Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster"

Transkript

1 (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør Per Søndergaard Energitilsynets afgørelse af 5. februar 2007 stadfæstes. Advokat Christine Gade har på vegne af Boligselskabet Bo42 ved brev af 1. marts 2007 indbragt Energitilsynets afgørelse af 5. februar 2007 for Energiklagenævnet. Ved afgørelsen afviste Energitilsynet at have kompetence til at behandle en tvist mellem Boligselskabet Bo42 og Rønne Vand- og Varmeforsyning a.m.b.a. Sagens problemstilling Sagen drejer som om, hvorvidt Energitilsynet har kompetence til at behandle tvisten mellem Boligselskabet Bo42 og Rønne Vand- og Varmeforsyning a.m.b.a. I årene indgik Boligselskabet Bo42 og Rønne Vand- og Varmeforsyning a.m.b.a. aftale om levering af fjernvarme. Aftalerne indebar, at Boligselskabet Bo42 opnåede rabat på betaling for levering af fjernvarme fra Rønne Vand- og Varmeforsyning a.m.b.a. I forbindelse med en ændring af selskabets fjernvarmetakster ophævede Rønne Vand- og Varmeforsyning a.m.b.a. rabatterne fra varmeåret 2004/2005. Boligselskabet Bo42 og Rønne Vand- og Varmeforsyning a.m.b.a. kunne efterfølgende ikke opnå enighed om, hvorvidt Rønne Vand- og Varmeforsyning

2 a.m.b.a. var berettiget til at ophæve de aftalte rabatter, og ved brev af 31. januar 2007 indbragte advokat Christine Gede på vegne af Boligselskabet Bo42 tvisten for Energitilsynet. Den påklagede afgørelse Fra Energitilsynets afgørelse af 5. februar 2007 citeres: [...] Ved brev af 31. januar 2007 har De som advokat for Boligselskabet Bo42 bedt Energitilsynet vurdere, om Energitilsynet er den rette klageinstans i forbindelse med en tvist mellem Rønne Vand- og Varmeforsyning og boligselskabet. Tvisten drejer sig nærmere om, varmeforsyningen har været berettiget til at sløjfe aftalte rabatter i forbindelse med ændring af fjernvarmetaksterne for 2004/5. Efter varmeforsyningslovens 21, stk. 4, kan Energitilsynet, hvis Energitilsynet finder tariffer, omkostningsfordeling eller andre betingelser urimelige eller i strid med bestemmelserne i 20, 20a eller 20b eller regler udsted i henhold til loven, bringe det urimelige forhold til ophør. Energitilsynets afgørelse har alene virkning for fremtiden. Side 2 af 8 Energitilsynet har ikke kompetence til at behandle klager vedrørende civilretlige tvister, jf. afgrænsningen af Energitilsynets kompetence i elforsyningslovens 78. På det foreliggende grundlag finder Energitilsynet ikke at have kompetence til at behandle tvisten. Energitilsynet er således ikke rette klageinstans. [...] Klagen til Energiklagenævnet Fra Boligselskabet Bo42 s klage af 1. marts 2007 citeres: [...] Energitilsynet har i vedlagte brev af 5. februar 2007 meddelt, at tilsynet ikke har kompetence til at behandle sagen, idet klagen vedrører en civilretlig tvist, jfr. afgrænsningen af Energitilsynets kompetence i elforsyningslovens 78. [...] Jeg skal anmode Energiklagenævnet om at hjemvise sagen til behandling i Energitilsynet, idet jeg gør gældende, at Energitilsynet er kompetent til at behandle klagen.

