Majbritt Bak, Afdelingsleder Børn og Forebyggelse, Herning Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Majbritt Bak, Afdelingsleder Børn og Forebyggelse, Herning Kommune"

Transkript

1 REFERAT Kommunal styregruppe Referat af 2 møde med DUBUs kommunale styregruppe, 19. maj 2015 Deltagere: Tina Wahl, Kontorchef, Social og Sundhed, KL Hanne Gøttrup, Projektleder, Social og Sundhed, KL Mikkel Damgaard, Centerchef Børn og Familie, Furesø Kommune Mette Kalhøj, Faglig konsulent Børn og Forebyggelse, Herning Kommune Hanne Dollerup, Børne- og Kulturdirektør, Kalundborg Kommune Christian L. Hansen, Børne- og Familiechef, Halsnæs Kommune KOMBIT Søren Kromann, Projektejer og styregruppeformand Peter Gottlieb, Projektleder Christian Holm, Implementeringskonsulent Carina Schou Nielsen, Projektkoordinator (referent) Afbud: Majbritt Bak, Afdelingsleder Børn og Forebyggelse, Herning Kommune Dagsorden 1. Velkomst Formel godkendelse af kommissorium Gennemgang af Statusrapport Oracle s tilstandsrapport på DUBU-løsningen Opfølgning på succeskriterier for DUBU DUBUs nuværende og fremtidige økonomi Eventuelt... 5 KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 1/5

2 1. Velkomst Præsentation af DUBUs implementeringskonsulent Christian Holm og Mette Kalhøj fra Herning Kommune, der afløser Majbritt Bak og er nyt medlem af styregruppen. 2. Formel godkendelse af kommissorium Styregruppens kommissorium blev godkendt med følgende ændringer; Christian L. Hansen, er flyttet fra Aabenraa til Halsnæs Kommune og Mette Kalhøj indsættes i stedet for Majbritt Bak. 3. Gennemgang af Statusrapport 2 Peter Gottlieb gennemgik Statusrapport 2 indeholdende forlængelse af kontrakt med IBM, Open UI, Drift og Særlige emner. Der er pt. 73 kommuner med DUBU i drift. Seneste tilsluttede kommuner er Aalborg og Langeland og der er meget positive tilbagemeldinger fra Aalborg. Der er nedgang i antallet af indberettede fejl fra brugere, men der er stadig indberetninger af fejl, som ikke er fejl, men forkert brug af løsningen. Det regner Kombit med bliver mindre efter Open UI. Der er en tilvækst på 262 brugere fra januar og til nu (primært grundet nye kommuner), men samtidig er der et fald i samlet antal brugere, da IBM er begyndt at rydde op i inaktive brugere. Udover Open UI er der en mindre release 1.18 på vej, der har rettelser af småfejl og rapporter. Styregruppen understregede her vigtigheden af at DUBU er opdateret ift. lovgivningen. Der er i efteråret 2014 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse af DUBU, der viser, at der blandt brugerne var 25%, der er utilfredse med IBM support. Kombit og IBM er derfor sammen ved at kigge på forbedringstiltag som fx længere åbningstider, kvitteringsmail på henvendelser mm. Kombit vil desuden kigge på, om det er den rigtige supportløsning, der er købt og om der er midler i DUBU til forbedringstiltag. Christian Holm fortalte, at Kombit også opfordrer kommunerne til at hjælpe hinanden ved brug af Yammer som pt. har 240 brugere. Der blev efterspurgt, at der ved genudbud og indgåelse af ny aftale om support overvejes udvidet supporttid om torsdagen, hvor der stadig generelt arbejdes længere og mulighed for at følge den sag, man har indberettet til support. Desuden blev Kombit mindet om, at DUBU hellere skal gøres bedre, så behovet for support kan mindskes. Den kommunale styregruppe vil få en tilbagemelding på næste møde om de videre tiltag til bedring af support som opfølgning på brugertilfredshedsundersøgelsen. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 2/5

3 Peter fortalte endvidere, at Kombit har modtaget 6 ansøgninger til stillingen som indstationeret kommunal medarbejder i DUBU, hvilket vidner om positiv interesse for DUBU og at opgraderingen til Open UI går planmæssigt. Søren Kromann fortalte, at DUBU med Open UI på lang sigt er et mere teknologisk moderne produkt. Man kan fx bruge DUBU på ipad og tilpasse brugergrænsefladen uden at skulle ned i selve løsningen. Overgangen til Open UI (fra Sta til Prod) sker i weekenden den juni, hvor der er etableret hotline support til brugerne. 4. Kort opfølgning på Ledernetværksmøder og ledelsesinformation Peter Gottlieb fortalte, at der har været holdt to ledernetværksmøder i uge 20 og at der var stor interesse for Køges oplæg om ledelsesinformation (link til video oplæg) På ledernetværksmøderne blev diskussionen om ledelsesrapporter skubbet i gang om og det blev tydeligt, at kommunerne ønsker, at der skal ligge rapporter klar i DUBU. En overvejende del af kommunerne ønsker ikke selv at bruge flere årsværk på at udvikle rapporter og løbende tilpasse dem pga. ændringer i DUBU. Ledelsesrapportering kræver datadisciplin, så førend korrekt data lægges i systemet, giver det ingen fortjeneste. Der er dermed også brug for opbakning og fokus fra ledelse for at følge op på dette. Det som Køge har udviklet af ledelsesrapportering kan rent teknisk kommes i DUBU, men det er ikke Kombits mærkesag at agere leverandør og tilkøbe løsninger, der gør DUBU afhængig af andre systemer for at kunne generere rapporter. Kombit vil undersøge status på ledelsesrapportering i DUBU og sikre, at det kommunerne har fået stillet i udsigt, er muligt og så skal kommunerne selv modnes til at bruge mulighederne. Peter foreslog styregruppen, at der til efteråret holdes et samlet ledernetværksmøde (i stedet for både i øst og vest), hvor også styregruppen, KL, Socialstyrelsen og Ankestyrelsen inddrages med henblik på at sende et signal til kommunerne om den statslige opbakning til DUBU. Styregruppen bakkede op om forslaget og vil høre mere i forbindelse med planlægningen af ledernetværksmødet. 5. Oracle s tilstandsrapport på DUBU-løsningen Peter Gottlieb fortalte, at Oracle i samarbejde med 4 kommuner og Kombit i efteråret 2014 har gennemført en undersøgelse af brugertilfredsheden med DUBU og efterfølgende leveret en DUBUtilstandsrapport. Grundet tidsnød blev rapporten og tiltag ikke drøftet. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 3/5

4 6. Opfølgning på succeskriterier for DUBU Hanne Gøttrup og Christian L. Hasen præsenterede oplæg til overordnede mål for DUBU og tilhørende succeskriterier. Grundlaget for oplægget havde Hanne fundet i materiale fra 2012, hvor en arbejdsgruppe bestående af 5 kommunale repræsentanter, Kombit, KL og IBM har udarbejdet bud på gevinster ved anvendelse af DUBU ift. 6 overordnede formål med DUBU. I materialet er angivet tre udvalgte gevinstindikatorer, som alle DUBU-kommuner skal følge op på - bl.a. bedre ledelsesinformation til planlægning og styring af indsatsen. Styregruppen efterlyste, at de valgte formål og succeskriterier skal være til at kommunikere og også kunne rettes mod borgerne mere end bare tekniske mål. Desuden skal der procenter på, når succeskriterierne skal findes fx at 90% af sagerne er lovmedholdelige. Det blev nævnt, at der er et behov for at få cementeres succeserne med DUBU, men at gruppen også bør kigge på, hvor sagsbehandlingen kan optimeres og om DUBUs Business Case er retvisende ift. kommunernes mål. Dertil blev nævnt, at DUBU er et fagligt snævert system og at der på sigt bør det kunne datadele med andre systermer på børne- og familieområdet, fx DHUV. Det blev aftalt, at medlemmerne hver især kigger oplægget igennem og der på næste møde er en workshop med for formålet at kigge på en rekapitalisering af DUBU og finde ud af, hvad vi vil på næste trin. Oplæg om Overordnede mål for DUBU og tilhørende succeskriterier er vedlagt som bilag 7. DUBUs nuværende og fremtidige økonomi Peter Gottlieb præsenterede tal på DUBUs udgifter og indtægter fra start og til nu, hvilket viser, at økonomien for DUBU er ved at være i balance. Søren Kromann fortalte, at Kombit arbejder på at få mest muligt ud af kontrakten med IBM, så projektets økonomi belastes mindst muligt og at Kombit har fået besparelser ud af den nye kontrakt med IBM. Ift. Oracle forsøges det samme, men det er ikke så nemt. Den kontrakt der oprindelig blev indgået med Oracle tog ikke højde for en større tilslutning af kommuner og ved tilkøb af licenser har det ikke været muligt at opnå initieringsprisen. Udgiften til licenser er dermed steget og udgør en tung udgiftspost i DUBUs budget. Det betyder, at råderummet i DUBU er ikke ved at ændre sig. Kombit forsøger imidlertid at få mest muligt ud af kontrakten med Oracle fx har Oracle sponsoreret tilfredshedsundersøgelsen. Peter Gottlieb viste tal for brug af licenser i DUBU kommuner opgjort ift. antal brugere og indbyggere. Gennemsnittet for licenser er ca. 1 licens pr indbyggere. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 4/5

5 Kombit er ved at undersøge om der kan købes portallicenser ( kigge licenser ) og derfor er Furesø og Aabenraa blevet bedt om at give et bud på, hvilket behov de har ift. den type af licenser. Mikkel Damgaard efterlyste mulighed for kiggelicenser og Christian L. Hansen fortalte, at Aabenraa har svaret på behovet ud fra den virkelighed, der er nu men at behovet kan ændre sig. I Faaborg- Midtfyn arbejdes der mere tværfagligt og i Herning Kommune arbejdes der efter Sveriges-modellen, hvilket betyder at der er større socialrådgiverindsats og flere der fx leverer input til de børnefaglige undersøgelser. Hvis udviklingen går i den vej, vil behovet for læselicenser stige. Søren Kromann fortalte, at Kombit har et ønske om at kunne købe mere fleksible licenser, men lige nu er Kombit bundet af de allerede købte licenser. Kombit kan ikke konvertere el. tilbagelevere allerede købte licenser, og ved køb af nye, er man bundet til dem i 2,5 år. Søren præciserede, at der ved overvejelsen om køb af mere fleksible licenser ikke er tale om en øgning i antal brugere, men udelukkende en mulighed for at flere kan kigge i DUBU. Hvis Kombit skal afholde udgifter til flere licenser, vil det betyde færre penge til udvikling. Kombit prioriterer lige nu at bruge penge til udvikling. Styregruppen vil løbende blive informeret om udviklingen og behovet på licensområdet. 8. Eventuelt Mødet 8. oktober holdes i Kombit. På mødet gives en kortere referat af Statusrapporten og der afsættes tid til workshop om overordnede mål og succeskriterier for DUBU. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 5/5

6 28. maj 2015 Overordnede mål for DUBU og tilhørende succeskriterier I 2012 udarbejdede en arbejdsgruppe, med repræsentanter fra 5 kommuner, KOMBIT, KL og IBM, bud på gevinster ved anvendelse af DUBU i forhold de 6 overordnede formål med DUBU. Materialet var tænkt til inspiration til kommunernes egen vedtagelse af ønskede gevinster. De 6 overordnede formål med DUBU: 1. Mere systematik i sagsbehandlingen 2. Integration af økonomiske og socialfaglige overvejelser 3. Bedre matchning af behov og tilbud 4. Lettelse af administrative byrder for sagsbehandlerne 5. Nemmere tværgående arbejde mellem offentlige myndigheder 6. Bedre ledelsesinformation til planlægning og styring af indsatsen Nedenfor er for hvert af de 6 overordnede formål med DUBU beskrevet arbejdsgruppens succeskriterier (gevinster) ved anvendelse af DUBU for henholdsvis rådgivere og ledere. Teksten med rød er en tilføjelse til de oprindelige forslag. I forbindelse med arbejdet med gevinstrealisering pegede de daværende DUBU-kommuner på 3 indikatorer, som alle kommuner skulle følge op på, således at man kan sammenligne opnåede gevinster på tværs af kommuner. De udvalgte indikatorer fremgår sidst i nærværende papir. Forslag til succeskriterier: På det korte og mellemlange sigt: Øget kvalitet i sagsbehandlingen gennem mere systematisk og ensartet sagsbehandling indenfor kommunen og på tværs af kommuner. Øget brug af metoder der virker. Bedre resultater og effekt af indsatser overfor de udsatte børn og unge og deres familier. Styrke mulighed for at udarbejde bedre ledelsesinformation indenfor følgende områder: o Faglig ledelsesinformation o Økonomisk ledelsesinformation o Ledelsestilsyn På længere sigt: Styrke datadeling på tværs af DUBU og it-systermer på skole,- dagtilbud-, PPR- og sundhedsområdet mv., og på tværs af børne- og voksenområdet. 1

7 1. Mere systematik i sagsbehandlingen Færre fejl og større systematik og ensartethed i sagsbehandlingen. Brugen af den socialfaglige metode ICS sikrer, at Serviceloven og andre love overholdes. Rettidig og mere ensartet sagsbehandling samt højere faglighed med ICS. Guider og støtter rådgiveren gennem sagsforløbet til sikring af, at relevante love, serviceniveauer og sagsbehandlingsprocedurer overholdes. Letter overdragelse af sag til ny rådgiver eller anden DUBU-kommune Større effektivitet og hurtigere og mere ensartet sagsbehandling. Styrkelse af den faglige kvalitet i sagsbehandlingen. Bedre mulighed for overholdelse af budgetter Bedre dokumentation og overblik over sager giver et bedre grundlag for arbejdstilrettelæggelse, herunder opfølgning, videndeling og oplæring. 2. Integration af økonomiske og socialfaglige overvejelser Sagsbehandleren får bedre overblik over de muligheder, der findes, og de økonomiske konsekvenser af de valg, der træffes. Bedre overblik over muligheder og økonomiske konsekvenser. Øget accept af, at økonomi og faglighed går hånd i hånd Mere økonomisk bevidste sagsbehandlere, når alle data vedrørende indsatser og tilhørende økonomi registerres i DUBU, og kun i DUBU. Valg af tilbud og den tilhørende økonomi hænger sammen med fastlagt serviceniveau. Forbedret økonomisk styring og overblik giver bedre mulighed for at overholde budget. Færre dobbeltindtastninger i forskellige itsystemer/regneark og mindre tid brugt på kontrol. 2

8 3. Bedre matchning af behov og tilbud DUBU gør det nemmere at finde frem til lige præcis de tilbud, der kan hjælpe barnet eller den unge. Det betyder færre revisiteringer. Det bliver desuden nemmere at registrere og dokumentere effekten af de trufne valg. Bedre overblik over interne og eksterne tilbud / nemmere at finde tilbud, der matcher krav. Skærpelse af mindst indgribende, men nødvendige tiltag (dvs. ikke for mange indsatser pr. barn - da det kan virke for voldsomt). Styrke arbejdet med dokumentation af resultater, effekt af indsatser, og metoder der virker. Bedre overblik over mest benyttede tilbud, herunder tilbuddenes målopfyldelse (effekt). Giver fokus på leverancer fra leverandører. Bedre mulighed for at tilrettelægge tilbudsviften efter efterspørgslen, herunder styrkelse af de forebyggende indsatser i kommunen. Bedre overblik over resultater og effekt af indsatser, og metoder der virker. 4. Lettelse af administrative byrder for sagsbehandlerne DUBU vil reducere den tid, sagsbehandlerne bruger på rene administrative funktioner og frigiver dermed tid til andre dele af sagsbehandlingen. Nemmere opfølgning og planlægning pga. detaljeret sagsoverblik. Mere tid til den faglige del af sagsbehandlingen (borgerkontakt, tværfagligt samarbejde). Alt sagsarbejdet integreres i ét system med automatisk overførsel til blandt andet Ankestyrelsen og Danmarks Statistik. Større tilfredshed blandt rådgiverne pga. bedre IT-funktionalitet. Bedre overblik over de enkeltes arbejdsmængde, og bedre mulighed for i tide at gribe ind, hvis nogen er bagud. Forebyggelse af stress. 3

9 5. Nemmere tværgående arbejde mellem offentlige myndigheder Et af de vigtigste formål med DUBU er at lette informationsudvekslingen mellem de offentlige myndigheder. Det skal sikre hurtigere og bedre sagsbehandling. Lettere udveksling af oplysninger/sagsakter mellem kommuner. Nemmere informationsudveksling. Bedre håndtering af mellemkommunale underretninger. Nemmere at indhente oplysninger fra samarbejdspartnere Lettere indberetning af statistik til fx DS og Ankestyrelsen. 6. Bedre ledelsesinformation til planlægning og styring af indsatsen Højere kvalitet i de informationer, der danner basis for ledelsesbeslutninger, skal sikre et bedre prioriteringsgrundlag. Det giver lederne bedre redskaber til at sparre med sagsbehandlerne og modvirke budgetoverskridelser. Bedre fordeling af sager og optimal ressourceudnyttelse. Bedre overblik over underretninger, 50 undersøgelser og sagsantal til brug for fx. dokumentation af sagsbelastning. Bedre mulighed for dokumentation og informationsmateriale til det politiske niveau og den øverste ledelse. Beslutninger vedrørende økonomi og socialfagligt arbejde kan træffes på et bedre grundlag. Bedre overblik over hvilke sager, der skal lukkes, fordi barnet eller den unge ikke længere har brug for kommunens støtte eller skal overdrages til voksenområdet. Forbedret overholdelse af tidsfrister. Bedre fordeling af sager og optimal ressourceanvendelse. Nemmere og mindre tid til ledelsestilsyn. Optimere økonomistyringen pga. bedre overblik over udvikling i pris og antal i forhold til budget 4

10 Til inspiration - ledelsesinformation i Køge Kommune maj 2015 (oplæg på DUBU ledernetværksmøder maj 2015) Køge Kommune har siden efteråret 2013 anvendt DUBU. Fra 1. januar 2015 blev alle indsatser og økonomi lagt ind i DUBU, siden da anvender alle ledere og rådgivere i kommunen kun DUBU på det sociale børneområde. Køge udarbejder løbende følgende typer ledelsesinformation: Faglig ledelsesinformation (fx den faglige kvalitet i sagsbehandlingen, antal sagsmængde, overholdelses af tidsfrister ) Økonomisk ledelsesinformation (budget, disponeret økonomi, gennemsnitspriser på tilbud etc.) Ledelsestilsyn gennemføres en gang om måneden (overholdelses af tidsfrister, dato for seneste børnesamtale, for justering af 50, ændrede handleplan etc.) Kommunen har fortsat fokus på rådgivernes datadisciplin i DUBU, der er helt afgørende for at kunne udarbejde valid ledelsesinformation. Tre udvalgte indikatorer, som alle DUBU-kommuner følger op på Ifm arbejdet med gevinstrealisering blev nedenstående 3 indikatorer valgt ud af de samlede 13. De 3 indikatorer er de første kommunerne vil anvende til tværgående måling. DUBU mål 1. Mere systematik i sagsbehandlingen 1 Valgte gevinstindikatorer X% af rådgiverne oplever pr. M1, at der arbejdes mere ensartet sammenholdt med M0. 4. Lette den administrative byrde for sagsbehandlerne 6. Bedre ledelsesinformation til planlægning og styring af indsatsen 2 3 X % af DUBU-brugerne har pr. M1 et bedre overblik over sagsmængde og arbejdsopgaver ift. M0. M1 er andelen af overholdte tidsfrister steget med X % ift. år M0 for hhv. afklaring, børnefaglig undersøgelse og opfølgning. 5

Kommunal styregruppe for DUBU

Kommunal styregruppe for DUBU REFERAT Kommunal styregruppe for DUBU Referat af 1 møde med DUBUs kommunale styregruppe, 3. februar 2015 Deltagere: Tina Wahl, Kontorchef, Social og Sundhed, KL Hanne Gøttrup, Projektleder, Social og Sundhed,

Læs mere

Mette Kalhøj, Faglig konsulent Børn og Forebyggelse, Herning Kommune

Mette Kalhøj, Faglig konsulent Børn og Forebyggelse, Herning Kommune REFERAT Kommunal styregruppe Referat af 3. møde med DUBU s kommunale styregruppe, 8. oktober 2015 Deltagere: Hanne Gøttrup, Projektleder, Social og Sundhed, KL Tina Wahl, Kontorchef, Social og Sundhed,

Læs mere

Hanne Dollerup, Børne- og Kulturdirektør, Kalundborg Kommune

Hanne Dollerup, Børne- og Kulturdirektør, Kalundborg Kommune REFERAT Kommunal styregruppe Referat af 5. møde med DUBU s kommunale styregruppe, 29. juni 2016 Deltagere: Christian L. Hansen, Børne- og Familiechef, Halsnæs Kommune Hanne Gøttrup, Projektleder, Social

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2015

Tilfredshedsundersøgelse 2015 Spørgsmål 6 Tilfredshedsundersøgelse 25 I tabellen vises gennemsnittet af besvarelserne. Parenteserne viser sidste års resultat. = Laveste tilfredshed = Højeste tilfredshed ØVRIGE BRUGERE SUPERBRUGE RE

Læs mere

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne)

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Myndighedsafdelingen Helle Støve DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Business case for DUBU og afsæt for DHUV 1 INDLEDNING... 1 2 FORMÅL... 1

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse DUBU 2.0

Baggrund og løsningsbeskrivelse DUBU 2.0 Baggrund og løsningsbeskrivelse DUBU 2.0 1 Formål Det overordnede formål med DUBU-systemet er at skabe bedre styring og sagsbehandling på området Udsatte børn og unge. Systemet skal både understøtte den

Læs mere

Kommunal styregruppe. Dagsorden 7. møde med DUBU s kommunale Styregruppe, 14. november Deltagere:

Kommunal styregruppe. Dagsorden 7. møde med DUBU s kommunale Styregruppe, 14. november Deltagere: Kommunal styregruppe Dagsorden 7. møde med DUBU s kommunale Styregruppe, 14. november 2016 Deltagere: Marlene Sand Lyhne, projektleder, Aalborg Kommune Mette Høck Bostrup, Børne- og Familiechef, Aabenraa

Læs mere

Trine Nanfeldt, Områdeleder Børn og Unge, Herning Kommune Mette Holm Simonsen, KOMBIT, projektleder

Trine Nanfeldt, Områdeleder Børn og Unge, Herning Kommune Mette Holm Simonsen, KOMBIT, projektleder REFERAT Kommunal styregruppe Referat af 6. møde med DUBU s kommunale styregruppe, 21. september 2016 Deltagere: Christian L. Hansen, Børne- og Familiechef, Halsnæs Kommune Hanne Dollerup, Børne- og Kulturdirektør,

Læs mere

DUBU 3.0 STRATEGI FOR GENUDBUD

DUBU 3.0 STRATEGI FOR GENUDBUD DUBU 3.0 STRATEGI FOR GENUDBUD Maj 2016 DUBU og strategi for genudbud DUBU (Digitalisering - Udsatte Børn og Unge) er en it-løsning, der fremmer sammenhæng og kvalitet på området for udsatte børn og unge.

Læs mere

Handleplan for 2014/2015 Center Familie og Handicap, Rebild Kommune

Handleplan for 2014/2015 Center Familie og Handicap, Rebild Kommune Handleplan for 2014/2015 Center Familie og Handicap, Rebild Kommune Indsatser Formål Resultatmål frem til 31. december 2014 Ledelsesinformation Der er etableret en fast kadence for og udvikling af skemaer,

Læs mere

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Evaluering FØRSTE UDKAST af Work-in-progress: VUM og DHUV Evaluering af DHUV Samlet afrapportering Bilag 4: Baggrunden for evalueringen af dhuv www.bdo.dk Forfatter: BDO og

Læs mere

Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation

Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation God ledelsesinformation skal sikre en bedre styring og udvikling af området, og det er derfor nødvendigt indledningsvist at overveje, hvilken

Læs mere

Aktivitet Målgruppe Formål Leverandør Starttidspunkt Sluttidspunkt Kvalitetssikring gennem. Task Force 1.10.2013 31.12.2015 styringsdokumenter

Aktivitet Målgruppe Formål Leverandør Starttidspunkt Sluttidspunkt Kvalitetssikring gennem. Task Force 1.10.2013 31.12.2015 styringsdokumenter MASTERPLAN Udviklingsplanen i forbindelse med Analaysen fra TASK FORCE Den Samlede indsats. Aktivitet Målgruppe Formål Leverandør Starttidspunkt Sluttidspunkt Kvalitetssikring gennem Task Force 1.10.2013

Læs mere

Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3

Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3 Ledelsestilsyn Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3 Udvælgelse af sager til ledelsesmæssig revision... 3 Kontrollen gennemførelse

Læs mere

Behov for større sammenhæng og fælles sprog om borgerens tilstand på tværs af myndigheder, udfører og aktører inden for socialområdet

Behov for større sammenhæng og fælles sprog om borgerens tilstand på tværs af myndigheder, udfører og aktører inden for socialområdet Projektbeskrivelse 2.2 Sammenhæng og viden om effekt på socialområdet 1. Formål og baggrund Kommunerne har i de senere år styrket kvaliteten i det socialfaglige arbejde gennem udvikling og implementering

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Implementering og indhentning af gevinster. Erfaringer fra DUBU

Implementering og indhentning af gevinster. Erfaringer fra DUBU Implementering og indhentning af gevinster Erfaringer fra DUBU Agenda Hvordan bidrager forandringsledelse til et vellykket projekt? Janni Bormann, Konsulent, KOMBIT DUBU implementering i praksis? Anders

Læs mere

Afrapportering af genopretningsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune

Afrapportering af genopretningsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune Afrapporter af genopretnsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune September Mål Handl Indikatorer Status Tid/Deadline Øget faglighed og opfølgn Socialfaglig ledelse, opnormer Medio august Bedre

Læs mere

Følgegruppe for KDF og SP

Følgegruppe for KDF og SP REFERAT Følgegruppe for KDF og SP Kommunernes Datafællesskab og Serviceplatformen, 20. april 2015 Deltagere: Brian Andersen, Roskilde Kommune Flemming Egeriis Hartwich, Sorø/Ringsted Kommune Henrik Brix,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et klassisk Task Force forløb

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et klassisk Task Force forløb Børne- og Socialministeriet Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et klassisk Task Force forløb Task Forcen tilbyder rådgivning

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Hvilke forandringer vil brugerportalsinitiativet betyde for skoler og dagtilbud. Programchef Kit Roesen, KL

Hvilke forandringer vil brugerportalsinitiativet betyde for skoler og dagtilbud. Programchef Kit Roesen, KL Hvilke forandringer vil brugerportalsinitiativet betyde for skoler og dagtilbud Programchef Kit Roesen, KL Agenda Trivsel og læring digitaliseringsstrategi Hvor bliver ejerskabet af, når vi køber ind for

Læs mere

Proces for realisering af mål ved IT-understøttelse

Proces for realisering af mål ved IT-understøttelse Proces for realisering af mål ved IT-understøttelse af sagsbehandlingen At skulle implementere et nyt IT-system, en ny version af et IT-system eller dele af et ITsystem til sagsbehandlingen kræver, at

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 14. december 2016 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 14. december 2016 kl. 12 Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et Task Force forløb Ansøgningsfrist d. 14. december 2016

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Aftale for Team Myndighed

Aftale for Team Myndighed Aftale for Team Myndighed Overskrifter for aftalens mål 1 Effektmål 2 Målrettet sagsbehandling 3 Økonomistyring Dato: 16.12.2014 Aftale mellem Susanne Strandkjær Centerchef Henrik Otto Teamchef Underskrift

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet

NOTAT. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet NOTAT 2. januar 2017 Journal nr. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet Sagsbehandler SUJKR Indledning og baggrund I budget 2017 blev det besluttet at der

Læs mere

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015 Bilag til SOCDIR 10. juni 2015 Punkt 6: Ledernetværk på det specialiserede voksensocialområde Bilag 1: Invitation til ledernetværk Bilag 2: Orientering om invitation til nyt ledernetværk på voksen socialområdet

Læs mere

Rigsrevisionens beretning om Indsatsen over for anbragte børn

Rigsrevisionens beretning om Indsatsen over for anbragte børn Rigsrevisionens beretning om Indsatsen over for anbragte børn August 2016 Oplæg BSU 28.11.2016 Rigsrevisionen har afgivet beretning om indsatsen over for anbragte børn. Beretningen omhandler: - Social-

Læs mere

- Digitalisering Udsatte Børn og Unge. Dragør Kommune Business Case - DUBU

- Digitalisering Udsatte Børn og Unge. Dragør Kommune Business Case - DUBU Dragør Kommune Business case DUBU - Digitalisering Udsatte Børn og Unge Dragør Kommune Business Case - DUBU 1 07-11-2016 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...3 2 PROJEKTGRUNDLAG...3 2.1 BAGGRUND OG UDGANGSPUNKT

Læs mere

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål...

Læs mere

Afrapportering af genopretningsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune

Afrapportering af genopretningsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune Afrapporter af genopretnsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune Januar Mål Handl Indikatorer Status Tid/Deadline faglighed og opfølgn Socialfaglig ledelse, opnormer Medio august Bedre tværfagligt

Læs mere

Børn- og Familieafdelingen Assens Kommune. Børn- og Familiechef Morten Madsen Leder af Børn og Unge, familieplejeafsnittet Lene Stokholm

Børn- og Familieafdelingen Assens Kommune. Børn- og Familiechef Morten Madsen Leder af Børn og Unge, familieplejeafsnittet Lene Stokholm Børn- og Familieafdelingen Assens Kommune Til: Fra: Børn- og Familiechef Morten Madsen Leder af Børn og Unge, familieplejeafsnittet Lene Stokholm Dato: 12. oktober 2012 Overgrebspakken Socialministeriet

Læs mere

Udviklingsplan for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Fanø Kommune

Udviklingsplan for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Fanø Kommune Udviklingsplan for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Fanø Kommune Indledning Fanø Kommunes Udviklingsplan for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge, tager afsæt i analyser

Læs mere

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Rebild Kommune Opsamling Deloitte Consulting 4. november 2013 Indhold 1. Grundlag 2. Konklusioner 3. Anbefalinger 4. Øvrige perspektiver - 2 - 1. Grundlaget Ledelsestilsyn

Læs mere

ICS og DUBU superbrugerseminar 2015. Den 17. november på Aalborg Kongres & Kultur Center

ICS og DUBU superbrugerseminar 2015. Den 17. november på Aalborg Kongres & Kultur Center ICS og DUBU superbrugerseminar 2015 Den 17. november på Aalborg Kongres & Kultur Center PROGRAM FOR DAGEN 8.30-9.00 Tjek ind kaffe og rundstykker 9.00-9.40 Velkomst ved Socialstyrelsen og KOMBIT 9.40-10.10

Læs mere

KOPI. 1. KOMBITS forretningsmodel Kommunernes aftaleperiode for den nye valgløsning Afregningsmodel for den nye valgløsning...

KOPI. 1. KOMBITS forretningsmodel Kommunernes aftaleperiode for den nye valgløsning Afregningsmodel for den nye valgløsning... TILSLUTNINGSAFTALE TIL DEN NYE VALGLØSNING - BILAG 2 ØKONOMI OG AFREGNINGSMODEL Indholdsfortegnelse 1. KOMBITS forretningsmodel... 2 2. Kommunernes aftaleperiode for den nye valgløsning... 2 3. Afregningsmodel

Læs mere

STYRINGSMODEL PÆDAGOGISK FOREBYGGENDE INDSATS

STYRINGSMODEL PÆDAGOGISK FOREBYGGENDE INDSATS STYRINGSMODEL PÆDAGOGISK FOREBYGGENDE INDSATS STYRINGSMODEL PÅ FOREBYGGELSESOMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE MYNDIGHED (FAMILIERÅDGIVNING OG UNGEENHED) OG LEVERANDØR PFI (PÆDAGOGISK FOREBYGGENDE INDSATS)

Læs mere

Udviklingsplan for det specialiserede børneområde

Udviklingsplan for det specialiserede børneområde Udviklingsplan Center for Familie og Forebyggelse 9. januar 2017 Forord Denne udviklingsplan tager afsæt i analyserapport fra Socialstyrelsens Task Force på det specialiserede børneområde, der er offentliggjort

Læs mere

Bedre kvalitet i sagsbehandlingen i børnesager. Ledelsens tiltag (kort version)

Bedre kvalitet i sagsbehandlingen i børnesager. Ledelsens tiltag (kort version) Bedre kvalitet i sagsbehandlingen i børnesager Ledelsens tiltag (kort version) Indledning Lejre Kommunes revisionsfirma PwC gennemførte i efteråret 2015 en sagsrevision, på det specialiserede børneområde.

Læs mere

Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik

Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik Hjørring Kommunes Indsats- og Anbringelsespolitik 2016-2018 Lovgivningsmæssig baggrund Januar 2006 trådte Anbringelsesreformen i kraft. Anbringelsesreformen havde fokus på at styrke det faglige grundlag

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. XX kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. XX kl. 12 Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb Ansøgningsfrist d.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Task force på handicapområdet Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Ansøgningsfrist torsdag

Læs mere

Viden fra analyser og sagsgennemgange i Task Force og Partnerskabsprojektet. Temaseminar 10. november 2015

Viden fra analyser og sagsgennemgange i Task Force og Partnerskabsprojektet. Temaseminar 10. november 2015 Viden fra analyser og sagsgennemgange i Task Force og Partnerskabsprojektet Temaseminar 10. november 2015 Task Forcens erfaringer Erfaringerne er baseret på: 4 afsluttede Task Force forløb 8 igangværende

Læs mere

Vedtægter for det kommunale fællesskab for styring af drift og videreudvikling af Fælles Bibliotekssystem (Fællesskabet FBS)

Vedtægter for det kommunale fællesskab for styring af drift og videreudvikling af Fælles Bibliotekssystem (Fællesskabet FBS) Vedtægter for det kommunale fællesskab for styring af drift og videreudvikling af Fælles Bibliotekssystem (Fællesskabet FBS) VEDTÆGTER FOR FÆLLESSKABET FBS 1. NAVN 1.1 Det kommunale fællesskabs navn er

Læs mere

Udsatte børn og unge- Fremtiden er deres

Udsatte børn og unge- Fremtiden er deres Udsatte børn og unge- Fremtiden er deres Kontorchef Tina Wahl, KL s Center for Social og Sundhed Dansk Socialrådgiverforenings konference 16. april Kvalitet i sagsbehandlingen Udsatte børn og unge Fremtiden

Læs mere

Notat. Modtager(e): BSU/ØU. Opfølgning Familieafsnittet september 2016

Notat. Modtager(e): BSU/ØU. Opfølgning Familieafsnittet september 2016 Notat Modtager(e): BSU/ØU Opfølgning Familieafsnittet 2016 Social & Familie orienterer månedligt Børne- og Skoleudvalget samt Økonomiudvalget om den faglige og økonomiske udvikling på Familieafsnittets

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

Statusnotat - Genopretning af Myndighedsområdet i Børn, Unge og Familieafdelingen

Statusnotat - Genopretning af Myndighedsområdet i Børn, Unge og Familieafdelingen Statusnotat - Genopretning af Myndighedsområdet i Børn, Unge og Familieafdelingen Børn, Unge og Familieområdet er gennem 2 omgange, hhv. i april 2011 og april 2012, tilført midlertidige ressourcer som

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015 Præsentation af styregruppeaftale Marts 2015 Release v. 2.2 marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.Materiale til præsentation af styregruppeaftalen 1.1 Introduktion til styregruppeaftalen og rammer for styregruppens

Læs mere

Ledelsestilsyn Familiecentret 2012 Forbedret sagshåndtering fra 2011 til 2012

Ledelsestilsyn Familiecentret 2012 Forbedret sagshåndtering fra 2011 til 2012 1 Ledelsestilsyn Familiecentret 2012 Familiecentret har gennem 2012 intensiveret arbejdet for at højne kvaliteten og rettidigheden i sagsbehandlingen. Derfor er der gennemført et styrket og udvidet ledelsestilsyn.

Læs mere

Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud

Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud Nr. Handlinger Tema 1: Systematisk kvalitetstjek af tilbudsviften Forventet afslutningstidspunkt Status efterår 2011 Status

Læs mere

Workshop 10. Rollen som DUBU-Superbruger - Idé og erfaringsudveksling

Workshop 10. Rollen som DUBU-Superbruger - Idé og erfaringsudveksling Workshop 10 Rollen som DUBU-Superbruger - Idé og erfaringsudveksling 1 Præsentation Søren Stenstrup Sekretariatsmedarbejder i Thisted Kommune DUBU-Superbruger Undervisningskorps via KOMBIT Besøg andre

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Udviklingsplan for kvalitet i sagsbehandlingen i Esbjerg Kommune Overblik over planlagte aktiviteter i 2013 pr

Udviklingsplan for kvalitet i sagsbehandlingen i Esbjerg Kommune Overblik over planlagte aktiviteter i 2013 pr Udviklingsplan for kvalitet i sagsbehandlingen i Esbjerg Kommune Overblik over planlagte aktiviteter i 2013 pr. 1.4.2013 Udviklingsplan 1: Kontrol og gennemgang af komplekse sager Tema 1: Kvalitetssikrin

Læs mere

Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015. Hernings Sverigesprogram Tættere på. Godt på vej

Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015. Hernings Sverigesprogram Tættere på. Godt på vej Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet DS konference d. 16.04.2015 Hernings Sverigesprogram Tættere på. Godt på vej Stinne Højer Mathiasen, Programleder Trine Nanfeldt, Teamleder Se også:

Læs mere

Ansøgningsfrist 1. november Indledning Puljens formål Projektets målgruppe Ansøgerkreds Projektperiode...

Ansøgningsfrist 1. november Indledning Puljens formål Projektets målgruppe Ansøgerkreds Projektperiode... Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 Ansøgningsfrist 1. november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indsatsen på børne- og ungeområdet - Sverige-modellen i Fanø Kommune

Indsatsen på børne- og ungeområdet - Sverige-modellen i Fanø Kommune Indsatsen på børne- og ungeområdet - Sverige-modellen i Fanø Kommune Ledelsesresumé En tidlig forebyggende indsats, er ikke kun en økonomisk investering, men også en investering i mennesker (Skandia, 2015).

Læs mere

Kommunernes Landsforening Socialministeriet Danmarks Statistik. Informationsmøde marts

Kommunernes Landsforening Socialministeriet Danmarks Statistik. Informationsmøde marts Kommunernes Landsforening Socialministeriet Danmarks Statistik Informationsmøde marts 2013 1 Velkomst og introduktion Indberetningskrav og begrebsapparat 14.00: Pause System-til-system løsning Webbaseret

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

Gevinstrealisering på Sygedagpengesystemet og Kommunernes Ydelsessystem

Gevinstrealisering på Sygedagpengesystemet og Kommunernes Ydelsessystem Gevinstrealisering på Sygedagpengesystemet og Kommunernes Ydelsessystem Kaare Pedersen, projektchef, KL kaa@kl.dk - 3125 3504 06-05-2014 1 Potentiale KSD -40% KY -20% Budget 2015-2018 Mål Personale og

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Mødedato: 27/10-2015 Starttidspunkt: 16.00 Sluttidspunkt: 18.00 Mødelokale: Deltagere: Fraværende med afbud: Referent: U159 Hanne Fischer Møller (HF), Kenneth Ladefoged (KL),

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2014 om hospitalernes

Læs mere

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning.

Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale børnesager i København til efterretning. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget Anbringelsessager i København Socialudvalget tog d. 31. august 2016 Socialforvaltningens handleplan for styrket myndighedsindsats i sociale

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for anbragte børn

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for anbragte børn Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for anbragte børn December 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 21/2015 om indsatsen over for anbragte

Læs mere

DUBU kursuskatalog forår 2015 (Opdateret 1. februar 2015)

DUBU kursuskatalog forår 2015 (Opdateret 1. februar 2015) DUBU kursuskatalog forår 2015 (Opdateret 1. februar 2015) Indhold 1. Kom godt i gang: Børnefaglige Undersøgelse og Handleplan... 2 2. Kom godt i gang: Indsatser... 3 4. Bliv bedre til procesunderstøttende

Læs mere

Principper for det specialiserede børneområde

Principper for det specialiserede børneområde Principper for det specialiserede børneområde 1. Indledning Med afsæt i tidligere temadrøftelser i Undervisnings- og Børneudvalget vedrørende det specialiserede område, herunder myndighedsområdet for børn

Læs mere

Projektbeskrivelse. 6.3 Data på tværs med FLIS 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Spor 2:

Projektbeskrivelse. 6.3 Data på tværs med FLIS 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Spor 2: Projektbeskrivelse 6.3 Data på tværs med FLIS 1. Formål og baggrund Kommunerne har med FLIS fået nye muligheder for benchmarking og analyse på en række dataområder. FLIS er nu i drift med data på tre tværgående

Læs mere

Treserva. Større sammenhæng i sagsbehandlingen. Esben Nielsen og Flemming Friis Mortensen, Logica

Treserva. Større sammenhæng i sagsbehandlingen. Esben Nielsen og Flemming Friis Mortensen, Logica Treserva Større sammenhæng i sagsbehandlingen Esben Nielsen og Flemming Friis Mortensen, Logica Børnesager stiller store krav til kommunernes ressourcer 2 Øget sagsmængde på børn og unge området 3 Kommunerne

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14.

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. DHUV Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. marts 2011 2 Vejledende program 12.45 Baggrund for projektet og formål med dagen

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

Handleplan for faglig og økonomisk styring på det specialiserede børneområde

Handleplan for faglig og økonomisk styring på det specialiserede børneområde Handleplan for faglig og økonomisk styring på det specialiserede børneområde Økonomien på det specialiserede børneområde er under pres. Det kan især tilskrives to forhold. For det første blev der i 2015

Læs mere

Handleplan på baggrund af tilfredshedsundersøgelse 2015

Handleplan på baggrund af tilfredshedsundersøgelse 2015 Handleplan på baggrund af tilfredshedsundersøgelse 2015 Baggrund Der har i januar og februar 2015 været foretaget en tilfredshedsundersøgelse hos de borgere, der modtager ydelser fra Psykiatri og Handicap.

Læs mere

Handleplan og prioriterede indsatsområder på baggrund af BDO s anbefalinger Center for Unge (CFU)

Handleplan og prioriterede indsatsområder på baggrund af BDO s anbefalinger Center for Unge (CFU) Handleplan og prioriterede indsatsområder på baggrund af BDO s anbefalinger Center for Unge (CFU) 1. Indledning På baggrund af budgetstyringsanalysen og de heraf afstedkomne anbefalinger fra BDO, er følgende

Læs mere

Styring af det specialiserede udsatte område

Styring af det specialiserede udsatte område Styring af det specialiserede udsatte område BKF, 14. juni 2013 v. Familie- og rådgivningschef Mette Andreassen Faglighed og økonomi hånd i hånd 1. At arbejde med en fast budgetramme på et ustyrbart område

Læs mere

Odense Kommune er referencekommune, men indgår ikke i strategiforløb. Odense Kommune vil derimod indgå i rådgivningsforløb i efteråret 2016.

Odense Kommune er referencekommune, men indgår ikke i strategiforløb. Odense Kommune vil derimod indgå i rådgivningsforløb i efteråret 2016. Ansøgning Projektets/aktivitetens titel: Ambitioner for udsatte børns udvikling og trivsel Kommune Odense Kommune. Ansøger type Vælges i det elektroniske ansøgningsskema. Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig

Læs mere

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010 Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar

Læs mere

Vejledning til formidling af ledelsesinformation

Vejledning til formidling af ledelsesinformation Vejledning til formidling af ledelsesinformation Formidlingen betyder meget for at opnå en god og hensigtsmæssig anvendelse af ledelsesinformation. Derfor anbefales det, at formidlingen tilrettelægges

Læs mere

Referat. Mødeforum: Projektgruppe vedr. projekt Styr på styringen. Sagsnr Dokumentnr Mødedato: Mandag d. 8.

Referat. Mødeforum: Projektgruppe vedr. projekt Styr på styringen. Sagsnr Dokumentnr Mødedato: Mandag d. 8. Referat Mødeforum: Projektgruppe vedr. projekt Styr på styringen Sagsnr. 2009-78900 Dokumentnr. 2010-35140 Mødedato: Mandag d. 8. marts 2010 Tid: Kl. 9.00 15.30 Sted: Rønnebæksholm, 4700 Næstved Deltagere:

Læs mere

Indsats- og Anbringelsespolitik

Indsats- og Anbringelsespolitik Indsats- og Anbringelsespolitik Retning for arbejdet med udsatte børn og unge i Hjørring Kommune 2016-2018 INDLEDNING LOVGIVNINGSMÆSSIG BAGGRUND INDHOLD Indledning... 2 Lovgivningsmæssig baggrund... 3

Læs mere

Vejledning i logning af servicemål i Byg og Miljø

Vejledning i logning af servicemål i Byg og Miljø 26. september 2016 Vejledning i logning af servicemål i Byg og Miljø Sagsbehandlingstider for byggesager og miljøgodkendelser måles i Byg og Miljø Som opfølgning på økonomiaftalen for 2015 har KL og regeringen

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation. VUM-superbrugerseminar Maj 2015

Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation. VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Program 1. Formål 2. VUM og information til styring og udvikling 3. Erfaringer og potentiale 4. Praktiske eksempler 5. Læring

Læs mere

12 opmærksomhedspunkter for kommunernes håndtering af underretninger på børne- og ungeområdet

12 opmærksomhedspunkter for kommunernes håndtering af underretninger på børne- og ungeområdet København den 15. maj 2012 12 opmærksomhedspunkter for kommunernes håndtering af underretninger på børne- og ungeområdet I det følgende beskrives 12 opmærksomhedspunkter som kommunalbestyrelsen skal være

Læs mere

Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion. August 2013

Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion. August 2013 Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion August 2013 FAXE KOMMUNES ADMINISTRATION AF ORDNINGER MED STATSREFUSION 2012 1 Faxe Kommunes administration af ordninger med statsrefusion 2012

Læs mere

Partnerskabsprojekt om FLIS. Brug af FLIS i kommunerne

Partnerskabsprojekt om FLIS. Brug af FLIS i kommunerne Partnerskabsprojekt om FLIS Brug af FLIS i kommunerne Indhold Indledning... 2 Målet med partnerskabsprojektet... 2 Arbejdsform... 3 Deltagere og deltagerbetaling... 3 Tidsplan og sted... 4 Tilmelding...

Læs mere

Børns retssikkerhed vurderet på baggrund af

Børns retssikkerhed vurderet på baggrund af Børns retssikkerhed vurderet på baggrund af Ankestyrelsens seneste undersøgelser v/ ankechef Henrik Horster 2 Definition på begrebet retssikkerhed Tidligere ombudsmand Lars Nordskov Nielsen har givet følgende

Læs mere

Genopretning og konsolidering af faglig kvalitet i børnesager. Ledelsens tiltag

Genopretning og konsolidering af faglig kvalitet i børnesager. Ledelsens tiltag Genopretning og konsolidering af faglig kvalitet i børnesager Ledelsens tiltag Baggrund Lejre Kommunes revisionsfirma PwC gennemførte i efteråret 2015 en sagsrevision på det specialiserede børneområde.

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Introduktion til redskaber

Introduktion til redskaber December 2007 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Projekt "Sammenhængende Børnepolitik"...1 Lovgrundlag...2 Vejledning til redskabssamlingen...3 Hvordan bruges redskabssamlingen?...3 Læsevejledning...4

Læs mere

EN LANDSDÆKKENDE INDSATS. Anette Hammershøi, specialkonsulent Socialstyrelsen aham@socialstyrelsen.dk Tlf: +45 51 37 83 11

EN LANDSDÆKKENDE INDSATS. Anette Hammershøi, specialkonsulent Socialstyrelsen aham@socialstyrelsen.dk Tlf: +45 51 37 83 11 BØRNEHUSE I DANMARK EN LANDSDÆKKENDE INDSATS Anette Hammershøi, specialkonsulent Socialstyrelsen aham@socialstyrelsen.dk Tlf: +45 51 37 83 11 PRÆSENTATION Den danske børnehusmodel Baggrund, lovgivning

Læs mere

Flest mulige børn og unge skal have deres trivsel og udvikling sikret i den nære og almene indsats.

Flest mulige børn og unge skal have deres trivsel og udvikling sikret i den nære og almene indsats. Sagsnr. 00.00.00-A00-5-16 Cpr. Nr. Dato 8-5-2016 Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen Forslag til Distriktsprojekt i 2017-2019 Næstved Kommune gennemfører i 2017-2019 et projekt i et skoledistrikt med fokus

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Børne- og undervisningsudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Børne- og undervisningsudvalg BUR i Broby BUR-MED-Udvalget har ønsket en sammenlægning fra oprindelig 3 lokaliteter til nu et samlet BUR i Broby. Der er indregnet en OEI-effektiviseringsgevinst på 750.000 kr. årligt fra 2012. Det forventes

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Fortællinger fra DUBU-kommuner

Fortællinger fra DUBU-kommuner Fortællinger fra DUBU-kommuner - om gevinster og udfordringer ved implementering og arbejdet med DUBU og ICS November 2013 Indledning DUBU gik i drift i 2011. I dag har 63 kommuner valgt at anskaffe sig

Læs mere