SAGREGISTER. Autom atiske hustelefonanlæg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAGREGISTER. Autom atiske hustelefonanlæg... 617"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse ARTIKLER Pag. Anmeldelse af kørselsuheld (afdelingsingeniør M. W. Mathiesen) Autom atiske hustelefonanlæg (3. artikel) (telefoningeniør U. B røndum ) Bell Télephone Laboratories set inde fra (telefoningeniør P. V. Arlev) Brud på en»brudsikker«højspæ ndingsledning (telefoningeniør S. Transbøl) Da Langli fik telefon (telefoningeniør J. Lindegaard) Debiteringsudstyr til lampecentraler (telefoningeniør A. Ortvad) Den elektroniske central snart en realitet (telefoningeniør P. V. Arlev) En p rim itiv telefonavis (telefoningeniør Carl Jacobsen) Godt på vej (nytårsartikel 1954) H ulkort (3. artikel) (fuldm æ gtig H. W issing) H ulkort (4. artikel) (overassistent P. Thygesen) H ulkort (5. artikel) (overassistent W. Fenger Lassen) Hvad m an ser og hvad m an ikke ser (nytårsartikel 1955) H vordan med Deres økonom i? (sekretær Aage Tarp) Idriftsættelsen af den autom atiske anneks-central i Horsens L idt om elektronregnemaskiner (telefoningeniør Carl Jacobsen) Lidt om kvalitetskontrol (økonomisekretær Th. Herborg Nielsen) Liniebygning med feltkabler (telefoningeniør P. A. Olesen) Nye autom atiske landcentraler (telefoningeniør U. B røndum ) Nytårsartikel Nytårsartikel Nytårsartikel f Om kabelfejlretning i Aarhus by (inspektør S. Tuborgh) Selskabets abonnement på Falck s Redningskorps (afdelingsingeniør M. W. Mathiesen) 846 Selskabets automatiserings- og tæ llerdebiteringsprogram for 3-års perioden Selskabets tekniske håndbøger (inspektør B. Soelberg) Skagen (artikelserie ang. idriftsættelsen af Skagen autom atcentral) Centralen (civilingeniør Knud Jensen) Fjernkabelanlæ g (telefoningeniør A lf Jacobsen) Linieanlæ g (telefoningeniør J. C. Selchau) T rafikforhold (afdelingsingeniør O. H. Giese) Sm å træk fra Skive central efter straksekspeditionens indførelse (forstanderinde frk. D. Heinø) Sprængning af et søkabel i Lim fjorden ved Aalborg (distriktschef A. M ortensen) 645 Tanker ved en 60-års fødselsdag (nytårsartikel 1956) Telefonapparater med m odtageforstærkning (inspektør B. Soelberg) Telefonen i 1878 og i Telefonkabel over Atlanterhavet (P. Høgholt Madsen) Tællerdebitering Tællerdebitering for 60 år siden Tællerdebiteringen i gang i Skive Vedligeholdelse af autom atcentraler (telefoningeniør M. Schønau Hansen) Vejrgudernes julehilsen til Nordjydske distrikt (distriktschef A. Mortensen) Viborg-forsøget (Udenbys sclvekspedition med kuponer) (afdelingsingeniør B. V. Relsted og telefoningeniør O. H. Giese)

2 Pag. Aabybro , 810, 835 A alborg: Autom atcentralen , 835 Magnetocentralen , 857 Ny adm inistrationsbygning 857, 883, 888 Aalbæk , 752, 787 Aarhus: Besøg på automatcentralerne , 831 Giemensborg , 857 Hovedlageret og garageværkstedet 630, 682 Køb af ejendomme Aars Årsberetning Årsberetning Årsberetning 1955, om tale af Årsberetning indsat mellem side 860 og 861 Abildgaard (Øster H ornum sogn) Abonnement på Falck s Redningskorps, selskabets Anmeldelse af kørselsuheld Arbejderstyrken, udbetaling af lø n n in ger Atlanterhavskabel A utom atisering: Autom atisering af Skagen , 752, 787, 8 6 6, 876, 888 Idriftsættelse af den automatiske anneks-central i Horsens Nye autom atiske landcentraler Vedligeholdelse af automatcentraler. 880 Automatiserings- og tællerdebiteringsprogrammet Autom atiske hustelefonanlæg Balle Kirkeby Bell Télephone Laboratories set inde fra 769 Borup (Nibe) Bram m inge Brande Bredsten Brovst , 787 Brud på en»brudsikker«højspæ ndingsledning Brædstrup , 811, 888 Brønderslev , 810 Brøndum (Esbjerg) Brøndum (Ør) Brørup B ølling (Kd) Bølling (S j) Collstrops rejselegat , 681, 722, 752, 835, 856 Da Langli fik telefon Debiteringsudstyr til lampecentraler Den elektroniske central snart en realitet...* Direktørens nytårsartikel , 699, 815 D orf Ebeltoft Egholm SAGREGISTER Egtved Ekstraklokker, opspændingsjern til 653 Elektronisk central Elektronregnemaskiner, lid t om En p rim itiv telefonavis E riknaur Esbjerg , 723, 752, 810, 857 Falck s Redningskorps, selskabets abonnement på Fanø Faster F ejlstatistik for PABC-anlæg, hulk ortbehandling Feltkabler, liniebygning med Feriebyen Skallerup K lit , 719, 834 Fjernkabelanlæg, Skagen Fjerritslev Forslagskasse , 809, 832 Frederikshavn , 787, 810, 857 Gadeskabe, nye mønttelefoner og Galten (Aarhus) Galten (Banders) GI. H øjen Give... Godt på vej Godtgørelse for»søgne-helligdage«630, Grenaa , 787, 810, 857, 888 Grindsted , 857 G udum Gæster, selskabets , 831 Håndbogen , 693, 787, 810, 835, 856, 887 Håndbøger, selskabets tekniske Haarup Hadsten , 810 Hadsund , 835 H allum , 682 Ham m el , 810, 888 H am m erum Hasselager , 752, 758 Hedegaard Herning , 787 Hirtshals Hjeds H jørring , 835 Hobro , 835 Holme Holstebro , 694, 835 Hornbæk Hornslet , 888 Horsens , 682, 752, 787, 835, 857, 888 H ulkort...; , 6 6 8, 689 Hulsig Hustelefonanlæg, autom atiske Hvad m an ser og hvad m an ikke ser 699 Hvordan med Deres økonom i? Hvorupgaard Hæstrup H øjrup Højspæ ndingsledning, brud på en»brudsikker«

