Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB"

Transkript

1 Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - 1. Konstituerende Bestyrelsesmøde Torsdag den 22. januar 2015 kl Hotel Villa Gulle Øster Voldgade Nyborg Tlf Referat af 1. Konstituerende møde Udsendt elektronisk d Side 1 af 14

2 Deltagere: Stbtj Kåre Jensen Folkevalgt Revisor gr Kastrup Stbtj Jesper Rasmussen Områdegruppekasserer gr Områdegruppe Vedl. Stbtj Arne D Jørgensen Gruppeformand gr Fa Stbtj Per Jenner Gruppeformand gr Ar Stbtj Steen H Nielsen Gruppeformand gr OBV Stbtj Trine N Hansen Gruppeformand gr H-tå Rgm Jørn Nicolaisen Områdegruppeformand gr Områdegruppe DSB Stbtj Dan B Kirchhoff Områdegruppenæstformand gr Kastrup Rgm Jens Chr. Andersen Områdegruppekasserer, gr Århus Stbtj Mogens H Christensen Gruppeformand gr Århus Stbtj Jesper K Jensen Gruppeformand gr Esbjerg Stbtj Henning E Laursen Gruppeformand gr Randers Stbtj Brian H Hansen Gruppenæstformand gr København H Stbtj Frank M Larsen, Gruppeformand gr Belvedere Stbtj Jens Martinsen Gruppeformand gr NF/Kb Vbtj Michael M Nielsen Gruppeformand gr Høje Tåstrup Dtm Henrik R Frederiksen Gruppeformand gr Fredericia M-stbtj Per Erik Svendsen Gruppeformand gr København M-stbtj Jørn Christensen Gruppeformand gr København Stbtj Mogens C Carlsen Gruppeformand gr København Stbtj Jeanne Khana Gruppeformand gr Høje Tåstrup Afbud: M-stbtj Lasse F Andersen Gruppeformand gr København H Pgl Frants Mortensen Gruppeformand gr København M-stbtj Hardy Nielsen Gruppeformand gr Kastrup Dagsorden: 1) Mødets åbning 2) Godkendelse af dagsorden 3) Behandling af forretningsorden for områdegruppebestyrelsen 4) Valg & udpegninger 5) Lokalgrupper 6) Økonomi 7) Orientering / meddelelser 8) Mødedatoer ) Mødes afslutning Indkaldelse: 1. indkaldelsen var vedlagt følgende bilag: - Protokol fra eo. Tmm d i Ng (25 s.) - Vedtægt gældende pr (13 s.) 2. indkaldelse udsendt d vedlagt - Forslag til forretningsorden for områdegruppebestyrelsen (6 s.) - 1. udk bilag over valgte & udpegede af / (5 s.) Side 2 af 14

3 Omdelt på mødet - Årsregnskab 2014 SPO DSB (5 s.) - Oversigtsskema lokalgrupper årsregnskab 2013 (1 s.) - Forslag til Budget 2015 (3 s.) - Årsregnskab 2014 SPO DSB Vedligehold (5 s.) Udsendte Bestyrelsesinformationer (uge kalender) er en del af mødematerialet Ad 1. Mødets åbning. Områdegruppeformanden ønskede alle et godt nytår og velkommen til 1. konstituerende møde i områdegruppen. Meddelte at, Jesper Rasmussen & Kåre Jensen deltager under dagsordenens pkt. 6 Økonomi Afbud fra Lasse F Andersen gr , Frants Mortensen gr og Hardy Nielsen gr Siden vi sidst var sammen her i Nyborg er der sket nogle ting. Først et dødsfald. Stationsbetjent Michael Christensen gruppenæstformand i gr fik d. 16. dec. en alvorlig blodprop, da han var ude at lufte sin hund, og den 24. dec. midt i julen afgik Michael ved døden. Områdegruppen var ved bisættelsen repræsenteret ved Jeanne og Mogens Jeg er glad for, jeg nåede at møde Michael i flere sammenhænge - en god gl. stationsbetjent. Med selvrespekt og egne holdninger. Vi sad sammen til julefrokosten, og han havde flere gode ideer til at styrke det faglige arbejde og sammenhold. Vi har mistet en god kollega og en god kammerat Michael blev 59 år Vi vil ære Michael i stilhed Æret være Stbtj Michael Christensens minde tak Ellers er der sket: I tillidsmandsmødets forretningsorden stod i pkt 15 følgende: Når mødet er afsluttet, underskrives protokollen for Tillidsmandsmødet af dirigenten samt sekretæren, hvorefter denne med bilag overdrages til Områdegruppeformanden. Protokollen er underskrevet, udsendt og lagt på hjemmesiden d Side 3 af 14

4 Anmeldelse til DSB og DJ af valg: Anmeldelse af valg sendt d DSB har herved anerkendt lovligheden. Og der kommer en artikel om sammenlægningen af SPO i Jernbane Tidende nr deadline 2. marts Billeder modtaget fra Kåre 2015 vil blive et travlt år med store opgaver og udfordringer. OK15, Stbtj. uddannelsen, Udbud i DSB, Synergi ér Vedligehold / Klg, Folketingsvalg m.v., men 2015 vil også være et overgangsår for områdegruppen er sidste år før en ny ordinær periode begynder med ordinært Tmm april Den proces vi satte i gang på seminaret i Rønde september 2014, og konfirmerede på det eo. Tmm i Nyborg december 2014 afslutter vi her på mødet i dag. Samtidig starter vi et nyt kapitel i udviklingen af stationspersonalets område. Vi holder udviklings og sammenrystnings seminar i april, hvor vi vil drøfte kommende opgaver, ansvar og procedurer m.v. Cristian Ghetz kommer med sin områdegruppe til efteråret, når DSB Øresund a/s vender tilbage til DSB, Dj indkalder til kongres 2016 efter sommerferien. Dermed starter kongresdiskussionen om perioden , der kan blive en afgørende og skelsættende periode for Dansk Jernbaneforbund og for hele den kollektive trafik generelt. På det eo. Tmm i Ng dec anvendte vi helt bevidst Proportionalitets princippet. God parlamentarisk skik foreskriver, at være varsom på eo. møder med alle, større ændringer. Det kan man gøre på ord. Tmm. Dette af hensyn til demokratiet, hvor alle har mandat, og her er også baglandet medinddraget bliver derfor et overgangsår med godt gedigent håndværksarbejde, hvor vi skal have gjort fundament og skelettet i områdegruppen færdigt (politisk, fagligt, økonomisk og organisatorisk), så vi i den kommende periode kan begynde at kigge på indretning og finpudse på detaljerne. Velkommen til alle velkommen til Stationspersonalets Tillidsrepræsentanter. Ad. 2: Godkendelse af dagsorden. Mødeleder: Per Jenner Dagsorden godkendt Side 4 af 14

