SAGREGISTER. Autom atiske hustelefonanlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAGREGISTER. Autom atiske hustelefonanlæg... 617"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse ARTIKLER Pag. Anmeldelse af kørselsuheld (afdelingsingeniør M. W. Mathiesen) Autom atiske hustelefonanlæg (3. artikel) (telefoningeniør U. B røndum ) Bell Télephone Laboratories set inde fra (telefoningeniør P. V. Arlev) Brud på en»brudsikker«højspæ ndingsledning (telefoningeniør S. Transbøl) Da Langli fik telefon (telefoningeniør J. Lindegaard) Debiteringsudstyr til lampecentraler (telefoningeniør A. Ortvad) Den elektroniske central snart en realitet (telefoningeniør P. V. Arlev) En p rim itiv telefonavis (telefoningeniør Carl Jacobsen) Godt på vej (nytårsartikel 1954) H ulkort (3. artikel) (fuldm æ gtig H. W issing) H ulkort (4. artikel) (overassistent P. Thygesen) H ulkort (5. artikel) (overassistent W. Fenger Lassen) Hvad m an ser og hvad m an ikke ser (nytårsartikel 1955) H vordan med Deres økonom i? (sekretær Aage Tarp) Idriftsættelsen af den autom atiske anneks-central i Horsens L idt om elektronregnemaskiner (telefoningeniør Carl Jacobsen) Lidt om kvalitetskontrol (økonomisekretær Th. Herborg Nielsen) Liniebygning med feltkabler (telefoningeniør P. A. Olesen) Nye autom atiske landcentraler (telefoningeniør U. B røndum ) Nytårsartikel Nytårsartikel Nytårsartikel f Om kabelfejlretning i Aarhus by (inspektør S. Tuborgh) Selskabets abonnement på Falck s Redningskorps (afdelingsingeniør M. W. Mathiesen) 846 Selskabets automatiserings- og tæ llerdebiteringsprogram for 3-års perioden Selskabets tekniske håndbøger (inspektør B. Soelberg) Skagen (artikelserie ang. idriftsættelsen af Skagen autom atcentral) Centralen (civilingeniør Knud Jensen) Fjernkabelanlæ g (telefoningeniør A lf Jacobsen) Linieanlæ g (telefoningeniør J. C. Selchau) T rafikforhold (afdelingsingeniør O. H. Giese) Sm å træk fra Skive central efter straksekspeditionens indførelse (forstanderinde frk. D. Heinø) Sprængning af et søkabel i Lim fjorden ved Aalborg (distriktschef A. M ortensen) 645 Tanker ved en 60-års fødselsdag (nytårsartikel 1956) Telefonapparater med m odtageforstærkning (inspektør B. Soelberg) Telefonen i 1878 og i Telefonkabel over Atlanterhavet (P. Høgholt Madsen) Tællerdebitering Tællerdebitering for 60 år siden Tællerdebiteringen i gang i Skive Vedligeholdelse af autom atcentraler (telefoningeniør M. Schønau Hansen) Vejrgudernes julehilsen til Nordjydske distrikt (distriktschef A. Mortensen) Viborg-forsøget (Udenbys sclvekspedition med kuponer) (afdelingsingeniør B. V. Relsted og telefoningeniør O. H. Giese)

2 Pag. Aabybro , 810, 835 A alborg: Autom atcentralen , 835 Magnetocentralen , 857 Ny adm inistrationsbygning 857, 883, 888 Aalbæk , 752, 787 Aarhus: Besøg på automatcentralerne , 831 Giemensborg , 857 Hovedlageret og garageværkstedet 630, 682 Køb af ejendomme Aars Årsberetning Årsberetning Årsberetning 1955, om tale af Årsberetning indsat mellem side 860 og 861 Abildgaard (Øster H ornum sogn) Abonnement på Falck s Redningskorps, selskabets Anmeldelse af kørselsuheld Arbejderstyrken, udbetaling af lø n n in ger Atlanterhavskabel A utom atisering: Autom atisering af Skagen , 752, 787, 8 6 6, 876, 888 Idriftsættelse af den automatiske anneks-central i Horsens Nye autom atiske landcentraler Vedligeholdelse af automatcentraler. 880 Automatiserings- og tællerdebiteringsprogrammet Autom atiske hustelefonanlæg Balle Kirkeby Bell Télephone Laboratories set inde fra 769 Borup (Nibe) Bram m inge Brande Bredsten Brovst , 787 Brud på en»brudsikker«højspæ ndingsledning Brædstrup , 811, 888 Brønderslev , 810 Brøndum (Esbjerg) Brøndum (Ør) Brørup B ølling (Kd) Bølling (S j) Collstrops rejselegat , 681, 722, 752, 835, 856 Da Langli fik telefon Debiteringsudstyr til lampecentraler Den elektroniske central snart en realitet...* Direktørens nytårsartikel , 699, 815 D orf Ebeltoft Egholm SAGREGISTER Egtved Ekstraklokker, opspændingsjern til 653 Elektronisk central Elektronregnemaskiner, lid t om En p rim itiv telefonavis E riknaur Esbjerg , 723, 752, 810, 857 Falck s Redningskorps, selskabets abonnement på Fanø Faster F ejlstatistik for PABC-anlæg, hulk ortbehandling Feltkabler, liniebygning med Feriebyen Skallerup K lit , 719, 834 Fjernkabelanlæg, Skagen Fjerritslev Forslagskasse , 809, 832 Frederikshavn , 787, 810, 857 Gadeskabe, nye mønttelefoner og Galten (Aarhus) Galten (Banders) GI. H øjen Give... Godt på vej Godtgørelse for»søgne-helligdage«630, Grenaa , 787, 810, 857, 888 Grindsted , 857 G udum Gæster, selskabets , 831 Håndbogen , 693, 787, 810, 835, 856, 887 Håndbøger, selskabets tekniske Haarup Hadsten , 810 Hadsund , 835 H allum , 682 Ham m el , 810, 888 H am m erum Hasselager , 752, 758 Hedegaard Herning , 787 Hirtshals Hjeds H jørring , 835 Hobro , 835 Holme Holstebro , 694, 835 Hornbæk Hornslet , 888 Horsens , 682, 752, 787, 835, 857, 888 H ulkort...; , 6 6 8, 689 Hulsig Hustelefonanlæg, autom atiske Hvad m an ser og hvad m an ikke ser 699 Hvordan med Deres økonom i? Hvorupgaard Hæstrup H øjrup Højspæ ndingsledning, brud på en»brudsikker«

