Klage skal være indgået til Jammerbugt Kommune senest den 16. august 2011 kl. 15:30.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klage skal være indgået til Jammerbugt Kommune senest den 16. august 2011 kl. 15:30."

Transkript

1 FMT A/S Att.: Jesper Bonde Hammershøj Erhvervspark Hillerød Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: Fax: Lise Overby Nørgård Direkte Sagsnr.: Landzonetilladelse til ændret anvendelse Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed landzonetilladelse til at anvende to eksisterende gylletanke på henholdsvis m 3 og 500 m 3 på ejendommen matr.nr. 1g m.fl. Røgild By, Brovst, beliggende Røgildvej 42, 9460 Brovst til opbevaring af spildevandsslam (Planlovens 35). Klage Tilladelsen kan påklages for retlige og skønsmæssige forhold. Reglerne følger af Planlovens 58, 59 og 60, og er nærmere beskrevet i vedlagte klagevejledning. Klage skal være indgået til Jammerbugt Kommune senest den 16. august 2011 kl. 15:30. Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). Offentliggørelse Landzonetilladelsen offentliggøres i Hanbobladet den 19. juli 2011 og på Udnyttelse af landzonetilladelsen Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb (Planlovens 60, stk. 4). Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra tilladelsens offentliggørelse. Miljøgodkendelse Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før der er meddelt miljøgodkendelse. Der vil ikke blive udstedt miljøgodkendelse før klagefristen er udløbet og Natur- og Miljøklagenævnet har taget stilling til eventuelle klager. Vilkår Tilladelsen gives på vilkår, at gyllebeholderne anvendes til opbevaring af spildevandsslam i overensstemmelse med det i ansøgningen beskrevne, og vilkårerne i miljøgodkendelsen overholdes. Postadresse: Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro 1

2 Grundlag for afgørelsen Afgørelsen er truffet på baggrund af oplysningerne i Jeres ansøgning modtaget ved Jammerbugt Kommune den 21. december 2011 samt supplerende oplysninger. Forud for tilladelsen har der været foretaget høring hos naboer og foreninger. Tanja Fjordbak Andersen og Jacob Vestergaard Andersen har indsendt forslag om en alternativ vej ad Danserholmevej til gyllebeholderne. Den foreslåede vej er undersøgt af Miljøafdelingen, der ikke har fundet den egnet til formålet, da den er for våd til store maskiner. VVM Projektet er VVM-screenet i henhold til reglerne i Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Plan- og Miljøafdelingen har truffet afgørelse om, at der ikke er VVMpligt. Spørgsmål Har I spørgsmål til tilladelsen, er I velkommen til at kontakte undertegnede på direkte telefon nr eller Med venlig hilsen Lise Overby Nørgård Kopi til: Hans Larsen Skole, Røgildvej 42, 9460 Brovst Tanja Fjordbak Andersen og Jacob Vestergaard Andersen, Røgildvej 40, 9460 Brovst Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet v/ Jacob Funder, Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Ornitologisk Forening, Jammerbugt, Aalborg Historiske Museum, Bilag: Oversigtskort Relevant materiale fra ansøgningen Uddrag af planloven Klagevejledning Postadresse: Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro 2

3 Uddrag af Planloven 35. I landzoner må der ikke uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer, jf. dog Stk. 4. Tilladelser efter stk. 1 kan først meddeles, når der er forløbet 2 uger efter, at kommunalbestyrelsen har givet skriftlig orientering om ansøgningen til naboerne til den omhandlede ejendom. Stk. 5. Bestemmelsen i stk. 4 gælder ikke, hvis det ansøgte efter kommunalbestyrelsens skøn er af underordnet betydning for naboerne. 56. En tilladelse eller dispensation efter denne lov bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Stk. 2. En hidtidig ret til at udnytte en ejendom på en måde, som er i strid med 38 a, en lokalplan eller en efter 68, stk. 2, opretholdt plan, eller som ville kræve tilladelse eller dispensation efter denne lov, bortfalder, når retten ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. Postadresse: Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro 3