5 Ad. 3: Behandling af forretningsorden for områdegruppebestyrelsen. Forslag til forretningsorden udsendt med 2. indkaldelse (6 s.) Rød skrift er ændring ift. tidligere Blå skrift - slettes Forslag fra Jesper Rasmussen gr , vedr. lokalgruppemidler og ekstraordinært tilskud til gruppemøde fremsat d. 30. okt i Ng er forsøgt indarbejdet i forretningsordenen. Forslag om udbetaling af 1. kvartals udbetaling af lokalgruppemidler fremrykket til januar måned, grundet at lokalgruppemidlerne ofte bliver brugt i forbindelse med gruppemøderne. Udtrykt ønske om at, ingen grupper må sidde uden midler til gruppemødet, så må der findes en løsning. Konkluderet at formandsskabet udarbejder et forslag til en løsning på problemstillingen. Forretningsordenen godkendt med forslaget fra Jesper og de faldne bemærkninger vedrørende udbetalingsterminen. Ad. 4: Valg og udpegninger. (jf. vedtægten 8 stk. 2) Bilag til områdegruppebestyrelses forretningsorden: Konstituering med valg og udpegninger til besættelse af kongresdelegerede og poster i bestyrelser, udvalg og nævn. Bestyrelsen træffer sine beslutninger på baggrund af hidtidig anvendt praksis på området. Udkast til bilag over valgte & udpegede af (5 s.) udsendt d udkast til bilag over valgte & udpegede af / (5 s.) udsendt med 2 indkaldelse 1. møde Bilaget blev taget til efterretning. Bilaget vil blive taget op igen i takt med der sker ændringer Side 5 af 14

6 Ad. 5: Lokalgrupper Ny gældende lokalgruppestruktur jf. FO pkt. 2 Forslået at de fra Vedligehold kommende grupper får gruppe numrene og 10.20, hvilket for 3 af grupperne, svarer til de numre grupperne havde sidst at vi var sammenlagt. Godkendt. Medlemslister status Jens Christian gennemgår status og procedurer herunder elektronisk registrering. Jesper og Jens Christian gennemgår lister og sender efterfølgende ud. Gruppeformænd tjekker selv listerne på DJ s hjemmeside. Spørgsmål om håndtering af såvel ind som udmeldelser af forbundet. Svaret at forbundet må udarbejde en procedure, efterfølgende må vi udarbejde vores. Tr kurser status Forbundet afholder intro kurser og nye G-kurser i Ordinære gruppemøder jan/feb 2015 status Ord. gruppemøder afholdes: gr den gr den gr den gr den gr den gr den gr den gr den gr den gr den gr den gr den gr den gr den gr den gr den gr den gr den gr / gr holder samlet møde (S-tog) Beretning og regnskab skal godkendes. Side 6 af 14

7 Ad. 6: Økonomi Godkendelse af årsregnskaber 2014 (DSB/DSB Vedl.). Revisionsmøder afholdt hhv. d og d i Aarhus. Næste møde afholdes d Årsregnskab 2014 SPO DSB (5 s.) udsendt med 2. indkaldelse. Spørgsmål vedrørende prisen på telefon abonnement. Svaret at det er et gammelt abonnement der kører, områdegruppeledelsen undersøger markedet. Årsregnskab 2014 SPO Vedligehold (7s) omdelt på mødet. Årsregnskab 2014 SPO DSB, godkendt Årsregnskab 2014 SPO Vedligehold, godkendt De godkendte årsregnskaber tilstilles Forbundskassereren senest d. 1. april jf. forbundsloven 11 stk Inventarliste af Revisionen foreslår alt gammelt inventar afskrives Forslaget godkendt Lokalgruppernes årsregnskaber status skema 2014 Oversigtsskema fra lokalgrupper årsregnskab 2013, vedlagt. Budget 2015 (3 s.) forslag udsendt med 2. indkaldelse Foreslået at der afsættes nogle tusind kroner på Budget note 16 (frikøb) Yderligere må der reguleres for beslutninger under pkt. 3 Best FO, vedrørende lokalgruppemidler på 60 kr. og tilskud til IT og ordinære gruppemøder. Godkendt med nævnte rettelser. Bevillinger: Der foreslås bevilget kr til afholdelse af områdegruppebestyrelsesseminar d april 2015 i Rønde. Godkendt Der foreslås en ekstra ordinær bevilling på kr til afholdelse af fælles lokalgruppe arrangement d. 1. maj 2015 i København. Godkendt Side 7 af 14

8 Ad. 7: Orientering / meddelelser CFU / OAO herunder OK15 OK15, decentrale forhandlinger begynder den 13. februar Urafstemning til april når resultatet foreligger. 2. forhandlingsmøde d. 23. januar ved det store bord. 3. og afsluttende forhandlingsmøde d. 6. feb. med politisk resultat. 3 årig overenskomst. Forventning samme % udvikling som på det private. Derefter åbner 4-uges vinduet (2 uger hvis der ikke bliver afsat midler til fornyelse af organisationsaftalerne) Afsluttes 28. feb. Dj forhandlingsudvalg samles d. 13. feb. i Valby Efterfølgende skal OK15 godkendes af HB, for efterfølgende at blive sendt til urafstemning hos medlemmerne. Forbund Hb møde d i Valby Seminar d som forberedelse af fælles Tr- konference mellem Dansk Metal og Dansk Jernbaneforbund d på Jørlund. HAMU / Dj arbejdsmiljø konference d i Middelfart. Kære arbejdsmiljø- og/eller tillidsrepræsentant I Dansk Jernbaneforbund sætter vi fokus på samarbejde om arbejdsmiljø. Hvis samarbejdet ikke fungerer på alle niveauer, så fungerer arbejdet med arbejdsmiljø heller ikke. Tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant, leder, chef og direktør - alle skal kunne samarbejde - der skal på alle niveauer samarbejdes om arbejdsmiljøet - til fælles gavn for alle. Derfor afholder Dansk Jernbaneforbund en arbejdsmiljøkonference, hvor temaet er samarbejde om arbejdsmiljøet. På konferencen er inviteret en vifte af oplægsholdere fra både arbejdsgiver og arbejdstager, ligesom der vil være mulighed for debat med arbejdsmiljøledere fra nogle jernbanevirksomheder. Programmet for konferencen er vedhæftet denne mail. Målgruppen for konferencen er tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, ledere, chefer og direktører ansat i en jernbanevirksomhed i Danmark. Der vil være plads til cirka 100 deltagere på konferencen efter først til mølle-princippet. Konferencen er gratis for arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter samt arbejdsmiljøledere, der er medlemmer af Dansk Jernbaneforbund. Dansk Jernbaneforbund afholder ikke yderligere udgifter i forbindelse med deltagelse på Side 8 af 14

9 konferencen, ligesom medlemmer selv må aftale frihed til konferencen med arbejdsgiveren.. Tilmelding foregår via Dansk Jernbaneforbunds hjemmeside (under kurser) eller via mail Du er tilmeldt, når du har modtaget en bekræftelse herpå. Sidste frist for tilmelding er den 6. marts Husk hurtig tilmelding, da der er begrænsede pladser på konferencen.. Konferencen finder sted den 17. marts 2015 på Hotel Park i Middelfart. Sektion 11. møde afholdes d Områdegruppe 21. møde i SPO Fagkategorien d i Valby. Møde d formandskabet: Drøftelse af det fremtidige samarbejde i nyt områdegruppe formandskab / ledelse. Ide med informationer til grupperne i "ny SPO update" Trio ledelse. Vi skal have snakket tingene igennem sammen - fordeling af opgaver, ansvar, procedurer osv. - Konkludere på 1. konstituerende møde og forberede 2. møde / områdegruppebestyrelsesseminar til april. Samt alt andet aktuelt og vedkommende. Afprøve en model med kigge fremad på områdegruppemøderne, og sende informationerne til bestyrelsen i ny SPO update, der i sagens natur vil være bagudrettet. Det hele kan blive mere grundigt drøftet i bestyrelsen på seminaret i april. SU-information Hsu møde d i Telegade. Referat af Hsu møde d udsendt Hsu / Amr konference om Dieselos d Valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen for DSB Vedligehold A/S: - 2 medarbejderrepræsentanter - 2 suppleanter for medarbejderrepræsentanterne Side 9 af 14

10 Kandidater til medarbejderrepræsentant og suppleant stiller op parvis. Valg af medarbejderrepræsentanter til DSB bestyrelsen og DSB Vedligehold a/s bestyrelsen afholdes d (elektronisk afstemning) Forbundet koordiner kandidatopstilling på Dj lister. Dj opstiller følgende kandidater: DSB repræsentant Preben S Pedersen suppleant Kirsten Andersen, stiller Niels Henrik Nielsen DSB Vedligehold a/s repræsentant Jørn Nicolaisen suppleant Dan B Kirchhoff, stiller Per Jenner Møde i Hsu analysegruppen Udbud d : Hermed får I en status på FM-udbuddet. Fremadrettet indkaldes I til et månedligt møde, hvor vi sammen gennemgår fremdrift og kommende opgaver, som vi gjorde frem til sensommeren. - Udbudsmaterialet er ved at blive afsluttet. Ultimo uge 6 er materialet færdigt, hvorefter det kontrollæses af Jura og Indkøb i uge 7. Materialet udsendes 16/2. - Prækvalifikation er påbegyndt og afsluttes ultimo januar. - Personale indkalder til møde vedr. udlån af tjenestemænd inden for kort tid. - Tidsplanen følges og udbuddet forventes at følge den fastlagte tidsplan. - Dokumenter vedr. overenskomst og kædeansvar tilsendes ultimo denne uge/primo næste uge. Nicholas Brace Olsen Chef for Ejendoms- & Stationsservice Meddelte at DSB var gået bort fra tanken om tvangsudlån. Medarbejderrepræsentanterne har bedt om bilag 2 og 3, som handler om hvilke medarbejdere det drejer sig om Prækvalificerede virksomheder udmeldes 2. februar Spørgsmål vedrørende behandlingen af medlemmer der frasagde sig frivilligt udlån og spørgsmål rejst vedrørende passende stilling. DSB Hsu / AMR fælles konference d Dieselos Rapport over resultatet af personbårne målinger I forlængelse af tidligere drøftelser, er vi nu kommet så langt, at Københavns Universitet kan præsentere rapporten om de personbårne målinger vedrørende Side 10 af 14