3 H ø rm e s te d v. S in d a l , 723, 787, 887 K ø r n in g , 857 Id r ifts æ tte ls e n a f d e n a u to m a tis k e a n n e k s - c e n tra l i H o rs e n s Ikas.t , 857 In d b in d in g a f» T je n s tlig e E f t e r r e t n in ger« J e r u p J u b ilæ u m s s k r if t, s e ls k a b e ts K a b e lf e jlr e tn in g i A a r h u s b y K a b e lk a s s e r, s ik k e r h e d s v in k e l t i l befæ stelse a f K a b e lp lo v K a r u p K je lle r u p , 857 K jø b e n h a v n s T e le fo n A k tie s e ls k a b K la k r in g K o ld in g , 752, 835, 857 K o lt K v a lite ts k o n tr o l, lid t o m K æ ru p K ø k k e n u d v a lg e t K ø r s e ls u h e ld, a n m e ld e ls e a f L a a s b y L agerets m a te r ie lfo r te g n e ls e L a m p e c e n tr a le r, d e b ite r in g s u d s ty r t i l L a n d c e n tr a le r, n y e a u t o m a t is k e L a n g k jæ r L a n g li L e m m in g , 682 L e m v ig L e rb je rg L id t o m e le k tr o n r e g n e m a s k in e r L id t o m k v a lit e t s k o n tr o l L in ie a n læ g, S k a g e n L in ie b y g n in g m e d fe ltk a b le r L ø g s tø r L ø n n in g e r , 654, 675, 721, 751, 809, 833, 852, 886 L ø n n in g e r, u d b e ta lin g a f , 693 L ø n n in g s r e g n s k a b, u d s k r iv n in g p å h u lk o r ta n læ g g e t L ø v lu n d M a te rie lfo rte g n e ls e, lag e re ts M id le r tid ig t lø n tillæ g , 675, 852 M o d ta g e fo rs tæ rk n in g, te le fo n a p p a r a te r m e d M ø n tte le fo n e r og g a d e s k a b e, n y e N y a d m in is t r a t io n s b y g n in g i A alb o rg , 883, 888 Nye autom atiske landcentraler Nykøbing N y tå r s a r tik e l, D ir e k tø r e n s , 699, 815 Nørre K o n g e rsle v N ørre S nede , 888 N **v lin g d d e r , 752, 810, 836 ens m kabelfejlretning i Aarhus by O p h a le to v e t, u h e ld m e d O p s p æ n d in g s je r n t i l e k s tr a k lo k k e r Overarbejdsbetaling Overenskomster , 654, 674, 833, 850 PABC-anlæg Privatøkonom i Præstbjerg , 682 Randers , 722 Regler for forslagskasse ved JTAS Regnskabsførere: Grenaa H jørring Holstebro Lemvig R ingkøbing Thisted Reguleringstillæg , 721, 751, 809, 833, 886 Rejselegat, Collstrops , 681, 722, 752, 835, 856 Renlighed er en god ting, men Ribe , 857 R ing Ringkøbing , 810, 835 Rud Kirke Rønde , 888 Rørholt Saksild Samarbejdsudvalget ved JTAS 644, 750 Selskabets abonnement på Falck s Redningskorps automatiserings- og tællerdebiteringsprogram for 3-års perioden gæster , 831 jubilæ um sskrift tekniske håndbøger \ Selvekspedition med kuponer, Viborgforsøget Sikkerhedsvinkel til befæstelse af kabelkasser Silkeborg , 787 Sindal , 857, 888 Sinding (H r) Sinding (SI) Skagen , 752, 787, 8 6 6, 888 Skalborg , 857 Skallerup K lit, feriebyen , 719, 834 Skanderborg Skibsted Skive , 662, 6 8 6, 857 Skjern , 810, 835 Skjold Skodborg-Gudum Skægkær Små træk fra Skive central efter straksekspeditionens indførelse Solbjerg (Ar) , 810 Solbjerg (Ny) Sprængning af et søkabel i Lim fjorden ved Aalborg Staksrode Stedtillæg Stenderup (Hs) Stenderup (Va) St. Aistrup

