, samt forrette andre kirkelige handlinger. Det tilstræbes at samtlige medlemmer får besøg af en ældste hvert andet år. d. En ældste skal være medlem af menigheden samt opfylde de bibelske krav til åndelige ledere (1. Tim 3,1-7; 4,11-15; Tit 1,6-9 & 1. Pet 5,1-7) e. Ældsterådet holder egne møder og konstituerer sig selv for et år ad gangen med formand og næstformand på dets første møde efter hvert ordinært årsmøde. f. Ældsterådets kan vælge en eller flere af egen midte, som tituleres præst og fungerer som sådan, hvor det er påkrævet i forhold til eksterne myndigheder. Bestemmelsen gælder også for personer, der ansættes med hyrde- og læreansvar. g. Hvis en ældste træder ud af ældsterådet inden periodens udløb, indtræder suppleanten som midlertidig afløser frem til førstkommende ordinære årsmøde. Suppleantens funktionsperiode er 1 år. h. En evt. lønnet præst eller medarbejder, der varetager hyrde- og lærefunktioner i menigheden, kan være medlem af ældsterådet, men uden stemmeret. Ældsterådet afgør, hvorvidt lønnede medarbejdere deltager i ældsterådets møder. 2. Menighedstjenere a. Menighedens stemmeberettigede medlemmer vælger menighedstjenere. Deres funktionsperiode er 2 år. Ældsterådet fastsætter antal af menighedstjenere (3-6). Det tilstræbes at begge køn er repræsenteret. Genvalg kan finde sted. b. En menighedstjener indsættes ved en almindelig gudstjeneste under bøn og håndspålæggelse af én ældste og én fra menigheden. c. Hvis en menighedstjener fratræder inden periodens udløb og dermed træder ud af menighedsrådet, indtræder suppleanten som midlertidig afløser frem til førstkommende ordinære årsmøde. Suppleanten funktionsperiode er 1 år d. Menighedstjenernes opgave er at bistå de ældste og drage omsorg for menighedens liv og virke i alle praktiske forhold. 2

3 3. Menighedsråd a. Menighedsrådet består af det af ældsterådet fastsatte antal menighedstjenere samt mindst én af de ældste. Menighedsrådet konstituerer sig selv. b. Menighedsrådet er menighedens praktiske og økonomiske ledelse. Menighedsrådet er underlagt ældsterådet, som derfor skal være repræsenteret ved alle menighedsrådsmøder. Rådet fastsætter selv sin dagsorden og fører beslutningsprotokol. c. Menighedsrådets opgave er at drage omsorg for menighedens liv og virke, samt tjene til virkeliggørelsen af menighedens formål gennem brug af de nådegaver og ressourcer, Herren skænker. Desuden har menighedsrådet ansvar for forvaltning af menighedens økonomi samt registrering af dåb, konfirmationer, vielser og begravelser. Menighedsrådet er ansvarlig for udarbejdelse af samarbejdsaftale jf. 4. d. Menighedsrådet søger i så vid udstrækning som muligt at inddrage menighedens medlemmer i menighedsarbejdet. e. Beslutning om lønnede ansættelser, samt andre store økonomiske opgaver skal godkendes ved et årsmøde. 7. Årsmøde 1. Ordinært årsmøde afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Mødet indkaldes af menighedsrådet med mindst 6 ugers varsel. Dagsorden udarbejdes af ældsteråd og menighedsråd i fællesskab og udsendes mindst 14 dage før. Forslag, som ønskes behandlet på årsmødet, samt kandidatforslag til valg, skal være ældsterådet i hænde senest 1 måned før. 2. Ekstraordinært årsmøde afholdes, hvis mindst 2/3 af ældsterådet eller 1/3 af menighedens stemmeberettigede medlemmer ønsker det. Ekstraordinære årsmøder indkaldes med mindst 14 dages varsel, og dagsorden udsendes mindst 7 dage før. Forslag til behandling skal være ældsterådet i hænde senest 10 dage før. Mellem ordinært og ekstraordinært eller mellem to ekstraordinære årsmøder skal der gå mindst 4 uger. 3. Afgørelser ved afstemning kræver tilslutning af mindst halvdelen af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. I tilfælde af stemmelighed ved valg foretages omvalg. Ved fortsat stemmelighed trækkes der lod. Alle valg sker ved skriftlig afstemning, og alle øvrige afstemninger skal foregå skriftligt, såfremt ét stemmeberettiget medlem ønsker det. Der kan stemmes pr. brev om forslag, der er udsendt før årsmødet, samt ved valg til ældsteråd og menighedsråd. 4. Årsmødet kan fratage medlemmer af ældsteråd og menighedstjenere deres tillidshverv, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for det. Afløser for det udtrædende medlem vælges efter de almindelige regler jf Ansættelse af lønnet præst og medarbejdere med hyrde- og læreansvar sker efter indstilling fra ældsterådet eller efter skriftlig indstilling fra mindst 1/4, dog mindst 10, af de stemmeberettigede medlemmer. 6. Alle ansættelser skal følge LM s regler. 7. Afdelingsrepræsentant, som ikke er medlem af menighedsrådet, deltager i menighedsrådets møder uden stemmeret. 8. På det ordinære årsmøde behandles bl.a. følgende punkter: 3 1. Valg af dirigent og referent 2. Årsberetninger fra ældsteråd, menighedsråd og andre 3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab 4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for indeværende år 5. Indkomne forslag 6. Valg til:

4 - ældsteråd inkl. suppleant (valg af ordinært ældsterådsmedlem og ældste suppleant foretages i én valghandling) - menighedsråd inkl. suppleant (valg af menighedstjenere og suppleant foretages i én valghandling) - repræsentantskabet Sønderjylland-Fyns afdeling, LM hvert andet år (lige år) - 2 revisorer som ikke kan være medlemmer af ældsterådet eller menighedsrådet (funktionsperiode er 1 år) 7. Evt. (punkter under evt. kan ikke sættes under afstemning på årsmødet) 8. Tegningsret, hæftelse og regnskabsår 1. Formand og næstformand - eller i en af disses fravær, den tredje person i ældsterådet - repræsenterer menigheden i alle forhold, og deres underskrift forpligter menigheden juridisk. 2. Indgåelse af lejemål, køb/salg, optagelse af større lån og pantsætning af ejendom skal forelægges årsmødet til flertalsgodkendelse, evt. ved afholdelse af ekstraordinært årsmøde. Køb/salg, optagelse af større lån og pantsætning af ejendom skal endvidere godkendes af Luthersk Missions afdelingsstyrelse i Sønderjylland-Fyn. For så vidt angår brugsret og ejendomsret over fast ejendom, henvises til Luthersk Missions landslove Der påhviler ikke ældsterådets medlemmer, menighedsrådsmedlemmer, ansatte medarbejdere eller medlemmer af frimenigheden nogen personlig hæftelse. 4. Regnskabsåret følger kalenderåret. 9. Tilsyn med Frimenigheden 1. Luthersk Missions afdelingsstyrelsen i Sønderjylland-Fyn fører tilsyn med menigheden og fungerer som appelinstans i tilfælde af intern læremæssig, ordningsmæssig eller personorienteret stridighed. Afdelingsstyrelsen kan fratage en ældste dennes opgaver i menigheden, såfremt han kommer i varig modstrid med menighedens vedtægter i liv og lære. Personen har i så tilfælde ret til en skriftlig begrundelse. 2. Menigheden anvender LM s prædikanter jf. landsvedtægternes 10 stk. 3. Anvendelse af andre prædikanter kan ske, når et enigt ældsteråd anser det for formålstjenligt. I tvivltilfælde kontaktes afdelingsstyrelsen som jf. stk. 1 har det overordnede hyrdeansvar. 3. Afdelingsstyrelsen godkender menighedens vedtægter. 10. Vedtægtsændringer Ændring af menighedens vedtægter kræver tilslutning af mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på to på hinanden følgende årsmøder. Vedtægterne kan dog ikke ændres i strid med 2 og Menighedens opløsning I tilfælde af opløsning af menigheden overdrages menighedens midler til Luthersk Missions Sønderjylland-Fyns afdeling (som er et religiøst samfund, som er hjemmehørende i Danmark). Opløsning skal besluttes af mindst to af ældsterådets medlemmer og 2/3 af de fremmødte medlemmer på to på hinanden følgende årsmøder afholdt med mindst 4 ugers mellemrum. 4

5 Således vedtaget på Haderslev Frimenigheds stiftende årsmøde (generalforsamling) d. 2. februar 2012 i Haderslev. Og godkendt af Luthersk Missions afdelingsstyrelse i Sønderjylland-Fyn d. 14. marts Underskrevet af: Dirigent og referent på stiftende årsmøde: Per Bøndergaard (dirigent) Lone Bentin (referent) Afdelingsstyrelse: Martin Jefsen (formand) Hiddi Højgaard (næstformand) Henrik P. Jensen Henning Kamp Lars Juhl (LMU) Egon Christensen (LM-Kids) Per Bøndergaard C:\Users\oles\Dropbox\Haderslev Frimenighed vedtægter docx 5

VEDTÆGTER FOR LM-FRIMENIGHEDEN I HERNING

VEDTÆGTER FOR LM-FRIMENIGHEDEN I HERNING side 1 VEDTÆGTER FOR LM-FRIMENIGHEDEN I HERNING 1. Identitet & hjemsted Navnet på Luthersk Missions Frimenighed i Herning er: (_Navn_). Den har hjemsted i Herning kommune. 2. Grundlag Menigheden bygger

Læs mere

Vedtægter for Skive Bykirke

Vedtægter for Skive Bykirke - 1 - Vedtægter for Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed 1. Navn Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune. 2. Grundlag

Læs mere

********** Indledning

********** Indledning Indledning Som det fremgår af referatet fra AS-mødet d. 29. marts pkt. 4, besluttede AS, at LM Bornholm nu er der i processen, hvor det er nødvendigt, at AS prøver at blive mere konkrete fsva. hvad en

Læs mere

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED FRIME NIG H ED EN BR OE N V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1. Menighedens navn er Frimenigheden Broen. Menigheden er en evangelisk-luthersk frimenighed som nævnt i den kirkelige frihedslovgivning.