11 ultrafine partikler i tog, på stationer, værksteder mv. I den forbindelse indkaldes HSU og Arbejdsmiljørådet i DSB til denne præsentation. Dagsorden er som følger: 1. Præsentation af rapport resultater og konklusioner (Københavns Universitet) 2. Helbreds- og sundhedsmæssige aspekter (Bispebjerg Hospital) 3. DSB status: a. Gennemførte og igangværende tiltag b. Yderligere overvejelser og muligheder 4. DSB oplæg til det videre arbejde 5. Kommunikation 6. Eventuelt Kære HSU og Arbejdsmiljøråd, Som aftalt, i forlængelse af dagens fælles møde hvor HSU og Arbejdsmiljørådet drøftede rapporten om ultrafine partikler, hermed materialer. På baggrund af konkrete målinger konkluderer rapporten, at der er en høj gennemsnitlig koncentration af ultrafine partikler inde i DSB's dobbeltdækkervogne trukket af ME-lokomotiver, i MR-tog, på motorværksteder og ved længere tids ophold på visse perronarealer. De mest udsatte DSB-medarbejdere er togførere, når de kører på MR-togsæt og dobbeltdækkervogne trukket af ME-lokomotiver, mens medarbejdere på undersøgte værksteder og perroner er under halvt så udsatte. Selve rapporten bliver sammen med en pressemeddelelse offentliggjort i morgen tirsdag morgen kl. 9. Vedhæftet er det materiale, som bliver offentliggjort i morgen. Derudover er også vedhæftet en kort Q&A. Den helt overordnede kommunikationsplan er: Mandag: Ledere og samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøorganisation i relevante enheder får materialer efter HSU/AMR-mødet. Tirsdag kl. 9: Rapport offentliggøres med pressemeddelelse/abc-artikel. Kundefolder og medarbejderfolder: Tekstproduktion er i gang. Forventes trykt og distribueret ca. en uge efter udmelding. Yderligere informationskanaler: Sociale medier, ud&se, Plus-mail, ind&se m.m. 20. jan 2015 Forbundet kræver dokumentation for risiko DSB har netop fået rapporten om omfanget af de ansattes påvirkning af dieselpartikler i dagligdagen, og det er chokerende læsning. Rapport dokumenterer entydigt, at især togførere men også perronmanagere og klargøringsmedarbejdere samt lokomotivførere udsættes for betydelige mængder dieselpartikler over en hel arbejdsdag. Side 11 af 14

12 DSB har kendt til høje forekomster af dieselpartikler i visse typer materiel og på perron og værkstedsarealer længe, men har hidtil været meget tøvende med at skride til handling med henvisning til at et ordentligt datagrundlag ikke forelå. Nu er der en rapport, der entydigt dokumenterer, at den daglige gennemsnitlige eksponering for flere fagkategorier, hvoraf togførerne er de mest udsatte, er så høj, at virksomhedens personale ifølge rapporten beviseligt udsætter sig selv for en forhøjet risiko for at udvikle visse kræfttyper. DSB er først ved at klarlægge, hvordan situationen skal håndteres, men som noget af det første har virksomheden oprettet en hotline, som de ansatte kan kontakte. Oplysninger om hotline kan findes på virksomhedens intranet. Desuden har DSB tilkendegivet at de ikke ønsker at helbredstjekke medarbejderne for nuværende, da et helbredstjek alene kan fortælle, om den enkelte er rask nu og her mens man intet kan sige om hvorvidt vedkommende bliver syg i morgen. Dette er forbundet enig i. Virksomheden forsøger bevidst at nedtone risikoen. Bl.a. konkluderer DSB på baggrund af udtalelser fra Arbejdsmedicinsk klinik ikke rapportens konklusion, at det ikke er forbundet med forhøjet risiko at gå på arbejde i morgen, hvilket står i direkte modstrid med den rapporten, hvor der står: Der er ikke nogen grænseværdi for UFP, men denne udsættelse må efter den bedst mulige videnskabelige vurdering øge risikoen for lungekræft, blærekræft og hjertekarsygdomme. Uanset om eksponering skal finde sted over kortere eller længere tid, så er der en øget risiko, og dermed også en risiko allerede når medarbejderne går på arbejde i morgen. På baggrund af de modstridende oplysninger i rapporten og fra virksomheden selv, vil dansk Jernbaneforbund kræve, at DSB leverer dokumentation for, at det ikke er farligt at gå på arbejde. Dansk Jernbaneforbund vil nu gå i dialog med virksomhedens arbejdsmiljøansvarlige, og søge at finde svar på hvilke løsninger, der kan etableres på kort og lang sigt. Nu hvor dokumentationen foreligger, er det vores forventning, at virksomheden indtræder helhjertet i arbejdet med at forbedre arbejdsmiljøet for alle berørte ansatte. Dette problem kræver gode holdbare løsninger, således at ingen ansat bør frygte for helbredet. Meddelte at Dansk Jernbaneforbund havde indgået et samarbejde vedrørende dieselos og at 3F havde erfaringer med dette, fra lufthavnen. Forholdet udløste en debat om mulige løsninger/forbedringer og også grænseværdier blev drøftet. Områdegruppeformanden meddelte at sagen nu køres af LO, da dette er alt for stort for os. Side 12 af 14

13 Ad. 8: Mødedatoer 2015 Forslag til møder 2015: 1. møde d i Ng (fastlagt på eo Tmm d i Ng) 2. møde og seminar d april 2015 i Rønde 3. møde d. 28. maj 2015 i Ng med næstformænd 4. møde d i Ng 5. møde d i Ng 6. møde d i Ng med næstformænd og julefrokost Amir/Tr møde d i Ng Områdegruppeformanden efterlyste forslag til tema og konstaterede at dieselos lå lige for, men også andet kunne være aktuelt. Ad. 9: Mødes afslutning Tak for et konstruktivt møde. Opfølgning af beslutninger fra fælles seminaret d sept i Rønde og til og med det eo. Tmm d i Nyborg er nu opfyldt. Og jeg mener vi har opnået vores succes kriterium Alle kan genkende sig selv og sol og vind er blevet delt lige. Nu er der tid til at se fremad. Vi mødes til nyt udviklingsseminar d april Fremad sammen alle sammen Mødet afsluttet kl Side 13 af 14

14 Jørn Nicolaisen Dan B Kirchhoff Per Jenner Jens Christian Andersen Arne D Jørgensen Mogens H Christensen Jesper K Jensen Henning E Laursen Brian H Hansen Frank M Larsen Jens Martinsen Michael M Nielsen Henrik R Frederiksen Steen H Nielsen Per E Svendsen Jørn Christensen Trine N Hansen Mogens C Carlsen Jeanne Kahah Side 14 af 14

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - 1. Konstituerende Bestyrelsesmøde Torsdag den 24. april 2008 DAC, Dansk Arkitektur Center Strandgade 27 B, 1401 København K Tlf. 32 64 54

Læs mere

Forretningsorden for Sektionsbestyrelsen.

Forretningsorden for Sektionsbestyrelsen. Forretningsorden for Sektionsbestyrelsen. Pkt. 1. Sektionens sammensætning Dansk Jernbaneforbund, Sektion DSB består af de medlemmer, der er ansat indenfor DSB SV, undtaget DSB S-tog A/S, samt medlemmer

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Torsdag den 9. januar 2014 klokken 9.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af 1.

Læs mere

Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.09.2010 i København

Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.09.2010 i København Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.09.2010 i København Tilstede: Afbud: Preben S Pedersen LPO Carsten M Olesen Jørn Nicolaisen SPO Dan B Kirchhoff SPO Henning E Laursen SPO Niels Henrik Nielsen,

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Protokol fra Ekstra ordinære Tillidsmandsmøde Den 9. september 2009 på Højstrupgård Eiler Jensensvej 1, 3000 Helsingør, tlf. 49 76 66 66

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Informationsmøde Torsdag den 29. oktober 2015 Klokken 10.30 Hotel Villa Gulle Østervoldgade 44 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af 5.

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB / Vedligehold a/s

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB / Vedligehold a/s Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB / Vedligehold a/s - o - Fælles Informationsmøde Torsdag den 30. oktober 2014 Klokken 10.30 Hotel Villa Gulle Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf.

Læs mere

Protokol fra hovedbestyrelsesmødet

Protokol fra hovedbestyrelsesmødet Dansk Jernbaneforbund Protokol fra hovedbestyrelsesmødet Den 9. oktober 2014 2 Protokol fra hovedbestyrelsesmødet den 9. oktober 2014 Deltagere: Forbundsformand Henrik Horup Næstformand Preben S. Pedersen

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Referat af informationsmøde med fælles seminar Torsdag / fredag den 9.-10. april 2015 Røndegård Tangbakkevej 2 8410 Rønde Referat af 2. møde

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Referat af 3. sektionsbestyrelsesmøde d. 24.03.2009 i København

Referat af 3. sektionsbestyrelsesmøde d. 24.03.2009 i København Referat af 3. sektionsbestyrelsesmøde d. 24.03.2009 i København Tilstede: Afbud: Carsten M Olesen LPO Preben S Pedersen LPO Jørn Nicolaisen, SPO Dan B Kirchhoff SPO Henning E Laursen, SPO Niels Henrik

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o Bestyrelsesmøde onsdag 23. maj 2007 kl. 9.00 Konferencecenter Klarskovgård Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør Telefon: 72 16 20 00 www.klarskovgaard.dk

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Bestyrelsesmøde Onsdag den 09. november 2011 klokken 10.00 Strandvænget 22 2100 Østerbro Mødelokalet 1. sal Klargøringsbygning

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Fredag den 12. januar 2007 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af 2.

Læs mere

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund.

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund. Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund. Deltagere: Niels Henrik Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Lajla Hallundbæk,

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Protokol 9. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 marts på Næsbylund.

Protokol 9. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 marts på Næsbylund. Protokol 9. Områdegruppebestyrelsesmøde 5-6 marts på Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Hans Jørgen Worm- Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen, Niels Søndergaard,

Læs mere

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde 27. Oktober 2010 på Hotel Næsbylund.

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde 27. Oktober 2010 på Hotel Næsbylund. Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde 27. Oktober 2010 på Hotel Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Ole Christoffersen, Peter Ørn, Lis B Larsen Hans Jørgen Worm-Laursen (afbud syg)

Læs mere

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00 REFERAT Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S Reno-Nord Troensevej 2 9220 Aalborg Øst Telefon 98 15 65 66 Telefax 98 15 17 97 E-mail

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke Områdegruppens virke og daglige arbejde varetages af formanden fra områdegruppens kontor. Til bistand ved områdegruppens

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Informationsmøde med Næstformænd Fredag den 11. december 2015 Klokken 10.30 Hotel Villa Gulle Østervoldgade 44 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11

Læs mere

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013.

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013. VUC Bestyrelsen Emne Dato Referat af Ekstraordinært bestyrelsesmøde Den 27. januar 2014 på sekretariatet Til stede: Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Helle Madsen, Ole Mikkelsen, Afbud: Henrik

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Informationsmøde med næstformænd Torsdag den 28. maj 2015 Klokken 10.30 Hotel Villa Gulle Østervoldgade 44 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88

Læs mere

Protokol 6. Områdegruppebestyrelsesmøde 3-4 Juni på Næsbylund.

Protokol 6. Områdegruppebestyrelsesmøde 3-4 Juni på Næsbylund. Protokol 6. Områdegruppebestyrelsesmøde 3-4 Juni på Næsbylund. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen,

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund

Dansk Jernbaneforbund Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Vedtægter og Forretningsorden for lokalgrupper December 2014 Side 1 af 14 Dansk Jernbaneforbund Områdegruppe Stationspersonalet DSB Områdegruppens

Læs mere

Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia.

Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia. Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen,

Læs mere

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen Bestyrelsen Den 16.04.07 Journal nr.: Bestyrelsen, 2. møde Sagsbehandler: DL Direkte nr.: 9627 2917 Referat fra møde i bestyrelsen for Social

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder: 1 Umiddelbart efter afholdelse af en ordinær generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd R e f e r a t Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 24. april 2006 Mødested: Lok. 219 - Rådhuset Starttidspunkt: Kl. 16.00 Sluttidspunkt: Kl. 17.35 Udsendelsesdato: 26. april 2006 Bemærkninger: deltog

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Områdegruppe Stationspersonalet DSB Områdegruppens Vedtægter

Dansk Jernbaneforbund Områdegruppe Stationspersonalet DSB Områdegruppens Vedtægter Dansk Jernbaneforbund Områdegruppe Stationspersonalet DSB Områdegruppens Vedtægter 1 Områdegruppens sammensætning Områdegruppe Stationspersonalet DSB består af de medlemmer, der er beskæftiget inden for

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde

Ordinært afdelingsmøde Ordinært afdelingsmøde Praksis gode ideer - eksempler På det årlige ordinære afdelingsmøde (beboermøde) vedtager beboerne budgettet og dermed huslejen for det kommende år. Gennemførelse af afdelingens

Læs mere

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg 1 Indhold 1. Indledning 2. Bestyrelsens sammensætning 3. Repræsentantskab 4. Kontaktudvalg 5. Valg til Bestyrelsen 6. Kontaktudvalg og forretningsorden

Læs mere

DAGSORDEN FOR KONSTITUERING AF NY SKOLEBESTYRELSE

DAGSORDEN FOR KONSTITUERING AF NY SKOLEBESTYRELSE RØNBJERG/DALGASSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN Fælles møde Referat af mødet ONSDAG DEN 9. APRIL 2008 PÅ LÆRERVÆRELSET Jeg vil foreslå at vi todeler mødet. Et for den nye bestyrelse og i forlængelse heraf et fællesmøde.

Læs mere

Protokol 5. Områdegruppebestyrelsesmøde 7. marts 2013 i togpersonalets mødelokale Fredericia.

Protokol 5. Områdegruppebestyrelsesmøde 7. marts 2013 i togpersonalets mødelokale Fredericia. Protokol 5. Områdegruppebestyrelsesmøde 7. marts 2013 i togpersonalets mødelokale Fredericia. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen,

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Protokol fra Ekstra ordinært Tillidsmandsmøde Den 12. december 2014 kl. 10.45 på Hotel Villa Gulle Øster Voldgade 44 5800 Nyborg tlf. 65

Læs mere

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3. Forretningsorden for bestyrelsen i A/B Ingolf - Juni 2012 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3. Formål Formålet med bestyrelsens arbejde er at varetage

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC Forretningsorden for Professionshøjskolen UCC's bestyrelse I medfør af 14 i vedtægt for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE 1 NAVN Togpersonalets lokalgruppe Odense 2 FORMÅL At søge medlemmernes interesse fremmet mest muligt. At søge samarbejde med andre personalegrupper, såvel

Læs mere

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 29. april 2014 Blad nr. SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 29. april 2014 Blad nr. SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen 8 Fraværende: Per Jespersen forlod mødet kl. 10.45 Dagsorden 1.0 Meddelelser fra formanden Mail fra Jørn Terndrup blev drøftet. Forretningsorden tilrettes. 2.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet Intet

Læs mere

Landsbranceklubben for kommunale specialarbejdere.

Landsbranceklubben for kommunale specialarbejdere. Landsbranceklubben for kommunale specialarbejdere. Referat fra 3.2.2011. 1) Der var velkomst og godtagelse af dagsordenen. Forretningsorden gældende fra ledelsesmødet 16 maj 2011, godkendt med de tilførte

Læs mere

Haderslev Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 30. maj 2016, kl på SC Haderslev, Naffet 2, kld., 6100 Haderslev.

Haderslev Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 30. maj 2016, kl på SC Haderslev, Naffet 2, kld., 6100 Haderslev. Haderslev Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 30. maj 2016, kl. 17.00 på SC Haderslev, Naffet 2, kld., 6100 Haderslev. Dagsorden: 1 Referat fra mødet d. 11. april 2016 inkl.

Læs mere

Åben dagsorden. til konstituerende møde i Bestyrelsen for Midttrafik 17. januar 2014 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til konstituerende møde i Bestyrelsen for Midttrafik 17. januar 2014 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til konstituerende møde i Bestyrelsen for Midttrafik 17. januar 2014 kl. 10.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Konstituering af bestyrelsesformand

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 25. februar 2014, kl i mødelokale 206, Østerport 2, Aalborg

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 25. februar 2014, kl i mødelokale 206, Østerport 2, Aalborg Møde nr. 2/2014 Social- og sundhedssektoren FOA, Aalborg afdeling Rekv. nr.: 215/300051/9501-14-24-00 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 25. februar 2014, kl. 08.30 i mødelokale 206, Østerport

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde og Seminar Torsdag den 26. maj 2005 klokken 13.00 til fredag 27. maj 2005 klokken 12.00 Konferencecenter Klarskovgård Korsør

Læs mere

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo Tilstede: Brian Errebo-Jensen, Kirsten Thoke, Esther Skovhus, Helene Benfeldt, Søren Paasch Olsen, Thomas Wulff Bertelsen, Margit Lunde-Edlefsen, Tyge Sigsgård Larsen, Helle Bruun, Ulla Muldbjerg, Margrethe

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU)

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: LSU udøver sin virksomhed

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde i Alabu Bolig. 1. Godkendelse af referat af 7. april 2016, se pkt. 3 (forslag fra Ursula). Bilag

Organisationsbestyrelsesmøde i Alabu Bolig. 1. Godkendelse af referat af 7. april 2016, se pkt. 3 (forslag fra Ursula). Bilag Referat Organisationsbestyrelsesmøde i Alabu Bolig Tid: Tirsdag, den 17. maj 2016 kl. 16.30 Sted: Brohusgade 2B, 9000 Aalborg Deltagere: Laila Thomsen (LT) Susan Jørgensen (SJ) Søren Thomsen (ST) John

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014, København

Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014, København Referat af bestyrelsesmøde den 27. august 2014, København Til stede: Knud Henning Andersen, Ebbe Lilliendal, Lasse Breddam, Kurt Pedersen og Anne Wieth-Knudsen (referent) Afbud: Per Fruerled, Finn Pedersen

Læs mere

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET Side 1 af 6 SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET 1. Regelgrundlag 1. XXsamarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse Bestyrelsesmøde nr. 81, den 8. dec. 2015 Pkt. 11. Bilag 2 Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse I medfør af 16, stk. 2 i vedtægt for Københavns Universitet fastsættes herved følgende

Læs mere

Forretningsorden for lokalgruppe Fredericia Togpersonale DSB.

Forretningsorden for lokalgruppe Fredericia Togpersonale DSB. 1. NAVN Forretningsorden for lokalgruppe Fredericia Togpersonale DSB. Stk. 1 LOKALGRUPPE FREDERICIA TOGPERSONALE DSB. 2. FORMÅL. Stk. 1 At sikre medlemmernes interesser fremmet mest muligt. Stk. 2 At sikre

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Aarhus, den 4. marts 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Referent: AK punkt 1 7/CI punkt 8 12 Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF og

Læs mere

1. Navn. stk. 1. Områdegruppens navn er Togpersonalets Områdegruppe DSB (TPO). 2. Formål

1. Navn. stk. 1. Områdegruppens navn er Togpersonalets Områdegruppe DSB (TPO). 2. Formål 1. Navn stk. 1. Områdegruppens navn er Togpersonalets Områdegruppe DSB (TPO). 2. Formål stk. 1. Områdegruppens formål er at varetage medlemmernes faglige, uddannelsesmæssige og sociale interesser samt

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSBFirst Kystbanen A/S Bestyrelsesmøde Tirsdag den 6. marts 2013 klokken 10.00 Strandvænget 22 2100 Østerbro Mødelokalet 1. sal Klargøringsbygning

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 4. februar 2015 Referat Den 3. februar 2015 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 29 Mødested: FA09 Afdeling: Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid kl. 16.30 Deltagere:

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Tirsdag den 15. marts 2004 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af 6.

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken Dagsorden til bestyrelsesmøde 19-12-2012 MEDBORGERHUSET KORSKÆR Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 19. december 2012, kl. 15.45 i Medborgerhuset, Korskærparken Indkaldt til mødet: Lone Hartung, Else

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. januar 2005 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af 1.ekstra

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Orientering om Midttrafik

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vi konstituerer ny sekretær og mødeleder,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU)

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: FSU

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Bestyrelsesmøde Torsdag den 25. oktober 2012 klokken 10.30 Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 11 88 Referat af

Læs mere

Dagsorden til konstituerende Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn den 22. august 2014 kl. 11.00-13.00. Dagsorden

Dagsorden til konstituerende Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn den 22. august 2014 kl. 11.00-13.00. Dagsorden Dagsorden til konstituerende Bestyrelsesmøde i Udvikling Fyn den 22. august 2014 kl. 11.00-13.00 Adresse: Konferencen, Centerbygningen, Forskerparken 10, 5230 Odense M Tilstede: Jens Heimburger, Anker

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde mandag den 10. november 2014, kl i lokale 206, Østerport 2, Aalborg

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde mandag den 10. november 2014, kl i lokale 206, Østerport 2, Aalborg Møde nr. 8/2014 Social- og sundhedssektoren FOA, Aalborg afdeling Rekv. nr.: 215/300051/9501-14-24-00 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde mandag den 10. november 2014, kl. 08.30 i lokale 206, Østerport

Læs mere

Forretningsorden for Kredsstyrelsen i Øhavets Lærerkreds. b) Deltagere: Alle styrelsesmedlemmer samt konsulenten deltager i møderne.

Forretningsorden for Kredsstyrelsen i Øhavets Lærerkreds. b) Deltagere: Alle styrelsesmedlemmer samt konsulenten deltager i møderne. 1. Styrelsesmøder Ordinære møder. Forretningsorden for Kredsstyrelsen i Øhavets Lærerkreds. a) Mødetidspunkt: Mandage med 2-3 ugers mellemrum. Møderne fastlægges for 1 år ad gangen. b) Deltagere: Alle

Læs mere

Forretningsorden for Movias bestyrelse

Forretningsorden for Movias bestyrelse Forretningsorden for Movias bestyrelse Gældende tekst Forslag til ny tekst A. Bestyrelsens møder 1 Bestyrelsen udøver sin virksomhed i møder. Der fastsættes inden 1. november en mødeplan for bestyrelsens

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for året 2014

3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for året 2014 Roskilde, den 19. maj 2015 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 28. april 2015 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde 36 for VUC Djursland den 290414 kl. 15.00 18.00 i Grenaa, Nytorv. Indholdsfortegnelse

Referat til bestyrelsesmøde 36 for VUC Djursland den 290414 kl. 15.00 18.00 i Grenaa, Nytorv. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Konstituering... 2 1.1 Konstituering... 2 1.2 Vedtægter og forretningsorden... 2 1.3 VEU valg... 2 1.4 Overdragelse af personaleansvar... 2 1.5 Mødestruktur... 2 2 Status på skolen...

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Stk. 1. Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert tredje år inden udgangen af oktober måned.

Stk. 1. Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert tredje år inden udgangen af oktober måned. VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR KREDS VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret.

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Forretningsudvalgsmøde (20082012) Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Deltagere: Preben Jacobsen Carsten Bjørk Olsen Ole Michél Peter RønningBæk Thorben Meldgaard

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 30-04-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

Sorø Kommune Handicaprådet

Sorø Kommune Handicaprådet R e f e r a t Møde i, mandag den kl. 17.00 Mødet afholdtes på: Sorø Rådhus, Rådhusvej 8, 4180 Sorø, mødelokale 180 Indhold Sag nr. 1 Godkendelse af dagsorden Sag nr. 2 Gensidig præsentation Sag nr. 3 Gennemgang

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde Nordjysk Mad I/S. Mandag den 13. januar 2014 kl Mødelokale: Frokoststuen, Nordjysk Mad, Brønderslev

Referat. Bestyrelsesmøde Nordjysk Mad I/S. Mandag den 13. januar 2014 kl Mødelokale: Frokoststuen, Nordjysk Mad, Brønderslev 1 Deltagere: Henrik Aarup-Kristensen, formand, direktør for Sundhed & Velfærd, Brønderslev Kommune Per Lund Sørensen, næstformand, psykiatridirektør, Region Nordjylland Bodil Christiansen, ældrechef, Brønderslev

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsesmøde

Referat Hovedbestyrelsesmøde Referat Hovedbestyrelsesmøde Dato: 9. december 2014 Tid: Kl. 12.00-13.30 Sted: KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S, Lokale S-05 Afbud: Per Røner, Henrik Kolind, Nich Bendtsen og Carsten Sand

Læs mere

Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder ordinært møde

Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder ordinært møde Paradisbakkeskolens skolebestyrelse afholder ordinært møde Mandag den 8. august 2016 kl. 17.00 19.00 på lærerværelset Referat Beslutningsprotokol Tilstede: Michael J., Michael H., John, Pia, Kia Afbud:

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 kl. 9.00 11.00 intro for nye KB medlemmer der er kaffe fra kl. 8.30 Kl. 11.00 14.30 ordinært KB møde kl. 15.00 18.00 Reception i forbindelse med ændringer i kredsformandskabet

Læs mere

telefon +45 7731 0000 fax +45 7731 0101 e-mail info@ms.dk www.ms.dk 29-04-2015

telefon +45 7731 0000 fax +45 7731 0101 e-mail info@ms.dk www.ms.dk 29-04-2015 telefon +45 7731 0000 fax +45 7731 0101 e-mail info@ms.dk www.ms.dk 29-04-2015 Indkaldelse til Rådsmøde i Mellemfolkeligt Samvirke den 30. 31. maj 2015 Hermed indkaldes til det ordinære Rådsmøde i weekenden

Læs mere

Referat. UngSlagelses Bestyrelse. Willemoesvej 2B, Personalerummet, 1. etage.

Referat. UngSlagelses Bestyrelse. Willemoesvej 2B, Personalerummet, 1. etage. Referat UngSlagelses Bestyrelse Mødedato 28. Januar 2014 kl. 19.00-21.00 Mødelokale Willemoesvej 2B, Personalerummet, 1. etage. Fraværende Vagn Dinesen, Anne Knudsen, Erik Frimann, Henrik Bregnhøj Johnny

Læs mere

Åben. RUDERSDAL ERHVERVSRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 2. Mødedato Tirsdag den 16. marts Mødetidspunkt Kl. 15.

Åben. RUDERSDAL ERHVERVSRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 2. Mødedato Tirsdag den 16. marts Mødetidspunkt Kl. 15. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 2 Mødedato Tirsdag den 16. marts 2010 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Erik Fabrin formand, Søren Hyldgaard næstformand, Mikkel Barnekow Rasmussen,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik. Referat

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik. Referat Dato: 29. februar 2016 Initialer: kit Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 26. februar 2016 kl. 11.00 12.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1

Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1 Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1 Referat til 3. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 12. juni 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36

Læs mere

DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 24.marts 2015

DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 24.marts 2015 ÅRHUS STATSGYMNASIUM DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 24.marts 2015 Dagsorden: 1. Brev fra Undervisningsministeriet vedr. regnskabsaflæggelse 2. Godkendelse af årsregnskab/årsrapport 2014 3. Godkendelse af revisionsprotokollat

Læs mere

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd.

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd. Referat Den 17. juni 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 16. juni 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Kap. 1. Organisationsbestyrelsens beføjelser 1. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen består at 7 medlemmer. Ethvert medlem er stemmeberettiget. Derudover

Læs mere

Den 05. Feb.. 2009 Blad nr. 1. tilføjelse blev referatet godkendt. /02 09.02/02 Godkendelse af dagsordenen /05

Den 05. Feb.. 2009 Blad nr. 1. tilføjelse blev referatet godkendt. /02 09.02/02 Godkendelse af dagsordenen /05 Referat af møde i Solrød Menighedsråd - ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 05. Feb. kl.18.00 i Solrød Strandkirke Dagsorden : Den 05. Feb.. 2009 Blad nr. 1 Fraværende med afbud:michael Rønne Rasmussen,

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Krav til OK2008 4. udgave af 28. januar 2006 (revideret marts 2007)

Krav til OK2008 4. udgave af 28. januar 2006 (revideret marts 2007) Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Krav til OK2008 4. udgave af 28. januar 2006 (revideret marts 2007) Nærværende materiale (opsamling fra gruppemøder i 2007) er til behandling

Læs mere

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874

Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Randers Arbejderes Byggeforening af 1874 Referat fra formøde for generalforsamling Torsdag den 19. februar 2015 kl. 17.00 Mødested: Sjællandsgade 21, 8900 Randers C Referat fra formøde for generalforsamling

Læs mere

Afbud: Vibeke Prenter, Carina Skovby-Larsen, Bolette Meisner Holdgaard Hansen, Michael Hansen, Bente Nielsen, Karin Lindstrøm

Afbud: Vibeke Prenter, Carina Skovby-Larsen, Bolette Meisner Holdgaard Hansen, Michael Hansen, Bente Nielsen, Karin Lindstrøm Bestyrelsesmedlemmer: Bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning, næstformand Per Brobæk Madsen, Isabell Friis Madsen, Sven Thorøe, Susanne Bøgelund Kristiansen, Rie Grotkjær Øvrige deltagere: Klaus Grønbæk

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde. 23. marts 2009. Festivalkontoret. Einar. Pia. 2. Godk. af ref. fra seneste møde. 3. Økonomi

Referat. Bestyrelsesmøde. 23. marts 2009. Festivalkontoret. Einar. Pia. 2. Godk. af ref. fra seneste møde. 3. Økonomi 23. marts 2009 Referat Mødedato og tid 23. marts 2009 20:00 Sted Mødeleder Referent Festivalkontoret Einar Pia Emne Bestyrelsesmøde Dagsorden 1. Godk. af dagsorden, vag af ref. 2. Godk. af ref. fra seneste

Læs mere

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Indhold 1. Indledning... 3 2. Temaer... 3 2.1 Mål, strategi og økonomi... 3 2.2 Arbejds- og personaleforhold... 4 2.3

Læs mere