REPLIK. mazanti-andersen korsø Jensen ~t partnere. Østre Landsret 4. afd. nr. B

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REPLIK. mazanti-andersen korsø Jensen ~t partnere. Østre Landsret 4. afd. nr. B-3159-11"

Transkript

1 ~~ujfki~il Dato: 30. juni 2014 REPLIK Østre Landsret 4. afd. nr. B Gruppesøgsmål.nu H.C. Andersens Boulevard KØbenhavn V v/ advokat Morten Samuelsson ctr. Domstolsstyrelsen St. Kongensgade København K. v/ Kammeradvokaten 1. Påstande De i stævningen nedlagte påstande ændres hermed i overensstemmelse med den af Østre Landsret fastsatte rammeikendelse af 26. september Påstanden ændres som følger: SagsØgte tilpligtes at anerkende erstatningspligt over for enhver sælger af et enfamiliehus, en ejerlejlighed eller en fritidsejendom.

2 korsø Jensen ~t partnere 2 a. som har tilmeldt sig gruppesøgsmålet inden for den frist, som retten fastsætter, b. som i perioden 8. september 2009 til den 31. december 2010 har anmeldt eller ladet anmelde skøder, pantebreve eller andre dokumenter til tinglysning eller aflysning, c. som godtgør, at de under litra b) nævnte dokumenter ikke forelå tinglyst eller aflyst inden for 10 hverdage efter anmeldelse til tinglysning, subsidiært en sådan periode, der efter rettens skøn anses for ansvarspådragende, d. for det pågældende gruppemedlems merudgifter til rente, provisioner og andre udgifter, som ikke ville være påløbet ved rettidig tinglysning eller aflysning, fra det tidspunkt, hvor tinglysning eller aflysning burde være sket, indtil det tidspunkt, hvor tinglysning eller aflysning faktisk skete, e. med tillæg af sædvanlig procesrente fra sagens anlæg til betaling sker. 2. Sagsøgtes tilpligtes at anerkende erstatningspligt over for enhver køber af et enfamilieshus, en ejerlejlighed eller en fritidsejendom. a. som har tilmeldt sig gruppesøgsmålet inden for den frist, som retten fastsætter, b. som i perioden 8. september 2009 ti131. december 2010 har aruneldt eller ladet anmelde skøder, pantebreve eller andre dokumenter til tinglysning eller aflysning, c. som godtgør, at de under litra b) nævnte dokumenter ikke forelå tinglyst eller aflyst inden for 10 hverdage efter anmeldelse til tinglysning, subsidiært en sådan periode, der efter rettens skøn anses for ansvarspådragende, d. for det pågældende gruppemedlems merudgifter til rente, provisioner og andre udgifter, som ikke ville være påløbet ved rettidig tinglysning eller aflysning, fra det tidspunkt, hvor tinglysning eller aflysning burde være sket, indtil det tidspunkt, hvor tinglysning eller aflysning faktisk skete, e. med tillæg af sædvanlig procesrente fra sagens anlæg til betaling sker. 3

3 korsø Jensen ~t partnere SagsØgte tilpligtes at anerkende erstatningspligt over for enhver ejer af et enfamiliehus, en ejerlejlighed, eller en fritidsejendom, a. som har tilmeldt sig i gruppesøgsmålet inden for den frist, som retten fastsætter, b. som i perioden 8. september 2009 til 31. december 2010 med henblik på omprioritering har anmeldt eller ladet anmelde skøder, pantebreve eller andre dokumenter til tinglysning eller aflysning, c. som godtgør, at de under litra b) nævnte dokumenter ikke forelå tinglyst eller aflyst inden for 10 hverdage efter anmeldelse til tinglysning, subsidiært en sådan periode, der efter rettens skøn anses for ansvarspådragende, d. for det pågældende gruppemedlems merudgifter til rente, provisioner og andet, som ikke ville være påløbet ved rettidig tinglysning eller aflysning, fra det tidspunkt, hvor tinglysning eller aflysning burde være sket, indtil det tidspunkt, hvor tinglysning eller aflysning faktisk skete, e. med tillæg af sædvanlig procesrente fra sagens anlæg til betaling sker. Under hensyn til en mulig uklarhed i formuleringen i litra c i de ovennævnte påstande, er litra c ændret så den i stedet for "subsidiært ikke forelå tinglysningsmæssigt ekspederet inden for det tidsrum, der efter rettens skøn anses for ansvarspådragende" lyder "subsidiært en sådan periode, der efter rettens skøn anses for ansvarspådragende". 2. Genstand for nærvaerende replik Nærværende replik tager navnlig stilling til de indsigelser, som Domstolsstyrelsen har hjort gældende i svarskriftet. De konkrete sager vil ikke blive behandlet, idet nærværende sag alene vedrører spørgsmålet om statens overordnede ansvar og erstatningspligt. Replikken vil derfor kommentere svarskriftets synspunkter om statens erstatningspligt overfor private boligejere på grund af den fremgangsmåde, som blev valgt ved indførelsen af digital tinglysning.