3 H ø rm e s te d v. S in d a l , 723, 787, 887 K ø r n in g , 857 Id r ifts æ tte ls e n a f d e n a u to m a tis k e a n n e k s - c e n tra l i H o rs e n s Ikas.t , 857 In d b in d in g a f» T je n s tlig e E f t e r r e t n in ger« J e r u p J u b ilæ u m s s k r if t, s e ls k a b e ts K a b e lf e jlr e tn in g i A a r h u s b y K a b e lk a s s e r, s ik k e r h e d s v in k e l t i l befæ stelse a f K a b e lp lo v K a r u p K je lle r u p , 857 K jø b e n h a v n s T e le fo n A k tie s e ls k a b K la k r in g K o ld in g , 752, 835, 857 K o lt K v a lite ts k o n tr o l, lid t o m K æ ru p K ø k k e n u d v a lg e t K ø r s e ls u h e ld, a n m e ld e ls e a f L a a s b y L agerets m a te r ie lfo r te g n e ls e L a m p e c e n tr a le r, d e b ite r in g s u d s ty r t i l L a n d c e n tr a le r, n y e a u t o m a t is k e L a n g k jæ r L a n g li L e m m in g , 682 L e m v ig L e rb je rg L id t o m e le k tr o n r e g n e m a s k in e r L id t o m k v a lit e t s k o n tr o l L in ie a n læ g, S k a g e n L in ie b y g n in g m e d fe ltk a b le r L ø g s tø r L ø n n in g e r , 654, 675, 721, 751, 809, 833, 852, 886 L ø n n in g e r, u d b e ta lin g a f , 693 L ø n n in g s r e g n s k a b, u d s k r iv n in g p å h u lk o r ta n læ g g e t L ø v lu n d M a te rie lfo rte g n e ls e, lag e re ts M id le r tid ig t lø n tillæ g , 675, 852 M o d ta g e fo rs tæ rk n in g, te le fo n a p p a r a te r m e d M ø n tte le fo n e r og g a d e s k a b e, n y e N y a d m in is t r a t io n s b y g n in g i A alb o rg , 883, 888 Nye autom atiske landcentraler Nykøbing N y tå r s a r tik e l, D ir e k tø r e n s , 699, 815 Nørre K o n g e rsle v N ørre S nede , 888 N **v lin g d d e r , 752, 810, 836 ens m kabelfejlretning i Aarhus by O p h a le to v e t, u h e ld m e d O p s p æ n d in g s je r n t i l e k s tr a k lo k k e r Overarbejdsbetaling Overenskomster , 654, 674, 833, 850 PABC-anlæg Privatøkonom i Præstbjerg , 682 Randers , 722 Regler for forslagskasse ved JTAS Regnskabsførere: Grenaa H jørring Holstebro Lemvig R ingkøbing Thisted Reguleringstillæg , 721, 751, 809, 833, 886 Rejselegat, Collstrops , 681, 722, 752, 835, 856 Renlighed er en god ting, men Ribe , 857 R ing Ringkøbing , 810, 835 Rud Kirke Rønde , 888 Rørholt Saksild Samarbejdsudvalget ved JTAS 644, 750 Selskabets abonnement på Falck s Redningskorps automatiserings- og tællerdebiteringsprogram for 3-års perioden gæster , 831 jubilæ um sskrift tekniske håndbøger \ Selvekspedition med kuponer, Viborgforsøget Sikkerhedsvinkel til befæstelse af kabelkasser Silkeborg , 787 Sindal , 857, 888 Sinding (H r) Sinding (SI) Skagen , 752, 787, 8 6 6, 888 Skalborg , 857 Skallerup K lit, feriebyen , 719, 834 Skanderborg Skibsted Skive , 662, 6 8 6, 857 Skjern , 810, 835 Skjold Skodborg-Gudum Skægkær Små træk fra Skive central efter straksekspeditionens indførelse Solbjerg (Ar) , 810 Solbjerg (Ny) Sprængning af et søkabel i Lim fjorden ved Aalborg Staksrode Stedtillæg Stenderup (Hs) Stenderup (Va) St. Aistrup

4 St. V elling Struer , 810, 888 Svenstrup (Ab) , 835 Særligt tillæg , 675, 852 Søby (Sk) Søkabel i Lim fjorden ved Aalborg, sprængning af Sønder Kongerslev Takstklassebetegnelser Takstregulering: pr. 1. ju li pr. 1. april Tanker ved en 60-års fødselsdag Tarm Tastum Tekniske håndbøger, selskabets Telefonapparater med modtageforstærkning Telefonavis, en p rim itiv Telefonen i 1878 og i Telefonhåndbogen , 693, 787, 810, 835, 856, 887 Telefonkabel over Atlanterhavet Telefonmesterdistrikt, oprettelse af nyt 752 Telefonmesterstilling, ny Telefontilsynet , 692, 886 Thisted , 857 Thorsted (T i) »Tjenstlige Efterretninger«: in db in din g Indhold og billeder Torsted (Hs) T rafikforhold, Skagen Try Tuberkuloseundersøgelse Tyrsted Tællerdebitering , 657, 662, 6 8 8, 694, 722, 787, 810, 835 Tællerdebitering, hulkortbehandling af regninger Tællerdehiterings- og autom atiseringsprogrammet Udenbys selvekspedition med kuponer, Viborg-forsøget Uheld med ophaletovet Ulfborg Ulfborg Kirkeby... ; Vaarst Vam drup Varde , 682, 694, 752, 857, 888 Vedligeholdelse af automatcentraler Vejen Vejle , 835, 888 Vejrgudernes julehilsen til Nordjydske distrikt V ejstrup Vestbirk Viborg , 764, 888 Viborg-forsøget Videbæk , 694, 835»V ilkår og takster«: Takstklassebetegnelser, nye Takstregulering , 841 Voldgiftskendelse Vraa , 857, 888 Ølgod Ølsted Ørsø Øster Jølb y , 857 Øster U ttrup PERSONREGISTER Pag. Aarøe, Børge Andersen, Anna L illy Andersen, Ellen Marie (Jensen) , 684 Andersen, Gerda Høgenhaug Andersen, Hans G unnar Andersen, Henning E jn ar E lkjæ r Andersen, Holger B. Helmer Andersen, M artha Elisabeth Kragh (Madsen) Andersen, Poul H elm uth Viggo Andersen, Tove G ylling Andreasen, Aksel Thorvald Andreasen, Børge Andreasen, Knud L auritz , 836 Andreasen, Paul Henning N ø rlu n d Arlev, Poul Victor Astrup, Anker Axelsen, Magda Axelline Frederikke Pag. Baarup, Kresten Knudsen Bak, Jørgen W eile Bechmann, Hugo Aksel... 88i> Bcntsen, Tage Ingolf Bertelsen, E rik Hvid Berthelsen, Christian Thorvald Bjerno, Inga Bjerregaard, Inga Elisabeth Brixen, Kirsten W u lff , 811 Brovil, Hans Verner B jørndal Brøndum, Uffe * 857 Buch, Otto Johannes Bundsgaard, Cecilie Bunzel, Alex Gustav Adolf Bursche, Johan Christian Buus, E lla Marie Bødker, Charly Peter Bøg-Jensen, Johannes