4 St. V elling Struer , 810, 888 Svenstrup (Ab) , 835 Særligt tillæg , 675, 852 Søby (Sk) Søkabel i Lim fjorden ved Aalborg, sprængning af Sønder Kongerslev Takstklassebetegnelser Takstregulering: pr. 1. ju li pr. 1. april Tanker ved en 60-års fødselsdag Tarm Tastum Tekniske håndbøger, selskabets Telefonapparater med modtageforstærkning Telefonavis, en p rim itiv Telefonen i 1878 og i Telefonhåndbogen , 693, 787, 810, 835, 856, 887 Telefonkabel over Atlanterhavet Telefonmesterdistrikt, oprettelse af nyt 752 Telefonmesterstilling, ny Telefontilsynet , 692, 886 Thisted , 857 Thorsted (T i) »Tjenstlige Efterretninger«: in db in din g Indhold og billeder Torsted (Hs) T rafikforhold, Skagen Try Tuberkuloseundersøgelse Tyrsted Tællerdebitering , 657, 662, 6 8 8, 694, 722, 787, 810, 835 Tællerdebitering, hulkortbehandling af regninger Tællerdehiterings- og autom atiseringsprogrammet Udenbys selvekspedition med kuponer, Viborg-forsøget Uheld med ophaletovet Ulfborg Ulfborg Kirkeby... ; Vaarst Vam drup Varde , 682, 694, 752, 857, 888 Vedligeholdelse af automatcentraler Vejen Vejle , 835, 888 Vejrgudernes julehilsen til Nordjydske distrikt V ejstrup Vestbirk Viborg , 764, 888 Viborg-forsøget Videbæk , 694, 835»V ilkår og takster«: Takstklassebetegnelser, nye Takstregulering , 841 Voldgiftskendelse Vraa , 857, 888 Ølgod Ølsted Ørsø Øster Jølb y , 857 Øster U ttrup PERSONREGISTER Pag. Aarøe, Børge Andersen, Anna L illy Andersen, Ellen Marie (Jensen) , 684 Andersen, Gerda Høgenhaug Andersen, Hans G unnar Andersen, Henning E jn ar E lkjæ r Andersen, Holger B. Helmer Andersen, M artha Elisabeth Kragh (Madsen) Andersen, Poul H elm uth Viggo Andersen, Tove G ylling Andreasen, Aksel Thorvald Andreasen, Børge Andreasen, Knud L auritz , 836 Andreasen, Paul Henning N ø rlu n d Arlev, Poul Victor Astrup, Anker Axelsen, Magda Axelline Frederikke Pag. Baarup, Kresten Knudsen Bak, Jørgen W eile Bechmann, Hugo Aksel... 88i> Bcntsen, Tage Ingolf Bertelsen, E rik Hvid Berthelsen, Christian Thorvald Bjerno, Inga Bjerregaard, Inga Elisabeth Brixen, Kirsten W u lff , 811 Brovil, Hans Verner B jørndal Brøndum, Uffe * 857 Buch, Otto Johannes Bundsgaard, Cecilie Bunzel, Alex Gustav Adolf Bursche, Johan Christian Buus, E lla Marie Bødker, Charly Peter Bøg-Jensen, Johannes

5 jrclk* Bøgild, Henning Brøchner Carlsen, Laurits Christensen, Carl Bagger Christensen, Carlo C hristian Christensen, Charles Anton Christensen, Ernst Christensen, Hans Henrik 838 Christensen, Inga Margit Christensen, Johan M artin Bagger Christensen, Johannes Bang Christensen, Jørgen Christensen, Karen Christensen, Karen Margrethe Christensen, O laf Christensen, Svend Aage Christensen, Svend Aage Bagger Christensen, Tage Em anuel Nørgaard ^ n r is te n s e n, V e rn e r... gt)2 Christiansen, Astrid K athrine 695 Christoffersen, Christoffer Marius Christoffersen, E llino r Yrsa B iis Chrøis, E li Elisabeth Clausen, Thorleif Frederik..."! 724 Dahl, Max Lob , 892 Uam, Jens Ingvar Dam bak, Eva Damsgaard Damgaard, Evia Anna Danielsen, Anna K irstine Danielsen, Christine Elgaard Danielsen, Signe Leth Degn, Ellen Deleuran, Vernon Dreier, Inga Lydia Duelund, Carl Otto Egestrand, L illy Hesselberg gaard, Christian Ellasen, Karen Bundgaard Elkjæ r, Harry Ellingsøe, Tove Eriksen, Ellen Eriksen, Jens Hoven Eriksen, Sigurd Eriksen, V ilhelm Lystrup Ernstorn, Knud Ernst Espersen, Bent Knudsgaard Fanger, Jens R udo lf Fej fer, Inger (Nielsen) , 695 jmscher-nielsen, Ole isker, Ellen Rasmussen (Kristenp senj) , 812 ged, Anders Peter Laursen *' gh, Jens Em anuel Ficlijer lederiksen, Else (Henriksen) Frænde, Kirsten Carkier, H arald Giese, O laf H jalm ar Clargaard, Anders G argaard, E jler Olud, Viggo Overgaard Grandelag, M Grevelund, Erik Ove Grønbæk, Richardt Pag. Guldborg, Frederik V ilhelm H. Sørensen 892 Gundersen, P aul Hennnig Gøtsclie, Ellen Hammer, Else Krüger Ham m erstrøm, Aage Hansen, Aage Hansen, Albert E li Hansen, Anna Margrethe Hansen, Bodil Inger Sofie Hansen, Christian Hansen, G unnar Heinreich Hansen, Hans F iil Hansen, Hans Peter Hansen, Henning Lybæk Hansen, Johanne Bækgaard Hansen, Petrea Margrethe Hemming Hansen, Robert O lu f Hansen, Thorvald Peter Hansen, Thyra Hansen, V illy Børge Hansen, V illy E jnar Hansson, Anders M artin Hartvigsen, Karen Sofie..., Hattesen, Knud Aage Hede, Em m a Karla Kristensen Hedegaard, E dith Marie Hedegaard, Marius Andersen Heinerup, Orla Kurt Heinø, Dagny Augusta W. Carlsen Hejlsberg, Edm und Gerhard Harald 891 Henckel, Harald Henriksen, Charles Henriksen, Else (Frederiksen) Henriksen, B itta Irena Henriksen, W illy Schm idt Herborg Nielsen, K nud T horkild Herly, Marie Cathrine Herløv, K nud Ludvig H offm ann, Arne Holm, Danckert K rohn Holm, Frida Holvad, Peter Alfred Hvid, Karl Erik Sigsgaard Hybert, Poul Henry Iversen, Gerda Schou Iversen, Jørgen Hye Iversen, Karla E m ilie Jacobsen, Carl Jacobsen, Carl E m il Jacobsen, Inger Jensen, Aage Jens Peter Jensen, Alice Jensen, Anna Fidine Jensen, Anna Louise Jensen, Annalise , 890 Jensen, Anton Cenius Jensen, Birthe Jensen, Bodil E m ilie Jensen, Carl Christian Peder Jensen, Charles Qvistgaard , 788 Jensen, Egon Thuesen Jensen, Ellen Marie (Andersen) , 684 Jensen, Erik Loft

6 Jensen, Erik Vind Jensen, Esther Ingeborg Jensen, Gerda Kragh Jensen, Harry Loft Jensen, Henry Jensen, Holger Jensen, Inger Stougaard Jensen, Jenny Jørgine Cecilie Jensen, Jens Christian Jensen, Jes Severin Jensen, Kirsten M Jensen, Knud W agner Talm ark Jensen, Kristine Marie Torben Jensen, Metha Kathrine Jensen, Niels Aage Jensen, Niels Jørgen Jensen, Niels Vagn Jensen, Otto Christian Jensen, Otto Frederik F. Blicher Jensen, R uth Ju lie Brender Jensen, Svend Aage Sigurd Jensen, Tove Jensen, Tove Jyndevad Jeppesen, Knud Jespersen, Agnes Ingeborg Jessen, Karl Johan Johannsen, Birger Johannsen, Johanne Johansen, Aage Aksel Johansen, Alfred Johansen, Constance Elvira Johansen, E linor Johansen, E lla Ketty Johansen, Grethe Stougaard (Larsen) , 837 Johansen, Inger Johansen, Knud Rudfeld Johansen, Rigm or Johansson, E dith Marie Justesen, Axel Henry Jønsson, Herm an Em anuel Jørgensen, Ingrid Elisabeth Jørgensen, Johanne Ravnborg Jørgensen, Karen Elisabeth Holch Jørgensen, Niels Peter Jørgensen, Rasmus Sophus Kaalund, Bent O luf Karl Vahlstrøm Kaiser, Franz Hermann Carl Kierulff, F in Wenzel Kjeldsen, Vagn Jørgen Kjær, Olfert R ikardt Andu Knudsen, Cecilie Edel Knudsen, Folmer Knudsen, Jens Marius Knudsen, Karin Knudsen, Oda (Petersen) , 754 Koch, Knud Erik Kok, Aage Ludvig Kristensen, Bent Kopp Kristensen, E inar Kristian Kristensen, Elers Marius Kristensen, Ellen Basmussen (Fisker) , 812 Kristensen, G unnar Astrup Kristensen, Kans Kristian Kristensen, Inger Laugesen Kristensen, Knud Erik Krogh, Anna Kristine Juhler Krogh, Frederik Madsen Krogsgaard, Ketty Kusk, Em m y Marie Nielsen Larsen, Anders Larsen, Grethe Stougaard (Jo han sen) , 837 Larsen, Inger-Lise , 836 Larsen, Jens Georg Larsen, L illi Anna Vrist Larsen, Svend E rik Ejbye Larsen, Svend Otto Lauridsen, Em m a Elisabeth , 890 Lauridsen, Missa Laursen, Erik Beck Laursen, Herluf Laursen, Laurits Annæus Laursen, Laurits Johan M artin Laursen, Laurs Laursen, M athilde Marie Holmgaard Leth, Niels Farsinsen Nielsen Levinsen, Karen Inger Oegn Liebault, Lucienne Alice Lindberg, Karen Marie Helene Lindegaard, Johannes Em m anuel Lindhardt, Peter Sofus L indholm, M artin Chresten Lindum, Ebba Lund, Børge Ulfborg Nielsen Lund, Christine Lund-Petersen, Aksel Lund-Petersen, Henry Lybye, Laurits Annæus Mårtensson, Ebba Nancy E Madsen, Alfred Madsen, Alfred Regnar Madsen, Anna-Lise Poulsen Madsen, Bruno Madsen, G udrun Agnete Madsen, Ingrid Madsen, Knud Jens Peter Madsen, Martha Elisabeth Kragh (Andersen) Marcussen, Ernst Martinsen, G udrun Mellerup, Solveig Strandskov Meyer, Britta E lin Meyer, Erik Mikkelsen, Jens Martinus Mogensen, Harry Andreas Mogensen, Kjeld Dupont Mortensen, Adolf Kr. Laurits... ^ 724 Mortensen, Margrethe Mortensen, Nina Mortensen, Peter K ristian Mortensen, P h ilip Melancliton Mouritzen, B ita Bjerg (Troelsen) Munch-Hansen, Børge Munk, Basmus Johannes Sørensen Mygind, Bent

7 Møller, Børge Lassen Møller Nielsen, Carl Mønning, Otto , 724 Nees, Carl Kristensen , 860 Nerlev, Arne Nicolaisen, E dith K. Schmidt Nielsen, Aase Nielsen, Anna Lise Kirstine Nielsen, Astrid , 837 Nielsen, Axel Marius Nielsen, Bodil Vejby , 836 Nielsen, Bruno Abildtgaard Nielsen, Carl Møller Nielsen, E rik Kilden Nielsen, Hans Nielsen, Hans Erik Nielsen, Helga Nielsen, Henrik Otto Nielsen, Hugo Daniel , 753 Nielsen, Inger (Fejfer) , 695 Nielsen, Jens Nielsen, Jo h n S chrød er Nielsen, Jørgen Nielsen, Knud Thorkild Herborg Nielsen, K urt Nielsen, Laust Theodor Marius Nielsen, Leo Verner Nielsen, Magda Johanne Margrethe Nielsen, M artha Nielsen, Mogens Bech Nielsen, Niels Anthon Hougaard Nielsen, Niels Peter Nielsen, Niels Preben Nielsen, Niels Sørensen Nielsen, Ole Bertel Nielsen, Otto M arinus Østergaard Nielsen, Peder Rosenørn Nielsen, Péter Brun Nielsen, Poul Henning Andersen Nielsen, Svend E rik Dupont Nielsen, Søren Harry Nielsen, Ulla Nikolajsen, N ikolai Thorvald Nyholm, Christian Nørager, Jens Christian Nørbæk, Karen Margrethe Olesen, Anna Elisabeth V inther Wesén, Eigil Anton D Olesen, Ellen Olesen, Inge Elisabeth Herborg O esen, Peter Anker sen, Ellen Margrethe Abild Olsen, E lna Theresia Ovesen, Preben Petersen, Aage J etersen, Arnold Petersen, Astrid edersen, Bent edersen, Bent Thorkild * edersen, Birthe etersen, Carl Arne Pedersen, Carl Biehl edersen, Edith Petersen, Georg Andreas O lu f Pedersen, Hardy L. Peder Petersen, Helga Johanne Bøtzauw Pedersen, Henry C hristian Pedersen, Janus Engelbrecht Petersen, Johan Kichard Iia in h o lt Petersen, Johanne Em ilie Kirstine Pedersen, M inna Laurine Pedersen, Niels K arl Petersen, Oda (Knudsen) , 754 Petersen, Peter Jørgen Petersen, Poul Pedersen, Svend Aage Pedersen, Søren Henry Pedersen, Vagn...!!!" 858 Petersen, W agner Porsgaard, Karla Poulsen, Børge Poulsen, Magna Juditlie Poulsen, Vagn Poulsen, Volmer Johan P riisholm, Poul Egon Quist, Jes Nielsen Rainholdt-Petersen, Ellen Margrethe Rasmussen, Anna Marie Nyborg Rasmussen, Axel Herman , 892 Rasmussen, Bjarne Bavn Rasmussen, Børge Fogh Rasmussen, Emely Pagh Rasmussen, Gerda Dam kiær Rasmussen, Ida Rasmussen, Kirstine Rasmussen, K nud Ingvard Christian Rasmussen, Mary... g3 ø Rasmussen, Poul E rik Ingerdahl Rather, Dorthea Jensine Ravn, Else... 8<),) Reimers, Birthe H Belsted, Bicliard Vagn , 811 Risager, Agnes... (i95 R ishøj, E jner Ilix, Karl V ilhelm Rohbrandt, Svend Alm ar , 860 Rosenvold, Esther Margrethe R udkjøbing, Carla... ' 683 Rye, Thorvald Peter Salling, Svend Aage Norup Salomonsen, Gerda Helene Sandahl, A lf Edvin Louis Schjoldager, Ib Gram Schmidt, Else , 837 Schm idt, Karl Georg Schm idt, Naom i J Schneider, Hans Jørgen Lovm ann Schouboe-Madsen, E rik Henning Schiitt, Manna Seliger, Gustav Carl M odin Serup, E jnar Johannes Sigh, Gudrun Simonsen, Jørn W alther Simonsen, Svend Skaadegaard, Aage Poul Benny Skov, Frida

8 Skov, Mads Peter Nielsen Smalby, Svend Peter Smedegaard, Niels Jørgensen Soelberg, Børge Sperling, Johannes Pagh Steen-Madssen, Dagny Jensine Steensgaard, Jens Christian Steffensen, Steffen Christian Svensson, Ulla Inger Sønderby, B uth Hansine Sønderup, Tove M. J Sørensen, Bøge B jørlund Sørensen, Carl G unnar Sørensen, Carla Marie Sørensen, Christian Nielsen Sørensen, Henning Christian Sørensen, Jens Kristian Sørensen, Johan Ludvig Sørensen, Jonas Gustav , 812 Sørensen, Kaj Arne Sørensen, Kaj Egild Eg Sørensen, L illi G. Svenstrup Sørensen, Marinus Sørensen, Nicoline Margrethe Sørensen, Peter Møller Sørensen, Poul Henning Sørensen, Søren Bevsbæk Sørensen, Søren Viktor Tarp, Aage Theils, Magnus Therkildsen, Harald Johannes Therkildsen, Peter Marinus Thomsen, Caja Thomsen, Christian Georg... ; Thomsen, Ellen Caroline Thomsen, Helga Thomsen, Jens Peter Thomsen, Preben Thomsen, Søren Johannes Thorsted, Frank Erik Thostrup, Erik Bendix Thygesen, Poul E jn ar , 752 Thøstesen, Svend Aage Transbøl, Sven Troelsen, R ita Bjerg (M ouritzen) Ubbesen, Lars Leergaard Udengaard, Lizzie J. K Vanger, Johanne M athilde Verholt, Edouard Wesby Verner-Lassen, Bent Vind, Else Vind, Erik Vingaard, Martha W illum sen, Helle Vibeke W orm, Egon Bobert Østerby, Ester Petrea Pedersen Østergaard, Esther Østergaard, Ingrid Luxhøj Østergaard, Una Marie Andersen

