Q&A for DIADEM Version 31. maj 2012, MBBL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Q&A for DIADEM Version 31. maj 2012, MBBL"

Transkript

1 Afregning Gebyret er på 300 kroner, er det incl. :ngbog? Tingbogen er ikke en del af DIADEM. Gebyret fastlæges i gebyrbekendtgørelsen Bagudkompa:belt/ versionering Vil det fortsat være muligt at hente data fysisk via kommunerne med videre? Ja, de eksisterende muligheder for at hente ejendomsoplysninger vil forsat findes DIADEM er en ny løsning, som ikke regulerer eksisterende løsninger. Der drødes med KL og kommunerne, hvad der skal ske med det kommunale ejendomsoplysningsskema, når DIADEM er i drid Betaling Mulighed for at inkludere eget logo i en DIADEM rapport igennem web- Ønske om at have samme muligheder i web- interface som ################################################################ interface. i system- system Betaling Der ønskes en grace- periode. Væsentligt for forretningsmodel og brug af professionelle. Der er fundet en model for grace som indebærer, at der med køb af en DIADEM rapport medfølger to grajs opdateringer af alle automajserede data i den købte DIADEM rapport Betaling Afregning af rapporter o Hvordan foretages afregningen af rapporter Vil der være en digital løsning som i etinglysningen? Og vil Betaling sker kontant eller ud fra kundeadale, fx månedafregning. afregningen ligeledes dække hent af rapporter via Webportalen? Betaling Rapportskabeloner i web- interface. Ønske om at have samme muligheder i web- interface som I forbindelse med lancering af kerneydelsen i 2012 vil depe ikke være en i system- system. mulighed. Web- interfacet vil dog understøpe selekjv visning/eksport/deling af enkelte ejendomsoplysinger i en rapport.på sigt, i senere faser, er det muligt at DIADEM åbner op for at yderligere skabeloner kan Jlgås i web- interfacet Betaling Ønske om kreditkundeforhold, således at der kan faktureres opsamlende. Desuden væsentligt at der kan udskrives en "kontooversigt" så forbrug kan dokumenteres. Vig:gt for convenience Betaling Ønske om betaling via "forventet eyerbevilling" - således at der først Væsentligt for business case for ejendomsmæglere. betales for en DIADEM rapport så snart det er bekræyet at der gennemføres en reel ejendomshandel. Alá e- ne\et løsning Betaling i testperioden Der ønskes en hensigtsmæssig fuldmagtsløsning, som ikke komplicerer de professionelles arbejde med indhentning af ejendomsoplysninger /07/11 Betalingsmodel Når en sælger skiyer mægler, vil den nye mægler så have adgang :l Diadem rapporten på ejendommen (som er bes:lt af :dligere mægler)? Der foreslås en løsning der kobler DIADEM fuldmagtsløsning med Tinglysningsre\ens. Kommentar taget Jl ederretning. Endelige vilkår og muligheder for kreditkundeforhold er stadig under udarbejdelse. Gebyrbetaling for en DIADEM- rapporten skal dække omkostningerne ved af indsamle data samt drid og udvikling af systemet. Derfor skal der betales ved besjlling af rapporten. Selve betalingen, fx kontant versus månedafregning kan adales. DataJlsynet har godkendt en fuldmagtsløsning som baserer sig på en kombinajon af et adaleforhold og en tro- og- love erklæring. Således kan fastkunder på DIADEM, som har en adale, på tro- og- love erklære, at de er indehaver af fuldmagt Jl indhentning af oplysninger. Det kommer i givet fald an på, hvem der har købt rapporten i første omgang. Har sælger købt som kontantkunde, er rapporten sælgers og sælger kan videregive rapporten Jl en ny mægler. Har den første ejendomsmægler købt rapporten (som fastkunde eller kontantkunde), kan mægleren i princippet også videregive rapporten Jl den nye mægler, hvilket dog nok ikke sker i praksis. Sælger kan i depe Jlfælde ikke videregive rapporten, da sælgers mægler har rapporten. En modtager af videregivet rapport kan ikke videregive den Jl 3. part Brugervenlighed Ønske om én samlet rapport, og ikke en rapport med :lkny\ede pdf- filer. Unik id og dele- link skal henvise :l eet dokument i web- interface Brugervenlighed Formulering "der har adgang :l samme funk:onalitet som web- interfacet - Der ønskes samme muligheder i web- interface som i samt en række yderligere services" skaber forvirring omkring evt. forskelle system- system løsninger. mellem web- interface løsning og system- system løsning. Mulighederne for at knype alle ejendomsoplysningerne i én visning/fil hænger sammen med datakildernes leveranceformat. Der arbejdes målrepet på at skabe et så brugbart "samlet" format som muligt. DePe er omformuleret så det står klart at forskellen er begrænset Jl muligheden for at definere og udsjlle egne rapportskabeloner i en system- system løsning. Kopi af QA pr 31 maj 2012 MBBL vers1 0.xlsx Side 1 af 10