5 jrclk* Bøgild, Henning Brøchner Carlsen, Laurits Christensen, Carl Bagger Christensen, Carlo C hristian Christensen, Charles Anton Christensen, Ernst Christensen, Hans Henrik 838 Christensen, Inga Margit Christensen, Johan M artin Bagger Christensen, Johannes Bang Christensen, Jørgen Christensen, Karen Christensen, Karen Margrethe Christensen, O laf Christensen, Svend Aage Christensen, Svend Aage Bagger Christensen, Tage Em anuel Nørgaard ^ n r is te n s e n, V e rn e r... gt)2 Christiansen, Astrid K athrine 695 Christoffersen, Christoffer Marius Christoffersen, E llino r Yrsa B iis Chrøis, E li Elisabeth Clausen, Thorleif Frederik..."! 724 Dahl, Max Lob , 892 Uam, Jens Ingvar Dam bak, Eva Damsgaard Damgaard, Evia Anna Danielsen, Anna K irstine Danielsen, Christine Elgaard Danielsen, Signe Leth Degn, Ellen Deleuran, Vernon Dreier, Inga Lydia Duelund, Carl Otto Egestrand, L illy Hesselberg gaard, Christian Ellasen, Karen Bundgaard Elkjæ r, Harry Ellingsøe, Tove Eriksen, Ellen Eriksen, Jens Hoven Eriksen, Sigurd Eriksen, V ilhelm Lystrup Ernstorn, Knud Ernst Espersen, Bent Knudsgaard Fanger, Jens R udo lf Fej fer, Inger (Nielsen) , 695 jmscher-nielsen, Ole isker, Ellen Rasmussen (Kristenp senj) , 812 ged, Anders Peter Laursen *' gh, Jens Em anuel Ficlijer lederiksen, Else (Henriksen) Frænde, Kirsten Carkier, H arald Giese, O laf H jalm ar Clargaard, Anders G argaard, E jler Olud, Viggo Overgaard Grandelag, M Grevelund, Erik Ove Grønbæk, Richardt Pag. Guldborg, Frederik V ilhelm H. Sørensen 892 Gundersen, P aul Hennnig Gøtsclie, Ellen Hammer, Else Krüger Ham m erstrøm, Aage Hansen, Aage Hansen, Albert E li Hansen, Anna Margrethe Hansen, Bodil Inger Sofie Hansen, Christian Hansen, G unnar Heinreich Hansen, Hans F iil Hansen, Hans Peter Hansen, Henning Lybæk Hansen, Johanne Bækgaard Hansen, Petrea Margrethe Hemming Hansen, Robert O lu f Hansen, Thorvald Peter Hansen, Thyra Hansen, V illy Børge Hansen, V illy E jnar Hansson, Anders M artin Hartvigsen, Karen Sofie..., Hattesen, Knud Aage Hede, Em m a Karla Kristensen Hedegaard, E dith Marie Hedegaard, Marius Andersen Heinerup, Orla Kurt Heinø, Dagny Augusta W. Carlsen Hejlsberg, Edm und Gerhard Harald 891 Henckel, Harald Henriksen, Charles Henriksen, Else (Frederiksen) Henriksen, B itta Irena Henriksen, W illy Schm idt Herborg Nielsen, K nud T horkild Herly, Marie Cathrine Herløv, K nud Ludvig H offm ann, Arne Holm, Danckert K rohn Holm, Frida Holvad, Peter Alfred Hvid, Karl Erik Sigsgaard Hybert, Poul Henry Iversen, Gerda Schou Iversen, Jørgen Hye Iversen, Karla E m ilie Jacobsen, Carl Jacobsen, Carl E m il Jacobsen, Inger Jensen, Aage Jens Peter Jensen, Alice Jensen, Anna Fidine Jensen, Anna Louise Jensen, Annalise , 890 Jensen, Anton Cenius Jensen, Birthe Jensen, Bodil E m ilie Jensen, Carl Christian Peder Jensen, Charles Qvistgaard , 788 Jensen, Egon Thuesen Jensen, Ellen Marie (Andersen) , 684 Jensen, Erik Loft