4 Klagevejledning landzonetilladelser Til Natur- og Miljøklagenævnet, som er nedsat i medfør af lov om naturbeskyttelse, kan påklages: 1) Kommunalbestyrelsers afgørelser efter 35, stk Klageberettiget efter 58 er miljøministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker. Stk. 2. Klageberettiget efter 58, stk. 1, nr. 1, 3, 4 og 5, er endvidere landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, på betingelse af, 1) at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og 2) at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer. 60. Klage skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. I tilfælde, hvor en afgørelse træffes indirekte og således ikke meddeles eller offentliggøres, regnes fristen fra det tidspunkt, hvor klageren har fået kendskab til afgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Stk. 2. Klage efter 58, stk. 1, nr. 1, indgives til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet ledsaget af den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. Andre klager indgives til Naturklagenævnet. Stk. 3. Ved rettidig klage efter 58, stk. 1, nr. 3, 4 og 5, kan Natur- og Miljøklagenævnet t bestemme, at en af kommunalbestyrelsen eller miljøministeren meddelt tilladelse eller godkendelse ikke må udnyttes, og at et påbud ikke skal efterkommes. Er et bygge- eller anlægsarbejde iværksat, kan nævnet påbyde dette standset. Stk. 4. En tilladelse efter 35, stk. 1, må ikke udnyttes før klagefristens udløb. Rettidig klage efter 58, stk. 1, nr. 1 og 2, har opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Stk. 5. Natur- og Miljøklagenævnet påser, at den, som har modtaget en tilladelse, underrettes om klagen. Når klage indgives til kommunalbestyrelsen, underretter kommunalbestyrelsen straks den, der har modtaget en tilladelse, om klagen. Indsendelse af klage Klage skal indsendes til Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro, (jf. 60, stk. 2). Klagen skal stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV., Du vil modtage kopi af kommunens brev til Natur- og Miljøklagenævnet Gebyr jf. Lov nr. 483 af 11. maj Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et gebyr for at behandle en klage. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Du modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet. Du skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Gebyret tilbagebetales, hvis 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. Planlovens 62 Kommunalbestyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene. Det er ikke nogen betingelse, at sagen har været indbragt for Naturklagenævnet. Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af denne lov, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. For afgørelser, hvorom der er udfærdiget offentlig bekendtgørelse, regnes søgsmålsfristen fra bekendtgørelsen. 1 I henhold til Planloven LBK nr 937 af 24/09/ Der kan klages både over retlige og skønsmæssige forhold.

5 Kort og data er kun vejledende og kan ikke bruges som dokumentation. Matrikelkort og Topografisk Kortværk Kort & Matrikelstyrelsen, Ortofotos BlomInfo, COWI & Jammerbugt Kommune. Røgildvej 42 JAMMERBUGT KOMMUNE Dagsordenkort Dato Init lio 1:25000

6 Lise Overby Nørgård Fra: Tove Nielsen på vegne af Teknik Miljø Sendt: 22. december :25 Til: Lene Lundorf Andersen Cc: Jesper Hansen Emne: VS: Miljøansøgning opbevaring spildevandsslam Vedhæftede filer: Ansøgning v1.pdf; BILAG 1.pdf; Følgebrev_miljøansøgning.pdf; fuldmagt underskrevet.pdf Fra: Jesper Bonde Sendt: 21. december :48 Til: Teknik Miljø Emne: Miljøansøgning opbevaring spildevandsslam Til rette vedkommende Hermed fremsendes div. materiale til behandling af miljøansøgning til opbevaring af spildevandsslam hos Hans Larsen Skole, Gå til søgeformular Røgildvej 42, Arentsminde, 9460 Brovst, CVR: Med venlig hilsen 1

7 Jammerbugt Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Lundbakvej Pandrup Att : Miljøafdelingen Til Miljøafdelingen. Horslunde d Hermed fremsendes div. materiale til behandling af miljøansøgning til opbevaring af spildevandsslam hos Hans Larsen Skole, Røgildvej 42, Arentsminde, 9460 Brovst, CVR: Såfremt yderligere information ønskes fremsendt bedes I venligst kontakte undertegnede. Tekst Med sendt Eftersendes 1 Fuldmagt X 2 Oversigtsfoto / kort X 3 Miljøansøgning til myndigheder X 4 Beholderkontrol * 5 Andet * findes i kommunen Jeg ser frem til at modtage bekræftelse på modtagelse og med information på behandlingstid. Mvh. FMT A/S Jesper Bonde Driftsansvarlig Tel / 1 - FMT A/S Hammerholt Erhvervspark Hillerød Tel : Fax : AS reg. nr CVR. nr Mobil :