2 Brugervenlighed Ønske om 100% strukturerede dataleverancer fra DIADEM. DIADEM vil være et mere relevant og brugbart produkt såfremt al data kan leveres struktureret, direkte i det forespørgende system Brugervenlighed Der opfordres :l at sikre en brugervenlig løsning som fungerer godt alene og i sammenhæng med boligejer.dk Brugervenlighed Det opfordres :l at risiko for at forvirre brugerne med muligheden for at hente de samme oplysninger forskellige steder minimeres for at sikre brugervenligheden /11/11 Data Byggesager: Jeg kan se, at der kun er tale om verserende sager. Er de\e blot en markering af, om der er verserende sager eller er der adgang :l verserende sagers konkret indhold? 17 07/11/11 Data Byggesager: Mange kommuner har digitaliseret deres byggesagsarkiver indeholdende ibrugtagnings:lladelser og plantegninger. Er der planer om at integrere disse i Diadem og i så fald hvornår forventes de\e gjort? 18 07/11/11 Data Ejendomsska\ebillet: Indeholder jo både af ska\er og afgiyer. Vil Diadem have alle afgiyer med? DIADEM er opmærksomme på hensigtsmæssigheden i at levere strukturerede data, hvor relevant. DIADEMs muligheder for at levere struktureret fra data hænger snævert sammen med den måde, som datakilderne udsjller data på. Anvendeligheden og brugervenligheden af løsningen vil blive testet på brugerne i flere omgange i løbet af udviklingen, i forbindelse med udvikling af IA/flows og i en endelig brugervenlighedstest af brugerfladen. DePe for at sikre en brugervenlig løsning. Anvendeligheden og brugervenligheden af løsningen vil blive testet på brugerne i flere omgange i løbet af udviklingen, i forbindelse med udvikling af IA/flows og i en endelig brugervenlighedstest af brugerfladen. DePe for at sikre en brugervenlig løsning. Det er blot en markering af, at der er verserende sager. Det kan være interessant for en køber af fast ejendom også at kunne se indholdet i en verserende byggesag. ImidlerJd ligger byggesager i kommunerne i mange forskellige systemer Jl byggesagsbehandling og esdh- systemer. Det er ikke muligt inden for rammerne af DIADEM at standardisere og give adgang Jl de kommunale byggesager. Ja, der er en del kommuner, der har digitaliseret deres byggesagsarkiver. Der er dog også en del, der ikke har gjort det. DIADEM etableres udfra et princip om, at der skal være adgang Jl de samme ejendomsdata på ensartet vis for hele landet. Da nogle kommuner først vil have digital byggesagsarkiv om nogle år, er der for nuværende ikke nogen planer om at integrere digitale byggesagsarkiver i DIADEM. Der er forskellige praksis i de enkelte kommuner med hvilke afgider, der tages med på ejendomsskapebillepen. EjendomsskaPebillePen i DIADEM vil indeholde de afgider, som den enkelte kommune har praksis for at tage med. I DIADEM sker der ikke en frasortering af de afgider, der indgår i ejendomsskapebillepen. Det bemærkes at EjendomsskaPebillePen vil blive viderergivet i anonymiseret form. Der foregår i øjeblikket et a^laringsarbejde om hvorvidt persondatalovens bestemmelser er Jl hinder for at visse af posterne der opgives på ejendomsskapebillepen kan videregives /04/12 Data Hvornår kommer der udmeldinger om indholdet i første driysversion? På Følgegruppemøde primo juni vil der blive udmelding om indholdet. SamJdig vil indholdet blive formidlet Jl Teknisk Følgegruppe 20 18/08/11 Data Findes er der opdateret liste over ejendomsopysninger via DIADEM (svarende :l dokumentet af 13. maj 2011?)? Se materiale på support- site fra maj 2012 Kopi af QA pr 31 maj 2012 MBBL vers1 0.xlsx Side 2 af 10

3 21 12/03/12 Data Vil idriysæ\elsen af DIADEM medføre, at der er nogle a\ester/dokumenter som umiddelbart eyer alene vil kunne hentes via DIADEM (eller på en lidt mere uhøflig måde tvangsdigitaliserer DIADEM nogle datakilder Det kommunale ejendomsoplysningsskema kan stadig anvendes af de ejendomsmæglere, boligadvokater eller andre, der ønsker det. Dog vil der indgå flere oplysninger i DIADEM end i det kommunale skema. - Grønt skema kan stadig anvendes - DIADEM giver udover adgang Jl strukturerede data også adgang Jl apester/dokumenter. Disse apester/dokumenter vil fremover også kunne hentes på Jlsvarende vis som i dag. - Tvangsdigitalisering er på vej andre steder. Det har dog ikke ligget i tankerne bag DIADEM. DIADEM er en ny digital mulighed for adgangen Jl ejendomsoplysninger i offentlige registre Data Fejl i data. I etinglysning oplever vi fejl i data i mange situa:oner, det kan være proprietære data fra DSS, men oversæ\else af data hentet fra andre registre. OYe må vi bede kunden selv håndtere dataopre\elsen via kommune med mere. Så det vil oye være kunden selv der henvender sig om en dataproblems:lling. o Bliver der lavet en proces for opretning af data? o Hvem afgør, hvilke data der er korrekte i forhold :l hvilket register de findes i? Er der lavet analyse for de\e? o Bliver der lavet et single point of entry for disse henvendelser? o Bliver der lavet en test af datakvaliteten? o Er der en SLA for opre\else af data? o Vær opmærksom på, at det kan være konkurrence forvridende, hvis en mægler venter på opretning og en anden ikke Data Ønske om på sigt at inkludere alle relevante oplysninger relateret :l ejendomshandel i DIADEM. Jeg kan forstå på projektet, at der er lavet et stort stykke arbejde på de\e område. Er det noget der bliver formaliseret og offentliggjort. Det vil gøre vores henvendelse mere specifik :l fælles glæde. Jeg har hay kontakt :l Jørgen S. om at man eventuelt kunne kontakte Domsstolsstyrelsen, som har en postkasse med e- mails der alene omhandler dataopre\else. Både deres interne forretningsvendte, men også ejendomsvendte. Endvidere foreslået, at der tages kontakt :l de store mæglerkæder for erfaringsopsamling Deling Ønske om en "tro & love" løsning på dokumenta:on af fuldmagt. Væsentligt for bibeholdelse af uproblema:ske DriY Overvejelse omkring hensigtsmæssigheden i at DIADEM har en dedikeret suppornunk:on i forbindelse med spørgsmål :l datakvalitet og andre henvendelser fra brugere af DIADEM. DIADEM indeholder ikke i sig selv data, men videreformidler data fra forskellige kilder, som andre myndigheder er ansvarlige for. Der bliver ikke lavet en samlet proces for opretning af data. Mange data, der indgår i DIADEM, er ikke oprindeligt registret for, at de skal anvendelse i forbindelse med ejendomshandel. Det er registermyndighederne for de forskellige registre, der afgør om data er korrekte. Mht. spørgsmål om datakvalitet skal der repes henvendelse Jl registermyndigheden. Der bliver ikke lavet single point of entry mht. datakvalitet. Der skal repes henvendelse Jl den registermyndigheder, der er ansvarlig for et konkret datasæt For oplysninger om olietanke, der er digitaliseret ifm. DIADEM- projektet er der udført kvalitetskontrol. For eksisterende data i eksisterende registre bliver der ikke gennemført særskilte kvalitetstest forud for DIADEM. I projektet er der dog opmærksomhed på, at anvendelsen af data i DIADEM kan medføre øget kvalitetssikring af data i de forskellige datakilder Der er ingen SLA for oprepelse af data. DIADEM igangsæper ikke dataforbedring. Det sker hos de enkelte registermyndigheder og datakilder. Set id. anvendelsen af DIADEM kan der derfor ikke opstå konkurrenceforvridning ifm. dataopretning. Relevant for forretningsmodel, op:mering af processer og DIADEM har fokus på at udsjlle registeroplysninger, som er offentligt convenience. registrerede samt lovpligjge for sælger at oplyse ved ejendomshandel og/eller hæder juridisk på ejendommen, der handles. DataJlsynet har godkendt en "tro & love" baseret fuldmagtsløsning. arbejdsgange. Der er bekymring for brugervenligheden såfremt DIADEM udelukkende sender brugere videre :l dataejere i forbindelse med tvivl/fejl eller andet DriY Bliver der lavet en driysorganisa:on, hvis der af en eller anden årsag skulle I forbindelse med etinglysning oplevede vi en del udfald. være tekniske udfordringer. Fejlkøer der blev fyldt, soapmeddelser der blev sendt fra etinglysningssystemer med mere. EBST vil supportere selve DIADEM løsningen. Altså forespørgselsmotor og web- interface. Datakilderne vil fortsat have ansvaret for at supportere og dride i forhold Jl datakvalitet osv. DIADEM er opmærksom på at etablere et hensigtsmæssigt "hjælp" system i web- interfacet, ligesom system- system anvendere vil få adgang Jl dokumentajon, også ict. support på dataniveau. Der bliver etableret en dridsfunkjon i MBBL Kopi af QA pr 31 maj 2012 MBBL vers1 0.xlsx Side 3 af 10

