SAGREGISTER. Autom atiske hustelefonanlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAGREGISTER. Autom atiske hustelefonanlæg... 617"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse ARTIKLER Pag. Anmeldelse af kørselsuheld (afdelingsingeniør M. W. Mathiesen) Autom atiske hustelefonanlæg (3. artikel) (telefoningeniør U. B røndum ) Bell Télephone Laboratories set inde fra (telefoningeniør P. V. Arlev) Brud på en»brudsikker«højspæ ndingsledning (telefoningeniør S. Transbøl) Da Langli fik telefon (telefoningeniør J. Lindegaard) Debiteringsudstyr til lampecentraler (telefoningeniør A. Ortvad) Den elektroniske central snart en realitet (telefoningeniør P. V. Arlev) En p rim itiv telefonavis (telefoningeniør Carl Jacobsen) Godt på vej (nytårsartikel 1954) H ulkort (3. artikel) (fuldm æ gtig H. W issing) H ulkort (4. artikel) (overassistent P. Thygesen) H ulkort (5. artikel) (overassistent W. Fenger Lassen) Hvad m an ser og hvad m an ikke ser (nytårsartikel 1955) H vordan med Deres økonom i? (sekretær Aage Tarp) Idriftsættelsen af den autom atiske anneks-central i Horsens L idt om elektronregnemaskiner (telefoningeniør Carl Jacobsen) Lidt om kvalitetskontrol (økonomisekretær Th. Herborg Nielsen) Liniebygning med feltkabler (telefoningeniør P. A. Olesen) Nye autom atiske landcentraler (telefoningeniør U. B røndum ) Nytårsartikel Nytårsartikel Nytårsartikel f Om kabelfejlretning i Aarhus by (inspektør S. Tuborgh) Selskabets abonnement på Falck s Redningskorps (afdelingsingeniør M. W. Mathiesen) 846 Selskabets automatiserings- og tæ llerdebiteringsprogram for 3-års perioden Selskabets tekniske håndbøger (inspektør B. Soelberg) Skagen (artikelserie ang. idriftsættelsen af Skagen autom atcentral) Centralen (civilingeniør Knud Jensen) Fjernkabelanlæ g (telefoningeniør A lf Jacobsen) Linieanlæ g (telefoningeniør J. C. Selchau) T rafikforhold (afdelingsingeniør O. H. Giese) Sm å træk fra Skive central efter straksekspeditionens indførelse (forstanderinde frk. D. Heinø) Sprængning af et søkabel i Lim fjorden ved Aalborg (distriktschef A. M ortensen) 645 Tanker ved en 60-års fødselsdag (nytårsartikel 1956) Telefonapparater med m odtageforstærkning (inspektør B. Soelberg) Telefonen i 1878 og i Telefonkabel over Atlanterhavet (P. Høgholt Madsen) Tællerdebitering Tællerdebitering for 60 år siden Tællerdebiteringen i gang i Skive Vedligeholdelse af autom atcentraler (telefoningeniør M. Schønau Hansen) Vejrgudernes julehilsen til Nordjydske distrikt (distriktschef A. Mortensen) Viborg-forsøget (Udenbys sclvekspedition med kuponer) (afdelingsingeniør B. V. Relsted og telefoningeniør O. H. Giese)

2 Pag. Aabybro , 810, 835 A alborg: Autom atcentralen , 835 Magnetocentralen , 857 Ny adm inistrationsbygning 857, 883, 888 Aalbæk , 752, 787 Aarhus: Besøg på automatcentralerne , 831 Giemensborg , 857 Hovedlageret og garageværkstedet 630, 682 Køb af ejendomme Aars Årsberetning Årsberetning Årsberetning 1955, om tale af Årsberetning indsat mellem side 860 og 861 Abildgaard (Øster H ornum sogn) Abonnement på Falck s Redningskorps, selskabets Anmeldelse af kørselsuheld Arbejderstyrken, udbetaling af lø n n in ger Atlanterhavskabel A utom atisering: Autom atisering af Skagen , 752, 787, 8 6 6, 876, 888 Idriftsættelse af den automatiske anneks-central i Horsens Nye autom atiske landcentraler Vedligeholdelse af automatcentraler. 880 Automatiserings- og tællerdebiteringsprogrammet Autom atiske hustelefonanlæg Balle Kirkeby Bell Télephone Laboratories set inde fra 769 Borup (Nibe) Bram m inge Brande Bredsten Brovst , 787 Brud på en»brudsikker«højspæ ndingsledning Brædstrup , 811, 888 Brønderslev , 810 Brøndum (Esbjerg) Brøndum (Ør) Brørup B ølling (Kd) Bølling (S j) Collstrops rejselegat , 681, 722, 752, 835, 856 Da Langli fik telefon Debiteringsudstyr til lampecentraler Den elektroniske central snart en realitet...* Direktørens nytårsartikel , 699, 815 D orf Ebeltoft Egholm SAGREGISTER Egtved Ekstraklokker, opspændingsjern til 653 Elektronisk central Elektronregnemaskiner, lid t om En p rim itiv telefonavis E riknaur Esbjerg , 723, 752, 810, 857 Falck s Redningskorps, selskabets abonnement på Fanø Faster F ejlstatistik for PABC-anlæg, hulk ortbehandling Feltkabler, liniebygning med Feriebyen Skallerup K lit , 719, 834 Fjernkabelanlæg, Skagen Fjerritslev Forslagskasse , 809, 832 Frederikshavn , 787, 810, 857 Gadeskabe, nye mønttelefoner og Galten (Aarhus) Galten (Banders) GI. H øjen Give... Godt på vej Godtgørelse for»søgne-helligdage«630, Grenaa , 787, 810, 857, 888 Grindsted , 857 G udum Gæster, selskabets , 831 Håndbogen , 693, 787, 810, 835, 856, 887 Håndbøger, selskabets tekniske Haarup Hadsten , 810 Hadsund , 835 H allum , 682 Ham m el , 810, 888 H am m erum Hasselager , 752, 758 Hedegaard Herning , 787 Hirtshals Hjeds H jørring , 835 Hobro , 835 Holme Holstebro , 694, 835 Hornbæk Hornslet , 888 Horsens , 682, 752, 787, 835, 857, 888 H ulkort...; , 6 6 8, 689 Hulsig Hustelefonanlæg, autom atiske Hvad m an ser og hvad m an ikke ser 699 Hvordan med Deres økonom i? Hvorupgaard Hæstrup H øjrup Højspæ ndingsledning, brud på en»brudsikker«

