fra dialogmøde mellem repræsentanter for Skagen Boligforening og Frederikshavn kommune onsdag den 1. oktober 2014 kl på Frederikshavn Rådhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra dialogmøde mellem repræsentanter for Skagen Boligforening og Frederikshavn kommune onsdag den 1. oktober 2014 kl. 09.00 på Frederikshavn Rådhus"

Transkript

1 Referat fra dialogmøde mellem repræsentanter for Skagen Boligforening og Frederikshavn kommune onsdag den 1. oktober 2014 kl på Frederikshavn Rådhus For Skagen Boligforening deltog: Administrator Anne-Kathrine Jensen og bestyrelsesformand Poul Erik Sund Jensen For Frederikshavn kommune deltog: Mette Brandt Pedersen (boligsociale forhold og ældreboliger/plejeboliger med kommunal anvisningsret) og Finn Vangsted (det økonomiske og organisatoriske tilsyn samt tilsynet med udlejningen) Sidste års konklusion / aftaler: : Der må fortsat fokuseres på beboersammensætningen i afdeling 1 - Boligforeningen er bevidst om problematikken og er ved tildeling af boliger til nye beboere opmærksom på fordeling til boligforeningens øvrige afdelinger. I afdeling 1 findes boligforeningens billigste boliger, som er dem der primært efterspørges af boligsøgende med udenlands herkomst. Når der er ledige boliger, kan man ikke afvise boligsøgende : Bestyrelsen må i samarbejde med beboerne i afdeling 1 som en tryghedskabende foranstaltning vurdere etablering af videoovervågning - Boligforeningen oplyste, at episoder, der tidligere har skabet utryghed, i det seneste år har været stærkt faldende. Man har derfor ikke taget initiativ til etablering af videoovervågning : Bestyrelsen må aktivt arbejde for etablering af afdelingsbestyrelser - Bestyrelsen oplever blandt beboerne manglende interesse for deltagelse i beboermøder og bestyrelsesarbejde. Der er stadig ingen afdelingsbestyrelser i boligforeningens 4 afdelinger. Bestyrelsen vil fortsat aktivt arbejde for etablering af afdelingsbestyrelser. Økonomi og drift: - Hovedforeningen har i 2013 underskud på kr., der er afholdt af arbejdskapitalen. - Afdeling 1 har underskud på kr. Afdeling 11 har underskud på kr. Afdeling 12 har overskud på kr. Afdeling 15 har overskud på kr. Overskud og underskud udlignes budgetmæssigt i henhold til lovgivningens regler. - Bruttoadministrationsomkostninger = kr. pr. lejemålsenhed - Administrationsbidrag = kr. pr. lejemålsenhed - Dispositionsfonden = kr. pr. lejemålsenhed - Egenkapital = kr. - Der er i året ydet tilskud fra dispositionsfonden på kr. til afdeling 1 (lejeledighed) og (tab på fraflytninger), kr. til afdeling 11 (ydelsesstøtte til forbedringslån) samt kr. til afdeling 15 (lejeledighed).

2 - Afdeling 1 har et opsamlet underskud på kr. Afdeling 11 har et opsamlet underskud på kr. og en underfinansiering på kr. Opsamlet underskud og underfinansiering afvikles i henhold til lovgivningens regler. - Afdeling 1 har tilgodehavender ved fraflytning på kr., der søges inddrevet via incasso. - Der udbetales dobbelt bestyrelseshonorar, jfr. tilladelse fra Gl. Skagen kommune. - Årsregnskab 2013 er revideret af statsautoriseret revisor uden forbehold. Ledelse og demokrati: - Bestyrelsen har i det seneste år drøftet god ledelsesskik (god almen ledelse) - Bestyrelsen har i årets løb evalueret bestyrelsesarbejdet i det forløbne år og haft generelle drøftelser om beboerdemokratiet - Der er ingen afdelingsbestyrelser i boligforeningens afdelinger. - Boligforeningen har ikke i årets løb været part i sager i beboerklagenævnet. - Kommunikationen mellem boligforeningen og lejere med udenlands herkomst blev drøftet Udlejning: - Boligforeningen har specielt i afdeling 1 mange lejere med udenlands herkomst, der arbejder i værftsindustrien og fiskeindustrien. Dette medfører, at boligforeningen ikke længere har udlejningsvanskeligheder. - Lejere med udenlands herkomst er ofte korttidslejere, der slider meget på lejlighederne. Dette medfører relativt høje udgifter til istandsættelse ved fraflytning, der ikke fuldt ud kan dækkes af indskuddet. Herved opstår ofte tilgodehavender, som boligforeningen har meget vanskeligt ved at inddrive. - 0,26% af boligforeningens boliger udlejes efter kommunal anvisning. Frederikshavn kommune vurderer for tiden generelt behovet for sådanne boliger med anvisningsret - Boligforeningens 4 rums lejligheder udlejes efter særlige kriterier fortrinsvis til lejere med børn og lejligheder i afdeling 15 udlejes efter særlige kriterier til beboere over 50 år uden hjemmeboende børn. - Boligforeningen benytter A-ordning i forbindelse med istandsættelse ved fraflytning. Boligafdelinger: - Forskellige problematikker i forbindelse de relativt mange beboere med udenlands herkomst i afdeling 1 blev drøftet bl.a. at der ofte bor flere og andre i lejlighederne end dem, der er anført som lejere i lejekontrakten. - Kender og anvender i aktuelle tilfælde BL s vejledning omkring skimmelsvamp.

3 Nybyggeri og renoveringer: - Større renovering planlagt i afdeling 1 og i afdeling 12 (helhedsplaner) Konklusion / aftaler: - Der må fortsat fokuseres på beboersammensætningen i afdeling 1 - Bestyrelsen må aktivt arbejde for etablering af afdelingsbestyrelser

4 Referat fra dialogmøde mellem repræsentanter for Den almene boligorganisation Skagen Ældreboligselskab og Frederikshavn kommune tirsdag den 7. oktober 2014 kl på Frederikshavn Rådhus For Skagen Ældreboligselskab deltog: Driftschef Frank Hansen, Domea. For Frederikshavn kommune deltog: Mette Brandt Pedersen (boligsociale forhold og ældreboliger/plejeboliger med kommunal anvisningsret), Finn Vangsted (det økonomiske og organisatoriske tilsyn og tilsynet med udlejningen). Sidste års konklusioner / aftaler : Boligselskabet og kommunen vil når kommunens overvejelser på området er afklaret - gå i dialog om udfyldelse af det fremadrettede behov for ældreboliger i Skagen og Aalbæk. - Der pågår for tiden dialog mellem kommunen og boligselskabet omkring tilpasning af udbuddet af ældreboliger i Skagen og Aalbæk : Boligselskabet vil med baggrund i afdelingens økonomi/hensættelser indtil videre fastfryse huslejen i afdeling 3. - Huslejen i afdeling 3 er fastfrosset : Boligselskabet vil arbejde på nedsættelse af det relativt høje administrationsbidrag - Domea vil generelt forbedre produktiviteten/effektiviteten med 20% ved gennemførelse af strategiprojektet Domea Denne forbedring skal komme kunderne (boligselskaberne) til gode således, at administrationsbidraget forventes nedsat med ca. 20% fra 1/ : Boligselskabet vil successivt overgå fra B-ordning til A-ordning ved vedligeholdelse / renovering ved fraflytning - Denne aftale gennemføres successivt. Økonomi og drift: - Boligselskabet administreres af Domea, Hjørring, i henhold til indgået administrationsaftale - Dialogmødet økonomidel er med baggrund i årsregnskab 2012/ Administrationsudgifter til Domea er afregnet med kr. - Hovedforeningen har et overskud på kr., der er tillagt arbejdskapitalen - Afdeling 1 har et driftsoverskud på kr. - Afdeling 2 har et driftsoverskud på kr. - Afdeling 3 har et driftsoverskud på kr. - Afdeling 4 har et driftsoverskud på kr. - Driftsoverskud udlignes budgetmæssigt i henhold til lovgivningens regler. - Bruttoadministrationsomkostninger = kr. pr. lejemålsenhed. - Administrationsbidrag = kr. pr. lejemålsenhed.

5 - Dispositionsfonden = kr. pr. lejemålsenhed. - Egenkapital = kr. - Dispositionsfonden har dækket lejeledighed i afdelingerne med kr. (forbrugsomkostninger). - Årsregnskab 2012/2013 er revideret af statsautoriseret revisor uden forbehold Ledelse og demokrati: - Bestyrelsen har i årets løb drøftet god ledelsesskik (god almen ledelse) - Bestyrelsen har ikke gennemført evalueringer af bestyrelsesarbejdet i det forløbne år eller haft generelle drøftelser om beboerdemokratiet - Afholder årlige beboermøder - Har vanskeligheder ved at rekruttere beboervalgte bestyrelsesmedlemmer - Bestyrelsesmedlemmerne tilbydes løbende kurser i varetagelse af bestyrelsesopgaver Udlejning: - Frederikshavn kommune har visitationsretten til 95,45% af selskabets boliger. 4,55% af udlejningen foregår ved annoncering. - Der er udlejningsvanskeligheder i afdeling 3. - Afdeling 3 sælges i 2014 til privat investor efter salgstilladelse fra Frederikshavn kommune, Landsbyggefonden og Ministeriet for By-, Bolig- og Landdistrikter - Benytter B-ordning ved vedligeholdelse/renovering ved fraflytning, med går successivt over til A-ordning. Boligafdelinger: - Afdeling 1 s ældre del er utidssvarende, og vil skulle ombygges/renoveres - Afdeling 2 har med ændret varmeforsyning, hvilket har medført 20% reduktion af varmeprisen - Afdeling 3 s boliger er i generel dårlig stand - Boligforeningen har planer om sammenlægning af afdelinger - Kender og anvender i aktuelle tilfælde BL s vejledning omkring skimmelsvamp

6 Nybyggeri og renoveringer: - På foranledning af Frederikshavn kommune er der gennemført tilbygning til plejehjemmet på Lindevej (afdeling 2) bl.a. til personalefaciliteter. - Den fra boligselskabet tidligere fremsendte rapport om fremtidssikringsanalyse for afdeling 3 Skovbrynet indgår i kommunens sagsbehandling omkring det fremtidige behov for ældreboliger i Skagen-området. - Boligforeningen vil gerne samarbejde med kommunen om at indgå fælles samarbejdsaftale på pleje- og ældreboligområdet. Frederikshavn kommune tager initiativ til samarbejdet. - Domea er interesseret i at bygge nye almene boliger i Frederikshavn kommune. Konklusion / aftaler: - Boligselskabet vil arbejde på nedsættelse af det relativt høje administrationsbidrag - Boligselskabet vil successivt overgå fra B-ordning til A-ordning ved vedligeholdelse / renovering ved fraflytning.

7 Referat fra dialogmøde mellem repræsentanter for Lejerbo Frederikshavn og Frederikshavn Kommune tirsdag den 7. oktober 2014 kl på Frederikshavn Rådhus For Lejerbo Frederikshavn deltog: Formand for organisationsbestyrelsen i Lejerbo Frederikshavn, Børge Olsen og driftschef Søren Abildgaard For Frederikshavn kommune deltog: Mette Brandt Pedersen (boligsociale forhold og ældreboliger/plejeboliger med kommunal anvisningsret) og Finn Vangsted (det økonomiske og organisatoriske tilsyn samt tilsynet med udlejningen) Sidste års konklusioner / aftaler : Ingen aftaler. Økonomi og drift: - Boligselskabet administreres af Lejerbo, Valby, (via Aalborg-kontoret) i henhold til indgået administrationsaftale. - Administrationsudgifter 2013 til Lejerbo er afregnet med kr. - Hovedforeningen har i 2013 et overskud på kr. - Bruttoadministrationsomkostninger = kr. pr. lejemålsenhed - Administrationsbidrag = kr. pr. lejemålsenhed - Dispositionsfonden = kr. pr. lejemålsenhed - Egenkapital = kr. - Afdeling har et driftsoverskud på kr. Overskuddet skyldes besparelser på nettokapitaludgifter, renovation og løn samt diverse udgifter, der har dog været færre renteindtægter end budgetteret. Afdelingen har et opsamlet underskud på kr., der budgetmæssigt afvikles over højst 3 år. - Afdeling har et driftsunderskud på kr. Underskuddet skyldes, at afdelingen har haft tab ved lejeledighed m.v., dog har afdelingen haft besparelser på almindelig vedligeholdelse og diverse udgifter. Afdelingen har et opsamlet driftsoverskud på kr., der budgetmæssigt afvikles over højst 3 år. - Afdeling har et driftsoverskud på kr. Overskuddet skyldes besparelser på almindelig vedligeholdelse og diverse udgifter. Overskuddet udlignes budgetmæssigt over højst 3 år. - Afdeling har pr. 31/ henlæggelser på kr., men der er budgetteret med forbrug af henlæggelsesmidler med kr. i 2014 til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse.

8 - Afdeling har haft tab ved lejeledighed og fraflytning og har i regnskabsåret brugt alle henlæggelsesmidler hertil. - Med hensyn til forvaltningsrevision har revisionen oplyst, er forvaltningsrapport for Lejerbo redegør for opstillede målsætninger og opnåede resultater. Lejerbo Frederikshavn har ikke opstillet særskilte målsætninger, der går ud over fælles målsætninger i Lejerbo. - Revisionen af selskabet og afdelingerne har ikke givet anledning til forbehold, dog har revisionen supplerende anført, at afdeling ikke har tilstrækkelige henlæggelser til at dække planlagte vedligeholdelsesarbejder m.v. I langtidsbudgettet er der budgetteret med ekstern finansiering. For så vidt angår afdeling er det anført, at der ikke er henlagt tilstrækkelige midler til dækning af de i regnskabet afholdte udgifter til tab ved lejeledighed og fraflytning. Driftspåvirkningen i 2013 udgør kr. - Revisionen har anbefalet, at bestyrelsen fortsætter arbejdet med udarbejdelse af handlingsplaner til imødegåelse af faldende efterspørgsel efter boligorganisationens boliger. Ledelse og demokrati: - Bestyrelsen har ikke i det seneste år drøftet god ledelsesskik (god almen ledelse) og har ej heller evalueret bestyrelsesarbejdet, men har haft generelle drøftelser om beboerdemokratiet - En fælles afdelingsbestyrelse bestående af 3 beboere, varetager interessen for de 3 afdelinger. Herudover er der organisationsbestyrelsen, hvor der ligeledes er beboerrepræsentation. - Lejerbo arbejder successivt med at motivere lejerne til at deltage i beboerdemokratiet og tilbyder løbende kurser for bestyrelsesmedlemmer. - Boligforeningen arbejder aktivt med planer om sammenlægning/fusion med anden boligorganisation med virkning fra 1/ Udlejning: - Boligforeningen har for tiden 5 ledige boliger, hvilket er særdeles uholdbart for en lille boligorganisation med kun 22 boliger - Benytter A-ordning ved vedligeholdelse/renovering ved fraflytning Boligafdelinger: - Ingen boligsociale problemer - Kender og anvender i aktuelle tilfælde BL s vejledning omkring skimmelsvamp - Bruger og ajourfører 10-årige vedligeholdelsesplaner - Boligforeningens 3 afdelinger er sammenlagt med virkning fra 1/

9 Nybyggeri og renoveringer: - Ingen planer om nybyggerier. Kommunen vurderer, at der ikke er behov eller mulighed for opførelse af yderligere lejeboliger i Gærum i den nærmeste fremtid. - Der foregår løbende renoveringer af boligselskabets bygninger, og man er specielt opmærksom på renoveringer i afdeling (hobbylandbrug) som følge af nedslidning Konklusion / aftaler: - Boligorganisationen må straks iværksætte tiltag for udlejning af ledige boliger. Hvis ikke udlejningssituationen forbedres, vil der i den nærmeste fremtid skulle gennemføres drastiske lejeforhøjelser og eventuelt opstartes en sag om kapitaltilførsel. - Med baggrund i boligorganisationens økonomiske sårbarhed, må boligorganisationen, som planlagt og udmeldt, søge fusion med anden boligorganisation.

10 Referat fra dialogmøde mellem repræsentanter for Frederikshavn Boligforening og Frederikshavn kommune tirsdag den 21. oktober 2014 kl på Frederikshavn Rådhus For Frederikshavn Boligforening deltog: Direktør Kim Madsen, regnskabschef Claus Thomsen For Frederikshavn kommune deltog: Mette Brandt Pedersen (boligsociale forhold og ældreboliger/plejeboliger med kommunal anvisningsret), Finn Vangsted (det økonomiske og organisatoriske tilsyn og tilsynet med udlejningen). Sidste års konklusioner / aftaler: : Boligforeningen må udarbejde skriftlig IT-politik, der udover generelle retningslinjer for IT-anvendelse, administration af adgang og adgangskoder m.v. må indeholde procedurer for sikkerhedskopiering, backup-rutiner, nødplaner og fysisk sikkerhed. - Frederikshavn Boligforening vil i 2014 udarbejde en skriftlig IT-politik indeholdende generelle retningslinjer for IT-anvendelse, adgang og adgangskoder m.v. Boligforeningen har ultimo 2014 udflyttet boligforeningens serverudstyr til ekstern samarbejdspartner, som håndterer sikkerhedskopiering, nødplaner og fysisk sikkerhed : Boligforeningen må fortsat øge henlæggelserne til hovedistandsættelse og imødegåelse af tab ved fraflytning i de enkelte afdelinger, så sådanne udgifter ikke unødigt belaster dispositionsfonden. - Boligforeningen har øget henlæggelserne i de fleste at de påpegede afdelinger. Man vil øge henlæggelserne i de resterende afdelinger, når det økonomisk er muligt. Økonomi og drift: - Hovedforeningen har i 2013 et underskud på kr., der er afholdt af arbejdskapitalen - 7 afdelinger har driftsunderskud og 31 afdelinger har driftsoverskud. Overskud og underskud afvikles i henhold til lovgivningens regler. - Bruttoadministrationsudgifter = kr. pr. lejemålsenhed - Administrationsbidrag = kr. pr. lejemålsenhed - Dispositionsfonden = kr. pr. lejemålsenhed - Egenkapital = kr. - Dispositionsfonden har i 2013 ydet tilskud til afdelinger med kr., heraf kr. i huslejestøtte til afdeling 12 i forbindelse med det store renoveringsprojekt og kr. til dækning af lejetab i afdelingerne i øvrigt. - Der er afdelinger med underfinansiering. I afdeling 2, 4, 16, 20, 28, 30 32, 33, 35, 39, 42 og 43 overstiger underfinansieringen afdelingens egne opsamlede henlæggelser. - Der er ikke tilstrækkelige henlæggelser i henhold til vedligeholdelsesplanerne i afdeling 6, 8, 9, 15, 17, 20, 25, 26 og 32.

11 - I afdeling 25 og 44 har der ikke været tilstrækkelige henlæggelser til dækning af årets afholdte omkostninger til planlagt vedligeholdelse. Afdelingerne har derfor udgiftsført henholdsvis kr. og kr. i regnskabsåret. - I afdeling 25 og 35 overstiger underskudssaldiene 1 måneds husleje. For så vidt angår afdeling 35 er det besluttet at lejen hæves til det nødvendige niveau i forbindelse med fraflytning/udskiftning af lejere. Når dette i løbet af 3-5 år er på plads, forventes der at være balance på driften. Afdelingens underskud afvikles over 10 år. - Afdeling 35 og 39 har lån med afdragsfrihed. Revisionen har henstillet at man overvejer hvordan afdelingernes lave renteniveau sikres samt hvordan man håndterer afdragsfrihedens udløb. - Vedrørende forvaltningsrevision har revisionen har i revisionsberetningen anført, at nye procedurer og kontroller ikke fuldt ud overholdes indenfor områderne køb af varer og tjenesteydelser og at boligforeningen ikke har skriftlige forretningsgange og interne kontroller indenfor områderne lønninger og gager. Revisionen har aftalt med boligforeningens ledelse, at procedurer og kontroller fremover overholdes fuldt ud og at der i 2014 udarbejdes skriftlige forretningsgange indenfor lønninger og gager. - Årsregnskaber 2013 er revideret af statsautoriseret revisor og har ikke givet anledning til forbehold. - Boligforeningen forsøger fortsat at afhænde overskydende administrationsejendomme. - Boligforeningen forhandler om fusion (overtagelse) af anden almen boligorganisation Ledelse og demokrati: - Bestyrelsen har i det seneste år drøftet god ledelsesskik (god almen ledelse) - Bestyrelsen har evalueret bestyrelsesarbejdet i det forløbne år og har haft generelle drøftelser om beboerdemokratiet - Boligforeningen afholder årligt møde med nyvalgte medlemmer af afdelingsbestyrelser, hvor man orienterer om mulighederne for indflydelse på afdelingernes drift - 3 sager om tvister mellem boligforeningen og afdelingsbestyrelser og/eller enkelte beboere, hvor kommunen som tilsynsmyndighed er involveret, blev drøftet. - Boligforeningen arbejder successivt med intern kommunikation. Udlejning: - Boligforeningen oplever ikke udlejningsvanskeligheder af permanent karakter - 88,34% af boligforeningens boliger udlejes efter venteliste - 11,88% af boligforeningens boliger udlejes efter kommunal anvisning. Frederikshavn kommune ønsker at nedbringe antallet af ældreboliger med anvisningsret Der pågår for tiden forhandlinger herom mellem kommunen og boligforeningen. - Boligforeningen har boliger, der efter aftale med kommunen udlejes efter særlige kriterier - Benytter A-ordning ved istandsættelse i forbindelse med fraflytning

12 Boligafdelinger: - Boligforeningen har ingen boligsociale problemer. - Kender og anvender i aktuelle tilfælde BL s vejledning omkring skimmelsvamp - Boligforeningen har i de senere år gennemført sammenlægning af afdelinger, så disse bliver større og derved mindre økonomisk sårbare - Bruger aktivt og ajourfører 10-årige vedligeholdelsesplaner Nybyggeri og større renoveringer: - Afdeling 1 Vinkelgården - Afdeling 2 Højbo/Bakkebo/Bøgebo - Afdeling 3 Bakkegården - Afdeling 4 Cloosparken - Afdeling 6 Koktved - Afdeling 7 Råholt - Afdeling 8 Munkeparken I+II - Afdeling 9 Stjernen - Afdeling 11 Hørkærparken - Afdeling 13 Rosenhaven - Afdeling 14 Lindebo - Afdeling 15 Gartnerbo - Afdeling 20 Suderbo - Afdeling 28 Algade / Grønnevænget / Ringparken m.fl. - Afdeling 33 Sæbygårdparken m.fl. - Afdeling 34 Bogfinkevej / Højlundsvej / Svanevej m.fl. - - Helhedsplaner i afdeling 2, afdeling 3, afdeling 4, afdeling 14 og en ejendom i afdeling 34 - Større renovering i en del af afdeling 28 (Ringparken) - Udarbejdelse af energihandlingsplaner for afdeling 6, afdeling 7, afdeling 8, afdeling 13 og afdeling 15 - Undersøgelse af muligheden for område/kvarterløft i afdeling 9 Konklusion / aftaler - Boligforeningen må fortsat arbejde på at implementere alle forvaltningsrevisionens elementer og tage vare på, at procedurer og kontroller overholdes fuldt ud. - Boligforeningen må tage vare på, at der i alle afdelinger henlægges tilstrækkelige midler til vedligeholdelse, jfr. de udarbejdede 10-årige vedligeholdelsesplaner - Boligforeningen og kommunen vil arbejde aktivt på at finde en løsning på problematikken omkring nedlæggelse / ommærkning eller lignende af ældreboligerne på Borgmester Hassingsvej.

13 Referat fra dialogmøde mellem repræsentanter for Boligforeningen Vesterport og Frederikshavn kommune torsdag den 23. oktober 2014 kl på Frederikshavn Rådhus For Boligforeningen Vesterport deltog: Direktør Steen Møller Andersen. For Frederikshavn kommune deltog: Mette Brandt Pedersen (boligsociale forhold og ældreboliger/plejeboliger med kommunal anvisningsret), Finn Vangsted (det økonomiske og organisatoriske tilsyn og tilsynet med udlejningen) Sidste års konklusioner / aftaler: 2013 Ingen aftaler Økonomi og drift: - Hovedforeningen har i 2013 et driftsoverskud på kr., der er tillagt arbejdskapitalen. - 8 afdelinger har driftsoverskud. 4 afdelinger har driftsunderskud. Overskud og underskud afvikles i henhold til lovgivningens regler. - Boligforeningens almene afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværkervirksomhed har i 2013 et driftsoverskud på kr. efter udbetaling af bonus til afdelingerne med kr. + moms. Overskuddet er overført til resultatkontoen. - Håndværkerafdelingen A/S (kooperativt ejendomsselskab) har i 2013 et driftsoverskud på kr., der er overført til resultatkontoen. Selskabets egenkapital udgør ultimo 2013 ialt kr. Boligforeningen Vesterport ejer samtlige aktier i selskabet. Aktierne er i boligforeningens regnskab optaget til anskaffelsessummen = kr. - Bruttoadministrationsudgifter = kr. pr. lejemålsenhed - Administrationsbidrag = kr. pr. lejemålsenhed - Dispositionsfonden (disponibel del) = kr. pr. lejemålsenhed - Egenkapital = kr. - Dispositionsfonden har dækket lejeledighed i afdelingerne med kr. således: afdeling 1 med kr., afdeling 4 med kr., afdeling 5 med kr., afdeling 6 med kr., afdeling 7 med kr. og afdeling 10 med kr. - Afdeling 7 har et opsamlet underskud på kr., der afvikles i henhold til lovgivningens regler. Årets underskud på kr. afvikles over maksimalt 5 år. - Afdeling 9 har et opsamlet underskud på kr., der afvikles i henhold til lovgivningens regler. Årets underskud på kr. afvikles over maksimalt 5 år. - Årsregnskab 2013 er revideret af statsautoriseret revisor og har ikke givet anledning til forbehold.

14 Ledelse og demokrati: - Bestyrelsen har i det seneste år drøftet god ledelsesskik (god almen ledelse) og har haft generelle drøftelser om beboerdemokratiet - Bestyrelsen har evalueret bestyrelsesarbejdet i det forløbne år - Boligforeningen har valgte afdelingsbestyrelser i samtlige afdelinger. - Boligforeningen har i årets løb været part i 6 sager i Beboerklagenævnet, der alle vedrørte forbrugsregnskaber. Boligforeningen har fået medhold i alle sager. Udlejning: - Boligforeningen har ikke generelle udlejningsproblemer, men i forbindelse med den udmeldte nedlæggelse/nedrivning af boliger i afdeling 4 Mølleparken er der her en del ledige boliger. Der er endvidere ledige boliger i afdeling 30 Gl. Skagensvej (nybyggeri) og i afdeling 7 Midtbyen. - Der er relativ stor ind- og udflytning i afdeling 6 Engparken. - 83,21% af boligforeningens boliger udlejes efter de almindelige regler (venteliste) - 15,86% af boligforeningens boliger udlejes efter kommunal anvisning. - 0,92% af boligforeningens boliger udlejes som fleksibel udlejning - Mulighed for længere varsel end de nuværende 1-2 dage ved ledighed i ældre- og plejeboliger, hvor kommunen har anvisningsretten, blev drøftet. - Boligforeningen har ikke boliger, der efter aftale med kommunen udlejes efter særlige kriterier. Boligafdelinger: - Boligforeningen har ingen boligsociale problemer - Kender og anvender i aktuelle tilfælde BL s vejledning omkring skimmelsvamp - Bruger aktivt og ajourfører 20-årige vedligeholdelsesplaner - Anvender B-ordning i forbindelse med renovering ved fraflytning Nybyggeri og renoveringer: - Afdeling 1 Det gamle Vesterport helhedsplan - Afdeling 4 Mølleparken/Koktvedparken/Birketoften helhedsplan - Afdeling 6 Engparken helhedsplan - Afdeling 30 Gl. Skagensvej (familieboliger) nybyggeri - Håndværkerafdelingen A/S har i 2014 på tvangsauktion købt bygning/areal ved Strandby Havn med henblik på salg til Boligforeningen Vesterport for nybyggeri

15 Konklusioner / aftaler 2014: - Ingen aftaler

16 Referat fra dialogmøde mellem repræsentanter for Den almene boligorganisation Skagen Kollegium og Frederikshavn kommune tirsdag den 28. oktober 2014 kl på Frederikshavn Rådhus For Skagen Kollegium deltog: Administrator/direktør Kim Madsen, regnskabschef Claus Thomsen og bestyrelsesformand Per Nilsson. For Frederikshavn kommune deltog: tilsynssagsbehandler Finn Vangsted Sidste års konklusioner/aftaler : Boligorganisationens bestyrelse og administrator må straks på ny rette henvendelse til Landsbyggefonden og få et skriftligt tilsagn om kapitaltilførsel af hensyn til boligorganisationens fortsatte drift. Et sådant tilsagn må tilsendes kommunen inden resultaterne af de samlede styringsdialogmøder med de almene boligorganisationer forelægges til politisk behandling i Økonomiudvalget og Byrådet. - Et sådan tilsagn foreligger. Landsbyggefonden har i skrivelse af 17. juni 2014 meddelt tilsagn om en samlet kapitaltilførsel på kr. ( kr. lån og tilskud fra Landsbyggefonden kr. lån fra kommunen kr. lån fra realkreditinstitutter kr. tilskud fra boligorganisationen) : Boligorganisationens bestyrelse og administrator må rette henvendelse til Landsbyggefonden omkring salg af boliger og udarbejdelse af helhedsplan for de resterende boliger om renovering og nedlæggelse af boliger. - En sådan henvendelse er fremsendt og godkendt af Landsbyggefonden i skrivelse af 17. juni Salg af Doggerbanke og Fænøvej kræver særskilt godkendelse af Ministeriet for By-, Bolig- og Landdistrikter samt Statens Administration for godkendelse af indfrielse af statsgaranterede lån. En sådan godkendelse er endnu ikke modtaget : Der blev i forbindelse med styringsdialogmødet afholdt særskilt møde med repræsentanter for kommunens planafdeling omkring de planmæssige muligheder for salg af boliger til benyttelse som ferieboliger. - Mødet blev afholdt og muligheder for ændret anvendelse blev drøftet : Socialministeriets ufravigelige krav om, at afdelingens eventuelle likviditetsunderskud skal modsvares af en trækningsret i et pengeinstitut eller sikres på anden måde, er afhængig af et skriftligt tilsagn fra Landsbyggefonden. I modsat fald må Frederikshavn Kommune som tilsynsmyndighed indberette forholdet til Ministeriet. - Med baggrund i tilsagn og udbetaling af kapitaltilførsel har Frederikshavn kommune ikke foretaget indberetning til Ministeriet : Boligforeningens budget 2014 må indsendes til kommunen. - Budget 2014 er indsendt til Frederikshavn kommune : Der må udarbejdes vedligeholdelsesplaner for boligorganisationens bygninger, som må bruges aktivt ved budgetlægningen. - Den udarbejdede tilstandsrapport bruges som vedligeholdelsesplan.

17 - 2013: Af hensyn til beboerdemokratiet må der fortsat søges valgt bestyrelsesmedlemmer som anført i boligorganisationens vedtægt og vedtægten må tilrettes efter normalvedtægten på området og fremsendes til kommunens godkendelse. - Bestyrelsesmedlemmer som anført i vedtægten forsøges valgt. Boligforeningens vedtægt tilrettes og indsendes til Frederikshavn Byråds godkendelse, når den nye reducerede kollegium er etableret : Der må fortsat fokuseres på alle former for rationaliseringer og effektiviseringer, der kan formindske institutionens forventede driftsunderskud, og der må fortsat iværksættes initiativer til forøgelse af udlejningen. - Boligforeningens bestyrelse og administrator har gennemført mulige rationaliseringer og effektiviseringer. Efter at udlejningen er overgået til Frederikshavn Boligforening, er der sket en væsentlig forbedring af udlejningssituationen og har i sommerperioden været helt nede på kun 1 ledig bolig ud af boligorganisationens 104 boliger : Forvaltningsrevisionens elementer må implementeres. - De tiltag som administrator foretager i Frederikshavn Boligforening omkring forvaltningsrevision gennemføres tillige i Skagen Kollegium i tilrettet form. Økonomi og drift: - Boligorganisationen administreres af Frederikshavn Boligforening i henhold til indgået administrationsaftale. - Boligorganisationens udgifter til administrationsaftale udgør kr. - Hovedforeningens årsregnskab 2013 balancerer. - Afdelingen har et underskud på kr., der er overført til kontoen for opsamlet underskud. Det store underskud skyldes primært tab ved lejeledighed og fraflytninger og morarenter. - Tab ved lejeledighed skal i henhold til lovgivningen dækkes via dispositionsfonden. Dette har ikke været muligt, så tabet er regnskabsmæssigt placeret i afdelingen. - Afdelingens opsamlede underskud = kr. - Bruttoadministrationsudgifter = kr. pr. lejemålsenhed - Administrationsbidrag = kr. pr. lejemålsenhed - Dispositionsfonden = kr. pr. lejemålsenhed - Selskabets egenkapital = kr. - Årsregnskabet er aflagt med fortsat drift for øje. - Revisionsberetningen blev oplæst og kommenteret af repræsentanterne for boligforeningen - Det autoriserede spørgeskema blev gennemgået + besvarelser til de enkelte punkter. - Årsregnskab 2013 er revideret af statsautoriseret revisor uden forbehold dog med supplerende oplysninger om tab ved lejeledighed og fraflytning, der er placeret i afdelingen i stedet for i hovedforeningen, om usikkerhed om boligforeningens evne til at fortsætte driften og om manglende tilsagn om trækningsret i boligforeningens pengeinstitut. - Skagen Kollegium har i 2014 modtaget tilsagn fra Landsbyggefonden om en samlet kapitaltilførsel på kr. (Landsbyggefonden + Frederikshavn kommune + Nykredit). Landsbyggefondens andel er udbetalt medio Frederikshavn kommunes og Nykredits andel udbetales ultimo 2014.

18 - Bestyrelsen anfører i bestyrelsesberetningen, at ansøgningen om kapitaltilførsel har udviklet sig positivt efter statusdagen, og der er modtaget endelig indstilling fra Landsbyggefonden. Indstillingen er blevet godkendt af Nykredit og Frederikshavn kommune. Når kapitaltilførslen falder på plads vil det opsamlede underskud i afdeling 1 blive dækket ind, og den likviditetsmæssige situation vil derfor være væsentlig forbedret. Kapitaltilførslen indeholder endvidere forslag om salg af bebyggelserne på Doggerbanke og Fænøvej. Salget sker for at fjerne de store tab ved lejeledighed i kollegiet og for at fremtidssikre kollegiet i den resterende bebyggelse på Fladen Grund. Salget af disse bygninger forventes at medføre et negativt provenu og i kapitaltilførslen oprettes der derfor et depot på kr., som skal dække tabet. Ledelse og demokrati: - Bestyrelsen har ikke i løbet af året drøftet god ledelsesskik (god almen ledelse) - Bestyrelsen har ikke gennemført evalueringer af bestyrelsesarbejdet i det forløbne år og har ej heller haft generelle drøftelser om beboerdemokratiet - Ifølge vedtægterne skal bestyrelsen bestå af 7 medlemmer, heraf 4 medlemmer valgt blandt boligorganisationens lejere, 1 fra Skagen Skipperskole samt 2 fra Frederikshavn kommune. Bestyrelsen har i bestyrelsesberetningen anført: Det er vanskeligt at få et velfungerende beboerdemokrati til at fungere, og der er for tiden kun 2 medlemmer af afdelingsbestyrelsen og kun 2 beboerrepræsentanter i organisationsbestyrelsen. Der afholdes årligt afdelingsmøde, hvor der forsøges at vælge et tilstrækkeligt antal medlemmer. - Boligorganisationens vedtægter er ikke tilrettet efter normalvedtægten på området. Udlejning: - Skagen Kollegium har betydelige udlejningsvanskeligheder. - Den primære leverandør af beboere (Skagen Skipperskole) har udvidet elevkapaciteten fra og med 2011, men dette har indtil videre ikke haft nogen væsentlig gunstig indflydelse på kollegiets udlejning. - Den tidligere Skagen kommune har meddelt kollegiet dispensation til at udleje til ikkestuderende - I sommermånederne udlejes mange boliger til beskæftigede indenfor turisterhvervene. Der er endvidere en del udlejning af kortere varighed til udlændinge, der arbejder i fiskeindustrien og i værftsindustrien. - Udlejningen via Frederikshavn Boligforening har haft en gunstig indflydelse på udlejningen, der i det seneste halve år er væsentlig forbedret. Kontanthjælpsreformen gennemførelse vurderes at have haft en positiv indflydelse på udlejningen af kollegiets boliger, idet der nu er flere, der af økonomiske årsager efterspørger billige lejeboliger. - Benytter A-ordning ved vedligeholdelse/renovering ved fraflytning

19 Boligafdelinger: - Ingen boligsociale problemer - Kender og anvender i aktuelle tilfælde BL s vejledning omkring skimmelsvamp - Den udarbejdede tilstandsrapport bruges som vedligeholdelsesplan. Nybyggeri og renoveringer: - Ingen planer om nybyggeri. - En del af kollegiets boliger er planlagt tilsluttet fjernvarmeforsyningen - Der arbejdes med planer om salg af en del af boligforeningens boliger Konklusion / aftaler: - Boligorganisationens bestyrelse og administrator må holde forbindelsen ved lige med den potentielle køber af de boliger, som boligorganisationen påtænker at udbyde til salg. - Boligforeningens bestyrelse og administrator må rykke Ministeriet for tilladelse til salg (eventuelt først når de planlægningsmæssige forhold er afklaret i forhold til den potentielle købers ønsker). - Med baggrund i udbetalingen af kapitaltilskuddet i 2014 vil Frederikshavn kommune ikke til Ministeriet indberette manglende trækningsret i pengeinstitut med baggrund i boligorganisationens likviditetsunderskud. - Boligforeningens budget 2015 må indsendes til kommunen. - Af hensyn til beboerdemokratiet må der fortsat søges valgt bestyrelsesmedlemmer som anført i boligorganisationens vedtægt og vedtægten må tilrettes efter normalvedtægten på området og fremsendes til kommunens godkendelse. - Der må fortsat fokuseres på alle former for rationaliseringer og effektiviseringer, der kan formindske institutionens forventede driftsunderskud, og der må fortsat iværksættes initiativer til forbedring af udlejningssituationen.

20 Referat fra dialogmøde mellem repræsentanter for Boligforeningen Nordlys, og Frederikshavn kommune tirsdag den 28. oktober 2014 kl på Frederikshavn Rådhus For Boligforeningen Nordlys deltog: forretningsfører Tonny Carlsen, bestyrelsesformand Susanne Rubow og bestyrelsesnæstformand Anni Christensen For Frederikshavn kommune deltog: tilsynssagsbehandler Finn Vangsted Sidste års konklusioner / aftaler: : Der må fortsat fokuseres på de noget høje administrationsudgifter - Den tidligere forretningsfører i Boligforeningen af 1952 er i regnskabsåret gået på pension og 2 inspektører er fratrådt. Boligforeningen har dog i en periode måttet ansætte vikar på ejendomsdriftsområdet grund af sygdom, med ekstraudgifter til følge. Rationaliseringsgevinst vil fremover have fuld effekt og vil fra næste år medføre en mærkbar reduktion af administrationsudgifterne : Der må fortsat arbejdes med implementering af forvaltningsrevisionens elementer. - Boligforeningen har i regnskabsåret 2012 udarbejdet skriftlige forretningsgangsbeskrivelser og målsætninger. Foreningen har på bestyrelsesmøde i juni måned 2013 foretaget opfølgning på målsætningerne. Revisionen har i revisionsberetningen til årsregnskab 2013 anført, at man ikke har bemærkninger til beskrivelserne og opfølgningerne. Økonomi og drift: - Boligforeningen Nordlys (hovedforeningen) har i 2013 et underskud på kr., der er afholdt af arbejdskapitalen. - Afdeling 1 har et driftsunderskud på kr. og underfinansiering på kr. - Afdeling 2 har et driftsoverskud på kr. - Afdeling 3 har et driftsoverskud på kr. og underfinansiering på kr. - Afdeling 4 har et driftsunderskud på kr. - Afdeling 12 har et driftsoverskud på kr. - Drifts over- og underskud og underfinansiering i afdelingerne udlignes/afvikles i henhold til lovgivningens regler. - Afdelingernes henlæggelser har i regnskabsåret dækket de lejetab, der er realiseret i afdelingerne. - Bruttoadministrationsudgifter = kr. pr. lejemålsenhed - Administrationsbidrag = kr. pr. lejemålsenhed (gennemsnitligt) - Dispositionsfonden = 427 kr. pr. lejemålsenhed - Egenkapital = kr.

21 - Dispositionsfonden har i 2013 ydet tilskud med kr. til huslejestøtte og kapitaltilførsel i afdeling 1 og 4. - Henlæggelser til imødegåelse af tab ved fraflytninger i afdeling er en del mindre end tilgodehavendet. - Boligforeningen har været part i 1 sag ved Beboerklagenævnet, som blev vundet. - Årsregnskab 2013 er revideret af statsautoriseret revisor uden forbehold. Ledelse og demokrati: - Bestyrelsen har i det seneste år drøftet god ledelsesskik (god almen ledelse) - Bestyrelsen har i det seneste år evalueret bestyrelsesarbejdet i det forløbne år og haft generelle drøftelser om beboerdemokratiet - Der er afdelingsbestyrelser i 3 af boligforeningens 5 afdelinger Udlejning: - Begyndende udlejningsvanskeligheder i afdeling 1-80% af boligforeningens boliger udlejes efter ventelisten. - 20% udlejes efter kommunal anvisning. - Der er ingen aftaler om udlejning efter særlige kriterier. - Benytter A-ordning ved vedligeholdelse/renovering ved fraflytning - Boligforeningens boliger med kommunal anvisningsret (ældreboliger) blev drøftet. De 6 boliger beliggende Ankermedet blev af boligforeningen foreslået solgt og brugt som hospice. Frederikshavn kommune vurderer fort tiden generelt behovet for sådanne boliger med anvisningsret. Boligafdelinger: - Ingen større boligsociale problemer. - Problemer / udfordringer med betaling for istandsættelse efter flygtninge, der ofte kun bor i boligforeningens lejligheder i kort tid. - Boligforeningens repræsentanter foreslår, at flygtninge til placering/håndtering i Skagen eller i Frederikshavn kommune generelt i første omgang indkvarteres i den tidligere Sundhedshøjskolen Diget, og herfra udsluses til at bo i boligforeningernes boliger. - Kender og anvender i aktuelle tilfælde BL s vejledning omkring skimmelsvamp. - Bruger aktivt og ajourfører 20-årige vedligeholdelsesplaner.

22 Nybyggeri og renoveringer: - Helhedsplan i afdeling 1+4 (renovering og nedlæggelse af lejligheder) er tæt på afslutning Konklusion / aftaler: - Der må fortsat fokuseres på de noget høje administrationsudgifter. - Boligforeningens dispositionsfond/egenkapital må øges.

23 Referat fra dialogmøde mellem repræsentanter for Boligforeningen Neptun, Skagen, og Frederikshavn kommune onsdag den 5. november 2014 kl på Frederikshavn Rådhus For Boligforeningen Neptun, Skagen, deltog: Administrator Marianne Hansen. For Frederikshavn kommune deltog: Mette Brandt Pedersen (boligsociale forhold og ældreboliger/plejeboliger med kommunal anvisningsret) og Finn Vangsted (det økonomiske og organisatoriske tilsyn og tilsynet med udlejningen) Sidste års konklusioner / aftaler: : Mellemværender med lejere, fraflyttere og indflyttere må opgøres og afstemmes løbende. - En sådan afstemning er nu opstartet ifølge aftale med revisionen, men ikke fuldt ud gennemført / implementeret. Forholdet vil fortsat være et fokuspunkt : Bestyrelsen må fortsat aktivt arbejde for etablering af afdelingsbestyrelser i alle afdelinger. - Der er afdelingsbestyrelser i 5 af boligforeningens 12 afdelinger. Bestyrelsen arbejder fortsat aktivt for at få etableret afdelingsbestyrelser i alle afdelinger. Økonomi og drift: - Hovedforeningen har overskud på kr., der er tilført arbejdskapitalen - Afdeling 4 har et underskud på kr. Afdeling 8 har et underskud på kr. Afdeling 16 har et underskud på kr. Øvrige afdelinger har overskud. Samlet set har afdelingerne overskud på kr. Overskud og underskud afvikles i henhold til lovgivningens regler. - Afdeling har en samlet underfinansiering på kr. Underfinansiering afvikles i henhold til lovgivningens regler. - Bruttoadministrationsudgifter = kr. pr. lejemålsenhed - Administrationsbidrag = kr. pr. lejemålsenhed - Dispositionsfonden (den frie del) = kr. pr. lejemålsenhed - Egenkapital = kr. - Der er ydet tilskud fra dispositionsfonden med kr. til afdeling (lejeledighed) - Mellemværende med lejere, fraflyttere og indflyttere opgøres ikke løbende og afstemmes med finansbogholderiet. Der er dog sket opfølgning på væsentlige differencer fra tidligere års revision og der er fortsat enkelte afdelinger, hvor der mangler opfølgning på differencer mellem finansbogholderi og lejer- og fraflytningskartotek. - Processen med forvaltningsrevision er ikke afsluttet

24 - Der udbetales dobbelt bestyrelseshonorar, jfr. tilladelse fra Gl. Skagen kommune - Årsregnskab 2013 er revideret af statsautoriseret revisor uden forbehold Ledelse og demokrati: - Bestyrelsen har ikke i det seneste år drøftet god ledelsesskik (god almen ledelse) - Bestyrelsen har i det seneste år evalueret bestyrelsesarbejdet og haft generelle drøftelser om beboerdemokratiet - Boligforeningen har i 2013 fået udarbejdet en film om arbejdet i boligforeningen og beboerdemokratiet og har til nye beboere lavet indflytningsmapper med alle informationer - Boligforeningens vedtægter er ikke tilrettet efter normalvedtægten på området. - Der er alene afdelingsbestyrelser i 5 af boligforeningens 12 afdelinger. - Boligforeningen har i årets løb været part i 1 sag i Beboerklagenævnet, som blev vundet. Udlejning: - Boligforeningen oplever ikke udlejningsproblemer - Relativ stor ind- og udflytning i afdeling 4-76,77% af boligforeningens boliger udlejes efter ventelisten - 23,08% af boligforeningens boliger er ældreboliger, der udlejes efter kommunal anvisning. - 0,15% udlejes efter annoncering - Boligforeningen har for tiden 7 ledige ældreboliger. Frederikshavn kommune vurderer for tiden generelt behovet for sådanne boliger med anvisningsret og er i dialog med boligforeningen herom specielt omkring boligerne i Hulsig - Boligforeningen har med kommunen indgået aftale om udleje efter særlige kriterier således, at 4-rums lejligheder fortrinsvis udlejes til børnefamilier - Benytter A-ordning ved istandsættelse i forbindelse med fraflytning Boligafdelinger: - Henlæggelser til vedligeholdelse i boligforeningens afdeling 11 er relativt lave. - Boligforeningen har ingen boligsociale problemer. - Boligforeningen har succes med integration af de flygtninge, som bebor boligforeningens lejligheder. - Kender og anvender i aktuelle tilfælde BL s vejledning omkring skimmelsvamp. Boligforeningen opsætter ved mistanke om skimmelsvamp m.v. måleapparat (pen) i de enkelte lejligheder. - Sammenlægning af afdelinger er vedtaget i ikrafttræden 1/

25 Nybyggeri og renoveringer: - Der foregår renoveringsarbejder i boligforeningens afdeling 12 (nye køkkener) - Helhedsplaner for afdeling er under udarbejdelse Konklusion / aftaler: - Mellemværender med lejere, fraflyttere og indflyttere må opgøres og afstemmes løbende. - Der må fortsat arbejdes på fuldt ud at implementere forvaltningsrevisionens elementer

26 Boligselskabet Nordjylland afdeling 50, 51 og 52 - kommentarer til årsregnskaber Årsregnskaberne er udarbejdet i henhold til reglerne i Lov om almene boliger samt den hertil knyttede bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Regnskaberne består af regnskab for selskabets afdelinger 50, 51 og 52, der omfatter lejeboliger i Frederikshavn kommune. Hjørring kommune er tilsynsførende hjemstedskommune for boligselskabets samlede regnskab. Regnskabet er godkendt af afdelingsbestyrelserne og af hovedbestyrelsen. Administrationsbidraget udgør kr. pr. lejemål. Regnskaberne er revideret af statsautoriseret revisor og har ikke givet anledning til forbehold. Revisionen har dog fremsat supplerende oplysninger omkring afdeling 26, 31 og 87 (som ikke er afdelinger i Frederikshavn kommune). Afdeling 50 omfattende 256 boliger i Dybvad, Hørby, Syvsten, Thorshøj, Østervraa, Understed, Sæby, Voerså, Lyngså, Præstbro, Brønden, Jerup, Strandby og Kvissel Årets underskud = kr., der overføres til kontoen for opsamlet underskud. Underskuddet skyldes primært tab ved lejeledighed og tab ved fraflytninger. Årets underskud dækkes via tilskud fra dispositionsfonden, og der gives herudover et driftstilskud på kr. Afdelingen har på grund af de store problemer med tomgang søgt om tilladelse til afhændelse af boliger. I 2013 er der solgt 9 boliger på Tryvej i Thorshøj, hvorved ledigheden fremover forventes reduceret. Afdelingen har egenfinansierede forbedringsarbejder for kr. Der er et lån på kr. under hjemtagelse. De underfinansierede forbedringsarbejder afskrives budgetmæssigt i henhold til lovgivningens regler. Afdeling 51 omfattende 10 ældreboliger på Vrængmosevej i Østervraa Årets underskud = kr., der overføres til resultatkontoen (opsamlet resultat). Resultatkontoen udgør herefter kr.

27 Afdeling 52 omfattende 26 ældreboliger på Vrængmosevej i Østervraa. Årets overskud = kr., der overføres til resultatkontoen (opsamlet resultat). Resultatkontoen udgør herefter kr. Overskuddet skyldes primært en besparelse på rentetilpasningslån til forbedringsarbejder. Afdelingen har pr. 31/ en overfinansiering på forbedringsarbejder på kr. Såfremt der ikke resterer yderligere forbedringsudgifter, skal der ske en tilpasning af lånet. Forbedringsarbejdet er finansieret ved et afdragsfrit lån, men der er ikke foretaget budgetmæssig afskrivning heraf, hvilket ikke er i overensstemmelse med reglerne. Indstilling: Det indstilles, at årsregnskaberne tages til efterretning. Overfinansiering af forbedringsarbejder i afdeling 52 må budgetmæssigt afskrives således, at lejeudgiften nedsættes eller neutraliseres. Økonomicentret, den 27. november 2014 /FV

28 Boligselskabet Nordbo afdeling 43, 51, 52 og 53 - kommentarer til årsregnskaber Årsregnskaberne er udarbejdet i henhold til reglerne i Lov om almene boliger samt den hertil knyttede bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Regnskaberne består af regnskab for selskabets afdelinger 43, 51, 52 og 53. Aalborg kommune er tilsynsførende hjemstedskommune for boligselskabets samlede regnskaber. Regnskaberne er godkendt af afdelingsbestyrelserne og af hovedbestyrelsen. Administrationsbidraget udgør kr. pr. lejemål. Regnskaberne er revideret af statsautoriseret revisor og har ikke givet anledning til forbehold. Afdelingsregnskaberne har givet anledning til supplerende oplysninger som anført under de enkelte afdelinger. Afdeling 43 (Caspersvej 7, Frederikshavn) 60 lejemål Årets underskud = kr., der overføres til resultatkontoen. Afdelingen har et opsamlet driftsunderskud på kr. Frederikshavn kommune har i 2012 meddelt tilladelse til, at opsamlet underskud kan afvikles over 10 år. Revisionen gør opmærksom på, at det er væsentligt, at der fremadrettet fortsat er sammenhæng mellem indtægter og udgifter. Afdeling 51 (Istedvej 9, Tunøvej 13, Ærøvej 55, Råholtvej 41, Åvej 13, Nyborgvej 16, Lundevej 21, Frederikshavn) = 7 lejemål Årets overskud = kr., der overføres til resultatkontoen. Afdelingen har problemer med lejetab. Overskuddet skyldes primært mindre udgifter til vedligeholdelse. Afdeling 52 (Bygmarken 9, Dybvad) 1 lejemål. Årets underskud = kr., der overføres til resultatkontoen. Afdelingen har problemer med lejetab.

29 Revisionen gør opmærksom på, at det er væsentligt, at der fremadrettet fortsat er sammenhæng mellem indtægter og udgifter. Afdeling 53 (Ulrich Plesnersvej 8 og Stadionvej 21, Skagen) 2 lejemål. Årets underskud = kr., der overføres til resultatkontoen. Indstilling: Det indstilles at årsregnskaberne tages til efterretning. Økonomicentret, den 27. november 2014 /FV

Referat fra Dialogmøde vedrørende Boligselskabet Vissenbjerg (Domea)

Referat fra Dialogmøde vedrørende Boligselskabet Vissenbjerg (Domea) Referat Forum Dialogmøde med Boligorganisationerne bosiddende i eller med afdelinger beliggende i Assens Kommune. Styringsdialogen 2011/2012 mellem Assens Kommune og boligorganisationer bosiddende i eller

Læs mere

Medlem af organisationsbestyrelsen. om bestyrelsens opgaver og ansvar. Boligydelse og boligsikring 2007. Københavns Kommune

Medlem af organisationsbestyrelsen. om bestyrelsens opgaver og ansvar. Boligydelse og boligsikring 2007. Københavns Kommune Medlem af organisationsbestyrelsen om bestyrelsens opgaver og ansvar Boligydelse og boligsikring 2007 Københavns Kommune 1 2 Indledning Langt de fleste af de beboere, som bliver valgt til bestyrelsen i

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 06-08-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:23 Afbud: Jens Chr. Gjesing, Søren Rishøj Jakobsen, Lone Ravn Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 28-08-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 28-08-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 28-08-2008 Mødested: Byrådssal Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:22 Afbud: Fraværende: Bent K. Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 487. Peter

Læs mere

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 30. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds selskabslokaler Trædrejerporten 4, Hvidovre

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 30. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds selskabslokaler Trædrejerporten 4, Hvidovre #JobInfo Criteria=KABside1# Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 30. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds selskabslokaler Trædrejerporten 4, Hvidovre Indholdsfortegnelse Sager til behandling...3

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 29. maj 2013, kl. 19.00 i Syds selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 29. maj 2013, kl. 19.00 i Syds selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 29. maj 2013, kl. 19.00 i Syds selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen...

Læs mere

Ordinært møde. Dato 18. august 2015. Tid 12:00. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 18. august 2015. Tid 12:00. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 18. august 2015 Tid 12:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist

Læs mere

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 69 10. marts 2014 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 69 10. marts 2014 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 69 10. marts 2014 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Notat. Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2008

Notat. Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2008 Notat Kommunaldirektørens område Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 4. januar 2010 Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2008 Acadresagsnr: 09/42857 Sagsresume...2 Tilsynets

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Årsberetning AAB Vejle

Årsberetning AAB Vejle 1. oktober 2008 30. september 2009 77. regnskabsår Årsberetning AAB Vejle Indhold 1. BESTYRELSENS BERETNING 1.1. BOLIGORGANISATIONEN 1.2. AFDELINGERNE 1.3. NYBYGGERI 1.4. FREMTID 2. BOLIGORGANISATIONEN

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 27. marts 2014 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 3. april 2014, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation Kl. 17:15

Læs mere

Forvaltningsrevision 2013

Forvaltningsrevision 2013 Forvaltningsrevision 2013 1 Indhold 1. Indledning 2. Målsætninger og resultater 3. Bilag 1 - Evaluering af bestyrelsesarbejde 4. Bilag 2 - Kvalitetsmåling for indflytningsforretninger 5. Bilag 3 Administrationsomkostninger

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 6. januar 2015 Referat udsendt den 27. januar 2015

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 6. januar 2015 Referat udsendt den 27. januar 2015 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 6. januar 2015 Referat udsendt den 27. januar 2015 Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 14. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 1. september 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 01.09.2015 nr. 007 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

BilagKB_120131_pkt.11_01

BilagKB_120131_pkt.11_01 BilagKB_120131_pkt.11_01 Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. november 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen,

Læs mere

1. Indledning. Hobro Boligforening - 1 - Formandens beretning for perioden juli 2012 - juni 2013.

1. Indledning. Hobro Boligforening - 1 - Formandens beretning for perioden juli 2012 - juni 2013. Hobro Boligforening - 1 - Formandens beretning for perioden juli 2012 - juni 2013. 1. Indledning Jeg vil starte denne beretning med at takke mine kolleger i bestyrelsen og boligforeningens medarbejdere

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. november 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1.

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. november 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. november 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse Sager til

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 Referat til bestyrelsesmøde Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat til

Læs mere

DJURSBO REVISIONSPROTOKOLLAT. af 13. maj 2015, side 120-159 vedrørende årsregnskab for 2014. Stenvej 21 B, 1. DK-8270 Højbjerg

DJURSBO REVISIONSPROTOKOLLAT. af 13. maj 2015, side 120-159 vedrørende årsregnskab for 2014. Stenvej 21 B, 1. DK-8270 Højbjerg DJURSBO REVISIONSPROTOKOLLAT af 13. maj 2015, side 120-159 vedrørende årsregnskab for 2014 Stenvej 21 B, 1. DK-8270 Højbjerg Tel: +45 43 50 50 50 Fax: +45 43 50 50 00 CVR nr. 53 37 19 14 www.ri.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde for 2014 og 2015 med De Unges Almene Boligselskab (DUAB) og Københavns Kommune den 24. marts 2015

Referat af styringsdialogmøde for 2014 og 2015 med De Unges Almene Boligselskab (DUAB) og Københavns Kommune den 24. marts 2015 1 Deltagere: Unges Boligservice (UBS): Iben Koch, direktør Rasmus Okholm, afdelingschef for udlejningen Gregers Andersen, afdelingschef Københavns kommune: Jørgen Stein, chefkonsulent Pia Lund, fuldmægtig

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 5. september 2011, kl. 16.30 KAB, Billedsalen, Studiestræde 38. Johnna Brandal, Bent Møller Knudsen

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 5. september 2011, kl. 16.30 KAB, Billedsalen, Studiestræde 38. Johnna Brandal, Bent Møller Knudsen Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 5. september 2011, kl. 16.30 KAB, Billedsalen, Studiestræde 38 Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen, Beth Hørsted, Jørnanker Døpke, Michal Støckel og

Læs mere

Bilag 1 NOTAT. Redegørelse for styringsdialog 2012 mellem Fredensborg Kommune og de almene boligorganisationer. Center for Kultur Idræt og Sundhed

Bilag 1 NOTAT. Redegørelse for styringsdialog 2012 mellem Fredensborg Kommune og de almene boligorganisationer. Center for Kultur Idræt og Sundhed Bilag 1 Redegørelse for styringsdialog 2012 mellem Fredensborg Kommune og de almene boligorganisationer NOTAT Center for Kultur Idræt og Sundhed 14-11-2012 1. Indledning Denne redegørelse omhandler Fredensborg

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 2. december 2014 Referat udsendt den 19. december 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 2. december 2014 Referat udsendt den 19. december 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 2. december 2014 Referat udsendt den 19. december 2014 Referat for bestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 27. januar 2011, kl. kl. 15.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 27. januar 2011, kl. kl. 15.00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Organisationsbestyrelsesmøde den 27. januar 2011, kl. kl. 15.00 Billedsalen Til stede: John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne Krohn, Ellen Højgaard Jensen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT 23.04.2012 KL. 17.00 18.30 BOLIGFORENINGENS KONTOR. Dette referat indeholder 8 sider.

Bestyrelsesmøde REFERAT 23.04.2012 KL. 17.00 18.30 BOLIGFORENINGENS KONTOR. Dette referat indeholder 8 sider. Bestyrelsesmøde REFERAT 23.04.2012 KL. 17.00 18.30 BOLIGFORENINGENS KONTOR Dette referat indeholder 8 sider. Dagsorden: Pkt. 1: Forelæggelse af årsregnskaber for regnskabsåret 2011. Pkt. 2: Forelæggelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovforslag nr. L 186 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. april 2011 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Salg af almene boliger, etablering af dagligvarebutikker

Læs mere