4 27 14/03/12 Ejendomsoplysning sskema Kan ikke se, at der ikke er en pdf på det kommunale oplysningsskema i diadem. Hvordan kan det være? DIADEM vil som udgangspunkt indeholde alle oplysninger, der indgår i det kommunale oplysningsskema. Ved besjlling af ejendomsdatarapport i DIADEM vil der så ikke være behov for også at få det kommunale ejendomsoplysningsskema. Fra projektstart har intenjonen været, at det er den enkelte aktør involveret i en ejendomshandel fx ejendomsmægler, der vælger om vedkommende vil betale for en ejendomsdatarapport i DIADEM eller betale for ejendomsoplysningsskema i den pågældende kommune. Det bemærkes: - At der i det kommunale oplysningsskema er mulighed for at sjlle spørgsmål om andre konkrete forhold (Andre forhold (13)), som rekvirenten definerer. DIADEM- løsningen er en standardiseret løsning, der trækker oplysninger via velbeskrevne sniglader og præsenterer disse oplysninger på en standardiseret måde i brugerfladen og i udsjllede services. Ved besjlling af en ejendomsdatarapport i DIADEM vil der således ikke kunne rekvireres oplysninger om sådanne andre konkrete forhold. Der er meget forskellig praksis fra ejendomsmægler Jl ejendomsmægler og fra kommune Jl kommune om, hvor ode og hvordan oplysning om andre konkrete forhold defineres, beskrives, besjlles og besvares. Det vil ikke kunne indbygges i et standardiserende system som DIADEM. Det må endvidere også formodes at ville være en udfordring at bygge ind i de forskellige S2S- løsninger i markedet, da de hver afspejler forskellig praksis hos de aktører og processer, de understøper. - At det med KL på det seneste har været drødet, hvad situajonen bliver for det kommunale ejendomsoplysningsskema, når DIADEM går i drid /05/12 Ejendomssøg Når man fremsøger ejendom på ESR eller Matrikelnummer vil man da al:d De\e punkt vedrører iden:fika:onen af ejendommen RapportbesJllingen skal ske med kommunenummer og ejendomsnummer få 0 (hvis fejlindtastning) eller 1 ejendom :lbage? (punkt 1). De\e er vist servicekaldene EjendomSoeg< >, eventuelt udvidet med Samlet Fast Ejendom nummer. der går jeg ud fra returnerer en ejendomsiden:fikator Ejendomsoeg returnerer som udgangspunkt 0..n ejendomme, acængig af input eller lignende, som skal beny\es :l selve rapportbes:llingen (RapportBes:l). Spørgsmålene vedrører EjendomSoeg< > og igen i lyset af, at vi ønsker at automa:sere processen (ingen brugerinvolvering/sagsbehandlings:d). Spørgsmålet er, hvad EjendomSoeg< > returnerer. Returneres 0..1 eller 0..n? parametre Der er 4 metoder: søg via Adresse, søg via ejerforhold, søg via matrikel, søg via ejendomsnummer Uanset hvilken metode der anvendes, returneres den samme xml struktur, indeholdende ejendomsidenjfikajon, ejendomsoplysninger, bygninger og enheder. Se nærmere om hvilke specifikke data der returneres, i wsdl- filen og Jlhørende xsd'er Jl ejendomsoeg servicen, som er udsendt og som også fra på Jrsdag (15. maj) vil ligge på sitet Jl PrøvedriD Ejeriden:fika:on Vil der være en CPR/CVR inden:fika:on på ejer af ejendommen i S2S løsningen, når rapporten leveres? 30 07/11/11 Fakturering På mødet forstod jeg, at en faktureringslinje vil indeholde et sagsnummer, ejendommens adresse og :dspunkt. Sagsnummeret står på linjen, fordi bes:lleren har mulighed for at overføre det ved bes:lling. Er det korrekt forstået? Det vil blive beny\et :l at iden:ficere hvilken kunde, en rapport skal placeres på. Endvidere er der en validering for, at det den korrekte kunde man har reg. i aktørsystemet. EjerinformaJon bruges Jl at validere remghed ved selve datakilden. DIADEM hverken gemmer eller udsjller disse oplysninger. Ja. Se svar på næste spørgsmål nedenfor for uddybning Kopi af QA pr 31 maj 2012 MBBL vers1 0.xlsx Side 4 af 10

5 31 07/11/11 Fakturering Står der andre informa:oner på en faktureringslinje (findes der et eksempel)? I DIADEM er der behov for at anvende 2-4 linjer pr. produktpakke, da der kun er plads Jl 50 karakterer pr linje : Linje 1: RekvisiJonsdato + ejendomsidenjfikajon (kommunekode+ejendomsnummer) Antal (aljd 1) Stk- pris Linje 2: Ejendomsadresse sammensat af vejnavn og husnummer. Hvis der er plads Jl postnr og postbynavn indenfor 50 karakterer angives også disse informajoner i linje 2. I modsat fald skrives postdistriktsinformajonen i linje 3 Linje 3: Postdistrikt eller Rekvirentens egenreference (afskåret Jl 50 karakterer) Linje 4: Rekvirentens egenreference (afskåret Jl 50 karakterer), hvis den ikke er angivet i linje Fejl Forventes der fejlre\elser undervejs i testperioden a. KriJske fejl vil blive repet hurjgst muligt, så forstyrrelser og deciderede nedlukninger bliver kortest muligt. b. Der forventes 2-3 nye releases i PrøvedriDperioden fra maj Jl oktober. De er fastlagte id, at det med vedligeholdelsesleverandørerne er adalt, at disse Jdspunkter skal anvendes Jl at lægge yderligere oplysninger ind i DIADEM og etablere bl.a. de sidste dele af DIADEM s økonomi- og betalingsmodul. I det omfang, at det er nødvendigt, vil det også blive overvejet, at fejlretning indgår i de 2-3 releases /04/12 Fejlhåndtering Hvad er processen for fejlhåndtering? a. MBBL har en vedligeholdelseskontrakt med SystemaJc, der vedligeholder forespørgselsmotoren, der indhenter data fra de forskellige datakilder. Ligeledes er der en vedligeholdelseskontrakt med LBE, der vedligeholder web brugerfladen. b. Ved modtagelse af fejl fra tesgirmaer i PrøvedriDen vil processen være i. Modtagelse i MBBL ii. Vurdering af om det er en fejl og hvis ja fastlæggelse af fejltype (KriJsk, Høj, Normal) iii: ReakJonsJder (for påbegyndelse af observajonshåndtering) hos vedligeholdelsesleverandør eder indmelding fra DIADEM- drid er: KriJsk: 1 Jme, Høj: 4 Jmer og Normal: 2 arbejdsdage iv. FastsæPelse af Jdshorisont for fejlretning v. AlternaJvt kan det, der af eksterne opfapes som en fejl, være et ændringsønske, hvis det ikke er en fejl iht. kravene Jl DIADEM. I så fald registreres det som sådan. Forud for, at det i givet fald skal udvikles, vil der blive indhentet Jlbud fra en af eller begge vedligeholdelsesleverandører vi. Tilbagemelding Jl fejlindbereper om fejltype, fejlkategori og Jdshorisont og alternajvt om ændringsønske 34 18/08/11 Fuldmagt Kan DIADEM modtage en digitalt skabt fuldmagt, så man som prof. Bruger slipper for diverse papirarbejde? Nej. DIADEM kan ikke modtage en digitalt skabt fuldmagt Kopi af QA pr 31 maj 2012 MBBL vers1 0.xlsx Side 5 af 10

6 Fuldmagt Fuldmagt i ayaledokumenter. o Bliver der lavet et forslag :l, hvordan den kan formuleres. Eller skal alle aktører selv formulere den? Nej,, DIADEM vil som udgangspunkt ikke formulere en generel fuldmagt Jl adaledokumenter. Et forslag er, at Finanssektoren eventuelt i samarbejde med mæglere og advokater bliver enige om en formulering, og hvor fuldmagten kan indgå 36 30/04/12 Grace Inkluderer de 2 opgraderinger også den semiautoma:ske del hver gang? Hvis der med de 2 opgraderinger menes de 2 opdateringer af en ejendomsdatarapport, der for DIADEM- gebyret kan foretages i grace- perioden, er svaret nej. Begrundelsen er, at semiautomajsk løsning vil medføre ekstra manuelle opgaver i kommunerne i den overgangsperiode, hvor løsningen anvendes. På næste møde i Følgegruppen vil blive fremlagt en ny version af konceptbeskrivelsen for DIADEM. I depe notat vil også indgå afsnit om principper, der ligger bag gebyrbetalingen for DIADEM og begrundelsen vil her være uddybet /03/12 Jura Er der nogen juridiske implika:oner ved at hente data svarende :l det kommunale oplysningsskema via DIADEM? 38 27/03/12 Jura Hvis den digitale version af det kommunale oplysningsskema ikke juridisk kan fuldt sides:lles med den analoge (hvilket vil sige at den giver sælger en de facto ansvarsfraskrivelse) vil det medføre at den digitale løsning ikke vil finde anvendelse Kommunika:on Bliver der lavet en udviklingsportal for løsningen. Her menes et samlet sted, hvor løsningsbeskrivelser, planer og anden projektrelevant informa:on er :lgængelig Kompa:bilitet Der opfordres :l at sikre, at brugeren forstår hvornår og hvordan en "fuld" DIADEM rapport leveres af systemet, såfremt denne ikke leveres i brugerfladen med det samme Link En Systemnøgle kan inddrages af udsteder, betyder det, at et link man har delt med en anden, ligeledes bliver inddraget? Deter yderst posi:vt at der er flere data, men de\e faktum vil ikke i sig selv give et incitament :l anvendelse. Det virkelige incitament ligger i det ansvar for sælger/rådgiver som løyes af objek:v dokumenta:on Vi er i dialog med KL om den semiautomajske løsning og herunder ansvar for data og øvrige juridiske implikajoner i den forbindelse. Umiddelbart vil der udfra mange betragtninger ikke være forskelle i forhold Jl i dag. Vil dog gerne vente med at svare mere uddybende Jl vi har afslupet dialogen med KL. NB: Se ID 27. Oplysningerne hentes fra samme kilder og der er derfor som udgangspunkt ikke nogen forskel mellem de oplysninger der udleveres og hvilke myndigheder der har ansvaret for oplysningerne. Er der en ensartet distribu:on af informa:oner og Support- site for PrøvedriD fra maj 2012 løsningsbeskrivelser? Vi kommer nok ikke helt af med maildistribu:onslisterne, men med en portal er man al:d sikker på, at man forholder sig :l den seneste version af et dokument. Vi arbejder målrepet med at Jlpasse de instrukjoner og metadata der JlknyPes løsningen Jl brugere som ikke nødvendigvis har nogen forudsætninger for at arbejde med ejendomsoplysninger. DePe er også et element i løsningen vi vil teste indgående. Ja - ejeren (fuldmagtshaveren) kan trække et link Jlbage, således det ikke længere kan anvendes. Der er en status på linket, som angiver om det er Jlgængeligt, Jlbagekaldt etc. Der er samme muligheder for nojfikajon i system- system som i web- interface No:fika:on I WEB interfacet bliver det e- mail eller SMS no:fika:on, men hvad kommer der S2S? No:fika:on Det foreslås at det bliver obligatorisk at opgive en adresse :l Der skal indtastes en - adresse og/eller mobilnummer i forbindelse med no:fika:oner, således at det sikres at der kan leveres en færdig/fuld besjlling af en DIADEM- rapport, således at der kan nojficeres omkring rapport igennem en no:fika:on. leveringen Plan Hvilke planer foreligger der PT. Er der for eksempel lavet testplaner? Hvornår forventes Offentliggørers på supportsite sninlader at foreligge? 45 30/04/12 Præsenta:on Kan man i S2S hente ejendomsdatarapport som PDF? Nej, pdf- filen genereres af brugerfladen, så man skal logge på web brugerfladen for at kunne downloade pdf'en. Kopi af QA pr 31 maj 2012 MBBL vers1 0.xlsx Side 6 af 10

7 Præsenta:on Hvordan vises rapporten på DIADEM WEB portalen? Der leveres visning af data på baggrund af stylesheet. Nogle standarddokumenter fx Vurderingsmeddelelse og EjendomsskaPebillet bliver leveret i PDF.Der kan desuden vælges, at man ønsker at modtage hele rapporten som en PDF /11/11 Rapport Kan forstå, at prisen for en rapport bliver ca 300 kr. Vil det være muligt at få en anden DIADEM- rapport med et mindre antal oplysninger :l en mindre pris? Rapport Det ville være op:malt, hvis en man kunne sæ\e sin egen rapport sammen, som man kan i S2S løsningen 49 08/05/12 Rapport Jeg synes, at det er meget overraskende/uhensigtsmæssigt, at diadem- rapporten ikke kan hentes ved et S2S kald. Kan det virkelig være rig:gt? Rapporten er trods alt det, som det hele drejer sig om. Det vil jo forhindre os i at automa:sere processerne mod diadem (se eyerfølgende) og herved spare unødig sagsbehandlings:d. Også overraskende fordi jeg forstod, at man via S2S skal kunne det samme som på web portalen /05/12 Rapport På hvilket detailniveau kan man følge færdiggørelsen af ejendomsrapporten undervejs? Og hvordan? Der kunne være andre kundetyper, der ville være interesseret i andre produkter end :l ejendomshandel, men hvor en pris på 300 kr er for høj Reference IT- relateret korrela:onid Det er et ønske for sektoren, at vi har mulighed for selv at sæ\e en korrela:onid på en forespørgsel på en rapport, og at den modtages med retur. Det skal kombineres med aktørid. Jeg vedlægger et selvstændigt dokument med forslag :l, hvilke nøgler og referencer der ønskes. DIADEM er etableret Jl at understøpe billigere og lepere ejendomshandel, men rapporten kan naturligvis også anvendes Jl andre formål. Der er pt. ikke konkrete planer at lancere andre produkter end ejendomsdatarapporten. Med S2S- løsningerne kan laves rapport, som det ønskes. Web brugerfladen er en standardiseret brugerflade. Der vil på sigt være muligt at udvikle forskellige rapporpyper, som forskellige kundegrupper kan anvende, hvis behovet er Jlstede og øvrige forudsætninger er Jl stede. Der vil dog ikke blive samme fleksibilitet i opsætning af rapport, som det vil være Jlfældet i S2S. Der er ikke ejendomsoplysninger i PDF- filen, som ikke er Jlgængelig i de web- services, der udsjlles Jl S2S. Der er flere oplysninger fra datakilderne med i det, der kan Jlgås fra S2S end det, der indgår i PDF- filen. PDF- filen er en måde at udtrykke og præsentere ejendomsoplysningerne i en fil, der er velegnet Jl print. Denne fil har fra projektstart været Jltænkt de, der skal anvende web brugerfladen. Det er sket ud fra en forventning om, at S2S ville hente ejendomsoplysninger ind i eksisterende firmaspecifikke løsninger, hvor præsentajon og print af de samlede ejendomsoplysninger sker på den måde, som det enkelte firma laver dokumenter Jl brug for ejendomshandel. Vi har dog nu noteret behovet for at kunne hente PDF- filen Jl S2S. Og vi vil i DIADEM- projektet på den baggrund arbejde videre med at finde en løsning på at levere PDF- rapport Jl S2S- kunder. DePe vil dog naturligvis ske id. ressourcer, Jd og de samlede S2S- kunders behov for at kunne hente PDF- filen Under punkt 2 (Afvent, hent foreløbig data og orienter) vil Ja, det kan ses ved rapporthent - med et hurjgt overblik i resume sekjonen vi gerne løbende give mægler statusinforma:on omkring øverste i svaret fra rapport Hent hvilke dele ad rapporten, der er på plads. Så spørgsmålet går på, hvilket detailniveau kan gøre de\e på. Jeg fores:ller mig, at når vi kalder RapportHent, så vil vi herudfra kunne se, hvad der mangler. Kommentar taget Jl ederretning. Der kræves en nærmere analyse af depe sat overfor sikkerheden i løsningen. Denne a^laring vil blive prioriteret i udviklingen, men DIADEM kan ikke love at det kan håndteres Reference Det skal være muligt at søge med ID nummeret på WEB løsningen. Ellers binder vi korrespondance mellem aktørerne :l, at Kommentar taget Jl ederretning. Der kræves en nærmere analyse af depe sat bruge mail, og ikke fysiske breve. De\e s:ller krav :l ID'et. overfor sikkerheden i løsningen. Denne a^laring vil blive prioriteret i udviklingen, Man kunne overveje at bruge samme model som i udviklingen, men DIADEM kan ikke love at det kan håndteres. etinglysningen, hvor der findes en brugervendt nøgle. DOC aliaset. Kopi af QA pr 31 maj 2012 MBBL vers1 0.xlsx Side 7 af 10

8 Reference Er det muligt indsæ\e sin egen brugervendte reference når man får overdraget en rapport fra en anden aktør? Når man modtager et link/id på en rapport, vil vi gerne kunne påføre akørens egen sagsreference. Således vil der være flere referencer. En pr. aktør. Se selvstændigt dokument med forslag :l nøgler og referencer der ønskes. Kommentar taget Jl ederretning Reference No:fika:onerne der modtages per mail, skal ligeledes indeholde vores egen referencee Reference :l Hvilken nøgle kan en professionel bruger se, hvilken rapport der er rapport opkrævet for? De\e vil gøre det le\ere for vores brugere, at placere Kommentar taget Jl ederretning. rapporten. Det er vig:gt at vi kan angive en egen reference per bes:lt Der kan angives en egen reference Jl hver besjlt rapport. Denne reference kan rapport. De\e blandt andet af hensyn :l afstemning. der også søges på i webinterface Reference :l rapport Det skal være muligt at fremsøge rapporter via vores egen angivet reference. Der mangler generelt en beskrivelse af hvilke søgemuligheder der findes for at finde en rapport Rexgheder Der mangler et interface :l professionelle brugere, for registrering af medarbejdernes rexgheder for anvendelse af signaturerne. Der kan være andre rexghedsindskrænkninger som ønskes Rexgheder Bliver rexghedsregistrering samme sted som for etinglysningen? EYerhånden som der kommer flere offentlige infrastrukturer, er det ønskeligt, at aktøren kun skal forholde sig :l rexgheder i en og samme brugergrænseflade Rexgheder Der er behov for en konkret aylaring og defini:on af implementeringen af sikkerhed og rexghedssystem. Der er ops:llet et forslag fra Finanssektoren som er videregivet :l teknisk følgegruppe og som kan rekvireres Samtykke Bagudkompa:belt. En rapport kan leve i lang :d. De\e s:ller krav :l bagudkompa:biliteten. Hvis det ikke er :lfældet, vil skemavalideringen på S2S afvise rapporten inden den kommer ind i aktørens system. Disse 2 elementer har vi set problemer med i etinglysningen. Enumera:oner og pa\erns Væsentligt for muligheden for at påbegynde forberedelsen :l implementeringen i egne systemer. Hvis der ændres i elementerne (typisk hvis værdier zernes i enumera:oner), vil rapporten ikke længere være skemavalid, og aktørs system vil sende en SOAP fault :l DIADEM. Resultatet er, at en rapport ikke kan komme ind i aktørens system Der kan angives en egen reference Jl hver besjlt rapport. Denne reference kan der også søges på i webinterface. Der kan ligeledes sorteres eller søges på adresse og dato for besjlling. Adgang Jl rapporter styres på kundeniveau med medarbejdere knypet Jl et virksomhedscerjfikat (via NemID). Derudover vil der være muligheder for at styre datavisning med fx egen reference, forskellige søge- og sorteringsmuligheder og intervalvisning i web- interfacet. DIADEM følger i videst mulige omfang de fælles offentlige retningslinier. Der er ikke lagt op Jl en sammenhæng Jl etl. Se materiale på support- site fra maj 2012 Vi er opmærksomme på behovet for kompajbilitet. Vi arbejder med den fleksibilitet der ligger i XML. KompaJbilitet vil være et element som tages op i forbindelse med den tekniske følgegruppe Samtykkeerklæring Krav :l opbevaring af samtykkeerklæringer. Hvilke krav har data:lsynet opsat i forbindelse med Vil fremgå af kundeadaler for brug af DIADEM godkendelse af samtykke på tro & love? Samtykkeerklæring Proces for s:kprøvekontrol af samtykkeerklæringer. Er der ops:llet en sådan model/proces? Vil fremgå af kundeadaler for brug af DIADEM Signering Vil en rapport være signeret i S2S? Er det fra hver dataleverandør signeringen sker, eller er det en overordnet DIADEM signatur. o Hvis overordnet, hvem har så ansvaret, hvis der er fejl? Data leveres i en trusted forbindelse fra DIADEM Jl S2S baseret på en unik rapportid. Der signeres ikke digitalt som sådan. En komplet DIADEM rapport, det vil sige når DIADEM har leveret alle ejendomsoplysninger, defineret i en rapportskabelon, vil være en "officiel"/stemplet DIADEM rapport. Selve de enkelte ejendomsoplysninger er datakilden selv ansvarlig for, i det øjeblik leverancen er lavet. Det vil sige at DIADEM har ansvaret for leveringen af den samlede rapport, datakilderne har ansvaret for de enkelte ejendomsoplysninger. Kopi af QA pr 31 maj 2012 MBBL vers1 0.xlsx Side 8 af 10

9 Signering En ikke fuldstændig rapport o Hvordan opdager en aktør, at der kan være inkonsistens i data, hvis et element ændrer indhold pga. forretningsmæssige ændringer fra bes:lling og delleverance og :l endelig leverance sker? 65 30/04/12 Sikker- og rexghedssystem Kan vi (mæglersystemet) logge ind på portalløsningen via S2S login (generelt mægler login med bemyndigelse via formidlingsayale)? Der kan være opdateringer i de offentlige systemer der ændrer på data i en rapport, og som derfor fremstår inkonsistent. Jeg er med på, at det er et generelt problem, men på en eller anden måde skal der tages hensyn :l det. De informajoner som DIADEM henter automajsk vil (selv ved manglende informajoner) formentlig i langt de fleste Jlfælde blive fremskaffet på under et døgn. Det kan ikke udelukkes, at der kan være sket konfliktende ændringer i denne periode, men det vil være klart færre end i dag, hvor indsamlingen fra kommunen og andre myndigheder typisk sker over en 14- dages periode og mange steder er manuelt baseret. Det kommer an på, hvordan der logges ind på egen løsning. I web brugerfladen skal man logge på med NemId eller medarbejdercerjfikat. Hvis rapporten via S2S- løsningen er besjlt via et medarbejdercerjfikat, vil alle med et medarbejdercerjfikat fra samme CVR kunne se rapporten i web brugerfladen (hvis der altså logges ind med cerjfikatet). I: Bemyndigelse via formidlingsadale er mere et administrajvt forhold: Hvis en professionel bruger først har indhentet en samtykkeerklæring, som hans kunde har afgivet i forbindelse med for eksempel formidlingsadalen, har han også i DIADEM mulighed for at se private data for den givne ejendom. Den professionelle bruger har kun ret Jl at benype denne mulighed, hvis han under strafansvar erklærer, at der findes en samtykkeerklæring fra kunden og hvis han på forhånd har indgået en generel fastkunde- adale med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 66 18/08/11 Sikker- og Vil DIADEM understø\e OCES- signaturer og iden:tet i system :l system? Se materiale på support- site fra maj 2013 rexghedssystem Sikker- og Vil signaturru:ner blive de samme som i etinglysning? Vi forventer at man beny\er samme signeringsru:ner Se materiale på support- site fra maj 2012 rexghedssystem som DSS. De\e af vedligeholdelses hensyn Sninlade Services er ens :l både WEB og S2S. Er det fornuyigt? Det betyder sninlade ændringer for S2S, hvis der skal ændres på WEB delen. Det Services versioneres. Derudover vil der formentlig være services, der anvendes i brugerfladen, som ikke giver mening i system- Jl- system løsninger. betyder ikke nødvendigvis, at S2S behøver at ændres Stylesheets Vil DIADEM uds:lle stylesheet :l S2S løsningen, således at vi kan genbruge Det vil le\e kommunika:onen, når flere skal kigge på den DIADEM- projektet vil arbejde imod muligheden for at dele stylesheet, da vi er den måde DIADEM selv ops:ller en rapport på? samme rapport i hvert deres system? helt enige i ræsonnementet omkring genkendelighed /04/12 Test Har I en testplan, som vi må se nærmere på? Der er i marts og april gennemført en omfapende systemtest. Hovedpunkterne fra denne vil fremgå af det materiale, der lægges på sitet. Det bemærkes, at systemtesten medførte, at MBBL overtog forespørgselsmotoren (m. diverse moduler Jl sikkerhed, betaling, administrajon, stajsjk m.v. ) fra SystemaJc pr. primo maj. MBBL gennemfører derfor i forespørgselsmotoren frem mod dridsstart primært test af de services og funkjonaliteter, der bliver leveret under prøvedridperioden fra SystemaJc og LBE. Kopi af QA pr 31 maj 2012 MBBL vers1 0.xlsx Side 9 af 10

10 71 26/04/12 Test Er der perioder i testen, hvor miljøet ikke vil være :lgængeligt? a. Ved indlægning af de nye releases vil der for en kort periode ikke være adgang Jl DIADEM- miljøet. Der vil komme mere informajon herom på sitet. Første release lægges på uljmo juni. Releases varsles med 4 uger. b. RePelse af krijske fejl skal ske hurjgst muligt. Fra projektet vil vi være opmærksomme på at få informeret ud om akjviteterne forbundet med repelse af krijske fejl, så eksterne testere får bedst mulig informajon om, hvornår miljøet ikke er Jlgængeligt ifm. krijske fejl Test Er der generel adgang :l systemet i testperioden? Der er adgang for medlemmer af Følgegruppe og Teknisk Følgegruppe og de testere, som de ønsker, skal deltage /07/11 Test, datamængder Hvor store datamængder er der :l rådighed? For at teste systemet er det væsentligt at der er data :l Se materiale på support- site fra maj 2012 rådighed i testressourcernes egne systemer, for at kunne simulere de processer der skal gennemløbes. ( Ex. i forbindelse med etl blev bestemte kommuner konverteret :l projektets testmiljø 74 02/07/11 Test, reservere ejendomme Skal der reserveres ejendomme :l test? Ifm. test vil det være en fordel at visse ejendomme "ejes", Se materiale på support- site fra maj 2012 således at der er en kontrolleret datakontol af disse. Hvis det skal testes at data ændres fra leverandørerne er det bedst at vide, at det er sket under en kontrolleret test af funk:onalitet, og ikke en fejl Tingbog Et :ngbogsopslag koster 175 via DIADEM er det samme beløb via S2S løsningen? Tingbog Vi kan forstå, at man modtager en PDF, når man bes:ller et :ngbogsopslag. Hvornår forventer man, at det kan sendes som XML? Se ID 76. Vi forstår ikke, at der kan være forskel i prisen for Tingbogen er ikke en del af DIADEM et :ngbogsopslag, alt eyer via hvilken offentlig infrastruktur man henter det? Vi forstår ikke, at der ikke er en valgmulighed for at Tingbogen er ikke en del af DIADEM modtage :ngbogsopslaget i XML, da der allerede findes en S2S løsning i etinglysningen. Hvis en aktør ønsker at lave "dyb integra:on" af DIADEM løsningen, med opre\else af ejendom, og ejendomsrelaterede oplysninger, giver det ikke mening, at aktøren skal bruge ressouser på at etabelerer en yderligere infrastruktur :l etinglysningen Tingbog Det skal være muligt at hente en offentlig rapport uden Tingbogsopslaget. Tingbogen er ikke en del af DIADEM 78 29/06/11 Tingbog Kan det være rig:gt at der i testperioden skal betales for :ngbogsoplysninger? Det virker ikke rimeligt, at sektoren, når der s:lles testressourcer : rådighed :l bære omkostningen :l :nglysning Tingbogen er ikke en del af DIADEM Webportal Vil adgangen :l DIADEM WEB portalen være ens for borger og for professionelle? Grundlæggende vil opbygningen af brugerfladen Jl hhv. Professionelle og borgere blive opbygget ens. Der bliver dog taget hensyn Jl de professionelle brugeres ekstra behov (lange lister med rapporter, søgemuligheder), ligesom en professionel kan have ekstra funkjonalitet sjllet Jl rådighed (fx i forbindelse med tro&love fuldmagter). Der bliver lavet direkte interface for professionelle aktører for webapplikajonen. Kopi af QA pr 31 maj 2012 MBBL vers1 0.xlsx Side 10 af 10

Konceptbeskrivelse for DIADEM web-interface

Konceptbeskrivelse for DIADEM web-interface Erhvervs- og Byggestyrelsen, d. 23/6 2011. Konceptbeskrivelse for DIADEM web-interface 1) Baggrund... 2 2) Overordnet løsningsbeskrivelse... 5 3) Web-interface... 7 4) DIADEM-rapporten... 10 5) Betaling...

Læs mere

Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen

Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Bilagssamlingens indhold: Bilag A. Ejendomsdatarapporten indhold og systemet bag Bilag B. Mål- og resultatoversigt for

Læs mere

Projekt DIADEM. Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen

Projekt DIADEM. Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Indhold: Forord Resume 1. Indledning 2. Ejendomsdatarapporten og systemet bag 3. Resultatopgørelse for DIADEM s udviklingsdel 4. Projektforløbet

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Denne vejledning beskriver, hvordan en myndighed tilslutter sig Digital Post, ligesom der gives en kort introduktion til, hvordan Digital Post / NemSMS hænger

Læs mere

Mellemkommende rettigheder i tinglysningssystemet

Mellemkommende rettigheder i tinglysningssystemet Titel: Mellemkommende rettigheder i tinglysningssystemet Specialisering: 9. semester Projektpraktik Tema: Faglig og professionel udvikling Projektgruppe: L9LM-08 Deltager: Lars Peter Larsen Vejleder: Bent

Læs mere

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger DYB D I G I T A L I S E R I N G S E P T E M B E R 2 0 1 0 CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger FORORD I CSC har vi en klar vision og strategi for digitaliseringen af den offentlige

Læs mere

Handlingsplan. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold

Handlingsplan. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold Handlingsplan Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom 15. september 2006 Sag D-4202-5 /ulr+ke Indhold Indhold... 1 1. Indledning... 2 2. Metode... 3 3. Digital adgang til data relevant ved ejendomshandel

Læs mere

Rapport om Logiværtserklæring Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT

Rapport om Logiværtserklæring Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Rapport om Logiværtserklæring Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Version 1.0 - februar, 2014 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Introduktion til og afgrænsning

Læs mere

Rapport. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold

Rapport. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold Rapport Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom 15. september 2006 Sag D-4202-5 /ulr+ ke Indhold Indhold... 1 Forord... 2 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 5 3. Det nuværende forretningsflow...

Læs mere

WSRP analyse Analyse af integrationsmetoder ved brug af WSRP

WSRP analyse Analyse af integrationsmetoder ved brug af WSRP WSRP analyse Analyse af integrationsmetoder ved brug af WSRP Udarbejdet af IT- og Telestyrelsen i samarbejde med EOS Eastfork Object Space ved Joakim Recht. Publikationen kan hentes på It- & Telestyrelsens

Læs mere

Opret og vedligehold afsendersystemer i Digital Post

Opret og vedligehold afsendersystemer i Digital Post Opret og vedligehold afsendersystemer i Digital Post Denne vejledning beskriver hvordan myndigheden opretter og vedligeholder et afsendersystem i Digital Post. Version: 2.2 Udarbejdet: oktober 2014 Udarbejdet

Læs mere

Vi har heller ikke fået oplyst tallene for breve til og fra Miljø og Teknik i tælleugerne.

Vi har heller ikke fået oplyst tallene for breve til og fra Miljø og Teknik i tælleugerne. Kanalstrategi for Miljø og Teknik 2012 Indholdsfortegnelse Kanalstrategi for Miljø og Teknik... 3 Beskrivelse af afdelingen / afdelingerne... 3 Grundlæggende udfordringer... 3 Overordnet vision... 4 Kvalitative

Læs mere

STRATEGI OG ORGANISATION FOR MYNDIGHEDERNES VIDERE ARBEJDE MED VIRK.DK

STRATEGI OG ORGANISATION FOR MYNDIGHEDERNES VIDERE ARBEJDE MED VIRK.DK Competencehouse Forbindelsesvej 12 DK-2100 København Ø Telefon: (+45) 3838 0000 Telefa: (+45) 3838 0011 E-mail: info@competencehouse.dk CVR nr: 25225265 Den 19. maj 2004 STRATEGI OG ORGANISATION FOR MYNDIGHEDERNES

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og EY

Erhvervsstyrelsen og EY Erhvervsstyrelsen og EY Nulpunktsmåling af digital tinglysning samt ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til lov om ændring af lov om retsafgifter, tinglysningsafgiftsloven og lov

Læs mere

Helikopteranalyse af virksomhedsområdet i forbindelse med næste generation af NemID

Helikopteranalyse af virksomhedsområdet i forbindelse med næste generation af NemID Helikopteranalyse af virksomhedsområdet i forbindelse med næste generation af NemID December 2014 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen Version: 1.0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesresumé... 4 1 Indledning...

Læs mere

Digital Signatur Forudsætninger og fordele

Digital Signatur Forudsætninger og fordele Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Udbredelsen af en fælles standard for digital signatur styrker offentlige myndigheders muligheder for at udvikle nye og mere avancerede nettjenester,

Læs mere

Små og mellemstore virksomheders muligheder i det nye udbudsdirektiv. Opsummering af hovedanbefalinger

Små og mellemstore virksomheders muligheder i det nye udbudsdirektiv. Opsummering af hovedanbefalinger Små og mellemstore virksomheders muligheder i det nye udbudsdirektiv Opsummering af hovedanbefalinger Indledning Ved udformningen af det nye udbudsdirektiv er der implementeret tiltag til fordel for små

Læs mere

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Version: 1.3 Udarbejdet i april 2014 1 Indholdsfortegnelse Om vejledningen... 3 Revisionshistorik... 3 Digitalisering af breve fokusområder... 4 Hvad

Læs mere

Notat med oversigt over spørgsmål og svar 9. april 2015

Notat med oversigt over spørgsmål og svar 9. april 2015 Notat 9. april 2015 J.nr. 15-0073089 ICE, jura og stab MTG Notat med oversigt over spørgsmål og svar 9. april 2015 Spørgsmål nr. 9 36 blev stillet på orienteringsmødet i Skatteministeriet den 24. marts

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Rapport om Adresseforespørgsler og Bopælsattester Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT

Rapport om Adresseforespørgsler og Bopælsattester Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Rapport om Adresseforespørgsler og Bopælsattester Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Version 1.0 - februar, 2014 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Introduktion

Læs mere

DIADEM - Digitalisering af olietanksoplysninger - udkast

DIADEM - Digitalisering af olietanksoplysninger - udkast Erhvervs- og Byggestyrelsen DIADEM - Digitalisering af olietanksoplysninger - udkast Udbudsbetingelser November 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer. Kortlægning og potentialevurdering

Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer. Kortlægning og potentialevurdering Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer Kortlægning og potentialevurdering Udarbejdet af Mads Staunskjær ApS for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Digital bevaring status & viden 2013

Digital bevaring status & viden 2013 Digital bevaring status & viden 2013 Indledning Statens Arkiver har til opgave at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Version: 1 Udarbejdet i juni 2012 1 Indholdsfortegnelse Om vejledningen... 3 Revisionshistorik... 3 Digitalisering af breve fokusområder... 4 Hvad er

Læs mere

Sådan skriver myndigheder til Digital Post

Sådan skriver myndigheder til Digital Post Sådan skriver myndigheder til Digital Post Denne vejledning beskriver de forskellige problemstillinger, en myndighed skal overveje ved etablering af kommunikation til Digital Post. Den søger også at identificere

Læs mere

Referencearkitektur for håndtering af hændelser - "Event-Driven Architecture"

Referencearkitektur for håndtering af hændelser - Event-Driven Architecture Bilag 3 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Referencearkitektur for håndtering af hændelser - "Event-Driven Architecture" Denne version af referencearkitekturen er målrettet Grunddataprogrammet Version:

Læs mere