3 H ø rm e s te d v. S in d a l , 723, 787, 887 K ø r n in g , 857 Id r ifts æ tte ls e n a f d e n a u to m a tis k e a n n e k s - c e n tra l i H o rs e n s Ikas.t , 857 In d b in d in g a f» T je n s tlig e E f t e r r e t n in ger« J e r u p J u b ilæ u m s s k r if t, s e ls k a b e ts K a b e lf e jlr e tn in g i A a r h u s b y K a b e lk a s s e r, s ik k e r h e d s v in k e l t i l befæ stelse a f K a b e lp lo v K a r u p K je lle r u p , 857 K jø b e n h a v n s T e le fo n A k tie s e ls k a b K la k r in g K o ld in g , 752, 835, 857 K o lt K v a lite ts k o n tr o l, lid t o m K æ ru p K ø k k e n u d v a lg e t K ø r s e ls u h e ld, a n m e ld e ls e a f L a a s b y L agerets m a te r ie lfo r te g n e ls e L a m p e c e n tr a le r, d e b ite r in g s u d s ty r t i l L a n d c e n tr a le r, n y e a u t o m a t is k e L a n g k jæ r L a n g li L e m m in g , 682 L e m v ig L e rb je rg L id t o m e le k tr o n r e g n e m a s k in e r L id t o m k v a lit e t s k o n tr o l L in ie a n læ g, S k a g e n L in ie b y g n in g m e d fe ltk a b le r L ø g s tø r L ø n n in g e r , 654, 675, 721, 751, 809, 833, 852, 886 L ø n n in g e r, u d b e ta lin g a f , 693 L ø n n in g s r e g n s k a b, u d s k r iv n in g p å h u lk o r ta n læ g g e t L ø v lu n d M a te rie lfo rte g n e ls e, lag e re ts M id le r tid ig t lø n tillæ g , 675, 852 M o d ta g e fo rs tæ rk n in g, te le fo n a p p a r a te r m e d M ø n tte le fo n e r og g a d e s k a b e, n y e N y a d m in is t r a t io n s b y g n in g i A alb o rg , 883, 888 Nye autom atiske landcentraler Nykøbing N y tå r s a r tik e l, D ir e k tø r e n s , 699, 815 Nørre K o n g e rsle v N ørre S nede , 888 N **v lin g d d e r , 752, 810, 836 ens m kabelfejlretning i Aarhus by O p h a le to v e t, u h e ld m e d O p s p æ n d in g s je r n t i l e k s tr a k lo k k e r Overarbejdsbetaling Overenskomster , 654, 674, 833, 850 PABC-anlæg Privatøkonom i Præstbjerg , 682 Randers , 722 Regler for forslagskasse ved JTAS Regnskabsførere: Grenaa H jørring Holstebro Lemvig R ingkøbing Thisted Reguleringstillæg , 721, 751, 809, 833, 886 Rejselegat, Collstrops , 681, 722, 752, 835, 856 Renlighed er en god ting, men Ribe , 857 R ing Ringkøbing , 810, 835 Rud Kirke Rønde , 888 Rørholt Saksild Samarbejdsudvalget ved JTAS 644, 750 Selskabets abonnement på Falck s Redningskorps automatiserings- og tællerdebiteringsprogram for 3-års perioden gæster , 831 jubilæ um sskrift tekniske håndbøger \ Selvekspedition med kuponer, Viborgforsøget Sikkerhedsvinkel til befæstelse af kabelkasser Silkeborg , 787 Sindal , 857, 888 Sinding (H r) Sinding (SI) Skagen , 752, 787, 8 6 6, 888 Skalborg , 857 Skallerup K lit, feriebyen , 719, 834 Skanderborg Skibsted Skive , 662, 6 8 6, 857 Skjern , 810, 835 Skjold Skodborg-Gudum Skægkær Små træk fra Skive central efter straksekspeditionens indførelse Solbjerg (Ar) , 810 Solbjerg (Ny) Sprængning af et søkabel i Lim fjorden ved Aalborg Staksrode Stedtillæg Stenderup (Hs) Stenderup (Va) St. Aistrup

