LIV, FORTÆLLING, TEKST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LIV, FORTÆLLING, TEKST"

Transkript

1 Michael Hviid Jacobsen, Søren Kristiansen & Annick Prieur (red.) LIV, FORTÆLLING, TEKST - Strejftog i kvalitativ sociologi Aalborg Universitetsforlag 2002

2 Liv, fortælling, tekst. Strejftog i kvalitativ sociologi i. udgave 2. oplag forfatterne og Aalborg Universitetsforlag Udgivet af Aalborg Universitetsforlag Trykkeri: J. Tengstedt offset & digitaltryk, Aalborg ISBN Distribution: Aalborg Universitetsforlag Langagervej Aalborg 0 Bogen er udgivet med trykkegaranti fra Institut for Sociale Forhold og Organisation, Institut for Historie, Internationale Studier og Samfundsforhold, Institut for Kommunikation og Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning, Aalborg Universitet Annick Prieur har modtaget støtte fra Den faglitterære Fond til sit arbejde med denne bog.

3 INDHOLD 7 Forord 9 Introduktion til kvalitative sociologiske strejftog Michael HviidJacobsen, Søren Kristiansen & Annick Prieur Sektion I: Tilgange og metodologier 23 Kapitel 1 Chicagoskolen - farvel til 'bibliotekssociologien' Anja Jørgensen 51 Kapitel 2 At sætte tavsheder i tale - fortolkning og forståelse i det kvalitative forskningsinterview Inger Glavind Bo 77 Kapitel 3 Quo Vadis, Grounded Theory? - en sociologisk tilstandsrapport over grounded theory og et forsøg på videreudvikling Michael Hviid Jacobsen 109 Kapitel 4 Objektivering og refleksivitet - om Pierre Bourdieus perspektiv på design og interview Annick Prieur Sektion II: Teknikker og metoder 135 Kapitel 5 At sætte sig i en andens sted: En diskussion af nærhed, afstand og feltarbejde Annick Prieur 157 Kapitel 6 Når livsfortællinger bliver en sociologisk metode

4 - en introduktion til det biografisk narrative interview Rasmus Antoft & Trine Lund Thomsen 183 Kapitel 7 'Hellig krig om bare røve' - en introduktion til billedanalyse Camilla Elg 209 Kapitel 8 Kombination af kvalitative og kvantitative metoder i teori og praksis - eksemplificeret med dansk arbejdsmarkedsforskning siden 1970'erne Peter Nielsen Sektion III: Tværgående temaer med mere 235 Kapitel 9 Sensitiv sociologi: Undersøgelser af udsatte og udstødte mennesker Michael Hviid Jacobsen, Anja Jørgensen & Stine Svendsen-Tune 261 Kapitel 10 Social science fiction: 'Opfindelse' overfor 'opdagelse' og 'retfærdiggørelse' Michael Hviid Jacobsen 293 Kapitel 11 Undskyld, men hvor er feltet? -feltarbejde og deltagende observation i virtuelle omgivelser Lars Holmgaard Christensen 315 Kapitel 12 Det kvalitative kontinuum - om data og teoriudvikling i kvalitativ sociologi Søren Kristiansen 341 Forfatteroplysninger 345 Navneindeks I

5 FORORD Denne bog består af en samling bidrag, der alle beskæftiger sig med kvalitativ forskning inden for sociologi og tilgrænsende discipliner. Kvalitative studier spiller og har spillet en betydningsfuld rolle for sociologers bestræbelser på at gøre samtidens sociale liv forståelig for mennesker. Mange sociologiske klassikere baserer sig således helt eller delvist på kvalitative studier. Den kvalitative forskning har dog aldrig stået uimodsagt, og der er naturligvis grænser for, hvad den kan anvendes til. Ikke desto mindre er der i dag blandt forskere og studerende en udpræget interesse for kvalitativ forskning, og vi kan, ud fra vores erfaring som undervisere og vejledere, registrere et stigende behov for at diskutere og udvikle kvalitative metoder. Denne bog sigter dog ikke mod at udvikle kvalitative metoder og teknikker, men snarere mod at introducere nogle af den kvalitative forsknings centrale metoder, teknikker, spørgsmål og problemstillinger. Bogen henvender sig således til studerende på en bred vifte af samfundsvidenskabelige uddannelser men kan forhåbentlig også finde læsere uden for denne kreds. En tak skal lyde til følgende institutter - Institut for Sociale Forhold og Organisation, Institut for Historie, Internationale Studier og Samfundsforhold, Institut for Kommunikation samt Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning, alle ved Aalborg Universitet - for at have støttet udgivelsen økonomisk med trykkegarantier. Desuden ønsker Annick Prieur også at takke Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversætterforening for støtte fra Den faglitterære Fond til dette bogprojekt om kvalitative metoder. Tak skal der også lyde til Special-Trykkeriet i Viborg for arbejdet med bogens layout, og slutteligt en tak til Inger Wolf, Textension, for at have assisteret med sproglig bearbejdning af nogle af bidragene samt almindelig korrekturlæsning. Aalborg Universitet, sommer 2002 Michael Hviid Jacobsen Søren Kristiansen Annick Prieur

6

7 INTRODUKTION til kvalitative sociologiske strejftog Indledning: Liv, fortællinger, tekster Det sociologiske genstandsfelt er socialt liv. Sociologiens data kan være observationer af dette sociale liv, men det kan også være sporene efter socialt liv (i en kriminalstatistik, i forbrugsmønstre, i det arkitektoniske rum osv.) eller fortællinger og tekster om socialt liv. Men produktionen af handlingsspor, af fortællinger, billeder og tekster er også former for socialt liv. Sociologernes analyser lægger et nyt lag derpå ved både at producere en tekst, ved at skrive en fortælling om samfundet og det sociale liv (ved for eksempel at skrive sig ind i en fortælling om social arv, om senmodernitetens konsekvenser eller hvad det nu kan være), og ved at produktionen af disse analyserende tekster også selv er sociale handlinger. I denne bog lægges der endda endnu et lag derpå i form af refleksion over disse processer, over sociologiens omformning af perciperet liv til fortællinger og tekster eller af fortællinger og tekster til andre fortællinger og tekster. Bogens baggrundshistorie og profil Denne bog udspringer af et samarbejde på Aalborg Universitet, der blev påbegyndt for et par år tilbage, da en lille gruppe forskere med tilknytning til sociologiuddannelsen gik sammen om at redigere en problemorienteret teorihistorie for sociologien (Jacobsen; Carleheden & Kristiansen 2001). Adskillige af bidragyderne indvilgede efterfølgende i at bidrage til denne metodeantologi. Antologien her indeholder bidrag forfattet af både erfarne og yngre forskere, af folk med benene solidt plantet i den sociologiske muld og af folk fra beslægtede discipliner. Samtidig er bogen i visse af bidragene også et udtryk for samarbejde mellem forskere, der tidligere ikke har skrevet sammen. Dette har givet spændende vinkler og foranlediget nogle kreative og lærerige processer.