4 3. Domstolsstyrelsen erkender forsinkelser Det fremgår af svarskriftet, at Domstolsstyrelsen erkender, at der var problemer i forbindelse med indførelsen af den digitale tinglysning, og at disse problemer medførte forlængede sagsbehandlingstider. Domstolsstyrelsen forsvarer sig i svarskriftet med, at disse problemer skulle bero på ekstraordinære omstændigheder og påstår således, at det var ekstraordinære omstændigheder, der ikke kunne forudses, som var årsagen til den forlængede sagsbehandlingstid. Domstolsstyrelsen forsvarer sig endvidere med, at nogle af disse påståede ekstraordinære omstændigheder medførte, at medarbejderne i tinglysningsretten blev nødsaget til at tage sig af andre ting end ekspedition af de sager, som krævede manuel behandling. Det afvises pure, at forsinkelserne var forårsaget af såkaldte ekstraordinære omstændigheder, jfr. det følgende. 4. Stævningens sagsfremstilling Domstolsstyrelsen påstår, at det i stævningen ikke skulle være beskrevet, hvori de påståede ansvarspådragende fejl og forsømmelser består. Stævningens sagsfremstilling og anbringender indeholder en nøje redegørelse for netop de mange advarsler, der forelå forud for indførelsen af digital tinglysning. Stævningen redegør udførligt for, hvorledes beslutningstagerne var ensidigt fokuseret på at indføre den digitale tinglysning uden hensyn til disse advarsler advarsler om netop det, der viste sig at medføre et stort antal forsinkede tinglysninger og dermed påførte et stort antal borgere tab, som går langt udover, hvad de må tåle.

5 5 5. "Indhøste besparelser" Stævningen har under fremlæggelse af og citat af skriftlig dokumentation påvist, at det for beslutningstagerne var altafgørende at "indhøste" besparelsesfordele for staten ved at indføre digital tinglysning så tidligt som muligt. Hensynet til disse besparelsesfordele bevirkede, at der ikke blev taget forsvarlige forholdsregler til at sikre sig imod netop de risici, som man kendte og var advaret imod risici, som kunne påføre sagesløse borgere forsinkelser og tab. Thi passende forholdsregler ville medføre en udsættelse af projektet. Og en udsættelse med at indføre digital tinglysning ville samtidig reducere de besparelser, som var så vigtige for beslutningstagerne. Det kan lægges til grund, at de besparelser, som staten har opnået ved en for tidlig igangsætning af projektet uden hensyn til at en sådan for tidlig igangsætning indebar en nærliggende risiko for forsinkelser langt overstiger de tab, som staten har påført de borgere, som var uheldige at være nødsaget til at tinglyse i den omhandlede periode. 6. Sagsøgtes "dokumentgennemgang" Det påstås i svarskriftet, at stævningens sagsfremstilling ikke skulle være fyldestgørende. SagsØgte har derfor fremlagt en såkaldt dokumentgennemgang på 388 sider (bilag A), der hævdes at udgøre en relevant sagsfremstilling. Hertil bemærkes, at stævningens sagsfremstilling bygger på de dokumenter, der foreligger om beslutningstagernes dispositioner. Stævningen har uddraget netop de dispositioner, der har betydning for

6 korsø Jensen ~t partnere 1, de opståede forsinkelser med tinglysninger. De er beskrevet gennem citater af sagsøgtes egne dokumenter. Det giver sig selv, at det i en sag om, hvorvidt der på grund af fejldisponering er påført borgerne forsinkelser og tab, er væsentligt at fokusere på netop de omhandlede fejldisponeringer. Domstolsstyrelsens dokumentgennemgang der er udfærdiget af styrelsens advokat er derimod ikke et tjenligt bidrag til sagens afgørelse. Dens formål er ikke at fokusere på de fejlagtige dispositioner. Formålet er tværtimod at fjerne fokus fra de fejlagtige dispositioner ved en detaljeret redegørelse for hver eneste skridt på vejen til at indføre digital tinglysning uden hensyn til, om det har betydning for afgørelsen af nærværende sag. Formentlig er formålet med denne redegørelse også at påvise, at projektets omfang var omfattende og involverede mange vanskelige beslutninger. Derved forsøger sagsøgte at opnå sympati og forståelse. Læseren skal bringes til en opfattelse om, at med så mange vanskelige beslutninger og spørgsmål, der skulle koordineres, så må enhver kunne forstå, at der kan ske "smuttere", men sådanne skal de ansvarlige for projektet må man forstå ikke stå til regnskab for. Til den pågældende redegørelse er at bemærke, at 1. Stævningens sagsfremstilling er udarbejdet på baggrund af en gennemgang af de selvsamme dokumenter, som den dokumentgennemgang, som Kammeradvokaten har udarbejdet (bilag A). Der foreligger mere end dokumenter. Disse er gennemgået i deres helhed. 2. Stævningens fokus er i modsætning til den dokumentgennemgang, som Kammeradvokaten påberåber sig at uddrage netop de faktiske omstændigheder, der har betvdnin~ for sagen. 3. Stævningen har derfor ikke inddraget oplysninger i de mange dokumenter, der er uden betydning for sagens afgørelse (uanset om sådanne oplysninger kunne have almen interesse i en fortælling om historien bag digital tinglysning).

7 II 4. Det bestrides ikke af sagsøgeren, at indførelsen af digital tinlysning var et stort projekt, og at der skulle træffes mange vanskelige beslutninger og foretages en omfattende koordinering. For de embedsmænd, der har arbejdet med projektet, har det sikkert været en hård tid med mange udfordringer. 5. Men det ændrer ikke ved, at statens repræsentanter har truffet nogle valg, der viste sig at være forkerte. Det har de gjort med fuld bevidsthed om, at det kunne medføre en risiko for, at mange borgere ville blive udsat for forsinkede tinglysningsekspeditioner med deraf følgende tab. 6. Noget kunne tyde på, at selve de embedsmænd, der stod for projektet, egentlig havde ønsket sig at sikre projektet bedre, før det blev taget i brug, men at de var udsat for et pres fra Finansministeriet om en tidlig indførelse for at "indhøste" besparelser. 7. Om dispositionerne skyldes pression fra Finansministeriet eller andre årsager er dog ligegyldigt, idet det samlede ansvar for, at valget af økonomiske fordele for staten var mere vigtigt end sikkerhed for, at borgerne ikke ville blive udsat for tab, ligger hos staten, uanset hvilke embedsmænd, der konkret har truffet beslutningerne. 7. "Økonomisk virksomhed" SagsØgte forsøger sig med påstå, at tinglysning ikke er "økonomisk virksomhed". Hvad der menes hermed bliver langsomt klart, efterhånden som man læser svarskriftet. Sagsøgte mener, at staten i en erstatningssag om skade, som den forvolder sine borgere, skal bedømmes efter andre normer for, hvad man kan tillade sig, end f.eks. en bygherre, der forvolder skade på sine naboer ved opførelsen af et byggeprojekt. Det er ikke et synspunkt, der har hjemmel eller rimelighed. Hvis staten gennemfører et byggeprojekt på en måde, der medfører risici for skader på de omliggende ejendomme, og hvis det kan påvises, at byggeprojektet kunne være gennemført på en mere sikker

8 g måde, men denne blev fravalgt for at staten kunne spare byggeomkostninger, såskal staten bedømmes på nøjagtigt samme måde som en privat bygherre. Der er mindst ligeså meget "økonomisk virksomhed" istatens valg om at spare penge på et byggeri, som når en privat bygherre forsøger at spare penge. I den foreliggende sag har staten indrømmet, at projektets indførelse var præget af fejl og uhensigtsmæssigheder. Samtidig kan man i dokumenterne konstatere, at staten fravalgte at foretage en bedre sikring af projektet. Det var mere vigtig at "indhøste" besparelser for staten. Mere tydeligt kan det ikke blive, at statens dispositioner i høj grad var udslag af økonomiske overvejelser, der fuldt ud kan sammenlignes med en privat virksomheds motiver om at opnå de bedst mulige økonomiske resultater. Sagsøgtes argumenter om, at der ikke foreligger "økonomisk virksomhed" er i øvrigt opsigtvækkende, når man tænker på, at statens indtægter ved tinglysning betaler en betydelig del af omkostningerne til at opretholde og drive domstolenes. For de brugere, der gennem tinglysningsafgifter betaler et vederlag til staten, der langt overstiger statens udgifter til det, der leveres til gengæld, må svarskriftets forsvar om, at der ikke foreligger "økonomisk virksomhed" anses for en forhånelse. Til overmål har staten forkastet en privatisering af tinglysningen. Dermed har staten opretholdt en monopolstilling, der bevirker, at brugerne af systemet ikke har valgfrihed til at vælge den leverandør, der er bedst i stand til at levere en fejlfri ydelse uden forsinkelser. ' Private virksomheder som f.eks. pensionsinstitutter eller pengeinstitutter er i modsætning hertil under en skarp overvågning, når prisen for forskellige ydelser skal forklares og motiveres i forhold til de omkostninger, som er forbundet med at levere ydelserne netop for at modvirke helt urimelige fortjenester.

9 0 Havde staten valgt at lægge tinglysningen ud til private virksomheder, så måtte man med sikkerhed have anset tinglysning for "økonomisk virksomhed", thi så havde private virksomheder jo konkurreret om at levere effektiv tinglysning til den lavest mulige pris. Havde sådanne private virksomheder taget bevidste beslutninger, der påførte brugerne en risiko for tabsforvoldende forsinkelser, for at spare penge og dermed opnå forbedret økonomisk resultat for sig selv (i statsligt sprogbrug: "indhøste besparelser"), så havde der vist ikke været nogen tvivl om de pågældende virksomheders erstatningspligt. Til det ovenfor anførte kan man i øvrigt passende notere sig, at staten ikke har ment at skulle dele de "indhøstede besparelser" med nogen navnlig ikke med de borgere, der betaler regningen. Tinglysningsafgiften er stadig den samme, selvom de teknologiske fremskridt har bevirket, at statens udgifter til at levere en modydelse for tinglysningsafgiften, er faldet dramatisk. 8. Risikoansvar, berigelse, ansvar for forsinket og mangelfuld ydelse For at der ikke skal være tvivl om, hvad der ligger i de anbringender, der er fremført under nærværende sag om risikoansvar m.m. -som supplement til det primære argument om, der foreligger erstatningsretlig fejl og forsømmelse bemærkes: 1. Staten har valgt at påtvinge borgerne en for tidlig og usikker indførelse af det digitale tinglysningssystem med viden om, at det var forbundet med risiko for alvorlige forsinkelser for brugernestinglysninger. Brugerne har ikke haft noget valg. Der findes kun et tinglysningssystem. Staten har dermed påtvunget brugerne en risiko for tab og udgifter, som blev en realitet. Risikoen kunne være undgået ved en anderledes og mere hensigtsmæssig tilrettelæggelse. Det blev fravalgt, for at staten kunne opnå økonomiske fordele. Hermed er samtlige betingelser for at pålægge staten et risikoansvar opfyldt. 2. Staten og dermed Domstolsstyrelsen, der repræsenterer staten under nærværende sag skal erstatte borgernes tab, også fordi staten ikke har leveret den ydelse, som borgerne har betalt