4 St. V elling Struer , 810, 888 Svenstrup (Ab) , 835 Særligt tillæg , 675, 852 Søby (Sk) Søkabel i Lim fjorden ved Aalborg, sprængning af Sønder Kongerslev Takstklassebetegnelser Takstregulering: pr. 1. ju li pr. 1. april Tanker ved en 60-års fødselsdag Tarm Tastum Tekniske håndbøger, selskabets Telefonapparater med modtageforstærkning Telefonavis, en p rim itiv Telefonen i 1878 og i Telefonhåndbogen , 693, 787, 810, 835, 856, 887 Telefonkabel over Atlanterhavet Telefonmesterdistrikt, oprettelse af nyt 752 Telefonmesterstilling, ny Telefontilsynet , 692, 886 Thisted , 857 Thorsted (T i) »Tjenstlige Efterretninger«: in db in din g Indhold og billeder Torsted (Hs) T rafikforhold, Skagen Try Tuberkuloseundersøgelse Tyrsted Tællerdebitering , 657, 662, 6 8 8, 694, 722, 787, 810, 835 Tællerdebitering, hulkortbehandling af regninger Tællerdehiterings- og autom atiseringsprogrammet Udenbys selvekspedition med kuponer, Viborg-forsøget Uheld med ophaletovet Ulfborg Ulfborg Kirkeby... ; Vaarst Vam drup Varde , 682, 694, 752, 857, 888 Vedligeholdelse af automatcentraler Vejen Vejle , 835, 888 Vejrgudernes julehilsen til Nordjydske distrikt V ejstrup Vestbirk Viborg , 764, 888 Viborg-forsøget Videbæk , 694, 835»V ilkår og takster«: Takstklassebetegnelser, nye Takstregulering , 841 Voldgiftskendelse Vraa , 857, 888 Ølgod Ølsted Ørsø Øster Jølb y , 857 Øster U ttrup PERSONREGISTER Pag. Aarøe, Børge Andersen, Anna L illy Andersen, Ellen Marie (Jensen) , 684 Andersen, Gerda Høgenhaug Andersen, Hans G unnar Andersen, Henning E jn ar E lkjæ r Andersen, Holger B. Helmer Andersen, M artha Elisabeth Kragh (Madsen) Andersen, Poul H elm uth Viggo Andersen, Tove G ylling Andreasen, Aksel Thorvald Andreasen, Børge Andreasen, Knud L auritz , 836 Andreasen, Paul Henning N ø rlu n d Arlev, Poul Victor Astrup, Anker Axelsen, Magda Axelline Frederikke Pag. Baarup, Kresten Knudsen Bak, Jørgen W eile Bechmann, Hugo Aksel... 88i> Bcntsen, Tage Ingolf Bertelsen, E rik Hvid Berthelsen, Christian Thorvald Bjerno, Inga Bjerregaard, Inga Elisabeth Brixen, Kirsten W u lff , 811 Brovil, Hans Verner B jørndal Brøndum, Uffe * 857 Buch, Otto Johannes Bundsgaard, Cecilie Bunzel, Alex Gustav Adolf Bursche, Johan Christian Buus, E lla Marie Bødker, Charly Peter Bøg-Jensen, Johannes

5 jrclk* Bøgild, Henning Brøchner Carlsen, Laurits Christensen, Carl Bagger Christensen, Carlo C hristian Christensen, Charles Anton Christensen, Ernst Christensen, Hans Henrik 838 Christensen, Inga Margit Christensen, Johan M artin Bagger Christensen, Johannes Bang Christensen, Jørgen Christensen, Karen Christensen, Karen Margrethe Christensen, O laf Christensen, Svend Aage Christensen, Svend Aage Bagger Christensen, Tage Em anuel Nørgaard ^ n r is te n s e n, V e rn e r... gt)2 Christiansen, Astrid K athrine 695 Christoffersen, Christoffer Marius Christoffersen, E llino r Yrsa B iis Chrøis, E li Elisabeth Clausen, Thorleif Frederik..."! 724 Dahl, Max Lob , 892 Uam, Jens Ingvar Dam bak, Eva Damsgaard Damgaard, Evia Anna Danielsen, Anna K irstine Danielsen, Christine Elgaard Danielsen, Signe Leth Degn, Ellen Deleuran, Vernon Dreier, Inga Lydia Duelund, Carl Otto Egestrand, L illy Hesselberg gaard, Christian Ellasen, Karen Bundgaard Elkjæ r, Harry Ellingsøe, Tove Eriksen, Ellen Eriksen, Jens Hoven Eriksen, Sigurd Eriksen, V ilhelm Lystrup Ernstorn, Knud Ernst Espersen, Bent Knudsgaard Fanger, Jens R udo lf Fej fer, Inger (Nielsen) , 695 jmscher-nielsen, Ole isker, Ellen Rasmussen (Kristenp senj) , 812 ged, Anders Peter Laursen *' gh, Jens Em anuel Ficlijer lederiksen, Else (Henriksen) Frænde, Kirsten Carkier, H arald Giese, O laf H jalm ar Clargaard, Anders G argaard, E jler Olud, Viggo Overgaard Grandelag, M Grevelund, Erik Ove Grønbæk, Richardt Pag. Guldborg, Frederik V ilhelm H. Sørensen 892 Gundersen, P aul Hennnig Gøtsclie, Ellen Hammer, Else Krüger Ham m erstrøm, Aage Hansen, Aage Hansen, Albert E li Hansen, Anna Margrethe Hansen, Bodil Inger Sofie Hansen, Christian Hansen, G unnar Heinreich Hansen, Hans F iil Hansen, Hans Peter Hansen, Henning Lybæk Hansen, Johanne Bækgaard Hansen, Petrea Margrethe Hemming Hansen, Robert O lu f Hansen, Thorvald Peter Hansen, Thyra Hansen, V illy Børge Hansen, V illy E jnar Hansson, Anders M artin Hartvigsen, Karen Sofie..., Hattesen, Knud Aage Hede, Em m a Karla Kristensen Hedegaard, E dith Marie Hedegaard, Marius Andersen Heinerup, Orla Kurt Heinø, Dagny Augusta W. Carlsen Hejlsberg, Edm und Gerhard Harald 891 Henckel, Harald Henriksen, Charles Henriksen, Else (Frederiksen) Henriksen, B itta Irena Henriksen, W illy Schm idt Herborg Nielsen, K nud T horkild Herly, Marie Cathrine Herløv, K nud Ludvig H offm ann, Arne Holm, Danckert K rohn Holm, Frida Holvad, Peter Alfred Hvid, Karl Erik Sigsgaard Hybert, Poul Henry Iversen, Gerda Schou Iversen, Jørgen Hye Iversen, Karla E m ilie Jacobsen, Carl Jacobsen, Carl E m il Jacobsen, Inger Jensen, Aage Jens Peter Jensen, Alice Jensen, Anna Fidine Jensen, Anna Louise Jensen, Annalise , 890 Jensen, Anton Cenius Jensen, Birthe Jensen, Bodil E m ilie Jensen, Carl Christian Peder Jensen, Charles Qvistgaard , 788 Jensen, Egon Thuesen Jensen, Ellen Marie (Andersen) , 684 Jensen, Erik Loft

