Risikovurdering af indvindingsoplandet til. Ø. Hornum Vandværk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Risikovurdering af indvindingsoplandet til. Ø. Hornum Vandværk"

Transkript

1 Risikovurdering af indvindingsoplandet til Ø. Hornum Vandværk Risikovurdering er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk Assistent, DVN Side 1

2 Indholdsfortegnelse: Oplæg og baggrund for vurderingen... side 3 Konklusioner og anbefalinger... side 3 Oversigt bilag... side 6 Bilag 1 - Indvindingsopland... side 7 Bilag 2 - Boreprofiler og oversigtskort... side 8 Bilag 3 - Analyseresultater, råvand og drikkevand... side 9 Bilag 4 - Oversigtskort boringer... side 12 Bilag 5 - Grundvandspotentialekort side 13 Bilag 6 - Prækvartæroverfladens højdeforhold... side 14 Bilag 7 - Potentialekort... side 15 Bilag 8 - Sårbarhedskort... side 16 Bilag 9 - Data for tryktest... side 17 Borejournaler er vedhæftet som pdf-filer. Side 2

3 Oplæg og baggrund for vurderingen: Vandværket har bestilt en risikovurdering ud fra oplysninger om de hydrogeologiske forhold i nærområdet til vandværkets indvindingsboringer og i det vurderede indvindingsopland. Følgende materiale er lagt til grund for vurderingen: Udkast til tilstandsrapport 2008 Supplerende undersøgelser af vandværkets 2 indvindingsboringer via brøndborer PC. Sammensætningen af grundvandet og udviklingen i grundvandets kvalitet i de 2 boringer Kortlægning af grundvandet - hentet på miljøportalen samt ældre kortlægningsmateriale Udvalgte borejournaler - hentet hos GEUS. Kort med arealoplysninger Der er søgt om at få de nyeste data fra miljøcenter Ålborg og nyeste potentialekort. Konklusioner og anbefalinger: Grundvandet dannes i et område, som ligger sydvest for vandværkets indvindingsboringer. Med en skønnet grundvandsdannelse på 100 mm pr. år og en årlig indvinding på ca m³ vil oplandet være på ca. 65 ha. Grundvandet er delvis naturligt beskyttet, hvilket betyder, at vandværkets situation ligger imellem den helt gunstige beskyttelsessituation velbeskyttet grundvand og den mindre gunstige situation ubeskyttet grundvandsmagasin. Graferne for udviklingen i nitrat fra drikkevandet viser ikke en tendens til stigning, og som sådan vurderes, at vandværket har en stabil forsyning med rent grundvand, som overholder nitratgrænseværdien på både kort og langt sigt. Arealanvendelsen er ifølge kortet over indvindingsoplandet en blanding af by i nærområdet og landbrug. Landbrugspåvirkning. Det vil være muligt at få foretaget en årlig beregning på udviklingen i nitratbelastningen i de markblokke, som påvirker vandværkets drikkevandskvalitet f.eks. 3-4 år tilbage. Da nitratindholdet ikke er stigende og ligger på et lavt niveau, kan det ikke anbefales foreløbigt at udføre denne beregning. Det anbefales at afvente resultat af kommunens indsatsplan. De 2 boringer og analysedata herfra. Grundvandet hentes op fra 2 boringer, som viser en ret stor forskel i ex. nitrat og opløst jern, hvilket tyder på, at det grundvand, som strømmer ind i boringerne, sker fra forskellig dybde. Side 3

4 Konklusioner og anbefalinger - fortsat : I oplæg til tilstandsrapport blev det anbefalet, at der udføres flowlog og udtages niveaubestemte prøver, som kan give nogle flere detaljer om de helt lokale forhold i vandværkets indvindingsboringer. De store forskelle i udvalgte analyseparametre skyldes antagelig mest, at de 2 boringer er udført med 2 forskellige boremetoder og af 2 forskellige brøndborer, se bilag 2 fra udkast til tilstandsrapport Det ses af borejournalen, at der er forskel i forerørets dybde, hvilket kan være den mest væsentlige forklaring. Det almindelige kendte fænomen som skorstenseffekten kan også have en betydning. Bemærk dog at der kan være stor forskel i oplysninger i borejournal og de faktiske forhold. Det anbefales dog, at vandværket blot benytter boringerne som foreslået i udkast til tilstandsrapport og foretager egenkontrol. I bilag 3 ses grafer for jern, mangan, ammonium, nitrat, klorid og ilt. Tryktest af forerør. Foreløbig har vandværket besluttet, at boringerne undersøges med tryktest og almindelig tjek af boringerne med korttidspumpning. Disse resultater har vist, at begge forerør er fundet tætte. Derfor er det ikke utætheder, der er årsagen til den store forskel i råvandets kvalitet. Hovedkonklusion. Hovedkonklusionen er, at vandværkets indvindingsboringer generelt er beskyttet af vekslende lerlag over kalken og derfor næppe vil blive påvirket af arealanvendelsen (som i øjeblikket er kendt som almindelig landbrugsdrift og lidt by) i et omfang, som vil være truende for vandværkets fremtid. Indvindingsopland og landbrugsberegninger. Det vil være muligt at få udbygget risikovurderingen med beregninger af nitratbelastningen af grundvandet baseret på de årlige indberetninger fra landbrugsdriften, hvis dette ønskes, men det skønnes ikke at være nødvendigt på nuværende tidspunkt, da vandværkets indvindingsboringer ikke er direkte truet. Det anbefales derfor at afvente kommunens indsatsplan. Der er ikke vurderet på evt. forekomst af gl. punktkilder, da dette også vil være omfattet af kommunens indsatsplan. Jordvarmeanlæg. Skulle der indenfor det markerede indvindingsopland, bilag 1, komme forespørgsel fra kommunen eller blive annonceret om varmepumpeanlæg er anbefalingen følgende: 1. Terrænnære anlæg med jordslanger udgør ikke nogen risiko for vandværkets grundvand, men for god orden skyld anbefales det, at vandværket meddeler kommunen, at man herfra bør stille vilkår om, at der kun anvendes ren sprit og saltvand i sådanne anlæg og undlade andre tilsætningsstoffer, som muligvis kan udgøre en trussel. 2. Søges der derimod om varmepumpeanlæg for boringer i jeres indvindingsopland, bilag 1 anbefales det, at vandværket straks meddeler anbefaling om afslag på sådanne ansøgninger. Begrundelsen er den risiko, man påfører vandværket som følge af evt. fejl under boreprocessen herunder mangelfuldt tilsyn i anlægsfasen. Side 4

5 Anbefalinger: 1. Følge udviklingen i råvandets kvalitet ved det normale ordinære prøveprogram samt indbygge en årlig analyse af råvandet for nitrat, jern og mangan. Udvidelsen vil være en forholdsvis lille omkostning, når prøven udtages f.eks. i forbindelse med den årlige prøve på normal og udvidet kontrol - afgang vandværk. 2. Hvis nitrat stiger gradvis over en årrække, kan der foretages en mere detaljeret undersøgelse af en eller begge boringer, for at finde den konkrete årsag. 3. Indføre det overvågningsprogram som foreslås i forbindelse med opdatering af tilstandsrapport og handlingsplan. Afslutning - og evt. møde om sagen. I forbindelse med aftale om at foretage vurdering af vandværkets indvindingsopland blev det drøftet, at vi tager kontakt med miljøcenter Aalborg om at få leveret et elektronisk kort over grundvandsstanden og indvindingsopland. Vi har ikke modtaget materialet endnu, men vil tage sagen op igen i forbindelse med opdatering af tilstandsrapport og handlingsplan. Vi drøftede også evt. at holde et møde om denne rapport og om den forestående ombygning af vandværket. Side 5

6 Bilag Bilag 1 Indvindingsopland Bilag 2 Boreprofiler og oversigtskort (fra tilstandsrapport 2008) Bilag 3 Bilag 4 Analyseresultater råvand og drikkevand - ses på Oversigtskort boringer (GEUS) Bilag 5 Grundvandspotentialekort Bilag 6 Bilag 7 Bilag 8 Bilag 9 Prækvartæroverfladens højdeforhold Potentialekort Sårbarhedskort Tryk data Borejournaler er vedhæftet som pdf-filer. Side 6

7 Indvindingsopland: Bilag nr. 1 Side 7

8 Boreprofil og oversigtskort Bilag nr. 2 Boringernes jordlag er illustreret på tegningen herunder. Borejournaler er vedlagt som bilag højde over havet Kote 0 = havet Overflade ( m) + 40 Forklaring + 20 Kote Boring 1 - DGU nr Boring 2 - DGU nr grundvandsstand Smeltevandssand/grus moræneler skrivekridt morænesand forerør - 60 Side 8

