Intern kvalitetssikring af hele uddannelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Intern kvalitetssikring af hele uddannelser"

Transkript

1 Intern kvalitetssikring af hele uddannelser En inspirationspjece baseret på udenlandske erfaringer

2 Side 2 Akkreditering og ekstern Side kvalitetssikring 2 Danmarks i et Akkrediteringsinstitution internationalt perspektiv INDHOLD 3 Forord 4 Om undersøgelsen 4 Metode 5 Læsevejledning 6 Hovedpunkter 8 Intern kvalitetssikring på Universitetet i Oslo 8 Kvalitetssystemet på Universitetet i Oslo 8 Periodisk uddannelsesevaluering 9 Kvalitet og ledelsesansvar 9 Evaluering skabte overblik 10 Det eksterne perspektiv - at se uddannelsen udefra 11 Koordinering mellem evalueringsformer 11 Kilder 12 Intern kvalitetssikring på Imperial College London 12 Periodisk uddannelsesevaluering på Imperial College London 13 Timing mellem processer 13 Samspil mellem uddannelsesevaluering og akkreditering 14 Primært interne paneler 14 God praksis er central målsætning 15 Kilder Intern kvalitetssikring af hele uddannelser En inspirationspjece baseret på udenlandske erfaringer Danmarks Akkrediteringsinstitution Citat tilladt ved kildeangivelse Version: 1 Layout: Danmarks Akkrediteringsinstitution Forside: foto fra Professionshøjskolen Metropol Oplag: Kun elektronisk version Projektgruppe: Projektet er gennemført af Mette Reinholdt, Daniel Sebastian Larsen og Trine Jensen fra Danmarks Akkrediteringsinstitution.

3 Forord Side 3 Intern kvalitetssikring af hele uddannelser Akkreditering i Danmark har siden 2007 fokuseret på kvaliteten af den enkelte uddannelse, men i sommeren 2013 blev et nyt akkrediteringssystem indført med fokus på akkreditering af hele uddannelsesinstitutioner. Med det nye akkrediteringssystem får de videregående uddannelsesinstitutioner et større selvstændigt ansvar for selv at løfte opgaven med at sikre uddannelsernes kvalitet og arbejdsmarkedsrelevans. De studerende på de danske uddannelsesinstitutioner evaluerer jævnligt kurser, moduler og fag. Disse evalueringer giver vigtig information, ikke mindst til studieledelsen. Men hvad med uddannelsen som helhed - sammenhængene, progressionen, det samlede læringsudbytte og arbejdsmarkedsrelevansen? Vi håber derimod, at publikationen med sine beskrivelser af praksis og overvejelser fra uddannelsesinstitutioner i lande omkring os kan tjene til inspiration for den danske uddannelsessektor. God læselyst! Anette Dørge Direktør, Danmarks Akkrediteringsinstitution Med inspiration fra udlandet sætter denne publikation fokus på, hvordan man som institution kan arbejde med internt at sikre kvalitet og relevans af hele uddannelser. Hvordan kan uddannelsesinstitutioner i praksis gribe det an på en måde, der på én gang er smidig og giver værdifulde input til uddannelsernes videre udvikling? Publikationen trækker på erfaringer fra Imperial College London og Universitetet i Oslo, der begge i en årrække har arbejdet med evaluering af hele uddannelsesforløb. Dermed ikke sagt, at de to universiteter i England og Norge har fundet den rigtige opskrift på kvalitetssikring af deres uddannelser, eller at deres praksis kan overføres direkte til de danske institutioner.

4 Side 4 Akkreditering og ekstern Side kvalitetssikring 4 Danmarks i et Akkrediteringsinstitution internationalt perspektiv Om undersøgelsen Danmarks Akkrediteringsinstitution sætter i denne publikation fokus på evaluering af hele uddannelsesforløb. Publikationen har til formål at dele viden om, hvordan uddannelsesevaluering udføres i praksis i udlandet, og at videregive inspiration og praktisk erfaring til de danske uddannelsessteders fortsatte arbejde med at sikre høj kvalitet på deres uddannelser. Projektet er udarbejdet som led i Danmarks Akkrediteringsinstitutions strategi for analyse- og formidlingsaktiviteter Motivationen for undersøgelsen er ønsket om at undersøge og formidle viden om den kvalitetssikringspraksis, der findes på videregående uddannelsesinstitutioner i lande omkring Danmark. evaluering og kvalitetssikring af hele uddannelser. Endelig har alle de valgte uddannelsescases været igennem et forløb med intern uddannelsesevaluering inden for de seneste år ( ). Hensigten har primært været at finde viden om, hvordan uddannelsesevaluering kan udføres i praksis, og hvilke konkrete erfaringer de enkelte uddannelser har gjort. Undersøgelsen er bevidst foretaget i forskelligartede fagmiljøer og på både store og små uddannelser. Metode Danmarks Akkrediteringsinstitution har indhentet viden fra Imperial College London og Universitetet i Oslo, som begge har erfaring med evaluering af hele uddannelsesforløb. Datagrundlaget udgøres af universiteternes retningslinjer for periodiske evalueringer af de enkelte uddannelser og rapporter fra evalueringerne. Begge dele er tilgængelige på universiteternes hjemmesider. Projektgruppen bag publikationen har desuden gennemført interviews med studieledere fra en række uddannelser på begge universiteter samt interviewet en person fra den daglige ledelse på hvert universitet for at opnå dybere viden om de to universiteters praksis og konkrete erfaringer med evalueringsmetoden. De valgte universiteter repræsenterer lande med et akkrediteringssystem, der i nogen grad ligner det danske system, der trådte i kraft 1. juli 2013 med den nye akkrediteringslov. Samtidig har de udvalgte universiteter gennem en årrække udviklet en velafprøvet og veldokumenteret praksis for intern

5 Side 5 Intern kvalitetssikring af hele uddannelser Læsevejledning I 1. kapitel præsenteres de hovedpointer og erfaringer, som går igen hos flere af de personer, der er blevet interviewet i forbindelse med undersøgelsen. 2. kapitel handler om Universitetet i Oslo og den måde, universitetet gennemfører intern kvalitetssikring på. Der tages afsæt i uddannelsesevalueringer inden for henholdsvis psykologi og antik kultur og klassiske sprog. 3. kapitel omhandler det interne kvalitetssikringssystem på Imperial College London. Der tages afsæt i uddannelsesevalueringer på en række ingeniør- og fysikuddannelser.