6 Jensen, Erik Vind Jensen, Esther Ingeborg Jensen, Gerda Kragh Jensen, Harry Loft Jensen, Henry Jensen, Holger Jensen, Inger Stougaard Jensen, Jenny Jørgine Cecilie Jensen, Jens Christian Jensen, Jes Severin Jensen, Kirsten M Jensen, Knud W agner Talm ark Jensen, Kristine Marie Torben Jensen, Metha Kathrine Jensen, Niels Aage Jensen, Niels Jørgen Jensen, Niels Vagn Jensen, Otto Christian Jensen, Otto Frederik F. Blicher Jensen, R uth Ju lie Brender Jensen, Svend Aage Sigurd Jensen, Tove Jensen, Tove Jyndevad Jeppesen, Knud Jespersen, Agnes Ingeborg Jessen, Karl Johan Johannsen, Birger Johannsen, Johanne Johansen, Aage Aksel Johansen, Alfred Johansen, Constance Elvira Johansen, E linor Johansen, E lla Ketty Johansen, Grethe Stougaard (Larsen) , 837 Johansen, Inger Johansen, Knud Rudfeld Johansen, Rigm or Johansson, E dith Marie Justesen, Axel Henry Jønsson, Herm an Em anuel Jørgensen, Ingrid Elisabeth Jørgensen, Johanne Ravnborg Jørgensen, Karen Elisabeth Holch Jørgensen, Niels Peter Jørgensen, Rasmus Sophus Kaalund, Bent O luf Karl Vahlstrøm Kaiser, Franz Hermann Carl Kierulff, F in Wenzel Kjeldsen, Vagn Jørgen Kjær, Olfert R ikardt Andu Knudsen, Cecilie Edel Knudsen, Folmer Knudsen, Jens Marius Knudsen, Karin Knudsen, Oda (Petersen) , 754 Koch, Knud Erik Kok, Aage Ludvig Kristensen, Bent Kopp Kristensen, E inar Kristian Kristensen, Elers Marius Kristensen, Ellen Basmussen (Fisker) , 812 Kristensen, G unnar Astrup Kristensen, Kans Kristian Kristensen, Inger Laugesen Kristensen, Knud Erik Krogh, Anna Kristine Juhler Krogh, Frederik Madsen Krogsgaard, Ketty Kusk, Em m y Marie Nielsen Larsen, Anders Larsen, Grethe Stougaard (Jo han sen) , 837 Larsen, Inger-Lise , 836 Larsen, Jens Georg Larsen, L illi Anna Vrist Larsen, Svend E rik Ejbye Larsen, Svend Otto Lauridsen, Em m a Elisabeth , 890 Lauridsen, Missa Laursen, Erik Beck Laursen, Herluf Laursen, Laurits Annæus Laursen, Laurits Johan M artin Laursen, Laurs Laursen, M athilde Marie Holmgaard Leth, Niels Farsinsen Nielsen Levinsen, Karen Inger Oegn Liebault, Lucienne Alice Lindberg, Karen Marie Helene Lindegaard, Johannes Em m anuel Lindhardt, Peter Sofus L indholm, M artin Chresten Lindum, Ebba Lund, Børge Ulfborg Nielsen Lund, Christine Lund-Petersen, Aksel Lund-Petersen, Henry Lybye, Laurits Annæus Mårtensson, Ebba Nancy E Madsen, Alfred Madsen, Alfred Regnar Madsen, Anna-Lise Poulsen Madsen, Bruno Madsen, G udrun Agnete Madsen, Ingrid Madsen, Knud Jens Peter Madsen, Martha Elisabeth Kragh (Andersen) Marcussen, Ernst Martinsen, G udrun Mellerup, Solveig Strandskov Meyer, Britta E lin Meyer, Erik Mikkelsen, Jens Martinus Mogensen, Harry Andreas Mogensen, Kjeld Dupont Mortensen, Adolf Kr. Laurits... ^ 724 Mortensen, Margrethe Mortensen, Nina Mortensen, Peter K ristian Mortensen, P h ilip Melancliton Mouritzen, B ita Bjerg (Troelsen) Munch-Hansen, Børge Munk, Basmus Johannes Sørensen Mygind, Bent

7 Møller, Børge Lassen Møller Nielsen, Carl Mønning, Otto , 724 Nees, Carl Kristensen , 860 Nerlev, Arne Nicolaisen, E dith K. Schmidt Nielsen, Aase Nielsen, Anna Lise Kirstine Nielsen, Astrid , 837 Nielsen, Axel Marius Nielsen, Bodil Vejby , 836 Nielsen, Bruno Abildtgaard Nielsen, Carl Møller Nielsen, E rik Kilden Nielsen, Hans Nielsen, Hans Erik Nielsen, Helga Nielsen, Henrik Otto Nielsen, Hugo Daniel , 753 Nielsen, Inger (Fejfer) , 695 Nielsen, Jens Nielsen, Jo h n S chrød er Nielsen, Jørgen Nielsen, Knud Thorkild Herborg Nielsen, K urt Nielsen, Laust Theodor Marius Nielsen, Leo Verner Nielsen, Magda Johanne Margrethe Nielsen, M artha Nielsen, Mogens Bech Nielsen, Niels Anthon Hougaard Nielsen, Niels Peter Nielsen, Niels Preben Nielsen, Niels Sørensen Nielsen, Ole Bertel Nielsen, Otto M arinus Østergaard Nielsen, Peder Rosenørn Nielsen, Péter Brun Nielsen, Poul Henning Andersen Nielsen, Svend E rik Dupont Nielsen, Søren Harry Nielsen, Ulla Nikolajsen, N ikolai Thorvald Nyholm, Christian Nørager, Jens Christian Nørbæk, Karen Margrethe Olesen, Anna Elisabeth V inther Wesén, Eigil Anton D Olesen, Ellen Olesen, Inge Elisabeth Herborg O esen, Peter Anker sen, Ellen Margrethe Abild Olsen, E lna Theresia Ovesen, Preben Petersen, Aage J etersen, Arnold Petersen, Astrid edersen, Bent edersen, Bent Thorkild * edersen, Birthe etersen, Carl Arne Pedersen, Carl Biehl edersen, Edith Petersen, Georg Andreas O lu f Pedersen, Hardy L. Peder Petersen, Helga Johanne Bøtzauw Pedersen, Henry C hristian Pedersen, Janus Engelbrecht Petersen, Johan Kichard Iia in h o lt Petersen, Johanne Em ilie Kirstine Pedersen, M inna Laurine Pedersen, Niels K arl Petersen, Oda (Knudsen) , 754 Petersen, Peter Jørgen Petersen, Poul Pedersen, Svend Aage Pedersen, Søren Henry Pedersen, Vagn...!!!" 858 Petersen, W agner Porsgaard, Karla Poulsen, Børge Poulsen, Magna Juditlie Poulsen, Vagn Poulsen, Volmer Johan P riisholm, Poul Egon Quist, Jes Nielsen Rainholdt-Petersen, Ellen Margrethe Rasmussen, Anna Marie Nyborg Rasmussen, Axel Herman , 892 Rasmussen, Bjarne Bavn Rasmussen, Børge Fogh Rasmussen, Emely Pagh Rasmussen, Gerda Dam kiær Rasmussen, Ida Rasmussen, Kirstine Rasmussen, K nud Ingvard Christian Rasmussen, Mary... g3 ø Rasmussen, Poul E rik Ingerdahl Rather, Dorthea Jensine Ravn, Else... 8<),) Reimers, Birthe H Belsted, Bicliard Vagn , 811 Risager, Agnes... (i95 R ishøj, E jner Ilix, Karl V ilhelm Rohbrandt, Svend Alm ar , 860 Rosenvold, Esther Margrethe R udkjøbing, Carla... ' 683 Rye, Thorvald Peter Salling, Svend Aage Norup Salomonsen, Gerda Helene Sandahl, A lf Edvin Louis Schjoldager, Ib Gram Schmidt, Else , 837 Schm idt, Karl Georg Schm idt, Naom i J Schneider, Hans Jørgen Lovm ann Schouboe-Madsen, E rik Henning Schiitt, Manna Seliger, Gustav Carl M odin Serup, E jnar Johannes Sigh, Gudrun Simonsen, Jørn W alther Simonsen, Svend Skaadegaard, Aage Poul Benny Skov, Frida