9 Bilag nr. 3 Analyseresultater - råvand : jern, mangan og ammonium Side 9

10 Bilag nr. 3 Analyseresultater - råvand : nitrat, klorid og ilt Side 10

11 Bilag nr. 3 Analyseresultater - drikkevand : jern, mangan, ammonium, nitrat, klorid og ilt Side 11

12 Oversigtskort - Geus : Boringer Bilag nr. 4 Side 12

13 Grundvandspotentiale (1974) Bilag nr Side 13

14 Prækvartæroverfladens højdeforhold : Bilag nr. 6 Side 14

15 Potentialekort : Bilag nr. 7 Side 15

16 Sårbarhedskort : Bilag nr. 8 Side 16

17 Data fra tryktest af boringer ( PC ) Bilag nr. 9 Boring 2 - DGU nr Ydelsesmålinger: Vs i ro 22,05 m.u.mp. Q 39,0 m 3 /h v. 26,35 m.u.mp Q 10,4 m 3 /h v. 22,73 m.u.mp og 40 mvs i modtryk Max tryk 45 mvs Pumpe SP Den giver alt for lidt vand og bør skiftes. Der er skiftet 2 stk. 4 á 3 m stigerør samt pumpenippel pga. tæringer. Pumpen er nu monteret i 30,5 m 4 stigerør Trykprøvning OK. 10 mvs i 20 min. Boring 1 - DGU nr Ydelsesmålinger: Vs i ro 22,08 m.u.mp. Q 30,6 m 3 /h v. 23,33 m.u.mp. Q 23,8 m 3 /h v. 22,99 m.u.mp og 30 mvs i modtryk. Data for ny pumpe ifølge Grundfos Q 32,9 m 3 /h v. 53 mvs i modtryk. Dvs. et fald i ydelse på 9,1 m 3 /h Q 19,2 m 3 /h v. 22,80 m.u.mp og 45 mvs i modtryk. Data for ny pumpe ifølge Grundfos Q 25,9 m 3 /h v. 67,8 mvs i modtryk. Dvs. et fald i ydelse på 6,7 m 3 /h Max tryk 70 mvs. Data for ny pumpe ifølge Grundfos 92 mvs Pumpe SP Den giver alt for lidt vand, og det bør overvejes at skifte den. 6 m stigrør er ikke monteret igen pga. tæringer. Pumpen er nu monteret i 27 m 4 stigrør Trykprøvning OK. 10 mvs i 20 min. Afspærringsventil lukker ikke helt tæt. Ca. 2 meter nede ændrer forerøret diameter. Top af forerør er ø 254 m og ændre sig til ca. ø 200 mm. Side 17

1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Lerbjerg Svejstrup Vandværk

1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Lerbjerg Svejstrup Vandværk 1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010 Lerbjerg Svejstrup Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrolprogram ( afventer bestyrelsens beslutning) 3. Del

Læs mere

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008-2009. Storring Vandværk

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008-2009. Storring Vandværk Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008-2009 Storring Vandværk Tilstandsrapporten består af 2 rapportdele: Del 1: Baggrund, konklusioner og beskrivelsen med forslag til opgaver/handlingsplan.

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Hadbjerg Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Hadbjerg Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010 Hadbjerg Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol & overvågningsprogram 3. Del Generelt om tilstandsrapport Rapporter

Læs mere

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009. Jørlunde Østre Vandværk

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009. Jørlunde Østre Vandværk Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009 Jørlunde Østre Vandværk Tilstandsrapporten består af 2 rapportdele: Del 1: Baggrund, konklusioner og beskrivelsen med forslag

Læs mere

Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering. Sejerslev Vandværk

Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering. Sejerslev Vandværk Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering Sejerslev Vandværk Vandværkets navn i hvidt skrift oven på foto! Eller evt. under billede i skr.størrelse 14 18 Notat og handlingsplan er

Læs mere

Handlingsplan 2007. Assensvejens Vandværk

Handlingsplan 2007. Assensvejens Vandværk Assensvejens Vandværk Handlingsplan er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf. 98 66 66 66 Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk Assistent, DVN Side 1 Baggrund Assensvejens

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2012. Åbjerg Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2012. Åbjerg Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2012 Åbjerg Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

Opdateret Tilstandsrapport med forslag til Handlingsplan Februar 2010. Assensvejens Vandværk

Opdateret Tilstandsrapport med forslag til Handlingsplan Februar 2010. Assensvejens Vandværk Opdateret Tilstandsrapport med forslag til Handlingsplan Februar 2010 Assensvejens Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol & overvågningsprogram 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2005 (1. udkast) Mollerup Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2005 (1. udkast) Mollerup Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2005 (1. udkast) Mollerup Vandværk Tilstandsrapport er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012. Hyllested Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012. Hyllested Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012 Hyllested Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. Oktober 2012. Vollerup-Ulkebøl Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. Oktober 2012. Vollerup-Ulkebøl Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Oktober 2012 Vollerup-Ulkebøl Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. - marts 2014. Homå Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. - marts 2014. Homå Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Marts 2014 Homå Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan, opdateret Tilstandsrapport er udarbejdet af: Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN -

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012. Aarup Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012. Aarup Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012 Aarup Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

Delrapport 3. Generel vejledning til Tilstandsrapport. og handlingsplan.

Delrapport 3. Generel vejledning til Tilstandsrapport. og handlingsplan. Delrapport 3 Generel vejledning til Tilstandsrapport & Handlingsplan Version 2012 Her findes generel information, som kan læses helt eller delvis i forbindelse med tilstandsrapport og handlingsplan. Her

Læs mere

Delrapport 3. Generel vejledning til Tilstandsrapport. og handlingsplan.

Delrapport 3. Generel vejledning til Tilstandsrapport. og handlingsplan. Delrapport 3 Generel vejledning til Tilstandsrapport & Handlingsplan Version 2011 Her findes generel information, som kan læses helt eller delvis i forbindelse med tilstandsrapport og handlingsplan. Her

Læs mere

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Tilstandsrapport og handlingsplan foreningen af vandværker i danmark Udgiver: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 22C, 1. 2680 Solrød Strand www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Generel vejledning. Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN

Generel vejledning. Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN Generel vejledning Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN Her findes generel information, som kan læses i forbindelse med tilstandsrapporten - læsevejledning m.m. samt bilag,

Læs mere

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage Indsatsplan for Skagen Klitplantage Skrevet af Gruppe A213, Aalborg Universitet, 2010 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det siger loven om indsatsplaner... 3 Baggrund... 4 Sammenfatning...

Læs mere

Overvågning af nydannet grundvand i Jammerbugt og Samsø Kommuner

Overvågning af nydannet grundvand i Jammerbugt og Samsø Kommuner Overvågning af nydannet grundvand i Jammerbugt og Samsø Kommuner et værktøj til vandværksledelse i samarbejde med kommunen Af Vandguidens redaktion, Kristen Simonsen og DAVIS-konsortiet»At trække på samme

Læs mere

Indsatsplan ÅBO En plan for sikring af drikkevandsinteresser

Indsatsplan ÅBO En plan for sikring af drikkevandsinteresser Indsatsplan ÅBO En plan for sikring af drikkevandsinteresser NOVEMBER 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Udgiver: Århus Amt Natur og Miljø Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 89 44 66 66 Udgivelsesår: 2006 Titel:

Læs mere

Va n d f o r s y n i n g s p l a n 2 0 0 7-1 7

Va n d f o r s y n i n g s p l a n 2 0 0 7-1 7 A L L E R Ø D K O M M U N E Va n d f o r s y n i n g s p l a n 2 0 0 7-1 7 NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Telefax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk Web www.niras.dk CVR-nr. 37295728

Læs mere

Indsatsplan Brande. Brande Kommune. Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø. DDO, Copyright COWI

Indsatsplan Brande. Brande Kommune. Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø. DDO, Copyright COWI Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø Brande Kommune Gl. Blåhøj Vandværk Blåhøj St. By Vandværk S:\Kort og Geodata\Grundvand\Indsatsplan\Brande\.pub S:\TM\PDF-filer\Grundvand\_A4.pdf DDO, Copyright COWI Oktober

Læs mere

Bakterie forurening. Handlingsplan 2007. Ø. Svenstrup Vandværk

Bakterie forurening. Handlingsplan 2007. Ø. Svenstrup Vandværk Bakterie forurening Handlingsplan 2007 Ø. Svenstrup Vandværk Rapport er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf. 98 66 66 66 Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk assistent,

Læs mere

Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram. Sørby-Kirkerup Vandværk. Februar 2010

Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram. Sørby-Kirkerup Vandværk. Februar 2010 Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram Sørby-Kirkerup Vandværk Februar 2010 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema - hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side

Læs mere

THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG

THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/. INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 3 3. Boringer 5 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 4.1 Råvand

Læs mere

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ LEMMING VANDVÆRK LEMMING VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 2 3. Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 6 4.1 Råvand 6 4.2 Rentvand

Læs mere

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ BRYRUP NY VANDVÆRK BRYRUP NY VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD Generelt 1 Vandindvinding 3 Boringer 5 Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 Råvand 7 Rentvand 7 Vandbehandling

Læs mere

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Hyllested Vandværk

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Hyllested Vandværk Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram Hyllested Vandværk februar 2012 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side 9

Læs mere

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Aarup Vandværk

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Aarup Vandværk Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram Aarup Vandværk April 2012 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side 9 4. Præsentation

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Bønnerup Vandværk

Tilstandsrapport og status. Bønnerup Vandværk Tilstandsrapport og status Bønnerup Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere