LIV, FORTÆLLING, TEKST

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LIV, FORTÆLLING, TEKST"

Transkript

1 Michael Hviid Jacobsen, Søren Kristiansen & Annick Prieur (red.) LIV, FORTÆLLING, TEKST - Strejftog i kvalitativ sociologi Aalborg Universitetsforlag 2002

2 Liv, fortælling, tekst. Strejftog i kvalitativ sociologi i. udgave 2. oplag forfatterne og Aalborg Universitetsforlag Udgivet af Aalborg Universitetsforlag Trykkeri: J. Tengstedt offset & digitaltryk, Aalborg ISBN Distribution: Aalborg Universitetsforlag Langagervej Aalborg 0 Bogen er udgivet med trykkegaranti fra Institut for Sociale Forhold og Organisation, Institut for Historie, Internationale Studier og Samfundsforhold, Institut for Kommunikation og Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning, Aalborg Universitet Annick Prieur har modtaget støtte fra Den faglitterære Fond til sit arbejde med denne bog.

3 INDHOLD 7 Forord 9 Introduktion til kvalitative sociologiske strejftog Michael HviidJacobsen, Søren Kristiansen & Annick Prieur Sektion I: Tilgange og metodologier 23 Kapitel 1 Chicagoskolen - farvel til 'bibliotekssociologien' Anja Jørgensen 51 Kapitel 2 At sætte tavsheder i tale - fortolkning og forståelse i det kvalitative forskningsinterview Inger Glavind Bo 77 Kapitel 3 Quo Vadis, Grounded Theory? - en sociologisk tilstandsrapport over grounded theory og et forsøg på videreudvikling Michael Hviid Jacobsen 109 Kapitel 4 Objektivering og refleksivitet - om Pierre Bourdieus perspektiv på design og interview Annick Prieur Sektion II: Teknikker og metoder 135 Kapitel 5 At sætte sig i en andens sted: En diskussion af nærhed, afstand og feltarbejde Annick Prieur 157 Kapitel 6 Når livsfortællinger bliver en sociologisk metode

4 - en introduktion til det biografisk narrative interview Rasmus Antoft & Trine Lund Thomsen 183 Kapitel 7 'Hellig krig om bare røve' - en introduktion til billedanalyse Camilla Elg 209 Kapitel 8 Kombination af kvalitative og kvantitative metoder i teori og praksis - eksemplificeret med dansk arbejdsmarkedsforskning siden 1970'erne Peter Nielsen Sektion III: Tværgående temaer med mere 235 Kapitel 9 Sensitiv sociologi: Undersøgelser af udsatte og udstødte mennesker Michael Hviid Jacobsen, Anja Jørgensen & Stine Svendsen-Tune 261 Kapitel 10 Social science fiction: 'Opfindelse' overfor 'opdagelse' og 'retfærdiggørelse' Michael Hviid Jacobsen 293 Kapitel 11 Undskyld, men hvor er feltet? -feltarbejde og deltagende observation i virtuelle omgivelser Lars Holmgaard Christensen 315 Kapitel 12 Det kvalitative kontinuum - om data og teoriudvikling i kvalitativ sociologi Søren Kristiansen 341 Forfatteroplysninger 345 Navneindeks I

5 FORORD Denne bog består af en samling bidrag, der alle beskæftiger sig med kvalitativ forskning inden for sociologi og tilgrænsende discipliner. Kvalitative studier spiller og har spillet en betydningsfuld rolle for sociologers bestræbelser på at gøre samtidens sociale liv forståelig for mennesker. Mange sociologiske klassikere baserer sig således helt eller delvist på kvalitative studier. Den kvalitative forskning har dog aldrig stået uimodsagt, og der er naturligvis grænser for, hvad den kan anvendes til. Ikke desto mindre er der i dag blandt forskere og studerende en udpræget interesse for kvalitativ forskning, og vi kan, ud fra vores erfaring som undervisere og vejledere, registrere et stigende behov for at diskutere og udvikle kvalitative metoder. Denne bog sigter dog ikke mod at udvikle kvalitative metoder og teknikker, men snarere mod at introducere nogle af den kvalitative forsknings centrale metoder, teknikker, spørgsmål og problemstillinger. Bogen henvender sig således til studerende på en bred vifte af samfundsvidenskabelige uddannelser men kan forhåbentlig også finde læsere uden for denne kreds. En tak skal lyde til følgende institutter - Institut for Sociale Forhold og Organisation, Institut for Historie, Internationale Studier og Samfundsforhold, Institut for Kommunikation samt Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning, alle ved Aalborg Universitet - for at have støttet udgivelsen økonomisk med trykkegarantier. Desuden ønsker Annick Prieur også at takke Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversætterforening for støtte fra Den faglitterære Fond til dette bogprojekt om kvalitative metoder. Tak skal der også lyde til Special-Trykkeriet i Viborg for arbejdet med bogens layout, og slutteligt en tak til Inger Wolf, Textension, for at have assisteret med sproglig bearbejdning af nogle af bidragene samt almindelig korrekturlæsning. Aalborg Universitet, sommer 2002 Michael Hviid Jacobsen Søren Kristiansen Annick Prieur