8 Skov, Mads Peter Nielsen Smalby, Svend Peter Smedegaard, Niels Jørgensen Soelberg, Børge Sperling, Johannes Pagh Steen-Madssen, Dagny Jensine Steensgaard, Jens Christian Steffensen, Steffen Christian Svensson, Ulla Inger Sønderby, B uth Hansine Sønderup, Tove M. J Sørensen, Bøge B jørlund Sørensen, Carl G unnar Sørensen, Carla Marie Sørensen, Christian Nielsen Sørensen, Henning Christian Sørensen, Jens Kristian Sørensen, Johan Ludvig Sørensen, Jonas Gustav , 812 Sørensen, Kaj Arne Sørensen, Kaj Egild Eg Sørensen, L illi G. Svenstrup Sørensen, Marinus Sørensen, Nicoline Margrethe Sørensen, Peter Møller Sørensen, Poul Henning Sørensen, Søren Bevsbæk Sørensen, Søren Viktor Tarp, Aage Theils, Magnus Therkildsen, Harald Johannes Therkildsen, Peter Marinus Thomsen, Caja Thomsen, Christian Georg... ; Thomsen, Ellen Caroline Thomsen, Helga Thomsen, Jens Peter Thomsen, Preben Thomsen, Søren Johannes Thorsted, Frank Erik Thostrup, Erik Bendix Thygesen, Poul E jn ar , 752 Thøstesen, Svend Aage Transbøl, Sven Troelsen, R ita Bjerg (M ouritzen) Ubbesen, Lars Leergaard Udengaard, Lizzie J. K Vanger, Johanne M athilde Verholt, Edouard Wesby Verner-Lassen, Bent Vind, Else Vind, Erik Vingaard, Martha W illum sen, Helle Vibeke W orm, Egon Bobert Østerby, Ester Petrea Pedersen Østergaard, Esther Østergaard, Ingrid Luxhøj Østergaard, Una Marie Andersen

GRUPPEINDDELING. for in dholdsfortegn elsen

GRUPPEINDDELING. for in dholdsfortegn elsen GRUPPEINDDELING for in dholdsfortegn elsen Autom atcentraler og autom atiseringer...... Biblioteket... Boganmeldelser Bygninger og grunde... Noter om bygninger Noter om grunde Centraler, n a v n e æ n

Læs mere

Indholdsfortegnelse EMNEREGISTER. PERSONREGISTER (Personalia m. v.)

Indholdsfortegnelse EMNEREGISTER. PERSONREGISTER (Personalia m. v.) Indholdsfortegnelse EMNEREGISTER Abonnentforhold... V Biblioteket... V Bygninger og g r u n d e... V Centraler (automatiseringer)...v Centralforhold... V Databehandling...V Forslagskassen... V Gamle dage,

Læs mere

Indholdsfortegnelse EMNEREGISTER. PERSONREGISTER (Personalia m.v.)

Indholdsfortegnelse EMNEREGISTER. PERSONREGISTER (Personalia m.v.) Indholdsfortegnelse EMNEREGISTER Abonnentforhold... V Biblioteket... V Bygninger og g r u n d e... V Centraler (automatiseringer)...v Centralforhold... V Databehandling... V Forslagskassen... V Gamle dage,

Læs mere

Indholdsfortegnelse EMNEREGISTER. PERSONREGISTER (Personalia m.v.)

Indholdsfortegnelse EMNEREGISTER. PERSONREGISTER (Personalia m.v.) Indholdsfortegnelse EMNEREGISTER Abonnentforhold... I I I Biblioteket... I I I Bygninger og g ru n d e... I I I Noter om bygninger... I I I Noter om g ru n d e... I I I Centraler (automatiseringer)...

Læs mere

Hadsund kirkegård Hindsted Herred * Aalborg Amt

Hadsund kirkegård Hindsted Herred * Aalborg Amt Fotograf: Anker Madsen Indtaster: Ingelise Madsen Fotograferet aug 2008 og juli 2009 Navn Født Fødested Døds dato Dødssted Titel Bemærkninger Chr. Hornbechs Olga Elisabeth Hornbech Axel Hornbechs Bjørn

Læs mere

Folketælling Sønder Omme 1930

Folketælling Sønder Omme 1930 Robert Frederik Ernst, Ja, Sdr. Omme, M, 1900/09/16, Tyskland, G, husfader, gartner Gerda Marie Ernst, Ja, Sdr. Omme, K, 1903/03/02, Varde, G, husmoder Niels Gunnar Ernst, Ja, Sdr. Omme, M, 1925/08/15,

Læs mere

Holdturnering 2012 Nr: Klub: Navn: Pulje: Plads:

Holdturnering 2012 Nr: Klub: Navn: Pulje: Plads: Holdturnering 2012 Nr: Klub: Navn: Pulje: Plads: 1 Agerbæk 1 Villy Hansen M2p3 5 2 Gunner Mikkelsen 3 Ole Jensen 4 Michael Mortensen 5 Tonny Kristiansen 6 Agerbæk 2 Anna Lindberg C2p2 4 7 Birgit Jørgensen

Læs mere

Folketælling Grindsted 1921

Folketælling Grindsted 1921 1h Utoft 1. Peder Eskildsen, m, 31/12/1882, g, Sognet, Husfader, Landmand Karen Eskildsen, k, 11/05/1884, g, Give, Husmoder Niels Eskildsen, m, 23/09/1914, u, Sognet, Barn Iver Eskildsen, m, 17/11/1916,

Læs mere

Folketælling Grindsted 1930. Personer der er opførte på kommunens mandtalsliste 1931/1932, som ikke er i folketællingen.