8 Til forskel fra den første førnævnte teoriantologi, så er denne som nævnt en metodebog. Der foreligger på dansk efterhånden en hel del teorihistorier og teorigennemgange, men som det er bemærket af kritiske røster (cf. Bertilsson 2002:117), har der på metodeområdet i dansk sociologi ikke været den store udgivelsesaktivitet, selvom der sidste år udkom en ny bog, der som den forhåndenværende, netop omhandlede kvalitativ metode fra forskellige vinkler (Pedersen & Nielsen 2001). Vi forsøger med denne antologi at råde bod på denne mangel uden dog på nogen måde at tilstræbe en fyldestgørende eller uudtømmelig gennemgang af alle mulige tilgange, teknikker eller temaer inden for sociologien. Som undertitlen angiver, er der netop tale om 'strejftog' ind i det kvalitative sociologiske univers. Dette er således samtidig en bog om kvalitativ metode for sociologien, hvilket både begrænser dens fokus på valget af metoder såvel som på de discipliner, den i første omgang er rettet mod. Samtidig har vi bevidst forsøgt at fokusere på nogle af de områder, der har været overset i dele af den gænge litteratur, ligesom vi har ønsket at inddrage nogle af de tematikker, der i de senere år er blevet aktualiseret af videnskabsinterne og videnskabseksterne udviklinger. Vi har igennem såvel undervisning som vejledning observeret en stor interesse blandt de studerende for at arbejde med netop de kvalitative aspekter af sociologien. Den nærkontakt med den sociale virkelighed, som kvalitative tilgange ofte tilbyder, appellerer tilsyneladende til deres nysgerrighed og kreativitet og medfører et engagement, som arbejdet med kvantitative metoder ikke på samme måde har affødt. Dette er måske en tidstypisk tendens. Kvalitet kontra kvantitet Selve demarkationen mellem kvalitative metoder og kvantitative metoder er problematisk, eller er blevet gjort problematisk igennem tiden. Der er på grund af positivismens udprægede dominans i store dele af det 20. århundrede blevet skabt et hierarki i sociologien, hvor de tilgange, der i vid udstrækning forsøgte at efterligne naturvidenskabens metoder og kriterier, er blevet anset som værende mere videnskabelige og eksakte end de tilgange, der forsøgte at undersøge verden på en anden og knap så scientistisk måde. Derfor fik de kvantitative metoder i en længere periode en vis forrang, mens udøverne af mere 'bløde' og kvalitative tilgange udviklede et mindreværdskompleks (cf. Borman et al. 1986; Krenz & Sax 1986; Machlup 1956). Dette er paradoksalt, når man tænker på, at store dele af den tidlige sociologi netop blev udviklet af eksponenter for den kvalitative sociologi. Men ikke desto mindre var der udtalt skepsis i forhold til de metoder, som den kvalitative sociologi benyttede og de områder, som den valgte at undersøge. Begge dele - både metoder og områder - adskilte sig fra den videnskabsforståelse, som positivismen stod for (cf. Jacobsen 1999).

9 Den dualistiske tænkning mellem det kvalitative og det kvantitative er derfor ingenlunde ny og har domineret store dele af den sociologiske tænkning op igennem de seneste godt og vel hundrede år. Oppositionen mellem kvantitative og kvalitative tilgange har bevirket, at førstnævnte af mange blev betragtet som 'sand' videnskab, mens sidstnævnte blev anset som en impressionistisk, sporadisk og ikke-generaliserbar foreteelse. Meget af den hverdagslivssociologi, der blev udviklet i 1960'erne og 1970'erne, var derfor netop et opgør med denne opfattelse. Man forsøgte at tilskrive den kvalitative sociologi sin egen unikke og særegne status. Vi er naturligvis af den opfattelse, at kvalitativ sociologi er berettiget til en videnskabelig status, der ingenlunde er underlagt den kvantitative sociologis kriterier. De to tilgange til studiet af den sociale verden er for os at se komplementære og ikke gensidigt udelukkende (cf. også Bryman 1988; Riis 2001). Den kvalitative sociologi bør derfor ikke forsøge at efterabe den kvantitative sociologi. Den har sine helt unikke muligheder og potentialer, der ikke lader sig indfange ved hjælp af den kvantitative videnskabs kvalitetskriterier (Sandelowski 1986). En betragtning, som deles af den amerikanske sociologiprofessor Randall Collins, der konstaterede følgende om kvalitativ sociologis paradoksale situation: "Meget af det bedste arbejde i sociologien er blevet udført ved brug af kvalitative metoder uden statistiske tests. Dette gør sig gældende for forskningsområder strækkende sig fra organisationer og undersøgelser af lokale fællesskaber til mikrostudier af ansigt-til-ansigt samhandling og makrostudier af verdenssystemet" (Collins 1984:340). Vi er enige i denne vurdering. Det er væsentligt for os at påpege, at vi ikke ønsker at diskvalificere hverken den kvalitative eller den kvantitative vinkel. Må enhver forsker bruge de metodologiske tilgange eller metodiske teknikker, der bedst muligt fremmer forståelsen og analysen af netop det problem eller det område, som vedkommende beskæftiger sig med. Den polske sociolog Zygmunt Bauman skrev engang følgende, som i denne diskussion ganske godt opsummerer vores standpunkt angående anvendeligheden af henholdsvis kvalitative eller kvantitative metoder: "Hvad angår forskningsmetoder, kan deres fortrin og mangler rimeligvis vurderes udelukkende i lyset af omfanget og kompetencen af den information, som de fører til. Valget af kognitive metoder er altid, eller burde altid være, sekundært i forhold til valget af de problemer, man finder vigtige nok at undersøge" (Bauman 1967:406). Vi har derfor ikke en 'religiøs' men snarere en pragmatisk indstilling til, hvilken tilgang man bør benytte sig af i sine studier. Martyn Hammersley (1992) har opstillet nedenstående figur, hvor man kan se nogle af de mest centrale og generelle skillelinier i sociologien mellem det kvalitative og det kvantitative paradigme.

10 Betydningen af den kvalitative-kvantitative skillelinie: 1) Kvalitativ versus kvantitativ data 2) Naturlige versus kunstige miljøer 3) Fokus på mening snarere end på adfærd 4) Tilnærmelse til eller afvisning af naturvidenskaberne som model 5) Induktiv versus deduktiv tilgang Kilde: Martyn Hammersley (1992). På mange måder viser denne figur en karikatur på det kvalitative over for det kvantitative, men samtidig fremhæver den også nogle essentielle forskelle, som man ikke blot kan ignorere. Denne bog afliver dog nogle af de myter, som ovenstående figur giver næring til. For eksempel vil nogle af bidragene i bogen vise, at ikke al kvalitativ forskning som udgangspunkt er induktiv og ej heller, at kvalitativ sociologi per automatik afviser realismen som fundament. Man kan således foretage grænsedragninger eksternt mellem kvalitativ og kvantitativ sociologi, men man kan, som vi skal forsøge nedenfor, også identificere variationer og forskelle blandt de forskellige kvalitative tilgange. Kvalitative metoder mellem forening og variation Det er meningsløst at tale om kvalitativ sociologi eller kvalitativ forskning som én samlet størrelse. Betegnelsen kvalitativ forskning dækker over forskellige paradigmer og en variation af strategier, dataindsamlings- og analysemetoder, hvilket selvsagt betyder, at der heller ikke, på trods af adskillige forsøg, meningsfuldt kan gives en generel kritik af den kvalitative forskning (Madill et all. 2000). Kritikken må nødvendigvis forholde sig til specifikke dele af den kvalitative forskning. Hertil kommer, at den kvalitative forskning langt fra er en statisk og kohærent størrelse med en fælles tilgang til metodologi, ontologi, epistemologi, validitet, objektivitet etc. Den kvalitative forskning har i såvel form som indhold udviklet sig siden den blev introduceret. De to kvalitativt arbejdende sociologer, Norman K. Denzin og Yvonna Lincoln, peger således på, at den kvalitative forskning, i det mindste i Nordamerika, gennemkrydser syv forskellige historiske perioder {moments). De opererer med 'den traditionelle periode' ( ), 'den modernistiske periode' eller 'guldalderperioden' ( ), 'perioden med udflydende genrer' ( ), 'repræsentationskrisen' ( ), 'den postmoderne periode' med eksperimenterende og nye

11 former for etnografisk forskning ( ), 'de posteksperimentelle undersøgelsers periode' ( ) og 'fremtiden' (2000-), der blandt andet vil komme til at interessere sig for moralske diskurser og sigter herunder mod at gøre samfundsvidenskaberne og humaniora til fora for kritiske samtaler vedrørende spørgsmål om køn, race, klasse, demokrati, nationalstater, globalisering, frihed og fællesskab (Denzin & Lincoln 2000:2-3). Hvad Denzin og Lincoln altså gør opmærksom på er, at kvalitativ forskning løbende har forandret og udviklet sig og dette i dialog med udviklingen inden for de subdiscipliner, som den kvalitative forskning trækker på og består af. Men selvom den kvalitative forskning således ikke kan siges at have en klar og entydig profil og derfor ikke kan kritiseres generelt, er det ikke umuligt med en definition. Denne bør dog selvsagt være karakteriseret ved en udpræget rummelighed og bredde, og en sådan finder man hos Denzin og Lincoln. Ifølge dem er kvalitativ forskning en situeret aktivitet, som placerer observatøren i verden. Den består af et sæt af fortolkende og materielle praktikker, der gør verden synlig. Disse praktikker transformerer verden. De gør verden til en serie af repræsentationer, som blandt andet tæller feltnotater, interviews, samtaler, fotografier, optagelser og memos. På dette niveau involverer kvalitativ forskning en fortolkende, naturalistisk tilgang til verden. Det betyder, at kvalitative forskere studerer ting i deres naturlige omgivelser og forsøger at forstå eller fortolke fænomener ud fra den betydning, mennesker giver dem (Denzin & Lincoln 2000:3). Der gives således en samlet og samlende definition på kvalitativ forskning, men som vi var inde på ovenfor, skal det understreges, at der under en sådan definition gemmer sig forskellige paradigmer, strategier og metoder. I nedenstående tabel, der er en reduceret udgave af Denzin og Lincolns (2000:20) fasemodel over den kvalitative forskningsproces, har vi oplistet en del af de elementer, der udgør denne kvalitative mangfoldighed: Figur: Den kvalitative mangfoldighed Paradigmer positivisme og postpositivisme fænomenologi, konstruktivisme, hermeneutik kritisk teori (marxisme) feministisk strukturalisme

12 Forskningsstrategier case studier etnografi etnometodologi konversationsanalyse grounded theory/grundfæstet teori biografisk forskning historisk metode aktionsforskning Dataindsamlings- og analysemetoder interviewing observation dokumentarisk metode visuelle metoder datahåndteringsmetoder tekstanalyse fokusgrupper Hvis vi starter 'foroven' med paradigmerne, kan man sige, at der inden for den kvalitative forskning i hvert fald kan iagttages følgende paradigmer, eller hvad Evelyn Jacob (1988) kalder for 'traditioner': et positivistisk (eller postpositivistisk), et fænomenologisk, et hermeneutisk, et konstruktivistisk, et kritisk teoretisk og et feministisk strukturalistisk paradigme. Hvert af disse paradigmer rummer forskellige ontologiske og epistemologiske antagelser, og de har deres egne kvalitetskriterier. De er kort sagt de sæt af grundlæggende ideer om virkelighedens beskaffenhed og mulighederne for at erkende den, som mere eller mindre bevidst styrer forskerens praksis. Under det, der kan kaldes for forskningsstrategier, spænder den kvalitative forskning fra forskellige former for case studier, etnografiske undersøgelser med deltagende observation og interview, biografiske undersøgelser, grounded theory, aktionsforskning og etnometodologi. Nederst har vi metoder, der drejer sig om indsamling og bearbejdning af kvalitative data. Her spænder feltet fra interview, observation, visuelle metoder og fokusgrupper til forskellige former for datahåndtering og -analyse. Be-

13 tegnelsen 'kvalitativ sociologi' rummer således både overordnede metodologiske paradigmer, traditioner og tilgange og specifikke metodiske redskaber og teknikker, som har ført os til at opdele denne antologi i sektioner, der tager højde for den mangfoldighed, som kvalitativ sociologi repræsenterer. Bogens struktur og indhold Overordnet set er antologien opdelt i tre generelle sektioner - tilgange, teknikker og temaer - der på hver deres egen facon forholder sig til kvalitativ sociologi. Den første sektion omhandler generelle tilgange til kvalitativ sociologi. Med 'tilgange' menes også metodologier, der som udgangspunkt danner rygraden i enhver sociologisk undersøgelse. De tilgange, som beskrives i denne antologi, er som udgangspunkt stort set alle kun sporadisk behandlede i diverse danske metodebøger. Samtidig er det tilgange, man ofte ser de studerende henvise til uden altid at have en dybere forståelse for eller kunne reflektere over, hvorvidt denne tilgang er brugbar i den sammenhæng, de forsøger at bruge den. Vi håber med denne del af antologien at kunne afhjælpe denne situation. I den anden sektion drejer det sig om 'teknikker', og her er der mere tale om at forklare, hvordan man kan drage nytte af de forskellige typer af dataindsamlingsmetoder, der er tilgængelige i sociologien, og hvilke analysemuligheder, de hver for sig ligger op til. Her er det altså mere et spørgsmål om at præsentere den pågældende teknik som metodisk redskab eller instrument for konkrete undersøgelser, hvor man som læser får forklaret, hvordan man gør tingene, hvorfor, og hvilke konsekvenser ens valg medfører etc. Som sådan kan tilgange og teknikker kun i analytisk forstand adskilles, da de som regel hænger uløseligt sammen, og de diverse tilgange som regel indebærer og medfører brugen af bestemte typer af teknikker. Denne sektion er måske mere lærebogsagtig end de to øvrige sektioner, da det her er meningen, at læseren skal få indsigt i den pågældende metodes anvendelse, udbredelse, historie, potentialer og problemer. I den tredje sektion behandler kapitlerne alle et særligt tema i relation til kvalitativ sociologi, for eksempel etikkens relation til det at bedrive kvalitativ sociologi eller relationen mellem kvalitativ sociologi og Internet som undersøgelsesfelt. Der er her tale om temaer, der ikke kan tilskrives en enkelt tilgang eller teknik, men som går på tværs af de første to sektioner. Lad os gå lidt mere specifikt ind i en kort gengivelse af indholdet af hvert kapitel. Kapitel 1 er skrevet af Anja Jørgensen og tager sit afsæt i den kvalitative sociologis amerikanske vugge i Chicago. I kapitlet vises det, hvordan Chicagotraditionen rummer flere forskellige metodiske tilgange, der siden hen er blevet udbredte til større dele af sociologien, og hvordan nogle af de sociologer, der

Indhold Forord Forfattere Tre spor i didaktisk forskning Hermeneutisk forskning Naturvidenskabelig forskning Kritisk teori

Indhold Forord Forfattere Tre spor i didaktisk forskning Hermeneutisk forskning Naturvidenskabelig forskning Kritisk teori Indhold... 5 Forord... 11 Forfattere... 13 1. DEL Kapitel 1. Anvendelse af video i pædagogisk forskning... 15 Indledning... 15 Pædagogisk forskning... 19 Forskningsinteresser og forskningsstrategier Tre

Læs mere

Kvalitet i kvalitativ samfundsvidenskab -- en historie om filosofisk hermeneutik og kvalitative metoder i samfundsvidenskaberne

Kvalitet i kvalitativ samfundsvidenskab -- en historie om filosofisk hermeneutik og kvalitative metoder i samfundsvidenskaberne Kvalitet i kvalitativ samfundsvidenskab -- en historie om filosofisk hermeneutik og kvalitative metoder i samfundsvidenskaberne 2003 Forfatteren og Aalborg Universitetsforlag Udgiver: Center for industriel

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

knytter sig til metoden. Endvidere vil der være en diskussion af metodens begrænsninger, ligesom der vil blive fremlagt en række konkrete metodiske

knytter sig til metoden. Endvidere vil der være en diskussion af metodens begrænsninger, ligesom der vil blive fremlagt en række konkrete metodiske Indledning I ethvert forskningsprojekt står man som forsker over for valget af metode. Ved at vælge en bestemt metode, vælger man samtidig et bestemt blik på det empiriske genstandsfelt, og det blik bliver

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

- 5 forskningstilgange

- 5 forskningstilgange Design af kvalitative undersøgelser - 5 forskningstilgange - Lektion 16, Forskningsprojekt og akademisk formidling 27/10-2011, v. Nis Johannsen Hvor er vi nu? I dag: anden lektion i 3/4-blokken (Introduktion

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 11 KAPITEL 1 AT TÆNKE SOCIALPSYKOLOGISK... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 11 KAPITEL 1 AT TÆNKE SOCIALPSYKOLOGISK... 13 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 11 KAPITEL 1 AT TÆNKE SOCIALPSYKOLOGISK... 13 KAPITEL 2 HANDLINGER OG MENINGSSKABELSE I HVERDAGSLIVET... 28 Fortolkning og meningsskabelse i hverdagslivet... 29 Det sociale

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

I HVAD ER SAMFUNDSVIDENSKABELIGE METODER?

I HVAD ER SAMFUNDSVIDENSKABELIGE METODER? Indhold Forord............................................. 7 Kapitel I HVAD ER SAMFUNDSVIDENSKABELIGE METODER?.......... 11 Kapitel II HVORDAN KAN MAN TILRETTELÆGGE UNDERSØGELSEN?..... 25 Kapitel III

Læs mere

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Tom Jørgensen, Henriette Romme Thomsen, Emer O Sullivan, Karín Lesnik-Oberstein, Lars Bøgeholt Pedersen, Anette Øster Steffensen og Nina Christensen Nedslag i børnelitteraturforskningen

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Grundlæggende teori Side 1 af 11 Teoretisk grundlag for metode og dokumentation: )...3 Indsamling af data:...4 Forskellige måder at angribe undersøgelsen på:...6

Læs mere

Meningsfulde spejlinger

Meningsfulde spejlinger Meningsfulde spejlinger filosof og antropolog universitet og erhvervsliv revision og datalogi Etnografi, antropologi og filosofi etnografi: deltagerobservation, interview og observation en metode er altid

Læs mere

V I D E N T E O R I R Ø N N

V I D E N T E O R I R Ø N N A L M E N V I D E N S K A B S T E O R I F O R P R O F E S S I O N S U D D A N N E L S E R N E I A G T T A G E L S E V I D E N T E O R I R E F L E K S I O N C A R S T E N R Ø N N A l m e n v i d e n s k

Læs mere

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Hermeneutik og kritisk teori Gruppe 2 P10 Maria Duclos Lindstrøm 55907 Amalie Hempel Sparsø 55895 Camilla Sparre Sejersen 55891 Jacob Nicolai Nøhr 55792 Jesper

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017 Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag Skolen for Statskundskab Fibigerstræde 3 9220 Aalborg Øst Telefon 99 40 80 46 E-mail: ler@dps.aau.dk www.skolenforstatskundskab.aau.dk Semesterbeskrivelse,

Læs mere

SAMFUNDSVIDENSKABELIG METODE

SAMFUNDSVIDENSKABELIG METODE SAMFUNDSVIDENSKABELIG METODE Kristina Bakkær Simonsen INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Hvem er jeg? Kristina Bakkær Simonsen Ph.D.-studerende på Institut for Statskundskab, afdeling for politisk sociologi Interesseret

Læs mere

Danske bidrag til økonomiens revolutioner

Danske bidrag til økonomiens revolutioner Danske bidrag til økonomiens revolutioner Finn Olesen Danske bidrag til økonomiens revolutioner Syddansk Universitetsforlag 2014 University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences vol.

Læs mere

Indhold Baggrund for undersøgelsen af naturklassen på Rødkilde Skole Overordnede metodiske betragtninger om naturklasseprojektet

Indhold Baggrund for undersøgelsen af naturklassen på Rødkilde Skole Overordnede metodiske betragtninger om naturklasseprojektet Forord... 11 ERIK MYGIND Baggrund for undersøgelsen af naturklassen på Rødkilde Skole... 14 Naturklasse -ideen formes på Rødkilde Skole... 16 Hovedspørgsmål, problemstillinger og afgrænsning... 17 Antologiens

Læs mere

Jan Holm Ingemann VIDENSKABSTEORI FOR ØKONOMI, POLITIK OG FORVALTNING

Jan Holm Ingemann VIDENSKABSTEORI FOR ØKONOMI, POLITIK OG FORVALTNING Jan Holm Ingemann VIDENSKABSTEORI FOR ØKONOMI, POLITIK OG FORVALTNING Jan Holm Ingemann Videnskabsteori for økonomi, politik og forvaltning Jan Holm Ingemann Videnskabsteori for økonomi, politik og forvaltning

Læs mere

Anvendt videnskabsteori

Anvendt videnskabsteori Anvendt Reflekteret teoribrug i videnskabelige opgaver viden skabs teori Vanessa sonne-ragans Vanessa Sonne-Ragans Anvendt videnskabsteori reflekteret teoribrug i videnskabelige opgaver Vanessa Sonne-Ragans

Læs mere

(bogudgave: ISBN , 2.udgave, 4. oplag)

(bogudgave: ISBN , 2.udgave, 4. oplag) Videnskabsteori 1. e-udgave, 2007 ISBN 978-87-62-50223-9 1979, 1999 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S, København Denne bog er beskyttet af lov om ophavsret. Kopiering til andet end personlig brug

Læs mere

Catharina Juul Kristensen og M. Azhar Hussain (red.) Metoder i samfundsvidenskaberne

Catharina Juul Kristensen og M. Azhar Hussain (red.) Metoder i samfundsvidenskaberne Catharina Juul Kristensen og M. Azhar Hussain (red.) METODER I SAMFUNDSVIDENSKABERNE Catharina Juul Kristensen og M. Azhar Hussain (red.) Metoder i samfundsvidenskaberne Catharina Juul Kristensen og M.

Læs mere

Peter Nedergaard: Holdundervisning den 1. september 2014 i Videnskabsteori og metodologi

Peter Nedergaard: Holdundervisning den 1. september 2014 i Videnskabsteori og metodologi Peter Nedergaard: Holdundervisning den 1. september 2014 i Videnskabsteori og metodologi Disposition: 1. Introduktion til faget 2. Videnskabsteori og metodologi som fag på statskundskab 3. Introduktion

Læs mere

Interview i klinisk praksis

Interview i klinisk praksis Interview i klinisk praksis Videnskabelig session onsdag d. 20/1 2016 Center for forskning i rehabilitering (CORIR), Institut for Klinisk Medicin Aarhus Universitetshospital & Aarhus Universitet Hvorfor

Læs mere

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne Ulla Søgaard Mønsterbrud - teorier, forskning og eksempler BILLESØ & BALTZER Mønsterbrud - teorier, forskning og eksempler 2004 Billesø & Baltzer, Værløse Forfatter: Ulla Søgaard Omslag: Frank Eriksen

Læs mere

Indledning. Problemformulering:

Indledning. Problemformulering: Indledning En 3 år gammel voldssag blussede for nylig op i medierne, da ofret i en kronik i Politiken langede ud efter det danske retssystem. Gerningsmanden er efter 3 års fængsel nu tilbage på gaden og

Læs mere

2. semester, bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet

2. semester, bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

2661.15 Undervisningsprogram for socialvidenskab. Efterår 2015

2661.15 Undervisningsprogram for socialvidenskab. Efterår 2015 2661.15 Undervisningsprogram for socialvidenskab Efterår 2015 Formål og læringsudbytte Formålet med dette tema er, at den studerende tilegner sig viden og forståelse om udviklingen af velfærd, velfærdssamfund

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Sprogbrug og sprogfunktioner i to kontekster

Sprogbrug og sprogfunktioner i to kontekster Lene Herholdt Sprogbrug og sprogfunktioner i to kontekster En undersøgelse af det danskfaglige potentiale i udeundervisningen i naturklassen på Rødkilde Skole Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag 2

Læs mere

Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi

Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi En undersøgelse af fysisk aktivitet og idræt brugt som forebyggelse og sundhedsfremme i to udvalgte kommuner. Undersøgelsen tager

Læs mere

Uddannelse under naturlig forandring

Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring 2. udgave Finn Wiedemann Syddansk Universitetsforlag 2017 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag 2017 Sats og tryk: Specialtrykkeriet

Læs mere

Vedlagt findes også en foreløbig disposition over projektets opbygning. Den er mest tænkt som en brainstorm, som vi lavede tidligt i forløbet.

Vedlagt findes også en foreløbig disposition over projektets opbygning. Den er mest tænkt som en brainstorm, som vi lavede tidligt i forløbet. Hej Elisa, Lotte, Tom & Annette, Hermed sendes oplægget til workshoppen. Det indeholder en indledning, der endnu ikke er færdig. Den skulle gerne fylde ca. en side mere, hvor emnet bliver mere indsnævret.

Læs mere

Kvalitative kvaler. Kvalitative metoder og danske kvalitative interviewundersøgelsers kvalitet

Kvalitative kvaler. Kvalitative metoder og danske kvalitative interviewundersøgelsers kvalitet Kvalitative kvaler Kvalitative metoder og danske kvalitative interviewundersøgelsers kvalitet This page intentionally left blank HENNING OLSEN Kvalitative kvaler Kvalitative metoder og danske kvalitative

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Htx

Læs mere

En analyse af den danske borgerlønsdebat 1977-97. 1. Oversigt over den danske borgerlønsdebat

En analyse af den danske borgerlønsdebat 1977-97. 1. Oversigt over den danske borgerlønsdebat 8.0 Christensen/Borgerløn 10/03/05 13:52 Page 209 Del II Den historiske fortælling En analyse af den danske borgerlønsdebat 1977-97 1. Oversigt over den danske borgerlønsdebat Med det udviklede borgerlønsbegreb,

Læs mere

Problemorienteret projektarbejde

Problemorienteret projektarbejde Problemorienteret projektarbejde og Problemorienteret projektarbejde En værktøjsbog 4. udgave og Problemorienteret projektarbejde En værktøjsbog 4. udgave 2015 Samfundslitteratur 2015 OMSLAG Imperiet

Læs mere

Prøve i BK7 Videnskabsteori

Prøve i BK7 Videnskabsteori Prøve i BK7 Videnskabsteori December 18 2014 Husnummer P.10 Vejleder: Anders Peter Hansen 55817 Bjarke Midtiby Jensen 55810 Benjamin Bruus Olsen 55784 Phillip Daugaard 55794 Mathias Holmstrup 55886 Jacob

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

ALEN SOM UDGANGSPUNKT

ALEN SOM UDGANGSPUNKT Akademisk Forlag Det kvalitative forskningsinterview MED SAMTALEN SOM UDGANGSPUNKT JETTE FOG Med samtalen som udgangspunkt 2 Jette Fog Med samtalen som udgangspunkt Det kvalitative forskningsinterview

Læs mere

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 Tillægget omfatter 2. semester af bacheloruddannelsen (modul 2) 2 Studienævn og fakultet Bacheloruddannelsens

Læs mere

DEL 1 INDLEDNING Forord Om afhandlingens form Første kapitel introduktion til undersøgelsen Hvor er vi?...

DEL 1 INDLEDNING Forord Om afhandlingens form Første kapitel introduktion til undersøgelsen Hvor er vi?... Indholdsfortegnelse DEL 1 INDLEDNING...13 Forord...16 Om afhandlingens form...17 Første kapitel introduktion til undersøgelsen...19 Hvor er vi?...20 Kropslig læring som fænomen...23 Med børnene i centrum

Læs mere

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte Forord Pædagogik for sundhedsprofessionelle er i 2. udgaven gennemskrevet og suppleret med nye undersøgelser og ny viden til at belyse centrale pædagogiske begreber, der kan anvendes i forbindelse med

Læs mere

Ansats Tak til Afhandlingens design KAP. 1: INDLEDNING Problemformulering... 20

Ansats Tak til Afhandlingens design KAP. 1: INDLEDNING Problemformulering... 20 Indhold Ansats... 9 Tak til... 10 Afhandlingens design... 11 KAP. 1: INDLEDNING... 12 Problemformulering... 20 Nøglebegreber... 21 Livsduelighed:... 21 Livskompetencer (life-skills):... 21 Medborgerskab:...

Læs mere

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi Vidensamarbejde - Når universitet og konsulenthus laver ting sammen 1 Mødet Det var ved et tilfælde da jeg vinteren 2014 åbnede

Læs mere

14 U l r i c h B e c k

14 U l r i c h B e c k En eftermiddag, da Ulrich Beck som ung førsteårs jurastuderende gik rundt i den sydtyske universitetsby Freiburg og tænkte over virkelighedens beskaffenhed, slog det ham pludselig, at det egentlig ikke

Læs mere

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Generelle etiske retningslinjer Studerende på sociologiuddannelsen er underkastet de retningslinjer, der gælder for god forskningsetik inden for samfundsvidenskaberne. Et sæt af generelle

Læs mere

Forløbskoordinator under konstruktion

Forløbskoordinator under konstruktion Sofie Gorm Hansen & Thea Suldrup Jørgensen Forløbskoordinator under konstruktion et studie af, hvordan koordination udfoldes i praksis Sammenfatning af speciale En sammenfatning af specialet Forløbskoordinator

Læs mere

Thomas Harboe Metode og

Thomas Harboe Metode og Thomas Harboe Metode og projektskrivning - en introduktion 2. udgave Thomas Harboe Metode og projektskrivning en introduktion 2. udgave, 2. oplag 2014 Samfundslitteratur 2010 Omslag: Imperiet Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

11.12 Specialpædagogik

11.12 Specialpædagogik 11.12 Specialpædagogik Fagets identitet Linjefaget specialpædagogik sætter den studerende i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning af børn og unge med særlige behov under

Læs mere

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev CV i uddrag 2008: Cand.mag. i retorik fra Københavns Universitet 2008-2009: Skrivekonsulent

Læs mere

Viden. hvordan den skabes og anvendes i praksis. Lars Uggerhøj Aalborg Universitet

Viden. hvordan den skabes og anvendes i praksis. Lars Uggerhøj Aalborg Universitet Viden hvordan den skabes og anvendes i praksis Lars Uggerhøj Aalborg Universitet Socialrådgiverdage 2013 Det centrale er, hvordan vi bliver bevidst om viden, hvordan vi lagrer og opsamler den samt hvordan

Læs mere

Introduktion til klinisk forskning

Introduktion til klinisk forskning UCSF Forskerkursus Modul 1 Tirsdag den 25. Oktober 2011 Introduktion til klinisk forskning Julie Midtgaard Seniorforsker, Cand.Psych., PhD UCSF, Rigshospitalet DISPOSITION Hvad er videnskab? Hvad er forskning?

Læs mere

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1 Ingeniør- og naturvidenskabelig metodelære Dette kursusmateriale er udviklet af: Jesper H. Larsen Institut for Produktion Aalborg Universitet Kursusholder: Lars Peter Jensen Formål & Mål Formål: At støtte

Læs mere

Indhold. Introduktion 7. Zygmunt Bauman 11 Tid/Rum 21. Peter L. Berger og Thomas Luckmann 77 Internalisering af virkeligheden 87

Indhold. Introduktion 7. Zygmunt Bauman 11 Tid/Rum 21. Peter L. Berger og Thomas Luckmann 77 Internalisering af virkeligheden 87 Indhold Introduktion 7 Zygmunt Bauman 11 Tid/Rum 21 Peter L. Berger og Thomas Luckmann 77 Internalisering af virkeligheden 87 Pierre Bourdieu 113 Strukturer, habitus, praksisser 126 Michel Foucault 155

Læs mere

UNDERSØGELSES METODER I PROFESSIONS- BACHELORPROJEKTET

UNDERSØGELSES METODER I PROFESSIONS- BACHELORPROJEKTET UNDERSØGELSES METODER I PROFESSIONS- BACHELORPROJEKTET KREATIVITET OG VEJLEDNING OPLÆG V. LARS EMMERIK DAMGAARD KNUDSEN, LEK@UCSJ.DK PROGRAM 14.45-15.30: Præsentation af de mest centrale kvalitative metoder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvor studieforløbet afsluttes: Foråret 2011 Institution HTX- Sukkertoppen, Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Christian Helms Jørgensen (red.)

Christian Helms Jørgensen (red.) Det har givet anledning til, at drenges problemer i uddannelsessystemet er kommet stærkt i fokus de seneste år, ofte med ret forenklede budskaber. ISBN 978-87-7867-397-8 Drenge og maskuliniteter i ungdomsuddannelserne

Læs mere

Kort gennemgang af Samfundsfaglig-, Naturvidenskabeligog

Kort gennemgang af Samfundsfaglig-, Naturvidenskabeligog Kort gennemgang af Samfundsfaglig-, Naturvidenskabeligog Humanistisk metode Vejledning på Kalundborg Gymnasium & HF Samfundsfaglig metode Indenfor det samfundsvidenskabelige område arbejdes der med mange

Læs mere

Kvalitative metoder MPH 2014

Kvalitative metoder MPH 2014 Kvalitative metoder MPH 2014 Velkommen til kurset i kvalitative metoder (fællesmodul 1b) på MPH-uddannelsen. Kurset omfatter 9 undervisningsgange og løber over 9 uger fra 4. september til 4. november 2014.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Specialebeskrivelse. Simon Stefansen. Oktober 2008

Specialebeskrivelse. Simon Stefansen. Oktober 2008 Specialebeskrivelse Simon Stefansen Oktober 2008 1. Baggrund I mit speciale på kandidatuddannelsen i Kultur, Kommunikation og Globalisering har jeg valgt, at beskæftige mig med integration som et socialt

Læs mere

Enhedsvidenskab Videnskaben skal funderes på et samlet grundlag med en metode (Efter Jacob Birkler: Videnskabsteori. 2005)

Enhedsvidenskab Videnskaben skal funderes på et samlet grundlag med en metode (Efter Jacob Birkler: Videnskabsteori. 2005) Logisk positivisme Videnskabens ideal Videnskabens sprog Intersubjektivitet Verifikation Værdifrihed Forholde sig til det positive, det der kan observeres Logik og matematik Vi skal være i stand til at

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og titel 4

Læs mere

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora:

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: HUMANIORA HUMANIORA Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: Beskæftiger sig med mennesket som tænkende, følende, handlende og skabende væsen. Omhandler menneskelige forhold udtrykt

Læs mere

Ekspedition og kundeservice: Kommuneforlaget A/S Tlf. 33 11 38 00 Fax 33 28 03 01 www.kommuneforlaget.dk. Bestillingsnr. 8026-10

Ekspedition og kundeservice: Kommuneforlaget A/S Tlf. 33 11 38 00 Fax 33 28 03 01 www.kommuneforlaget.dk. Bestillingsnr. 8026-10 COK Center for Offentlig Kompetenceudvikling 1. udgave, 1. oplag 2010 Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen, Kommuneforlaget A/S Grafisk tilrettelægning og omslag: art/grafik ApS Dtp: Kommuneforlaget A/S

Læs mere

5. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

5. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

Metode- og videnskabsteori. Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014

Metode- og videnskabsteori. Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014 Metode- og videnskabsteori Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014 1 Hvem er Erik? Erik Staunstrup 2 Program 16.15 (18.30) Erkendelsesteori 16.45 (19.00) Komplementaritet 17.00 (19.15) Videnskabsteori

Læs mere

Indhold. Forord 9. kapitel 1 Hvornår er et fænomen et socialt fænomen? 11. kapitel 2 Sociologien og den kvantitative metode 20

Indhold. Forord 9. kapitel 1 Hvornår er et fænomen et socialt fænomen? 11. kapitel 2 Sociologien og den kvantitative metode 20 Indhold Forord 9 kapitel 1 Hvornår er et fænomen et socialt fænomen? 11 Sociologiske problemstillinger 13 Et eksempel på et socialt fænomen: selvmordet 14 Betydningen af metodebevidsthed 16 Hvad forstås

Læs mere

Analyseskema til kritisk vurdering af kvalitative studier

Analyseskema til kritisk vurdering af kvalitative studier Analyseskema til kritisk vurdering af kvalitative studier Efter Law, M., Stewart, D., Letts, L., Pollock, N., Bosch, J., & Westmorland, M., 1998 McMaster University REFERENCE: Kommentarer STUDIETS FORMÅL

Læs mere

Anmeldt af Torben K. Jensen, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet.

Anmeldt af Torben K. Jensen, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. ANMELDELSE Steinar Kvale (1996). InterViews - An Introduction to Qualitative Research Interviewing, London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE Publications, 326 sider. Anmeldt af Torben K. Jensen, Institut

Læs mere

Evaluering af Det Kognitive Færdighedsprogram i Kriminalforsorgen

Evaluering af Det Kognitive Færdighedsprogram i Kriminalforsorgen Nichlas Permin Berger Evaluering af Det Kognitive Færdighedsprogram i Kriminalforsorgen Sammenfatning af speciale AKF-notatet Evaluering af Det Kognitive Færdighedsprogram i Kriminalforsorgen kan downloades

Læs mere

Praktik i pædagoguddannelsen

Praktik i pædagoguddannelsen Pædagoguddannelsen i fokus Tina Düsterdich Birgitte Højberg Susanne Poulsen Charlotte Skafte-Holm Sara Vafai-Blom Praktik i pædagoguddannelsen Redaktion: Peter Mikkelsen og Signe Holm-Larsen Tina Düsterdich,

Læs mere

Til stor glæde for historiefaget i stx kom denne meddelelse fra fagkonsulenterne i AT:

Til stor glæde for historiefaget i stx kom denne meddelelse fra fagkonsulenterne i AT: Oktoberklummen 2010 AT og eksamen for en elev/selvstuderende Til stor glæde for historiefaget i stx kom denne meddelelse fra fagkonsulenterne i AT: Information om prøven i almen studieforberedelse, stx

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2012 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Page 1 of 2 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet - Syddansk Universitet Bachelorfag (F10) International politik og organisation International Relations Fagnr. 9305202 Esbjerg Kolding Odense Scient.pol.

Læs mere

SOCIAL KONSTRUKTION - ind i samtalen

SOCIAL KONSTRUKTION - ind i samtalen Kenneth & Mary Gerken (2005) SOCIAL KONSTRUKTION - ind i samtalen den 09-03-2012 kl. 8:31 Søren Moldrup side 1 af 5 sider 1. Dramaet i socialkonstruktionisme En dramatisk transformation finder sted i idéernes

Læs mere

Ph.d. projekt v. Lotte Hedegaard-Sørensen. Pædagogiske rum for børn med diagnosen ASF 1 : relationer mellem rum, lærere og børn

Ph.d. projekt v. Lotte Hedegaard-Sørensen. Pædagogiske rum for børn med diagnosen ASF 1 : relationer mellem rum, lærere og børn Ph.d. projekt v. Lotte Hedegaard-Sørensen Pædagogiske rum for børn med diagnosen ASF 1 : relationer mellem rum, lærere og børn Målet med studiet er at beskrive og forstå de processer, som udspiller sig

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Indledning og problemstilling

Indledning og problemstilling Indledning og problemstilling Det er svært at blive ældre, når ens identitet har været tæt forbundet med dét at være fysisk aktiv. Men det går jo ikke kun på undervisningen, det har noget med hele tilværelsen

Læs mere

INDHOLD FORORD 10 INDLEDNING 12

INDHOLD FORORD 10 INDLEDNING 12 INDHOLD FORORD 10 INDLEDNING 12 KAPITEL 1 HERMENEUTIK UDGANGSPUNKTET FOR TEKSTANALYSEN 15 Læringsmål i kapitel 1......................... 15 1.1. Hermeneutik og hermeneutisk analyse............ 16 1.2.

Læs mere

SOCIALT ARBEJDE I TEORI OG KONTEKST

SOCIALT ARBEJDE I TEORI OG KONTEKST SOCIALT ARBEJDE I TEORI OG KONTEKST En grundbog SOCIALT ARBEJDE I TEORI OG KONTEKST er oversat fra engelsk efter Social Work Theories in Context Creating Frameworks for Practice af Joachim Wrang Palgrave

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

Hånd og hoved i skolen

Hånd og hoved i skolen PER FIBÆK LAURSEN Hånd og hoved i skolen værkstedspædagogik for praktisk orienterede elever FOTOS OG DIGTE VED TORBEN SWITZER 1 Indhold Viden om skolen.........................................................

Læs mere

Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015

Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015 1 Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015 2015 Nyt Perspektiv og forfatterne Alle rettigheder forbeholdes Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering

Læs mere

Samfundsvidenskaben og dens metoder

Samfundsvidenskaben og dens metoder AARHUS UNIVERSITET Samfundsvidenskaben og dens metoder Maria Skov Jensen Ph.d.-studerende INSTITUT FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE School of business and social sciences Agenda 1. Introduktion 2. Formål og teoretisk

Læs mere

Sundhedsuddannelserne

Sundhedsuddannelserne Sundhedsuddannelserne Modul 5: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Monofaglig undervisning i radiografuddannelsen Hold R08S 17. august 2009 Ret til ændringer forbeholdes Indhold

Læs mere

Didaktik i børnehaven

Didaktik i børnehaven Didaktik i børnehaven Planer, principper og praksis Stig Broström og Hans Vejleskov Indhold Forord...................................................................... 5 Kapitel 1 Børnehaven i historisk

Læs mere

At konstruere et socialt rum. Annick Prieur og Lennart Rosenlund

At konstruere et socialt rum. Annick Prieur og Lennart Rosenlund At konstruere et socialt rum Annick Prieur og Lennart Rosenlund Vort sigte Vise hvorledes vi er gået frem, når vi har konstrueret et socialt rum ud fra surveydata fra en dansk by Aalborg efter de samme

Læs mere

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda Skriftlige eksamener: I teori og praksis Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi Agenda 1. Hvad fortæller kursusbeskrivelsen os? Øvelse i at læse kursusbeskrivelse 2. Hvordan

Læs mere

VIA UC, Pædagoguddannelsen Midt-Vest

VIA UC, Pædagoguddannelsen Midt-Vest VIA UC, Pædagoguddannelsen Midt-Vest Michael Blume, november 2013 At indsamle ny viden om på hvilken måde digitale medier kan bidrage til at fremme børns visuelle og auditive sensibilitet over for kroppen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2015 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx

Læs mere

VIDENSKABSTEORI FRA NEDEN

VIDENSKABSTEORI FRA NEDEN VIDENSKABSTEORI FRA NEDEN Religionsfaget som afsæt for videnskabsteoretisk refleksion Søren Harnow Klausen, IFPR, Syddansk Universitet Spørgsmål Hvad er religionsfagets g karakteristiske metoder og videnskabsformer?

Læs mere

4. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

4. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

1. semesterpraktik er en observationspraktik med fokus på lærerprofessionens opgaver. Se afsnit 7.1

1. semesterpraktik er en observationspraktik med fokus på lærerprofessionens opgaver. Se afsnit 7.1 11.3 Hjemkundskab og design Faget identitet Hjemkundskab tager udgangspunkt i menneskers handlemuligheder i forhold til problemstillinger knyttet til mad, måltider, husholdning og forbrug set i relation

Læs mere

Kampen for det gode liv

Kampen for det gode liv Kampen for det gode liv Emne: Kampen for mening i tilværelsen i et samfund uden Gud Fag: Samfundsfag A-niveau og Religion C-niveau Navn: Mikkel Pedersen Indledning Tager man i Folkekirken en vilkårlig

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Bilag 33 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne

Læs mere