6 Hovedpunkter Side 6 Akkreditering og ekstern Side kvalitetssikring 6 Danmarks i et Akkrediteringsinstitution internationalt perspektiv En række pointer, erfaringer og gennemgående overvejelser gik igen hos flere af de interviewede personer fra studie- og universitetsledelserne på Universitetet i Oslo og Imperial College London. Disse hovedpunkter og anbefalinger udledt af interviewpersonernes erfaringer med intern kvalitetssikring af hele uddannelser præsenteres her: Eksterne parter inddrages At evalueringen er intern, betyder ikke, at hele evalueringen skal holdes internt. Tværtimod fremhæves det gennemgående fra interviewpersonerne, at inddragelse af eksterne parter og eksperter er væsentligt for det interne evalueringsarbejde. De eksterne eksperter rekrutteres overvejende fra andre universiteter i det pågældende land, og de bidrager med friske øjne og et eksternt perspektiv på den uddannelse, der evalueres. Ressourcebelastning Tidsintervallet mellem de interne evalueringer af en given uddannelse er afgørende, da det gælder om at opnå den rette balance mellem løbende udvikling og forbedring af uddannelsen og den arbejdsbelastning, der er forbundet med arbejdet med evalueringerne. Timing, samspil og opfølgning Når intern evaluering af hele uddannelser blot er et af flere kvalitetssikringselementer på en uddannelsesinstitution, skal timingen mellem de forskellige elementer og processer overvejes, så dokumentationsarbejdet i videst muligt omfang kan genbruges, dobbeltarbejde undgås og udvikling af eventuelle problematiske områder nå at blive gennemført mellem en evaluerings afslutning og den næstes begyndelse. Det gælder, både når den interne evaluering skal fungere i et samspil med ekstern akkreditering, og når den blot er en af flere interne kvalitetssikringsprocedurer. Sammenhæng Evaluering af enkeltdelene er ikke tilstrækkelig - uddannelsens helhed skal også løbende undersøges for at sikre sammenhængen i uddannelsen. Fleksibilitet Når de interne evalueringsprocesser gennemføres på store uddannelsesinstitutioner som de to involverede universiteter, giver et fleksibelt evalueringssystem de bedste resultater. Evalueringerne er mest hensigtsmæssige, når de inden for det overordnede sæt af procedurer og regler kan tilpasses den enkelte uddannelse eller alle uddannelser på et enkelt institut, et center, en afdeling, en division, et fakultet med videre. Fokus på udvikling Det fremhæves af de interviewede, at der med uddannelsesevaluering internt på institutionen er god mulighed for at fokusere på udvikling frem for kontrol. Ledelsesforankring Et stærkt ledelsesansvar understreges som en væsentlig forudsætning for et velfungerende internt kvalitetssikringssystem. Ligeledes udgør resultaterne fra den interne uddannelsesevaluering værdifuld information for ledelsen på fakultets- og institutionsniveau. Best practice Spredning af best practice er et centralt mål med evalueringerne og opfølgningen.

7 Side 7 Akkreditering og ekstern Side kvalitetssikring 7 Intern kvalitetssikring i internationalt af hele perspektiv uddannelser

8 Side 8 Akkreditering og ekstern Side kvalitetssikring 8 Danmarks i et Akkrediteringsinstitution internationalt perspektiv Intern kvalitetssikring på Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo er grundlagt i 1811 og hed oprindeligt Det Kgl. Frederiks Universitet, efter den danske Kong Frederik den 6. Antal helårsstuderende: ca , heraf ca ph.d.-studerende. Antal ansatte: ca , heraf akademiske årsværk. Organisation: 8 fakulteter og over 50 institutter og centre. Der er knyttet tre museer, et galleri og et slotsmuseum til universitetet. Årsindtægt: 6,6 mia. norske kroner (ca. 6,7 mia. danske kr.) Alle tal er fra Kvalitetssystemet på Universitetet i Oslo Det nuværende kvalitetssystem på Universitetet i Oslo blev vedtaget i Systemets formål er at udvikle kvaliteten af universitetets uddannelser og at sikre, at målene for uddannelser og læringsmiljø realiseres. Kvalitetssystemet indeholder forskellige elementer og evalueringsformer, som samlet skal udvikle alle aspekter af uddannelseskvalitet på en systematisk måde. Der lægges vægt på, at systemet giver åbne, men fælles rammer, og at kvalitetsarbejdet kan tilpasses efter de lokale behov på universitetet. Ledelsen på alle niveauer har et ansvar for koordinering af kvalitetsarbejdet og for at følge op på resultaterne. Periodisk uddannelsesevaluering På Universitetet i Oslo skal alle uddannelser evalueres inden for en periode på seks år (nye uddannelser evalueres inden for en kortere periode). Metoden kaldes for periodisk programevaluering og er én ud af flere evalueringsformer i kvalitetssystemet. Formålet er at vurdere helheden af den enkelte uddannelse og at give ledelsen et grundlag for faglige og strategiske vurderinger. Uddannelsesevalueringen består af en selvevaluering og en ekstern evaluering. Selvevalueringen udarbejdes af uddannelsesledelsen og danner baggrund for den eksterne evaluering. Den eksterne evaluering gennemføres af et panel, som består af interne og eksterne repræsentanter. Panelet skal repræsentere specialistkompetence inden for fagfeltet og desuden bestå af en repræsentant for de studerende på uddannelsen. Panelet udarbejder en rapport med vurderinger af behovet for uddannelsen og forslag til eventuelle ændringer. I panelets vurdering vægtes udvikling frem for kontrol, og vurderingen indeholder som udgangspunkt altid anbefalinger til videre udvikling af uddannelsen. Pressefoto: UiO / Lars Lørdahl

9 Side 9 Akkreditering og ekstern Side 9 kvalitetssikring Intern kvalitetssikring i internationalt af hele uddannelser perspektiv Dette sker som en del af kvalitetssystemets generelle fokus på at lade forbedringsforslag og spredning af god praksis være en bærende del af kvalitetssikringen. Kvalitet og ledelsesansvar Universitetet i Oslo omfatter 8 fakulteter og over 50 institutter og centre. Det er derfor vigtigt at have stærke interne styringsprocesser. Kvalitetssystemet skal skabe åbne og fælles rammer, som tillader lokal variation. Rådgiver Anne Grete Grude fra universitetets studieafdeling lægger vægt på, at fakulteterne skal have mulighed for at formulere deres egne krav til processerne, eksempelvis i forhold til opfølgningen på den periodiske uddannelsesevaluering. På den ene side er periodisk uddannelsesevaluering en kontrol initieret fra centralt niveau, som skal sikre, at alle universitetets uddannelser har de nødvendige kvalitetssikrende rutiner på plads. På den anden side skal periodisk uddannelsesevaluering også understøtte kvalitetsudviklingen af uddannelserne, siger Anne Grete Grude. Hovedhensigten med uddannelsesevaluering er at støtte udviklingen af de enkelte uddannelser. Vægtningen af udvikling vil afhænge af den kontekst, uddannelsen befinder sig i, og af, hvilke udviklingsbehov uddannelsen har. Små fag har ofte helt andre typer udfordringer end store fag. Norske eksempler på uddannelsesevaluering Danmarks Akkrediteringsinstitution har interviewet uddannelsesledere og indhentet information fra følgende uddannelser, som har gennemført evalueringsprocessen inden for de seneste år: Psykologi. Bacheloruddannelse, masteruddannelse, årsstudium og professionsstudiet (autorisationsgivende) i psykologi - Uddannelserne udbydes af Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Psykologisk institutt - Evaluering gennemført i 2011 Anne Grete Grude fortæller, at medicinstudiet på Universitetet i Oslo er ét af de helt store studier, som har haft gavn af den periodiske uddannelsesevaluering. Der blev indført markante ændringer i uddannelsens struktur efter evalueringen, som ifølge Anne Grete Grude har styrket medicinstudiet som helhed. Hovedformålet med periodisk uddannelsesevaluering er at understøtte kvalitetsudviklingen af de enkelte uddannelser. Tiltag, der sker som resultat af en uddannelsesevaluering, afrapporteres til ledelsen på fakultetsniveau ved hjælp af årsrapporter og kan få stor betydning som ledelsesinformation på højere niveauer. Universitetet i Oslo arbejder løbende på at forbedre kvalitetssystemet og fokuserer især på at skabe et stærkere ledelsesansvar for kvalitet. Anne Grete Grude fortæller, at et særligt kursusforløb for uddannelsesledere på universitetet er i sin opstartsfase. Kurset er for alle medarbejdere med ledelsesansvar på uddannelsesniveau dvs. uddannelsesledere og programrådsledere, faglige og administrative studieledere og koordinatorer på institut- og fakultetsniveau. Fokus for kurset er uddannelseslederens rolle, handlingsrum og samarbejdsrelationer, og tilbuddet skal støtte deltagerne i deres arbejde med at opbygge gode uddannelsesmiljøer og tilrettelægge gode rammevilkår for undervisningen. Forløbet giver deltagerne anledning til at reflektere over egen praksis og over, hvad god og professionel uddannelsesledelse indebærer. Samtidig giver det deltagerne mulighed for at udveksle erfaringer med ledere fra andre fagmiljøer på universitetet. Evaluering skabte overblik På Psykologisk institutt blev der i 2011 gennemført uddannelsesevaluering af alle instituttets uddannelser. Et ressourcekrævende arbejde for instituttet, forklarer Knut Inge Fostervold, som var uddannelsesleder, da evalueringen blev gennemført. Bacheloruddannelse i antik kultur og klassiske sprog - Uddannelsen udbydes af Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk. - Evaluering gennemført i 2012

10 Side 10 Akkreditering og ekstern Side kvalitetssikring 10 Danmarks i et Akkrediteringsinstitution internationalt perspektiv Evalueringen var et stort arbejde, som krævede mange ressourcer. Det var derfor passende at have fastlagt en periode på seks år mellem hver evaluering, siger han. Fakultetets dekan nedsætter det eksterne panel, og retningslinjer og vejledning for panelets arbejde beskrives i et notat fra fakultetet. Panelet skal blandt andet foretage en samlet vurdering af, om målene for uddannelserne er nået, og om de er velformulerede, velbegrundede og hensigtsmæssige. Derudover skal panelet foreslå tiltag, som kan udvikle og styrke uddannelseskvaliteten. Det gælder også helheden og sammenhængen i uddannelsen, fx sammensætningen af kurser, fag og faglige emner, og i hvilken grad undervisningsformerne supplerer hinanden og understøtter læringsmålene. Knut Inge Fostervold forklarer, at psykologiuddannelserne allerede var i gang med at gennemgå en større udvikling på tidspunktet for evalueringen. Det betød, at uddannelsesledelsen på forhånd var opmærksom på, hvilke udviklingsbehov og tiltag der skulle prioriteres. Evalueringen gav derfor ikke anledning til en større udvikling af uddannelserne, som ikke ville have fundet sted under alle omstændigheder. Alligevel var evalueringsforløbet en god mulighed for at skabe overblik over uddannelserne, fortæller Knut Inge Fostervold. Det eksterne perspektiv - at se uddannelsen udefra Uddannelsesleder Eirik Welo fortæller om processen i forbindelse evalueringen af bacheloruddannelsen i antik kultur og klassiske sprog, som blev gennemført i I modsætning til psykologistudiet er der tale om en uddannelse med et meget begrænset optag, og fagmiljøets størrelse gav helt særlige udfordringer. På Universitetet i Oslo er der nedsat et programråd for hver uddannelse. Programrådet forholder sig til uddannelsens udvikling og faglige prioriteringer. I evalueringen af bacheloruddannelsen i antik kultur og klassiske sprog gav det eksterne panel ifølge Eirik Welo værdifulde anbefalinger om uddannelsens udvikling til programrådet. På den måde havde evalueringen en strategisk betydning, idet den var med til at skærpe programrådets løbende strategiske overvejelser om behovet for ændringer i uddannelsen. Eirik Welo lægger vægt på, at en positiv effekt af periodisk uddannelsesevaluering er muligheden for at få et eksternt perspektiv på uddannelsen. Evalueringen er dermed en mulighed for at se på uddannelsen udefra. Som uddannelsesleder er det altid godt at få eksterne fagfællers perspektiver på uddannelsens hovedudfordringer. Det bidrager positivt til det videre arbejde, siger Eirik Welo. Opfølgningen på den periodiske uddannelsesevaluering foregår på flere måder. Resultaterne fra evalueringen indgår i instituttets årlige studiekvalitetsrapporter og årsrapporter. Derudover afholdes et møde med studiedekanen, hvor uddannelseslederen fremlægger Pressefoto: UiO / Anders Lien

11 Side 11 Akkreditering og Side ekstern 11 kvalitetssikring Intern kvalitetssikring i internationalt af hele uddannelser perspektiv Norsk kvalitetssikring af de videregående uddannelsesinstitutioner Ansvaret for ekstern kvalitetssikring af de otte statslige universiteter i Norge påhviler den uafhængige kvalitetsinstitution Nasjonalt Organ for Kvalitet i Utdaningen (NOKUT). NOKUT har ansvaret for gennem tilsyn at bidrage til udviklingen af kvaliteten af de videregående uddannelser og foretager primært auditeringer af institutionernes interne kvalitetssikringssystemer i en seksårig cyklus. Auditeringerne har fokus på det systematiske arbejde med kvalitetssikring internt på universiteterne og på de statslige og private højskoler (videregående uddannelsesinstitutioner), herunder på, hvordan den enkelte institution tager ansvar for institutionens uddannelseskvalitet. planen for opfølgning på evalueringen og uddannelsens videre udvikling. Resultaterne fra den periodiske uddannelsesevaluering har betydning for den øverste ledelses overvejelser om fakultetets samlede uddannelsesportefølje og de ressourcer og kompetencer, som fakultetet disponerer over. Det er derfor vigtigt, at fakultetsledelsen har fastlagt gode procedurer for afrapportering af resultater. Koordinering mellem evalueringsformer Professor Christopher Prescott fortæller om sine erfaringer med evaluering af uddannelserne inden for arkæologi og konservering. Han mener, at periodisk uddannelsesevaluering som metode giver en helt anden information om uddannelsen end den information, som kan hentes fra de studerendes evalueringer af enkelte kurser. Styrken ved metoden er de åbne refleksioner over sammenhænge og den faglige progression i uddannelsen. Kvalitetssystemet består af flere redskaber, som har til formål at sikre kvalitet og videreudvikling af uddannelserne. Der gennemføres årsevalueringer af uddannelserne ( underveisevaluering ), og uddannelserne er løbende under tilsyn af en censor ( tilsynssensorordningen ), hvor fokus for fx kan rettes mod eksamensformer og udvikling af studiekvalitet. På baggrund af en auditeringsrapport udarbejdet af et ekspertpanel træffer NOKUT endelig afgørelse om auditering af institutionens kvalitetssikringssystem. Hvis ekspertpanelet vurderer, at systemet ikke er tilstrækkeligt tilfredsstillende, igangsættes en opfølgningsproces inden for seks måneder. Hvis institutionens kvalitetssikringssystem efter de seks måneder fortsat vurderes ikke at være tilfredsstillende, mister institutioner med institutionsakkrediteringer retten til at oprette nye uddannelser, og institutioner uden institutionsakkreditering mister retten til at søge NOKUT om akkreditering af nye uddannelser. For at opnå de bedste resultater af evalueringerne er det vigtigt at have fokus på processerne ved opfølgning og ikke mindst på koordineringen mellem universitetets andre former for evaluering, fortæller Christopher Prescott. Christopher Prescott har været leder af flere uddannelser, mens de gennemgik periodisk uddannelsesevaluering. Han fortæller, at periodiske uddannelsesevalueringer fra en uddannelsesleders perspektiv er en metode, som giver nyttige resultater. Det skyldes især, at metoden i modsætning til flere af de øvrige elementer i kvalitetssystemet giver et samlet indblik i uddannelsesforløbet som helhed, herunder overblik over den faglige progression og sammenhængen mellem uddannelsens enkelte elementer. Kilder Baggrundsmateriale fra Universitetet i Oslo (procedurebeskrivelser, evalueringsrapporter m.m.) Samtaler med følgende personer på universitetet: Knut Inge Fostervold, Associate Professor, Psykologisk Institutt Christopher Prescott, professor, Institutt for arkeologi, konservering og historie Eirik Welo, Senior Lecturer, Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk Anne Grete Grude, rådgiver, Seksjon for studieadminstrative tjenester

12 Side 12 Akkreditering og ekstern Side kvalitetssikring 12 Danmarks i et Akkrediteringsinstitution internationalt perspektiv Intern kvalitetssikring på Imperial College London Imperial College London Grundlagt i Tidligere en del af University of London, men fra 2007 et uafhængigt og selvstændigt universitet. Specialiseret med fokus på naturvidenskab, ingeniørfag, medicin og business fuldtidsstuderende. Studerende fra 126 lande. 242 uddannelser udbydes. Organisation: 4 fakulteter og over 50 institutter, divisioner, centre og afdelinger. Årsindtægt: 765 mio. pund (ca. 7 mia. danske kroner). Alle tal er fra Periodisk uddannelsesevaluering på Imperial College London På Imperial College London har man arbejdet med interne periodiske uddannelsesevalueringer siden Det overordnede formål er at udvikle og forbedre uddannelserne og sprede god praksis inden for undervisning, læring og kvalitetssikring til resten af universitetet. Der fokuseres på en række aspekter ved hver uddannelse, blandt andet at mål og læringsudbytte er klart defineret og kan realiseres, at de studerendes vurderinger af uddannelsen regelmæssigt og systematisk indsamles, og at der aktivt foretages ændringer og justeringer på den baggrund. På Imperial College London har fagspecifikke komiteer (fx Engineering Studies Committee) ansvar for, at der gennemføres interne periodiske evalueringer af uddannelserne på deres område. Uddannelser på undergraduate-niveau skal igennem en intern periodisk evaluering hvert femte år. Universitetsledelsen har dog mulighed for at fremrykke evalueringen af en uddannelse, hvis det skønnes nødvendigt. En intern periodisk evaluering foretages på samme tid på alle instituttets uddannelser. Således gennemgår eksempelvis alle uddannelser på undergraduateniveau på det enkelte institut en samlet evalueringsproces og afrapportering. Den periodiske uddannelsesevaluering bliver foretaget af et panel, som består af tre interne repræsentanter og en ekstern repræsentant. De problemstillinger, som er specifikt relateret til den enkelte uddannelse, tages op i den fagspecifikke studiekomité og rapporteres til kvalitetsenheden. Kvalitetsenheden fastlægger herefter en tidsplan for opfølgning på evalueringen. Er der problemstillinger af mere generel eller strategisk karakter, rapporteres disse af prorektor til the Senate, som er universitetets samlede akademiske autoritet bestående af akademisk personale og studerende. The Senate har til formål at regulere og forbedre undervisningsarbejdet på universitetet. Rapporterne fra uddannelsesevalueringerne giver vigtig information til Pressefoto: Imperial College London/Tom Whipps

13 Side 13 Akkreditering og ekstern Side 13 kvalitetssikring Intern kvalitetssikring i internationalt af hele uddannelser perspektiv Timing mellem processer Imperial College London tilstræber, at den interne uddannelsesevaluering finder sted, 6-12 måneder efter, at uddannelsen har gennemgået en ekstern akkreditering. I praksis går der ofte måneder mellem de to kvalitetssikringsforløb. Der er en række fordele forbundet med, at den interne uddannelsesevaluering bliver gennemført kort tid efter den eksterne akkreditering. Først og fremmest sparer det både tid og ressourcer. En stor dokumentationen til brug for den interne uddannelsesevaluering findes i forvejen fra forberedelsen til akkrediteringen. I de fleste tilfælde skal dokumenterne blot findes frem igen eller opdateres i mindre grad, fortæller uddannelsesledere fra universitetet. Hvis der gik flere år mellem de to processer, ville man på de fleste punkter være nødt til at starte forfra med papirarbejdet, siger Angus MacKinnon, direktør for undergraduate-uddannelser på fysikinstituttet. Derudover giver timingen mulighed for, at panelet ved den interne uddannelsesevaluering kan fokusere på de kritikpunkter, der blev afdækket ved akkrediteringen. Panelet kan altså undersøge, om uddannelsen har taget skridt i retning af en løsning på problemerne. På baggrund af resultatet af akkrediteringen fastlægger den relevante studiekomité i samarbejde med universitetets kvalitetsenhed og prorektor for uddannelse relevante fokuspunkter for den interne evaluering. Forskellige procedurer På Imperial College London findes forskellige procedurer for uddannelsesevaluering afhængig af uddannelsesniveauet, og hvorvidt uddannelsen er akkrediteret eller ej. I denne publikation fokuseres på Imperial College Londons akkrediterede uddannelser på undergraduate-niveau (svarende til bachelorniveau samt enkelte kandidatgrader inden for det teknisknaturvidenskabelige område - fx ingeniør-, fysik- og matematikuddannelser). Samspil mellem uddannelsesevaluering og akkreditering Tidligere blev den periodiske uddannelsesevaluering overvejende betragtet som spild af tid, siger Angus MacKinnon og Peter Cheung. De beskriver begge et tjeklistesystem, der mest var en letvægtsversion af den nyligt gennemførte akkrediteringsproces Men i fik universitetet sit nuværende system, som har større fokus på udvikling af uddannelserne. Og det kan mærkes. Med det nye system komplimenterer de to processer hinanden. Med en positiv akkreditering som rygstød ved vi, at de overordnede rammer for uddannelsen er i orden. Det giver os mulighed for at fokusere den interne uddannelsesevaluering på udvikling, på øget effektivitet og studieoplevelsen for de studerende, siger Peter Cheung. Angus MacKinnon fremhæver, at de interne evalueringer ikke i samme grad som akkredi- Engelske eksempler på uddannelsesevaluering Det er institutlederens ansvar, at der er iværksat tiltag eller sket udvikling i forhold til de punkter, hvor der er rejst kritik ved akkrediteringen. Også universitetsledelsen lægger stor vægt på, at der skal kunne konstateres en udvikling fra akkrediteringen til den interne uddannelsesevaluering. Den største svaghed ved systemet er ifølge Debra Humphries, prorektor for uddannelse på Imperial College London, at balancere evalueringerne med den tid, det tager at iværksætte nye tiltag. Vi skal altid være opmærksomme på, at det kan være svært at nå at implementere tiltag, der skal imødegå identificerede problemstillinger, og måle resultaterne, før en ny evaluering starter, siger Debra Humphries. Danmarks Akkrediteringsinstitution har interviewet uddannelsesledere og indhentet information fra følgende institutter, som har gennemført evalueringsprocessen inden for de seneste år: Undergraduate-uddannelser inden for Electrical and Electronic Engineering og Information Systems Engineering - Department of Electrical and Electronic Engineering - Intern periodisk evaluering i 2003 og 2010 Undergraduate-uddannelser inden for Physics and Musical Performance, Physics og Physics with Theoretical Physics - Department of Physics - Intern periodisk evaluering i 2004 og 2011

14 Side 14 Akkreditering og ekstern Side kvalitetssikring 14 Danmarks i et Akkrediteringsinstitution internationalt perspektiv teringer betragtes som et kontrolredskab. Også Peter Cheung mener, at de interne periodiske evalueringer primært bliver set som et redskab til udvikling. Lad os være ærlige. Selvfølgelig vil man vise sig frem fra sin bedste side ved en akkreditering. Men ved de periodiske uddannelsesevalueringer kan vi være meget mere åbne lægge problemerne frem og søge efter løsningerne. Her er fokus helt klart på udvikling, siger Peter Cheung. Primært interne paneler Evalueringspanelerne består af en intern formand fra et andet fakultet på Imperial College London og to andre interne repræsentanter, der typisk er fra samme fakultet som den uddannelse, der skal evalueres. Det sidste medlem af panelet er en ekstern assessor fra et andet britisk universitet. Det eksterne panelmedlem udvælges af prorektoren på baggrund af en liste, som fagmiljøet udarbejder. På den måde sikrer prorektoren, at der kommer højt estimerede personer i panelet. Samtidig kan kammerateri undgås ved at udvælge eksterne assessorer med begrænsede fællesflader med det institut, hvis uddannelser skal evalueres. Det primære formål med en ekstern person i panelet er ifølge Debra Humphries at sikre friske øjne og inspiration udefra. Panelet aflægger besøg på uddannelsen og mødes med uddannelsesledelsen, undervisere og studerende. Det er institutledelsen, der udvælger de studerende, der får mulighed for at deltage i et møde kun for dem og panelet. Her har de studerende mulighed for at fremkomme med deres meninger og betragtninger om uddannelsen. Aftagere er som hovedregel ikke repræsenteret i panelerne. God praksis er en central målsætning Et af de primære mål med den periodiske evaluering er at identificere god praksis og sørge for, at den spredes til resten af universitetet. God praksis kan dække over alle dele af en uddannelse. Det kan være en kommunikationsindsats, som når de studerendes introduktion til universitetet styrkes med en samlet håndbog med de mest nødvendige informationer om studiet, instituttet og universitetet. Eller det kan være særligt innovative tiltag eller undervisningsformer som eksempelvis at inddrage studerende fra et højere niveau i visse undervisnings- og vejledningssituationer i relation til studerende på et lavere niveau på uddannelsen. Ifølge prorektoren for uddannelse er bestræbelserne på at lokalisere og udbrede god praksis en af de største styrker ved den interne periodiske uddannelsesevaluering. Det er dog ikke altid lige let at implementere. Det er bestemt positivt, at der gøres så meget for at sprede god praksis, men ofte må man erkende, at det er vanskeligt at overføre fra et felt til et andet, siger Angus MacKinnon. Britisk kvalitetssikring af videregående uddannelsesinstitutioner The Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA) blev grundlagt i 1997 og dækker hele Storbritannien. Kerrneopgaven er at gennemføre reviews og rapportere om det akademiske niveau og indhold hos udbydere af videregående uddannelser samt om kvaliteten af de uddannelser, der udbydes. Organisationen er desuden ansvarlig for udarbejdelsen af The UK Quality Code. Dette kodeks bruges til at fastsætte og opretholde standarder for akademisk niveau og kvalitet på de videregående uddannelsesinstitutioner i Storbritannien. Endelig rådgiver QAA regeringen i sager, hvor uddannelsesinstitutioner ansøger om retten til at udstede akademiske titler og til eventuelt også at titulere institutionen som universitet. Den enkelte uddannelse akkrediteres som udgangspunkt ikke. Dog er der enkelte videregående uddannelser og titler (fx inden for medicin, arkitektur, odontologi (tandlægevidenskab), jura, ingeniørområdet og en række andre titler på det tekniske område), som skal akkrediteres af fagspecifikke organisationer, der akkrediterer og godkender uddannelsens indhold og de kompetencer, der fører til den akademiske titel.

15 Side 15 Akkreditering og ekstern Side 15 kvalitetssikring Intern kvalitetssikring i internationalt af hele uddannelser perspektiv Udbredelsen af god praksis sker, ved at panelet omfatter akademisk personale fra andre fakulteter og institutter på universitetet, som så efterfølgende kan tage de identificerede eksempler på god praksis med tilbage til deres institut. Derudover sker der en afrapportering til the Senate, hvor strategiske beslutninger for universitetet tages. Herfra kommunikeres eksemplerne på god praksis bredt ud til universitetet. Som eksempel på god praksis fremhæver Peter Cheung, hvordan instituttet har udviklet et forløb, hvor undergraduate-studerende bliver koblet på et forskningshold eller et forskningsprojekt hen over sommerferien. Derigennem får de studerende et konkret indblik i forskningen på instituttet. Denne praksis er efterfølgende blevet udbredt til mange andre institutter på universitetet. Kilder Baggrundsmateriale fra Imperial College London (procedurebeskrivelser, evalueringsrapporter m.m). Samtaler med følgende personer fra universitetet: Professor Debra Humphries, Pro Rector (Education). Professor Peter Cheung, Head of Department, Department of Electrical and Electronic Engineering Professor Angus MacKinnon, Director of Undergraduate Studies, Department of Physics

16 Side 16 Akkreditering og ekstern kvalitetssikring i et internationalt perspektiv Danmarks Akkrediteringsinstitution Bredgade København K Telefon:

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet udgør det fælles værdigrundlag

Læs mere

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Sciences Indledning Nedenstående model tager udgangspunkt i den overordnede model for uddannelsesevaluering på Aarhus Universitet og baserer

Læs mere

Akkreditering - hvorfor og hvordan?

Akkreditering - hvorfor og hvordan? Læs om ekstern kvalitetssikring af uddannelser på universiteterne i Danmark. Akkreditering anno 2012 Side 2 Danske universitetsuddannelser skal være i verdensklasse. Danmark skal kunne imødekomme kravet

Læs mere

Principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser v. Aarhus BSS: årlig status og uddannelsesevaluering

Principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser v. Aarhus BSS: årlig status og uddannelsesevaluering Notat Principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser v. Aarhus BSS: årlig status og uddannelsesevaluering Principper og rammerne for henholdsvis årlig status på kvalitetsarbejdet og uddannelsesevaluering

Læs mere

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA Træd i karakter VIA University College Notat Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapporten er et internt ledelses- og styringsinstrument med fokus på uddannelseskvalitet. Rapporten

Læs mere

Et nyt kvalitetssikringssystem for nye og eksisterende uddannelser skal tilgodese tre meget forskellige hensyn:

Et nyt kvalitetssikringssystem for nye og eksisterende uddannelser skal tilgodese tre meget forskellige hensyn: AC - Sekretariatet Den 12. august 2010 BBA Forslag til nyt kvalitetssikringssystem Akkrediteringssystemet blev indført med virkning fra 2007. I sin korte levetid har det danske akkrediteringssystem allerede

Læs mere

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen.

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen. Retningslinje for uddannelsesevaluering, Health Indledning Uddannelsesevaluering med inddragelse af ekstern ekspert ved Health finder sted hvert 5. år og sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

Januar 2014. Resultatkontrakt 2014 mellem Danmarks Akkrediteringsinstitution og Styrelsen for Videregående Uddannelser

Januar 2014. Resultatkontrakt 2014 mellem Danmarks Akkrediteringsinstitution og Styrelsen for Videregående Uddannelser Januar 2014 Resultatkontrakt 2014 mellem Danmarks Akkrediteringsinstitution og Styrelsen for Videregående Uddannelser Indledning Resultatkontrakten er en kontrakt mellem Styrelsen for Videregående Uddannelser

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Baggrund og erfaringer fra akkreditering af de erhvervsog professionsrettede videregående uddannelser

Baggrund og erfaringer fra akkreditering af de erhvervsog professionsrettede videregående uddannelser Inge Enroth Souchef Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Christian Moldt Konsulent Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Baggrund og erfaringer fra akkreditering af de erhvervsog professionsrettede videregående

Læs mere

Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Att. sekretariatschef Rune Heiberg Hansen acedenmark@acedenmark.dk Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM Oprettet: 140917 Senest rev.: 150123 af MeO og KP J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP Behandlet / godkendt af: 141112 Rektorat/Strategigruppe Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Læs mere

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM Oprettet: 140917 Senest rev.: 160614/160912 af MeO for Uddannelsesrådet J.nr.: 16/00020 Kvalitetssikring på DJM Ref: MA/MeO Behandlet / godkendt af: Rektoratet 160127 Uddannelsesrådet 160413 Politik for

Læs mere

Tid til at give kvalitetsarbejdet et eftersyn?

Tid til at give kvalitetsarbejdet et eftersyn? Tid til at give kvalitetsarbejdet et eftersyn? Auditering som metode som middel til at undersøge om kvalitetsarbejdet møder eksterne forventninger og interne udfordringer i praksis. 4. april 2013 Chefkonsulent

Læs mere

Notat. Revideret notat om vurdering af institutionernes kvalitetssikringssystemer

Notat. Revideret notat om vurdering af institutionernes kvalitetssikringssystemer Notat Revideret notat om vurdering af institutionernes kvalitetssikringssystemer Det oprindelige notat blev udarbejdet på baggrund af Akkrediteringsrådets drøftelser på møderne 9. april 2014 og 20. juni

Læs mere

Uddannelsesberetning

Uddannelsesberetning Uddannelsesberetning Formål og beskrivelse af anvendelse Formål Uddannelsesberetningen er et formaliseret værktøj til opfølgning på Syddansk Universitets kvalitetspolitik. Uddannelsesberetningen bidrager

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Kortfattet beskrivelse af begrebet akkreditering på grundlag af EVA s notat af maj 2006

Kortfattet beskrivelse af begrebet akkreditering på grundlag af EVA s notat af maj 2006 Kortfattet beskrivelse af begrebet akkreditering på grundlag af EVA s notat af maj 2006 Formål Dette notats formål er meget kort at give læserne - medlemmer af censorformandskaber - grundlæggende beskrivelse

Læs mere

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af:

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af: Oprettet: 140318 Senest rev.: 150126 J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP/MeO Behandlet / godkendt af: rektoratet 150121 Kvalitetssikring på DJM Institutionsakkreditering og kvalitetssikring

Læs mere

Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health

Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Indledning Den årlige status på kvalitetsarbejdet på uddannelserne ved Health sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

Akkreditering kvalitetssikring og udvikling af uddannelser

Akkreditering kvalitetssikring og udvikling af uddannelser Akkreditering kvalitetssikring og udvikling af uddannelser Akkreditering kvalitetssikring og udvikling af uddannelser ACE Denmark / EVA, Danmarks Evalueringsinstitut, august 2012 Citat med kildeangivelse

Læs mere

AARHUS Gældende fra 2016 UNIVERSITET Godkendt af fakultetsledelsen 26. januar 2016

AARHUS Gældende fra 2016 UNIVERSITET Godkendt af fakultetsledelsen 26. januar 2016 Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Indledning Den årlige status på kvalitetsarbejdet på uddannelserne ved Health sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet udgør det fælles værdigrundlag

Læs mere

Procedure for interne kvalitetsaudits

Procedure for interne kvalitetsaudits Dokumentdato: 21. september 2015 Dokumentansvarlig: KAM Sagsnr.: Procedure for interne kvalitetsaudits 1. Formål For at fremme kvalitetsarbejdet og herunder kvalitetssystemets virke på alle niveauer i

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 79, den 4. juni 2015 Pkt. 6. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse

Bestyrelsesmøde nr. 79, den 4. juni 2015 Pkt. 6. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 79, den 4. juni 2015 Pkt. 6. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 20. MAJ 2015 Vedr.: Midtvejsstatus vedrørende institutionsakkreditering på Københavns

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. Februar 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. Februar 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne Februar 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-504/MA DANMARKS

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne. April 2008

Beretning til Statsrevisorerne om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne. April 2008 Beretning til Statsrevisorerne om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne April 2008 BERETNING OM SIKRING OG UDVIKLING AF KVALITETEN AF UNIVERSITETSUDDANNELSERNE i Indholdsfortegnelse

Læs mere

Besvarelsen er indsendt af: Ph.d.-skolen ved Det Tekniske Fakultet. Specialkonsulent, Ph.d.-koordinator, Heidi Lundbeck Nielsen

Besvarelsen er indsendt af: Ph.d.-skolen ved Det Tekniske Fakultet. Specialkonsulent, Ph.d.-koordinator, Heidi Lundbeck Nielsen Notat Indberetningsskema vedr. internationale evalueringer af ph.d.-skolerne til indberetningsskemaet kan rettes til Signe Nielsen sini@ui.dk, tel. 7231 8553 eller Alan Klæbel Weisdorf, alkl@vus.dk, tel.

Læs mere

Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter

Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter 31. MARTS 2009 UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Fælles procedure for

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

UCSJ Kvalitet. Januar 2015

UCSJ Kvalitet. Januar 2015 Januar 2015 Koncept for UCSJ s uddannelsesgennemgange... 1 1. INTRODUKTION... 1 2 HOVEDELEMENTER I KONCEPTET... 2 3 GENNEMFØRELSE AF EVALUERINGEN... 3 1. Forberedelse... 3 2. Program for uddannelsens evalueringsdag...

Læs mere

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-587/AGI DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af administrationsøkonomuddannelsen

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Kommissorium Analyse af institutionernes kilder til viden om fremtidens kompetencebehov

Kommissorium Analyse af institutionernes kilder til viden om fremtidens kompetencebehov Notat Kommissorium Analyse af institutionernes kilder til viden om fremtidens kompetencebehov Formålet med projektet er at skabe et overblik over, hvordan institutionerne indhenter viden om fremtidens

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-508/MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Akkrediteringssystemet i Norge

Akkrediteringssystemet i Norge Modtager(e): Akkrediteringsrådet Akkrediteringssystemet i Norge Introduktion I Norge er det Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), der har det eksterne tilsyn med videregående uddannelser

Læs mere

Struer Statsgymnasium Aug 15

Struer Statsgymnasium Aug 15 1. Skolens kvalitetssikringssystem. Formålet med kvalitetssikringssystemet er at bidrage til opfyldelsen af skolens målsætninger, og dermed også at dokumentere resultater og forbedre kvaliteten af skolens

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC 10. november 2016 1 Indledning Kvalitetssikringspolitik og -strategi for Professionshøjskolen UCC har til formål at tydeliggøre

Læs mere

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET Akademisk Råd, Arts Notat Aftagerpaneler Arts Der skal nedsættes nye aftagerpaneler ved Arts sommeren 2012. Arts aftagerpaneler er forankret ved Arts enkelte studienævn, og der skal således nedsættes fire

Læs mere

Kvalitetsorganisationen for uddannelse ved Syddansk Universitet 2008 2010

Kvalitetsorganisationen for uddannelse ved Syddansk Universitet 2008 2010 Kvalitetsorganisationen for uddannelse ved Syddansk Universitet 2008 2010 Indledende bemærkninger Denne redegørelse for Kvalitetsorganisationen for Uddannelse ved Syddansk Universitetet blev oprindeligt

Læs mere

Retningslinjer for undervisningsevaluering og offentliggørelse af undervisningsevalueringsrapporter

Retningslinjer for undervisningsevaluering og offentliggørelse af undervisningsevalueringsrapporter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Retningslinjer for undervisningsevaluering og offentliggørelse af undervisningsevalueringsrapporter Københavns Universitet har fælles retningslinjer for undervisningsevaluering

Læs mere

Kvalitetsarbejdet i uddannelser eksempler fra DTU

Kvalitetsarbejdet i uddannelser eksempler fra DTU Kvalitetsarbejdet i uddannelser eksempler fra DTU Dansk Universitetspædagogisk Netværk konference 29. maj 2009 Martin E. Vigild dekan for bacheloruddannelser og studiemiljø 2 LearningLab DTU, Danmarks

Læs mere

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T SAGSNOTAT 24 APRIL 2012 Vedr.: Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne. December 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne. December 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne December 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sikring

Læs mere

26 EVA S ÅRSMAGASIN 2011/12 AUDITERING & AKKREDITERING

26 EVA S ÅRSMAGASIN 2011/12 AUDITERING & AKKREDITERING 26 EVA S ÅRSMAGASIN 2011/12 AUDITERING & AKKREDITERING I ARTIKLEN MØDER DU Birgitte Thomsen Specialkonsulent, EVA AUDITERING & AKKREDITERING KVALITETSSIKRING MED POTENTIALE FOR UDVIKLING Skal man sikre

Læs mere

Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser

Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser Samfundsøkonomiuddannelsen Fibigerstræde 2 Postboks 159 9100 Aalborg Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser 1. Baggrund Der redegøres i dette notat for de procedurer på Samfundsøkonomi-uddannelsen,

Læs mere

Evaluering af undervisning på FARMA

Evaluering af undervisning på FARMA Didaktisk enhed 19/1 2010 Evaluering af undervisning på FARMA om formålene med evaluering og fremtidige procedurer for undervisningsevaluering, herunder offentliggørelse af evalueringsrapporter. Baggrund:

Læs mere

Den forberedende fase STAR har et bredt kendskab til relevante kandidater, der kan fungere som studenterrepræsentation

Den forberedende fase STAR har et bredt kendskab til relevante kandidater, der kan fungere som studenterrepræsentation Notat STAR De Studerendes Akkrediteringsråd Opsamling på de studerendes rolle i institutionsakkreditering Forud for mødet den 28. maj 2014, bad Akkrediteringsinstitutionen (AI) studenterrepræsentanterne

Læs mere

Procedure for Uddannelsesevalueringer

Procedure for Uddannelsesevalueringer D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Procedure for Uddannelsesevalueringer Procedureansvarlig sektion Formål Resume af proceduren Orientering

Læs mere

Rammer for lokal evalueringspraksis:

Rammer for lokal evalueringspraksis: Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg Rammer for lokal evalueringspraksis: Rammen for lokal evalueringspraksis for sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg er Det fæles kvalitetssystem for UCL : Professionshøjskolen

Læs mere

Ekstern kvalitetssikring af uddannelserne nu og fremover

Ekstern kvalitetssikring af uddannelserne nu og fremover Ekstern kvalitetssikring af uddannelserne nu og fremover Oplæg for censorerne for ingeniøruddannelserne og diplomuddannelserne i teknik og it, 23. maj 2013 Evalueringskonsulent Martin Sørensen og chefkonsulent

Læs mere

AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer

AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer Strategiske AU s mål er ift. 2011 at opnå derfor have kvalitetssikring af uddannelser på opnå fuld

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-520/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Undervisnings- og uddannelsesevaluering ved Institut for Kultur og Samfund, ARTS

Undervisnings- og uddannelsesevaluering ved Institut for Kultur og Samfund, ARTS 1 Undervisnings- og uddannelsesevaluering ved Institut for Kultur og Samfund, ARTS De to studienævn ved Institut for Kultur og Samfund har vedtaget følgende evalueringspolitik for alle bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Vejledning til lov og bekendtgørelse Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret

Læs mere

Formål: Kvalitetssikringssystemet ved NF skal gennem evaluering, i bred forstand, af undervisnings og uddannelsesudbud sikre at:

Formål: Kvalitetssikringssystemet ved NF skal gennem evaluering, i bred forstand, af undervisnings og uddannelsesudbud sikre at: KVALITETSSKRING OG KVALITETSUDVIKLING AF UNDERVISNING OG UDDANNELSE PÅ DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET, AARHUS UNIVERSITET Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af undervisning og uddannelse ved Det

Læs mere

Årlig status på uddannelseskvalitet og uddannelsesevalueringer

Årlig status på uddannelseskvalitet og uddannelsesevalueringer Årlig status på uddannelseskvalitet og uddannelsesevalueringer Omdrejningspunktet i den systematiske opfølgning på uddannelsernes kvalitet er et årligt statusmøde samt en uddannelsesevaluering, som gennemføres

Læs mere

Principper for dimittenddialog og -monitorering

Principper for dimittenddialog og -monitorering Principper for dimittenddialog og -monitorering Formål Som led i Syddansk Universitets kvalitetspolitik gennemføres et systematisk og regelmæssig dimittendarbejde, der har til formål at indhente viden

Læs mere

Rammebeskrivelse for evaluering af studieaktiviteter

Rammebeskrivelse for evaluering af studieaktiviteter Orientering til: Dokumentdato: 13. februar 2014 godkendt på styregruppemøde den 10. oktober 2014 Dokumentansvarlig: Senest revideret: Senest revideret af: Sagsnr.: KAM/LEL Rammebeskrivelse for evaluering

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet. gældende fra 1. august 2013

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet. gældende fra 1. august 2013 Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet gældende fra 1. august 2013 Indhold Formål med kvalitetsarbejdet............................... 4 Vision for uddannelse og læring

Læs mere

Uddannelseskvalitetssystemet på Syddansk Universitet

Uddannelseskvalitetssystemet på Syddansk Universitet Uddannelseskvalitetssystemet på Syddansk Universitet Prodekan Lars Grassmé Binderup Keynote SUHF kvalitetsseminar Uppsala Universitet, 6. november 2015 Oversigt 1. Lidt om Syddansk Universitet 2. Syddansk

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-568/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udkast til fælles retningslinjer for adjunktpædagogikum på Københavns Universitet

Udkast til fælles retningslinjer for adjunktpædagogikum på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET SAGSNOTAT 21. JANUAR 2010 Vedr.: Udkast til fælles retningslinjer for adjunktpædagogikum på Københavns Universitet UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Sagsbehandler: Peder Andersen

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

MIO-møde tirsdag

MIO-møde tirsdag MIO-møde tirsdag 19.1.2016 Kvalitet / Tilsyn Projekter Internationalisering 18-02-2016 Finn Arvid Olsson Stabschef 1 Kvalitetstilsyn og Ministeriet Hjemmel i Love og bekendtgørelser Hjemmel i regeringsgrundlaget

Læs mere

Ledelse, kommunikation og organisation. Nej, det er et valgfag. Undervisningssprog Dele af litteraturen kan være på engelsk eller nordiske sprog.

Ledelse, kommunikation og organisation. Nej, det er et valgfag. Undervisningssprog Dele af litteraturen kan være på engelsk eller nordiske sprog. AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Udbydende udd.retning samt kursuskode Ledelse, kommunikation og organisation Diplomuddannelse i ledelse Uddannelsen er en 2-årig

Læs mere

KVALITETSLEDELSE OG STUDIEORDNINGSREVISION I SAMARBEJDE MED AFTAGERNE 28. AUGUST 2014

KVALITETSLEDELSE OG STUDIEORDNINGSREVISION I SAMARBEJDE MED AFTAGERNE 28. AUGUST 2014 KVALITETSLEDELSE OG STUDIEORDNINGSREVISION I SAMARBEJDE MED AFTAGERNE MØDE MED AFTAGERGRUPPEN VEDR. PLANLÆGNINGS - OG GEOGRAFIUDDANNELSERNE 28. AUGUST kvalitetsledelse af uddannelser på Aalborg Universitet

Læs mere

Principper for talentudvikling af studerende

Principper for talentudvikling af studerende Principper for talentudvikling af studerende Indholdsfortegnelse 0. Formål... 2 1. Principper... 2 2. Kriterier for talentudvikling... 2 3. Talentprogrammer... 3 3.1 Kriterier for talentprogrammer... 3

Læs mere

INSTITUTIONSAKKREDITERING L A R S D Ø V L I N G A N D E R S E N 1 6. 0 5. 1 3

INSTITUTIONSAKKREDITERING L A R S D Ø V L I N G A N D E R S E N 1 6. 0 5. 1 3 INSTITUTIONSAKKREDITERING L A R S D Ø V L I N G A N D E R S E N 1 6. 0 5. 1 3 Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner vedtaget af Folketinget i dag! Kvalitetssikring af videregående

Læs mere

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel udenlandske som

Læs mere

Akkreditering og ekstern kvalitetssikring i et internationalt perspektiv

Akkreditering og ekstern kvalitetssikring i et internationalt perspektiv Akkreditering og ekstern kvalitetssikring i et internationalt perspektiv Side 2 Akkreditering og ekstern kvalitetssikring i et internationalt perspektiv ACE Denmark Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet 1. SEPTEMBER 2017 UDDANNELSESSERVICE Formål Københavns Universitet gennemfører uddannelsesevalueringer minimum

Læs mere

Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden...

Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... Dagsorden Mødedato: Torsdag den 31. oktober 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: Deltagere: Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen

Læs mere

På vej mod et nyt koncept

På vej mod et nyt koncept På vej mod et nyt koncept foreløbige overvejelser 1 Titel lorem ipsum dolor sit amet Den politiske aftale Uddannelsesakkrediteringer i en overgangsfase Institutionsakkrediteringer (3-4 år) Gennemgang af

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget 21-09-2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag og de faglige miljøer...

Læs mere

Høringssvar over harmonisering af regler vedrørende fællesuddannelser og udbud af uddannelser i udlandet.

Høringssvar over harmonisering af regler vedrørende fællesuddannelser og udbud af uddannelser i udlandet. Ref.: MC mc@uc-dk.dk +45 33 38 22 01 Uddannelses- og Forskningsministeriet Styrelsen for Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K Att. Trine Bolette Svensson 06. august 2014 Høringssvar over

Læs mere

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser

Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser VIA University College Dato: 1. juni 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 Politik for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af VIAs uddannelser Politikken for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 1 har

Læs mere

KONTRAKTER TILSYN AKKREDITERING OG REGULERING PERSONALE OG ANSÆTTELSE ØKONOMI OG REVISION ADMINISTRATIVE INDBERETNINGER OG KRAV

KONTRAKTER TILSYN AKKREDITERING OG REGULERING PERSONALE OG ANSÆTTELSE ØKONOMI OG REVISION ADMINISTRATIVE INDBERETNINGER OG KRAV KONTRAKTER RESULTATKONTRAKT MED REKTOR Afsender Bestyrelsen/bestyrelsesformanden TILSYN Type Hård er bundet op på løn og indeholder ofte flere elementer AKKREDITERING OG REGULERING UDVIKLINGSKONTRAKTER

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-506/MA

Læs mere

FTF høring af lovforslag om institutionsakkreditering.

FTF høring af lovforslag om institutionsakkreditering. 12-0237 - ERSC - 29.10.2012 Kontakt: Erik Schmidt - ersc@ftf.dk - Tlf: 3336 8814 FTF høring af lovforslag om institutionsakkreditering. Lovforslaget om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Læs mere

BESTYRELSESEVALUERING

BESTYRELSESEVALUERING sam Vejledning om BESTYRELSESEVALUERING KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE JUNI 2015 1 INDHOLD 1. Formål... 3 2. Ejerskab af evalueringsprocessen... 3 3. Evalueringsproceduren... 4 4. Brug af spørgeskema...

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Pressekit Fakta om UCL. Opdateret oktober 2015

Pressekit Fakta om UCL. Opdateret oktober 2015 Pressekit Fakta om UCL Opdateret oktober 2015 Fakta om UCL Etablering af campus i Odense Økonomi Fordele Baggrund Uddannelseskvalitet og akkreditering Akkreditering og kvalitetssystem Uddannelsernes økonomi

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-488/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Arbejdsark: Organisation - Sæt navn på aktørerne

Arbejdsark: Organisation - Sæt navn på aktørerne Navn: Arbejdsark: Organisation - Sæt navn på aktørerne E-mail: (SKAL være alumne/ku-mail) Studievejledning: Oplæringsansvarlig: I dette arbejdsark skal du indsætte navnet på den eller de personer, der

Læs mere

Vejledning til institutionsakkreditering

Vejledning til institutionsakkreditering Vejledning til institutionsakkreditering Udkast af 25. april 2013 25. april 2013 Studiestræde 5 1455 København K Telefon 3392 6900 Telefax 3392 6901 E-post acedenmark@acedenmark.dk Netsted www.acedenmark.dk

Læs mere

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING INDHOLD Kvalitetsudvikling og resultatvurdering... 1 Værdigrundlag og strategi for selvevaluering... 1 Kvalitetsudvikling og kompetenceudvikling... 2 Evalueringsområder...

Læs mere

Procedurebeskrivelse. Evaluering af undervisning. VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus. VIA University College. Seneste opdatering:

Procedurebeskrivelse. Evaluering af undervisning. VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus. VIA University College. Seneste opdatering: Procedurebeskrivelse Evaluering af undervisning VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus Seneste opdatering: 11.12.14 Journalnr.: U0231-1-05-2-13 Ref.: TRHJ / LIFP Procedure for evaluering af undervisning Nærværende

Læs mere

Inspirationskatalog. Introduktion

Inspirationskatalog. Introduktion Inspirationskatalog Introduktion Inspirations kataloget er udarbejdet på baggrund af de statsfinansierede praksisnære innovationsprojekter. Rammen for de praksisnære innovationsprojekter er sat op omkring,

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Procedure for evaluering af undervisning på læreruddannelsen i Aarhus September 2014

Procedure for evaluering af undervisning på læreruddannelsen i Aarhus September 2014 Procedure for evaluering af undervisning på læreruddannelsen i Aarhus September 2014 Krav til evaluering af undervisning. For at sikre kvalitet i undervisningen på VIAs ordinære uddannelser og videreuddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Kriterier ved institutionsakkreditering og prækvalificering.

Kriterier ved institutionsakkreditering og prækvalificering. UKF 26.02.2013 Pkt. 3 - bilag 2-12-0237 - ERSC - 18.02.2013 Kontakt: Erik Schmidt - ersc@ftf.dk - Tlf: 3336 8814 r ved institutionsakkreditering og prækvalificering. Notatet lægger op til en drøftelse

Læs mere