REPLIK. mazanti-andersen korsø Jensen ~t partnere. Østre Landsret 4. afd. nr. B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REPLIK. mazanti-andersen korsø Jensen ~t partnere. Østre Landsret 4. afd. nr. B-3159-11"

Transkript

1 ~~ujfki~il Dato: 30. juni 2014 REPLIK Østre Landsret 4. afd. nr. B Gruppesøgsmål.nu H.C. Andersens Boulevard KØbenhavn V v/ advokat Morten Samuelsson ctr. Domstolsstyrelsen St. Kongensgade København K. v/ Kammeradvokaten 1. Påstande De i stævningen nedlagte påstande ændres hermed i overensstemmelse med den af Østre Landsret fastsatte rammeikendelse af 26. september Påstanden ændres som følger: SagsØgte tilpligtes at anerkende erstatningspligt over for enhver sælger af et enfamiliehus, en ejerlejlighed eller en fritidsejendom.

2 korsø Jensen ~t partnere 2 a. som har tilmeldt sig gruppesøgsmålet inden for den frist, som retten fastsætter, b. som i perioden 8. september 2009 til den 31. december 2010 har anmeldt eller ladet anmelde skøder, pantebreve eller andre dokumenter til tinglysning eller aflysning, c. som godtgør, at de under litra b) nævnte dokumenter ikke forelå tinglyst eller aflyst inden for 10 hverdage efter anmeldelse til tinglysning, subsidiært en sådan periode, der efter rettens skøn anses for ansvarspådragende, d. for det pågældende gruppemedlems merudgifter til rente, provisioner og andre udgifter, som ikke ville være påløbet ved rettidig tinglysning eller aflysning, fra det tidspunkt, hvor tinglysning eller aflysning burde være sket, indtil det tidspunkt, hvor tinglysning eller aflysning faktisk skete, e. med tillæg af sædvanlig procesrente fra sagens anlæg til betaling sker. 2. Sagsøgtes tilpligtes at anerkende erstatningspligt over for enhver køber af et enfamilieshus, en ejerlejlighed eller en fritidsejendom. a. som har tilmeldt sig gruppesøgsmålet inden for den frist, som retten fastsætter, b. som i perioden 8. september 2009 ti131. december 2010 har aruneldt eller ladet anmelde skøder, pantebreve eller andre dokumenter til tinglysning eller aflysning, c. som godtgør, at de under litra b) nævnte dokumenter ikke forelå tinglyst eller aflyst inden for 10 hverdage efter anmeldelse til tinglysning, subsidiært en sådan periode, der efter rettens skøn anses for ansvarspådragende, d. for det pågældende gruppemedlems merudgifter til rente, provisioner og andre udgifter, som ikke ville være påløbet ved rettidig tinglysning eller aflysning, fra det tidspunkt, hvor tinglysning eller aflysning burde være sket, indtil det tidspunkt, hvor tinglysning eller aflysning faktisk skete, e. med tillæg af sædvanlig procesrente fra sagens anlæg til betaling sker. 3

3 korsø Jensen ~t partnere SagsØgte tilpligtes at anerkende erstatningspligt over for enhver ejer af et enfamiliehus, en ejerlejlighed, eller en fritidsejendom, a. som har tilmeldt sig i gruppesøgsmålet inden for den frist, som retten fastsætter, b. som i perioden 8. september 2009 til 31. december 2010 med henblik på omprioritering har anmeldt eller ladet anmelde skøder, pantebreve eller andre dokumenter til tinglysning eller aflysning, c. som godtgør, at de under litra b) nævnte dokumenter ikke forelå tinglyst eller aflyst inden for 10 hverdage efter anmeldelse til tinglysning, subsidiært en sådan periode, der efter rettens skøn anses for ansvarspådragende, d. for det pågældende gruppemedlems merudgifter til rente, provisioner og andet, som ikke ville være påløbet ved rettidig tinglysning eller aflysning, fra det tidspunkt, hvor tinglysning eller aflysning burde være sket, indtil det tidspunkt, hvor tinglysning eller aflysning faktisk skete, e. med tillæg af sædvanlig procesrente fra sagens anlæg til betaling sker. Under hensyn til en mulig uklarhed i formuleringen i litra c i de ovennævnte påstande, er litra c ændret så den i stedet for "subsidiært ikke forelå tinglysningsmæssigt ekspederet inden for det tidsrum, der efter rettens skøn anses for ansvarspådragende" lyder "subsidiært en sådan periode, der efter rettens skøn anses for ansvarspådragende". 2. Genstand for nærvaerende replik Nærværende replik tager navnlig stilling til de indsigelser, som Domstolsstyrelsen har hjort gældende i svarskriftet. De konkrete sager vil ikke blive behandlet, idet nærværende sag alene vedrører spørgsmålet om statens overordnede ansvar og erstatningspligt. Replikken vil derfor kommentere svarskriftets synspunkter om statens erstatningspligt overfor private boligejere på grund af den fremgangsmåde, som blev valgt ved indførelsen af digital tinglysning.

4 3. Domstolsstyrelsen erkender forsinkelser Det fremgår af svarskriftet, at Domstolsstyrelsen erkender, at der var problemer i forbindelse med indførelsen af den digitale tinglysning, og at disse problemer medførte forlængede sagsbehandlingstider. Domstolsstyrelsen forsvarer sig i svarskriftet med, at disse problemer skulle bero på ekstraordinære omstændigheder og påstår således, at det var ekstraordinære omstændigheder, der ikke kunne forudses, som var årsagen til den forlængede sagsbehandlingstid. Domstolsstyrelsen forsvarer sig endvidere med, at nogle af disse påståede ekstraordinære omstændigheder medførte, at medarbejderne i tinglysningsretten blev nødsaget til at tage sig af andre ting end ekspedition af de sager, som krævede manuel behandling. Det afvises pure, at forsinkelserne var forårsaget af såkaldte ekstraordinære omstændigheder, jfr. det følgende. 4. Stævningens sagsfremstilling Domstolsstyrelsen påstår, at det i stævningen ikke skulle være beskrevet, hvori de påståede ansvarspådragende fejl og forsømmelser består. Stævningens sagsfremstilling og anbringender indeholder en nøje redegørelse for netop de mange advarsler, der forelå forud for indførelsen af digital tinglysning. Stævningen redegør udførligt for, hvorledes beslutningstagerne var ensidigt fokuseret på at indføre den digitale tinglysning uden hensyn til disse advarsler advarsler om netop det, der viste sig at medføre et stort antal forsinkede tinglysninger og dermed påførte et stort antal borgere tab, som går langt udover, hvad de må tåle.

5 5 5. "Indhøste besparelser" Stævningen har under fremlæggelse af og citat af skriftlig dokumentation påvist, at det for beslutningstagerne var altafgørende at "indhøste" besparelsesfordele for staten ved at indføre digital tinglysning så tidligt som muligt. Hensynet til disse besparelsesfordele bevirkede, at der ikke blev taget forsvarlige forholdsregler til at sikre sig imod netop de risici, som man kendte og var advaret imod risici, som kunne påføre sagesløse borgere forsinkelser og tab. Thi passende forholdsregler ville medføre en udsættelse af projektet. Og en udsættelse med at indføre digital tinglysning ville samtidig reducere de besparelser, som var så vigtige for beslutningstagerne. Det kan lægges til grund, at de besparelser, som staten har opnået ved en for tidlig igangsætning af projektet uden hensyn til at en sådan for tidlig igangsætning indebar en nærliggende risiko for forsinkelser langt overstiger de tab, som staten har påført de borgere, som var uheldige at være nødsaget til at tinglyse i den omhandlede periode. 6. Sagsøgtes "dokumentgennemgang" Det påstås i svarskriftet, at stævningens sagsfremstilling ikke skulle være fyldestgørende. SagsØgte har derfor fremlagt en såkaldt dokumentgennemgang på 388 sider (bilag A), der hævdes at udgøre en relevant sagsfremstilling. Hertil bemærkes, at stævningens sagsfremstilling bygger på de dokumenter, der foreligger om beslutningstagernes dispositioner. Stævningen har uddraget netop de dispositioner, der har betydning for

6 korsø Jensen ~t partnere 1, de opståede forsinkelser med tinglysninger. De er beskrevet gennem citater af sagsøgtes egne dokumenter. Det giver sig selv, at det i en sag om, hvorvidt der på grund af fejldisponering er påført borgerne forsinkelser og tab, er væsentligt at fokusere på netop de omhandlede fejldisponeringer. Domstolsstyrelsens dokumentgennemgang der er udfærdiget af styrelsens advokat er derimod ikke et tjenligt bidrag til sagens afgørelse. Dens formål er ikke at fokusere på de fejlagtige dispositioner. Formålet er tværtimod at fjerne fokus fra de fejlagtige dispositioner ved en detaljeret redegørelse for hver eneste skridt på vejen til at indføre digital tinglysning uden hensyn til, om det har betydning for afgørelsen af nærværende sag. Formentlig er formålet med denne redegørelse også at påvise, at projektets omfang var omfattende og involverede mange vanskelige beslutninger. Derved forsøger sagsøgte at opnå sympati og forståelse. Læseren skal bringes til en opfattelse om, at med så mange vanskelige beslutninger og spørgsmål, der skulle koordineres, så må enhver kunne forstå, at der kan ske "smuttere", men sådanne skal de ansvarlige for projektet må man forstå ikke stå til regnskab for. Til den pågældende redegørelse er at bemærke, at 1. Stævningens sagsfremstilling er udarbejdet på baggrund af en gennemgang af de selvsamme dokumenter, som den dokumentgennemgang, som Kammeradvokaten har udarbejdet (bilag A). Der foreligger mere end dokumenter. Disse er gennemgået i deres helhed. 2. Stævningens fokus er i modsætning til den dokumentgennemgang, som Kammeradvokaten påberåber sig at uddrage netop de faktiske omstændigheder, der har betvdnin~ for sagen. 3. Stævningen har derfor ikke inddraget oplysninger i de mange dokumenter, der er uden betydning for sagens afgørelse (uanset om sådanne oplysninger kunne have almen interesse i en fortælling om historien bag digital tinglysning).

7 II 4. Det bestrides ikke af sagsøgeren, at indførelsen af digital tinlysning var et stort projekt, og at der skulle træffes mange vanskelige beslutninger og foretages en omfattende koordinering. For de embedsmænd, der har arbejdet med projektet, har det sikkert været en hård tid med mange udfordringer. 5. Men det ændrer ikke ved, at statens repræsentanter har truffet nogle valg, der viste sig at være forkerte. Det har de gjort med fuld bevidsthed om, at det kunne medføre en risiko for, at mange borgere ville blive udsat for forsinkede tinglysningsekspeditioner med deraf følgende tab. 6. Noget kunne tyde på, at selve de embedsmænd, der stod for projektet, egentlig havde ønsket sig at sikre projektet bedre, før det blev taget i brug, men at de var udsat for et pres fra Finansministeriet om en tidlig indførelse for at "indhøste" besparelser. 7. Om dispositionerne skyldes pression fra Finansministeriet eller andre årsager er dog ligegyldigt, idet det samlede ansvar for, at valget af økonomiske fordele for staten var mere vigtigt end sikkerhed for, at borgerne ikke ville blive udsat for tab, ligger hos staten, uanset hvilke embedsmænd, der konkret har truffet beslutningerne. 7. "Økonomisk virksomhed" SagsØgte forsøger sig med påstå, at tinglysning ikke er "økonomisk virksomhed". Hvad der menes hermed bliver langsomt klart, efterhånden som man læser svarskriftet. Sagsøgte mener, at staten i en erstatningssag om skade, som den forvolder sine borgere, skal bedømmes efter andre normer for, hvad man kan tillade sig, end f.eks. en bygherre, der forvolder skade på sine naboer ved opførelsen af et byggeprojekt. Det er ikke et synspunkt, der har hjemmel eller rimelighed. Hvis staten gennemfører et byggeprojekt på en måde, der medfører risici for skader på de omliggende ejendomme, og hvis det kan påvises, at byggeprojektet kunne være gennemført på en mere sikker

8 g måde, men denne blev fravalgt for at staten kunne spare byggeomkostninger, såskal staten bedømmes på nøjagtigt samme måde som en privat bygherre. Der er mindst ligeså meget "økonomisk virksomhed" istatens valg om at spare penge på et byggeri, som når en privat bygherre forsøger at spare penge. I den foreliggende sag har staten indrømmet, at projektets indførelse var præget af fejl og uhensigtsmæssigheder. Samtidig kan man i dokumenterne konstatere, at staten fravalgte at foretage en bedre sikring af projektet. Det var mere vigtig at "indhøste" besparelser for staten. Mere tydeligt kan det ikke blive, at statens dispositioner i høj grad var udslag af økonomiske overvejelser, der fuldt ud kan sammenlignes med en privat virksomheds motiver om at opnå de bedst mulige økonomiske resultater. Sagsøgtes argumenter om, at der ikke foreligger "økonomisk virksomhed" er i øvrigt opsigtvækkende, når man tænker på, at statens indtægter ved tinglysning betaler en betydelig del af omkostningerne til at opretholde og drive domstolenes. For de brugere, der gennem tinglysningsafgifter betaler et vederlag til staten, der langt overstiger statens udgifter til det, der leveres til gengæld, må svarskriftets forsvar om, at der ikke foreligger "økonomisk virksomhed" anses for en forhånelse. Til overmål har staten forkastet en privatisering af tinglysningen. Dermed har staten opretholdt en monopolstilling, der bevirker, at brugerne af systemet ikke har valgfrihed til at vælge den leverandør, der er bedst i stand til at levere en fejlfri ydelse uden forsinkelser. ' Private virksomheder som f.eks. pensionsinstitutter eller pengeinstitutter er i modsætning hertil under en skarp overvågning, når prisen for forskellige ydelser skal forklares og motiveres i forhold til de omkostninger, som er forbundet med at levere ydelserne netop for at modvirke helt urimelige fortjenester.

9 0 Havde staten valgt at lægge tinglysningen ud til private virksomheder, så måtte man med sikkerhed have anset tinglysning for "økonomisk virksomhed", thi så havde private virksomheder jo konkurreret om at levere effektiv tinglysning til den lavest mulige pris. Havde sådanne private virksomheder taget bevidste beslutninger, der påførte brugerne en risiko for tabsforvoldende forsinkelser, for at spare penge og dermed opnå forbedret økonomisk resultat for sig selv (i statsligt sprogbrug: "indhøste besparelser"), så havde der vist ikke været nogen tvivl om de pågældende virksomheders erstatningspligt. Til det ovenfor anførte kan man i øvrigt passende notere sig, at staten ikke har ment at skulle dele de "indhøstede besparelser" med nogen navnlig ikke med de borgere, der betaler regningen. Tinglysningsafgiften er stadig den samme, selvom de teknologiske fremskridt har bevirket, at statens udgifter til at levere en modydelse for tinglysningsafgiften, er faldet dramatisk. 8. Risikoansvar, berigelse, ansvar for forsinket og mangelfuld ydelse For at der ikke skal være tvivl om, hvad der ligger i de anbringender, der er fremført under nærværende sag om risikoansvar m.m. -som supplement til det primære argument om, der foreligger erstatningsretlig fejl og forsømmelse bemærkes: 1. Staten har valgt at påtvinge borgerne en for tidlig og usikker indførelse af det digitale tinglysningssystem med viden om, at det var forbundet med risiko for alvorlige forsinkelser for brugernestinglysninger. Brugerne har ikke haft noget valg. Der findes kun et tinglysningssystem. Staten har dermed påtvunget brugerne en risiko for tab og udgifter, som blev en realitet. Risikoen kunne være undgået ved en anderledes og mere hensigtsmæssig tilrettelæggelse. Det blev fravalgt, for at staten kunne opnå økonomiske fordele. Hermed er samtlige betingelser for at pålægge staten et risikoansvar opfyldt. 2. Staten og dermed Domstolsstyrelsen, der repræsenterer staten under nærværende sag skal erstatte borgernes tab, også fordi staten ikke har leveret den ydelse, som borgerne har betalt

10 10 for gennem den erlagte tinglysningsafgift. Netop statens overvejelser om privatisering viser, at dette område uden videre må anses for et indtægtsdækket område, hvor staten leverer ydelser mod betaling, som lige så godt kunne være leveret af private virksomheder (f.eks. bilinspektionen). Private virksomheder kunne ikke slippe afsted med at levere en forringet og tabsforvoldende ydelse og herefter påstå sig ansvarsfri med argumenter om at gøre noget godt for almenvellet, ikke "økonomisk virksomhed" m.v. 3. Da de besparelser, som staten har "indhøstet" til sig selv, med sikkerhed overstiger de tab, som staten har påført en række borgere ved at levere en forringet ydelse, skal staten erstatte de påførte tab allerede ud fra et berigelsesstandpunkt. 9. Ekstraordinære omstaendigheder Domstolsstyrelsen forsvarer sig i svarskriftet om, at de problemer, som staten har forvoldt de berørte borgere, skulle være forårsaget af ekstraordinære omstændigheder, som isoleret set kun havde begrænset betydning for sagsbehandlingstiden. Det er ikke rigtigt, at der forelå ekstraordinære omstændigheder. Som påvist i stævningen, er de problemer, der blev udløst, forårsaget af omstændigheder, der netop var kendt og forudset men ikke tillagt nogen betydning. Hertil kommer, at de udløsende omstændigheder ikke skal bedømmes som isolerede problemstillinger. I såfald ville enhver, der påtager sig at gennemføre et større projekt, der har betydning for mange menneskers velfærd og Økonomi, til enhver tid kunne hævde at være fri for ansvar. Gennemførelsen af et projekt som det foreliggende kræver netop, at beslutningstagerne tager højde for, at der er mange forhold, der skal fungere i et samspil, og at hvis ikke der sker en passende sikring mod de risici, som den eneste faktor kan indebære, så vil samspillet mellem disse faktorer kunne bevirke, at det samlede projekt udsættes for alvorlig funktionsudygtighed.

11 11 Skulle det være rigtigt, at det var en kombination af enkeltstående årsager, der udløste de store forsinkelser, og at disse enkeltstående årsager isolereret kunne være løst, så påhviler der staten et ansvar for ikke at have forudset, hvordan de forskellige årsager samlet kunne udløse forsinkelser, og et ansvar for ikke at have løst disse enkeltstående årsager effektivt, efterhånden som de opstod. For så vidt har staten anerkendt sit ansvar, når det i svarskriftet gøres gældende, at problemerne med forsinkelse skyldtes enkeltstående årsager, som hver for sig kunne være løst, idet det herved er erkendt, at mere effektive foranstaltninger efter at man endelig havde erkendt de problemer, som man havde forvoldt -kunne have hindret den lange periode med tinglysningsforsinkelser. Men sådanne mere effektive foranstaltninger fravalgte man tilsyneladende. De samlede komplikationer har ud fra en samlet betragtning forlænget sagsbehandlingstiden markant og dermed medført en længere sagsbehandlingstid end den, som var gældende i det gamle tinglysningssystem. De tab, som borgerne har lidt gennem forsinkede tinglysningsekspeditioner, kunne være undgået ved en anderledes og mere hensigtsmæssig tilrettelæggelse af indførelsen af digital tinglysning. De opståede problemer var forudseelige. Man havde netop under planlægningen fokus på de årsager, der senere udløste forsinkelser, men tog ikke tilstrækkelig højde herfor. 10. Borgerne skal "tåle" forsinkelser Svarskriftet påstår, at en forlænget sagsbehandlingstid må forventes i en "opstartsperiode", og at forlængede sagsbehandlingstider var varslet til brugerne inden indførelsen. Det er allerede i stævningen tilkendegivet, at der med sådanne proj ekter kan opstå negative virkninger for nogle borgere og virksomheder, uden at dette nødvendigvis skal udløse erstatningspligt.

12 korsø Jensen ~t partnere 12 Men i et tilfælde som det foreliggende, går de negative virkninger langt ud over det, som borgerne skal tåle, hvortil kommer, at der blev taget bevidste beslutninger under planlægningen om at ignorere erkendte risici og dermed forøge risikoen for negative virkninger. Når sådanne negative virkninger kunne have været undgået ved en anderledes og mere hensigtsmæssig tilrettelæggelse til overmål for at "indhøste" besparelser for sig selv foreligger der erstatningspligt. 11. De økonomiske rammer Domstolsstyrelsen forsvarer sig i svarskriftet med, at rammebetingelserne og den økonomiske ramme var en del af baggrunden, for at det digitale tinglysningssystem blev indført således som sket. Dette argument svarer til, at en privat virksomhed, der har forsinket en leverance, vil forsvare sig med, at den ikke kan levere til tiden, fordi Økonomidirektøren har krævet fyringer. Staten ville næppe tolerere, at en entreprenør, der påfører et offentligt byggeprojekt forsinkelser, forsvarer sig med, at entreprenørens direktion har sat nogle "rammebetingelser", der umuliggjorde rettidig levering. De fastsatte rammebetingelser og den økonomiske ramme var fastsat af staten. Rammerne var kendt påforhånd, og opgaven var at udfærdige et forsvarligt og sikkert projekt inden for disse rammer. Hvis der ikke kunne indføres et forsvarligt system inden for de rammer, der var sat, skulle disse rammer have være ændret. Den eneste, der kunne foretage en sådan ændring, var staten. Rammebetingelserne og den økonomiske ramme kan således ikke anvendes som undskyldning for, at systemet blev tilrettelagt og implementeret som gjort. Det var staten, der fastsatte rammen, og staten, der må stå til ansvar for, at der ikke blev udfærdiget et forsvarligt system inden for den ramme der var fastsat, eller at rammerne ikke blev ændret på en sådan måde, at systemet kunne implementeres på forsvarlig måde.

13 korsø Jensen ~t partnere Andre ansvarlige Svarskriftet fremfører en række undskyldninger om årsager til forsinkelser, der påstås at skulle tilregnes andre end staten f.eks. henvises til påstået uhensigtsmæssig adfærd hos advokater og pengeinstitutter. Hertil er at bemærke, at de private boligejere har været helt uden indflydelse på, hvorledes staten i forhold til advokater og pengeinstitutter og andre større brugere af systemet har forberedt sig med henblik på at tilrettelægge en hensigtsmæssig brug af systemet. Det påhvilede staten gennem aftaler med de involverede større brugere eller ved en anderledes indretning af systemet at sikre sig mod denne påståede uhensigtsmæssige brug. Svarskriftets egen sagsfremstilling viser i øvrigt, at det skyldtes beslutninger, som blev taget af Tinglysningsretten ved disponeringen af de forhåndenværende ressourcer, at den påståede uhensigtsmæssige brug af systemet tog magten fra Tinglysningsretten. De private boligejere blev således sagesløse ofre for, at staten ikke forud for indførelsen af digital tinglysning i tilstrækkelig grad havde taget forholdsregler mod uhensigtsmæssig adfærd fra f.eks. pengeinstitutternes side, og at staten efter indførelsen af systemet prioriterede sine opgaver forkert til skade for de private boligejere, som var helt uden indflydelse. 13. De enkelte gruppedeltageres tab Om de enkelte gruppedeltageres tab, fremgår følgende af svarskriftet: Det fremgår ikke klart af påstandene i stævningen, i hvilket omfang der under gruppesøgsmålet ønskes taget stilling til størrelsen af de enkelte gruppedeltageres tab.

14 14 Derudover fremgår, at det er uklart ud fra påstandene i stævningen, om retten alene skal tage stilling til nogle speci- (ikke udgifter eller til en egentlig opgørelse af tab Hertil bemærkes, at gruppesøgsmålet ikke vedrører størrelsen af deltagernes tab. Påstandene under nærværende sag søger at fastslå statens erstatningspligt. Hverken påstande eller anbringender er uklare herom. Hvis retten finder, at Domstolsstyrelsen skal betale erstatning, må der efterfølgende tages stilling til betaling af de enkelte deltageres tab ud fra en nærmere specificeret opgørelse. 14. Procesrente Domstolsstyrelsen har påstået, at der ikke kan blive tale om procesrente, da der er tale om et anerkendelsessøgsmål. Hertil bemærkes, at retten i særlige tilfælde kan træffe afgørelse om, at der skal betales rente, selv om der ikke er nedlagt en fuldbyrdelsespåstand. Der henvises i den forbindelse til hjemmelen i rentelovens 3, stk. 5. Der er udtrykkeligt nedlagt påstand om, at sagsøgte skal anerkende som led i erstatningspligten at betale denne rente. Denne sag består af en række individuelle krav, der hvis de var fremsat individuelt ville udløse en lang række retssager, hvorunder der kunne nedlægges fuldbyrdelsespåstande om de individuelle krav. Alternativet til et gruppesøgsmål med de fordele i henseende til ressourcebesparelser, der ligger heri for den, der bliver udsat for krav ville altså være et stort antal individuelle sager, hvor sagsøgerne utvivlsomt ville kunne kræve rente tilbage fra det tidspunkt, hvor tabet opstod.

15 IS Når rentelovens som udgangspunkt kræver, at der fremføres et påkrav påbaggrund af et opgjort krav om erstatning skyldes det et hensyn til, at den, der skal betale, kan frigøre sig fra fremtidig rente ved at betale. Dette hensyn er ikke til stede i den foreliggende sag, hvor Domstolsstyrelsen konsekvent har nægtet at være ansvarlig for gruppemedlemmernes tab og altså herved på forhånd har gjort det klart, at man ikke vil betale heller ikke, hvis der blev fremsat individuelle og konkret opgjorte erstatningskrav. Statens standpunkt i dette spørgsmål om rente er principielt, idet statens advokat i nærværende sag herved reelt forsøger at undergrave muligheden for at afgøre sager om et stort antal ensartede krav gennem et gruppesøgsmål. Hensigten med gruppesøgsmål er imidlertid at søge en samlet afgørelse af overordnede spørgsmål, som er fælles for alle gruppemedlemmerne, mens der stadig kan udestå individuelle spørgsmål så som opgørelsen af det enkelte gruppemedlems tab. Hvis staten skulle få medhold i, at valget af et gruppesøgsmål frem for et uoverskueligt antal retssager, der hver især drejer sig om relativt mindre beløb vil afskære fra et krav om rente, som ellers kunne fremsættes, da må man i fremtiden fraråde at bruge muligheden for gruppesøgsmål. 15. Opfordringer I et processkrift af 25. juli 2012 har sagsøgeren fremsat opfordring til Domstolsstyrelsen om at fremlægge en udskrift med datoer for registrerede anmeldelser og tinglysninger for så vidt angår alle de forhåndstilmeldte (inklusiv datoer for registrering af fuldmagter, digitalisering af pantebreve m.v.). Domstolsstyrelsen hævder imidlertid ikke at kunne tilvejebringe en sådan udskrift uden nærmere oplysninger om gruppemedlemmerne.

16 korsø Jensen ~t partnere 16 Det er derfor aftalt, at opfordringen udskydes, indtil der foreligger bindende tilmeldinger, idet de enkelte gruppemedlemmer er anmodet om at give de oplysninger, som efter Domstolsstyrelsens påstand er nødvendige for at kunne indhente en udskrift. Når tilmeldingsfristen er udløbet, vil sagsøgeren fremkomme med en liste med de oplysninger, gruppemedlemmerne har afgivet ved den bindende tilmelding. Herefter forventes det, at Domstolsstyrelsen vil opfylde den pågældende opfordring, idet bemærkes, at sagsøgerne ikke herved har anerkendt, at det skulle være umuligt for styrelsen at opfylde opfordringen. Det er overraskende, at det skulle være umuligt at fremlægge en udskrift med alle datoer for registrerede anmeldelser og tinglysning for bestemte ejendom i en bestemt periode. Sagsøgeren har i stævningen fremsat en opfordring om, at Domstolsstyrelsen skal tilvejebringe en statistik, der viser de gennemsnitlige sagsbehandlingstider for sager udtaget til manuel behandling, som er sammenlignelig med opgørelsen over ekspeditionstider itinglysningen iperioden fra 1996 til Til opfyldelse heraf har Domstolsstyrelsen fremlagt bilag B. Det fremgår af svarskriftet, at statistikken er baseret på lidt andre forudsætninger og mere præcise tal fra tinglysningssystemets statistikprogram, end den statistik, der tidligere er blevet udarbejdet, idet alle sager fra perioden nu er afsluttet. Hvilke andre forudsætninger, der henvises til, er uklart. Domstolsstyrelsen opfordres derfor til at uddybe, hvordan statistikken i bilag B er fremkommet. 16. Bevisførelse På baggrund af de afgivne processkrifter vil sagsøgeren fremkomme med følgende supplement om bevisførelse.

17 mazanti-anders~n A D V O K A T F I R M A 17 Sagsøgeren agter under hovedforhandlingen at afhøre følgende personer: - SØren SØrup Hansen, Domstolsstyrelsen - Adam Wolf, Domstolsstyrelsen - Jens Magleby, Delnitte Consulting - Lars Anker, Devoteam Consulting - Jens Hvidberg, Devoteam Consulting - Leif Ekdahl, CSC Danmark - Ulla Tonne, CSC Danmark - Jørn Knudsen, e-nettet.dk - Jan Schøtt-Petersen, Danske Boligadvokater - Steen Hertnansen, digitaliseringschef, Danske Advokater - Henrik Høpner, Danske Boligadvokater repræsentant for ejendomsmæglerbranchen repræsentant for den finansielle sektor deltager i gruppesøgsmålet - SØren Lauesen, professor ved IT-Universitetet Sagsøgeren forbeholder sig retten til yderligere vidneførelse. 17. Syn og skøn Sagsøgeren fremsætter hermed begæring om syn og skøn vedrørende planlægningen og implementeringen af det digitale tinglysningssystem. Som skønsmand foreslås en sagkyndig bragt i forslag af Dansk Dataforening. Som sønstema foreslås følgende:

18 korsø Jensen ~t partnere Ig 1. Kunne det ved tilrettelæggelsen og implementeringen af det digitale tinglysningssystem være forudset, at der var risiko for de forsinkelser, der er beskrevet i parternes processkrifter med tilhørende bilag. 2. Kunne der ved tilrettelæggelsen og implementeringen af det digitale tinglysningssystem være truffet foranstaltninger, der havde reduceret eller fjernet risikoen for sådanne forsinkelser. Hvis spørgsmål 2 svares bekræftende eller delvist bekræftende 3. Hvilke foranstaltninger kunne være truffet. 4. Hvilke omkostninger have sådanne foranstaltninger medført. Der er således med nærværende replik fremlagt såvel forslag til skønstema samt forslag til valg af skønsmand. Sagsøger forbeholder sig dog retten til at fremkomme med yderligere spørgsmål. Københ vn n 30. juni 2014 Morten Samuelson

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF Foreningen Gruppesøgsmål.nu H.C. Andersens Boulevard 45 1553 København V (sagsøger) repræsenteret af advokat Morten Samuelsson mod Domstolsstyrelsen St.

Læs mere

Duplik. Kammeradvokaten. I j.nr. 4. afd. B-3159-11: mod. Til Østre Landsret

Duplik. Kammeradvokaten. I j.nr. 4. afd. B-3159-11: mod. Til Østre Landsret 7501978 SFS/JNO Duplik Til Østre Landsret I j.nr. 4. afd. B-3159-11: Gruppesøgsmål.nu H.C. Andersens BOulevard 45 1553 København V (v/advokat Morten Samuelsson) mod Domstolsstyrelsen St. Kongensgade 1-3

Læs mere

KAOS 2009-2010 TINGLYSNINGS- VEJLEDNING ER DU EN AF DEM? SÅ GØR DIT KRAV GÆLDENDE NU!

KAOS 2009-2010 TINGLYSNINGS- VEJLEDNING ER DU EN AF DEM? SÅ GØR DIT KRAV GÆLDENDE NU! VEJLEDNING TINGLYSNINGS- KAOS 2009-2010 Jan Schøtt-Petersen Formand for Danske BOLIGadvokater Tusindvis af danskere købte og solgte bolig. Mange tabte penge på grund af kaos i tinglysningen ER DU EN AF

Læs mere

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V.

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. 20. NOVEMBER 2012 PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. Et par nye retsafgørelser illustrerer, at når retssag er blevet anlagt, bør

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede. København, den 4. november 2013 Sagsnr. 2012-1371/CDE/JML 1. advokkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advok A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede. Sagens

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET MOD

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET MOD HANNE MAGNUSSEN ADVOKAT (H) AMALIEGADE 10 1256 KØBENHAVN K. J.nr. 41054 ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET MOD Scandinavian Airlines System Danmark Norge Sverige og SAS Danmark A/S 1. Indledning Den

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

6100 Haderslev. S T Æ V N I N G

6100 Haderslev.  S T Æ V N I N G Ret & Råd Advokaterne Gram&Witt I/S Advokat Claus Witt Laurids Skaus Gade 14 www.ret-raad.dk Tlf. (+45) 73 20 20 00 fax: (+45) 74 53 37 01 Journalnummer 305-16415-SHA S T Æ V N I N G Som advokat for Provas-Haderslev

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG Sagsøger havde fejlagtigt sagsøgt Patientforsikringen. Først efter udlflbet af - søgsmålsfristen i patientforsikringslovens 16, stk. 2 DOM sagsøgte sagsøger Patientskade-ankenævnet.

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

L 41 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love.

L 41 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. L 41 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. (Gruppesøgsmål m.v.). Af justitsministeren Lene Espersen (KF) Samling: 2006-07 Status: Stadfæstet Skriftlig fremsættelse (10.

Læs mere

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011 Regler for udvidet voldgift om heste af 15. april 2011 INDLEDENDE BESTEMMELSER Voldgiftsretten har til formål at træffe hurtig og kompetent afgørelse af tvister vedrørende heste. Voldgiftsretten kan tage

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004 K E N D E L S E H.O.Service A/S (advokat Lars Lindhard, Esbjerg) mod Boligforeningen 32 (advokat

Læs mere

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG 5. SEPTEMBER 2012 LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG Skønserklæringer indhentet til brug for voldgiftssag mellem entreprenør og bygherre kunne ikke tillægges sædvanlig bevismæssig værdi under en senere

Læs mere

NOTAT III. Så er det tid til en ny generel orientering og opdatering af sagen vedrørende skat af lægeboliger.

NOTAT III. Så er det tid til en ny generel orientering og opdatering af sagen vedrørende skat af lægeboliger. NOTAT III Til: Tekst til orientering af yngre læger skat af lægeboliger Dato: 30. august 2016 Udarbejdet af: Advokat Jacob Goldschmidt Til yngre læger omfattet af sagen vedrørende skat af tjenesteboliger

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm.

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm. K E N D E L S E Afsagt den 5. oktober 2011 H-20-06 Klaus Riskær Pedersen (advokat Arvid Andersen) mod 1. Esplanaden Holding A/S 2. Advent International Ltd 3. Lehman Brothers Comm. Fund 4. John Helmsøe-Zinck

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 109/2013 Dansk InkassoBrancheforening som mandatar for KGS Europe ApS (tidligere KGS Europe A/S) ved advokat Jane Frederikke Land kærer Sø-

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 Sag 249/2012 (1. afdeling) SR-Design A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod A og B (advokat Helge S. Poulsen for begge) I tidligere instanser

Læs mere

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W.

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W. København, den 12. september 2012 Sagsnr. 2011-0287/SAF/JML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne klager klaget over advokat B. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten Samuelsson 12. august 2011 J.nr. 0010113

Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten Samuelsson 12. august 2011 J.nr. 0010113 Re STÆVNING Morten Samuelsson Østerfælled Torv 10 2100 København Ø Telefon: 33 34 80 00 SAG B 99-1802/2011 Københavns Byret Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet.

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet. 1 /bilag Justitsministeriet. København, den 18. maj 2009. 149 a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte digitaliseringen af tinglysningen, idet der er indgået en tillægsaftale

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede. København, den 28. april 2014 J.nr. 2012-2520/JSC 6. advokkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advok A på vegne foreningen X klaget over indklagede. Sagens tema: Advok A har på vegne foreningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016 Sag 120/2015 A (advokat Leo Jantzen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-1590/CBW 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. Klagens tema: [Klager] har

Læs mere

Thoravej 4, st.1 2400 København NV. Sólveig Björk Thoravej 4A 2400 København NV. Brian Nielsen Thoravej 6, st.1 2400 København NV

Thoravej 4, st.1 2400 København NV. Sólveig Björk Thoravej 4A 2400 København NV. Brian Nielsen Thoravej 6, st.1 2400 København NV Side 1 Stævning Som advokat for Zsolt Krausz Thoravej 4, st.1 Sólveig Björk Thoravej 4A Brian Nielsen Thoravej 6, st.1 Simon Bullinger Thoravej 4, 1. indstævner jeg hermed E/F Rentemestergården c/o formand

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 272/2013 Fiskeeksporten Aurora Esbjerg A/S under konkurs (advokat Karsten Holt) mod Prime Ocean A/S (advokat Birgitte Sølvkær Olesen) og Seamore

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juli 2015 Sag 4/2015 A (advokat Axel Grove) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Pia Hjort Mehlbye) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 Sag 149/2012 (1. afdeling) DiBa Bank A/S (advokat Georg Lett) mod A (advokat Henrik Emil Rasmussen, beskikket) Biintervenient til støtte for A: Forbrugerombudsmanden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

1. Kunne Anders have udtaget stævning andre steder end ved Retten i Aarhus?

1. Kunne Anders have udtaget stævning andre steder end ved Retten i Aarhus? 1 Rettevejledning til opgave 1 1. Kunne Anders have udtaget stævning andre steder end ved Retten i Aarhus? Anders er forbruger, og han er derfor ikke bundet af værnetingaftalen, jf. 245, stk. 2. DCR, side

Læs mere

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg FORENINGEN AF MINORITETSAKTIONÆRER I BANKTRELLEBORG Herluf Trolles Tværvej 3-4200 Slagelse - www.btaktier.dk Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg 1. Indledning Den 14. februar 2008 anlagde Foreningen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 K E N D E L S E FICS Danmark A/S (advokat Asser Rung-Hansen, Hellerup) mod Patientombuddet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 14. september 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 14. september 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-449 (Mette Langborg) 14. september 2016 K E N D E L S E Motus A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Den danske stat v/ Moderniseringsstyrelsen (Kammeradvokaten v/

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede). København, den 12. januar 2010 J. nr. 2009-01-0663 MRY/LOV 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget over advokat A.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget over advokat A. København, den 6. maj 2014 Sagsnr. 2013 1581/8KR/CBW 6. og 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 K E N D E L S E Dansk Høreteknik A/S (advokat Roberto Panada, København) mod Københavns Kommune

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 4. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 4. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 4. december 2012 Sag 37/2011 (2. afdeling) Rederiet for Sea Endeavour I c/o Saga Shipping & Trading Corporation Limited (advokat Jes Anker Mikkelsen) mod Assens Havn

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-206.115 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Marianne K. Larsen) 3. juli 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-206.115 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Marianne K. Larsen) 3. juli 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-206.115 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Marianne K. Larsen) 3. juli 2002 K E N D E L S E Judex A/S (advokat Steffen Ebdrup, Århus) mod Århus Amt (advokat René Offersen,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016 Sag 32/2016 Havtrygd Gjensidige Forsikring og Libas AS (advokat David Rubin for begge) mod Thyborøn Skibs & Motor A/S (advokat Michael S. Wiisbye) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede.

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. København, den 28. november 2014 Sagsnr. 2014-101/TRO 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede.

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 Sagsnr. 2012-1390/3KR/AKC 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede. Sagens tema: Ejendomshandler X

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

1. Indledning. 1.1 Baggrund

1. Indledning. 1.1 Baggrund Advokatpartnerselskab Finn Overgaard ESC 2014 LETT S BEMÆRKNINGER TIL ERHVERVSSTYRELSENS A GTERSKRIVELSE II Advokat Anne Wissing Advokat 1. Indledning J.nr. 296483-7-ALK 1.1 Baggrund 26. august 2016 1.1.1

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 Sag 64/2016 A og B (advokat Michael E. Hansen for begge) mod Boet efter C ved D og E (advokat Mogens Vinther) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. september 2012 (J.nr. 2012-0026849). Afgift

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. København, den 28. januar 2016 Sagsnr. 2015-3211/GGR 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. Klagens tema: SKAT har klaget over [Advokatfirma

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Chartis Europe SA Kalvebod Brygge 45, 5. 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 7. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 Sag 296/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Poul Hvilsted for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) I tidligere instans

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Assens ApS Østergade 45 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke overholdt 6-dages fristen for fortrydelse

Læs mere

Udvalget om bedre og mere effektiv behandling af civile sager ved domstolene,

Udvalget om bedre og mere effektiv behandling af civile sager ved domstolene, Retsplejerådet Dato: 14. august 2013 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Cecilie Maarbjerg Qvist Sagsnr.: 2012-4007-0003 Dok.: 746516 Retsplejerådets notat til Udvalget om bedre og mere effektiv behandling

Læs mere

Nye regler om syn og skøn og om brug af erklæringer fra partsudpegede ekspertvidner

Nye regler om syn og skøn og om brug af erklæringer fra partsudpegede ekspertvidner 28 Nye regler om syn og skøn og om brug af erklæringer fra partsudpegede ekspertvidner Ved Partner, Claus Berg 29 Program 1. Væsentlige nye ændringer i retsplejelovens regler om syn og skøn reglerne får

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen).

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). D O M Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). 5. afd. nr. B-226-12: Gudmund Skæling (advokat Christian Fribjart

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 Sag 265/2014 Germania Estate GmbH (advokat Jesper Bang) mod Nykredit Bank A/S (advokat Henriette Gernaa) I tidligere instanser er afsagt kendelse af

Læs mere

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K.

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K. D O M Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS 25-2896/2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks 1169 1010 København K som mandatar for FAF Kongens Nytorv 21, baghuset 3. sal 1050 København K som mandatar

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 2. maj 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. C 091/16 (Retten i Grønlands sagl.nr. BS 190100/2013) Sagsøger (advokat Finn Meinel, Nuuk j.nr. 11809)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016 Sag 93/2016 Ekona A/S (advokat Jesper Bang) mod Nordea Bank Finland Plc. (advokat John Sommer Schmidt) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 8. december 2014 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. C 120/14 (Retten i Grønlands sagl.nr. RIG-QAQ-CS-0008-2014) A og B (advokat Britta Keldsen,

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 29. november 2013 T-9-13 1) DuPont Nutrition Biosciences ApS 2) Danisco US Inc. (Advokat Nicolai Lindgreen for begge) mod Novozymes A/S (Advokat Sture

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 3. november 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 3. november 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 3. november 2015 Sag 113/2015 Dansk Ejendoms Analyse ved Tue Ulrich Hansen kærer afgørelse i sagen: Claus Wede (advokat Jakob Vinding) mod Søren Visnek (advokat

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0201 aq. København, den 10. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0201 aq. København, den 10. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 10. maj 2011 KENDELSE Klager ctr. Lone Bøegh Henriksen A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 27. august 2010. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Ankeprocesskrift 1. J.nr i Højesteretssag nr. 48/2016. AB Engskoven Engskovvænget Skødstrup v/advokat Thomas Schioldan Sørensen.

Ankeprocesskrift 1. J.nr i Højesteretssag nr. 48/2016. AB Engskoven Engskovvænget Skødstrup v/advokat Thomas Schioldan Sørensen. Thomas Schioldan Sørensen Advokat (H), Partner E: ts@rodstenen.dk T: + 45 42 42 26 00 Sekretær Helle Lundstrøm E: HL@rodstenen.dk T: +45 87 31 42 03 J.nr. 10955-4 Ankeprocesskrift 1 i Højesteretssag nr.

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 Sag 375/2010 (1. afdeling) Montex Holding Ltd. (advokat Johan Løje) mod Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS (advokat Torben Byskov Petersen for begge)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97-128.153

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97-128.153 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97-128.153 (H.P. Rosenmeier, Per Holmgård Andersen, Jens Fejø) 22. januar 1998 K E N D E L S E Unitron Scandinavia A/S og Danske Svineproducenters Serviceselskab (advokat Jeppe

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 305/2016 (2. afdeling) Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for A A/S (advokat Merete Preisler) mod Finansforbundet som mandatar for

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 42/2016 CO-industri som mandatar for A (advokat Nicolai Westergaard) mod Beskæftigelsesministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) CO-industri

Læs mere