3 Argumenterne herfor er følgende: Det fremgår af Bekendtgørelse nr. 163 af om Energitilsynets opgaver, 1, stk. 1, at Energitilsynet varetager tilsynsog klagefunktion på energiområdet i overensstemmelse med elforsyningslovens og varmeforsyningslovens formål, som angivet i disse loves 1. Det fremgår af samme bekendtgørelses 2, at Energitilsynet kan behandle og afgøre sager vedrørende priser og betingelser på el- gas- og varmeforsyningsområdet, hvor kompetencen ikke efter elforsyningsloven eller varmeforsyningsloven er henlagt til anden myndighed. Det fremgår ikke af bekendtgørelsen, at Energitilsynet ikke behandler klager vedrørende civilretlige tvister. Der er tale om en sag, der vedrører aftalte rabatter på varmeforsyningsområdet, hvormed sagen knytter sig til varmeforsyningslovens bestemmelser. Jeg skal fremhæve følgende af de gældende bestemmelser. Side 3 af 8 Det fremgår af varmeforsyningslovens 20, stk. 5: "De kollektive varmeforsyningsanlæg kan fastsætte forskellige priser til enkelte forbrugere, grupper af forbrugere og geografiske områder. Økonomi- og Erhvervsministeren kan fastsætte regler om priser i forbindelse med tilslutning af ejendomme til et kollektivt varmeforsyningsanlæg." Det fremgår af varmeforsyningslovens 21, stk. 1: "Tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser for de i 20 og 20 b omfattede ydelser skal med angivelse af grundlaget herfor anmeldes til et af økonomi- og erhvervsministeren nedsat tilsyn (Energitilsynet) efter regler fastsat af tilsynet." Det fremgår af varmeforsyningslovens 21, stk. 4: "Finder Energitilsynet, at tariffer, omkostningsfordeling eller andre betingelser er urimelige eller i strid med bestemmelserne i 20, 20 a eller 20b eller regler udstedt i henhold til loven, giver tilsynet, såfremt forholdet ikke gennem forhandling kan bringes til ophør, pålæg om ændring af tariffer, omkostningsfordeling eller betingelser." Det fremgår af varmeforsyningslovens 23b, stk. 3:

4 "Energitilsynet tager fornødne skridt til i øvrigt at sikre gennemsigtighed vedrørende tariffer, rabatter og andre betingelser. Energitilsynet kan fastsætte regler om, hvordan sådanne forhold skal offentliggøres af de af loven omfattede anlæg, og regler om fakturering og specificering af omkostninger." Jeg skal i øvrigt henvise til lov om varmeforsyning af 6. oktober 1982, der var gældende på tidspunkterne for aftalernes indgåelse, 27 og 28, der indeholdt tilsvarende regler. Jeg mener på det grundlag, at det er helt klart, at det ligger inden for Energitilsynets kompetence at træffe afgørelse om, hvorvidt Rønne Vand- og Varmeforsyning har været berettiget til ensidigt at foretage ændringer i aftalte bestemmelser i kontrakter indgået mellem sagens parter om faste rabatter, der altid skal være gældende, idet Rønne Vand- og Varmeforsyning sløjfede de aftalte rabatter i forbindelse med ændringen af fjernvarmetaksterne fra 2004/2005. Side 4 af 8 Der er ikke tale om en sag, hvor der skal finde egentlig bevisførelse sted, da parterne ikke er uenige om indholdet af aftalegrundlaget og heller ikke er uenige om baggrunden for, at boligselskabets afdelinger altid skulle have disse rabatter på varmeforbruget. Energitilsynet anfører, at tilsynet ikke er rette klageinstans, idet der henvises til, at der er tale om en civilretlig tvist. Energitilsynet henviser i den forbindelse til afgrænsningen af Energitilsynets kompetence i elforsyningslovens 78. Det fremgår af elforsyningslovens 78, stk. 1: "Til varetagelse af tilsyns- og klagefunktion på energiområdet nedsætter transport- og energiministeren et Energitilsyn. Energitilsynet behandler ikke klager vedrørende civilretlige tvister." Da en tilsvarende bestemmelse ikke fremgår af varmeforsyningsloven, og da det ikke fremgår af bekendtgørelse nr. 163 af om Energitilsynets opgaver, at Energitilsynet ikke behandler klager vedrørende civilretlige tvister, konkluderer jeg, at en sag som den nærværende ikke er undtaget fra Energitilsynets kompetence. Formålet med føromtalte bestemmelse i elforsyningsloven er at sikre, at konkrete klager vedrørende civilretlige mellemværender mellem en energiforbruger og et selskab kan behandles ved et

