Intern kvalitetssikring af hele uddannelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Intern kvalitetssikring af hele uddannelser"

Transkript

1 Intern kvalitetssikring af hele uddannelser En inspirationspjece baseret på udenlandske erfaringer

2 Side 2 Akkreditering og ekstern Side kvalitetssikring 2 Danmarks i et Akkrediteringsinstitution internationalt perspektiv INDHOLD 3 Forord 4 Om undersøgelsen 4 Metode 5 Læsevejledning 6 Hovedpunkter 8 Intern kvalitetssikring på Universitetet i Oslo 8 Kvalitetssystemet på Universitetet i Oslo 8 Periodisk uddannelsesevaluering 9 Kvalitet og ledelsesansvar 9 Evaluering skabte overblik 10 Det eksterne perspektiv - at se uddannelsen udefra 11 Koordinering mellem evalueringsformer 11 Kilder 12 Intern kvalitetssikring på Imperial College London 12 Periodisk uddannelsesevaluering på Imperial College London 13 Timing mellem processer 13 Samspil mellem uddannelsesevaluering og akkreditering 14 Primært interne paneler 14 God praksis er central målsætning 15 Kilder Intern kvalitetssikring af hele uddannelser En inspirationspjece baseret på udenlandske erfaringer Danmarks Akkrediteringsinstitution Citat tilladt ved kildeangivelse Version: 1 Layout: Danmarks Akkrediteringsinstitution Forside: foto fra Professionshøjskolen Metropol Oplag: Kun elektronisk version Projektgruppe: Projektet er gennemført af Mette Reinholdt, Daniel Sebastian Larsen og Trine Jensen fra Danmarks Akkrediteringsinstitution.

3 Forord Side 3 Intern kvalitetssikring af hele uddannelser Akkreditering i Danmark har siden 2007 fokuseret på kvaliteten af den enkelte uddannelse, men i sommeren 2013 blev et nyt akkrediteringssystem indført med fokus på akkreditering af hele uddannelsesinstitutioner. Med det nye akkrediteringssystem får de videregående uddannelsesinstitutioner et større selvstændigt ansvar for selv at løfte opgaven med at sikre uddannelsernes kvalitet og arbejdsmarkedsrelevans. De studerende på de danske uddannelsesinstitutioner evaluerer jævnligt kurser, moduler og fag. Disse evalueringer giver vigtig information, ikke mindst til studieledelsen. Men hvad med uddannelsen som helhed - sammenhængene, progressionen, det samlede læringsudbytte og arbejdsmarkedsrelevansen? Vi håber derimod, at publikationen med sine beskrivelser af praksis og overvejelser fra uddannelsesinstitutioner i lande omkring os kan tjene til inspiration for den danske uddannelsessektor. God læselyst! Anette Dørge Direktør, Danmarks Akkrediteringsinstitution Med inspiration fra udlandet sætter denne publikation fokus på, hvordan man som institution kan arbejde med internt at sikre kvalitet og relevans af hele uddannelser. Hvordan kan uddannelsesinstitutioner i praksis gribe det an på en måde, der på én gang er smidig og giver værdifulde input til uddannelsernes videre udvikling? Publikationen trækker på erfaringer fra Imperial College London og Universitetet i Oslo, der begge i en årrække har arbejdet med evaluering af hele uddannelsesforløb. Dermed ikke sagt, at de to universiteter i England og Norge har fundet den rigtige opskrift på kvalitetssikring af deres uddannelser, eller at deres praksis kan overføres direkte til de danske institutioner.

4 Side 4 Akkreditering og ekstern Side kvalitetssikring 4 Danmarks i et Akkrediteringsinstitution internationalt perspektiv Om undersøgelsen Danmarks Akkrediteringsinstitution sætter i denne publikation fokus på evaluering af hele uddannelsesforløb. Publikationen har til formål at dele viden om, hvordan uddannelsesevaluering udføres i praksis i udlandet, og at videregive inspiration og praktisk erfaring til de danske uddannelsessteders fortsatte arbejde med at sikre høj kvalitet på deres uddannelser. Projektet er udarbejdet som led i Danmarks Akkrediteringsinstitutions strategi for analyse- og formidlingsaktiviteter Motivationen for undersøgelsen er ønsket om at undersøge og formidle viden om den kvalitetssikringspraksis, der findes på videregående uddannelsesinstitutioner i lande omkring Danmark. evaluering og kvalitetssikring af hele uddannelser. Endelig har alle de valgte uddannelsescases været igennem et forløb med intern uddannelsesevaluering inden for de seneste år ( ). Hensigten har primært været at finde viden om, hvordan uddannelsesevaluering kan udføres i praksis, og hvilke konkrete erfaringer de enkelte uddannelser har gjort. Undersøgelsen er bevidst foretaget i forskelligartede fagmiljøer og på både store og små uddannelser. Metode Danmarks Akkrediteringsinstitution har indhentet viden fra Imperial College London og Universitetet i Oslo, som begge har erfaring med evaluering af hele uddannelsesforløb. Datagrundlaget udgøres af universiteternes retningslinjer for periodiske evalueringer af de enkelte uddannelser og rapporter fra evalueringerne. Begge dele er tilgængelige på universiteternes hjemmesider. Projektgruppen bag publikationen har desuden gennemført interviews med studieledere fra en række uddannelser på begge universiteter samt interviewet en person fra den daglige ledelse på hvert universitet for at opnå dybere viden om de to universiteters praksis og konkrete erfaringer med evalueringsmetoden. De valgte universiteter repræsenterer lande med et akkrediteringssystem, der i nogen grad ligner det danske system, der trådte i kraft 1. juli 2013 med den nye akkrediteringslov. Samtidig har de udvalgte universiteter gennem en årrække udviklet en velafprøvet og veldokumenteret praksis for intern

5 Side 5 Intern kvalitetssikring af hele uddannelser Læsevejledning I 1. kapitel præsenteres de hovedpointer og erfaringer, som går igen hos flere af de personer, der er blevet interviewet i forbindelse med undersøgelsen. 2. kapitel handler om Universitetet i Oslo og den måde, universitetet gennemfører intern kvalitetssikring på. Der tages afsæt i uddannelsesevalueringer inden for henholdsvis psykologi og antik kultur og klassiske sprog. 3. kapitel omhandler det interne kvalitetssikringssystem på Imperial College London. Der tages afsæt i uddannelsesevalueringer på en række ingeniør- og fysikuddannelser.

6 Hovedpunkter Side 6 Akkreditering og ekstern Side kvalitetssikring 6 Danmarks i et Akkrediteringsinstitution internationalt perspektiv En række pointer, erfaringer og gennemgående overvejelser gik igen hos flere af de interviewede personer fra studie- og universitetsledelserne på Universitetet i Oslo og Imperial College London. Disse hovedpunkter og anbefalinger udledt af interviewpersonernes erfaringer med intern kvalitetssikring af hele uddannelser præsenteres her: Eksterne parter inddrages At evalueringen er intern, betyder ikke, at hele evalueringen skal holdes internt. Tværtimod fremhæves det gennemgående fra interviewpersonerne, at inddragelse af eksterne parter og eksperter er væsentligt for det interne evalueringsarbejde. De eksterne eksperter rekrutteres overvejende fra andre universiteter i det pågældende land, og de bidrager med friske øjne og et eksternt perspektiv på den uddannelse, der evalueres. Ressourcebelastning Tidsintervallet mellem de interne evalueringer af en given uddannelse er afgørende, da det gælder om at opnå den rette balance mellem løbende udvikling og forbedring af uddannelsen og den arbejdsbelastning, der er forbundet med arbejdet med evalueringerne. Timing, samspil og opfølgning Når intern evaluering af hele uddannelser blot er et af flere kvalitetssikringselementer på en uddannelsesinstitution, skal timingen mellem de forskellige elementer og processer overvejes, så dokumentationsarbejdet i videst muligt omfang kan genbruges, dobbeltarbejde undgås og udvikling af eventuelle problematiske områder nå at blive gennemført mellem en evaluerings afslutning og den næstes begyndelse. Det gælder, både når den interne evaluering skal fungere i et samspil med ekstern akkreditering, og når den blot er en af flere interne kvalitetssikringsprocedurer. Sammenhæng Evaluering af enkeltdelene er ikke tilstrækkelig - uddannelsens helhed skal også løbende undersøges for at sikre sammenhængen i uddannelsen. Fleksibilitet Når de interne evalueringsprocesser gennemføres på store uddannelsesinstitutioner som de to involverede universiteter, giver et fleksibelt evalueringssystem de bedste resultater. Evalueringerne er mest hensigtsmæssige, når de inden for det overordnede sæt af procedurer og regler kan tilpasses den enkelte uddannelse eller alle uddannelser på et enkelt institut, et center, en afdeling, en division, et fakultet med videre. Fokus på udvikling Det fremhæves af de interviewede, at der med uddannelsesevaluering internt på institutionen er god mulighed for at fokusere på udvikling frem for kontrol. Ledelsesforankring Et stærkt ledelsesansvar understreges som en væsentlig forudsætning for et velfungerende internt kvalitetssikringssystem. Ligeledes udgør resultaterne fra den interne uddannelsesevaluering værdifuld information for ledelsen på fakultets- og institutionsniveau. Best practice Spredning af best practice er et centralt mål med evalueringerne og opfølgningen.

7 Side 7 Akkreditering og ekstern Side kvalitetssikring 7 Intern kvalitetssikring i internationalt af hele perspektiv uddannelser

8 Side 8 Akkreditering og ekstern Side kvalitetssikring 8 Danmarks i et Akkrediteringsinstitution internationalt perspektiv Intern kvalitetssikring på Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo er grundlagt i 1811 og hed oprindeligt Det Kgl. Frederiks Universitet, efter den danske Kong Frederik den 6. Antal helårsstuderende: ca , heraf ca ph.d.-studerende. Antal ansatte: ca , heraf akademiske årsværk. Organisation: 8 fakulteter og over 50 institutter og centre. Der er knyttet tre museer, et galleri og et slotsmuseum til universitetet. Årsindtægt: 6,6 mia. norske kroner (ca. 6,7 mia. danske kr.) Alle tal er fra Kvalitetssystemet på Universitetet i Oslo Det nuværende kvalitetssystem på Universitetet i Oslo blev vedtaget i Systemets formål er at udvikle kvaliteten af universitetets uddannelser og at sikre, at målene for uddannelser og læringsmiljø realiseres. Kvalitetssystemet indeholder forskellige elementer og evalueringsformer, som samlet skal udvikle alle aspekter af uddannelseskvalitet på en systematisk måde. Der lægges vægt på, at systemet giver åbne, men fælles rammer, og at kvalitetsarbejdet kan tilpasses efter de lokale behov på universitetet. Ledelsen på alle niveauer har et ansvar for koordinering af kvalitetsarbejdet og for at følge op på resultaterne. Periodisk uddannelsesevaluering På Universitetet i Oslo skal alle uddannelser evalueres inden for en periode på seks år (nye uddannelser evalueres inden for en kortere periode). Metoden kaldes for periodisk programevaluering og er én ud af flere evalueringsformer i kvalitetssystemet. Formålet er at vurdere helheden af den enkelte uddannelse og at give ledelsen et grundlag for faglige og strategiske vurderinger. Uddannelsesevalueringen består af en selvevaluering og en ekstern evaluering. Selvevalueringen udarbejdes af uddannelsesledelsen og danner baggrund for den eksterne evaluering. Den eksterne evaluering gennemføres af et panel, som består af interne og eksterne repræsentanter. Panelet skal repræsentere specialistkompetence inden for fagfeltet og desuden bestå af en repræsentant for de studerende på uddannelsen. Panelet udarbejder en rapport med vurderinger af behovet for uddannelsen og forslag til eventuelle ændringer. I panelets vurdering vægtes udvikling frem for kontrol, og vurderingen indeholder som udgangspunkt altid anbefalinger til videre udvikling af uddannelsen. Pressefoto: UiO / Lars Lørdahl

9 Side 9 Akkreditering og ekstern Side 9 kvalitetssikring Intern kvalitetssikring i internationalt af hele uddannelser perspektiv Dette sker som en del af kvalitetssystemets generelle fokus på at lade forbedringsforslag og spredning af god praksis være en bærende del af kvalitetssikringen. Kvalitet og ledelsesansvar Universitetet i Oslo omfatter 8 fakulteter og over 50 institutter og centre. Det er derfor vigtigt at have stærke interne styringsprocesser. Kvalitetssystemet skal skabe åbne og fælles rammer, som tillader lokal variation. Rådgiver Anne Grete Grude fra universitetets studieafdeling lægger vægt på, at fakulteterne skal have mulighed for at formulere deres egne krav til processerne, eksempelvis i forhold til opfølgningen på den periodiske uddannelsesevaluering. På den ene side er periodisk uddannelsesevaluering en kontrol initieret fra centralt niveau, som skal sikre, at alle universitetets uddannelser har de nødvendige kvalitetssikrende rutiner på plads. På den anden side skal periodisk uddannelsesevaluering også understøtte kvalitetsudviklingen af uddannelserne, siger Anne Grete Grude. Hovedhensigten med uddannelsesevaluering er at støtte udviklingen af de enkelte uddannelser. Vægtningen af udvikling vil afhænge af den kontekst, uddannelsen befinder sig i, og af, hvilke udviklingsbehov uddannelsen har. Små fag har ofte helt andre typer udfordringer end store fag. Norske eksempler på uddannelsesevaluering Danmarks Akkrediteringsinstitution har interviewet uddannelsesledere og indhentet information fra følgende uddannelser, som har gennemført evalueringsprocessen inden for de seneste år: Psykologi. Bacheloruddannelse, masteruddannelse, årsstudium og professionsstudiet (autorisationsgivende) i psykologi - Uddannelserne udbydes af Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Psykologisk institutt - Evaluering gennemført i 2011 Anne Grete Grude fortæller, at medicinstudiet på Universitetet i Oslo er ét af de helt store studier, som har haft gavn af den periodiske uddannelsesevaluering. Der blev indført markante ændringer i uddannelsens struktur efter evalueringen, som ifølge Anne Grete Grude har styrket medicinstudiet som helhed. Hovedformålet med periodisk uddannelsesevaluering er at understøtte kvalitetsudviklingen af de enkelte uddannelser. Tiltag, der sker som resultat af en uddannelsesevaluering, afrapporteres til ledelsen på fakultetsniveau ved hjælp af årsrapporter og kan få stor betydning som ledelsesinformation på højere niveauer. Universitetet i Oslo arbejder løbende på at forbedre kvalitetssystemet og fokuserer især på at skabe et stærkere ledelsesansvar for kvalitet. Anne Grete Grude fortæller, at et særligt kursusforløb for uddannelsesledere på universitetet er i sin opstartsfase. Kurset er for alle medarbejdere med ledelsesansvar på uddannelsesniveau dvs. uddannelsesledere og programrådsledere, faglige og administrative studieledere og koordinatorer på institut- og fakultetsniveau. Fokus for kurset er uddannelseslederens rolle, handlingsrum og samarbejdsrelationer, og tilbuddet skal støtte deltagerne i deres arbejde med at opbygge gode uddannelsesmiljøer og tilrettelægge gode rammevilkår for undervisningen. Forløbet giver deltagerne anledning til at reflektere over egen praksis og over, hvad god og professionel uddannelsesledelse indebærer. Samtidig giver det deltagerne mulighed for at udveksle erfaringer med ledere fra andre fagmiljøer på universitetet. Evaluering skabte overblik På Psykologisk institutt blev der i 2011 gennemført uddannelsesevaluering af alle instituttets uddannelser. Et ressourcekrævende arbejde for instituttet, forklarer Knut Inge Fostervold, som var uddannelsesleder, da evalueringen blev gennemført. Bacheloruddannelse i antik kultur og klassiske sprog - Uddannelsen udbydes af Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk. - Evaluering gennemført i 2012

10 Side 10 Akkreditering og ekstern Side kvalitetssikring 10 Danmarks i et Akkrediteringsinstitution internationalt perspektiv Evalueringen var et stort arbejde, som krævede mange ressourcer. Det var derfor passende at have fastlagt en periode på seks år mellem hver evaluering, siger han. Fakultetets dekan nedsætter det eksterne panel, og retningslinjer og vejledning for panelets arbejde beskrives i et notat fra fakultetet. Panelet skal blandt andet foretage en samlet vurdering af, om målene for uddannelserne er nået, og om de er velformulerede, velbegrundede og hensigtsmæssige. Derudover skal panelet foreslå tiltag, som kan udvikle og styrke uddannelseskvaliteten. Det gælder også helheden og sammenhængen i uddannelsen, fx sammensætningen af kurser, fag og faglige emner, og i hvilken grad undervisningsformerne supplerer hinanden og understøtter læringsmålene. Knut Inge Fostervold forklarer, at psykologiuddannelserne allerede var i gang med at gennemgå en større udvikling på tidspunktet for evalueringen. Det betød, at uddannelsesledelsen på forhånd var opmærksom på, hvilke udviklingsbehov og tiltag der skulle prioriteres. Evalueringen gav derfor ikke anledning til en større udvikling af uddannelserne, som ikke ville have fundet sted under alle omstændigheder. Alligevel var evalueringsforløbet en god mulighed for at skabe overblik over uddannelserne, fortæller Knut Inge Fostervold. Det eksterne perspektiv - at se uddannelsen udefra Uddannelsesleder Eirik Welo fortæller om processen i forbindelse evalueringen af bacheloruddannelsen i antik kultur og klassiske sprog, som blev gennemført i I modsætning til psykologistudiet er der tale om en uddannelse med et meget begrænset optag, og fagmiljøets størrelse gav helt særlige udfordringer. På Universitetet i Oslo er der nedsat et programråd for hver uddannelse. Programrådet forholder sig til uddannelsens udvikling og faglige prioriteringer. I evalueringen af bacheloruddannelsen i antik kultur og klassiske sprog gav det eksterne panel ifølge Eirik Welo værdifulde anbefalinger om uddannelsens udvikling til programrådet. På den måde havde evalueringen en strategisk betydning, idet den var med til at skærpe programrådets løbende strategiske overvejelser om behovet for ændringer i uddannelsen. Eirik Welo lægger vægt på, at en positiv effekt af periodisk uddannelsesevaluering er muligheden for at få et eksternt perspektiv på uddannelsen. Evalueringen er dermed en mulighed for at se på uddannelsen udefra. Som uddannelsesleder er det altid godt at få eksterne fagfællers perspektiver på uddannelsens hovedudfordringer. Det bidrager positivt til det videre arbejde, siger Eirik Welo. Opfølgningen på den periodiske uddannelsesevaluering foregår på flere måder. Resultaterne fra evalueringen indgår i instituttets årlige studiekvalitetsrapporter og årsrapporter. Derudover afholdes et møde med studiedekanen, hvor uddannelseslederen fremlægger Pressefoto: UiO / Anders Lien

11 Side 11 Akkreditering og Side ekstern 11 kvalitetssikring Intern kvalitetssikring i internationalt af hele uddannelser perspektiv Norsk kvalitetssikring af de videregående uddannelsesinstitutioner Ansvaret for ekstern kvalitetssikring af de otte statslige universiteter i Norge påhviler den uafhængige kvalitetsinstitution Nasjonalt Organ for Kvalitet i Utdaningen (NOKUT). NOKUT har ansvaret for gennem tilsyn at bidrage til udviklingen af kvaliteten af de videregående uddannelser og foretager primært auditeringer af institutionernes interne kvalitetssikringssystemer i en seksårig cyklus. Auditeringerne har fokus på det systematiske arbejde med kvalitetssikring internt på universiteterne og på de statslige og private højskoler (videregående uddannelsesinstitutioner), herunder på, hvordan den enkelte institution tager ansvar for institutionens uddannelseskvalitet. planen for opfølgning på evalueringen og uddannelsens videre udvikling. Resultaterne fra den periodiske uddannelsesevaluering har betydning for den øverste ledelses overvejelser om fakultetets samlede uddannelsesportefølje og de ressourcer og kompetencer, som fakultetet disponerer over. Det er derfor vigtigt, at fakultetsledelsen har fastlagt gode procedurer for afrapportering af resultater. Koordinering mellem evalueringsformer Professor Christopher Prescott fortæller om sine erfaringer med evaluering af uddannelserne inden for arkæologi og konservering. Han mener, at periodisk uddannelsesevaluering som metode giver en helt anden information om uddannelsen end den information, som kan hentes fra de studerendes evalueringer af enkelte kurser. Styrken ved metoden er de åbne refleksioner over sammenhænge og den faglige progression i uddannelsen. Kvalitetssystemet består af flere redskaber, som har til formål at sikre kvalitet og videreudvikling af uddannelserne. Der gennemføres årsevalueringer af uddannelserne ( underveisevaluering ), og uddannelserne er løbende under tilsyn af en censor ( tilsynssensorordningen ), hvor fokus for fx kan rettes mod eksamensformer og udvikling af studiekvalitet. På baggrund af en auditeringsrapport udarbejdet af et ekspertpanel træffer NOKUT endelig afgørelse om auditering af institutionens kvalitetssikringssystem. Hvis ekspertpanelet vurderer, at systemet ikke er tilstrækkeligt tilfredsstillende, igangsættes en opfølgningsproces inden for seks måneder. Hvis institutionens kvalitetssikringssystem efter de seks måneder fortsat vurderes ikke at være tilfredsstillende, mister institutioner med institutionsakkrediteringer retten til at oprette nye uddannelser, og institutioner uden institutionsakkreditering mister retten til at søge NOKUT om akkreditering af nye uddannelser. For at opnå de bedste resultater af evalueringerne er det vigtigt at have fokus på processerne ved opfølgning og ikke mindst på koordineringen mellem universitetets andre former for evaluering, fortæller Christopher Prescott. Christopher Prescott har været leder af flere uddannelser, mens de gennemgik periodisk uddannelsesevaluering. Han fortæller, at periodiske uddannelsesevalueringer fra en uddannelsesleders perspektiv er en metode, som giver nyttige resultater. Det skyldes især, at metoden i modsætning til flere af de øvrige elementer i kvalitetssystemet giver et samlet indblik i uddannelsesforløbet som helhed, herunder overblik over den faglige progression og sammenhængen mellem uddannelsens enkelte elementer. Kilder Baggrundsmateriale fra Universitetet i Oslo (procedurebeskrivelser, evalueringsrapporter m.m.) Samtaler med følgende personer på universitetet: Knut Inge Fostervold, Associate Professor, Psykologisk Institutt Christopher Prescott, professor, Institutt for arkeologi, konservering og historie Eirik Welo, Senior Lecturer, Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk Anne Grete Grude, rådgiver, Seksjon for studieadminstrative tjenester

12 Side 12 Akkreditering og ekstern Side kvalitetssikring 12 Danmarks i et Akkrediteringsinstitution internationalt perspektiv Intern kvalitetssikring på Imperial College London Imperial College London Grundlagt i Tidligere en del af University of London, men fra 2007 et uafhængigt og selvstændigt universitet. Specialiseret med fokus på naturvidenskab, ingeniørfag, medicin og business fuldtidsstuderende. Studerende fra 126 lande. 242 uddannelser udbydes. Organisation: 4 fakulteter og over 50 institutter, divisioner, centre og afdelinger. Årsindtægt: 765 mio. pund (ca. 7 mia. danske kroner). Alle tal er fra Periodisk uddannelsesevaluering på Imperial College London På Imperial College London har man arbejdet med interne periodiske uddannelsesevalueringer siden Det overordnede formål er at udvikle og forbedre uddannelserne og sprede god praksis inden for undervisning, læring og kvalitetssikring til resten af universitetet. Der fokuseres på en række aspekter ved hver uddannelse, blandt andet at mål og læringsudbytte er klart defineret og kan realiseres, at de studerendes vurderinger af uddannelsen regelmæssigt og systematisk indsamles, og at der aktivt foretages ændringer og justeringer på den baggrund. På Imperial College London har fagspecifikke komiteer (fx Engineering Studies Committee) ansvar for, at der gennemføres interne periodiske evalueringer af uddannelserne på deres område. Uddannelser på undergraduate-niveau skal igennem en intern periodisk evaluering hvert femte år. Universitetsledelsen har dog mulighed for at fremrykke evalueringen af en uddannelse, hvis det skønnes nødvendigt. En intern periodisk evaluering foretages på samme tid på alle instituttets uddannelser. Således gennemgår eksempelvis alle uddannelser på undergraduateniveau på det enkelte institut en samlet evalueringsproces og afrapportering. Den periodiske uddannelsesevaluering bliver foretaget af et panel, som består af tre interne repræsentanter og en ekstern repræsentant. De problemstillinger, som er specifikt relateret til den enkelte uddannelse, tages op i den fagspecifikke studiekomité og rapporteres til kvalitetsenheden. Kvalitetsenheden fastlægger herefter en tidsplan for opfølgning på evalueringen. Er der problemstillinger af mere generel eller strategisk karakter, rapporteres disse af prorektor til the Senate, som er universitetets samlede akademiske autoritet bestående af akademisk personale og studerende. The Senate har til formål at regulere og forbedre undervisningsarbejdet på universitetet. Rapporterne fra uddannelsesevalueringerne giver vigtig information til Pressefoto: Imperial College London/Tom Whipps

13 Side 13 Akkreditering og ekstern Side 13 kvalitetssikring Intern kvalitetssikring i internationalt af hele uddannelser perspektiv Timing mellem processer Imperial College London tilstræber, at den interne uddannelsesevaluering finder sted, 6-12 måneder efter, at uddannelsen har gennemgået en ekstern akkreditering. I praksis går der ofte måneder mellem de to kvalitetssikringsforløb. Der er en række fordele forbundet med, at den interne uddannelsesevaluering bliver gennemført kort tid efter den eksterne akkreditering. Først og fremmest sparer det både tid og ressourcer. En stor dokumentationen til brug for den interne uddannelsesevaluering findes i forvejen fra forberedelsen til akkrediteringen. I de fleste tilfælde skal dokumenterne blot findes frem igen eller opdateres i mindre grad, fortæller uddannelsesledere fra universitetet. Hvis der gik flere år mellem de to processer, ville man på de fleste punkter være nødt til at starte forfra med papirarbejdet, siger Angus MacKinnon, direktør for undergraduate-uddannelser på fysikinstituttet. Derudover giver timingen mulighed for, at panelet ved den interne uddannelsesevaluering kan fokusere på de kritikpunkter, der blev afdækket ved akkrediteringen. Panelet kan altså undersøge, om uddannelsen har taget skridt i retning af en løsning på problemerne. På baggrund af resultatet af akkrediteringen fastlægger den relevante studiekomité i samarbejde med universitetets kvalitetsenhed og prorektor for uddannelse relevante fokuspunkter for den interne evaluering. Forskellige procedurer På Imperial College London findes forskellige procedurer for uddannelsesevaluering afhængig af uddannelsesniveauet, og hvorvidt uddannelsen er akkrediteret eller ej. I denne publikation fokuseres på Imperial College Londons akkrediterede uddannelser på undergraduate-niveau (svarende til bachelorniveau samt enkelte kandidatgrader inden for det teknisknaturvidenskabelige område - fx ingeniør-, fysik- og matematikuddannelser). Samspil mellem uddannelsesevaluering og akkreditering Tidligere blev den periodiske uddannelsesevaluering overvejende betragtet som spild af tid, siger Angus MacKinnon og Peter Cheung. De beskriver begge et tjeklistesystem, der mest var en letvægtsversion af den nyligt gennemførte akkrediteringsproces Men i fik universitetet sit nuværende system, som har større fokus på udvikling af uddannelserne. Og det kan mærkes. Med det nye system komplimenterer de to processer hinanden. Med en positiv akkreditering som rygstød ved vi, at de overordnede rammer for uddannelsen er i orden. Det giver os mulighed for at fokusere den interne uddannelsesevaluering på udvikling, på øget effektivitet og studieoplevelsen for de studerende, siger Peter Cheung. Angus MacKinnon fremhæver, at de interne evalueringer ikke i samme grad som akkredi- Engelske eksempler på uddannelsesevaluering Det er institutlederens ansvar, at der er iværksat tiltag eller sket udvikling i forhold til de punkter, hvor der er rejst kritik ved akkrediteringen. Også universitetsledelsen lægger stor vægt på, at der skal kunne konstateres en udvikling fra akkrediteringen til den interne uddannelsesevaluering. Den største svaghed ved systemet er ifølge Debra Humphries, prorektor for uddannelse på Imperial College London, at balancere evalueringerne med den tid, det tager at iværksætte nye tiltag. Vi skal altid være opmærksomme på, at det kan være svært at nå at implementere tiltag, der skal imødegå identificerede problemstillinger, og måle resultaterne, før en ny evaluering starter, siger Debra Humphries. Danmarks Akkrediteringsinstitution har interviewet uddannelsesledere og indhentet information fra følgende institutter, som har gennemført evalueringsprocessen inden for de seneste år: Undergraduate-uddannelser inden for Electrical and Electronic Engineering og Information Systems Engineering - Department of Electrical and Electronic Engineering - Intern periodisk evaluering i 2003 og 2010 Undergraduate-uddannelser inden for Physics and Musical Performance, Physics og Physics with Theoretical Physics - Department of Physics - Intern periodisk evaluering i 2004 og 2011

14 Side 14 Akkreditering og ekstern Side kvalitetssikring 14 Danmarks i et Akkrediteringsinstitution internationalt perspektiv teringer betragtes som et kontrolredskab. Også Peter Cheung mener, at de interne periodiske evalueringer primært bliver set som et redskab til udvikling. Lad os være ærlige. Selvfølgelig vil man vise sig frem fra sin bedste side ved en akkreditering. Men ved de periodiske uddannelsesevalueringer kan vi være meget mere åbne lægge problemerne frem og søge efter løsningerne. Her er fokus helt klart på udvikling, siger Peter Cheung. Primært interne paneler Evalueringspanelerne består af en intern formand fra et andet fakultet på Imperial College London og to andre interne repræsentanter, der typisk er fra samme fakultet som den uddannelse, der skal evalueres. Det sidste medlem af panelet er en ekstern assessor fra et andet britisk universitet. Det eksterne panelmedlem udvælges af prorektoren på baggrund af en liste, som fagmiljøet udarbejder. På den måde sikrer prorektoren, at der kommer højt estimerede personer i panelet. Samtidig kan kammerateri undgås ved at udvælge eksterne assessorer med begrænsede fællesflader med det institut, hvis uddannelser skal evalueres. Det primære formål med en ekstern person i panelet er ifølge Debra Humphries at sikre friske øjne og inspiration udefra. Panelet aflægger besøg på uddannelsen og mødes med uddannelsesledelsen, undervisere og studerende. Det er institutledelsen, der udvælger de studerende, der får mulighed for at deltage i et møde kun for dem og panelet. Her har de studerende mulighed for at fremkomme med deres meninger og betragtninger om uddannelsen. Aftagere er som hovedregel ikke repræsenteret i panelerne. God praksis er en central målsætning Et af de primære mål med den periodiske evaluering er at identificere god praksis og sørge for, at den spredes til resten af universitetet. God praksis kan dække over alle dele af en uddannelse. Det kan være en kommunikationsindsats, som når de studerendes introduktion til universitetet styrkes med en samlet håndbog med de mest nødvendige informationer om studiet, instituttet og universitetet. Eller det kan være særligt innovative tiltag eller undervisningsformer som eksempelvis at inddrage studerende fra et højere niveau i visse undervisnings- og vejledningssituationer i relation til studerende på et lavere niveau på uddannelsen. Ifølge prorektoren for uddannelse er bestræbelserne på at lokalisere og udbrede god praksis en af de største styrker ved den interne periodiske uddannelsesevaluering. Det er dog ikke altid lige let at implementere. Det er bestemt positivt, at der gøres så meget for at sprede god praksis, men ofte må man erkende, at det er vanskeligt at overføre fra et felt til et andet, siger Angus MacKinnon. Britisk kvalitetssikring af videregående uddannelsesinstitutioner The Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA) blev grundlagt i 1997 og dækker hele Storbritannien. Kerrneopgaven er at gennemføre reviews og rapportere om det akademiske niveau og indhold hos udbydere af videregående uddannelser samt om kvaliteten af de uddannelser, der udbydes. Organisationen er desuden ansvarlig for udarbejdelsen af The UK Quality Code. Dette kodeks bruges til at fastsætte og opretholde standarder for akademisk niveau og kvalitet på de videregående uddannelsesinstitutioner i Storbritannien. Endelig rådgiver QAA regeringen i sager, hvor uddannelsesinstitutioner ansøger om retten til at udstede akademiske titler og til eventuelt også at titulere institutionen som universitet. Den enkelte uddannelse akkrediteres som udgangspunkt ikke. Dog er der enkelte videregående uddannelser og titler (fx inden for medicin, arkitektur, odontologi (tandlægevidenskab), jura, ingeniørområdet og en række andre titler på det tekniske område), som skal akkrediteres af fagspecifikke organisationer, der akkrediterer og godkender uddannelsens indhold og de kompetencer, der fører til den akademiske titel.

15 Side 15 Akkreditering og ekstern Side 15 kvalitetssikring Intern kvalitetssikring i internationalt af hele uddannelser perspektiv Udbredelsen af god praksis sker, ved at panelet omfatter akademisk personale fra andre fakulteter og institutter på universitetet, som så efterfølgende kan tage de identificerede eksempler på god praksis med tilbage til deres institut. Derudover sker der en afrapportering til the Senate, hvor strategiske beslutninger for universitetet tages. Herfra kommunikeres eksemplerne på god praksis bredt ud til universitetet. Som eksempel på god praksis fremhæver Peter Cheung, hvordan instituttet har udviklet et forløb, hvor undergraduate-studerende bliver koblet på et forskningshold eller et forskningsprojekt hen over sommerferien. Derigennem får de studerende et konkret indblik i forskningen på instituttet. Denne praksis er efterfølgende blevet udbredt til mange andre institutter på universitetet. Kilder Baggrundsmateriale fra Imperial College London (procedurebeskrivelser, evalueringsrapporter m.m). Samtaler med følgende personer fra universitetet: Professor Debra Humphries, Pro Rector (Education). Professor Peter Cheung, Head of Department, Department of Electrical and Electronic Engineering Professor Angus MacKinnon, Director of Undergraduate Studies, Department of Physics

16 Side 16 Akkreditering og ekstern kvalitetssikring i et internationalt perspektiv Danmarks Akkrediteringsinstitution Bredgade København K Telefon:

Akkreditering - hvorfor og hvordan?

Akkreditering - hvorfor og hvordan? Læs om ekstern kvalitetssikring af uddannelser på universiteterne i Danmark. Akkreditering anno 2012 Side 2 Danske universitetsuddannelser skal være i verdensklasse. Danmark skal kunne imødekomme kravet

Læs mere

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA Træd i karakter VIA University College Notat Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapporten er et internt ledelses- og styringsinstrument med fokus på uddannelseskvalitet. Rapporten

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Att. sekretariatschef Rune Heiberg Hansen acedenmark@acedenmark.dk Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af:

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af: Oprettet: 140318 Senest rev.: 150126 J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP/MeO Behandlet / godkendt af: rektoratet 150121 Kvalitetssikring på DJM Institutionsakkreditering og kvalitetssikring

Læs mere

INSTITUTIONSAKKREDITERING L A R S D Ø V L I N G A N D E R S E N 1 6. 0 5. 1 3

INSTITUTIONSAKKREDITERING L A R S D Ø V L I N G A N D E R S E N 1 6. 0 5. 1 3 INSTITUTIONSAKKREDITERING L A R S D Ø V L I N G A N D E R S E N 1 6. 0 5. 1 3 Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner vedtaget af Folketinget i dag! Kvalitetssikring af videregående

Læs mere

Dialogmøde om nyt akkrediteringskoncept. 2. maj 2013

Dialogmøde om nyt akkrediteringskoncept. 2. maj 2013 Dialogmøde om nyt akkrediteringskoncept 2. maj 2013 Status Forslag til ny akkrediteringslov forventes vedtaget i maj Bekendtgørelse sendes herefter i høring Lov og bekendtgørelse forventes at træde i kraft

Læs mere

Høringssvar over harmonisering af regler vedrørende fællesuddannelser og udbud af uddannelser i udlandet.

Høringssvar over harmonisering af regler vedrørende fællesuddannelser og udbud af uddannelser i udlandet. Ref.: MC mc@uc-dk.dk +45 33 38 22 01 Uddannelses- og Forskningsministeriet Styrelsen for Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K Att. Trine Bolette Svensson 06. august 2014 Høringssvar over

Læs mere

Den forberedende fase STAR har et bredt kendskab til relevante kandidater, der kan fungere som studenterrepræsentation

Den forberedende fase STAR har et bredt kendskab til relevante kandidater, der kan fungere som studenterrepræsentation Notat STAR De Studerendes Akkrediteringsråd Opsamling på de studerendes rolle i institutionsakkreditering Forud for mødet den 28. maj 2014, bad Akkrediteringsinstitutionen (AI) studenterrepræsentanterne

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Principper for dimittenddialog og -monitorering

Principper for dimittenddialog og -monitorering Principper for dimittenddialog og -monitorering Formål Som led i Syddansk Universitets kvalitetspolitik gennemføres et systematisk og regelmæssig dimittendarbejde, der har til formål at indhente viden

Læs mere

Delpolitik for universitetspædagogik

Delpolitik for universitetspædagogik Godkendt i direktionen: 5. marts 2009 Senest opdateret: 25. marts 2011 Delpolitik for universitetspædagogik 1.0 Formål Formålet med denne delpolitik er at stimulere en professionalisering af uddannelsernes

Læs mere

Vejledning til institutionsakkreditering

Vejledning til institutionsakkreditering Vejledning til institutionsakkreditering Udkast af 25. april 2013 25. april 2013 Studiestræde 5 1455 København K Telefon 3392 6900 Telefax 3392 6901 E-post acedenmark@acedenmark.dk Netsted www.acedenmark.dk

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ved Professionshøjskolen University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-506/MA

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Vejledning om institutionsakkreditering

Vejledning om institutionsakkreditering Vejledning om institutionsakkreditering 1. juli 2013 Side 1/31 Indhold DEL1. RAMME OG FORMÅL 1. Hvorfor institutionsakkreditering?... 3 2. Om denne vejledning... 4 DEL 2. SELVEVALUERINGSRAPPORT 3. Selvevalueringsrapporten...

Læs mere

SOMMERMAGASIN. TEMA: Formidling af erfaringer og resultater af akkreditering i Danmark. TEMA: Erfaringer med institutionsakkreditering.

SOMMERMAGASIN. TEMA: Formidling af erfaringer og resultater af akkreditering i Danmark. TEMA: Erfaringer med institutionsakkreditering. TEMA: Erfaringer med institutionsakkreditering og -evaluering i Norge og Holland TEMA: Formidling af erfaringer og resultater af akkreditering i Danmark ACE Denmarks SOMMERMAGASIN ACE Denmarks Sommermagasin

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Projektbeskrivelse. Universiteternes tiltag til en differentieret studentergruppe

Projektbeskrivelse. Universiteternes tiltag til en differentieret studentergruppe Projektbeskrivelse Universiteternes tiltag til en differentieret studentergruppe I denne undersøgelse sætter EVA fokus på, hvilke erfaringer danske og udenlandske universiteter har med at håndtere de udfordringer,

Læs mere

OECD s evaluering af det danske universitetssystem

OECD s evaluering af det danske universitetssystem OECD s evaluering af det danske universitetssystem Notatet giver en gennemgang af OECD-ekspertpanelets anbefalinger inden for de forskellige temaer. National strategi samt universiteternes formålsparagraf

Læs mere

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./.

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår.

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår. Kvalitetssikringssystem for Fredericia Gymnasium Kvalitetssikringssystemet Kvalitetssikringssystemet på Fredericia Gymnasium skal sikre gode resultater og fortsat skoleudvikling. Det indebærer, at mange

Læs mere

345973.140110 Kvalitetssystem for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler.docx 1/9

345973.140110 Kvalitetssystem for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler.docx 1/9 Kvalitetssystem for Området for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Området for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler har formuleret et kvalitetssystem bestående af lokal kvalitetspolitik og

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0087/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium 1. Organisering af Silkeborg Gymnasium Skolens ledelse består af rektor og fem uddannelseschefer. Rektor varetager den overordnede ledelse og er ansvarlig

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje I henhold til Københavns Universitets bestyrelses beslutning af 15. december 2011 om oprettelse af uddannelsesråd på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet etableres

Læs mere

Inspirationskatalog. Introduktion

Inspirationskatalog. Introduktion Inspirationskatalog Introduktion Inspirations kataloget er udarbejdet på baggrund af de statsfinansierede praksisnære innovationsprojekter. Rammen for de praksisnære innovationsprojekter er sat op omkring,

Læs mere

Integreret kvalitetsudvikling af uddannelser. Syddansk Universitet

Integreret kvalitetsudvikling af uddannelser. Syddansk Universitet Integreret kvalitetsudvikling af uddannelser Syddansk Universitet Udviklingsprocessen 2004: Ledelsen besluttede at gennemføre en ekstern audit af uddannelsesområdet på SDU med EVA som operatør 2005: Den

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

ACE Denmark - en faglig operatør

ACE Denmark - en faglig operatør Læs om hvordan ACE Denmark styrker kvaliteten på de danske universitetsuddannelser. ACE Denmark - den faglige operatør Side 2 ACE Denmark har til huse i det gamle universitetskvarter i hjertet af København.

Læs mere

Evalueringsguide. Fase 1: Opstart af evalueringsindsats Indledningsvis kan man med fordel stille følgende spørgsmål til projektet:

Evalueringsguide. Fase 1: Opstart af evalueringsindsats Indledningsvis kan man med fordel stille følgende spørgsmål til projektet: Evalueringsguide Denne guide er udarbejdet af Region Sjælland, Regional Udvikling, som inspiration til at evaluere og effektmåle projekter gennemført med tilskud fra de regionale udviklingsmidler. Evalueringsguiden

Læs mere

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 Side 1/10 Indhold 1. Forord 2. Hvad er audit? 3. Hvor ofte skal auditor gennemføre audit og med hvilken funktion? 4. Rollen som auditor 5. Planlægning Indkaldelse

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Økonomisk Ledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om 09-0388 - BORA - 18.06.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Høringssvar til certificeringsbekendtgørelsen med bilag og til bekendtgørelse om diplomuddannelse i ledelse FTF har en

Læs mere

Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole

Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole MARS Uddannelseskvalitet på Syddansk Erhvervsskole Selvevaluering KVU/MVU leder Revideret version juni 2009 Overblik over udsagn leder og lærer Udsagnene til ledere og til lærere omhandler i vidt omfang

Læs mere

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende 1. Definitioner 2. Generelt 3. Information i forbindelse med studievalg 4. Partnere og agenter 5. Adgangskrav 6.

Læs mere

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013 Kvalitetssikringssystem Sønderborg Statsskole Aug. 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sønderborg Statsskole - profil... 3 2.1 Organisering af skolen...4 3. Skoleevaluering...5 3.1. Gennemgående

Læs mere

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at:

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at: Kvalitetssystem Dette dokument beskriver Erhvervsakademi Aarhus kvalitetssystem. Heri beskrives kvalitetssikringen og kvalitetsudviklingen af vores uddannelser. 1. Formål Som det fremgår af erhvervsakademiets

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger

Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger 2 Akkreditering i Kriminalforsorgen en vejledning til ansøger Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Evalueringsenheden

Læs mere

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Holbæk den 20. august 2014 Notat med HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Indhold INDLEDNING... 2 KONKLUSION... 3 KOMPETENCER... 4 MÅLGRUPPE OG FAGLIGHED... 5 KOMMUNIKATION... 6 INDLEDNING Bostedet Tornhøj

Læs mere

Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis

Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis af Eva Damsgaard og Andreas Granhof Juhl, 2007 (c) Indledning

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-536/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Akkrediteringsrapport 2014 SUPPLERENDE AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUDSSTED UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner Code of Conduct for danske videregående uddannelsinstitutioner i Undervisningsministeriets regi Dansk udgave 31.05.10 Code of Conduct Page 1 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Baggrund... 3 3.

Læs mere

Kvalitet og relevans to uadskillelige størrelser? Jens Dolin

Kvalitet og relevans to uadskillelige størrelser? Jens Dolin Kvalitet og relevans to uadskillelige størrelser? Jens Dolin Workshop outline Formålet med workshoppen: At få et overblik over problematikken og komme med nogle konkrete bud på kvalitets- og relevansindikatorer.

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Ole Faaborg og Henriette Eduardsen Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk heed@noea.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5 Kommissorium Evaluering af den internationale dimension i folkeskolen Lærerne i folkeskolen har gennem mange år haft til opgave at undervise i internationale forhold. Det er sket med udgangspunkt i gældende

Læs mere

Der bliver arbejdet målbevidst med de studerendes faglighed, deltagelse i undervisningen og involvering i skolens aktiviteter.

Der bliver arbejdet målbevidst med de studerendes faglighed, deltagelse i undervisningen og involvering i skolens aktiviteter. Opdateret: Juni 2008 Internationale studerende på Roskilde Handelsskole le Formål Hovedformålet med optaget af de internationale studerende er at give de studerende en engelsksproget uddannelse på samme

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge.

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Notat Dato 4. oktober 2013 Pma ESDH-sag: Side 1 af 6 DS forslag vedr. Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Socialstyrelsen har i perioden april til oktober 2013 gennemført

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

KEA. Kvalitetssikring og udvikling 2010-2013

KEA. Kvalitetssikring og udvikling 2010-2013 KEA Kvalitetssikring og udvikling 2010-2013 Baggrund KEAs strategi for kvalitetssikring og udvikling er en integreret del af KEAs overordnede strategi. I perioden 2010-2013 er fokusområderne i strategien

Læs mere

Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser. - en vejledning

Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser. - en vejledning Systematisk arbejde med trivselsundersøgelser - en vejledning Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Tidsmæssig ramme... 4 Trin i evalueringsprocessen... 5 Trin 1: Dataindsamling... 5 Trin 2: Analyse... 5

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

MASTERUDDANNELSE I IDRÆT OG VELFÆRD

MASTERUDDANNELSE I IDRÆT OG VELFÆRD Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2014 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING MASTERUDDANNELSE I IDRÆT OG VELFÆRD KØBENHAVNS UNIVERSITET Masteruddannelsen i idræt og velfærd, Københavns

Læs mere

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1 FKB-Kredsmøde Katastrofe- og Side 1 Agenda Hvad er status på Katastrofe og og hvor langt er vi nået? Uddannelsessystemet Forskellige typer af efteruddannelsesmuligheder Side 2 Uddannelsens forløb Side

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser. Vejledende udtalelser til brug for Udlændingeservices afgørelser om opholdstilladelse

Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser. Vejledende udtalelser til brug for Udlændingeservices afgørelser om opholdstilladelse Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser på statslige institutioner Vejledende udtalelser til brug for Udlændingeservices afgørelser om opholdstilladelse Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Sprogpolitik for RUC

Sprogpolitik for RUC ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Rektoratet Notat Sprogpolitik for RUC DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 11. januar 2006/HTJ 2006-00-015/0001 I Roskilde Universitetscenters strategiplan for 2005-2010 fastslås det

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Professionshøjskolen Via University College Att.: Mette Lyager. Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk

Professionshøjskolen Via University College Att.: Mette Lyager. Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk ACE Denmark Professionshøjskolen Via Att.: Mette Lyager Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk Akkreditering af nyt udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration Akkrediteringsrådet

Læs mere