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn AO nr. Efternavn, fornavn. Årstal 42 Andersen, Ana 1867 15 Andersen, Arnold 1901 33 Andersen, Edvard 1905 7 Andersen, Emilie 1892 42 Andersen, Gerda 1904 42 Andersen, Hans 1868 46 Andersen, Jens 1898 28

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf 33 31 32 96 35 36 Erling Madsen Karup/Kølvrå Krolf 31 34 32 97 35 164 Hans Brogård Vestfjends

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose FORENINGEN for LANGELÆNDERE Sølvnålen I anledningen af foreningens 25 års jubilæum blev fremstillet en sølvnål, der bliver uddelt gratis til de aktive medlemmer, der har opnået 25 års uafbrudt medlemsskab.

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 0- (efter 00: pladsgivende placeringer) Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen 7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Aalborg BK / Ole Beltoft Sven Ingerslev BK af 97, Hjørring

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund (efter 00: pladsgivende placeringer) 0-6 0-0- Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Anne Schousboe Jes Bank Leif Rasmussen Erik Hermansen Michael Mathiesen Flemming Nielsen Bente

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

(efter 2004: pladsgivende placeringer)

(efter 2004: pladsgivende placeringer) Distrikt Forbund 0-0- 0- Albert Mylius Nielsen Tonny Hessel / Birthe Jespersgaard Ole Beltoft / BK af 97, Hjørring Anna Lise Hyldig Per Frederiksen Lene Høybye Karl Anton Olesen BK af 97, Hjørring Svend

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960 Schack Peter 1921 Formand 1921-04-07 Bennetsen Søren 1921 Kasserer Torrup Jepsen Kristian lund 1921 Toftnæs Jepsen Hans Lund 1921 Toftnæs Pedersen Kirstine 1921 Alslev Schack Peter 1921 Formand 1921-11-25

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011 AGU Rasmussen Anton 1960 Formand 1960-11-16 skole Thuesen Ejvind 1960 Kasserer Grøndal Skole Hansen Åge Munk 1960 Vibæk Hansen Carl Jørgen 1960 Bavnen Møller Britta 1960 Østermark Rasmussen Anton 1960

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900 Søndergade 1. 39a Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2000 Peder S. Clausen 1984 Asta Vestergaard 1981 Carl Vestergaard (Tømrer) 1958 Eli Kruchow (Lægepraksis) 1917 Anders Styvelgaard 1916 Jegindø. Hv. Lyngs

Læs mere

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59 Gennemsnit: Kjellerup 191,43 Møldrup 190,94 TKL 192,25 Trehøje 191,50 Ørnhøj 188,59 Kjellerup Senior 4 K Niels Juel Jensen 197 4 K Ejner Jørgensen 196 4 K Inge Jørgensen 194 3 K Linnea Christensen 192

Læs mere

RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013

RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013 02-02-2013 19:48:26 - DDS SP v.3.13.1.1 RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 95037 Jacob H. Jørgensen 06-072 Helle Skytteforening 199/09 198/06 397/15 2 98903 Troels Nielsen

Læs mere

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016 Skydetider kredsskydning 2016 Seniorer 08.00 Kim Grubbe 08.01 Michael Lysgaard 08.02 Klaus Holt Jensen 08.03 Thomas Heesgaard 08.04 Morten Mogensen 08.05 Rene Holt Schmidt 08.06 Torben Mauritson 08.07

Læs mere

Orionsgade. 2 1bæ Uglev Lis Tovdal Flyvholm 1987 Elværk Uglev og Omegns Elværk 1915

Orionsgade. 2 1bæ Uglev Lis Tovdal Flyvholm 1987 Elværk Uglev og Omegns Elværk 1915 Orionsgade 2 1bæ Uglev Lis Tovdal Flyvholm 1987 Elværk Uglev og Omegns Elværk 1915 3 2n Uglev Louise Stærk Gadegaard (Bojesen) 1998 Marie Pedersen 1979 Marge Kirstine Kongensgaard 1976 Niels Thomsen Kongensgaard

Læs mere

Gift 28.05.1966 i Grene, Merete Bindesbøl Nielsen, * 26.05.1946 i Brande (datter af Frede Bindesbøl Nielsen og Valdborg Skovbjerg).

Gift 28.05.1966 i Grene, Merete Bindesbøl Nielsen, * 26.05.1946 i Brande (datter af Frede Bindesbøl Nielsen og Valdborg Skovbjerg). Side 1 Niels Peder Pedersen. Han blev gift med Else Maria Christensen. I. Jens Peder Pedersen, * 02.12.1867. Gift 27.11.1888, Mette Lund Christensen, * 22.01.1867 i Dueholmhuus Vildbjerg (datter af Christen

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted +----------------------------------+ De Danske Skytteforeninger StævneProgram v1.12 +----------------------------------+ Dato:10/10/1999 12:30 R E S U L T A T - L I S T E F R A Jyllandsstævnet 9.okt.1999

Læs mere

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1 Pistol Damer - Indledende runde Dame Dorte Thorsen Trehøje 92 92 93 95 372 3 Dame Christina Borgen Nielsen Trehøje 89 91 91 94 365 8 Dame Maria Kristensen Aars Skytteforening 94 91 85 88 358 5 Dame Anja

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

Augustenborg Open & 27 August 2017

Augustenborg Open & 27 August 2017 1 08:00 Hugo Jensen Midtals Ældre 532 4 1 1 08:08 Anette Jensen Midtals Ældre 537 3 1 08:16 Estrid Schmidt Midtals Ældre 538 2 1 08:24 Gerhard Schmidt Midtals Ældre 586 1 13 2193 2 08:32 Erling Thomsen

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

RESULTATLISTE Karup 2014

RESULTATLISTE Karup 2014 RESULTATLISTE Karup 2014 5%-Skytte, Terrænskydning, Pistol cal..22, 67 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GPA, 60 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GP32, 65 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1877,6 10 1877,6 10 2 Viborg 1 1849,4 8 1849,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1844,1 5 1844,1 5 4 Hvidovre SK 1 1844,1 5 1844,1 5 5 ÅRK 1 1842,1 2 1842,1

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 07-06-2015 08:58:19 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 5%-Skytte, Terrænskydning, Pistol cal..22, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GPA, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben

Læs mere

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog DK Index Æret Navn Medlem af klub Indstillet af År Geneve Index Bemærkninger 77-1 Peter Jørgensen Marilynn and Charles Linkletter 1977 28 In memoriam Poul H. Jørgensens far 81-1 Birgit Nissen Charles &

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 2. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1869,8 10 3741,6 20 2 Bredstrup-Pjedsted 1 1858,2 8 3703,4 14 3 Viborg 1 1843,6 5 3690,2 13 4 Kolding 1 1843,5 5 3686,9 9 5 Helle 1 1824,2 2 3632,1

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Skydning Total Veteran Hold

Skydning Total Veteran Hold Placering Nr. Navn Foreningsnr. Foreningsby Skydning Total Veteran Hold Træf Skud Træf Skud G 24 Feldballe V 114 125 433 Bent Ingemann Hansen 3213 Feldballe Jagtforening 40 41 434 Henning Nielsen 3213

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle A-Række 1 60 Lars Pedersen Vejle 3804262627 38 41 2 108 Jens Andreasen Tørring 3912246532 38 42 3 57 Jan Madsen Vejle 3804262630 38 44 4 62 Torben Bek Kjellerup 3503272553 36 42 5 45 Peder Løhde Nielsen

Læs mere

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Elinor Nielsen Knabstrup 38 39 39 43 34 32 30 36 36,375 d Maiken Ipsen Vig

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastikforening

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastikforening Jensen Søren Peder 1932 Formand 1932-12-19 Vib. Sveigård M.R 1932 Kasserer Knudsen Karen 1932 Nielsen Emma (Møller) 1932 Torrup Jensen Søren Peder 1932 Formand 1933-09-11 Sveigård M.R. 1932 Kasserer Gade

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 2 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening 36 42 3 9 Conni Elmholt 1051p Sogns Jagtforening 34 41 4 173 Inge-Lise Jensen 1052 Sevel

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

963 Mikael Nyby Vestbjerg 2, Peiz Kragelund Tårs 2, Flemming Dige Nielsen Aabybro 2, Karsten Gade sæby 2, Thomas Jensen Sve

963 Mikael Nyby Vestbjerg 2, Peiz Kragelund Tårs 2, Flemming Dige Nielsen Aabybro 2, Karsten Gade sæby 2, Thomas Jensen Sve 1058 Søren Rosendal Dronninglund 2,23 1034 Christian Dissing Vrå 2,23 1003 Helle Carlsen Frederikshavn 2,23 1004 Anders Pedersen Hjørring 2,23 985 Frank Jessen Aalborg 2,23 977 Else Ramsgaard Gistrup 2,23

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2015 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2015 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1871,8 10 1871,8 10 2 Viborg 1 1846,6 8 1846,6 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1845,2 6 1845,2 6 4 Kolding 1 1843,4 4 1843,4 4 5 Helle 1 1807,9 2 1807,9 2

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

D.M. Hold. Vildbjerg den 19 og 20 september C1 Runde 2 Bane : XXX XXX : XXX XXX

D.M. Hold. Vildbjerg den 19 og 20 september C1 Runde 2 Bane : XXX XXX : XXX XXX D.M. Hold Vildbjerg den 19 og 20 september 2015 C1 Runde 2 Bane 32-34 Anna Andersen Bjarne Jensen Aksel Jensen Kurt Poulsen Ritta Jørgensen Tove Nielsen Bent Nielsen Hilda Jensen Birgit Christoffersen

Læs mere

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker Damer B Anna Laura Johansen 206 170 187 COLAS 563 1 DB Katja Madsen 156 178 182 Slangetaemmer.dk 516 2 DB Christina Worre Rasmussen 169 157 174 APPLIANCE 500 3 DB Agathe Andersen 151 156 164 A A KONFEKTION

Læs mere

PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE

PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE BOWLINGKLUBBEN LUCKY HERNING VETERAN GAMES UGE 30 23/7 29/7 2012 PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE Dato : 23/7-2012 Starttidspunkt : 12:00 1 01 Ellen Bækgård Lucky Pens. Damer Individuelt 02 Ingrid Johansen

Læs mere

FORELØBIG RESULTATLISTE Ø L G O D S K Y D N I N G 2013

FORELØBIG RESULTATLISTE Ø L G O D S K Y D N I N G 2013 01-12-2013 19:02:12 - DDS SP v.3.13.11.1 FORELØBIG RESULTATLISTE Ø L G O D S K Y D N I N G 2013 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 92931 Anne Sofie Madsen 06-015 Ølgod Skytteforening 198/06 198/12 396/18 2

Læs mere

Resultatliste - Klejs-Juelsminde Skytteforening 15m stævne

Resultatliste - Klejs-Juelsminde Skytteforening 15m stævne Side 1 af 8 16-01-2017 17:05:38 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Klejs-Juelsminde Skytteforening 15m stævne Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening

Læs mere

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011 opdateret 080511 Kommunemesterskaber Klasse Navn Klub duer Skud Klub Plc. 124 A Kristian Mortensen Sunds 25 46 x 123 A Lars Kjeldsgaard Trehøjebanen 30 45 x 122 D Maiken Andersen MSK/HJC 23 46 x 121 M

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 1 RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 2006 Hanstholm løbet 2006-4,2 km - piger Navn By Nr Tid Hold PR Ald Total LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 565 23,23 H ATELTIK 0.00 10 1 LOUISE POULSEN THISTED 564 26,57 0.00 14

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Resultatliste SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Lørdag d. 8. oktober 2011 Idet vi takker for deltagelsen i SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet, fremsender vi hermed resultatet af jeres anstrengelser.

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 N Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 Se efterfølgende sider vedrørende personerne bag de forskellige træplantninger i område A-E. 136 135 134 99 130 133 E D 95 96 97 98 94 93 92 91 90 140 139 88 87

Læs mere

Deltagere i 3 km. løb

Deltagere i 3 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jakob Thorgaard Balling 0 Spøttrup : :0:0 0::0 Wiliam Dalgaard Roslev 0 Roslev : :: 0:: 0 Sabrina Pedersen 0 Spøttrup : ::0 0::0 Inge Pedersen Rødding 0 Spøttrup : ::0 0::0 Sine Pedersen

Læs mere

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2006

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2006 Køn Placering Fornavn Efternavn BY SLUTTID Kvinde 1 Sytter Christiansen Randers 01:29:54 Kvinde 2 Mia Sørensen Vejle 01:37:37 Kvinde 3 Lilly Jeppesen Vejle 01:38:05 Kvinde 4 Hanne Damholdt Billund 01:44:38

Læs mere

Placering Nr. Navn Foreningsnummer Foreningsby Skydning Total Veteran Hold

Placering Nr. Navn Foreningsnummer Foreningsby Skydning Total Veteran Hold Placering Nr. Navn Foreningsnummer Foreningsby Skydning Veteran Hold Træf Skud Træf Skud G 68 Hadsund Jagtforening Veteran 111 124 450 Jørgen Schmidt 1904 Hadsund Jagtforening 38 40 449 Børge Sørensen

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne Bowling 2007

Viborg Amtskredsstævne Bowling 2007 Bowling 00 Dame A & B Bowlingspiller Serieforløb X / Snit Score Morsø Firmasport Sanne M. Andersen DB 0 Pinenhus Skive og omegns Karen Børsting DB KB Skive og omegns Jette Klysner DB Thisted Firma Sport

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

Veteran Turneringsplan - Udendørs 2011. Jyllandsserien Miniveteran. 1.runde: 25/5 kl. 17.00 Horsens - Randers Skive - Ry

Veteran Turneringsplan - Udendørs 2011. Jyllandsserien Miniveteran. 1.runde: 25/5 kl. 17.00 Horsens - Randers Skive - Ry Veteran Turneringsplan - Udendørs 2011 Pulje 17: Jyllandsserien Miniveteran 1.runde: 25/5 kl. 17.00 Horsens - Randers Skive - Ry 2. runde: 8/6 kl. 17.00 TST - Skive Randers - Ry 3. runde: 15/6 kl. 17.00

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Kristian Martinus 1 Jensen #20, (søn af Laurits Jensen #1868 og Ane Marie Pedersdatter #1869). Han blev gift med Jacobine Andrea (Rubæck) Jacobsen #21. + 2 i. Laurits

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

Dai Syddanmark Regionsmesterskab 2012 Gennemsnitlisten

Dai Syddanmark Regionsmesterskab 2012 Gennemsnitlisten 101 Niels Brodersen 30 33 38 32 37 36 34,33 102 ru 103 Johannes Nielsen Løgumkloster 36 38 37 38 46 42 40 38 44 35 39,40 104 105 Preben Andersen Vester Sottrup 31 34 32 34 35 34 37 35 34,00 106 Gerda Thomsen

Læs mere

Emma Hejlesen Kristensen Vester Hassing 196/9 193/6 389/15 G

Emma Hejlesen Kristensen Vester Hassing 196/9 193/6 389/15 G Resultatliste Kimbrernes sommerstævne 2016 Gevær 50 m - Mesterskab BK 1 1 15629 Frederik K Sørensen Ulsted Skf 196/6 200/12 396/18 G 2 93472 Anne Bakke Nielsen Thisted 197/11 198/12 395/23 S 3 15758 Trine

Læs mere

Resultatliste. Pistolterræn. Nymindegab. 3. maj 2009

Resultatliste. Pistolterræn. Nymindegab. 3. maj 2009 Resultatliste Pistolterræn I Nymindegab 3. maj 2009 Terrænskydning Nymindegab 2009 TERRÆNBANE Skive Distance Farve ---------------------- Station 1 - Stående Mål 1 S 5 6 Gul Mål 2 B 65 50 Gul Mål 3 B 100

Læs mere