5 eventuelt godkendt, privat ankenævn på energiforsyningsområdet og ikke ved Energitilsynet. Ved oprettelsen af Ankenævnet på Energiområdet var det hensigten, at sager, der vedrører måler- og anlægsfejl, restanceinddrivelse og betalingsbetingelser, fastsættelse af a conto betalinger, flytteafregning og ejerskifte, udmeldelse eller udtræden af forsyningsvirksomheder, varsling af prisforhøjelser, ejer og lejers hæftelse samt etablering af direkte kundeforhold og leveringskvalitet samt betaling for ændring af leveringsomfang, skulle overgå fra Energitilsynets kompetence til Ankenævnet på Energiområdets kompetence. Jeg skal henvise til det anførte på side 199 i Varmeforsyningsloven med kommentarer af Pernille Aagaard og Ole Gram Mortensen. Det er på det grundlag min opfattelse, at Ankenævnet på Energiområdet ikke er kompetent til at træffe afgørelse i denne sag. Side 5 af 8 Såfremt sagen ikke hjemvises til behandling i Energitilsynet, fordi Energiklagenævnet mod min forventning måtte være enig med Energitilsynet i, at Energitilsynet ikke er kompetent, skal jeg anmode Energiklagenævnet om at fremkomme med en vurdering af, om sagen i så fald henhører under Ankenævnet på Energiområdet. [...] Energitilsynets bemærkninger til klagen Ved brev af 26. marts 2007 har Energitilsynet fremsendt bemærkninger til klagen. Fra brevet citeres: [...] Energitilsynet har afvist at have kompetence til afgørelse af den civilretlige tvist mellem Rønne Vand- og Varmeforsyning a.m.b.a. og Boligselskabet Bo42. Til støtte herfor henviser Energitilsynet til bemærkningerne til nr. 82 ( 78, stk. 1) til lovforslag nr. L 236 fremsat den 21. april 2004 af økonomi- og erhvervsministeren om lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om varmeforsyning. Det fremgår heraf bl.a.: Med bestemmelsen fastsættes udtrykkelig afgrænsning af Energitilsynets kompetence, hvorefter tilsynet ikke skal behandle klager vedrørende civilretlige tvister.... Afgrænsningen af Energitilsynets kompetence baserer sig på sondringen mellem civilretlige og offentlige tvister. Den fastsatte kompe-

6 tenceafgrænsning gælder i forhold til alle civilretlige klager, herunder også klager fra erhvervsdrivende.... Energitilsynet vil også efter oprettelsen af et privat ankenævn på energi- området skulle varetage den del af det offentligretlige tilsyn med selskabernes overholdelse af energilovgivningen... Det karakteristiske for tilsynet med offentligretlige regler er, at tilsynet konstaterer en ulovlig tilstand og giver pålæg om at ændre denne tilstand med virkning for fremtiden.... Energitilsynet har fundet, at tvisten mellem varmeforsyningen og bolig- selskabet falder uden for tilsynets kompetence. På side 5 i klagen til Energitilsynet af 31. januar 2007 anfører advokat Christina Gede blandt andet, at der ikke i de indgåede aftaler er hjemmel til, at Rønne Vand- og Varmeforsyning ensidigt kan ændre... aftalevilkåret. Ændringen er heller ikke begrundet i en ændring af aftalegrundlaget... Boligselskabets afdelinger har efter min opfattelse fået en gyldig garanti.... Side 6 af 8 Til støtte for sit synspunkt henviser advokat Christina Gede på side 2-3 blandt andet til, at rabatterne har været drøftet indgående i forbindelse med forhandlinger mellem parterne i Energitilsynet har på denne baggrund vurderet, at klagens omdrejningspunkt er en civilretlig tvist om aftaleretlige spørgsmål. Energitilsynet har videre fundet, at stillingtagen til de rejste spørgsmål kan kræve en bevisførelse, der ligger uden for tilsynets kompetence. Bemærkninger til advokat Christina Gedes anbringer Advokat Christina Gede anfører, at Energitilsynets opgaver er fastsat i bekendtgørelse nr. 163 af 26. februar 2000 om Energitilsynets opgaver, og at det ikke fremgår af bekendtgørelsen, at Energitilsynet ikke behandler klager vedrørende civilretlige tvister. Desuden anfører advokat Gede, at det heller ikke af varmeforsyningsloven fremgår, at Energitilsynet ikke behandler civilretlige tvister. Energitilsynets bemærkninger: Energitilsynet er nedsat efter 78 i elforsyningsloven af 1999 til at varetage af tilsyns- og klagefunktioner på energiområdet. Energitilsynets kompetence på de tre energiområder elektricitet, naturgas og fjernvarme fastlægges samtidig i bestemmelsen.

7 Ved ændringen af energilovningen i juni 2004, jf. det ovenfor nævnte lovforslag, blev Energitilsynets kompetence udtrykkeligt afgrænset, således at Energitilsynet ikke behandler klager vedrørende civilretlige tvister. Denne afgrænsning omfatter alle tre energiområder. Det forhold, at bekendtgørelsen om Energitilsynets opgaver ikke sondrer mellem civilretlige og offentligretlige tvister, har ikke den af advokat Christina Gede anførte konsekvens for afgrænsningen af Energitilsynets kompetence. [...] Øvrige oplysninger i sagen Ved fax af 29. maj 2007 har advokat Niels Thestrup på vegne af Rønne Vandog Varmeforsyning a.m.b.a. tilsluttet Boligselskabet Bo42 anmodning om, at sagen hjemvises til Energitilsynet til fornyet behandling. Energiklagenævnets bemærkninger I årene indgik Boligselskabet Bo42 og Rønne Vand- og Varmeforsyning a.m.b.a. aftale om levering af fjernvarme. Energitilsynet har ikke godkendt disse aftaler eller meddelt påbud om, at de indgåede aftaler skulle ophæves eller ændres. Det må derfor antages, at parterne kunne ophæve eller ændre de indgåede aftaler under iagttagelse af den gældende lovgivning på området. Side 7 af 8 Under disse omstændigheder findes spørgsmålet om, hvorvidt den ene part ensidigt kan ophæve den indgåede aftale ikke at være en tvist, der kan indbringes for Energitilsynet, men en civilretlig tvist, der kan indbringes for domstolene, jf. elforsyningslovens 78 (lovbekendtgørelse nr af 8. november 2006 med senere ændringer) sammenholdt med bemærkningerne til nr. 82 ( 78, stk. 1) i L 236 (lovforslag fremsat den 21. april 2004 af økonomiog erhvervsministeren om lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om varmeforsyning). Energiklagenævnet kan ikke henvise klagen af 1. marts 2007 til Ankenævnet på Energiområdet, Nyropsgade 30, 1780 København V, tlf , da der er tale om et privat ankenævn, jf. forvaltningslovens 7 modsætningsvis. I øvrigt kan Energiklagenævnet ikke tage stilling til andre nævns kompetencer. Efter det ovenfor anførte stadfæstes Energitilsynets afgørelse. Energiklagenævnets afgørelse Energitilsynets afgørelse af 5. februar 2007 stadfæstes. Sagen har været behandlet på Energiklagenævnets møde den.

8 Afgørelsen er truffet i henhold til 26, stk. 1, i lov om varmeforsyning (lovbekendtgørelse nr. 347 af 17. maj 2005 med senere ændringer). Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Søgsmål ved domstolene til prøvelse af afgørelser truffet af Energiklagenævnet efter lov om varmeforsyning eller regler, der er udstedt efter denne lov, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen, jf. 26, stk. 4, i lov om varmeforsyning. Afgørelsen offentliggøres på Energiklagenævnets hjemmeside P. N. V. Side 8 af 8 Poul K. Egan Nævnsformand / Signe Sara Hildebrandt Fuldmægtig

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energitilsynet af 29. november 2006 afvisning af klage over varmeregning Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør,

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Grundejerforeningen

Læs mere

Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS

Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS (Varmeforsyning) Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen

Læs mere

...[Klager] over Energitilsynet af 1. august 2005 sammensætning af priser på fjernvarme for Slagslunde

...[Klager] over Energitilsynet af 1. august 2005 sammensætning af priser på fjernvarme for Slagslunde (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energitilsynet af 1. august 2005 sammensætning af priser på fjernvarme for Slagslunde Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

NCC Construction Danmark A/S over Energitilsynet afgørelse af 29. november 2005 Størrelsen af investeringsbidrag til Nesa A/S

NCC Construction Danmark A/S over Energitilsynet afgørelse af 29. november 2005 Størrelsen af investeringsbidrag til Nesa A/S (Elforsyning) NCC Construction Danmark A/S over Energitilsynet afgørelse af 29. november 2005 Størrelsen af investeringsbidrag til Nesa A/S Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & Ph.D.

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014.

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Grundejerforeningen Vejlesøparken

Læs mere

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes.

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Nævnsformand Dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand Dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk over Furesø Kommune af 26. september 2008

Læs mere

Afgørelse klage over Energitilsynets afvisning af at rejse en tilsynssag og afslag på partsstatus i sag om Hashøj Biogas selvevaluering

Afgørelse klage over Energitilsynets afvisning af at rejse en tilsynssag og afslag på partsstatus i sag om Hashøj Biogas selvevaluering [XXX] Sendt pr- e-mail til [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Offentliggjort i anonymiseret

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynet afgørelse af 16. marts 2010 OM Omkostninger ved tilslutning af vindmølle til Nyfors Net A/S

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynet afgørelse af 16. marts 2010 OM Omkostninger ved tilslutning af vindmølle til Nyfors Net A/S (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Hou Kraftvarmeværk a.m.b.a. over Energitilsynet af 17. januar 2006 udtrædelsesgodtgørelse fra [...] Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv.

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø (Varmeforsyning) Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007 etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

Afgørelse Klage over Aabenraa Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt.

Afgørelse Klage over Aabenraa Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt. [XXX] Fremsendes pr. alm. post og pr. e-mail til [XXX] samt [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 25. november 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 25. november 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Farum Fjernvarme A.m.b.a. OVER Energitilsynets

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af den 28. februar 2006 hjemvises til behandling ved Energitilsynet.

Energitilsynets afgørelse af den 28. februar 2006 hjemvises til behandling ved Energitilsynet. (Varmeforsyning) Måbjergværket A/S og Elsam Kraft A/S (nu DONG Energy A/S) over Energitilsynet af den 28. februar og 25. april 2006 Afslag på indregning i priserne af udgifter til fremtidig skrotning af

Læs mere

ENERGI E2 A/S af 6. januar 2004 over Energitilsynet af 10. december 2003 Prisfastsættelse på varme leveret fra Slagelse Kraftvarmeværk

ENERGI E2 A/S af 6. januar 2004 over Energitilsynet af 10. december 2003 Prisfastsættelse på varme leveret fra Slagelse Kraftvarmeværk (Varmeforsyning) ENERGI E2 A/S af 6. januar 2004 over Energitilsynet af 10. december 2003 Prisfastsættelse på varme leveret fra Slagelse Kraftvarmeværk Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor,

Læs mere

KLAGE FRA DONG Naturgas A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 28. januar 2014 Fastsættelse af en specifik transporttarif i opstrømssystemet Tyra-Nybro

KLAGE FRA DONG Naturgas A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 28. januar 2014 Fastsættelse af en specifik transporttarif i opstrømssystemet Tyra-Nybro (Naturgasforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Naturgas A/S OVER Energitilsynets

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Afgørelse - Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 10. februar 2012 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse - Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 10. februar 2012 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 8. juli 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 8. juli 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. OVER

Læs mere

Ankenævnets historie

Ankenævnets historie Ankenævnets historie Sidst opdateret: 05-02-2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formandens forord... 3 1 Ankenævnets etablering... 6 1.1 Reform af forbrugerpolitikken - Behov for et privat

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 27. marts 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 27. marts 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Afgørelse - Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 10. februar 2012 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse - Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 10. februar 2012 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afskrivningsgrundlag på transmissionsledning

Afskrivningsgrundlag på transmissionsledning 25. november 2014 VARME 12/05205 MLD/LIP Afskrivningsgrundlag på transmissionsledning Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Afgørelse... 3 3. Sagsfremstilling... 4 3.1 Sagens tema... 4 3.2 Sagens baggrund...

Læs mere

at afregning af el produceret på decentrale biogas- og biomassefyrede kraftvarmeværker

at afregning af el produceret på decentrale biogas- og biomassefyrede kraftvarmeværker (Elforsyning) Energigruppen Jylland over Energitilsynet af 29. august 2002 Afregning af el produceret på decentrale biogas- og biomassefyrede kraftvarmeværker Nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard Næstformand,

Læs mere

Århus Kommunale Værker/Magistratens 5. afdeling/århus

Århus Kommunale Værker/Magistratens 5. afdeling/århus (Varmeforsyning) Århus Kommunale Værker/Magistratens 5. afdeling/århus Kommune over Energitilsynet af 30. juni 2003 Fastsættelse af en kompensation til Brabrand Boligforening, Gellerupparkens Varmecentral

Læs mere

[...] over Furesø Kommune af 10. juli 2008 afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Farum Fjernvarme a.m.b.a.

[...] over Furesø Kommune af 10. juli 2008 afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Farum Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk [...] over Furesø Kommune af 10. juli 2008

Læs mere

...[Klagere] af september 2005 af 27. september 2005 over Energitilsynet af 23. september 2005 Investering i fibernet

...[Klagere] af september 2005 af 27. september 2005 over Energitilsynet af 23. september 2005 Investering i fibernet (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klagere] af september 2005 af 27. september 2005 over Energitilsynet af 23. september 2005 Investering i fibernet Fungerende nævnsformand,

Læs mere