Læs mere

Love og vedtægter for Skjern Bykirke

Love og vedtægter for Skjern Bykirke Love og vedtægter for Skjern Bykirke 1 Oprettelse og hjemsted Skjern Bykirke er oprettet i 2006 som valgmenighed med navnet Skjern Valgmenighed. Menigheden ændrer status fra valgmenighed til evangelisk-luthersk

Læs mere

Foreningens formål er at virke for evangeliets fremme gennem en samlet og ordnet anvendelse af de kræfter og gaver, som Gud giver.

Foreningens formål er at virke for evangeliets fremme gennem en samlet og ordnet anvendelse af de kræfter og gaver, som Gud giver. Vedtægter for Luthersk Missionsforening til Evangeliets Fremme 1. Navn 1. Foreningens navn er "Luthersk Missionsforening til Evangeliets Fremme". Andre anvendte navne og forkortelser: "Luthersk Mission"

Læs mere

Grundlov. for KFUM og KFUK i Danmark

Grundlov. for KFUM og KFUK i Danmark Grundlov for KFUM og KFUK i Danmark 2012 International basis og motto KFUMs basis fra 1855 KFUM har til formål at forene unge mænd, som tror på Jesus Kristus som deres Gud og Frelser i overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus 1 Navn Menighedsfakultetet (MF) / Lutheran School of Theology in Aarhus (LSTA) er en selvejende og uafhængig

Læs mere

$r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den

$r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den VEDT,ItrGTER FoR Ån lus VALGMENIGHED AF 1990 $r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den kommune, hvor menigheden til enhver tid har postadresse. $2 Valgmenigheden

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Indholdsfortegnelse 1 Navn...2 2 Formål...2 3 Tilhørsforhold...2 4 Aktiviteter...2 5 Bidragyderkreds...2 6 Generalforsamling...2 7 Ekstraordinær generalforsamling...3

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

LOVE for Det Danske Missionsforbund

LOVE for Det Danske Missionsforbund LOVE for Det Danske Missionsforbund 1 Navn og hjemsted 1. Kirkesamfundets navn er Det Danske Missionsforbund. 2. Kirkesamfundets internationale navn er: The Mission Covenant Church of Denmark. 3. Kirkesamfundets

Læs mere

-1- UDKAST. til Vedtægter. for den selvejende institution Kværkeby friskole. Hjemsted og formål

-1- UDKAST. til Vedtægter. for den selvejende institution Kværkeby friskole. Hjemsted og formål -1- UDKAST til Vedtægter for den selvejende institution Kværkeby friskole Hjemsted og formål 1 Kværkeby friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Ringsted kommune. Skolen

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

VEDTÆGT FOR BJERGSNÆS EFTERSKOLE

VEDTÆGT FOR BJERGSNÆS EFTERSKOLE VEDTÆGT FOR BJERGSNÆS EFTERSKOLE 22. august 2012 - Bjergsnæs Efterskoles vedtægt 1-8 1. Skolens navn, hjemsted, værdigrundlag og formål. Stk. 1. Skolens navn er Bjergsnæs Efterskole. Skolen er en uafhængig

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

Vedtægter for den private institution Prærien Aulum Kristne Daginstitution, Østergade 11, 7490 Aulum. CVR nummer: 34 63 59 86

Vedtægter for den private institution Prærien Aulum Kristne Daginstitution, Østergade 11, 7490 Aulum. CVR nummer: 34 63 59 86 Prærien - Aulum Kristne Daginstitution Østergade 11 7490 Aulum 21 96 41 81 E-mail: henrik.thoftgaard@skolekom.dk Vedtægter for den private institution Prærien Aulum Kristne Daginstitution, Østergade 11,

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION HULVEJ SKOLE

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION HULVEJ SKOLE VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION HULVEJ SKOLE I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Hulvej Skole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Ny Horsens kommune.

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter. Hjemsted og formål

Vedtægter. Hjemsted og formål -1- Vedtægter for den selvejende institution Frijsendal Friskole Hjemsted og formål 1 Frijsendal Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Favrskov kommune. Skolen er

Læs mere

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS). Stiftet den 08.05.2013.

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere