Anlægsforslag. Budget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anlægsforslag. Budget 2014-17"

Transkript

1 Nr. Igangværende projekt Nyt projekt x Fur havn Udvidelse af lystbådehavn Fuur Sparekassefond har foranlediget udarbejdelse af en behovsanalyse for udvikling af Fur, med henblik på at øge tilflytningen af fastboende og til fremme af turismen til øen. Rapporten konkluderede, at udvikling af øen burde starte med udvidelse af lystbådehavnen. Fuur Sparekassefond har på den baggrund anmodet rådgivende ingeniør J. Bülow Beck, Havnecon Consulting, Lemvig om at udarbejde et skitseforslag med tilhørende prisoverslag. Skitseforslaget indebærer en udvidelse af Fur Havn mod vest med en forøget kapacitet på ca. 50 bådpladser, fordelt med 20 ekstra stampladser og 30 gæstepladser til en forventet anlægssum på ca. 18,6 mio. kr. Der er pr givet tilsagn fra følgende bidragsydere Tilskud fra en pulje til kommuners medfinansiering af EU-støttede projekter: Tilskud fra Småøernes Aktionsgruppe fra et EU-støttet program: Bidrag fra Fuur Sparekassefond 3,0 mio. kr. 3,0 mio. kr. 4,6 mio. kr. Anlægsbidrag fra Skive kommune I alt pr : 4,0 mio. kr. 14,6 mio. kr. Der er fremsendt en ansøgning til A.P. Møllers fond om et bidrag på 6,0 mio. kr. Svar herfra er endnu ikke modtaget. Såfremt der ikke modtages et positivt svar fra fonden, bør det videre forløb i sagen drøftes, eventuelt med henblik på en større egenfinansiering fra Skive Kommune. Såfremt egenfinansieringen ønskes øget, foreslås projektet igangsat samtidig med, at fondraising fortsættes. Anlægsbidraget fra Skive kommune kan evt. finansieres ved låneoptagelse. Driftsbudget efter udvidelse: Indtægter: Faste pladser, gæstesejlere, el, vand og sponsorer: kr. Udgifter: El, vand, rengøring, forsikring, kontorhold, telefon, IT, markedsføring, vedligeholdelse af træpæle mv. Overskud til brug for løbende oprensning mv.: kr kr. 18

2 Nr. Havn 01 Igangværende projekt Nyt projekt X Fur Havn - Reparation af søjler Nordmolen på Fur havn langs vejen Stenøre er bygget på 100 betonpæle nedrammet i bunden, hvorved et betondæk på ca. 6 x 100 meter langs kajen delvist bliver båret af disse søjler sammen med den bagvedstående betonspunsvæg. Saltvand og frost har bevirket, at betonpælene er blevet eroderet og nedbrudt i et sådan omfang, at man nu har fundet det nødvendigt at begrænse trafikken på området. En reparation/renovering af pælene samt de bærende betonribbe vurderes til at koste kr. Alternativt kan der etableres en stålspunsvæg, hvor betondækket nedrives. Hulrummet fyldes op med sand og betonresterne fra dæk og pæle for så at etablere vejbelægning. For at øge levetiden etableres desuden katodisk beskyttelse på spunsvæggen. Længden af spunsvæggen vil være 100 m, og overfladeareal af belægningen 600 kvm. Nedrivning og anlæg af den alternative løsning vurderes til at koste kr. Der udarbejdes en tilstandsrapport for havne i Skive Kommune, som forventes at være færdig primo juni Efter udarbejdelsen af tilstandsrapporten kan der dannes et mere nøjagtigt billede af arbejdets omfang og omkostninger. 19

3 Nr. Havn 02 Igangværende projekt Nyt projekt X Skive Havn Katodisk Beskyttelse I forbindelse med etablering af spunsvægge langs kajerne i Skive erhvervshavn foretog man en besparelse i projektet og undlod katodisk beskyttelse. Ved udførelse af katodisk beskyttelse nedsættes korrosionshastigheden, og dermed forlænges levetiden. Det vurderes, at levetiden for en stålspunsvæg fordobles ved katodisk beskyttelse. Der udarbejdes en tilstandsrapport for havne i Skive Kommune, som forventes at være færdig primo juni Efter udarbejdelsen af tilstandsrapporten kan der dannes et mere nøjagtigt billede af arbejdets omfang og omkostninger, eftersom der vil foreligge dykkerundersøgelser, tykkelsesmålinger mm. af spunsvæggene. Overslag for katodisk beskyttelse: Kajstrækning Anlægsoverslag ekskl. moms Fjordkaj Nordkaj i Sydhavn Vestkaj i Sydhavn Sydkaj i Sydhavn

4 Nr. Havn 03 Igangværende projekt Nyt projekt X Glyngøre Havn Øst molen Øst molen, som tidligere udgjorde en del af færgelejet for jernbanefærgen Morsø, er bygget i tilhugget granit sikret mod udskridning med jordankre. Forankringen er imidlertid med tiden blevet svækket, og de enkelte granitkvadre er på grund af jordtryk begyndt at skride ud mod havnebassinet. En renovering og udskiftning af jordankre vurderes at andrage kr. Der udarbejdes en tilstandsrapport for havne i Skive Kommune, som forventes at være færdig primo juni Efter udarbejdelsen af tilstandsrapporten kan der dannes et mere nøjagtigt billede af arbejdets omfang og omkostninger. Denne udformning af havnekaj er ikke forbundet med driftsudgifter. 21

5 Nr. Havn 04 Igangværende projekt Nyt projekt X Skive Havn Asfalt ved havnebassin Der har ikke i de hidtidige driftsbudgetter for Skive havn været afsat tilstrækkelige midler til vedligeholdelse og renovering af asfalten på kørearealer ved erhvervshavnens bassin. Arealet, der er beliggende mellem brovægten og den vestlige kaj i syd havnen, benyttes blandt andet til af- og pålæsning af tunge materialer fra coastere herunder skrot og containere. Materialerne bliver ved nogle lejligheder aflæsset direkte på kajen, inden det bliver læsset på skibene, hvilket udgør en særdeles stor belastning af belægningen. Arealet bliver samtidig benyttet i forbindelse med tilkørsel til brovægten, hvorved der opstår et kraftigt vrid med tungtlastede lastbiler. Belastningen af arealet er således som følge af trafikkens tunge karakter særlig stor. Der er således et stort behov for en renovering af asfaltbelægningen. De hidtidige driftsmidler har ikke stået i forhold til den relativt høje belastning af arealet, hvorfor der anslået er behov for yderligere kr. til vedligeholdelse. 22

6 Nr. Havn 05 Igangværende projekt Nyt projekt X Skive Jollehavn Renovering af kaj ved Skive Værft Under etablering af slikbassinet blev kajen langs med Skive Værft påsejlet adskillige gange, og den er ikke hensigtsmæssig at færdes på. Kajen består af træbro og bolværk af løse brædder, der kan bevæge sig i en not. Da bolværket ikke er en tæt konstruktion, vaskes jordmateriale ud i havnebassinet og skaber et hulrum bagved og under bolværket. Der foreslås, at træbroen afmonteres, og der etableres kystsikring under træbroen. Kystsikringen vil bestå af en skråning under træbroen med geotekstil til at holde på jordmaterialet pålagt med kampesten mm. Efter kystsikringen kan træbroen retableres. Udgifterne for kystsikring samt renovering af træbro vurderes til kr. 23

7 Nr. Havn 06 Igangværende projekt Nyt projekt X Skive Søsportshavn Sikring af sjægtehuse på Strandtangen Sjægtehuse på den nordlige ende af Skive Lystbådehavn står på pælefundamenter. Der er ikke etableret nogen form for kystsikring under husene. Det betyder, at tidevandet samt bølgepåvirkningerne vasker jordmaterialet ud i havnebassinet. Mængden af den udvaskede jord vil med tiden blive større og pælefundamenterne blive mere synlige. Det vil svække bæreevnen i konstruktionen, og til sidst kan det forventes, at hele bygningsværket bryder sammen. For at stoppe processen, der med tiden vil ende i nedbrydning, foreslås der etablering af kystsikring i form af udlagt geotekstil med pålagt hånd- og dæksten under sjægtehusene. Da der kan opstå problemer med at få arbejdsmaskiner under bygningerne, må det forventes, at dele af træbroen afmonteres under projektforløbet, for så at blive retableret igen ved projektafslutning. Prisen for projektet vurderes til kr. 24

8 Nr. Havn 07 Igangværende projekt Nyt projekt X Glyngøre Havn P-plads Der er for nu ikke tilstrækkeligt med parkeringspladser på Glyngøre havn i forhold til antallet af brugere og besøgende på havnen. Der er derfor et ønske om, at der bliver etableret et antal parkeringspladser. Parkeringspladserne tænkes etableret ved Shell Fish og Æ Kassehus i tilknytning til det kommunale areal matr. nr. 1ah, og indebærer arealerhvervelse af matr. nr. 1ad og 1ch. De pågældende arealer har gennem lang tid ligget ubenyttet hen og etablering af parkeringsplads på det pågældende areal vil medvirke til en generel forskønnelse af arealet. Parkeringspladsens areal vil blive omkring 700 m2 og vurderes at kunne rumme parkeringspladser. Pladsen agtes etableret med en SF-stensbelægning. Anlægsudgifterne vurderes at andrage kr. inklusiv arealerhvervelse. Arealet er vurderet til ca kr. ved sidste ejendomsvurdering. I forbindelse med etablering af parkeringspladsen vurderes der yderligere kr. til afledt drift, for snerydning, saltning og fejning. 25

9 Nr. BM 01 Igangværende projekt Nyt projekt X Byggemodning - Erhvervsformål Rådighedsbeløb afsættes til byggemodning af erhvervsområder med vej, stier, grønne områder, belysning, tilslutningsbidrag i en uspecificeret pulje. 26

10 Nr. Igangværende projekt Nyt projekt X Salg af bolig- og erhvervsgrunde Indtægterne ved salg af bolig- og erhvervsgrunde anslås skønsmæssig til 8,0 mio. kr. i 2014 og overslagsårene. 27

11 Nr. Igangværende projekt Nyt projekt X Byggemodning - Arealerhvervelser Rådighedsbeløb afsættes til arealerhvervelser til nye bolig- og erhvervsområder i en uspecificeret pulje. 28

12 Nr. Igangværende projekt Nyt projekt X Byggemodning - Boligformål Rådighedsbeløb afsættes til byggemodning med vej, stier, grønne områder, belysning mv. Byggemodningsområderne forventes igangsat i denne rækkefølge: 1. Marianevej i Fjordbjerg Ager i Resen i 2016 Derudover undersøges muligheder for byggemodninger i Rønbjerg og Gyldendal. 29

13 Nr. Sti 01 Igangværende projekt Nyt projekt X Cykelstier mellem Dommerby og Skive Dommerby, Højslev Stationsby og Nr. Søby er i dag et stort set sammenhængende byområde, hvor den cyklende trafik mellem byområderne sker langs Viborgvej, enten via cykelstier eller brede kantbaner. I alt bor der ca borgere i området. Fra byområdet og ind mod Skive By kan man i dag enten følge cykelstien rundt langs Ringvej syd (en meget lang omvej) eller vælge at cykle langs Viborgvej. Fra det vestlige byskilt i Dommerby og ind til cykelstierne i Skive, er der en mørk strækning på ca. 1,0 km, hvor mange trods kantbaner oplever utryghed ved at færdes som lette trafikanter. Årsdøgntrafikken på strækningen er på ca køretøjer. Det vurderes at etablering af oplyste cykelstier på strækningen vil kunne medvirke til, at langt flere beboere vil benytte cyklen som transportmiddel til og fra Skive By. Cykelstierne forventes benyttet af såvel unge uddannelsessøgende, af pendlere med arbejdsplads i Skive, i forbindelse med fritidsaktiviteter og af cykelturister. I forbindelse med Cykelpuljen 2013 har teknisk forvaltning valgt at ansøge om medfinansiering af cykelstier langs strækningen. Vi har endnu ikke fået en tilbagemelding på ansøgningen, men kan med en positiv tilbagemelding forvente en 40% medfinansiering til cykelstiernes etablering, svarende til kr., hvorved Skive Kommunes anlægsomkostning reduceres til kr. Skulle projektet ikke blive medfinansieret, anbefaler vi, at Skive Kommune selv finansierer hele projektet på i alt kr. 30

14 Nr. Sti 02 Igangværende projekt Nyt projekt X Sikker krydsning af Sdr. Boulevard ved Jægervej En sikker krydsningsmulighed på Sdr. Boulevard på strækningen mellem Skyttevej og Egerisvej har i flere år været et stort ønske. Til etablering er der tidligere i 2012 og 2013, givet en samlet anlægsbevilling på kr. Krydsningen var oprindelig planlagt udført med en stitunnel ved Jægervej. Geotekniske parameterundersøgelser det pågældende sted, påviste desværre et problematisk højt grundvandsspejl, hvilket gør sig gældende på hele strækningen langs Sdr. Boulevard. På grund af det høje grundvandsspejl og på baggrund af en trafiksikkerhedsmæssig vurdering af alternative løsningsforslag udført af ekstern rådgiver i foråret 2013, anbefaler Teknisk Forvaltning, at man vælger en alternativ løsning bestående af signalregulering i krydset Sdr. Boulevard/Jægervej. Forslaget består, udover etablering af signalanlægget, endvidere af etablering af cykelstier langs Jægervej mellem Sdr. Boulevard og Dalgas Allé. Derudover foretages en sikring af krydsningerne ved Borgmester W. Madsens Allé med en hævet flade og en tilsvarende hævet flade ved Dalgas Allé, som foreslået i rapporten fra vores eksterne rådgiver. Samlede anlægsomkostninger: Etablering af signalregulering og etablering af venstresvingsbaner: kr Dobbeltrettet cykelsti langs Jægervej kr Hævet flade ved Borgmester W. Madsens Allé kr Hævet flade ved Dalgas Allé kr I alt anlægsomkostninger: kr Heraf tidligere bevilliget kr Ønsket anlægsbevilling 2014: kr

15 Nr. Sti 03 Igangværende projekt Nyt projekt X Dobbeltrettet cykelsti mellem Rødding og Balling Grundvadvej mellem Rødding og Balling har en kørebane-bredde på ca. 7,0 meter. På en stor del af strækningen er der overhalingsforbud på grund af dårlige oversigtsforhold. Der er desuden ingen egentlige kantbaner på vejen. Årsdøgnstrafikken er på ca biler. Grundvadvej er ikke egnet som cykelrute, og vejen er også klassificeret som trafikfarlig skolevej for samtlige klassetrin. Dette indebærer, at der i dag er indsat skolebus for de ca. 50 overbygningselever fra Rødding, som går på Balling Skole. Der foreslås derfor at der afsættes midler til etablering af en dobbeltrettet cykelsti i eget tracé langs Østergade/Grundvadvej/Vestergade fra Rødding til Balling, i alt en strækning på ca. 5,0 km. Etablering af cykelstien vil betyde, at strækningen ikke længere vil være klassificeret som trafikfarlig skolevej, hvorfor alle eleverne, bosat i Rødding by, 7. til 9. klasse, vil kunne cykle til og fra skole. Cykelstien vil desuden få betydning for pendlere til og fra industriområderne mellem Rødding og Balling. 32

16 Nr. Sti 04 Igangværende projekt Nyt projekt x Dobbeltrettet cykelsti langs Sundhøj i Glyngøre -500 Afledt drift I Trafiksikkerhedsplan kom der i forbindelse med høringsfasen og skolevejsanalysen henvendelser fra borgere og skolebørn om utryghed i Glyngøre. Der blev bl.a. peget på strækningen langs Sundhøj fra Hedevej til Sallingsundvej. På denne strækning oplevede mange stor utryghed, idet den nuværende dobbeltrettede cykelsti inde fra Glyngøre slutter ved Hedevej, hvorefter cyklister må krydse Sundhøj og cykle på vejen frem til Sallingsundvej. Trafiktællinger på stedet fortæller at der er en årsdøgntrafik på ca køretøjer - heraf ca. 300 lastbiler med en gennemsnitshastighed på 58,0 km/t. Det forslås, at der udføres en dobbeltrette cykelsti på strækningen. Cykelstien placeres øst for Sundhøj, idet det er samme side som den er valgt for det eksisterende stiforløb og samtidig samme side, hvor Sallingsundvej tilsluttes Sundhøj. Cykelstien vil kunne indgå som en vigtig del af en sikker sammenhængende cykelrute mellem Glyngøre til Roslev, som forsøges etableret i samarbejde med Vejdirektoratet. 33

17 Nr. Sti 05 Igangværende projekt Nyt projekt X Dobbeltrettet cykelsti mellem Harre og Roslev Byerne Harre og Hjerk har 3 daglige busafgange mod Oddense og Skive samt skolebus til Roslev Skole. Herudover foregår alt trafik til og fra byerne med enten bil eller på cykel. Byerne er især knyttet til Roslev i forbindelse med skole og fritidstilbud. Sallingsundvej mellem Harre og Roslev er kendetegnet som en smal vej med kørebane-bredde på maksimalt 6,0 meter. På en væsentlig del af strækningen er der overhalings-forbud på grund af dårlige oversigtsforhold. Der er desuden ingen kantbaner på vejen. Trafiktællinger viser en høj gennemsnitshastighed på strækningen på op til 82,3 km/t og en 85% fraktil på 93,8 km/t. Årsdøgnstrafikken er på ca biler. Sallingsundvej er ikke egnet som cykelrute og vejen er også klassificeret som trafikfarlig skolevej for samtlige klassetrin Dette indebærer, at der er indsat skolebus på strækningen til skolen i Roslev. Såvel forældre til skolebørn som øvrige cyklister på strækningen oplever stor utryghed som blød trafikant ved at skulle færdes på den smalle landevej. Der foreslås derfor, at der afsættes midler til etablering af en dobbeltrettet cykelsti i eget tracé langs vejen fra Harre til Roslev, i alt en strækning på ca. 3,3 km. Etablering af cykelstien vil betyde, at strækningen ikke længere vil være klassificeret som trafikfarlig skolevej, hvorfor eleverne, bosat i Harre fra 6. til 9. klasse, vil kunne cykle til og fra skole. Cykelstien vil desuden kunne indgå som en vigtig del af en sikker sammenhængende cykelrute mellem Glyngøre til Roslev, som forsøges etableret i samarbejde med Vejdirektoratet. 34

18 Nr. Sti 06 Igangværende projekt Nyt projekt X Cykelsti fra Fjordbjerg Ager til Dommerby I Dommerby nord for rute 26 er der etableret et boligområde - Fjordbjerg Ager - og der er planer om yderligere udstykninger i området. Udstykningsområdet er forbundet med Dommerby af vejen Strårupvej. Bredden på Strårupvej er varierende fra 5,0 m op til 6,25m og krydser rute 26 ved en bro. Ud over, at Strårupvej benyttes af beboere i området Fjordbjerg Ager, benyttes den desuden af bilister med ærinde i området nord for Dommerby. Projektet omfatter en dobbeltrettet cykelsti på vestsiden af Strårupvej, der enkelte steder afskærmes fra kørebanen af et rækværk. Det vurderes, at broen ved rute 26 er tilstrækkelig bred til, at der kan etableres cykelsti på det eksisterende brodæk. 35

19 Nr. Sti 07 Igangværende projekt Nyt projekt X Cykelsti langs Furvej fra Hagens Mølle Bæk til Grønning Afledt drift I foråret 2012 blev de nye cykelstier på Furvej fra Petuniavej til Hagens Mølle Bæk taget i brug. Stierne slutter ved Hagens Mølle Bæk, hvorfra den videre cyklende færdsel foregår på kørebanen. For at få en sammenhængende sikker forbindelse for lette trafikanter mellem Skive og Breum foreslås etableret cykelsti på strækningen Hagens Mølle Bæk til Grønning. Cykelstien på denne strækning tænkes anlagt som dobbeltrettet cykelsti i eget tracé langs vestsiden af Furvej, idet terræn og skel til naboer vurderes at være mindst problematisk på denne side af Furvej. Desuden findes alle større sideveje med Lyby og Jebjerg på vestsiden af Furvej, hvorved antallet af cyklister, der ville skulle krydse vejen, reduceres mest muligt. Den samlede anlægsudgift anslås at være kr. Indkalkuleret i prisen er en cykelstibro over Hagens Mølle Bæk, idet det foreslås, at cyklisterne på de eksisterende enkeltrettede cykelstier samles på en dobbeltrettet fællessti ved Hagens Mølle Bæk, hvor der er gode oversigtsforhold. På strækningen fra Grønning til Breum er der eksisterende brede kantbaner som, også fremadrettet, kan benyttes af cyklisterne. Anlægget af den dobbeltrettede forlængelse af cykelstien kan eventuelt deles i 2 etaper, hvor 1. etape da foreslås at være strækningen fra Hagens Mølle Bæk til Intrupvej. 2. etape er den resterende strækning fra Intrupvej til Grønning. Anlægsudgift Hagens Mølle Bæk til Intrupvej, inkl. stibroer: kr ,- Anlægsudgift Intrupvej til Grønning: kr ,- Det foreslås, at cykelstierne udføres etapevis i henholdsvis 2014 og

20 Nr. Sti 08 Igangværende projekt Nyt projekt X Dobbeltrettet cykelsti mellem Lund og Ørslevkloster Ørslevklostervej mellem Lund og Ørslevkloster Skole har en kørebanebredde på ca. 5,5 meter. På strækningen er der flere skarpe sving med dårlige oversigtsforhold. Der er desuden ingen egentlige kantbaner på vejen. Strækningen er klassificeret som trafikfarlig skolevej for elever fra klasse. Årsdøgnstrafikken er på ca biler. En etablering af en dobbeltrettet cykelsti langs nordsiden af Ørslevklostervej vil betyde, at strækningen ikke længere vil være klassificeret som trafikfarlig skolevej, hvorfor eleverne bosat i Lund (0.-6. klasse) og Bøstrup (4.-6. klasse) i alt ca. 20 elever, vil kunne cykle til og fra skole. Cykelstien vil yderligere kunne forventes anvendt i forbindelse med fritidsaktiviteter omkring hallen og sportsanlægget i Ørslevkloster og som en direkte forlængelse af den eksisterende dobbeltrettede cykelsti mellem Ørslevkloster og Hald. 37

21 Nr. Igangværende projekt Nyt projekt X Stiforbindelse mellem Thorsvej og Skive Havn Grundejerforeningen Glattrup Nord henvendte sig i juli 2009 til Skive Kommune med henblik på at få vurderet muligheden for at skabe en fysisk sammenhæng mellem boligområderne i Glattrup og Brårup med Skive Havn, Krabbesholm og hele nordbyen. Forbindelsen ønskes skabt ved etablering af en sti fra Thorsvej over eng- og mosearealet og videre til Viborgvej via en gang og cykelbro over jernbanen. Fra Viborgvej og videre nordpå benyttes den allerede eksisterende sti på dige og træbroen over Skive Å. Skive Kommune s Natur- og Miljøafdeling meddelte d. 15. november 2010 dispensation, efter naturbeskyttelsesloven 65, til etablering af stianlæg på kommunens engarealer. Dispensationen bortfalder automatisk, såfremt den ikke er udnyttet indenfor 3 år. Grundejerforeningen Glattrup Nord fremsendte d. 7. marts 2011 forslag til borgmester Flemming Eskildsen om, at ovenstående stiprojekt ses i overordnet sammenhæng med sanering og oprydning af de gamle godsbanearealer i Skive, så der på sigt opnås forbindelse til slagterigrunden og den tidligere godsbanegård. Ydermere er det oplagt at koordinere forbindelser til Søndergade, Gl. Skivehus og Campus. Overslag på anlægsudgifter: Anlæggelse af stier (1000 m) og trædæk (200 m) i Glattrup mose = kr. Jernbanebro til gående og cyklister = kr. (overslag indhentet) I alt ca. = kr. Forslag til finansieringsmodel: Skive Kommune = kr. Ekstern fundraising (Statens Cykelpulje) = kr. Øvrig ekstern finansiering (LAG Skive, Friluftsrådet, LOA m.m.) = ,- kr. 38

22 Nr. TP 01 Igangværende projekt Nyt projekt X Omlægning af krydset Engvej/Havnevej En del af trafikanterne, der kommer ad Rute 26, vælger at køre igennem Skive i stedet for at benytte Ringvej Syd. Denne trafik anvender typisk Viborgvej Engvej Havnevej - Nørre Boulevard. Dette indebærer, at der opstår fremkommelighedsproblemer på denne strækning, især i krydset Engvej/Havnevej. Der er tidligere i forbindelse med udarbejdelse af Bydelsplan for Rådhuskarrén fremsat et skitseforslag vedr. omlægning af krydset, hvori indgår inddragelse af Skive Tennisklubs arealer samt ejendommen på hjørnet af Skovbakken/Havnevej. I forbindelse med udarbejdelse af Trafikplanen for Skive By er behovet for enten en omlægning eller etablering af lysregulering desuden blevet påpeget som løsning af fremkommelighedsproblemet. Samtidig er der et ønske om, at der etableres mulighed for kørsel med modulvogntog ad Engvej til Skive Fragt A/S, hvorfor en ændring af krydset under alle omstændigheder er nødvendig. Omlægningen vil betyde, at trafikanter der kommer fra havnen fremover vil have ubetinget vigepligt i krydset og at den gennemgående trafik vil være trafikken fra Engvej mod lyskrydset ved Nørre Boulevard. Samtidig flyttes shunten mellem Havnevej og Nørre Boulevard således, at det er muligt at afvikle trafikken ad shunten uafhængigt af lysreguleringen i krydset Nørre Boulevard/Havnevej. Projektet er delt op i 2 delprojekter med følgende anslående anlægsudgifter: Omlægning af krydset Engvej/Havnevej: Kr ,- Omlægning af shunt ved Havnevej/Nørre Boulevard. Kr ,- Ekspropriation af ejendom (ejendomsvurdering) Kr ,- Samlet pris: Kr ,- 39

23 Nr. TP 02 Igangværende projekt Nyt projekt X Skive by Renovering og forskønnelse af Viborgvej Viborgvej har gennem en årrække trængt til renovering, da vejbanen har været udsat for kraftig belastning. Skive Vand har desuden et behov for udskiftning af flere stræk af deres ledningsnet i Viborgvej. Der er derfor behov for, at der afsættes midler til denne renovering. Samtidig med renoveringer, er der et udtalt ønske om, at der gennemføres en forskønnelse af vejstrækningen. Projektet etapeopdeles og koordineres med en renovering af ledninger samt i overensstemmelse med anden planlægning. Her bør blandt andet Å-planen indtænkes i forbindelse med en renovering af Viborgvej. For alle strækninger er der tale om brede vejudlæg, som kan forskønnes og trafiksikres indenfor dette, evt. ved etablering af midterrabatter og lignende. Desuden vil en sanering kunne medføre, at den gennemgående trafik i Skive føres ad Ringvej Syd og Herning/Vestre Boulevard som administreres af Vejdirektoratet. Projekterne skal gennemføres i samarbejde med Vejdirektoratet med henblik på en mere effektfuld afvikling af trafikken uden om Skive, og dermed en reduktion af trafikken i Skive Midtby. Det anslås, at anlægsomkostningerne vil være kr. fordelt over 4 år. 40

24 Nr. Igangværende projekt Nyt projekt Handicaprådet - Forbedring af tilgængelighed i det offentlige rum -400 Foranlediget af gentagne klager og henvendelser fra Handicaprådet om forbedring af tilgængeligheden i det offentlige rum, herunder ikke mindst Skive kommunes fortove og bygninger, anmodes hermed om et konkret budgetbeløb til foranstaltninger, der kan hjælpe handicappede til lettere adgang fra fortov til vej og omvendt. Ved renoveringer og ny anlæg af samme, indtænkes der naturligvis løsninger med nedsænkede kantsten og lignende for at lette adgangen for handicappede. Problemet er imidlertid, at der ligger kilometervis af fortov, som ikke kan forceres med gangstativ eller kørestol, hvor der jf. Handicaprådets henvendelser bør igangsættes konkrete tiltag. Teknisk Forvaltning deltager i Handicaprådets møder og udpegede medlemmer fra udvalget deltager i fremadrettede møder, hvor de kommer med forslag til udvalgte steder, så renoveringerne følger deres anvisninger. Det foreslåede beløb tænkes også brugt til gennemgang af udvalgte bygninger, hvor der via Foreningen Tilgængelighed for alle kan udføres Mærkeordning for bygningers tilgængelighed. Af det i budget 2013 forslåede beløb på kr. er der i 2013 udbetalt kr. Det reserverede beløb på kr. i 2014, ønskes derfor fastholdt. 41

25 Nr. Igangværende projekt Nyt projekt X Udlicitering af asfaltopgaver i byområderne -500 Vejvedligeholdelsen på landet udbydes i funktionskontrakt ved en licitation 1. august Afhængigt af vurderingen af de indkomne tilbud kan vejvedligeholdelsen overdages til en tilbudsgiver fra 1. januar 2014 og 15 år frem. Der udbydes ca. 724 km vej i funktionsudbuddet. De resterende ca. 237 km vej i byområder skal vedligeholdes på anden måde. Det forventes, at belægningsarbejderne i byområderne fremadrettet skal foretages, på en af følgende vedligeholdelsesstrategier: Partnering (udliciteret i offentligt/privat samarbejde i 4 år) Udliciteret hvert år (som i dag) Udliciteret i perioder i 4 år som en form for rammeaftale. Skal evt. undersøges nærmere Valget afhænger af licitationsresultatet for funktionsudbuddet 1. august 2013, og dermed om Skive Kommune vælger at indgå en funktionskontrakt. Hvis det vælges at udlicitere vejvedligeholdelsen i byområderne på en ny måde, kræver dette bl.a., at vejdata opdateres. Det vurderes, at omkostningerne til udlicitering af vejene i byområderne vil være omkring 0,5 mio. kr. 42

26 Nr. Igangværende projekt Nyt projekt Slidlag på kørebaner Afledt drift Beskrivelse af udvidelsesforslaget Der er i budget 2013 disponeret ca. 20 mio. kr. som driftsbevilling til belægningsvedligeholdelse af det kommunale vejnet på ca. 920 km asfaltveje. På nuværende tidspunkt er der foretaget kalkulationer, der vurderer at vejkapitalen på det samlede vejnet er ca mio. kr., hvoraf asfaltkapitalen udgør ca. 400 mio. kr. i Skive Kommune. Med en realistisk forventning om, at en asfaltvej har en gennemsnitlig levealder på 13 år, vil det alt andet lige betyde, at den årlige nedslidning andrager i størrelsesorden ca. 30 mio. kr. Hvis det politiske mål for vejnettet skal være, at den investerede vejkapital som minimum ikke må udhules, betyder det således, at bevillingsniveauet er væsentligt for lavt. Ret beset er asfaltbevillingen kun på ca. 2/3 af det nødvendige, hvilket også får den konsekvens, at der bruges forholdsvis store beløb på reparationer. Da et godt og velfungerende vejnet er en væsentlig faktor i den kommunale infrastruktur og udbygning, foreslås, at den dårlige cirkel med små asfaltbevillinger er lig med store reparationer vendes til den gode cirkel med større asfaltbevillinger er lig med mindre reparationer. Dette kan ske ved, at bevillingen hæves med 8 mio. kr. i hvert af overslagsårene. Alternativ hertil kan være at udføre efterslæbet for asfaltbelægningerne på ca. 100 mio. kr., og derefter afsætte 18 mio. kr. pr. år. Samme forslag er fremsat som driftsforslag 43

27 Nr. Igangværende projekt Nyt projekt Lukning af baneoverkørsel i Rønbjerg Lukningen af baneoverkørsel 111a Vejlgårdsvej i Rønbjerg har medført et ønske om flere anlægsprojekter, der kan afhjælpe de gener, som lukningen medfører. Der er følgende ønsker: Sideudvidelse af Rakkervej Ændring af krydsene Rakkervej/Præstevejen og Rakkervej/Vejlgårdsvej Udvidelse af fortov på Præstevejen ved nr. 28 og 32 Anlæggelse af stitunnel under banen ved Vejlgårdsvej Rakkervej forbinder Præstevejen og Vejlgårdsvej og er for smal (ca m) til den øgede trafikmængde, som lukningen af overkørslen på Vejlgårdsvej vil medføre. Rakkervej bør udvides til 6 m og forstærkes. Rakkervej tilsluttes i begge ender i dynamiske kryds, der bør omlægges. Samlet anlægsudgift kr. Der er et fortov langs Præstevejen i nordsiden af vejen. Fortovet stopper ved plejehjemmet. Fortovet ønskes fortsat frem til baneoverkørslen. Dette kræver ekspropriation af nødvendigt areal og anlæg af nyt fortov. Fortovet skal være 1.1 m bredt og ca. 150 m langt. Samlet anlægsudgift kr. Der er truffet beslutning om anlæggelse af cykelsti langs banen mellem Præstevejen og Vejlgårdsvej. Stien finansieres med kr. fra Banedanmark og kr. fra Skive Kommune. Teknik- og Miljøudvalget besluttede at få muligheden for etablering af en stitunnel grundigere undersøgt. I en ny konsulentrapport anslås den samlede udgift til en stitunnel til kr. Stitunnellen er tænkt finansieret med midlerne fra cykelstien, kr. private midler og resten fra Skive Kommune. Foreslået finansiering af cykeltunnel: Banedanmark kr. (der er brugt kr. til projektering) Beboertilskud kr. Skive Kommune kr. (cykelstipulje, der skal overføres til 2014) Skive Kommune kr. (budget 2014) Ialt kr. 44

28 Nr. Igangværende projekt Nyt projekt X Breum Renovering og byforskønnelse af hovedgaden Der er fremsendt ideoplæg til renovering og byforskønnelse af hovedgaden gennem Breum by. Idéoplægget er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Breum Borger- og landboforening med teknisk bistand fra Rossel s tegnestue i Aalborg. De skønnede anlægsudgifter er opgjort til kr. ekskl. udgifter til vej og kloak, der forudsættes gennemført i forbindelse med renoveringen. Forvaltningen foreslår, at der udføres fornyelsesplanlægning for spildevand og detailprojektering af renoverings - og byforskønnelsesarbejderne i 2013 med gennemførelse af anlægsprojektet i I 2015 udføres resterende færdiggørelsesarbejder, herunder trafiksikkerhedsmæssige tiltag. Arbejdsgruppen er indstillet på selv at stå for en del af finansieringen, men en endelig afklaring af dette forhold og fordelingen afhænger af byrådets stillingtagen til projektet. Alternativ For god ordens skyld skal der gøres opmærksom på, at der sideløbene arbejdes med et byfornyelsesprojekt for en større del af Breum by. Der er for dette projekt givet et afslag i 2012, men det er rimeligt sandsynligt, at projektet godkendes i 2013 med forventet anlægsperiode i 2014 og overslagsårene. 45

29 Nr. Igangværende projekt Nyt projekt Renovering/udskiftning af vejbroer og -tunneller Der er registreret ca. 176 broer og tunneller i kommunen. Hertil kommer et større antal små rørgennemløb, der ikke er registreret. Mange er efterhånden i en dårlig forfatning, og alderen for flere bygværker er op til år. På landsplan er godkendt en større akseltrykbelastning på vejnettet, herunder broerne. Skadesudviklingen må derfor forventes at værei tiltagende. Kommunens rådgiver følger broerne ved regelmæssige tilsyn. Ud fra dette er behovene for løbende vedligeholdelse og renovering beregnet. Gennemsnitligt anslås, at de årlige behov for løbende vedligeholdelse (drift) er ca. 1 mio. kr., og det egentlige renoveringsbehov (anlæg) er beregnet til ca. 2,5 mio. kr. pr. år i gennemsnit. Disse beløb er kun til at holde trit med nedslidningen. Skive Kommune har i budgettet kun afsat ca kr. til såvel vedligeholdelse som renovering. Skønsmæssigt anvendes af dette beløb ca kr. til mindre vedligeholdelse, og resten fordeler sig med ca kr. til rådgivere og altså ca kr. til renoveringer. Renoveringsbudgettet er således betydeligt under det nødvendige for bare at følge den almindelige nedslidning. Det har de senere år også medført, at det har været nødvendigt at bevilge akutte midler til at imødegå de skader, der direkte har indflydelse på trafikafviklingen. Der er behov for en betydelig styrkelse af renoveringsindsatsen ved broer og bygværker. Byrådet vedtog ved budgetforhandlingen for 2013 at styrke omhandlede område, og der bevilgedes kr. for 2013 og udtryktes hensigter om tilsvarende beløb for overslagsårene. Forvaltningen anbefaler, at det igangværende renoveringstiltag om vejbroerne fortsættes, og at der i budget 2014 tilsvarende afsættes kr. til forbedringer af vejbroerne og tunnellerne. 46

30 Nr. Igangværende projekt Nyt projekt X Udskiftning af rendestensbrønde 1000 kr Afledt drift Der er ca. 120 rendestensbrønde, som skal udskiftes. Brøndene kan af forskellige årsager ikke åbnes og er derfor ikke blevet tømt. Det er vigtigt at få afhjulpet dette efterslæb af flere årsager. Sandsynligheden for, at afløbet stopper, øges jo længere der går inden brøndene tømmes. Tømning af rendestensbrønde skal udbydes i licitation. Det vil derfor være en stor fordel, at rendestensbrøndene kan åbnes. 47

31 Nr. Igangværende projekt Nyt projekt x Sanering af vej-, sti- og fortovsanlæg i by/boligområder Ønske om rådighedsbeløb til sanering af vej-, sti- og fortovsanlæg/belægningsrenovering i ældre by/boligområder. Der er tale om vejområdets andel ved totalsaneringer dvs. projekter som involverer kloak, vand, fjernvarme og andre ledningsejere. I 2014 forventes på nuværende tidspunkt færdiggørelse af Harre by, Nørregade og Rødkælkevej, Balling samt Søndergade, Østergade og (Roslevvej), Jebjerg. I 2015 forventes på nuværende tidspunkt, at der udføres renoveringsopgaver på den sydlige del af Lyngtoften og Agertoften samt Glattrupvej, Mellemtoften, Parcelvej og del af Brårupvej i Brårup, Søndergade i Balling og der bliver muligvis også igangsat renoveringsarbejder på Torvet, Strøget og Saugstrupvej i Oddense. For er Skive Spildevand i gang med planlægningen, men på nuværende tidspunkt, er der endnu ikke sat navne på de gader, der skal renoveres, men de forventer samme investeringsniveau som tidligere år på mio. kr. I forbindelse med saneringsopgaverne af ledningsanlægget er der også behov for en sanering af vej, cykel/gangsti og fortov. Teknisk Forvaltnings andel af udgifterne til retablering af vejen med vejopbygningen, afvandingsbrønde og fortov og cykel-/gangstier forventes at andrage mellem en tredjedel og halvdelen såvel arealmæssigt som udgiftsmæssigt i de enkelte projekter. Driftskontiene har ikke en størrelse, der gør det muligt at dække omkostningerne til de ønskede renoveringsopgaver. Skive Spildevand har givet udtryk for, at de forsat forventer et højt investeringsniveau til en sanering af kloakanlægget, som blandt andet omfatter renovering af gamle ledninger samt en separation af regn- og spildevand Investeringen forventes fortsat at ligge på mio. kr. pr. år i byområderne. 48

32 Nr. Igangværende projekt X Nyt projekt Anlæg af nye p-pladser i P-fonds område Ifølge bestemmelserne i parkeringsfonden skal der senest 5 år efter indbetaling til fonden anlægges et antal p-pladser svarende til det antal, der er indbetalt for. I modsat fald skal de indbetalte beløb tilbagebetales. På baggrund af dette vil det i budgettet for 2014 og de efterfølgende budgetår være nødvendigt at afsætte beløb til etablering af p-pladser inden for parkeringsfondens område. De afsatte budgetbeløb tager udgangspunkt i den fastsatte sats for indbetaling til p-fonden. 49

33 Nr. Igangværende projekt Nyt projekt P-henvisning Skive by Som en del af Trafikplan for Skive By, er der udarbejdet en plan for aktiv og passiv P-henvisning /Pinfo. P-henvisningen har som formål at lette trafikanternes adgang til ledige P-pladser og derved mindske unødig trafik i midtbyen i søgen på ledige P-pladser. Projektet indebærer opsætning af informationstavler om antallet og placering af ledige P-pladser baseret på censorer ved de enkelte parkeringspladser. Anlægsomkostningerne til aktiv P-henvisning er anslået til 3.0 mio. kr. Driften af projektet finansieres over oprettelse at betalt parkering i Skive bymidte. Alternativ Alternativt kan det overvejes at opsætte passive informationstavler, der anviser P-muligheder i Skive midtby. Prisen anslås til ca. 0,3 mio. kr. 50

34 Nr. Igangværende projekt Nyt projekt x Sideudvidelser på smalle kommuneveje Der er behov for, at nogle af kommunes veje gøres bredere, idet trafikbelastningen har ændret sig. På næsten alle kommuneveje er der trafik med store lastbiler, busser og landbrugsredskaber, hvoraf en stor del af disse nu er så brede, at kanterne på vejenes asfaltbelægninger knækkes, og vejrabatterne overbelastes. Det er på nogle vejstrækninger problematisk, når større køretøjer skal passere hinanden. Der er derfor behov for, at vejanlæggene moderniseres, således de opfylder behovene for fremkommelighed. Anlægsprojektet vil give mulighed for at modernisere/sideudvide ca. 1,5-2,0 km. vej om året Det kan f.eks. dreje sig om følgende veje: Rakkervej ved Rønbjerg, der er opklassificeret i forbindelse med lukningen af overkørslen ved Vejlgårdsvej Lundøvej mellem Højslev Kirkeby og Lundø Stoholmvej mellem Nr. Søby og Stoholm Fjordvej og Jungetvej mellem Junget og Selde Ejskærvej og Toftgårdvej ved Hindborg 51

35 Nr. Igangværende projekt Nyt projekt Forlægning af Furvej Forlægning af Furvej er beskrevet i et notat af I notatet lægges der op til, at der skal træffes et valg mellem 2 hovedforslag, der indebærer 4 løsningsmuligheder i alt. Forinden dette valg træffes, bør der gennemføres en nærmere undersøgelse af mulighederne. I ovenstående skema er der regnet med følgende forløb: I 2014 gennemføres forundersøgelse og evt. valg af linjeføring. I 2015 projekteres vejanlægget. I 2016 gennemføres anlægsarbejdet. I 2017 udføres der slidlagsarbejder mv. Afhængigt af, hvilken linjeføring der vælges, vil prisen for projektet ændres. Den dyreste løsning vil overslagsmæssigt koste 23 mio. kr. - den billigste ca. 18 mio. kr. 52

36 Nr. Igangværende projekt Nyt projekt Renovering og ombygning af støttemure og trapper Projektet omfatter fornyelse og omlægning af diverse støttemure og trapper, som Skive Kommune har lavet og har ansvaret for i forbindelse med etablering og/eller ombygning af vejanlæg. Eksempelvis har kommunen ansvaret for tilstanden af trapperne fra Ålyst, Ålykke og Åstien til Holstebrovej/Møllegade samt trapper/sti fra Galgebakken til Salling Natursti, støttemure langs Brårupgade/Brårupvej. Konkret er der store problemer ved støttemuren ved Selde Kirke og ned mod vejen Skolebakken. Her er en højdeforskel på op til 3 m, og trykket herfra sker til en betonvæg, hvor der pt. er store revnedannelser (op til 2 cm). Mange af disse støttemure og trapper er etableret for mange år siden, og trænger efterhånden til en istandsættelse, såfremt uheld skal undgås. Driftskontiene har pt. ikke en størrelse, der gør det muligt at indhente det efterslæb, der er på området. Forvaltningen anbefaler, at efterslæbet indhentes via en flerårig indsats, og at der afsættes midler hertil. 53

37 Nr. Højv. 01 Igangværende projekt X Nyt projekt Højvandssikring Forlængelse af det sydlige dige Projektet omhandler forlægning og forlængelse af det sydlige dige ved Skive/Karup Å. Teknik- og miljøudvalget har i august 2009 fremsendt ansøgning om anlægsbevilling til projektering og arealerhvervelser. Projektet tænkes udført over 3-4 år ved tilkørsel af overskudsjord fra kommunale anlægsprojekter. Forlængelsen af diget forløber fra det eksisterende dige ved den nye træbro til Viborgvej øst for Statoil. Projektet indeholder samtidig etablering af et nyt udløb fra Glattrup Bæk samt afvandingsgrøfter bag diget. Der har været afholdt møder med Kystdirektoratet, Naturstyrelsen og grundejerne i området. Linieføringen af diget er revideret efter disse møder, hvorpå projektet er sendt til godkendelse hos Kystdirektoratet. Der forventes modtaget godkendelse medio Omkostningerne for etablering af diget inkl. projekterings- og tilsynsomkostninger er vurderet til 3,0 mio. kr. I 2009 blev der bevilget kr. til projekteringen, og i 2011 blev der afsat kr. i højvandssikringspuljen til dette projekt. Hermed ansøges om restbeløbet på kr. 54

38 Nr. Højv. 02 Igangværende projekt X Nyt projekt Højvandssikring Forhøjelse af dige mellem Engvej og Østerbro Til sikring af Skive by mod oversvømmelser er der udarbejdet projektforslag til sikring af byen mod overløb fra Skive Å. Oplægget omfatter alene bycentrum defineret ved åens strækning fra Engvejsbroen til Østerbro. Projektet er delt op i delstrækninger, hvor der foreslås udførelse af forskellige former for højvandssikringsforanstaltninger både på den nordlige- og den sydlige side af Skive Å. Primært bør der udføres traditionsvis forhøjelse af eksisterende diger. På de delstrækninger, hvor traditionsvis forhøjelse ikke er muligt, vil der højvandssikres på følgende måder: Etablering/forstærkelse af støttemur Indkøb af flytbare dæmninger Omkostningerne til projektet er vurderet til 2,0 mio. kr. 55

39 Nr. Højv. 03 Igangværende projekt X Nyt projekt Højvandssikring Forhøjelse af det nordlige dige mellem Østerbro og godsbaneterræn Den nordlige side af Skive/Karup Å i strækningen Østerbro til godsbaneterræn bør forhøjes som et led i højvandssikringsplanen for Skive by. Projektet indebærer traditionsvis forhøjelse af diget langs åen og skal udføres i samarbejde med lodsejerne. Udgiften til projektering skønnes til kr. og udførelsen til kr. Forhøjelse af det sydlige dige på samme strækning bør udføres i forbindelse med kommende helhedsplan for området. 56

40 Nr. Højv. 04 Igangværende projekt Nyt projekt X Højvandssikring Kystsikring ved Sundsøre På strækningen langs Sundsørevej - lige før svinget til færgelejet - er kystsikringen i dårlig stand. Kystsikringen beskytter vejen og består af en støttemur, som delvist er støbt i beton og delvist bygget op af gammelt betonautoværn. Der er desuden placeret nogle betonbjælker i vandkanten vinkelret ud fra stranden. Der ønskes i første omgang afsat midler af til at opbygge ny 60 m støttemur, hvor kystsikringen i dag består af gamle betonautoværn. Støttemuren tænkes placeret udenpå eksisterende og dermed ca. 1 m tættere på vandet. På sigt skal hele strækningen have etableret ny støttevæg, hvilket betyder, at der skal etableres ca. 60 m yderligere langs eksisterende betonvæg. Derfor forslås der afsat midler til udarbejdelse af forundersøgelse af hele strækningen og til detailprojektering og udførelse af de første 60 m. På baggrund af rapporten vil der for overslagsårene senere fremsendes projekt samt økonomisk overslag for resterende arbejder. 57

41 Nr. Højv. 05 Igangværende projekt X Nyt projekt Højvandssikring Højvandssikring ved Lundø Lundøvej er den eneste adgangsvej til byen Lundø og dens ferie og campingpladser. Ved ekstreme højvande oversvømmes vejen, hvor adgang til området afskæres, og evakuering i værste fald må ske via luftveje. Der har siden 1992 været ønske om at højvandssikre vejen og området. Rådgivende Ingeniørfirma Cowi har senest i 2005 vurderet forskellige løsninger og beregnet økonomiske overslag. De mest hensigtsmæssige løsninger er vurderet til at være: Hævning af vejen i en strækning på ca m eller Forhøjelse af fjorddigerne Begge løsninger udmønter sig til nogenlunde lige store projekterings- og anlægsudgifter på ca. 7,0 mio. kr. 58

42 Nr. Højv. 06 Igangværende projekt Nyt projekt X Højvandssikring Højvandssikring ved Liselund I forbindelse med højvandssikringen af Skive by ønskes etablering af nyt dige ved Liselund. Diget vil sikre boligområdet ved Liselund samt tilhørende bagland mod oversvømmelser. Udgifterne til anlæg af diget vurderes til at koste kr. 59

43 Nr. Højv. 07 Igangværende projekt Nyt projekt X Højvandssikring Kystsikring ved Skive Sten & Grus Kystsikringen ved materialepladsen langs Skive Sten & Grus mellem Skive Erhvervshavn og Jollehavnen er i en dårlig stand. Kystsikringen består i dag af murbrokker og mindre betonelementer og stopper ikke erosionen der især skabes af bølgepåvirkning. Der foreslås, at murbrokkerne og betonresterne fjernes, og der etableres almen skråningsbeskyttelse med geotekstil, håndsten og havsten/dæksten. Kysten er 110 m. lang, og projektet vurderes til at koste kr. Der er ingen driftsudgifter i forbindelse med projektet. 60

44 Nr. TS 01 Igangværende projekt Nyt projekt x Trafiksikkerhedsplan Skive Kommune udarbejdede i 2008 Trafiksikkerhedsplan , som samlede trafiksikkerhedsprojekter for ny Skive Kommune, udpeget på baggrund af ophobning af trafikulykker og oplevelser med utryghed. I forbindelse med udarbejdelse af Trafiksikkerhedsplan blev der udpeget i alt 66 strækninger og kryds. Efter besigtigelse og vurdering af tiltag til projekter, udgik 16 lokaliteter. I planperioden er 14 trafiksikkerhedsprojekter udført og yderligere 4 trafiksikkerhedsprojekter er under anlæg for snarlig afslutning. I 8 projektforslag er én eller flere dele af forslaget allerede udført, mens 2 projekter er under planlægning for udførsel. Skive Kommunes trafiksikkerhedsplan udløb med udgangen af 2012 og bør derfor revideres med henblik på ny vurdering af koncentration af ulykker og utryghed. Der skal udarbejdes ulykkesanalyser og udredning af lokaliteter med utryghed for skoleelever og borgere med nødvendig rådgiverassistance. En trafiksikkerhedsplan er et uundværligt værktøj til vurdering af, hvor kommunen får mest trafiksikkerhed for pengene. Trafiksikkerhedsplanen danner grundlag for investering i trafiksikkerhed, så antallet af personskader fortsat mindskes samtidig med, at det bliver mere trygt at færdes i trafikken. Målet om nedbringelse af antallet af dræbte og tilskadekomne, som i Trafiksikkerhedsplan var fastsat til 40 % med udgangspunkt i 2005 og frem mod 2012 er opnået. En ny trafiksikkerhedsplan vil følge Færdselssikkerhedskommissionen nye forslag til målsætning om en halvering af dræbte og tilskadekomne i trafikken fra 2010 til Der blev i 2013 budgettet afsat kr. i 2014 til ny Trafiksikkerhedsplan

45 Nr. TS 02 Igangværende projekt Nyt projekt x Trafiksikring af krydset Sdr. Boulevard-Egerisvej I Trafiksikkerhedsplan er krydset Sdr. Boulevard-Egerisvej prioriteret til sanering på baggrund af 12 registrerede trafikulykker, herunder 4 med personskade i analyseperioden I trafiksikkerhedsplanen, som i Trafikplan for Skive foreslås projekttiltag med etablering af bundet venstresving i krydset og etablering af markerede cykelfelter. Beregninger viser en besparelse af 3 trafikulykker og 1,2 personskader over en 6 års periode, hvilket svarer til en årlig besparelse i ulykkesomkostningerne for kommunen på kr. Den seneste ulykkesanalyse fra 2007-dd viser fortsat 12 trafikulykker, heraf 5 med personskade. Halvdelen af ulykkerne sker ved svingning. 3 ulykker involverer knallertkørere. Krydset Sdr. Boulevard-Egerisvej kendetegnes ved kapacitetsproblemer, specielt i myldretidstrafikken om morgenen, hvor der ofte opleves kødannelser specielt på Sdr. Boulevard. Sdr. Boulevard har en årsdøgnstrafik ÅDT på syd for Egerisvej og ÅDT på nord for Egerisvej. Egerisvej er ÅDT hhv og fra hhv. vest og øst. Det foreslås at der, forud for en sanering og trafiksikring af krydset, foretages nødvendige forundersøgelser, hvor krydset analyseres med hensyn til kapacitet, trafiksikkerhed, geometri, samt sikring af grøn bølge gennem byen. Efterfølgende år foreslås krydset trafiksaneret med nødvendige ændringer af lyssignalet med enten bunden venstresving eller etlyspil efter grønt, samt forlængelse af venstresvingsbaner og forbedring af cykelstier frem mod krydset, samt markerede cykelfelter gennem krydset. 62

46 Nr. TS 03 Igangværende projekt Nyt projekt x Trafiksikkerhed ved skoler Mange skoler har gennem de sidste år rettet henvendelse til kommunen med ønske om trafiksikkerhedstiltag og forbedringer af trafikforholdene ved skolen - og på skolevejen. Skolesammenlægninger i kommunen har i flere tilfælde skabt mere trafik ved flere af skolerne, og den massive trafik kan ofte virke kaotisk i morgen- og eftermiddagstimerne, når mange trafiktyper blandes. Kommunen vægter højt at trafiksikre skoleveje, så flest mulige skoleelever transporterer sig selv sikkert til og fra skole. Breum Skole har tidligere ønsket variable skoletavler, som tændes i skolens ringetider, og signalerer trafik af skolebørn og skilter lavere hastighed - f.eks. 40 km/t. Oddense Skole ønsker hastighedsdæmpende foranstaltning ved fodgængerfeltet, hvor skolepatruljen oplever utryghed. Tiltag som variable skoletavler, der tændes i skolens ringetider, og signalerer skolebørn og skilter lavere hastighed - f.eks. 40 km/t. Brårup Skole ønsker anlæg af Kiss-and-drive på eksisterende p-plads på Kirke Allé, og dermed etablering af ny ekstra overkørsel til p-pladsen fra Kirke Allé. P-pladsen ensrettes og den eksisterende overkørsel benyttes til udkørsel. Vestsalling Skole og Dagtilbud, Balling ønsker sikring af krydset Skivevej-Nyvej, hvor mange skoleelever passerer fra boligområdet Villaparken til Balling Skole, hallen og stadion. En sikker krydsning af Skivevej, kunne være et fodgængerfelt med signalregulering, som ved Hem Skole, hvilket ligeledes vil virke astighedsdæmpende. I øjeblikket finder skolen det ikke forsvarligt at postere skolepatruljer på stedet. Aakjærskolen i Skive har fra skolebestyrelsen fremsat ønske om cykelfaciliteter på Vindevej og Odgaardsvej, samt sikring af krydset Vindevej-Odgaardsvej-Godthåbsvej Skivehus Skole har i relation til skolevejsanalysen fra Trafiksikkerhedsplan fremsat et ønske om at trafiksikre krydsningspunkter på Resenvej. Ved Hvidbjerg Skole bør den lokale hastighedsbegrænsning på 60 km/t udskiftes med variable skoletavler, som tændes i skolens ringetider, og signalerer trafik af skolebørn og skilter lavere hastighed - f.eks. 40 km/t. 63

Cykelstiplan 2015. Teknisk Forvaltning Park og Vej

Cykelstiplan 2015. Teknisk Forvaltning Park og Vej Cykelstiplan 2015 Teknisk Forvaltning Park og Vej SKIVE. Udarbejdet af Skive Kommune i samarbejde med Grontmij A/S Maj 2015 2 Indholdsfortegnelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FORORD INDLEDNING BAGGRUND 3.1 Skive

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg. I notatet gennemgås forslaget fra gruppen Sikker trafik i Svogerslev.

NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg. I notatet gennemgås forslaget fra gruppen Sikker trafik i Svogerslev. Veje og Grønne Områder Sagsnr. 291111 Brevid. 2589079 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg 7. august 2017 I notatet gennemgås forslaget

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger

Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger 15. april 2016 Teknik og Miljø Vej Tlf. 46 11 23 04 KITK@rudersdal.dk Sagsnr.: 2016-686 På Miljø-

Læs mere

Oversigtskort: 2 af 14

Oversigtskort: 2 af 14 er beliggende i den sydlige del af Hobro. Skolen har ca. 520 elever fordelt på 0.-6. klassetrin. SFO er beliggende ved skolen. Der er udpeget 12 fokuslokaliteter i skoledistriktet. Kort 1 af 14 Skole:

Læs mere

NOTAT. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015.

NOTAT. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. NOTAT Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. Teknisk Udvalgs anlægspulje er i 2015 på kr. 3.529.000. Indtil nu er der disponeret kr. 3.265.000 af

Læs mere

Jellebakkeskolen, revision 2013:

Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen er beliggende i Risskov nord for Aarhus. Skolen har 0.-9. klassetrin og modtager pr. august 2013 samtlige elever fra Vejlby Skole. SFO er beliggende nær

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

Notat. Indledning. Forvaltningen har undersøgt følgende alternativer:

Notat. Indledning. Forvaltningen har undersøgt følgende alternativer: Notat Vedrørende: Notat om forbedrede vejadgange til Østervangsskolen Sagsnavn: Prioritering af midler i 2016 - Mobilitetspulje, anlæg af cykelstier samt sikre skoleveje m.m. Sagsnummer: 05.13.10-P20-23-15

Læs mere

Prioritering af cykelstier 2015 Dok.nr.: 6513 Sagsid.: 14/13359 Initialer: haba Åben sag

Prioritering af cykelstier 2015 Dok.nr.: 6513 Sagsid.: 14/13359 Initialer: haba Åben sag Prioritering af cykelstier 2015 Dok.nr.: 6513 Sagsid.: 14/13359 Initialer: haba Åben sag Sagsfremstilling Der er på nuværende tidspunkt 53 ønsker til nye cykelstier i Varde Kommune (bilag1). I forskellige

Læs mere

Budgetlægning 2015-2018

Budgetlægning 2015-2018 Budgetlægning 2015-2018 At give Teknisk Udvalg et overblik over status på igangværende/ kommende aktiviteter, som er fastlagt i forbindelse med budgetlægning 2015-2018. Acadresag nr. 14/69207 Budget 2015

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Indledning I foråret 2008 igangsatte Ikast-Brande Kommune udarbejdelsen af en samlet trafikplan indeholdende delplaner for trafiksikkerhed,

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Lovgrundlag BY, 03.05.11, pkt. 57 TM-U, ØK, BY Vejloven SAGENS INDHOLD I budget 2014 er der afsat 4,0 mio.

Læs mere

Stiforbindelse mellem Hobro og Hørby Skoleby

Stiforbindelse mellem Hobro og Hørby Skoleby Park og Trafik Stiforbindelse mellem Hobro og Hørby Skoleby Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Ref.: Magnus Vilstrup Andersen Direkte

Læs mere

Du klager endvidere på vegne af P, der ejer matr. nr. 2ag, 5be og 5ch Kinderup, Horsens.

Du klager endvidere på vegne af P, der ejer matr. nr. 2ag, 5be og 5ch Kinderup, Horsens. Dato 23. juni 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/04087-36 Side 1/6 Ekspropriation til anlæg af cykelsti, Vodskovvej Vejdirektoratet har behandlet

Læs mere

Supplerende trafikredegørelse i forbindelse med elektrificering og opgradering af hastigheden på jernbanestrækningen Køge Nord Næstved.

Supplerende trafikredegørelse i forbindelse med elektrificering og opgradering af hastigheden på jernbanestrækningen Køge Nord Næstved. Supplerende trafikredegørelse i forbindelse med elektrificering og opgradering af hastigheden på jernbanestrækningen Køge Nord Næstved. På mødet den 10. juni 2013 behandlede Teknik- & Miljøudvalget sagen

Læs mere

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge BILAG 1 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 18-04-2016 Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge I vedlagte liste er trafiksikkerhedsprojekterne oplistet i prioriteret rækkefølge (højest prioriterede)

Læs mere

Trafikpolitik Tofthøjskolen

Trafikpolitik Tofthøjskolen Trafikpolitik Tofthøjskolen Indholdsfortegnelse Tofthøjskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 10 Rollemodel.. 11 Samarbejde

Læs mere

NOTAT: Oversigt over cykelprojekter 2016

NOTAT: Oversigt over cykelprojekter 2016 Veje og Grønne Områder Sagsnr. 276634 Brevid. 2253426 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk NOTAT: Oversigt over cykelprojekter 2016 20. januar 2016 Notatet beskriver hvilke cykelprojekter,

Læs mere

Skoleveje Kirstinebjergskolen

Skoleveje Kirstinebjergskolen Notat Skoleveje Kirstinebjergskolen Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Kirstinebjergskolen med undervisning på 4 skoler: Bøgeskov Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Egumvejens

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Favrskov Kommune Trafik og Veje 2014 Forord Favrskov Kommune udarbejdede i 2008 en trafiksikkerhedsplan med det ambitiøse mål at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling November 2016 Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner https://www.cyklistforbundet.dk/find-din-afdeling/find-dit-lokale-cyklistforbund/hovedstaden-og-

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet din klage af 9. marts 2016 over Aalborg Kommunes afgørelse af 12. februar Der eksproprieres til anlæg af cykelsti.

Vejdirektoratet har behandlet din klage af 9. marts 2016 over Aalborg Kommunes afgørelse af 12. februar Der eksproprieres til anlæg af cykelsti. Dato 23. juni 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/03958-25 Side 1/7 Ekspropriation til anlæg af cykelsti, Vodskovvej Vejdirektoratet har behandlet

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

NOTAT. Forslag til disponering af anlægspulje for 2015.

NOTAT. Forslag til disponering af anlægspulje for 2015. NOTAT Forslag til disponering af anlægspulje for 2015. Forslag til disponering af anlægspulje for 2015. Teknisk Udvalgs anlægspulje er i 2015 på kr. 3.529.000. har nu udarbejdet et revideret forslag til

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indstilling. Efterslæb på vedligeholdelse af broer, fortove og stier. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Efterslæb på vedligeholdelse af broer, fortove og stier. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. juni 2012 Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune 1. Resume Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø udarbejdede primo 2012 en

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune 1 Frederiksberg Kommune I Frederiksberg Kommune forløber Albertslundruten fra Grøndalsparken via Finsensvej til Howitzvej hvor stien fortsætter gennem Frederiksberg Bymidte ad Den grønne sti. Ved krydsningen

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

Desuden var der enkelte separate stier, bl.a. en længere strækning på en nedlagt jernbane omkring Hadsund.

Desuden var der enkelte separate stier, bl.a. en længere strækning på en nedlagt jernbane omkring Hadsund. Paper til Vejforum 2010 Stiplan for åbent land, Mariagerfjord Kommune Stiplanlægning i åbent land hvordan får man mest for pengene? Forfattere: Aleks Danmark, Mariagerfjord Kommune, aldan@mariagerfjord.dk

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse

Trafik- og adfærdsanalyse Trafik- og adfærdsanalyse Kongelundsvej / Oliefabriksvej Supplerende undersøgelse og forslag om trafiksanering af en del af Kongelundsvej Udarbejdet af: Lene Hansen Kontrolleret af: Morten Fabrin, Trine

Læs mere

Notat: Samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune

Notat: Samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune Sagsnr: 12/23574 Dato: 16. august 2013 Notat: Samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune Baggrund Nærværende samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde 1. Projekttitel 5 fremkommelighedsprojekter på landevej 505 mellem Assens og Odense. 2. Resumé Fremkommelighed på vejene

Læs mere

BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE

BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE SUPERCYKELSTI ÅRSLEV-ODENSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund og formål

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO UDKAST Vordingborg Kommune Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1 Buslinjer... 4 2.2 Trafikafvikling

Læs mere

Teknisk Udvalg. Referat

Teknisk Udvalg. Referat Referat Mødedato: Fredag den 13. november 2015 Mødetidspunkt 14:00 : Sluttidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Bemærkninger : M.1.17/rådhuset Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Johannes

Læs mere

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev Haderslev Kommune Acadreafdeling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 21. december 200910 Sagsident: 08/27575 Sagsbehandler: Majken Kobbelgaard

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Anlæg af Bernhardt Jensens Boulevard på Aarhus Ø, Etape 7

Anlæg af Bernhardt Jensens Boulevard på Aarhus Ø, Etape 7 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 12. august 2015 Anlæg af Bernhardt Jensens Boulevard på Aarhus Ø, Etape 7 Anlægsbevilling til etapevis færdiggørelse af Bernhardt Jensens

Læs mere

Vores afgørelse Vi har ikke grundlag for at tilsidesætte Lemvig Kommunes afgørelse af 23. oktober 2015, om at ekspropriere 220 m 2 fra din ejendom.

Vores afgørelse Vi har ikke grundlag for at tilsidesætte Lemvig Kommunes afgørelse af 23. oktober 2015, om at ekspropriere 220 m 2 fra din ejendom. Dato 29. april 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 15/16555-24 Side 1/6 Ekspropriation af en del af matr. nr. 76e Vadskærgård Hgd, Tørring Vejdirektoratet

Læs mere

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning.

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning. Nummer: A101 Anlægget vedrører: jordforsyningen - boligformål Udgifter -6.005-6.321-9.769-8.662 Netto -6.005-6.321-9.769-8.662 De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe

Læs mere

NOTAT: Referat af møde ml. Svogerslev Lokalråd og Roskilde Kommune 2. marts 2012

NOTAT: Referat af møde ml. Svogerslev Lokalråd og Roskilde Kommune 2. marts 2012 Svogerslev Lokalråd Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 66043 Brevid. 1430885 Ref. AUM Dir. tlf. 46 31 37 25 anitaum@roskilde.dk NOTAT: Referat af møde ml. Svogerslev Lokalråd og Roskilde Kommune

Læs mere

På baggrund af de omtalte forhold er denne reviderede trafikredegørelse udarbejdet til brug for mødet den 30. august 2013.

På baggrund af de omtalte forhold er denne reviderede trafikredegørelse udarbejdet til brug for mødet den 30. august 2013. Revideret trafikredegørelse i forbindelse med elektrificering og opgradering af hastigheden på jernbanestrækningen Køge Nord Næstved. Til brug for ekstra ordinært møde i Teknik- og Miljøudvalget den 30.

Læs mere

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé 9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé Økonomiudvalget besluttede den 8. december 2014: at der - under inddragelse af Den Selvejende Institution Kolding Lystbådehavn - arbejdes

Læs mere

Skagen Landevej Cykelsti fra Bjergby til Mygdal (6 km)

Skagen Landevej Cykelsti fra Bjergby til Mygdal (6 km) Cykelsti-projekter Der er afsat et anlægsprojekt på 2 mio. kr. til cykelstiprojekter i 2016. I overslagsårene figurerer følgende beløb 2 mio. kr. (2017), 0,5 mio. kr. (2018) og 0,5 mio. kr. (2019) Administrationen

Læs mere

Oure Friskole. Skolens ønsker og kommentarer fra besigtigelse maj 2015. - Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej.

Oure Friskole. Skolens ønsker og kommentarer fra besigtigelse maj 2015. - Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej. Oure Friskole - Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej. Nuværende busholdeplads samt parkeringsplads Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

TRAFIKFORHOLD PÅ BRÅBYVEJ I HASLEV INDHOLD. 1 Indledning og baggrund 2. 2 Sammenfatning 3

TRAFIKFORHOLD PÅ BRÅBYVEJ I HASLEV INDHOLD. 1 Indledning og baggrund 2. 2 Sammenfatning 3 FAXE KOMMUNE TRAFIKFORHOLD PÅ BRÅBYVEJ I HASLEV ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNSIK NOTAT INDHOLD 1 Indledning og baggrund 2 2

Læs mere

NOTAT: Svar på spørgsmål fra borgere i Vindinge vedr. udviklingen af Vindinge Nord

NOTAT: Svar på spørgsmål fra borgere i Vindinge vedr. udviklingen af Vindinge Nord Til Plan- og Teknikudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 289712 Brevid. 2630599 Ref. SILA Dir. tlf. 4631 3549 siril@roskilde.dk NOTAT: Svar på spørgsmål fra borgere i Vindinge vedr. udviklingen af Vindinge

Læs mere

Glostrup Kommune. Trafiksaneringsplan for Nordvang

Glostrup Kommune. Trafiksaneringsplan for Nordvang Glostrup Kommune Trafiksaneringsplan for Nordvang Januar 2015 Glostrup Kommune Trafiksaneringsplan for Nordvang Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: Januar 2015 2 Indhold 1 INDLEDNING... 4 2 NUVÆRENDE

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Indholdsfortegnelse Gl. Lindholm Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 11 Rollemodel..

Læs mere

cykelpulje - Simmerbølle til Spodsbjergvej

cykelpulje - Simmerbølle til Spodsbjergvej [Modtager firma] cykelpulje - Simmerbølle til Spodsbjergvej CYKELFORBINDELSE SIMMERBØLLE VIA MØLLEMOSEVEJ TIL SPODSBJERGVEJ BILAG 1-5 Rekvirent Langeland Kommune Rådgiver Orbicon A/S Rolundvej 23 5260

Læs mere

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010 Notat Til: Vedrørende: Bilag: MPU Trafiksanerende foranstaltninger A Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Side 1/9 Kontaktperson Indledning...2 Skiltning...2 Fysiske foranstaltninger...3

Læs mere

D R I F T - O G V E D L I G E H O L D E L S E

D R I F T - O G V E D L I G E H O L D E L S E D R I F T - O G V E D L I G E H O L D E L S E G R U N D E J E R F O R E N I N G E N SØHOLM Udarbejdet af Haraldshus as i samarbejde med Ai-gruppen A/S G R U N D E J E R F O R E N I N G E N S Ø H O L M

Læs mere

Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre kommune. Proces og fakta om asfaltområdet.

Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre kommune. Proces og fakta om asfaltområdet. Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre kommune. Proces og fakta om asfaltområdet. Indhold Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre kommune. Proces og fakta om asfaltområdet.... 1 1.0 Baggrund...

Læs mere

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade.

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade. Tørring Elevtal: ca. 450. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 12 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler

Læs mere

Anlægsarbejder i Anlægsprogram samt ønsker om større og mindre vej og stianlæg

Anlægsarbejder i Anlægsprogram samt ønsker om større og mindre vej og stianlæg Anlægsarbejder i samt ønsker om større og mindre vej og stianlæg Gruppenr: 1 Fællesrådsområde: Beder Malling Ajstrup Fællesråd Lokalområde: Beder Malling Projektnr: 21 Ajstrup Strandvej, cykelsti fra Elmosevej

Læs mere

Den nye multihal er placeret på den vestlige side af Gersonsvej og en meget stor andel af brugerne bor i villakvarteret på østsiden af Gersonsvej.

Den nye multihal er placeret på den vestlige side af Gersonsvej og en meget stor andel af brugerne bor i villakvarteret på østsiden af Gersonsvej. Memo Dato Sag 7. januar 006 Gentofte Kommune Vedr: Til: Vurdering af trafikforhold omkring Gersonsvej i forbindelse med ny idræts- og fritidscenter Skolebestyrelsen for Tranegårdsskolen - Gentofte Ref

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund

Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij

Læs mere

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Trafikhandlingsplan 2016 Mariagerfjord Kommune 1 INDHOLD

Trafikhandlingsplan 2016 Mariagerfjord Kommune 1 INDHOLD Mariagerfjord Kommune 1 INDHOLD 1. Indledning 2 1.1 Næste års budgetter 2 2. Gennemgang af borgerhenvendelser 3 3. Vejprojekter 4 3.1 Status 4 3.2 Fremtidige projekter 4 4. Trafiksikkerhedsprojekter 5

Læs mere

Trafiksikkerhedsprojekter 2015

Trafiksikkerhedsprojekter 2015 Trafiksikkerhedsprojekter 2015 Vej og park har i nærværende notat nærmere beskrevet projekterne til forbedring af trafikforholdene på de kommunale veje. Der er medtaget projekter fra Vej- og Trafikplan

Læs mere

CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER

CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER Notat 29. marts 2012 Revideret 30. jan. 2014 CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER Projekt nr. 207450 Dokument nr. 123762000 Version 1 Udarbejdet af MSZ Kontrolleret af PTK Godkendt af CWI Fase 2-programmering

Læs mere

Teknisk notat. Indledning

Teknisk notat. Indledning Teknisk notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 05.01.35-G01-1-16 Ref.: Asger Rahbek Hansen Dato: rev. 26.04.2017 Indledning På foranledning af Søren Søe er nærværende notat udarbejdet, som forslag til

Læs mere

Hyllegården Forslag til Lokalplan LK 34. Vejadgang via Åsen til del af udstykningen

Hyllegården Forslag til Lokalplan LK 34. Vejadgang via Åsen til del af udstykningen Hyllegården Forslag til Lokalplan LK 34 Vejadgang via Åsen til del af udstykningen 2015 Fotos er fra Google, Forslag til Lokalplan LK 34 for Hyllegården, Lejre.dk eller taget af MOE A/S. Udarbejdet af:

Læs mere

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 30 Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 Gennemsnit af borgernes prioritering på hjemmesiden. Tema Point Uheld

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Aftale mellem Transportministeriet, Københavns Kommune og By & Havn, om løsninger til forbedrede adgangsforhold til Nordhavn station.

Aftale mellem Transportministeriet, Københavns Kommune og By & Havn, om løsninger til forbedrede adgangsforhold til Nordhavn station. Aftale mellem Transportministeriet, Københavns Kommune og By & Havn, om løsninger til forbedrede adgangsforhold til Nordhavn station. Nærværende papir angår aftale om modernisering af Nordhavn station

Læs mere

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMSUDVIKLING BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune, Vejafdelingen OMBYGNING AF BUSTERMINAL I RINGKØBING. Bilag A til ansøgning til Fremkommelighedspuljen. 25.

Ringkøbing-Skjern Kommune, Vejafdelingen OMBYGNING AF BUSTERMINAL I RINGKØBING. Bilag A til ansøgning til Fremkommelighedspuljen. 25. P r o j e k t b e s k r i v e l s e Finderupvej 9 Ringkøbing-Skjern Kommune, Vejafdelingen OMBYGNING AF BUSTERMINAL I RINGKØBING Telefon 99 74 24 24 E-post teknisk@rksk.dk Dato 26. februar 2010 Sagsnummer

Læs mere

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling NOTAT/Styregruppe November 2017 1 Baggrund De videregående uddannelser på Bornholm har hidtil været fordelt på flere adresser

Læs mere

PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN

PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN PROJEKTFORSLAG FOR ISHØJUTEN Supercykelsti og grøn indfaldsvej til København GENERELT Formålet med projektet Ishøjruten er at etablere den del af supercykelstien, som ligger i

Læs mere

Projektbeskrivelse: Sagen omhandler udbygning af stisystemet i Galten Skovby samt en omlægning af torvet i Galten.

Projektbeskrivelse: Sagen omhandler udbygning af stisystemet i Galten Skovby samt en omlægning af torvet i Galten. Anlægsprojekt nr. 1 Galten Bymidte Sagen omhandler udbygning af stisystemet i Galten Skovby samt en omlægning af torvet i Galten. Der er udført nye cykelbaner og tilhørende fortovsomlægninger på Vestergade

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Universitetssygehus Køge Skolesti - Bellingestien Forfatter

Universitetssygehus Køge Skolesti - Bellingestien Forfatter Notat C.F. MØLLER DANMARK A/S ALECTIA A/S RAMBØLL DANMARK A/S CUBO ARKITEKTER A/S SØREN JENSEN RÅDG. INGENIØRFIRMA A/S GEHL ARCHITECTS ApS Emne Universitetssygehus Køge Skolesti - Bellingestien Forfatter

Læs mere

Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober J.nr. 14/7590

Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober J.nr. 14/7590 Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober 2014 J.nr. 14/7590 Forslaget har været i offentlig høring fra den 12. november 2014 til den 7. januar 2015 Den 8. januar 2015 var der

Læs mere

Bemærkninger til anlægsbudget Teknisk Udvalg

Bemærkninger til anlægsbudget Teknisk Udvalg Byfornyelse Nedrivning af bygninger Der afsættes et puljebeløb til nedrivning af bygninger og til medfinansiering af evt. statstilskud til nedrivning af bygninger i udkantsområder som har en skæmmende

Læs mere

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016.

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016. Investeringsoversigt Bemærkninger Konto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 002.008 Hvissinge Øst 2. etape I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter

Læs mere

Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby

Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby 1. Baggrund Som følge af Budgetaftalen 2013 er der over tre år afsat 4 mio. kr. til fornyelse og renoveringer af Galten Bymidte. På baggrund af denne bevilling

Læs mere

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk NOTAT Projekt Skolevejsundersøgelser i Aarhus Kommune Kunde Aarhus Kommune Notat nr. 33. Møllevangskolen Dato 2011.03.23 Deltagere Majbritt Jensen Møllevangskolen Anne Vinter Trafik & Veje, Aarhus Kommune

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole...1 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...1 1.2 Besvarelsesprocenter...2 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

Sankt Jørgens Vej, Svendborg

Sankt Jørgens Vej, Svendborg Sankt Jørgens Vej, Svendborg Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter Granskning af løsningsmuligheder Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 11.07.2014 Version: 02 Projekt nr.: 7108-001 MOE A/S Åboulevarden

Læs mere

Indstilling. Aarhus Ø, drift og vedligeholdelse. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Aarhus Ø, drift og vedligeholdelse. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 12. juni 2013 Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Indstillingen er en opfølgning på udviklingen og omdannelsen af De

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Memo. Rudersdal Kommune. Kongevejen - opgavebeskrivelse. Rudersdal Kommune COWI A/S. 1 Eksisterende forhold

Memo. Rudersdal Kommune. Kongevejen - opgavebeskrivelse. Rudersdal Kommune COWI A/S. 1 Eksisterende forhold Memo Rudersdal Kommune Titel Dato 5 marts 2010 Til Kopi Fra Kongevejen - opgavebeskrivelse Rudersdal Kommune COWI A/S COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12

Læs mere

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Tryghed langs skolevejen - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Baggrund Marie Thesbjerg Ansat ved Rambøll Danmark Trine

Læs mere

UDKAST. Fredensborg og Hørsholm kommuner. Lågegyde Projektbeskrivelse. 25. marts 2010 mkk/jvl

UDKAST. Fredensborg og Hørsholm kommuner. Lågegyde Projektbeskrivelse. 25. marts 2010 mkk/jvl UDKAST Fredensborg og Hørsholm kommuner Lågegyde Projektbeskrivelse 25. marts 2010 mkk/jvl Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Analyser... 4 2.1 Trafiktællinger... 4 2.2 Uheld... 5 2.3 Tilfredshed...

Læs mere

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN AARHUS KOMMUNE UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SAMMENFATNING,

Læs mere