10 10 for gennem den erlagte tinglysningsafgift. Netop statens overvejelser om privatisering viser, at dette område uden videre må anses for et indtægtsdækket område, hvor staten leverer ydelser mod betaling, som lige så godt kunne være leveret af private virksomheder (f.eks. bilinspektionen). Private virksomheder kunne ikke slippe afsted med at levere en forringet og tabsforvoldende ydelse og herefter påstå sig ansvarsfri med argumenter om at gøre noget godt for almenvellet, ikke "økonomisk virksomhed" m.v. 3. Da de besparelser, som staten har "indhøstet" til sig selv, med sikkerhed overstiger de tab, som staten har påført en række borgere ved at levere en forringet ydelse, skal staten erstatte de påførte tab allerede ud fra et berigelsesstandpunkt. 9. Ekstraordinære omstaendigheder Domstolsstyrelsen forsvarer sig i svarskriftet om, at de problemer, som staten har forvoldt de berørte borgere, skulle være forårsaget af ekstraordinære omstændigheder, som isoleret set kun havde begrænset betydning for sagsbehandlingstiden. Det er ikke rigtigt, at der forelå ekstraordinære omstændigheder. Som påvist i stævningen, er de problemer, der blev udløst, forårsaget af omstændigheder, der netop var kendt og forudset men ikke tillagt nogen betydning. Hertil kommer, at de udløsende omstændigheder ikke skal bedømmes som isolerede problemstillinger. I såfald ville enhver, der påtager sig at gennemføre et større projekt, der har betydning for mange menneskers velfærd og Økonomi, til enhver tid kunne hævde at være fri for ansvar. Gennemførelsen af et projekt som det foreliggende kræver netop, at beslutningstagerne tager højde for, at der er mange forhold, der skal fungere i et samspil, og at hvis ikke der sker en passende sikring mod de risici, som den eneste faktor kan indebære, så vil samspillet mellem disse faktorer kunne bevirke, at det samlede projekt udsættes for alvorlig funktionsudygtighed.

11 11 Skulle det være rigtigt, at det var en kombination af enkeltstående årsager, der udløste de store forsinkelser, og at disse enkeltstående årsager isolereret kunne være løst, så påhviler der staten et ansvar for ikke at have forudset, hvordan de forskellige årsager samlet kunne udløse forsinkelser, og et ansvar for ikke at have løst disse enkeltstående årsager effektivt, efterhånden som de opstod. For så vidt har staten anerkendt sit ansvar, når det i svarskriftet gøres gældende, at problemerne med forsinkelse skyldtes enkeltstående årsager, som hver for sig kunne være løst, idet det herved er erkendt, at mere effektive foranstaltninger efter at man endelig havde erkendt de problemer, som man havde forvoldt -kunne have hindret den lange periode med tinglysningsforsinkelser. Men sådanne mere effektive foranstaltninger fravalgte man tilsyneladende. De samlede komplikationer har ud fra en samlet betragtning forlænget sagsbehandlingstiden markant og dermed medført en længere sagsbehandlingstid end den, som var gældende i det gamle tinglysningssystem. De tab, som borgerne har lidt gennem forsinkede tinglysningsekspeditioner, kunne være undgået ved en anderledes og mere hensigtsmæssig tilrettelæggelse af indførelsen af digital tinglysning. De opståede problemer var forudseelige. Man havde netop under planlægningen fokus på de årsager, der senere udløste forsinkelser, men tog ikke tilstrækkelig højde herfor. 10. Borgerne skal "tåle" forsinkelser Svarskriftet påstår, at en forlænget sagsbehandlingstid må forventes i en "opstartsperiode", og at forlængede sagsbehandlingstider var varslet til brugerne inden indførelsen. Det er allerede i stævningen tilkendegivet, at der med sådanne proj ekter kan opstå negative virkninger for nogle borgere og virksomheder, uden at dette nødvendigvis skal udløse erstatningspligt.

12 korsø Jensen ~t partnere 12 Men i et tilfælde som det foreliggende, går de negative virkninger langt ud over det, som borgerne skal tåle, hvortil kommer, at der blev taget bevidste beslutninger under planlægningen om at ignorere erkendte risici og dermed forøge risikoen for negative virkninger. Når sådanne negative virkninger kunne have været undgået ved en anderledes og mere hensigtsmæssig tilrettelæggelse til overmål for at "indhøste" besparelser for sig selv foreligger der erstatningspligt. 11. De økonomiske rammer Domstolsstyrelsen forsvarer sig i svarskriftet med, at rammebetingelserne og den økonomiske ramme var en del af baggrunden, for at det digitale tinglysningssystem blev indført således som sket. Dette argument svarer til, at en privat virksomhed, der har forsinket en leverance, vil forsvare sig med, at den ikke kan levere til tiden, fordi Økonomidirektøren har krævet fyringer. Staten ville næppe tolerere, at en entreprenør, der påfører et offentligt byggeprojekt forsinkelser, forsvarer sig med, at entreprenørens direktion har sat nogle "rammebetingelser", der umuliggjorde rettidig levering. De fastsatte rammebetingelser og den økonomiske ramme var fastsat af staten. Rammerne var kendt påforhånd, og opgaven var at udfærdige et forsvarligt og sikkert projekt inden for disse rammer. Hvis der ikke kunne indføres et forsvarligt system inden for de rammer, der var sat, skulle disse rammer have være ændret. Den eneste, der kunne foretage en sådan ændring, var staten. Rammebetingelserne og den økonomiske ramme kan således ikke anvendes som undskyldning for, at systemet blev tilrettelagt og implementeret som gjort. Det var staten, der fastsatte rammen, og staten, der må stå til ansvar for, at der ikke blev udfærdiget et forsvarligt system inden for den ramme der var fastsat, eller at rammerne ikke blev ændret på en sådan måde, at systemet kunne implementeres på forsvarlig måde.

13 korsø Jensen ~t partnere Andre ansvarlige Svarskriftet fremfører en række undskyldninger om årsager til forsinkelser, der påstås at skulle tilregnes andre end staten f.eks. henvises til påstået uhensigtsmæssig adfærd hos advokater og pengeinstitutter. Hertil er at bemærke, at de private boligejere har været helt uden indflydelse på, hvorledes staten i forhold til advokater og pengeinstitutter og andre større brugere af systemet har forberedt sig med henblik på at tilrettelægge en hensigtsmæssig brug af systemet. Det påhvilede staten gennem aftaler med de involverede større brugere eller ved en anderledes indretning af systemet at sikre sig mod denne påståede uhensigtsmæssige brug. Svarskriftets egen sagsfremstilling viser i øvrigt, at det skyldtes beslutninger, som blev taget af Tinglysningsretten ved disponeringen af de forhåndenværende ressourcer, at den påståede uhensigtsmæssige brug af systemet tog magten fra Tinglysningsretten. De private boligejere blev således sagesløse ofre for, at staten ikke forud for indførelsen af digital tinglysning i tilstrækkelig grad havde taget forholdsregler mod uhensigtsmæssig adfærd fra f.eks. pengeinstitutternes side, og at staten efter indførelsen af systemet prioriterede sine opgaver forkert til skade for de private boligejere, som var helt uden indflydelse. 13. De enkelte gruppedeltageres tab Om de enkelte gruppedeltageres tab, fremgår følgende af svarskriftet: Det fremgår ikke klart af påstandene i stævningen, i hvilket omfang der under gruppesøgsmålet ønskes taget stilling til størrelsen af de enkelte gruppedeltageres tab.

14 14 Derudover fremgår, at det er uklart ud fra påstandene i stævningen, om retten alene skal tage stilling til nogle speci- (ikke udgifter eller til en egentlig opgørelse af tab Hertil bemærkes, at gruppesøgsmålet ikke vedrører størrelsen af deltagernes tab. Påstandene under nærværende sag søger at fastslå statens erstatningspligt. Hverken påstande eller anbringender er uklare herom. Hvis retten finder, at Domstolsstyrelsen skal betale erstatning, må der efterfølgende tages stilling til betaling af de enkelte deltageres tab ud fra en nærmere specificeret opgørelse. 14. Procesrente Domstolsstyrelsen har påstået, at der ikke kan blive tale om procesrente, da der er tale om et anerkendelsessøgsmål. Hertil bemærkes, at retten i særlige tilfælde kan træffe afgørelse om, at der skal betales rente, selv om der ikke er nedlagt en fuldbyrdelsespåstand. Der henvises i den forbindelse til hjemmelen i rentelovens 3, stk. 5. Der er udtrykkeligt nedlagt påstand om, at sagsøgte skal anerkende som led i erstatningspligten at betale denne rente. Denne sag består af en række individuelle krav, der hvis de var fremsat individuelt ville udløse en lang række retssager, hvorunder der kunne nedlægges fuldbyrdelsespåstande om de individuelle krav. Alternativet til et gruppesøgsmål med de fordele i henseende til ressourcebesparelser, der ligger heri for den, der bliver udsat for krav ville altså være et stort antal individuelle sager, hvor sagsøgerne utvivlsomt ville kunne kræve rente tilbage fra det tidspunkt, hvor tabet opstod.

15 IS Når rentelovens som udgangspunkt kræver, at der fremføres et påkrav påbaggrund af et opgjort krav om erstatning skyldes det et hensyn til, at den, der skal betale, kan frigøre sig fra fremtidig rente ved at betale. Dette hensyn er ikke til stede i den foreliggende sag, hvor Domstolsstyrelsen konsekvent har nægtet at være ansvarlig for gruppemedlemmernes tab og altså herved på forhånd har gjort det klart, at man ikke vil betale heller ikke, hvis der blev fremsat individuelle og konkret opgjorte erstatningskrav. Statens standpunkt i dette spørgsmål om rente er principielt, idet statens advokat i nærværende sag herved reelt forsøger at undergrave muligheden for at afgøre sager om et stort antal ensartede krav gennem et gruppesøgsmål. Hensigten med gruppesøgsmål er imidlertid at søge en samlet afgørelse af overordnede spørgsmål, som er fælles for alle gruppemedlemmerne, mens der stadig kan udestå individuelle spørgsmål så som opgørelsen af det enkelte gruppemedlems tab. Hvis staten skulle få medhold i, at valget af et gruppesøgsmål frem for et uoverskueligt antal retssager, der hver især drejer sig om relativt mindre beløb vil afskære fra et krav om rente, som ellers kunne fremsættes, da må man i fremtiden fraråde at bruge muligheden for gruppesøgsmål. 15. Opfordringer I et processkrift af 25. juli 2012 har sagsøgeren fremsat opfordring til Domstolsstyrelsen om at fremlægge en udskrift med datoer for registrerede anmeldelser og tinglysninger for så vidt angår alle de forhåndstilmeldte (inklusiv datoer for registrering af fuldmagter, digitalisering af pantebreve m.v.). Domstolsstyrelsen hævder imidlertid ikke at kunne tilvejebringe en sådan udskrift uden nærmere oplysninger om gruppemedlemmerne.

16 korsø Jensen ~t partnere 16 Det er derfor aftalt, at opfordringen udskydes, indtil der foreligger bindende tilmeldinger, idet de enkelte gruppemedlemmer er anmodet om at give de oplysninger, som efter Domstolsstyrelsens påstand er nødvendige for at kunne indhente en udskrift. Når tilmeldingsfristen er udløbet, vil sagsøgeren fremkomme med en liste med de oplysninger, gruppemedlemmerne har afgivet ved den bindende tilmelding. Herefter forventes det, at Domstolsstyrelsen vil opfylde den pågældende opfordring, idet bemærkes, at sagsøgerne ikke herved har anerkendt, at det skulle være umuligt for styrelsen at opfylde opfordringen. Det er overraskende, at det skulle være umuligt at fremlægge en udskrift med alle datoer for registrerede anmeldelser og tinglysning for bestemte ejendom i en bestemt periode. Sagsøgeren har i stævningen fremsat en opfordring om, at Domstolsstyrelsen skal tilvejebringe en statistik, der viser de gennemsnitlige sagsbehandlingstider for sager udtaget til manuel behandling, som er sammenlignelig med opgørelsen over ekspeditionstider itinglysningen iperioden fra 1996 til Til opfyldelse heraf har Domstolsstyrelsen fremlagt bilag B. Det fremgår af svarskriftet, at statistikken er baseret på lidt andre forudsætninger og mere præcise tal fra tinglysningssystemets statistikprogram, end den statistik, der tidligere er blevet udarbejdet, idet alle sager fra perioden nu er afsluttet. Hvilke andre forudsætninger, der henvises til, er uklart. Domstolsstyrelsen opfordres derfor til at uddybe, hvordan statistikken i bilag B er fremkommet. 16. Bevisførelse På baggrund af de afgivne processkrifter vil sagsøgeren fremkomme med følgende supplement om bevisførelse.

17 mazanti-anders~n A D V O K A T F I R M A 17 Sagsøgeren agter under hovedforhandlingen at afhøre følgende personer: - SØren SØrup Hansen, Domstolsstyrelsen - Adam Wolf, Domstolsstyrelsen - Jens Magleby, Delnitte Consulting - Lars Anker, Devoteam Consulting - Jens Hvidberg, Devoteam Consulting - Leif Ekdahl, CSC Danmark - Ulla Tonne, CSC Danmark - Jørn Knudsen, e-nettet.dk - Jan Schøtt-Petersen, Danske Boligadvokater - Steen Hertnansen, digitaliseringschef, Danske Advokater - Henrik Høpner, Danske Boligadvokater repræsentant for ejendomsmæglerbranchen repræsentant for den finansielle sektor deltager i gruppesøgsmålet - SØren Lauesen, professor ved IT-Universitetet Sagsøgeren forbeholder sig retten til yderligere vidneførelse. 17. Syn og skøn Sagsøgeren fremsætter hermed begæring om syn og skøn vedrørende planlægningen og implementeringen af det digitale tinglysningssystem. Som skønsmand foreslås en sagkyndig bragt i forslag af Dansk Dataforening. Som sønstema foreslås følgende:

18 korsø Jensen ~t partnere Ig 1. Kunne det ved tilrettelæggelsen og implementeringen af det digitale tinglysningssystem være forudset, at der var risiko for de forsinkelser, der er beskrevet i parternes processkrifter med tilhørende bilag. 2. Kunne der ved tilrettelæggelsen og implementeringen af det digitale tinglysningssystem være truffet foranstaltninger, der havde reduceret eller fjernet risikoen for sådanne forsinkelser. Hvis spørgsmål 2 svares bekræftende eller delvist bekræftende 3. Hvilke foranstaltninger kunne være truffet. 4. Hvilke omkostninger have sådanne foranstaltninger medført. Der er således med nærværende replik fremlagt såvel forslag til skønstema samt forslag til valg af skønsmand. Sagsøger forbeholder sig dog retten til at fremkomme med yderligere spørgsmål. Københ vn n 30. juni 2014 Morten Samuelson

Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten Samuelsson 12. august 2011 J.nr. 0010113

Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten Samuelsson 12. august 2011 J.nr. 0010113 Re STÆVNING Morten Samuelsson Østerfælled Torv 10 2100 København Ø Telefon: 33 34 80 00 SAG B 99-1802/2011 Københavns Byret Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF Foreningen Gruppesøgsmål.nu H.C. Andersens Boulevard 45 1553 København V (sagsøger) repræsenteret af advokat Morten Samuelsson mod Domstolsstyrelsen St.

Læs mere

Udvalget om bedre og mere effektiv behandling af civile sager ved domstolene,

Udvalget om bedre og mere effektiv behandling af civile sager ved domstolene, Retsplejerådet Dato: 14. august 2013 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Cecilie Maarbjerg Qvist Sagsnr.: 2012-4007-0003 Dok.: 746516 Retsplejerådets notat til Udvalget om bedre og mere effektiv behandling

Læs mere

Europaudvalget, Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0404 Bilag 1, KOM (2013) 0401 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget, Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0404 Bilag 1, KOM (2013) 0401 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget, Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0404 Bilag 1, KOM (2013) 0401 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 13. september 2013 13/09357 Direktiv om visse bestemmelser

Læs mere

Som advokat for i alt 1.104 sagsøgere. (samlet benævnt "sagsøgerne") Overgade 45 7000 Fredericia. DONG Energy Power Holding A/S Kraftværksvej 53

Som advokat for i alt 1.104 sagsøgere. (samlet benævnt sagsøgerne) Overgade 45 7000 Fredericia. DONG Energy Power Holding A/S Kraftværksvej 53 BECH~BF4UUI'l Henrik Holtse Advokat Bilag 3.500-3.644 J.nr. 020879-0056 hholmla T +45 72 27 34 82 hhotwbechbruun.com REPLIK 2. november 2009 Sø- og Handelsrettens sag U-0010-07 Som advokat for i alt 1.104

Læs mere

REDEGØRELSE om erfaringerne med reglerne om gruppesøgsmål

REDEGØRELSE om erfaringerne med reglerne om gruppesøgsmål Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 159 Offentligt (01) Civilafdelingen Dato: 3. marts 2014 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Morten Duus Sagsnr.: 2011-740-0032 Dok.: 1070391 REDEGØRELSE om erfaringerne

Læs mere

I sagen V.L. nr. B-0424-14, 6. afdeling Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg (herefter benævnt Jyske Bank ) (Advokat Philip Baruch)

I sagen V.L. nr. B-0424-14, 6. afdeling Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg (herefter benævnt Jyske Bank ) (Advokat Philip Baruch) Advokatpartnerselskab Kalvebod Brygge 39-41 DK - 1560 København V Telefon: +45 33 300 200 Fax: +45 33 300 299 www.lundelmersandager.dk CVR nr. 32 28 39 34 Philip Baruch Partner, advokat (H) pb@lundelmersandager.dk

Læs mere

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

D O M. Afsagt den 7. marts 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Lene Jensen).

D O M. Afsagt den 7. marts 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Lene Jensen). D O M Afsagt den 7. marts 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Lene Jensen). 19. afd. nr. B-946-11: Talpa Radio B.V. (tidligere Talpa Radio International B.V.)

Læs mere

BETÆNKNING. vedrørende KOMMUNE-MOMSEN BETÆNKNING NR. 544 KØBENHAVN 1969

BETÆNKNING. vedrørende KOMMUNE-MOMSEN BETÆNKNING NR. 544 KØBENHAVN 1969 BETÆNKNING vedrørende KOMMUNE-MOMSEN BETÆNKNING NR. 544 KØBENHAVN 1969 Statens trykningskontor Fi 02-58 bet. Indholdsfortegnelse. Forord 5 I. De gældende lovregler vedrørende kommunernes afgiftspligt...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 Sag 351/2012 (1. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Nykredit Realkredit A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) I tidligere

Læs mere

13. INDIREKTE SKADELIDTE KAN IKKE KRÆVE ERSTATNING EFTER DANSK RET

13. INDIREKTE SKADELIDTE KAN IKKE KRÆVE ERSTATNING EFTER DANSK RET ix INDIREKTE SKADELIDTE 12. INDLEDNING Handel med el foregår på forskellige måder og i forskellige omsætningsled. Overordnet set sondres der mellem handel med fysisk el og handel med finansielle kontrakter,

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: Ulovligt anpartshaverlån i årsrapporten for 2009 for K ApS CVRnr.

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: Ulovligt anpartshaverlån i årsrapporten for 2009 for K ApS CVRnr. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. februar 2012 (J.nr. 2010-0023508)

Læs mere

Overfor Vejdirektoratet nedlægges følgende påstand, idet der ikke ses grundlag for rettelse eller hjemvisning:

Overfor Vejdirektoratet nedlægges følgende påstand, idet der ikke ses grundlag for rettelse eller hjemvisning: RETTEN I ESBJERG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 18. november 2014 i sag nr. BS 16-1420/2013: Frode Sejr Hansen Gl. Hovedvej 27 6740 Bramming mod Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg og Vejdirektoratet

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2001

ÅRSBERETNING for 2001 ÅRSBERETNING for 2001 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2001 København marts 2002 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

Reform af den civile retspleje IV

Reform af den civile retspleje IV Reform af den civile retspleje IV Gruppesøgsmål mv. Afgivet af Retsplejerådet. Betænkning nr. 1468 København 2005 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2004 1436 Betænkning om reform af den civile

Læs mere

Betænkning om modernisering og forenkling af tvangsfuldbyrdelsen. Afgivet af Retsplejerådet

Betænkning om modernisering og forenkling af tvangsfuldbyrdelsen. Afgivet af Retsplejerådet Betænkning om modernisering og forenkling af tvangsfuldbyrdelsen Afgivet af Retsplejerådet BETÆNKNING N R. 1201 1990 Publikationen kan købes i boghandelen eller hos STATENS INFORMATIONSTJENESTE Postboks

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse Investorforening får tilladelse til at anlægge en retssag mod Jyske Invest og Jyske Bank A/S som gruppesøgsmål. Dato 24. januar 2012 Sagsnr. V.L. B-0284-11 Foreningen af

Læs mere

side7 2 Kapitel 6. UDVALGETS PRINCIPIELLE OVERVEJELSER. BEHOVET FOR OG VIRKNINGER AF REGLER Om ALMINDELIG Gældssanering.

side7 2 Kapitel 6. UDVALGETS PRINCIPIELLE OVERVEJELSER. BEHOVET FOR OG VIRKNINGER AF REGLER Om ALMINDELIG Gældssanering. side7 2 Kapitel 6. UDVALGETS PRINCIPIELLE OVERVEJELSER. BEHOVET FOR OG VIRKNINGER AF REGLER Om ALMINDELIG Gældssanering. 6.1. Udviklingen de seneste år. I de seneste års reformer af reglerne om udlæg,

Læs mere

der er afsendt af Justitsministeriet, Departementet tirsdag d. 2. juli med høringsfrist til mandag d. 19. august 2013.

der er afsendt af Justitsministeriet, Departementet tirsdag d. 2. juli med høringsfrist til mandag d. 19. august 2013. R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR fra Retspolitisk Forening Høringssvar fra Retspolitisk Forening til Justitsministeriet Departementet over delnotat om adgangen til appel i civile sager

Læs mere

Betænkning om EDB i tinglysningen

Betænkning om EDB i tinglysningen Betænkning om EDB i tinglysningen Betænkning nr. 1093 København 1987 ISBN 87-503-6587-8 Ju 00-186-Bet. Dir. f. Kriminalforsorgen, København BETÆNKNING om EDB I TINGLYSNINGEN Afgivet af Justitsministeriets

Læs mere

79. møde. Onsdag den 21. april 2010 (D) 1. (Spm. nr. S 1910).

79. møde. Onsdag den 21. april 2010 (D) 1. (Spm. nr. S 1910). Onsdag den 21. april 2010 (D) 1 (Spm. nr. S 1910). 79. møde Onsdag den 21. april 2010 kl. 13.00 Dagsorden 1) Forespørgsel (hasteforespørgsel) nr. F 46: Forespørgsel til justitsministeren om digital tinglysning.

Læs mere

Rapport. med anbefalinger. fra. arbejdsgruppen om effektivisering af byretternes behandling af dødsboskiftesager

Rapport. med anbefalinger. fra. arbejdsgruppen om effektivisering af byretternes behandling af dødsboskiftesager Rapport med anbefalinger fra arbejdsgruppen om effektivisering af byretternes behandling af dødsboskiftesager København, juni 2013 Side 2/33 Indholdsfortegnelse Side 3/33 Arbejdsgruppen blev nedsat ved

Læs mere

VIDEN OM BYGGERI AB 92

VIDEN OM BYGGERI AB 92 VIDEN OM BYGGERI AB 92 MOLT WENGEL Indiakaj 6 2100 København Ø Tel: 70 22 49 99 Fax: 70 22 49 98 Mail: hotline@mowe.dk www.mowe.dk Tilmeld din virksomhed til vores juridiske hotline og få svar, når det

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2004

ÅRSBERETNING for 2004 ÅRSBERETNING for 2004 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2004 København april 2005 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 74 Vejledning om AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i Bygge- og anlægsvirksomhed af 10.12.1992 Bygge- og Boligstyrelsen, januar 1994 VEJ nr 22 af 31/01/1994 (Gældende) LOV

Læs mere

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge-

Læs mere

K E N D E L S E. Renovering af Kraftvarmeværk i Qasigiannguit, el- og maskinentreprisen

K E N D E L S E. Renovering af Kraftvarmeværk i Qasigiannguit, el- og maskinentreprisen Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud (Thomas Trier Hansen, Thorkil Grøndal Olsen, Timo Abrahamsen) K E N D E L S E Renovering af Kraftvarmeværk i Qasigiannguit, el- og

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037936 (Mette Langborg, Katja Høegh) 29. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037936 (Mette Langborg, Katja Høegh) 29. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037936 (Mette Langborg, Katja Høegh) 29. juli 2014 K E N D E L S E TEAM OPP v/deas A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Aarhus)

Læs mere