Folketælling Grindsted 1930. Personer der er opførte på kommunens mandtalsliste 1931/1932, som ikke er i folketællingen. Personer der er opførte på kommunens mandtalsliste 1931/1932, som ikke er i folketællingen. Inger Nielsen, Dybvadsrække, husassistent, tilflytter 1930/31/12 Marie madsen, Urup, husasistent, tilflyttet

Læs mere

Folketælling Grene 1925

Folketælling Grene 1925 2ab Billund 29. Laurits Markussen, m, 17/01/1894, Lydom, g, husfader, slagter Birgitte Markussen, k, 11/11/1893, Vejle, g, husmoder Andres Markussen, m, 02/11/1914, Grindsted, u, barn Gunni Marie Markussen,

Læs mere

Kirkebog - for Gudbjerg Sogn, 1959 1971, Gudme Herred, Svendborg Amt. 5 1. 1960, 18. februar, Gudbjerg. Poul Jensen Bæk, født i Egense Sogn,

Kirkebog - for Gudbjerg Sogn, 1959 1971, Gudme Herred, Svendborg Amt. 5 1. 1960, 18. februar, Gudbjerg. Poul Jensen Bæk, født i Egense Sogn, Kirkebog - for Gudbjerg Sogn, 1959 1971, Gudme Herred, Svendborg Amt. 1 Fødte Mandkøn, Side 1. 1959 1971, Gudbjerg Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt. 1. 1959, 24. marts, Gudbjerg Mark. Død udøbt, 6. april

Læs mere

Folketælling Hejnsvig 1930. Personer der er opførte på kommunens mandtalsliste 1931/1932, som ikke er i folketællingen.

Folketælling Hejnsvig 1930. Personer der er opførte på kommunens mandtalsliste 1931/1932, som ikke er i folketællingen. Personer der er opførte på kommunens mandtalsliste 1931/1932, som ikke er i folketællingen. Hans Jensen Lauridsen, husmand, Gilbjerg. Niels Thomsen,?, Donslund. Ebbe Bjerrum, tyende, Viggo Tage Jensen,

Læs mere

Bevilget Fornavn(e) Efternavn(e) Klub/Organ. ajourført 2/2-09 1990 Karl Johan Kristensen Bælum/Solbjerg IF 1990 Orla Jensen Bælum/Solbjerg IF 1990

Bevilget Fornavn(e) Efternavn(e) Klub/Organ. ajourført 2/2-09 1990 Karl Johan Kristensen Bælum/Solbjerg IF 1990 Orla Jensen Bælum/Solbjerg IF 1990 Bevilget Fornavn(e) Efternavn(e) Klub/Organ. ajourført 2/2-09 1990 Karl Johan Kristensen Bælum/Solbjerg IF 1990 Orla Jensen Bælum/Solbjerg IF 1990 Peter Riise Larsen Bælum/Solbjerg IF 1990 Søren B. Sørensen

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation 31-08-2012 Enevold Nielsens efterkommere (f. 1789 i Sønder Røjklit) Side 1 Første Generation 1. Enevold Nielsen #74, * 1789 i Sønder Røjklit, 1 (søn af Niels Graversen Brøllund #21 og Ane Enevoldsdatter

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog Viede 1942-1948, Gudme Herred, Svendborg Amt 1

Gudbjerg Kirkebog Viede 1942-1948, Gudme Herred, Svendborg Amt 1 Gudbjerg Kirkebog Viede 1942-1948, Gudme Herred, Svendborg Amt 1 1. 1942, 25. januar, Gudbjerg Kirke. Ungkarl BØRGE VILLY ALMIND NIELSEN, født i skt. Hans Landsogn, Odense Amt, 14. november 1920, Arbejdsmand

Læs mere

Linaa Kommune. Linaa Andelsmejeri. La III'«IBak Søndergade 9 1955-1956 BILER TRAKTORER. Borgergade 59. Vi kontrollerer alle Ure med Vibrograf,

Linaa Kommune. Linaa Andelsmejeri. La III'«IBak Søndergade 9 1955-1956 BILER TRAKTORER. Borgergade 59. Vi kontrollerer alle Ure med Vibrograf, anbefaler sig Revision Skatteopgorelser Bogforing i Abonnement. "»VISOB. I I Istance I Skattesager Qott^LoA JLOAmtJZ&fr\ ",/ landsskatteretten Tværgade 3 St.. Telf. 754& 154 OS Ugningsdlrektorutet SiIk

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog Fødte 1942-1948, Gudme Herred, Svendborg Amt 1

Gudbjerg Kirkebog Fødte 1942-1948, Gudme Herred, Svendborg Amt 1 Gudbjerg Kirkebog Fødte 1942-1948, Gudme Herred, Svendborg Amt 1 Fødte Mandkøn 1. 1942, 28. marts, Brænderup. Torben *Hansen. Fodermester Alfred Viktor Hansen, født 4. september 1909 og Hustru Mary Kirstine,

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog Fødte 1935-1941, Gudme Herred, Svendborg Amt 1

Gudbjerg Kirkebog Fødte 1935-1941, Gudme Herred, Svendborg Amt 1 Gudbjerg Kirkebog Fødte 1935-1941, Gudme Herred, Svendborg Amt 1 Fødte Mandkøn 2. 1935, 9. januar, Gudbjerg By. Keld Skov Petersen. Købmand Laurits Erling Gunnar Skov Petersen, født 25. februar 1903 og

Læs mere

Indsigelse mod inddragelsen skal fremsættes over for det kontoførende institut (pengeinstitut mv.) senest 12 måneder fra denne kundgørelse.

Indsigelse mod inddragelsen skal fremsættes over for det kontoførende institut (pengeinstitut mv.) senest 12 måneder fra denne kundgørelse. Inddragelse af uidentificerede konti i pengeinstitutter mv. Kundgørelse i Statstidende 15.11.2003 I medfør af 49 om inddragelse af uidentificerede konti til fordel for statskassen, jf. Skatteministeriets

Læs mere

Fødte i Hesselager Sogn, 1936 1960, Gudme Herred, Svendborg Amt. 5 Side 19. Fødte Mandkøn 1936 1960. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt. 4.

Fødte i Hesselager Sogn, 1936 1960, Gudme Herred, Svendborg Amt. 5 Side 19. Fødte Mandkøn 1936 1960. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt. 4. Fødte i Hesselager Sogn, 1936 1960, Gudme Herred, Svendborg Amt. 1 Side 1. Fødte Mandkøn 1936 1960. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt. x. 1936, 25. januar, Nyborg Sygehus, Nyborg Købstad. Flemming

Læs mere

Folketælling Blåhøj 1925

Folketælling Blåhøj 1925 4x Henrik Lambæk, m, 24/07/1882, Sdr. Lem, g, husfader, landbruger Marie Lambæk, k, 10/10/1875, Blåhøj, g, husmoder Halvor Hansen, m, 24/05/1904, København, u, tjenestekarl Marie Christensen, k, 19/04/1904,

Læs mere

Ejere af Huse og Ejendomme i Hvidbjerg-Lyngs. A C Hoppesvej. Hus nr. Matr.nr.Barslev 1 10a Kristian Larsen 1987 Bakgaard H

Ejere af Huse og Ejendomme i Hvidbjerg-Lyngs. A C Hoppesvej. Hus nr. Matr.nr.Barslev 1 10a Kristian Larsen 1987 Bakgaard H Ejere af Huse og Ejendomme i Hvidbjerg-Lyngs. A C Hoppesvej. Hus nr. Matr.nr.Barslev 1 10a Kristian Larsen 1987 Bakgaard H Alfred Larsen 1948 Kristian Riis 1941 P.Ch.Poulsen 1844 3 43a. Svend Aage Mortensen

Læs mere

Folketælling Ansager 1925

Folketælling Ansager 1925 Ansager 1. Peder Jacobsen, m, 22/01/1877, Ansager, g, husfader, snedkermester Johanne Marie Jacobsen, k, 22/10/1887, ansager, g, husmoder Magda Laurette Jakobsen, k, 27/04/1911, Ansager, u, barn Ingrid

Læs mere

Folketælling Grindsted 1925

Folketælling Grindsted 1925 1a Utoft 1. Søren Thomsen, m, 28/05/1894, Grene, g, husfader, landmand Eline Thomsen, k, 27/06/1892, Grene, g, husmoder Mads Thomsen, m, 26/07/1918, Grene, u, søn Lars Møller Thomsen, m, 16/08/1921, Grene,

Læs mere

Folketælling Blåhøj 1921

Folketælling Blåhøj 1921 3bd Blåhøj Station 1. Christen Mortensen Haubjerg, m, 22. feb. 1881, g, Blåhøj, husfader, skræddermester Elvira Dorthe Emilie Haubjerg, k, 31. mar. 1894, g, Lomborg, husmoder Peder Vagner Haubjerg, m,

Læs mere

Folketællings-Skema Nr. 1 Byens Navn: Brænderup og Sejet 00001 Brænderup 1a Familie 1 Anders Larsen, 20. februar 1880, Hesselager, Gift, Husfader, Husmand, Landbrug, Viede 1916, Børn; 4 Kirstine Larsen,

Læs mere

Kirkebog - for Gudme Sogn, 1941 1950, Gudme Herred, Svendborg Amt. 2 5. 1942, 27. april, Gudme By. Flemming Møller Christoffersen.

Kirkebog - for Gudme Sogn, 1941 1950, Gudme Herred, Svendborg Amt. 2 5. 1942, 27. april, Gudme By. Flemming Møller Christoffersen. Kirkebog - for Gudme Sogn, 1941 1950, Gudme Herred, Svendborg Amt. 1 Side 1. Fødte Mandkøn. Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt, 1941-1950. 1. 1941, 27. april, Gudme By. Mogens Møller Christoffersen.

Læs mere

Personnavne med tilknytning til Mårslet Kirke. Navne fra GRAVSTEN, DØDSANNONCER og KIRKEBOG fødte 1917-55 samt døde 1903-55.

Personnavne med tilknytning til Mårslet Kirke. Navne fra GRAVSTEN, DØDSANNONCER og KIRKEBOG fødte 1917-55 samt døde 1903-55. Personnavne med tilknytning til Mårslet Kirke. Navne fra GRAVSTEN, DØDSANNONCER og KIRKEBOG fødte 1917-55 samt døde 1903-55. Gravsten på gravplads i Moesgård park - DAHL-familien. Personer fra dødsannoncer.

Læs mere

Slægtsbog. over. slægten. Andersen

Slægtsbog. over. slægten. Andersen Denne Slægtsbog er udarbejdet år 1951 på foranledning af gårdejerne Ejnar Kragh, "Oustrupgård", og Jens Christian Poulsen, Kirkestien, Aars og overgives kommende generationer til videreførelse. Slægtsbog

Læs mere

Side 3 af 20. Bjerringbro Sogns Menighedsråd

Side 3 af 20. Bjerringbro Sogns Menighedsråd Side 1 af 20 Arnborg-Fasterholt-Bording-Christianshede Lindvig Enok Juul Osmundsen Arnborg-Fasterholt-Bording-Christianshede Samuel Sandegaard Høeg Asmild-Tapdrup Per Bucholdt Andreasen Asmild-Tapdrup

Læs mere