6 Jensen, Erik Vind Jensen, Esther Ingeborg Jensen, Gerda Kragh Jensen, Harry Loft Jensen, Henry Jensen, Holger Jensen, Inger Stougaard Jensen, Jenny Jørgine Cecilie Jensen, Jens Christian Jensen, Jes Severin Jensen, Kirsten M Jensen, Knud W agner Talm ark Jensen, Kristine Marie Torben Jensen, Metha Kathrine Jensen, Niels Aage Jensen, Niels Jørgen Jensen, Niels Vagn Jensen, Otto Christian Jensen, Otto Frederik F. Blicher Jensen, R uth Ju lie Brender Jensen, Svend Aage Sigurd Jensen, Tove Jensen, Tove Jyndevad Jeppesen, Knud Jespersen, Agnes Ingeborg Jessen, Karl Johan Johannsen, Birger Johannsen, Johanne Johansen, Aage Aksel Johansen, Alfred Johansen, Constance Elvira Johansen, E linor Johansen, E lla Ketty Johansen, Grethe Stougaard (Larsen) , 837 Johansen, Inger Johansen, Knud Rudfeld Johansen, Rigm or Johansson, E dith Marie Justesen, Axel Henry Jønsson, Herm an Em anuel Jørgensen, Ingrid Elisabeth Jørgensen, Johanne Ravnborg Jørgensen, Karen Elisabeth Holch Jørgensen, Niels Peter Jørgensen, Rasmus Sophus Kaalund, Bent O luf Karl Vahlstrøm Kaiser, Franz Hermann Carl Kierulff, F in Wenzel Kjeldsen, Vagn Jørgen Kjær, Olfert R ikardt Andu Knudsen, Cecilie Edel Knudsen, Folmer Knudsen, Jens Marius Knudsen, Karin Knudsen, Oda (Petersen) , 754 Koch, Knud Erik Kok, Aage Ludvig Kristensen, Bent Kopp Kristensen, E inar Kristian Kristensen, Elers Marius Kristensen, Ellen Basmussen (Fisker) , 812 Kristensen, G unnar Astrup Kristensen, Kans Kristian Kristensen, Inger Laugesen Kristensen, Knud Erik Krogh, Anna Kristine Juhler Krogh, Frederik Madsen Krogsgaard, Ketty Kusk, Em m y Marie Nielsen Larsen, Anders Larsen, Grethe Stougaard (Jo han sen) , 837 Larsen, Inger-Lise , 836 Larsen, Jens Georg Larsen, L illi Anna Vrist Larsen, Svend E rik Ejbye Larsen, Svend Otto Lauridsen, Em m a Elisabeth , 890 Lauridsen, Missa Laursen, Erik Beck Laursen, Herluf Laursen, Laurits Annæus Laursen, Laurits Johan M artin Laursen, Laurs Laursen, M athilde Marie Holmgaard Leth, Niels Farsinsen Nielsen Levinsen, Karen Inger Oegn Liebault, Lucienne Alice Lindberg, Karen Marie Helene Lindegaard, Johannes Em m anuel Lindhardt, Peter Sofus L indholm, M artin Chresten Lindum, Ebba Lund, Børge Ulfborg Nielsen Lund, Christine Lund-Petersen, Aksel Lund-Petersen, Henry Lybye, Laurits Annæus Mårtensson, Ebba Nancy E Madsen, Alfred Madsen, Alfred Regnar Madsen, Anna-Lise Poulsen Madsen, Bruno Madsen, G udrun Agnete Madsen, Ingrid Madsen, Knud Jens Peter Madsen, Martha Elisabeth Kragh (Andersen) Marcussen, Ernst Martinsen, G udrun Mellerup, Solveig Strandskov Meyer, Britta E lin Meyer, Erik Mikkelsen, Jens Martinus Mogensen, Harry Andreas Mogensen, Kjeld Dupont Mortensen, Adolf Kr. Laurits... ^ 724 Mortensen, Margrethe Mortensen, Nina Mortensen, Peter K ristian Mortensen, P h ilip Melancliton Mouritzen, B ita Bjerg (Troelsen) Munch-Hansen, Børge Munk, Basmus Johannes Sørensen Mygind, Bent

7 Møller, Børge Lassen Møller Nielsen, Carl Mønning, Otto , 724 Nees, Carl Kristensen , 860 Nerlev, Arne Nicolaisen, E dith K. Schmidt Nielsen, Aase Nielsen, Anna Lise Kirstine Nielsen, Astrid , 837 Nielsen, Axel Marius Nielsen, Bodil Vejby , 836 Nielsen, Bruno Abildtgaard Nielsen, Carl Møller Nielsen, E rik Kilden Nielsen, Hans Nielsen, Hans Erik Nielsen, Helga Nielsen, Henrik Otto Nielsen, Hugo Daniel , 753 Nielsen, Inger (Fejfer) , 695 Nielsen, Jens Nielsen, Jo h n S chrød er Nielsen, Jørgen Nielsen, Knud Thorkild Herborg Nielsen, K urt Nielsen, Laust Theodor Marius Nielsen, Leo Verner Nielsen, Magda Johanne Margrethe Nielsen, M artha Nielsen, Mogens Bech Nielsen, Niels Anthon Hougaard Nielsen, Niels Peter Nielsen, Niels Preben Nielsen, Niels Sørensen Nielsen, Ole Bertel Nielsen, Otto M arinus Østergaard Nielsen, Peder Rosenørn Nielsen, Péter Brun Nielsen, Poul Henning Andersen Nielsen, Svend E rik Dupont Nielsen, Søren Harry Nielsen, Ulla Nikolajsen, N ikolai Thorvald Nyholm, Christian Nørager, Jens Christian Nørbæk, Karen Margrethe Olesen, Anna Elisabeth V inther Wesén, Eigil Anton D Olesen, Ellen Olesen, Inge Elisabeth Herborg O esen, Peter Anker sen, Ellen Margrethe Abild Olsen, E lna Theresia Ovesen, Preben Petersen, Aage J etersen, Arnold Petersen, Astrid edersen, Bent edersen, Bent Thorkild * edersen, Birthe etersen, Carl Arne Pedersen, Carl Biehl edersen, Edith Petersen, Georg Andreas O lu f Pedersen, Hardy L. Peder Petersen, Helga Johanne Bøtzauw Pedersen, Henry C hristian Pedersen, Janus Engelbrecht Petersen, Johan Kichard Iia in h o lt Petersen, Johanne Em ilie Kirstine Pedersen, M inna Laurine Pedersen, Niels K arl Petersen, Oda (Knudsen) , 754 Petersen, Peter Jørgen Petersen, Poul Pedersen, Svend Aage Pedersen, Søren Henry Pedersen, Vagn...!!!" 858 Petersen, W agner Porsgaard, Karla Poulsen, Børge Poulsen, Magna Juditlie Poulsen, Vagn Poulsen, Volmer Johan P riisholm, Poul Egon Quist, Jes Nielsen Rainholdt-Petersen, Ellen Margrethe Rasmussen, Anna Marie Nyborg Rasmussen, Axel Herman , 892 Rasmussen, Bjarne Bavn Rasmussen, Børge Fogh Rasmussen, Emely Pagh Rasmussen, Gerda Dam kiær Rasmussen, Ida Rasmussen, Kirstine Rasmussen, K nud Ingvard Christian Rasmussen, Mary... g3 ø Rasmussen, Poul E rik Ingerdahl Rather, Dorthea Jensine Ravn, Else... 8<),) Reimers, Birthe H Belsted, Bicliard Vagn , 811 Risager, Agnes... (i95 R ishøj, E jner Ilix, Karl V ilhelm Rohbrandt, Svend Alm ar , 860 Rosenvold, Esther Margrethe R udkjøbing, Carla... ' 683 Rye, Thorvald Peter Salling, Svend Aage Norup Salomonsen, Gerda Helene Sandahl, A lf Edvin Louis Schjoldager, Ib Gram Schmidt, Else , 837 Schm idt, Karl Georg Schm idt, Naom i J Schneider, Hans Jørgen Lovm ann Schouboe-Madsen, E rik Henning Schiitt, Manna Seliger, Gustav Carl M odin Serup, E jnar Johannes Sigh, Gudrun Simonsen, Jørn W alther Simonsen, Svend Skaadegaard, Aage Poul Benny Skov, Frida

8 Skov, Mads Peter Nielsen Smalby, Svend Peter Smedegaard, Niels Jørgensen Soelberg, Børge Sperling, Johannes Pagh Steen-Madssen, Dagny Jensine Steensgaard, Jens Christian Steffensen, Steffen Christian Svensson, Ulla Inger Sønderby, B uth Hansine Sønderup, Tove M. J Sørensen, Bøge B jørlund Sørensen, Carl G unnar Sørensen, Carla Marie Sørensen, Christian Nielsen Sørensen, Henning Christian Sørensen, Jens Kristian Sørensen, Johan Ludvig Sørensen, Jonas Gustav , 812 Sørensen, Kaj Arne Sørensen, Kaj Egild Eg Sørensen, L illi G. Svenstrup Sørensen, Marinus Sørensen, Nicoline Margrethe Sørensen, Peter Møller Sørensen, Poul Henning Sørensen, Søren Bevsbæk Sørensen, Søren Viktor Tarp, Aage Theils, Magnus Therkildsen, Harald Johannes Therkildsen, Peter Marinus Thomsen, Caja Thomsen, Christian Georg... ; Thomsen, Ellen Caroline Thomsen, Helga Thomsen, Jens Peter Thomsen, Preben Thomsen, Søren Johannes Thorsted, Frank Erik Thostrup, Erik Bendix Thygesen, Poul E jn ar , 752 Thøstesen, Svend Aage Transbøl, Sven Troelsen, R ita Bjerg (M ouritzen) Ubbesen, Lars Leergaard Udengaard, Lizzie J. K Vanger, Johanne M athilde Verholt, Edouard Wesby Verner-Lassen, Bent Vind, Else Vind, Erik Vingaard, Martha W illum sen, Helle Vibeke W orm, Egon Bobert Østerby, Ester Petrea Pedersen Østergaard, Esther Østergaard, Ingrid Luxhøj Østergaard, Una Marie Andersen

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose FORENINGEN for LANGELÆNDERE Sølvnålen I anledningen af foreningens 25 års jubilæum blev fremstillet en sølvnål, der bliver uddelt gratis til de aktive medlemmer, der har opnået 25 års uafbrudt medlemsskab.

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900 Søndergade 1. 39a Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2000 Peder S. Clausen 1984 Asta Vestergaard 1981 Carl Vestergaard (Tømrer) 1958 Eli Kruchow (Lægepraksis) 1917 Anders Styvelgaard 1916 Jegindø. Hv. Lyngs

Læs mere

Orionsgade. 2 1bæ Uglev Lis Tovdal Flyvholm 1987 Elværk Uglev og Omegns Elværk 1915

Orionsgade. 2 1bæ Uglev Lis Tovdal Flyvholm 1987 Elværk Uglev og Omegns Elværk 1915 Orionsgade 2 1bæ Uglev Lis Tovdal Flyvholm 1987 Elværk Uglev og Omegns Elværk 1915 3 2n Uglev Louise Stærk Gadegaard (Bojesen) 1998 Marie Pedersen 1979 Marge Kirstine Kongensgaard 1976 Niels Thomsen Kongensgaard

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016 Skydetider kredsskydning 2016 Seniorer 08.00 Kim Grubbe 08.01 Michael Lysgaard 08.02 Klaus Holt Jensen 08.03 Thomas Heesgaard 08.04 Morten Mogensen 08.05 Rene Holt Schmidt 08.06 Torben Mauritson 08.07

Læs mere

Gift 28.05.1966 i Grene, Merete Bindesbøl Nielsen, * 26.05.1946 i Brande (datter af Frede Bindesbøl Nielsen og Valdborg Skovbjerg).

Gift 28.05.1966 i Grene, Merete Bindesbøl Nielsen, * 26.05.1946 i Brande (datter af Frede Bindesbøl Nielsen og Valdborg Skovbjerg). Side 1 Niels Peder Pedersen. Han blev gift med Else Maria Christensen. I. Jens Peder Pedersen, * 02.12.1867. Gift 27.11.1888, Mette Lund Christensen, * 22.01.1867 i Dueholmhuus Vildbjerg (datter af Christen

Læs mere

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1 Pistol Damer - Indledende runde Dame Dorte Thorsen Trehøje 92 92 93 95 372 3 Dame Christina Borgen Nielsen Trehøje 89 91 91 94 365 8 Dame Maria Kristensen Aars Skytteforening 94 91 85 88 358 5 Dame Anja

Læs mere

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted +----------------------------------+ De Danske Skytteforeninger StævneProgram v1.12 +----------------------------------+ Dato:10/10/1999 12:30 R E S U L T A T - L I S T E F R A Jyllandsstævnet 9.okt.1999

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 07-06-2015 08:58:19 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 5%-Skytte, Terrænskydning, Pistol cal..22, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GPA, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben

Læs mere

RESULTATLISTE Karup 2014

RESULTATLISTE Karup 2014 RESULTATLISTE Karup 2014 5%-Skytte, Terrænskydning, Pistol cal..22, 67 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GPA, 60 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GP32, 65 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle A-Række 1 60 Lars Pedersen Vejle 3804262627 38 41 2 108 Jens Andreasen Tørring 3912246532 38 42 3 57 Jan Madsen Vejle 3804262630 38 44 4 62 Torben Bek Kjellerup 3503272553 36 42 5 45 Peder Løhde Nielsen

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker Damer B Anna Laura Johansen 206 170 187 COLAS 563 1 DB Katja Madsen 156 178 182 Slangetaemmer.dk 516 2 DB Christina Worre Rasmussen 169 157 174 APPLIANCE 500 3 DB Agathe Andersen 151 156 164 A A KONFEKTION

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2006

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2006 Køn Placering Fornavn Efternavn BY SLUTTID Kvinde 1 Sytter Christiansen Randers 01:29:54 Kvinde 2 Mia Sørensen Vejle 01:37:37 Kvinde 3 Lilly Jeppesen Vejle 01:38:05 Kvinde 4 Hanne Damholdt Billund 01:44:38

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2015 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2015 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1871,8 10 1871,8 10 2 Viborg 1 1846,6 8 1846,6 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1845,2 6 1845,2 6 4 Kolding 1 1843,4 4 1843,4 4 5 Helle 1 1807,9 2 1807,9 2

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Resultatliste SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Lørdag d. 8. oktober 2011 Idet vi takker for deltagelsen i SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet, fremsender vi hermed resultatet af jeres anstrengelser.

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Kristian Martinus 1 Jensen #20, (søn af Laurits Jensen #1868 og Ane Marie Pedersdatter #1869). Han blev gift med Jacobine Andrea (Rubæck) Jacobsen #21. + 2 i. Laurits

Læs mere

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 N Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 Se efterfølgende sider vedrørende personerne bag de forskellige træplantninger i område A-E. 136 135 134 99 130 133 E D 95 96 97 98 94 93 92 91 90 140 139 88 87

Læs mere

Deltagere i 3 km. løb

Deltagere i 3 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jakob Thorgaard Balling 0 Spøttrup : :0:0 0::0 Wiliam Dalgaard Roslev 0 Roslev : :: 0:: 0 Sabrina Pedersen 0 Spøttrup : ::0 0::0 Inge Pedersen Rødding 0 Spøttrup : ::0 0::0 Sine Pedersen

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Veteran Turneringsplan - Udendørs 2011. Jyllandsserien Miniveteran. 1.runde: 25/5 kl. 17.00 Horsens - Randers Skive - Ry

Veteran Turneringsplan - Udendørs 2011. Jyllandsserien Miniveteran. 1.runde: 25/5 kl. 17.00 Horsens - Randers Skive - Ry Veteran Turneringsplan - Udendørs 2011 Pulje 17: Jyllandsserien Miniveteran 1.runde: 25/5 kl. 17.00 Horsens - Randers Skive - Ry 2. runde: 8/6 kl. 17.00 TST - Skive Randers - Ry 3. runde: 15/6 kl. 17.00

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

Resultatliste. Pistolterræn. Nymindegab. 3. maj 2009

Resultatliste. Pistolterræn. Nymindegab. 3. maj 2009 Resultatliste Pistolterræn I Nymindegab 3. maj 2009 Terrænskydning Nymindegab 2009 TERRÆNBANE Skive Distance Farve ---------------------- Station 1 - Stående Mål 1 S 5 6 Gul Mål 2 B 65 50 Gul Mål 3 B 100

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 108643 Rasmus Bellahn 10-456 Vejle Skytteforening 199/11 200/09 399/20 G 2 109630 Adrian Olsen 06-012 Arnborg Idrætsforening 199/09 196/09

Læs mere

file://e:\documents and Settings\SAK\Dokumenter\DGI Mangekamp v3.2\printout\resultlisttotal.html

file://e:\documents and Settings\SAK\Dokumenter\DGI Mangekamp v3.2\printout\resultlisttotal.html Side 1 af 7 Resultatliste - Samlet Nålestævne, SAS, Silkeborg mandag den 16. juni 2014 Piger under 7 år 1 17 Ida Skipper 2007 Viborg 40m 400m Læ Ku 1464 7,98s (408) 1.33,88 (357) 2,57m (498) 4,31m (558)

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Skydetid06. Forening Snit Klasse 3 Morten M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 191,36 BB 4 Tore M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 189,55 BB

Skydetid06. Forening Snit Klasse 3 Morten M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 191,36 BB 4 Tore M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 189,55 BB Novemberstævne Humlehøjhallen den 30-10-2006 klokken 19:00:00 1 Leif Sørensen Micro Matic sport Klubbernes Sammensl 156,94 PC 2 Leif Sørensen Micro Matic sport Klubbernes Sammensl 197,50 VA Humlehøjhallen

Læs mere

NR - NAVN - BY - TID - ALD.-PRTAL-PLGRP.

NR - NAVN - BY - TID - ALD.-PRTAL-PLGRP. ENDELIG RESULTATLISTE FOR : HANSTHOLM LØBET 2001 RESULTATER - : 4.2 KM KVINDER 2887 DITTE LEU HANSTHOLM 18.20 33 63.64 1 2889 CECILIE MARDAL SNEDSTED 19.31 17 59.78 2 2878 DORTE SØRENSEN HANSTHOLM 19.48

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen 19-10-1827 Lindholm Aalborg 5 Maren Mogensen 23-3-1857

Læs mere

Slægtsoplysninger skrevet i 1980-81 af Chresten Salling Jensen

Slægtsoplysninger skrevet i 1980-81 af Chresten Salling Jensen Slægtsoplysninger skrevet i 1980-81 af Chresten Salling Jensen Som en videreførelse af den slægtsbog, som vi har, og som kun omhandler min mors slægt, vil vi, Kathrine og Chresten Salling Jensen, gerne

Læs mere

Badmintonstævne for 60+`ere

Badmintonstævne for 60+`ere Badmintonstævne for 60+`ere hallerne Kongens Enge 42 2690 Tlf.: 46 15 16 76 Torsdag d. 8. november 2012 kl. 09.00 Der deltager ialt 104 spillere fra 11 foreninger. Der er én præmie pr. påbegyndt 5 deltagere

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette Dimitterede 1983 Anne Marie Møller 1983 a Anne Mette Kristiansen 1983 a Bente Gregersen 1983 a Berit Holst Nielsen 1983 a Berit Paulsen 1983 a Birgitte S. Hansen 1983 a Britta Munk 1983 a Gitte Johansen

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Side 1 af 7 06-09-2015 17:19:25 - DDS SP v.3.15.6.1 RESULTATLISTE Landsdelsmesterskaber 50-200- 300M 2015 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulsen 09-116 Midtdjurs Skytteforening

Læs mere

Det bliver på mødet ikke diskuteret den enkelte ejendoms status, resultatet af TVinspektionen.

Det bliver på mødet ikke diskuteret den enkelte ejendoms status, resultatet af TVinspektionen. Børge Rødkjær Andersen Fjordvej 2 Vedr. ejendommen Fjordvej 2 Svend Ingvard Søndergaard Porsevej 2 Vedr. ejendommen Porsevej 2 Wendy Nørgaard Porsevej 4 Vedr. ejendommen Porsevej 4 Karsten Iversen Rubyvej

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

RESULTATLISTE JM 2008. 15m Std.- Grov- & Fripistol. HERNING D. 8. & 9. Feb.

RESULTATLISTE JM 2008. 15m Std.- Grov- & Fripistol. HERNING D. 8. & 9. Feb. RESULTATLISTE JM 2008 15m Std.- Grov- & Fripistol HERNING D. 8. & 9. Feb. UNGDOM U1 Præmie G Kaare Jensen Års 93 96 95 284 100 S Emil Hoff Hjort Vadum 92 91 95 278 B Kevin Blom Grønhøj Vadum 90 88 92 270

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Lærerpersonale på Ø. Hornum skole: Navn Bopæl Stilling Ansat fra - til Elida Marie Borup Volstrup Lærer 1951 64 Henry Sørensen Ø.

Lærerpersonale på Ø. Hornum skole: Navn Bopæl Stilling Ansat fra - til Elida Marie Borup Volstrup Lærer 1951 64 Henry Sørensen Ø. Lærerpersonale på Ø. Hornum skole: Navn Bopæl Stilling Ansat fra - til Elida Marie Borup Volstrup Lærer 1951 64 Henry Sørensen Ø. Hornum Skoleleder 1953 80 Franz Julius Hæsum Lærer 1955 77 Niels Oluf Hermansen

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 148/8 Nicolai Henriksen Vestlolland 2 148/7 Rasmus Fisker Viborg 3 147/5 Ib Henriksen Vestlolland 4 145/2 Morten Olsen Frederiksborg

Læs mere

RESULTATLISTE Åbnet skyttestævne Honum-Tørring

RESULTATLISTE Åbnet skyttestævne Honum-Tørring 09-05-2015 14:47:09 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Åbnet skyttestævne Honum-Tørring Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 102896 Jens-Ulrik Ladekjær-Mikkelsen 10-103 Ammitsbøl SG&I 198/08 199/11 397/19 2 101491

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

RESULTATLISTE Skive Skydning 15m 2014

RESULTATLISTE Skive Skydning 15m 2014 25-10-2014 15:53:29 - DDS SP v.3.14.3.1 RESULTATLISTE Skive Skydning 15m 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 113123 Emilie Louise Rasmussen 06-026 Kjellerup Skytteforening 200/10 200/13 400/23 2 101594

Læs mere

Side 1 af 8 16:41:37 - DDS SP v.3.14.4.1 Endelig RESULTATLISTE Terrænpistol Ulfborg 2015 Terrænskydning, Pistol cal..22 - Klasse UNG 1P 93357 Michael Mose Christiansen 01-217 Thisted Pistolklub 31/14 2P

Læs mere

bystævne - Viborg Amt Bowling 2012 Resultatliste Individuel

bystævne - Viborg Amt Bowling 2012 Resultatliste Individuel bystævne - Viborg Amt Resultatliste Individuel By Firma DA DB DC Spiller A Klasse 1 serie 1 TFS Oticon A/S 1 Maybritt Andersen DC 158 175 130 199 9 14 69 504 2 TFS N.V.jydsk Vikarservice Ane Marie Andersen

Læs mere

Deltagerliste. Alle rækker MyPlanet Sport Cup 2013. HS Senior 2. HS Dr/Pg C. HS Senior 6. HS Junior B. HS Y Dr/Pg D. HS Puslinge A.

Deltagerliste. Alle rækker MyPlanet Sport Cup 2013. HS Senior 2. HS Dr/Pg C. HS Senior 6. HS Junior B. HS Y Dr/Pg D. HS Puslinge A. HS Dr/Pg C 2013-09-21 09:00 (29 tilmeldte) Anders Ø. Jensen, Daugård IF Benjamin B. Rasmussen, Horsens KFUM Benjamin L. Nielsen, BTK Midtjylland Christoffer Borges, Søhøjlandets BTK Daniel Asmussen, RSU

Læs mere

Individuelle Resultater Turnering 2 Sommer

Individuelle Resultater Turnering 2 Sommer Individuelle Resultater Turnering 2 Sommer Gevær, 50m. - Klasse BK1 1 99520 Stine Jacobsen 11-072 Helle Skytteforening 199/10 2 109523 Kasper Johannsen 11-001 Ribe Skyttekreds 198/09 3 114084 Magnus Ølgod

Læs mere

Ved eventuelle rettelser til oplysningerne kontakt politiet tlf. 9614 1448 - eller mail mvjyl@politi.dk

Ved eventuelle rettelser til oplysningerne kontakt politiet tlf. 9614 1448 - eller mail mvjyl@politi.dk Fortegnelse over strandfogeder pr. 1. oktober 2010 Ringkøbing opdatering: også VC-info og politi.dk Strandlen Længde Navn Adresse By Tlf. Mobilnr. Udnævnelse 1 6000 alen Peder Christian Dahl Vadgårdshaven

Læs mere

2014-15 2013-14 2012-13. (pladsgivende placeringer) Annette Bjørn Jensen Michael Ankersen

2014-15 2013-14 2012-13. (pladsgivende placeringer) Annette Bjørn Jensen Michael Ankersen Distrikt Forbund (pladsgivende placeringer) 0-0- 0- Bente Pedersen Christian Uldal Pandrup BK Helle Skov Jesper Kragh Hirtshals BK / Lena Nielsen Benny Hansen Hadsund BK / Hobro BK Helle Skov Jesper Kragh

Læs mere

RESULTATLISTE Ølgod Skydning 2014

RESULTATLISTE Ølgod Skydning 2014 RESULTATLISTE Ølgod Skydning 204 Gevær, 5m. - Mesterskab BK 07780 Mads Olesen 05-09 Skjern Skytteforening 200/09 99/06 399/5 Guld 2 88088 Marie Bæk Pagaard 05-09 Skjern Skytteforening 200/2 98/09 398/2

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

Vinderliste for Lør- og Søndagsstævner 2016. Stævne: Række: Navn: Klub:

Vinderliste for Lør- og Søndagsstævner 2016. Stævne: Række: Navn: Klub: Vinderliste for Lør- og Søndagsstævner 2016 Stævne: Række: Navn: Klub: M1p1 Viggo Kring Vesterhede M1p1 Stenn Hansen Vesterhede M1p2 Christian Jacobsen Nordenskov M1p2 Verner Nielsen Nordenskov M2p1 Anna

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 106441 Thomas Grøn Bendixen 01-412 Hjørring Skytteforening 200/11 200/15 400/26 G 2 113586 Christian Bols Pedersen 01-513 Vester Hassing

Læs mere

FORMDUER. Romer. Montauban. Sottobanca

FORMDUER. Romer. Montauban. Sottobanca FORMDUER Romer Blå 471 90 1,0 Henning Jørgensen 472 95 1,0 Arne Moos 473 93 1,0 Henning Jørgensen 474 91 1,0 02 Henning Jørgensen 475 92 1,0 02 Arne Moos 476 95 0,1 Henning Jørgensen 477 90 0,1 02 Peder

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km A kort 4,48 km Startet : 30 Udgået : 0 Disk.: 1 1. Torben Kruse Svendborg OK 33.48 2. Ib Monrad Odense OK 34.37 +49 3. Jens Dam Odense OK 35.43 +1.55 4. H. V. Jensen Odense OK 37.02 +3.14 5. Wolfgang Schulz

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 DDS SP v.3.11.3.2 Gevær, 15m. Mesterskab BK1 1 11697 Asbjørn Risgård Nielsen 01 548 Vilsted Skf. 200/09 200/11 400/20 1 94453 Frederik Axelsen 01 513 Vester

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Løb 1, 4X50m Brystsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub

Løb 1, 4X50m Brystsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 16 november 2014 Tid: 16:26:27 Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: 2. Seriestævne 2014/2015 Stævne by: Aabybro Arrangør: Svøm Region Nordjylland & Aabybro IF Svømning Overdommer:

Læs mere

Resultatliste. Hjemmebaneturnering 2015-16 Riffel 10 meter Åben klasse og oldboys. 5. omgang

Resultatliste. Hjemmebaneturnering 2015-16 Riffel 10 meter Åben klasse og oldboys. 5. omgang Resultatliste Hjemmebaneturnering 2015-16 Riffel 10 meter og oldboys 5. omgang Dansk Skytte Union Idrættens Hus - DK-2605 Brøndby - Tlf. 4326 2626 - Fax 4326 2355 - E-mail info@skytteunion.dk - www.skytteunion.dk

Læs mere

RESULTATLISTE PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE

RESULTATLISTE PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE BOWLINGKLUBBEN LUCKY HERNING VETERAN GAMES UGE 30 20/7 22/7 2015 RESULTATLISTE PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE Pens. Damer Individuelt 1 Erna Jensen 0035 Lucky 4 11 20 700 700 2 Vera Blaase 0070 BK Viby

Læs mere

RESULTATLISTE Mårup Pistolterræn 2014 Mårup DDS SP v.3.14.4.1 Station 1 Skive Farve Afstand Stilling Mål 1 Oval 4 Sort 51 Høj knælende Mål 2 Tønde 1 Gul 22 Høj knælende Mål 3 1/7 Grøn 22 Høj knælende Station

Læs mere

og Pokalturnering DM for Klubhold Pokalturnering Seniorhold 2. division 2013-14 1. division 1. Team PharmaService 11.

og Pokalturnering DM for Klubhold Pokalturnering Seniorhold 2. division 2013-14 1. division 1. Team PharmaService 11. Divisionsturneringen Klubhold, Seniorhold og 2013-14 1. division 1. Team PharmaService H. C. Graversen, Henrik Caspersen (Dennis Bilde, Morten Bilde, Emil Jepsen, Lars Tofte) Semifinale: PharmaService

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Voksne Hanner Klasse A - DM 2013

Voksne Hanner Klasse A - DM 2013 Voksne Hanner Klasse A - DM 2013 Grønne 63 329 134 362 388 5 1 Ring nr Opdrætter JPJ07 HAA AV MIDTV MIDTV Blå 55 38 229 49 290 205 330 7 2 Ring nr Opdrætter JPJ07 JPJ07 ANS12 JPJ07 ED.DY KK HAA Skifer

Læs mere

Side 1 af 11. Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne i Dall, 29. 30. april 2016. Holdkonkurrence: Hold (cal.22)

Side 1 af 11. Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne i Dall, 29. 30. april 2016. Holdkonkurrence: Hold (cal.22) Holdkonkurrence: Hold (cal.22) 1 Aalborg Skyttekreds 1 14860 Bo Lykholt Andreasen Klasse: 1 62/29/04 14306 Lars Dyrskjøt Klasse: 1 59/27/07 14453 Birgitte Bæk Larsen Klasse: 3 56/26/04 14823 Elizabeth

Læs mere

Løb 1, 4X50m Rygsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub

Løb 1, 4X50m Rygsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub Side: 1 Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: 3. Seriestævne 2012/2013 Stævne by: Aars Arrangør: Svøm Region Nordjylland & Aars Svømmeklub Overdommer: Allan Thorup Svenningsen Stævneleder:

Læs mere

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær,

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, 15m 1 190,20 5 14-54048 Thomas Jensen Frejlev-Vantore

Læs mere