6

7 INTRODUKTION til kvalitative sociologiske strejftog Indledning: Liv, fortællinger, tekster Det sociologiske genstandsfelt er socialt liv. Sociologiens data kan være observationer af dette sociale liv, men det kan også være sporene efter socialt liv (i en kriminalstatistik, i forbrugsmønstre, i det arkitektoniske rum osv.) eller fortællinger og tekster om socialt liv. Men produktionen af handlingsspor, af fortællinger, billeder og tekster er også former for socialt liv. Sociologernes analyser lægger et nyt lag derpå ved både at producere en tekst, ved at skrive en fortælling om samfundet og det sociale liv (ved for eksempel at skrive sig ind i en fortælling om social arv, om senmodernitetens konsekvenser eller hvad det nu kan være), og ved at produktionen af disse analyserende tekster også selv er sociale handlinger. I denne bog lægges der endda endnu et lag derpå i form af refleksion over disse processer, over sociologiens omformning af perciperet liv til fortællinger og tekster eller af fortællinger og tekster til andre fortællinger og tekster. Bogens baggrundshistorie og profil Denne bog udspringer af et samarbejde på Aalborg Universitet, der blev påbegyndt for et par år tilbage, da en lille gruppe forskere med tilknytning til sociologiuddannelsen gik sammen om at redigere en problemorienteret teorihistorie for sociologien (Jacobsen; Carleheden & Kristiansen 2001). Adskillige af bidragyderne indvilgede efterfølgende i at bidrage til denne metodeantologi. Antologien her indeholder bidrag forfattet af både erfarne og yngre forskere, af folk med benene solidt plantet i den sociologiske muld og af folk fra beslægtede discipliner. Samtidig er bogen i visse af bidragene også et udtryk for samarbejde mellem forskere, der tidligere ikke har skrevet sammen. Dette har givet spændende vinkler og foranlediget nogle kreative og lærerige processer.

8 Til forskel fra den første førnævnte teoriantologi, så er denne som nævnt en metodebog. Der foreligger på dansk efterhånden en hel del teorihistorier og teorigennemgange, men som det er bemærket af kritiske røster (cf. Bertilsson 2002:117), har der på metodeområdet i dansk sociologi ikke været den store udgivelsesaktivitet, selvom der sidste år udkom en ny bog, der som den forhåndenværende, netop omhandlede kvalitativ metode fra forskellige vinkler (Pedersen & Nielsen 2001). Vi forsøger med denne antologi at råde bod på denne mangel uden dog på nogen måde at tilstræbe en fyldestgørende eller uudtømmelig gennemgang af alle mulige tilgange, teknikker eller temaer inden for sociologien. Som undertitlen angiver, er der netop tale om 'strejftog' ind i det kvalitative sociologiske univers. Dette er således samtidig en bog om kvalitativ metode for sociologien, hvilket både begrænser dens fokus på valget af metoder såvel som på de discipliner, den i første omgang er rettet mod. Samtidig har vi bevidst forsøgt at fokusere på nogle af de områder, der har været overset i dele af den gænge litteratur, ligesom vi har ønsket at inddrage nogle af de tematikker, der i de senere år er blevet aktualiseret af videnskabsinterne og videnskabseksterne udviklinger. Vi har igennem såvel undervisning som vejledning observeret en stor interesse blandt de studerende for at arbejde med netop de kvalitative aspekter af sociologien. Den nærkontakt med den sociale virkelighed, som kvalitative tilgange ofte tilbyder, appellerer tilsyneladende til deres nysgerrighed og kreativitet og medfører et engagement, som arbejdet med kvantitative metoder ikke på samme måde har affødt. Dette er måske en tidstypisk tendens. Kvalitet kontra kvantitet Selve demarkationen mellem kvalitative metoder og kvantitative metoder er problematisk, eller er blevet gjort problematisk igennem tiden. Der er på grund af positivismens udprægede dominans i store dele af det 20. århundrede blevet skabt et hierarki i sociologien, hvor de tilgange, der i vid udstrækning forsøgte at efterligne naturvidenskabens metoder og kriterier, er blevet anset som værende mere videnskabelige og eksakte end de tilgange, der forsøgte at undersøge verden på en anden og knap så scientistisk måde. Derfor fik de kvantitative metoder i en længere periode en vis forrang, mens udøverne af mere 'bløde' og kvalitative tilgange udviklede et mindreværdskompleks (cf. Borman et al. 1986; Krenz & Sax 1986; Machlup 1956). Dette er paradoksalt, når man tænker på, at store dele af den tidlige sociologi netop blev udviklet af eksponenter for den kvalitative sociologi. Men ikke desto mindre var der udtalt skepsis i forhold til de metoder, som den kvalitative sociologi benyttede og de områder, som den valgte at undersøge. Begge dele - både metoder og områder - adskilte sig fra den videnskabsforståelse, som positivismen stod for (cf. Jacobsen 1999).

9 Den dualistiske tænkning mellem det kvalitative og det kvantitative er derfor ingenlunde ny og har domineret store dele af den sociologiske tænkning op igennem de seneste godt og vel hundrede år. Oppositionen mellem kvantitative og kvalitative tilgange har bevirket, at førstnævnte af mange blev betragtet som 'sand' videnskab, mens sidstnævnte blev anset som en impressionistisk, sporadisk og ikke-generaliserbar foreteelse. Meget af den hverdagslivssociologi, der blev udviklet i 1960'erne og 1970'erne, var derfor netop et opgør med denne opfattelse. Man forsøgte at tilskrive den kvalitative sociologi sin egen unikke og særegne status. Vi er naturligvis af den opfattelse, at kvalitativ sociologi er berettiget til en videnskabelig status, der ingenlunde er underlagt den kvantitative sociologis kriterier. De to tilgange til studiet af den sociale verden er for os at se komplementære og ikke gensidigt udelukkende (cf. også Bryman 1988; Riis 2001). Den kvalitative sociologi bør derfor ikke forsøge at efterabe den kvantitative sociologi. Den har sine helt unikke muligheder og potentialer, der ikke lader sig indfange ved hjælp af den kvantitative videnskabs kvalitetskriterier (Sandelowski 1986). En betragtning, som deles af den amerikanske sociologiprofessor Randall Collins, der konstaterede følgende om kvalitativ sociologis paradoksale situation: "Meget af det bedste arbejde i sociologien er blevet udført ved brug af kvalitative metoder uden statistiske tests. Dette gør sig gældende for forskningsområder strækkende sig fra organisationer og undersøgelser af lokale fællesskaber til mikrostudier af ansigt-til-ansigt samhandling og makrostudier af verdenssystemet" (Collins 1984:340). Vi er enige i denne vurdering. Det er væsentligt for os at påpege, at vi ikke ønsker at diskvalificere hverken den kvalitative eller den kvantitative vinkel. Må enhver forsker bruge de metodologiske tilgange eller metodiske teknikker, der bedst muligt fremmer forståelsen og analysen af netop det problem eller det område, som vedkommende beskæftiger sig med. Den polske sociolog Zygmunt Bauman skrev engang følgende, som i denne diskussion ganske godt opsummerer vores standpunkt angående anvendeligheden af henholdsvis kvalitative eller kvantitative metoder: "Hvad angår forskningsmetoder, kan deres fortrin og mangler rimeligvis vurderes udelukkende i lyset af omfanget og kompetencen af den information, som de fører til. Valget af kognitive metoder er altid, eller burde altid være, sekundært i forhold til valget af de problemer, man finder vigtige nok at undersøge" (Bauman 1967:406). Vi har derfor ikke en 'religiøs' men snarere en pragmatisk indstilling til, hvilken tilgang man bør benytte sig af i sine studier. Martyn Hammersley (1992) har opstillet nedenstående figur, hvor man kan se nogle af de mest centrale og generelle skillelinier i sociologien mellem det kvalitative og det kvantitative paradigme.

10 Betydningen af den kvalitative-kvantitative skillelinie: 1) Kvalitativ versus kvantitativ data 2) Naturlige versus kunstige miljøer 3) Fokus på mening snarere end på adfærd 4) Tilnærmelse til eller afvisning af naturvidenskaberne som model 5) Induktiv versus deduktiv tilgang Kilde: Martyn Hammersley (1992). På mange måder viser denne figur en karikatur på det kvalitative over for det kvantitative, men samtidig fremhæver den også nogle essentielle forskelle, som man ikke blot kan ignorere. Denne bog afliver dog nogle af de myter, som ovenstående figur giver næring til. For eksempel vil nogle af bidragene i bogen vise, at ikke al kvalitativ forskning som udgangspunkt er induktiv og ej heller, at kvalitativ sociologi per automatik afviser realismen som fundament. Man kan således foretage grænsedragninger eksternt mellem kvalitativ og kvantitativ sociologi, men man kan, som vi skal forsøge nedenfor, også identificere variationer og forskelle blandt de forskellige kvalitative tilgange. Kvalitative metoder mellem forening og variation Det er meningsløst at tale om kvalitativ sociologi eller kvalitativ forskning som én samlet størrelse. Betegnelsen kvalitativ forskning dækker over forskellige paradigmer og en variation af strategier, dataindsamlings- og analysemetoder, hvilket selvsagt betyder, at der heller ikke, på trods af adskillige forsøg, meningsfuldt kan gives en generel kritik af den kvalitative forskning (Madill et all. 2000). Kritikken må nødvendigvis forholde sig til specifikke dele af den kvalitative forskning. Hertil kommer, at den kvalitative forskning langt fra er en statisk og kohærent størrelse med en fælles tilgang til metodologi, ontologi, epistemologi, validitet, objektivitet etc. Den kvalitative forskning har i såvel form som indhold udviklet sig siden den blev introduceret. De to kvalitativt arbejdende sociologer, Norman K. Denzin og Yvonna Lincoln, peger således på, at den kvalitative forskning, i det mindste i Nordamerika, gennemkrydser syv forskellige historiske perioder {moments). De opererer med 'den traditionelle periode' ( ), 'den modernistiske periode' eller 'guldalderperioden' ( ), 'perioden med udflydende genrer' ( ), 'repræsentationskrisen' ( ), 'den postmoderne periode' med eksperimenterende og nye

11 former for etnografisk forskning ( ), 'de posteksperimentelle undersøgelsers periode' ( ) og 'fremtiden' (2000-), der blandt andet vil komme til at interessere sig for moralske diskurser og sigter herunder mod at gøre samfundsvidenskaberne og humaniora til fora for kritiske samtaler vedrørende spørgsmål om køn, race, klasse, demokrati, nationalstater, globalisering, frihed og fællesskab (Denzin & Lincoln 2000:2-3). Hvad Denzin og Lincoln altså gør opmærksom på er, at kvalitativ forskning løbende har forandret og udviklet sig og dette i dialog med udviklingen inden for de subdiscipliner, som den kvalitative forskning trækker på og består af. Men selvom den kvalitative forskning således ikke kan siges at have en klar og entydig profil og derfor ikke kan kritiseres generelt, er det ikke umuligt med en definition. Denne bør dog selvsagt være karakteriseret ved en udpræget rummelighed og bredde, og en sådan finder man hos Denzin og Lincoln. Ifølge dem er kvalitativ forskning en situeret aktivitet, som placerer observatøren i verden. Den består af et sæt af fortolkende og materielle praktikker, der gør verden synlig. Disse praktikker transformerer verden. De gør verden til en serie af repræsentationer, som blandt andet tæller feltnotater, interviews, samtaler, fotografier, optagelser og memos. På dette niveau involverer kvalitativ forskning en fortolkende, naturalistisk tilgang til verden. Det betyder, at kvalitative forskere studerer ting i deres naturlige omgivelser og forsøger at forstå eller fortolke fænomener ud fra den betydning, mennesker giver dem (Denzin & Lincoln 2000:3). Der gives således en samlet og samlende definition på kvalitativ forskning, men som vi var inde på ovenfor, skal det understreges, at der under en sådan definition gemmer sig forskellige paradigmer, strategier og metoder. I nedenstående tabel, der er en reduceret udgave af Denzin og Lincolns (2000:20) fasemodel over den kvalitative forskningsproces, har vi oplistet en del af de elementer, der udgør denne kvalitative mangfoldighed: Figur: Den kvalitative mangfoldighed Paradigmer positivisme og postpositivisme fænomenologi, konstruktivisme, hermeneutik kritisk teori (marxisme) feministisk strukturalisme

12 Forskningsstrategier case studier etnografi etnometodologi konversationsanalyse grounded theory/grundfæstet teori biografisk forskning historisk metode aktionsforskning Dataindsamlings- og analysemetoder interviewing observation dokumentarisk metode visuelle metoder datahåndteringsmetoder tekstanalyse fokusgrupper Hvis vi starter 'foroven' med paradigmerne, kan man sige, at der inden for den kvalitative forskning i hvert fald kan iagttages følgende paradigmer, eller hvad Evelyn Jacob (1988) kalder for 'traditioner': et positivistisk (eller postpositivistisk), et fænomenologisk, et hermeneutisk, et konstruktivistisk, et kritisk teoretisk og et feministisk strukturalistisk paradigme. Hvert af disse paradigmer rummer forskellige ontologiske og epistemologiske antagelser, og de har deres egne kvalitetskriterier. De er kort sagt de sæt af grundlæggende ideer om virkelighedens beskaffenhed og mulighederne for at erkende den, som mere eller mindre bevidst styrer forskerens praksis. Under det, der kan kaldes for forskningsstrategier, spænder den kvalitative forskning fra forskellige former for case studier, etnografiske undersøgelser med deltagende observation og interview, biografiske undersøgelser, grounded theory, aktionsforskning og etnometodologi. Nederst har vi metoder, der drejer sig om indsamling og bearbejdning af kvalitative data. Her spænder feltet fra interview, observation, visuelle metoder og fokusgrupper til forskellige former for datahåndtering og -analyse. Be-

13 tegnelsen 'kvalitativ sociologi' rummer således både overordnede metodologiske paradigmer, traditioner og tilgange og specifikke metodiske redskaber og teknikker, som har ført os til at opdele denne antologi i sektioner, der tager højde for den mangfoldighed, som kvalitativ sociologi repræsenterer. Bogens struktur og indhold Overordnet set er antologien opdelt i tre generelle sektioner - tilgange, teknikker og temaer - der på hver deres egen facon forholder sig til kvalitativ sociologi. Den første sektion omhandler generelle tilgange til kvalitativ sociologi. Med 'tilgange' menes også metodologier, der som udgangspunkt danner rygraden i enhver sociologisk undersøgelse. De tilgange, som beskrives i denne antologi, er som udgangspunkt stort set alle kun sporadisk behandlede i diverse danske metodebøger. Samtidig er det tilgange, man ofte ser de studerende henvise til uden altid at have en dybere forståelse for eller kunne reflektere over, hvorvidt denne tilgang er brugbar i den sammenhæng, de forsøger at bruge den. Vi håber med denne del af antologien at kunne afhjælpe denne situation. I den anden sektion drejer det sig om 'teknikker', og her er der mere tale om at forklare, hvordan man kan drage nytte af de forskellige typer af dataindsamlingsmetoder, der er tilgængelige i sociologien, og hvilke analysemuligheder, de hver for sig ligger op til. Her er det altså mere et spørgsmål om at præsentere den pågældende teknik som metodisk redskab eller instrument for konkrete undersøgelser, hvor man som læser får forklaret, hvordan man gør tingene, hvorfor, og hvilke konsekvenser ens valg medfører etc. Som sådan kan tilgange og teknikker kun i analytisk forstand adskilles, da de som regel hænger uløseligt sammen, og de diverse tilgange som regel indebærer og medfører brugen af bestemte typer af teknikker. Denne sektion er måske mere lærebogsagtig end de to øvrige sektioner, da det her er meningen, at læseren skal få indsigt i den pågældende metodes anvendelse, udbredelse, historie, potentialer og problemer. I den tredje sektion behandler kapitlerne alle et særligt tema i relation til kvalitativ sociologi, for eksempel etikkens relation til det at bedrive kvalitativ sociologi eller relationen mellem kvalitativ sociologi og Internet som undersøgelsesfelt. Der er her tale om temaer, der ikke kan tilskrives en enkelt tilgang eller teknik, men som går på tværs af de første to sektioner. Lad os gå lidt mere specifikt ind i en kort gengivelse af indholdet af hvert kapitel. Kapitel 1 er skrevet af Anja Jørgensen og tager sit afsæt i den kvalitative sociologis amerikanske vugge i Chicago. I kapitlet vises det, hvordan Chicagotraditionen rummer flere forskellige metodiske tilgange, der siden hen er blevet udbredte til større dele af sociologien, og hvordan nogle af de sociologer, der

4. Metodiske overvejelser

4. Metodiske overvejelser 4. Metodiske overvejelser Med udgangspunkt i de videnskabsteoretiske overvejelser fra forrige kapitel vil jeg nu beskrive, hvorledes disse overvejelser omsættes fra at være en epistemisk virkelighed til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1

Indholdsfortegnelse. Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning (fælles)... 6 1.1 En ny tilgang til kommunikation... 6 1.2 Problemstilling... 7 1.3 Hypotesen lyder som følger... 7 1.4 Problemformulering... 8 2 Videnskabsteori (fælles)...

Læs mere

'PSGBUUFSF /BEJB 4BCJOF %JFU[ $ISJTUJOF 4L SMVOE 8FSMBVò 7FKMFEFS +FUUF &SJLTFO #ÏOSPT "BSIVT 6OJWFSTJUFU "OUBM BOTMBH J BMU OPSNBMTJEFS

'PSGBUUFSF /BEJB 4BCJOF %JFU[ $ISJTUJOF 4L SMVOE 8FSMBVò 7FKMFEFS +FUUF &SJLTFO #ÏOSPT BSIVT 6OJWFSTJUFU OUBM BOTMBH J BMU OPSNBMTJEFS 'PSGBUUFSF /BEJB 4BCJOF %JFU[ $ISJTUJOF 4L SMVOE 8FSMBVò 7FKMFEFS +FUUF &SJLTFO #ÏOSPT "BSIVT 6OJWFSTJUFU "OUBM BOTMBH J BMU OPSNBMTJEFS Indholdsfortegnelse 1 Indledning (fælles)... 6 1.1 En ny tilgang

Læs mere

Studie af fremtidsforskning

Studie af fremtidsforskning Studie af fremtidsforskning Roskilde Universitet Vejleder: Ole Erik Hansen Hum-Tek 2010 4. semesterprojekt Af: Maria Louise Nørgaard Olesen Kathrine Junge Pickering Martin Høj Andersen Mikkel Mandrup Indholdsfortegnelse

Læs mere

5. CASEN...43 5.1. CARLSBERGS HISTORIE OG INDUSTRIELLE KULTURARV...44 5.2. VISIONEN...45

5. CASEN...43 5.1. CARLSBERGS HISTORIE OG INDUSTRIELLE KULTURARV...44 5.2. VISIONEN...45 1. INDLEDNING... 3 1.1. PROBLEMFELT... 3 1.2. PROBLEMFORMULERING... 6 1.3. UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING... 6 1.4. ARBEJDSSPØRGSMÅL... 7 1.5. AFGRÆNSNING... 7 1.5.1. ØKONOMI...8 1.5.2. BORGERINDDRAGELSE...8

Læs mere

INDLEDNING PROBLEMFORMULERING LÆSEVEJLEDNING HERMENEUTIK GADAMER ONTOLOGISK HERMENEUTIK FORSTÅELSE VIRKNINGSHISTORIE FORNUFT OG TRADITION

INDLEDNING PROBLEMFORMULERING LÆSEVEJLEDNING HERMENEUTIK GADAMER ONTOLOGISK HERMENEUTIK FORSTÅELSE VIRKNINGSHISTORIE FORNUFT OG TRADITION Indholdsfortegnelse INDLEDNING PROBLEMFORMULERING LÆSEVEJLEDNING HERMENEUTIK GADAMER ONTOLOGISK HERMENEUTIK FORSTÅELSE VIRKNINGSHISTORIE FORNUFT OG TRADITION HABERMAS KRITISK HERMENEUTIK KOMMUNIKATIV RATIONALITET

Læs mere

TAVS VIDEN Oversigtsanalyse med udgangspunkt i Michael Polanyi s The Tacit Dimension og 48 udvalgte artikler

TAVS VIDEN Oversigtsanalyse med udgangspunkt i Michael Polanyi s The Tacit Dimension og 48 udvalgte artikler KANDIDATAFHANDLING VED INSTITUT FOR ORGANISATION OG LEDELSE FORFATTER: SINE JUUL-OLSEN STUD. NR.: 25 38 19 VEJLEDER: THORKILD B. JØRGENSEN TAVS VIDEN Oversigtsanalyse med udgangspunkt i Michael Polanyi

Læs mere

Lidt om bogen og noget grundlæggende om metode og vidensproduktion

Lidt om bogen og noget grundlæggende om metode og vidensproduktion Lidt om bogen og noget grundlæggende om metode og vidensproduktion 1 Formålet med dette kapitel er: i hovedtræk at fortælle dig, hvad denne bog handler om at fortælle dig, hvordan du kan bruge bogen i

Læs mere

Afhægig migreret arbejdkraft? Efterår, 2010. Indholdsfortegnelse

Afhægig migreret arbejdkraft? Efterår, 2010. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Problemfelt... 4 1.1.1 Problemformulering... 6 1.1.2 Uddybning af problemformulering... 7 1.1.3 Begrebsafklaring... 7 1.1.4 Arbejdsspørgsmål... 8 1.2 Emneafgrænsning...

Læs mere

Tillidsrepræsentanten i spændingsfeltet mellem ledelse, kollegaer og fagforening

Tillidsrepræsentanten i spændingsfeltet mellem ledelse, kollegaer og fagforening Tillidsrepræsentanten i spændingsfeltet mellem ledelse, kollegaer og fagforening - En undersøgelse af hvorfor socialpædagogernes tillidsrepræsentanter forlader tillidshvervet Projektgruppe: Mikkel Feldstedt

Læs mere

Working Paper. INSTITUT FOR ORGANISATION Copenhagen Business School Kilevej 14 A, 4. sal 2000 Frederiksberg Tlf: 38 15 28 15 Fax: 38 15 28 28

Working Paper. INSTITUT FOR ORGANISATION Copenhagen Business School Kilevej 14 A, 4. sal 2000 Frederiksberg Tlf: 38 15 28 15 Fax: 38 15 28 28 Working Paper No. 2009.01 Morten Knudsen En guide til litteratur om metode, analysestrategi og videnskabsteori INSTITUT FOR ORGANISATION Copenhagen Business School Kilevej 14 A, 4. sal 2000 Frederiksberg

Læs mere

Svend Aage Andersen Kritisk realisme som perspektiv i socialt arbejde en introduktion og forskningsoversigt

Svend Aage Andersen Kritisk realisme som perspektiv i socialt arbejde en introduktion og forskningsoversigt Kritisk realisme som perspektiv i socialt arbejde - en introduktion og forskningsoversigt arbejdsnotat Svend Aage Andersen lektor, mag. art., lic. phil. 2007 Svend Aage Andersen Kritisk realisme som perspektiv

Læs mere

Roskilde Festivalen i oplevelsesøkonomien

Roskilde Festivalen i oplevelsesøkonomien Roskilde Festivalen i oplevelsesøkonomien - er festivalen klar til den konkurrence og de krav oplevelsesøkonomien medfører? Modul 1 og 2 juni 2007 RUC - Virksomhedsstudier Jonas Ais Andersen, Rasmus Forstberg

Læs mere

Michael Hviid Jacobsen (red.) UPASSENDE SOCIOLOGI

Michael Hviid Jacobsen (red.) UPASSENDE SOCIOLOGI Michael Hviid Jacobsen (red.) UPASSENDE SOCIOLOGI - Sociologiske studier af social samhandling og hverdagens håndteringsstrategier på sensitive steder Aalborg Universitetsforlag 2004 UPASSENDE SOCIOLOGI

Læs mere

TEORI OG ANALYSE...46

TEORI OG ANALYSE...46 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMFELT OG -STILLING...2 Problemformulering...6 Afgrænsning...6 Arbejdsspørgsmål...8 VIDENSKABSTEORETISKE OVERVEJELSER...10 PROJEKTETS VIDENSKABELIGE KONTEKST...15

Læs mere

Den fjerde sektor. Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004. Vejleder: Marianne Antonsen. Udarbejdet af: Karen Elisabeth Høeg & Lizette Westh Jensen

Den fjerde sektor. Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004. Vejleder: Marianne Antonsen. Udarbejdet af: Karen Elisabeth Høeg & Lizette Westh Jensen Den fjerde sektor - et projekt om vidensskabelse samt hvordan virksomheder nytænker økonomi og idealisme Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004 Vejleder: Marianne Antonsen Udarbejdet af: Karen Elisabeth

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåa sdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfg

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåa sdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfg qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåa sdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfg Restgruppen hjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjkl -vejledning som løsning?

Læs mere

Folkeskolen i konkurrencestaten. En undersøgelse af konkurrencestatens indflydelse på nutidens folkeskoleelever

Folkeskolen i konkurrencestaten. En undersøgelse af konkurrencestatens indflydelse på nutidens folkeskoleelever Folkeskolen i konkurrencestaten En undersøgelse af konkurrencestatens indflydelse på nutidens folkeskoleelever 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 6 Problemfelt... 6 Et fagligt løft... 7 Kritik af udviklingen...

Læs mere

Mads Lindholm Jesper Vandtved Jensen. Ledelse nu. Frivillig ledelse i videnssamfundet. www.ledelse.nu

Mads Lindholm Jesper Vandtved Jensen. Ledelse nu. Frivillig ledelse i videnssamfundet. www.ledelse.nu Mads Lindholm Jesper Vandtved Jensen Ledelse nu Frivillig ledelse i videnssamfundet www.ledelse.nu Mads Lindholm Jesper Vandtved Jensen Ledelse nu - Frivillig ledelse i videnssamfundet www.ledelse.nu Lindholm,

Læs mere

Eksklusion fra den akademiske elite

Eksklusion fra den akademiske elite Eksklusion fra den akademiske elite Eksklusion fra den akademiske elite Semesterprojekt 1. Semester, december 2010 Det samfundsvidenskabelige basisstudium Gruppe 16 hus 19.1 Taus A. T. Jørgensen, Tobias

Læs mere

Offentlig ledelse i sygehusvæsnet

Offentlig ledelse i sygehusvæsnet Offentlig ledelse i sygehusvæsnet - et casestudie i offentlige mellemlederes psykiske arbejdsmiljø Udarbejdet af Marie Schou Maria Bryrup Schröter Johanna Maria Sjögren ved vejleder Esben Holm Nielsen

Læs mere

Sluseholmen et godt byrum?

Sluseholmen et godt byrum? Sluseholmen et godt byrum? En analyse af grænserne for byplanlægning Anne Sofie Fanøe Andersen, Louise Steiner Bruun, Lea Holstein Knudsen, Maria Flintholm Jørgensen og Signe Helledi Steensen, gruppe 4

Læs mere

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme 1 Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil

Læs mere

Indholdsfortegnelse Problemfelt...2 Problemformulering...3 Arbejdsspørgsmål...3 Videnskabsteori...4 Kritisk realisme... 4 Positivisme...

Indholdsfortegnelse Problemfelt...2 Problemformulering...3 Arbejdsspørgsmål...3 Videnskabsteori...4 Kritisk realisme... 4 Positivisme... Indholdsfortegnelse Problemfelt...2 Problemformulering...3 Arbejdsspørgsmål...3 Videnskabsteori...4 Kritisk realisme...4 De tre domæner...5 Ontologi...6 Retroduktion...7 Epistemologi...8 Refleksion over

Læs mere

Roskilde Universitet

Roskilde Universitet Lediges trivsel Udarbejdet af: Ida Moll Staunsager Julie Jochims Engelbrechtsen Anna Christina Ruben Dalgaard Roskilde Universitet 4. semester 2015 1 Forside til projektrapport 4. semester År: 2015 Semester:

Læs mere

Ungeprojekt 2011. Forår

Ungeprojekt 2011. Forår Forår 14 Ungeprojekt 2011 - En undersøgelse af samarbejdet mellem Ungeprojekt 2011 og de praktiserende læger i Holbæk Kommune. Projektnavn: Ungeprojekt 2011 Vejleder: Margit Neisig Gruppemedlemmer: Sarah

Læs mere

1.0 Problemformulering

1.0 Problemformulering 1.0 Problemformulering 1.1 Indledning Danske studerende. De bor i Danmark, de kommer fra middelklasse hjem, de modtager Statens Uddannelsesstøtte, og har et fritidsjob. På trods af gode livsvilkår, vælger

Læs mere

Coaching som læreproces. transformativ læring i en projektgruppe på RUC

Coaching som læreproces. transformativ læring i en projektgruppe på RUC Coaching som læreproces transformativ læring i en projektgruppe på RUC Ninni Azalie Jensen & Sandra Narud K1 Kommunikation Vejleder: Jørgen Lerche Nielsen Maj 2013 Resumé Som et led i vores deltagelse

Læs mere

Straf og Resocialisering

Straf og Resocialisering Straf og Resocialisering Ungdomskriminalitet Roskilde Universitet 3. semester, efterår 2008 Samfundsvidenskabelige basisstudie Hus 20.2, Gruppe 18: Hormoz Parkari Martin Stub-Holm el-toukhy Tim Strange

Læs mere

PARFORHOLD OG MEDIER

PARFORHOLD OG MEDIER PARFORHOLD OG MEDIER I EN REFLEKSIV MODERNITET EN UNDERSØGELSE AF MÆNDS REFLEKSIONER OVER SAMLIV OG MEDIER AF KRESTEN KAY, BJØRN RIBERS OG KÅRE WENZEL SPECIALE VED ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER FEBRUAR 2007

Læs mere