Lokalplan nr for et område mellem Gammel Kongevej, Bülowsvej, Thorvaldsensvej og H.C. Ørsteds Vej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 108. for et område mellem Gammel Kongevej, Bülowsvej, Thorvaldsensvej og H.C. Ørsteds Vej"

Transkript

1 Lokalplan nr. 108 for et område mellem Gammel Kongevej, Bülowsvej, Thorvaldsensvej og H.C. Ørsteds Vej September 2000

2 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området mellem Gammel Kongevej, Bülowsvej, Thorvaldsensvej og H. C. Ørsteds Vej til boligformål (etageboligbebyggelse og villabebyggelse), samt offentlige formål (undervisning og daginstitutioner). Det er hensigten med lokalplanen at modernisere planbestemmelserne samtidig med at de ajourføres i overensstemmelse med den gældende kommuneplan og de aktuelle forhold i området. Lokalplanen skal desuden medvirke til at fastholde områdets nuværende karakter ved bevaringsbestemmelser for villakvarteret og dets bebyggelse samt gennem udpegning af bevaringsværdige bygninger i etageboligområdet. De udpegede bygninger i etageboligområdet er vist på kortbilaget, og omfatter bygninger, der i Kommuneatlas for Frederiksberg har fået bevaringsværdi fra 1 til og med 4, indenfor en skala fra 1 til 9 med 1 som højeste bevaringsværdi. Der må ikke foretages nedrivning at den eksisterende villabebyggelse og de udpegede bevaringsværdige bygninger, ligesom bygningsændringer at facader, tage og vinduer m.v. kun må finde sted, såfremt husene og områdets hidtidige karakter opretholdes. Ved konkrete ændringer af bebyggelsen i villaområdet skal det tilstræbes, at bygningerne får en sådan ydre udformning, at den tilnærmer sig den oprindelige arkitektur og i øvrigt harmonerer med villaområdets hidtidige karakter. Lokalplanområdet opdeles i 4 underområder. Område I udlægges til etageboligbebyggelse og område II til villabebyggelse. Område III, der omfatter ejendommene Kastanievej 2-4 og 3 samt Bülowsvej 14 A-B, udlægges til offentlige formål som hidtil i form af undervisningsformål samt daginstitutioner og lignende. Område IV, der omfatter ejendommene Bülowsvej og Amalievej 5 udlægges til offentlige formål i form af daginstitutioner og lignende formål. I de områder, der er udlagt til etageboligbebyggelse, må der ikke opføres større nybyggeri, før der er tilvejebragt en supplerende lokalplan med nærmere retningslinier. På ejendommene langs Gammel Kongevej og H. C. ørsteds Vej åbnes der mulighed for etablering af butiks- og kontorvirksomhed. I villaområdet åbnes der mulighed for efter nabohøring at indrette børne- og ungdomsinstitutioner herunder ungdoms- og kollegieboliger, samt syge- og plejehjem. Det er en forudsætning, at indretning af offentlige institutioner højst må udgøre ca. 5 % af samtlige parceller i området. Lokalplanen åbner i etageboligområdet generelt mulighed for indretning af børne- og ungdomsinstitutioner herunder ungdoms- og kollegieboliger, samt syge- og plejehjem, når det er foreneligt med områdets anvendelse til boliger. I villaområdet åbnes der mulighed for i forbindelse med egen bolig af lejlighedsindehaveren uden medhjælp at indrette liberale erhverv såsom kontor, advokat, arkitekt, ingeniør, læge, klinikker o. lign, samt kunstnerisk udøvelse. Der kan efter særlig ansøgning og nabohøring tillades op til 4 beskæftigede inkl., ejer mv. pr. ejendom. Erhvervsdelen må dog højst udgøre 25 % at boligen og må kun indrettes under forudsætning af, at der samtidig opretholdes en bolig i ejendommen på mindst 120 m 2 for virksomhedens ejer. I villaområdet skal præget at villakvarter med for- og baghaver og beplantning bibeholdes. 2

3 2. Forholdet til den øvrige planlægning Lokalplanområdet er i dag omfattet at Byplanvedtægt nr. 1 med tillæg, byplanvedtægt nr. 18 samt lokalplan nr. 4. Disse planer indeholder imidlertid ikke nærmere bestemmelser om bevaring af bebyggelsen, og der er ikke åbnet mulighed for indretning af institutioner eller liberale erhverv i villaområdet. Planerne ophæves for området og erstattes at nærværende lokalplan. Ifølge kommuneplan 1997 er området i rammerne for lokalplanlægning udlagt til etageboligbebyggelse, villabebyggelse og offentlige formål. Samtidig er det i kommuneplanen som mål fastlagt, at der i villaområderne øst for Fasanvejs linien åbnes mulighed for, at der kan indrettes såvel institutioner som liberale erhverv, under forudsætning af at præget at villakvarter bibeholdes. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen. 3. Lokalplanens retsvirkninger Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet at planen, kun anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser, (jf. planlægningslovens 18). Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan dog fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører således ikke, at den eksisterende lovlige anvendelse, der måtte stride mod planens bestemmelser, skal bringes til ophør. Hvis kommunalbestyrelsen i henhold til lokalplanen nægter tilladelse til, at en bebyggelse nedrives, kan ejeren ifølge planlovens 49 forlange ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning, dog kun hvis der er et væsentligt misforhold mellem ejendommens afkastningsgrad og afkastningsgraden for ejendomme med en lignende beliggenhed og benyttelse. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser at lokalplanens bestemmelser under forudsætning at, at det ikke ændrer områdets karakter. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse at en ny lokalplan. Ejerne af de ejendomme, der ifølge lokalplanen er udlagt til offentlige formål, kan under visse forudsætninger kræve ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning (jf. planlægningslovens 48). I det omfang eksisterende servitutter tinglyst på tidspunktet for lokalplanforslagets fremsættelse ikke er i strid med eller unødigt hindrende for lokalplanens formål og gennemførelse er disse servitutter fortsat gældende. ********** 3

4 LOKALPLAN NR. 108 for et område i Frederiksberg Kommune mellem Gammel Kongevej, Bülowsvej, Thorvaldsensvej og H. C. Ørsteds Vej. I henhold ti] lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 551 at 28. juni 1999, fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte område: AFSNIT 1. FORMÅL Lokalplanens formål er at modernisere områdets planbestemmelser samtidig med at de ajourføres i forhold til den gældende kommuneplan og de aktuelle forhold i området. Lokalplanen udlægger fortsat området til etageboligbebyggelse, villabebyggelse samt offentlige formål, og skal medvirke til at fastholde områdets nuværende karakter gennem udpegning at bevaringsværdige bygninger i etageboligområdet, samt sikre, at den eksisterende villabebyggelse bevares og præget at villakvarter bibeholdes. Der åbnes generelt mulighed for i etageboligområdet indretning at børne- og ungdomsinstitutioner herunder ungdoms- og kollegieboliger, samt syge- og plejehjem, når det er foreneligt med områdets anvendelse til boliger. I villaområdet åbnes der mulighed for at indrette børne- og ungdomsinstitutioner herunder ungdoms- og kollegieboliger, samt syge- og plejehjem. De offentlige institutioner må dog højst udgøre ca. 5 % at samtlige parceller i området. I villaområdet åbnes der desuden mulighed for i forbindelse med egen bolig af lejlighedsindehaveren uden medhjælp at etablere liberale erhverv. Der kan efter særlig ansøgning og nabohøring tillades op til 4 beskæftigede inkl., ejer mv. pr. ejendom. Erhvervsdelen må dog højst udgøre 25 % at boligen og under forudsætning af, at der samtidig opretholdes en bolig i bebyggelsen og præget at villakvarter opretholdes. AFSNIT 2. OMRÅDETS AFGRÆNSNING 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag og omfatterfølgende ejendomme, matrikelnumrene og herunder opdelte ejerlejligheder: 21a, 21b, 21c, 21d, 21f, 21g, 21h, 21i, 21k, 21l,21o, 21p, 21q,21r, 21t, 21u, 21v, 21x, 21y, 21z, 21ø, 21aa, 21ab, 21ac, 21ad, 21ae, 21af, 21ag, 21ah, 21ak, 21al, 21am, 21an, 21ar, 21as, 21aq, 21au, 21ax, 21ay, 21az, 21aæ, 21aø, 21ba, 21bb, 21bc, 21be, 21bf, 21bg, 21bh, 21bi, 21bk, 21bl, 21bn, 21bo, 21bp, 21bq, 21bs, 21bt, 21bu, 21bv, 21by 21bz, 21bæ, 21bø, 21cb, 21cc, 2lcd, 21cf, 21cg, 21ch, 21ck, 21cl, 21cm, 21cn, 21co, 21cp, 21cq, 21cr, 21cs, 21ct, 21cu, 21cv, 21cæ, 21cø, 21db, 21dc, 21df, 21dg, 21di, 21dk, 21dl, 21dm, 21dn, 21dp, 21dq, 21dr, 21ds, 21dt, 21du, 21dv, 21dy, 21dz, 21dæ, 21dø, 21ea, 21eb, 21eg, 21eh, 21ek, 21el, 21en, 21ep, 21er, 21es, 21et, 21eu, 21ev, 21ex, 21ez, 21fa, 21fb, 21fc, 21fh, 21fi, 21fk, 21fp, 21fq, 21fr, 21fs, 21ft, 21fv, 21fx, 21fy, 21fz, 21fæ, 21fø, 21gc, 21gf, 21gg, 21gi og 21gh, Frederiksberg, samt alle parceller og ejerlejligheder, der efter den 21. januar 2000 udstykkes og opdeles fra disse. 2.2 Lokalplanens område underdeles i område I til etageboligbebyggelse, område II til villabebyggelse og område III og IV til offentlige formål, som vist på vedhæftede kortbilag. 4

5 AFSNIT 3. OMRÅDETS ANVENDELSE 3.1 Område I, etageboligbyggelse generelt Området må med nedenstående undtagelser kun anvendes til boligformål i form at helårsbeboelse. Bebyggelse i området må kun anvendes til beboelse i selvstændige lejligheder og må ikke anvendes til nogen form for erhverv, herunder til hotel, pensionat, klublejligheder eller lignende Uanset bestemmelsen i afsnit må i en lejlighed et enkelt værelse, som tillige tjener beboelsesformål, at lejlighedsindehaveren uden medhjælp anvendes til erhverv, som ikke består i en produktionsvirksomhed eller er led i en sådan eller kræver lager. Endvidere må en mindre del af en lejlighed udlejes til logerende Kældre må kun benyttes til fælles formål for bygningens beboere, parkering, pulterrum og lignende samt til rum, som er nødvendige for selve bygningens funktion Ubebyggede arealer må kun benyttes til opholdsareal for beboerne og til parkerings- og adgangsareal for disse samt kunder, besøgende, leverandører m.v Efter kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse kan der indrettes børne- og ungdomsinstitutioner herunder ungdoms- og kollegieboliger, samt syge- og plejehjem, der efter kommunalbestyrelsens vurdering er forenelige med områdets anvendelse til boliger Efter kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse kan der etableres mindre offentlige anlæg, som f.eks. grønne småtorve, legepladser, parkeringspladser og lignende. 3.2 Område I, etageboligbebyggelse langs de mere befærdede veje På ejendommene ved krydset Gammel Kongevej/H. C. Ørsteds Vej, omfattende matr. nr. 21db, 21dc og 21dø, må de to nederste etager i bebyggelsen langs vejen benyttes til butiks- og kontorvirksomhed og beboelse at enhver art. De øvrige etager må benyttes til kontorvirksomhed og beboelse at enhver art På de øvrige ejendomme langs Gammel Kongevej og H. C. Ørsteds Vej må de to nederste etager i bebyggelsen langs vejen benyttes til butiks- og kontorvirksomhed og beboelse at enhver art. Stk. 2. De øvrige etager må kun benyttes til beboelse som anført under afsnit 3.1. samt til pensionat og klublejligheder. Endvidere kan der i de enkelte beboelseslejligheder at lejlighedens indehaver udøves sådanne erhverv, der efter kommunalbestyrelsens skøn almindeligvis udøves i beboelseslejligheder, herunder de såkaldte liberale erhverv (virksomhed som advokat, arkitekt, ingeniør, læge og lignende), når der opretholdes en beboelse på mindst 3 værelser, omfattende mindst 2/3 af lejlighedens areal, ekskl. trapper m.v Eventuelle kælderetager må foruden til det under afsnit angivne formål kun anvendes til lager for forretningsvirksomhed i samme ejendom. FODNOTE: Opmærksomheden henledes på lokalplan nr. 65 fra 1989, der sikrer stueetagen langs Gammel Kongevej til overvejende butiksformål. 3.3 Område II, villabebyggelse Området må med nedenstående undtagelser kun anvendes til boligformål i form at helårsbeboelse. 5

6 3.3.2 Garager og andre udhuse må kun benyttes til fælles formål for bygningens beboere, parkering, pulterrum og lignende samt til rum, som er nødvendige for selve bygningens funktion Uanset bestemmelsen i afsnit kan der efter kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse i forbindelse med egen bolig at lejlighedsindehaveren uden medhjælp indrettes liberale erhverv såsom kontor, advokat, arkitekt, ingeniør, læge, klinikker o. lign, samt kunstnerisk udøvelse. Der kan efter særlig ansøgning og nabohøring tillades op til 4 beskæftigede inkl., ejer mv. pr. ejendom. Erhvervsdelen må dog højst udgøre 25 % af boligen og må kun indrettes under forudsætning af, at der opretholdes en bolig i ejendommen på mindst 120 m 2 for virksomhedens ejer Uanset bestemmelsen i afsnit kan der efter kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse indrettes børne- og ungdomsinstitutioner herunder ungdoms- og kollegieboliger, samt syge- og plejehjem, der efter kommunalbestyrelsens vurdering er forenelige med områdets anvendelse til boliger. Ved indretning af offentlige institutioner i villaområdet må disse højst udgøre ca., 5 % af samtlige parceller i området Ved indretning at villaer til de i afsnit og nævnte formål er det en forudsætning, at præget at villakvarter med for- og baghaver, beplantning m.v. bibeholdes, at der ikke indrettes parkering i betydeligt omfang på de enkelte ejendomme, og at det ikke medfører væsentlig øget trafikbelastning at området Ved indretning at villaer til de i afsnit og nævnte formål skal de respektive Grundejerlag i forbindelse med nabohøring i området høres, inden kommunalbestyrelsens godkendelse. 3.4 Område III, offentlige formål Området omfattende matr. nr. 21aq, 21au, 21ax, 21fp, 21fq og 21ft må kun anvendes til undervisningsformål og funktioner i forbindelse hermed, samt til daginstitutioner og lignende formål. 3.5 Område IV, offentlige formål Områderne omfattende matr. nr. 21ad, 21cc og 21fb må kun anvendes til offentlige formål i form at daginstitutioner og andre offentlige funktioner. 4.1 Generelt AFSNIT 4. OMBÅDETS BEBYGGELSE Opførelse af større nybebyggelse i område I udlagt til etageboligbebyggelse må ikke finde sted, før der er fastsat nærmere bestemmelser herom i en supplerende lokalplan Område II, der er udlagt til villabebyggelse, skal bevares og opretholdes i overensstemmelse med dets hidtidige karakter som villaområde med hensyn til bebyggelse, ubebyggede arealer, grundstørrelser og beplantning, bortset fra mindre tilbygninger som garager, carporte, udhuse og lignende småbygninger Område III og IV, der er udlagt til offentlige formål, skal bevares og opretholdes i overensstemmelse med dets hidtidige karakter med hensyn til bebyggelse og ubebyggede arealers anlæg og beplantning De på kortbilaget i område I (etageboligbebyggelse) angivne bevaringsværdige bygninger, samt eksisterende bebyggelse i område III og IV (offentlige formål) skal bevares og må ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse nedrives, ombygges eller på anden 6

7 måde ændres, dog undtaget indvendig ombygning som ikke ændrer bebyggelsens ydre karakter. Ved konstruktive ændringer af eksisterende bygninger, ved ændret facadeudformning samt ved udskiftning af tag, vinduer og døre skal det tilstræbes, at bygningen får en sådan ydre udformning, at den hidtidige karakter fastholdes I det på kortbilaget angivne område II (villabebyggelse) skal den eksisterende villabebyggelse med undtagelse at udhuse, garager, carporte, skure og lignende bevares, og må ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse nedrives, ombygges eller på anden måde ændres, dog undtaget indvendig ombygning, som ikke ændrer bebyggelsens ydre karakter. Ved konstruktive ændringer at eksisterende bebyggelse, ved ændret facadeudformning samt ved udskiftning at tag, vinduer, yderdøre og lignende skal det tilstræbes, at bygninger får en sådan ydre udformning, at den tilnærmer sig den oprindelige arkitektur og i øvrigt harmonerer med villaområdets hidtidige karakter. 4.2 Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsesprocenten må i område I (etageboligbebyggelse) ikke overstige 110. I område II (villabebyggelse) må bebyggelsesprocenten ikke overstige 40. I område III (offentlige formål, undervisning) må bebyggelsesprocenten ikke overstige 70. I område IV (offentlige formål, daginstitution) må bebyggelsesprocenten ikke overstige Ny bebyggelse i område II (villabebyggelse) skal placeres mindst 5,0 meter fra nuværende vejskel, dog må karnapper og lignende med en største bredde på 3,5 meter placeres i en afstand at 3,75 meter fra vejskel Udhuse, garager, carporte og lignende må ikke opføres uden kommunalbestyrelsens tilladelse. 4.3 Bebyggelsens højde Bebyggelsens højde må i område I (etageboligbebyggelse) ikke overstige 6 etager. I område II (villabebyggelse), og i område III og IV (offentlige formål), må bebyggelse dog ikke opføres med mere end 2 etager. 4.4 Opholdsarealer Der skal for nybebyggelse til boligformål udlægges et opholdsareal på mindst 50% at boligbruttoetagearealet, og 10% at bruttoetagearealet til erhverv. 4.5 Parkeringsarealer Der skal til boligformål udlægges én parkeringsplads pr. 150 m 2 boligbruttoetageareal, og én parkeringsplads pr. 50 m 2 bruttoetageareal til erhverv. Til offentlige institutioner skal der udlægges én parkeringsplads pr. 150 m 2 bruttoetageareal. AFSNIT 5. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 5.1 Til udvendige bygningssider samt tagflader må ikke anvendes materialer, som efter kommunalbestyrelsens skøn virker skæmmende og som medfører generende reflekser. Bygningernes materialer, udformning, farver og øvrige ydre fremtræden skal være sam- 7

8 stemmende med omgivelserne og områdets karakter, og skal godkendes at kommunalbestyrelsen. 5.2 Skiltning og reklamering skal tilpasses bygningens arkitektoniske udtryk og må kun finde sted med kommunalbestyrelsens tilladelse i det enkelte tilfælde. 5.3 Opsætning af større radio- og TV-antenner, herunder parabolantenner, som efter kommunalbestyrelsens skøn virker skæmmende for området, må ikke finde sted. AFSNIT 6. UBEBYGGEDE AREALER 6.1 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende. 6.2 I område II (villabebyggelse) og område III og IV (offentlige formål) skal forhaver og beplantning m.v. mod vej opretholdes i overensstemmelse med den hidtidige karakter, således at det grønne præg af villakvarter bibeholdes. 6.3 Træer, der er mere end 25 år gamle, må ikke fældes eller beskæres uden kommunalbestyrelsens tilladelse. AFSNIT 7. VARMEFORSYNING Ny bebyggelse må ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg efter kommunalbestyrelsens anvisning. AFSNIT 8. FORANSTALTNINGER MOD STØJ Ved nybebyggelse og facaderenovering skal der træffes sådanne foranstaltninger mod trafikstøj fra Gammel Kongevej, Bülowsvej, Thorvaldsensvej og H. C. Ørsteds Vej, f.eks. ved anvendelse af lydruder, således at det indendørs støjniveau ikke overstiger 30 db(a) i beboelses- og opholdsrum. AFSNIT 9. TRANSFORMERSTATIONER OG ANDRE FORSYNINGSANLÆG Bestemmelserne i nærværende lokalplan er ikke til hinder for etablering af de for området fornødne transformerstationer og andre forsyningsanlæg m.v. Disse skal ved materialevalg og udformning søges tilpasset områdets karakter. AFSNIT 10. OPHÆVELSE AF BYPLANVEDTÆGT OG LOKALPLAN Byplanvedtægt nr. 1, tinglyst den 23. august 1941 og tillæg til byplanvedtægt, tinglyst den 12. januar 1968, ophæves for de af nærværende lokalplan omfattede ejendomme. Byplanvedtægt nr. 18, tinglyst den 17. februar 1966, ophæves for de af nærværende lokalplan omfattede ejendomme, matr. nr. 21bg, 21ct, 21cu, 21cv, og 21dn. Lokalplan nr. 4, tinglyst den 27. juli 1978, ophæves for de af nærværende lokalplan omfattede ejendomme, matr. nr. 21aq, 21au, 21ax, 21fp, 21fq og 21ft. Idet omfang eksisterende servitutter tinglyst på tidspunktet for lokalplanforslagets fremsættelse ikke er i strid med eller unødigt hindrende for lokalplanens formål og gennemførelse er disse servitutter fortsat gældende. 8

9 I henhold til 27 i lov om planlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt. Frederiksberg Kommunalbestyrelse, den 21. august John Winther Borgmester / Torben Nøhr Teknisk direktør Nærværende lokalplan begæres herved i henhold til 31, stk. 2, i lov om planlægning tinglyst på samtlige de af lokalplanen, jf. afsnit 2, omfattede ejendomme. Samtidig begæres følgende byplanvedtægter og lokalplaner aflyst: Byplanvedtægt nr. 1, tinglyst den 23. august 1941 og tillæg til byplanvedtægt, tinglyst den 12. januar 1968, ophæves for de at nærværende lokalplan omfattede ejendomme. Byplanvedtægt nr. 18, tinglyst den 17. februar 1966, ophæves for de at nærværende lokalplan omfattede ejendomme, matr. nr. 21bg, 21ct, 21cu, 21cv, og 21dn. Lokalplan nr. 4, tinglyst den 27. juli 1978, ophæves for de at nærværende lokalplan omfattede ejendomme, matr. nr. 21aq, 21au, 21ax, 21fp, 21fq og 21ft. Frederiksberg Kommune, Teknisk Direktorat, den 5. september 2000 Torben Nøhr Teknisk direktør / Per Hard Poulsen Vicedirektør Retten på Frederiksberg Indført den Lyst under nr Merete Smedegaard 9

10 10

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have Lokalplan nr. 106 for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have November 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området mellem Virginiavej, Andebakkesti og

Læs mere

Lokalplan nr. 83. for et område mellem Smallegade og Howitzvej øst for Ved Andebakken

Lokalplan nr. 83. for et område mellem Smallegade og Howitzvej øst for Ved Andebakken Lokalplan nr. 83 for et område mellem Smallegade og Howitzvej øst for Ved Andebakken Februar 1995 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at sikre området til boligformål med de nedennævnte

Læs mere

Lokalplan nr. 149. for Holger Danskes Vej 32-40

Lokalplan nr. 149. for Holger Danskes Vej 32-40 Lokalplan nr. 149 for Holger Danskes Vej 32-40 Kong Holg er D ansk e s Ve j Geor gs V ej Lokalplan nr. 149 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Plan- og Miljøafdelingen Rådhuset 2000

Læs mere

LOKALPLAN 225. for et område ved Hellerupvej, Kathrinevej og C.V.E. Knuths Vej

LOKALPLAN 225. for et område ved Hellerupvej, Kathrinevej og C.V.E. Knuths Vej LOKALPLAN 225 for et område ved Hellerupvej, Kathrinevej og C.V.E. Knuths Vej GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 225 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

Lokalplan nr. 112. for et område mellem Solbjergvej, Sylows Allé, Howitzvej og Jernbanestien

Lokalplan nr. 112. for et område mellem Solbjergvej, Sylows Allé, Howitzvej og Jernbanestien Lokalplan nr. 112 for et område mellem Solbjergvej, Sylows Allé, Howitzvej og Jernbanestien Oktober 2001 INDLEDNING Baggrund Frederiksberg Kommune har i sommeren 2000 afholdt en indbudt arkitektkonkurrence

Læs mere

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej LOKALPLAN for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Lokalplan nr. 132. for et område mellem Peter Bangs Vej og Finsensvej

Lokalplan nr. 132. for et område mellem Peter Bangs Vej og Finsensvej Lokalplan nr. 132 for et område mellem Peter Bangs Vej og Finsensvej 2005 Lokalplan nr. 132 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg

Læs mere

For en boligbebyggelse ved Troelstrupvej

For en boligbebyggelse ved Troelstrupvej For en boligbebyggelse ved Troelstrupvej Juni 00 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. FOR EN BOLIGBEBYGGELSE VED TROELSTRUPVEJ Denne redegørelse har til formål kort at orientere om de eksisterende forhold og

Læs mere

LOKALPLAN 181. For Lindevangens Haveby, i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 181. For Lindevangens Haveby, i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 181 For Lindevangens Haveby, i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen... 1 Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning... 6

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc Byplanvedtægt for byplanområde IX I Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Område.

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1.

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1. Byplanvedtægt for byplanområde XX i Herlev kommune med tillæg nr. 1. Januar 1965. Byplanvedtægt XX er blevet delvist aflyst af lokalplan 25 og 62. Formålet med lokalplan 25 er, at give mulighed for at

Læs mere

Rønde Kommune Lokalplan nr.

Rønde Kommune Lokalplan nr. Rønde Kommune Lokalplan nr. 64 April 2005 Eksisterende sommerhusområder ved Følle Strand Røndegård - Følle Toften - Følle Strand - Blombjerggård Lokalplan nr. 64 Eksisterende sommerhusområder ved Følle

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr. 310

Århus Kommune Lokalplan nr. 310 Århus Kommune Lokalplan nr. 310 Eksisterende boligområde i Brabrand Bakker og to grønne områder, Langdalen og Hans Broges Parken. Del ophævet i henhold til lokalplan nr. 833. Se endvidere lokalplan nr.

Læs mere

Lokalplan nr. 121. for et område ved Asgårdsvej 3

Lokalplan nr. 121. for et område ved Asgårdsvej 3 Lokalplan nr. 121 for et område ved Asgårdsvej 3 Oktober 2001 INDLEDNING Lokalplanen gør det muligt for Betty Nansen Teatret at opføre en ny bygning med plads til tidssvarende værkstedsfunktioner og øverum.

Læs mere

Lokalplan nr. 130. for området ved Smallegade og Søndre Fasanvej - Den Kongelige Porcelænsfabrik

Lokalplan nr. 130. for området ved Smallegade og Søndre Fasanvej - Den Kongelige Porcelænsfabrik Lokalplan nr. 130 for området ved Smallegade og Søndre Fasanvej - Den Kongelige Porcelænsfabrik 2004 Indhold Indledning Offentlig fremlæggelse... 1 Redegørelse Lokalplanens baggrund... 2 Eksisterende forhold

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 Lokalplan nr, 245 for et område ved Frederiksborgvej. Redegørelse for lokalplanen. Formål: Det er lokalplanens formål at sikre, at det attraktive område langs Roskilde

Læs mere

Lokalplan nr. 040 Fjordvej, Bork Havn

Lokalplan nr. 040 Fjordvej, Bork Havn Lokalplan nr. 040 Fjordvej, Bork Havn Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk - 2 - HVAD ER EN LOKALPLAN? Dette hæfte er en lokalplan for et sommerhusområde ved Falen.

Læs mere

V e j l e k o m m u n e

V e j l e k o m m u n e L O K A L P L A N N R. 1 0 3 4 For et bolig- og butiksområde ved Brejning V e j l e k o m m u n e GIVE JELLING VEJLE EGTVED BØRKOP Brejning Endelig vedtaget i Byrådet den 10.12.2008 Offentligt bekendtgjort

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

Lokalplan 054-707. Forslag. Sommerhusområde ved Bønnerup Strand - Skråningen, Lysningen og Skoven TEKNIK OG MILJØ

Lokalplan 054-707. Forslag. Sommerhusområde ved Bønnerup Strand - Skråningen, Lysningen og Skoven TEKNIK OG MILJØ TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 054-707 Sommerhusområde ved Bønnerup Strand - Skråningen, Lysningen og Skoven Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59 10 00 www.norddjurs.dk VEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 007 for et område mellem Jonstrupvej og Jonstruplejren (vedtaget april 1979)

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 007 for et område mellem Jonstrupvej og Jonstruplejren (vedtaget april 1979) BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 007 for et område mellem Jonstrupvej og Jonstruplejren (vedtaget april 1979) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Da kommuneplanloven den 1. februar 1977 afløste den tidligere

Læs mere

Lokalplan nr. 143. for et område ved Sylows Allé

Lokalplan nr. 143. for et område ved Sylows Allé Lokalplan nr. 143 for et område ved Sylows Allé 2005 Lokalplan nr. 143 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf. 3821 4071 E-mail:

Læs mere

Byplanvedtægt 18. Vestervang

Byplanvedtægt 18. Vestervang Byplanvedtægt 18 Vestervang Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 18, VESTERVANG. OMRÅDET. BYPLANVEDTÆGT FOR VESTERVANG. I medfør af "byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes

Læs mere

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune Brøndby Strand Lokalplan 2 For området Strandskolevej Øst 2 Brøndby Kommune September 200 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens

Læs mere