8 Ansøgning efter miljøbeskyttelsesloven Kapitel 5 eller 19, til at opbevare større mængder affaldsprodukter ( spildevandsslam ) end brugeren selv kan anvende. A. Ansøger og ejerforhold Ansøgerens navn, adresse og telefonnummer. 1) FMT A/S Hammerholt Erhvervspark Hillerød Tel : Fax : Virksomhedens navn, adresse, matrikelnummer og CVR- og P-nummer. 2) FMT A/S Hammerholt Erhvervspark Hillerød CVR. nr P nr Navn, adresse og telefonnummer på ejeren af ejendommen, hvorpå virksomheden er beliggende eller ønskes opført, hvis ejeren ikke er identisk med ansøgeren. Hans Larsen Skole Røgildvej 42, Arentsminde 9460 Brovst 3) Tel Mobil CVR nr.: CVR P nr.: Virksomhedens kontaktperson: Navn, adresse og telefonnummer. 4) Jesper Bonde Hammerholt Erhvervspark Hillerød Mobil : Fax : Mail : - 1 / 6 - FMT A/S Hammerholt Erhvervspark Hillerød Tel : Fax : AS reg. nr CVR. nr Mobil :

9 B. Oplysninger om virksomhedens art Virksomhedens listebetegnelser, jf. bilag 1 og 2, for virksomhedens hovedaktivitet og eventuelle biaktiviteter. FMT A/S har for vore pri vate og offentlige kunder igennem mere end 30 år distribueret og genanvendt flere former for restprodukter. Slam fra rensningsanlæg er genanvendt til jordbrugsformål i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning på området, for tiden bekendtgørelse nr af ) FMT A/S har igennem de sidste mange år gennemgået en rivende udvikling og er i dag en stærk virksomhed med et stort udbud af forskellige aktiviteter til både private, små, mellemstore og større virksomheder og ikke mindst offentlige virksomheder. FMT A/S tilbyder en hurtig og effektiv løsning af arbejdsopgaverne indenfor følgende: Landbruget Den grønne sektor Facility Management Long Reach special gravemaskiner Genanvendelse af organisk affald, herunder slam Anden nyttiggørelse af slam Kort beskrivelse af det ansøgte projekt. Angivelse af om der er tale om nyanlæg eller om udvidelser eller ændringer af bestående virksomhed. Hvis der er tale om udvidelse af en ikke tidligere godkendt virksomhed, som bliver godkendelsespligtig på grund af udvidelsen, skal der gives oplysninger om hele virksomheden inkl. udvidelsen. 6) Beholderne på adressen Røgildvej 42, 9460 Brovst Tankene er af typen Spencom Opført i betonelementer Tank størrelse: 500 m3 Tank størrelse: 3000 m3 Leje af 1 stk. eksisterende gylletank på tilsammen 500 m3 Leje af 1 stk. eksisterende gylletank på tilsammen 3000 m3 Begge til brug for opsamling / opbevaring af affaldsprodukter med henblik på genanvendelse som jordforbedringsmiddel på landbrugsjord eller anden nyttiggørelse, iht. Bekendtgørelse nr. 49 af 20. januar 2000 og lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001, samt bekendtgørelse nr af 13. december ) Hvis det ansøgte projekt er midlertidigt, skal det forventede ophørstidspunkt oplyses. Projektet løber så længe der kan opnås miljøgodkendelse - 2 / 6 - FMT A/S Hammerholt Erhvervspark Hillerød Tel : Fax : AS reg. nr CVR. nr Mobil :

10 C. Oplysninger om etablering Oplysning om hvorvidt det ansøgte kræver bygningsmæssige udvidelser eller ændringer. 8) Projektet kræver ingen bygningsmæssig ændring eller udvidelse 9) Forventede tidspunkter for start og afslutning af bygge- og anlægsarbejder og for start af virksomhedens drift. Hvis ansøgningen omfatter planlagte udvidelser eller ændringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 36, oplyses tillige den forventede tidshorisont for gennemførelse af disse. Der forventes ibrugtagning kort tid efter miljøgodkendelsens tilsagn / godkendelsen D. Oplysninger om virksomhedens beliggenhed og driftstid Oversigtsplan i passende målestok (f.eks. 1:4.000 og A3) med angivelse af virksomhedens placering. Planen forsynes med en nordpil. 10) Se vedlagte bilag 1. 11) Redegørelse for virksomhedens lokaliseringsovervejelser. Oplysning om virksomhedens daglige driftstid. Der angives desuden driftstidspunkter for de enkelte forurenende aktiviteter, herunder støjkilder, hvis de afviger fra den samlede virksomheds driftstid. Hvis virksomheden er i drift på lørdage eller søn- og helligdage, skal dette oplyses. 12) Til og frakørsel vil foregå kontinuerlig på hverdage mellem 7,00-18,00 Weekendkørsel kan forekomme i nødstilfælde Oplysninger om til- og frakørselsforhold samt en vurdering af støjbelastningen i forbindelse hermed. Affaldsproduktet vil foregå i sammenhængende perioder og dagligt blive tilkørt blive tilkørt med 1-2 lastbil med 2 containere på hver, successivt i læs af ca tons og aflæsset direkte eller grabbes fra containere i gylletank. 13) Afhentning af affaldsproduktet vil foregå i sammenhængende perioder og dagligt blive afhentet af ca. 1-4 lastbil med tip trailere eller containerbiler, successivt i læs af ca tons for videre distribution. Slammet grabbes til beholder med kran grabbil. Slammet udtages fra beholder med kran grabbil eller gravemaskine, Slammet transportere fra beholderen i lastbiler som overholder alle gældende lovgivning. Slammet tilkøres de forskelligere markarealer hvor efter det udspredes. Materiel til udspredning er velegnet slamspredere af typen SP 22 eller RKM - 3 / 6 - FMT A/S Hammerholt Erhvervspark Hillerød Tel : Fax : AS reg. nr CVR. nr Mobil :

11 spredere, med justerbare spredebord for at sikre korrekt dosering af gødningsmaterialet Beholdernes placering ligger bag ved gården og tæt på hovedvej og evt støj gener vil ikke være væsentlig ændret ift. i dag. Støj eller kørslen vil ikke generer nabo som ligger længere ude af vejen. TS indholdet af affaldsproduktet vil ligge på ca % E. Tegninger over virksomhedens indretning Ansøgningen skal ledsages af tegninger, der i relevant omfang viser følgende. 14) Se vedlagte bilag 1 F. Beskrivelse af virksomheden 15) Beskrivelse af virksomhedens indretning som forklaring til tegningen, jf. pkt. 14. Oplysning om arten af belægning (materialer og udførelse) samt indretning med sump, spildbakke, opsamlingskar og lignende eller afløb for gulve eller for befæstede eller impermeable udendørs arealer til: 16) Beholderne er en traditionel gyllebeholder, der er blevet tilovers i forbindelse med tidligere animalsk produktion. 17) Oplysning om (eventuelt opstillet i nedenstående skema) hvilke affaldsarter/-fraktioner virksomheden ønsker at kunne modtage og oplysning om evt. særlig forurening i affaldet, Opbevaring af stabiliseret affaldsprodukter med henblik på genanvendelse til energiproduktion eller anden nyttiggørelse evt. jordforbedringsmiddel på landbrugsjord, iht. Bekendtgørelse nr. 49 af 20. januar 2000 og lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001, samt bekendtgørelse nr af 13. december Den forventede årlige mængde fordelt på de enkelte arter/-fraktioner, ca tons stabiliseret spildevandsslam. det maksimale oplag for de væsentlige af de forskellige affaldsarter/-fraktioner, ca tons stabiliseret spildevandsslam. hvor og hvordan de forskellige affaldsarter/-fraktioner vil blive oplagret i containere, båse, beholdere, oplagspladser mv., herunder om oplagringen foregår i det fri, under tag beskyttet mod vejrlig eller indendørs Ikke overdækket gylletanke på i alt : 3500 m3 Se vedlagte bilag 1-4 / 6 - FMT A/S Hammerholt Erhvervspark Hillerød Tel : Fax : AS reg. nr CVR. nr Mobil :

12 Ved affaldsarter forstås de opdelinger af affald, som fremgår af Det Europæiske Affaldskatalog (EAK), jf. bilag 2 til bekendtgørelse om affald. EAK : ) Hvis ansøgningen vedrører oplag af stabiliseret slam eller andet stabiliseret organisk affald, skal følgende oplyses: Hvor affaldet stammer fra (virksomhed, proces og andet, der har betydning for slammets karakter). Tørstofindhold, stabiliseringsform og eventuelle andre særlige karakteristika for det slam og andet organisk affald, der tilføres anlægget. Ansøger fører registreringssystem med til og fra kørsel af slam. Volumen af beholdere til slam og andet organisk affald. Ikke overdækket gylletanke på tilsammen 3500 m3 Hvor lang tid slam og andet organisk affald højst skal oplagres på anlægget. Det forventes at slam som anvendes til jordbrugsformål udbringes 2 gange årligt, mens slam til anden genanvendelse transporteres løbende i takt med det udnyttes. Opførelsestidspunkt for brugte beholdere, der planlægges anvendt til oplagring af slam eller andet organisk affald. Såfremt der er tale om en beholder, der har været omfattet af bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand, vedlægges seneste tilstandsrapport med oplysning om, hvilke reparationer, der eventuelt er foretaget på baggrund heraf. Beholderkontrol findes på kommunen Der udarbejdes ny beholderkontrol inden ibrugtagning, såfremt dette er nødvendigt Hvilken form for overdækning, der anvendes til beholdere i det fri med slam og andet organisk affald samt til øvrige oplag i det fri, jf. vilkår 5, 6 og 9 i afsnit Der etableres overdækning i form af halm lag. Oplysning om hvilke maskiner og redskaber, der benyttes på virksomheden. 19) Læsning vil blive foretaget med egnet læsseudstyr. Oplysninger om, hvordan de enkelte affaldsarter/-fraktioner håndteres, herunder om håndteringen foregår indendørs, under tag beskyttet mod vejrlig eller i det fri. 20) Læsning vil foregå i det fri - 5 / 6 - FMT A/S Hammerholt Erhvervspark Hillerød Tel : Fax : AS reg. nr CVR. nr Mobil :

13 Luftforurening Oplysning om støvfrembringende aktiviteter og om planlagte støvbegrænsende foranstaltninger. 29) Ingen Støj 34) Oplysning om støjfrembringende aktiviteter, herunder intern kørsel og af-, på- og omlæsning af affald samt klipning/neddeling, knusning og presning/neddeling/komprimering. Oplysning om planlagte støjbegrænsende foranstaltninger. Så der vil forekomme en lille ændring iht. kørsel og støj, men det vil ikke generer nogen i området væsentlig. I. Andet Hvis der er standardvilkår, som vurderes at være irrelevante for virksomheden, skal dette oplyses, idet der samtidig gives en begrundelse herfor. 36) Ingen 37) 38) Hvis der er standardvilkår, som virksomheden ikke mener at kunne overholde, skal dette oplyses, idet der samtidig gives en begrundelse herfor. Ingen Øvrige oplysninger af miljømæssig betydning, som ikke er belyst via standardvilkårene. Ingen Jeg ser frem til at modtage oplæg til miljøgodkendelse og en tilkendegivelse om en forventet sagsbehandlingstid. Horslunde d Jesper Bonde Driftsansvarlig - 6 / 6 - FMT A/S Hammerholt Erhvervspark Hillerød Tel : Fax : AS reg. nr CVR. nr Mobil :

14 BILAG 1

15

16 Til & frakørselsforhold

17

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til byggeri på Guldagervej 45, 9493 Saltum

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til byggeri på Guldagervej 45, 9493 Saltum Karin og Niels Guldager Guldagervej 45 Ejersted 9493 Saltum Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse Naturstyrelsen Thy thy@nst.dk att.: Thorbjørn Nørgård Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Offentliggørelse. Karina Sørensen Ryetvej 10 9381 Sulsted

Offentliggørelse. Karina Sørensen Ryetvej 10 9381 Sulsted Karina Sørensen Ryetvej 10 9381 Sulsted Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 14-04-2011

Læs mere

Landzonetilladelse til ny- og tilbygning.

Landzonetilladelse til ny- og tilbygning. Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Dorte Ringgaard Direkte 7257 7893 dor@jammerbugt.dk 15-11-2007 Sagsnr.: 1849-21599 Landzonetilladelse til

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse Lotte Engelbrecht Christensen le@navtilus.dk Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 09-07-2012

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

Landzonetilladelse til opsætning af et solcelleanlæg

Landzonetilladelse til opsætning af et solcelleanlæg Karin Svaneborg og Ivan Bjerregaard Jørgensen fiffi@joergensen.dk Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Offentliggørelse, klagevejledning, og søgsmål Denne afgørelse vil blive annonceret på www.aabenraa.dk samt i Lokalavisen Aabenraa.

Offentliggørelse, klagevejledning, og søgsmål Denne afgørelse vil blive annonceret på www.aabenraa.dk samt i Lokalavisen Aabenraa. Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Dato: 10-08-2015 Sagsnr.: 07/66178 Sagsbehandler: Flemming Paulsen Direkte tlf.: 73767786 E-mail: fjp@aabenraa.dk MILJØGODKENDELSE Revurdering i henhold til miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Landzonetilladelsen meddeles i henhold til planlovens 35. Se landzonetilladelsens vilkår på side 2.

Landzonetilladelsen meddeles i henhold til planlovens 35. Se landzonetilladelsens vilkår på side 2. Inger og Jan Henningsen ingerskoedt@gmail.com Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

Landzonetilladelse og Afgørelse om ikke VVM-pligt vedrørende opførelse af en husstandsvindmølle.

Landzonetilladelse og Afgørelse om ikke VVM-pligt vedrørende opførelse af en husstandsvindmølle. Carsten Knudsen Thorup Strandvej 80 9690 Fjerritslev Sendt med digital post Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere

Tilladelse til byggeri

Tilladelse til byggeri Tømrer og Snedker Kastberg A/S Vestvej 13 9600 Aars hjk@kastberg-as.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3.

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3. Claus Rom Limfjordsgade 67, Gjøl 9440 Aabybro Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Iben Hammeleff Direkte 7257 7323 ibh@jammerbugt.dk 01.10-2013

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse og Afgørelse af ikke VVM-pligt

Tillæg til miljøgodkendelse og Afgørelse af ikke VVM-pligt NATUR OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse og Afgørelse af ikke VVM-pligt For H2O Slop Oil ApS, Kattegatkajen 15B, 8500 Grenaa Tillægsgodkendelsen/afgørelsen omfatter: Udvidelse af procesanlæg til oparbejdning

Læs mere

Miljøgodkendelse til sortering og midlertidig oplagring af ikke-farligt affald på Fabrikvej 16, 8800 Viborg

Miljøgodkendelse til sortering og midlertidig oplagring af ikke-farligt affald på Fabrikvej 16, 8800 Viborg Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Pihl Genbrug Fabrikvej 16 8800 Viborg virksomhedsmiljoe@viborg.dk Dato: 22-12-2014 Miljøgodkendelse til sortering og midlertidig

Læs mere

Efter gennemførelse af byggeriet udgør det samlede bruttoetageareal for udhus 100 m2. Se landzonetilladelsens vilkår på side 2.

Efter gennemførelse af byggeriet udgør det samlede bruttoetageareal for udhus 100 m2. Se landzonetilladelsens vilkår på side 2. Mette Marie Nielsen Dan Nielsen Møllebakken 28 Ø. Svenstrup 9460 Brovst Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257

Læs mere

Miljøgodkendelse af. Møldrup Bjerregrav Autolager ApS. Hestehøjvej 11. Bjerregrav. 9632 Møldrup

Miljøgodkendelse af. Møldrup Bjerregrav Autolager ApS. Hestehøjvej 11. Bjerregrav. 9632 Møldrup Møldrup Bjerregrav Autolager ApS Solbakken 5 6320 Egernsund Sendt til: vjea@dataophug.dk Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 virksomhedsmiljoe@viborg.dk Dato:

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro Jammerbugt Forsyning A/S Lundbakvej 5 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven Ove Lambert Larsen Mosevej 11 Kyndeløse 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646

Læs mere

GHITA OG ALEX THOMBO-LUTHON Folehaven 4 4652 Hårlev UDVIDELSE AF EKSISTERENDE SØ OG ETABLERING AF NY SØ PÅ EJENDOMMEN FOLEHAVEN 4, 4652 HÅRLEV

GHITA OG ALEX THOMBO-LUTHON Folehaven 4 4652 Hårlev UDVIDELSE AF EKSISTERENDE SØ OG ETABLERING AF NY SØ PÅ EJENDOMMEN FOLEHAVEN 4, 4652 HÅRLEV GHITA OG ALEX THOMBO-LUTHON Folehaven 4 4652 Hårlev 5. NOVEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/1992 KS:STEROE UDVIDELSE AF EKSISTERENDE SØ OG ETABLERING AF NY SØ PÅ EJENDOMMEN FOLEHAVEN 4, 4652 HÅRLEV Stevns Kommune,

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere