Curriculum Vitae Side 1. Profil. Mads Uggerby. Erhvervserfaring Ansat ved EnviDan A/S. Adresse: Lyngbygade 3B 8600 Silkeborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Curriculum Vitae Side 1. Profil. Mads Uggerby. Erhvervserfaring. 2004 Ansat ved EnviDan A/S. Adresse: Lyngbygade 3B 8600 Silkeborg"

Transkript

1 Curriculum Vitae Side 1 Profil Mads Uggerby Adresse: Lyngbygade 3B 8600 Silkeborg Tlf.: Mobil: Mail: Erhvervserfaring Født: Ansat ved EnviDan A/S 2004 Spildevandsplanlægning udvikling af dynamisk spildevandsplan med kobling til ledningsregistreringsdatabase, forbrugsoplysninger mv. Kunde: Kolding og Tønder Kommuner Bearbejdning af afløbsregistreringsdatabaser, herunder konvertering til DANVAS ny datamodel DANDAS samt konvertering af koter og koordinater til System 2000 (DVR90 og EUREF89) Kunde: Bl.a. Them, Nørre-Rangstrup, Tønder og Højer Kommuner Vejledning til digitalisering af afløbssystem, samt generering af kloakplaner i MapInfo. Kunde: Gedved Kommune og Holstebro Minkfodercentral Hydrauliske analyser i forbindelse med afskærende ledninger, overløbsbyværk, kloakfornyelse og sanering osv. Kunde: Bl.a. Them, Tønder Kommuner Bassindimensionering og skitseprojektering i Gjern Kommune. Kunde: Gjern Kommune

2 Curriculum Vitae Side Ansat ved NIRAS, Rådgivende Ingeniører og Planlæggere A/S 2004 Analyse af kapacitetsproblemer i Vejgårdområdet (Aalborg) og konsekvenser af forskellige løsningsscenarier vha. MOUSE LTS. Behandling af niveau- og flowmåleresultater fra det afskærende kloaksystem langs Storå i Holstebro. Kalibrering af en hydraulisk model på baggrund af måleresultater (projekt opstartet i 2003). Kunde: Vestforsyning, Spildevand A/S Hydraulisk analyse i områder med stuvningsproblemer. Udarbejdelse af løsningsforslag. Dimensionering af kloakledninger, bassiner og pumpestationer. Rådgivning i forbindelse med udledningsmæssige forhold. Kunde: Frederikshavn Kommune Deltagelse i udvikling af ny DAS-applikation til håndtering og bearbejdning af afløbsdata på baggrund af DANDAS ny datamodel for afløbssystemer. Udarbejdelse af reklamemateriale for tre projekter i Aalborg til SSTT s No-Digkonkurrence på DanMiljø 2004 i Herning. Hydraulisk analyse af fællessystem i Hobro forud for en større kloaksanering. Kunde: Hobro Kommune. Implementering af GIS-værktøj til automatiseret deloplandsbeskrivelse og lagring i ledningsregistreringsdatabasen i forbindelse med hydrauliske analyser. Kunde: Hjørring Kommune. Udarbejdelse af Miljøprojekt vedrørende saneringsplanlægning i samarbejde med AAU. Kunde: AAU (Miljøstyrelsen) Rekvirering og bearbejdning af oplysninger fra Skadeservicefirmaer til vurdering kloaksystemets funktion i praksis.

3 Curriculum Vitae Side Opstart af flerårig måleprogram bl.a. til undersøgelse af den hydrauliske funktion af det afskærende kloaksystem i Holstebro. Udarbejdelse af kontrakter med leverandører af flowmåler og GPRS-datatransmissionsudstyr. Kunde: Vestforsyning, Spildevand A/S Kapacitetsundersøgelse af Krybdalledningen i Kjellerup ved hjælp af MOUSE LTS. Kunde: Kjellerup Kommune. Undersøgelse af mulige fejlkoblinger i separatkloakerede områder på baggrund af oplysninger om udrykninger til vandskader fra Falck og ISS. Kunde Aalborg Kommune. Etablering af aftaler om lokal bortskaffelse af regnvand. Samlet vurdering af aflastede vandmængder fra Dall Villaby efter planlagt kloaksanering. Indhentning af ændret udledningstilladelse ved Nordjyllands Amt. Hydraulisk beregning af overløbsfunktionen i et bassin i Bryndum, Esbjerg med henblik på at muliggøre beregning af overløbsvandmængder på baggrund af stuvningshøjden i bassinet. Kunde: Esbjerg Kommune. Udarbejdelse af procedure for håndtering af henvendelser fra borgere, der har været generet af opstuvet kloakvand, i Aalborg Kommune. Hydraulisk analyse af regnvandssystem i forbindelse med nyt skisportscenter mv. i Flade Bakker, Frederikshavn. Hydraulisk analyse med MOUSE LTS. Kunde: Frederikshavn Kommune Udarbejdelse af plan for oprensning og renovering af bassinanlæg. Hydrauliske beregninger af bassinfunktion med MOUSE LTS og SAMBA. Kunde: Hobro Kommune

4 Curriculum Vitae Side 4 Undersøgelse af risikoen for udsivning fra private kloakker. Gennemførelse af spuling og TV-inspektion af private kloakker i udvalgte ejendomme i Drastrup., Vandforsyningen Hydraulisk analyse af nyt overløbsbygværk og forsinkelsesbassin med MOUSE LTS. Kunde: Skive Kommune Tør kildesporing; sporing af potentielle kilder til afledning af miljøfremmede stoffer. Kunde: Esbjerg Kommune, Miljø Indhentning og bearbejdning af oplysninger om skadeservicefirmaers udrykninger til vandskader i forbindelse med kraftige regn 2002 Afhjælpning af kapacitetsproblemer i indløbsbygværk i bassin på Filstedvej, Vejgård.. Hydraulisk kontrol af detailprojekt (hovedledning, overløb og pumpestation), Visse (K-område ). Modellering af afskærende ledningssystem i Aalborg med MOUSE LTS.. Rørlægning af Lodsholmgrøften, Klarup. Hydrauliske og fysiske krav. Hydraulisk analyse i forbindelse med fornyelsesplan i Herning. Kunde: Herning Kommune. Afvikling af diverse ad-hoc opgaver i forbindelse med akutte driftsproblemer som følge af kraftige oversvømmelsesproblemer i Aalborg Kommune (borgerhenvendelser m.v.)..

5 Curriculum Vitae Side Udarbejdelse af systembeskrivelse (fornyelsesplan) for Lindholm. Udarbejdelse af rapport "Behandling af analyseresultater" overløbsbygværkerne i Dommerby, Hem og Rønbjerg. Kunde: Skive Kommune Udarbejdelse af systembeskrivelser (fornyelsesplaner) for Gug. Hydraulisk analyse af afløbssystemet i Sindal Kunde: Sindal Kommune Afvikling af diverse ad-hoc opgaver i forbindelse med akutte driftsproblemer (opstuvning, borgerhenvendelser m.v.).. Udvikling af arbejdsrutine og MapBasic-program til beregning af arealmæssig beskrivelse (befæstelsesgrad, PE m.v.) til anvendelse i DAS og MOUSE Udarbejdelse af pdf-filer til præsentation af spildevandsplan for Brønderslev Kommune på digital form. Kunde: Brønderslev Kommune. Hydrauliske analyse i forbindelse med 10-års plan for Vejgård.. Udarbejdelse af systembeskrivelser (fornyelsesplaner) for Vedbæk Ansat ved Ringkjøbing Amt som spildevandssagsbehandler Udarbejdelse af udledningstilladelser til private og offentlige udledninger, herunder arbejde med offentlige administration og lovgivning på spildevands- og miljøområdet. Deltagelse i regionplanlægningen for vandmiljøet i Ringkjøbing Amt, samt regionplanlægningen rettet specielt mod spildevandshåndteringen i amtet. Udarbejdel-

6 Curriculum Vitae Side 6 se af regionplanens del vedrørende afledning af spildevand fra den spredte bebyggelse. Yderligere engagementer: Arbejde med MapInfo/GIS på avanceret niveau, herunder coaching af øvrige MapInfo/GIS-brugere. Har i den forbindelse deltaget i et 2 dages MapInfo-kursus afholdt af Upgrade-GIS. Ringkjøbing Amts repræsentant ved udvikling af et spildevandsprogram til håndtering og indberetning af renseanlægsdata. Deltagelse i udviklingen af amtets hjemmeside, herunder specielt med fokus rettet mod at gøre de digitaliserede oplysninger i GIS-systemet tilgængelig fra hjemmesiden. Deltagelse i diverse fagligt relevante møder og kurser. Uddannelse Civilingeniør, miljøteknik. Aalborg Universitet Afgangsprojekt: Titel: Modellering af mobilisering og transport af partikler i makroporøs jord. Pesticider havner tilsyneladende i grundvandet hvordan? Projekt i samarbejde med Forskningscenter Foulum. Målet var at modellere udvaskningen af miljøfremmede stoffer fra landbrugsjorde udfra tidligere måling af stoftransport i intakte jordsøjler. Kommende regler om godkendelsesprocedurer fra EU for bl.a. pesticider kræver modelsimuleringer, der forudsiger udvaskningsrisikoen, og Forskningscenter Foulum er i den forbindelse interesseret i emnet. I forbindelse med Freja-projektet, betalt af Miljøministeriet, arbejdes der i efteråret 1999 videre med modellen. Da der blev fokuseret på stærkt adsorberende stoffer, var hypotesen at transporten af miljøfremmede stoffer var proportional med transporten af partikler. Ved at modellere partikeltransport gennem jord opnås et værktøj, der kan estimere transporten af miljøfremmede stoffer. Hypotesen holdt, idet det var muligt at simulere laboratorie-, felt- og markskalaresultater med den opstillede model. Transporten af miljøfremmede stoffer var proportional med partikeltransporten, og kunne derfor modelleres med udgangspunkt i

7 Curriculum Vitae Side 7 partikeltransporten. Yderligere viste arbejdet, at der var gode muligheder for at opskalaer modellen fra relativt små laboratorieforsøg til markskala. 9. semester projekt: Titel: Konsekvensvurdering af Drastrup Projektet. Konsekvensvurdering af en indsatsplan for grundvandssikring (Drastrup Projektet). Landbrugets brug af næringsstoffer kontra sikring af fremtidig drikkevandskvalitet. Modellering af næringsstoftransport og grundvandsmodellering (MIKE SHE). Projektets formål var, at forudsige konsekvenserne af Drastrup Projektet, og komme med forslag til yderligere indsats på området. Dette mål blev nået gennem måling og modellering af næringsstofudvaskningen fra rodzonen koblet med grundvandsmodellering af hele området med MIKE SHE. Eksempelvis var en spændende problemstilling, at potentialekort for området manglede. Dette øgede udfordringen, idet oplysninger fra WaterInfo om grundvandsstanden måtte bruges til konstruering af et opdateret potentialekort vha. MI- KE SHE. Potentialekortet var markant forskellig fra det tilgængelige ca. 25 år gamle kort. Dette førte til ændringer for det grundvandsdannende oplands størrelse og facon. Projektets konklusion blev, at indsatsen var igangsat årtier for sent, hvis rensning af drikkevandet skulle udgås. Nitratkoncentrationen i de kommunale indvindingsboringer i Drastrup vil være stigende de næste ca. 50 år. 8. semester projekt: Titel: Afledning og behandling af regn- og spildevand i Frejlev. Aalborg Universitet har etableret et omfattende målebygværk i Frejlev. Dette affødte projektet, der behandlede hele problemstillingen omkring afledning af spildevand fra Frejlev. I projektet blev afløbssystemets funktionalitet undersøgt (brug af DHI-modellen MOUSE), et renseanlæg (aktivt slamanlæg med recirkulation) blev dimensioneret, og der blev udarbejdet en konsekvensvurdering af aflastningen fra afløbssystemet til Hasseris Å (brug af iltsvindsmodellen DOSMO). Afløbssystemet viste sig ikke at være selvrensende under tørvejrsbelastning, idet kun ca. 23 % af ledningssystemet er selvrensende. Under regnvejrsbelastning havde enkelte ledninger store kapacitetsproblemer. Udviklingen i iltkoncentrationen i vandløbet afhængig af frekvensen af aflastningerne fra afløbssystemet blev beregnet, og sammenlignet med spildevandskomiteens Skrift 22 s forslag til vurdering af vandløbskvaliteten. Systemets aflastning til Hasseris Å viste sig ikke at påvirke åen udover målsætningen for åen.

8 Curriculum Vitae Side 8 7. semester projekt: Titel: Indledende miljøgennemgang af Estrella A/S. Miljøstyring på Estrella A/S. Indførelse, kontrol og tilsyn af ISO (miljøstyring). Krav og fordele for hhv. virksomhed og tilsynsførende myndighed ved indførelse af miljøstyring. 6. semester projekt: Titel: Aabybro Rensanlæg. En funktions og analyserapport. Projektet omfattede udtagning af prøver fra Åbybro Rensningsanlæg (aktivt slamanlæg med fosforfjernelse) og efterfølgende analyse af prøverne. På den baggrund blev der udarbejdet en omfattende tilstandsrapport. Udfra undersøgelse af anlægget blev forudsætninger for dimensioneringen af anlægget klarlagt, og sammenlignet med andre dimensioneringskrav. I projektet blev rensningsmetoder til NPO-fjernelse beskrevet generelt og specifikt for Aabybro Renseanlæg. Gennem det arbejde opnåede jeg et godt og bredt overblik over anvendte rensetekniker i Danmark. Endvidere en øvelse i praktisk anvendelse og kontrol af funktionalitet. Anlægget fungerede efter hensigten og overholdt alle krav for de analyserede stoffer. Delprojekt: Vandløbsrapport, Simested Å. Projekt omfattende 1 uges ophold ved vandløbet, hvor målinger og analyser blev gennemført. Efterfølgende blev måleog analyseresultaterne behandlet og afrapporteret. Vandløbets hydrauliske forhold blev bestemt vha. vingemålinger, og blev derefter anvendt til at vurdere områdets hydrologi. Stoftransporten i vandløbet blev beregnet analytisk og numerisk og sammenlignet med resultater fra et sporstofforsøg. Vandløbets biologiske beskaffenhed blev vurderet ud fra bestemmelse af saprobietallet. 5. semester projekt: Titel: Skørping Kommune, vandindvinding, forsyning og afledning. Formålet med projektet var, udfra kortlægning og fremskrivning af vandforsyningsstrukturen i Skørping Kommune, at bestemme fremtidig vandforsyningsstruktur og konsekvenser af indvindingen for kommunens vandløb. Yderligere at dimensionere ledningssystemet til den foreslåede vandforsyning og til en fjerntransportledning for spildevand. Endeligt omfattede arbejdet beregning af regnvandsmængden afledt fra Bælum by til Bælum Bæk, og derudfra en dimensionering af et passende udligningsbassin. Af projektet opnåede jeg indsigt i interessekonflikter og planmæssige problemstillinger i forbindelse med fastlægning af fremtidig vandforsyningsstruktur. Endvidere blev jeg i stand til at dimensionere rentvandsnet, fjerntransportledninger med tilhørende pumpestationer og udligningsbassiner.

9 Curriculum Vitae Side 9 EDB 4. semester projekt (under byggesektoren): Titel: Omfartsvej ved Trustrup. Dimensionering af omfartsvej med tilhørende vejbro. Herunder forhold omkring afledning af vejvand. 3. semester projekt (under byggesektoren): Titel: Campingplads i Brønderslev. Anlæggelse af campingplads. Planlægning Højere Teknisk Eksamen (HTX) Erfaring i anvendelsen af modelværktøjer til hydraulisk analyse (MOUSE, MOU- SE LTS og SAMBA). Avanceret anvendelse af MapInfo/GIS, herunder opgaver af udviklingsmæssig karakter. Opbygning af databaser samt udvikling af applikationer til bl.a. MapInfo, Access, Excel og websites. Anvendelsen af ledningsregistreringsværktøjer samt deltagelse af udviklingen af en ny GIS-applikation til DANDAS datamodel for afløbssystemer. Kendskab til udviklingsværktøjerne Delphi, Visual Basic og.net. Kendskab til MIKE SHE og DOSMO. Er avanceret bruger af Windows, MS Office.

10 Curriculum Vitae Side 10 Artikler mv. Artikel: Vand i kælderen opsøgende orientering, Stads- og havneingeniøren, April 2004 Artikel: Opstuvet kloakvand - skadeservicefirmaer fortæller hvor!, DanskVAND nr. 8, 2003 Afgangsrapport: Modellering af mobilisering og transport af partikler i makroporøs jord, Aalborg Universitet, 1999 Indlæg, kurser mv. Indlæg på EVA-temadag februar 2004 om Funktionspraksis med titlen Opsøgende orientering af borgerne og/eller erhvervslivet på Hotel Nyborg Strand Indlæg ved Miljøteknisk Gruppe-temadag januar 2004 med titlen Hvordan opnås og anvendes viden om kloakkens funktion under ekstremregn på AAU Kususarrangør og holder på Access-kursus internt i NIRAS

Kapitel 3 Det offentlige spildevandsanlæg

Kapitel 3 Det offentlige spildevandsanlæg Side 21 Spildevandsbekendtgørelsen definerer et offentlig spildevandsanlæg som et anlæg, hvor en eller flere kommunalbestyrelser har ansvaret for anlæggets drift og/eller vedligeholdelse. Undtagen fra

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015

GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015 GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015 Side: 1/45 /0/ Indledning og resumé...3 0.1 Indledning...3 0.2 Resumé...3 0.3 Læsevejledning...6 /1/ Spildevandsplanens lovgrundlag og sammenhæng med anden planlægning...8

Læs mere

Vejen Kommune - Spildevandsplan 2008-2011. Vejen Kommune. Kongeåen ved Vejen. Spildevandsplan 2008-2011. Vejen Kommune

Vejen Kommune - Spildevandsplan 2008-2011. Vejen Kommune. Kongeåen ved Vejen. Spildevandsplan 2008-2011. Vejen Kommune Vejen Kommune - Spildevandsplan 2008-2011 Side 1 Vejen Kommune Kongeåen ved Vejen Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Vejen Kommune - Spildevandsplan

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg H.029 Klimatilpasningsplan K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 12. maj 2014 et kommuneplantillæg

Læs mere

spildevandsplan 2014-2026

spildevandsplan 2014-2026 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ spildevandsplan 2014-2026 SEPTEMBER 2014 Figur 1: Separatkloakering 6 Tabel 1: Krav til indholdet i spildevandsplanen 8 Tabel 2: Status på indsatser fra spildevandsplan 2005-2012

Læs mere

Indhold. Bilag 1 Tekniske målsætninger for afløbssystemets tilstand... 21 Bilag 2 Prioriteringsindex... 24

Indhold. Bilag 1 Tekniske målsætninger for afløbssystemets tilstand... 21 Bilag 2 Prioriteringsindex... 24 Indhold 1. Indledning... 1 2. Sammenfatning... 1 3. Mission, vision og mål... 2 4. Fokusområder for den overordnede saneringsplan 2010-2011... 3 4.1 Klimatilpasning... 3 4.2 Adskillelse af regnvand og

Læs mere

Spildevandsplan. Rødovre Kommune. 1. Indledning og resumé... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Resumé... 4

Spildevandsplan. Rødovre Kommune. 1. Indledning og resumé... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Resumé... 4 Maj 2005 Side: 1/87 Indhold: Spildevandsplan. 1. Indledning og resumé... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Resumé... 4 2. Spildevandsplanens lovgrundlag og sammenhæng med anden planlægning... 7 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Spildevandsplan 2008-19

Spildevandsplan 2008-19 Spildevandsplan 2008-19 Godkendt i Forsyningsudvalget 16.04.2008 Godkendt i Byrådet 19.05.2008 Kloak FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sammenfatning og fokusområder...

Læs mere

FORORD. Kommunalbestyrelsen i Trundholm har d. 4. oktober 2004 vedtaget Trundholm Kommune, Spildevandsplan 2004-2015. Hans Møller Olsen Borgmester

FORORD. Kommunalbestyrelsen i Trundholm har d. 4. oktober 2004 vedtaget Trundholm Kommune, Spildevandsplan 2004-2015. Hans Møller Olsen Borgmester FORORD I henhold til miljøbeskyttelsesloven skal kommunalbestyrelsen i Trundholm Kommune udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand. Formålet med en spildevandsplan er at give en samlet oversigt

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

Nyborg Kommune - Spildevandsplan 2009-2016. Spildevandsplan 2009-2016

Nyborg Kommune - Spildevandsplan 2009-2016. Spildevandsplan 2009-2016 Spildevandsplan 2009-2016 Spildevandsplan 2009-2016 November 2009 2 Nyborg Kommune Spildevandsplan 2009-2016 Udgiver: Service Nyborg Kommune Nyborg Forsyning & Udgivelsesår: 2009 Titel: Spildevandsplan

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2016

Spildevandsplan 2013-2016 Spildevandsplan 2013-2016 Hillerød Kommune Spildevandsplan 2013-2016 Udgivelsesdato: 30/04/2014 Udarbejdet af Hillerød Kommune, Teknik og Miljø i samarbejde med Hillerød Forsyning og NIRAS Forsidefoto:

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på oversvømmelser i byer

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på oversvømmelser i byer En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på oversvømmelser i byer FORSKNINGS- OG UDREDNINGSPROJEKT NR. 19 Vandhuset Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg Tlf.nr.: 7021 0055 Fax: 7021 0056 danva@danva.dk

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

Sønderborg Kommune Sønderborg Forsyning Spildevandsplan 2009 2016

Sønderborg Kommune Sønderborg Forsyning Spildevandsplan 2009 2016 Kunde Rådgiver Sønderborg Kommune Orbicon A/S Rådhustorvet 10 Niels Bohrs Vej 6 6400 Sønderborg 6700 Esbjerg Tel.: 8872 6400 Tlf. 36 97 36 36 www.sonderborg.dk Email mail@orbicon.dk & Sønderborg Forsyning

Læs mere

Halsnæs Kommune - Spildevandsplan 2011-2021 - Tekstdel

Halsnæs Kommune - Spildevandsplan 2011-2021 - Tekstdel Halsnæs Kommune - Spildevandsplan 2011-2021 - Tekstdel Høringsudkast - 16. september 2011 Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Bilagsfortegnelse... 3 Referenceliste... 4 Forord...

Læs mere

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Forslag til Spildevandsplan 2010-2015 Spildevandsplan 2010-2015 kan downloades på kommunens hjemmeside: www.soroe.dk. Kontakt Sorø Kommune, Teknik og Miljø, Rådhusvej

Læs mere

Spildevandsplan 2009-2015

Spildevandsplan 2009-2015 Spildevandsplan 2009 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Spildevandsplanen... 2 1.1 Resumé... 2 1.2 Formål... 3 1.3 Spildevandsplanens opbygning... 3 2 Love og rammer for spildevandsplanen... 4 2.1 Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Spildevandsplan 2010-2020

Ringkøbing-Skjern Kommune. Spildevandsplan 2010-2020 Ringkøbing-Skjern Kommune Spildevandsplan 2010-2020 Ringkøbing-Skjern Kommune - Spildevandsplan 2010-2020 Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune Udgivelsesår: 2010 Titel: Spildevandsplan 2010-2020 Tekst og

Læs mere

Viden der styrker ida.dk SPILDEVANDSKOMITEEN EVA ERFARINGSUDVEKSLING I VANDMILJØTEKNIKKEN. FOTO: Aarhus Vand A/S

Viden der styrker ida.dk SPILDEVANDSKOMITEEN EVA ERFARINGSUDVEKSLING I VANDMILJØTEKNIKKEN. FOTO: Aarhus Vand A/S Viden der styrker ida.dk SPILDEVANDSKOMITEEN ERFARINGSUDVEKSLING I VANDMILJØTEKNIKKEN FOTO: Aarhus Vand A/S NR. 4 27. ÅRGANG DECEMBER 2014 EVA Adresseliste for udvalgsmedlemmer Mads Uggerby (formand) EnviDan

Læs mere

EVA. Indhold Leder... 3. Erfaringsudveksling i Vandmiljøteknikken. Nr. 2. 21. årgang April 2008 SPILDEVANDSKOMITEEN. Indbydelse til Temadag...

EVA. Indhold Leder... 3. Erfaringsudveksling i Vandmiljøteknikken. Nr. 2. 21. årgang April 2008 SPILDEVANDSKOMITEEN. Indbydelse til Temadag... Erfaringsudveksling i Vandmiljøteknikken EVA Indhold Leder... 3 Indbydelse til Temadag... 4 Kalender... 6 Formandesn beretning... 7 Håndtering af drænvand... 8 Hanne Kjær Jørgensen Klimadebatten kører

Læs mere

sammenhæng med anden planlægningut... 6

sammenhæng med anden planlægningut... 6 Spildevandsplan 2004-2012 TU1UT Spildevandsplanens TU2UT RecipienterUT... TU3UT KloakforholdUT... Indholdsfortegnelse Spildevandsplan 2004-2012 Side 1 Indholdsfortegnelse TUIndledning og planens opbygningut...

Læs mere

Klimatilpasningsstrategi for Glostrups afstrømningssystem

Klimatilpasningsstrategi for Glostrups afstrømningssystem Klimatilpasningsstrategi for Glostrups afstrømningssystem - Handleplan for klimatilpasningen 16-08-2011 I denne rapport beskrives hvordan der kan udarbejdes en helt konkret klimatilpasningsstrategi for

Læs mere

Rekvirent Norddjurs Kommune Forsyningsafdelingen Kirkestien 1 8963 Allingåbro. Telefon 89 59 10 00 E-mail norddjurs@norddjurs.dk

Rekvirent Norddjurs Kommune Forsyningsafdelingen Kirkestien 1 8963 Allingåbro. Telefon 89 59 10 00 E-mail norddjurs@norddjurs.dk Rekvirent Norddjurs Kommune Forsyningsafdelingen Kirkestien 1 8963 Allingåbro Telefon 89 59 10 00 E-mail norddjurs@norddjurs.dk Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls Vej 18 Telefon 87 38 61 66 E-mail lnc@orbicon.dk

Læs mere

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune

Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - Indsatskatalog. Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å Del 2 - katalog Rudersdal Kommune Hørsholm Kommune Fredensborg Kommune Marts 2011 Marts 2011 Udarbejdet af NIRAS A/S i samarbejde med Birgit Paludan. Forfattere:

Læs mere

Spildevandsplan. Ballerup Kommune

Spildevandsplan. Ballerup Kommune Spildevandsplan 2005-2009 Miljø & Teknik Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf. 44 77 20 00 Fax 44 77 27 17 E-mail: balkom@balk.dk Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 26. september 2005 Spildevandsplan 2005-2009

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4 Indholdsfortegnelse: 1 Resume... 4 2 Indledning... 5 2.1 Spildevandsplan 2016-2021... 5 2.2 Opbygning af planen og læsevejledning... 5 2.3 Offentlig høring... 5 2.4 Formål med spildevandsplanen... 6 2.5

Læs mere

Spildevandsplan 2012-2016 Hørsholm Kommune

Spildevandsplan 2012-2016 Hørsholm Kommune Spildevandsplan 2012-2016 Hørsholm Kommune Vedtaget 17. december 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Sammenfatning... 3 1.2 Baggrund for spildevandsplan... 4 1.3 Lovgrundlag... 4 1.4 Miljøvurdering

Læs mere

EVA. Indhold. Erfaringsudveksling i Vandmiljøteknikken. Nr. 3. 20. årgang Oktober 2007 SPILDEVANDSKOMITEEN. Leder... 2

EVA. Indhold. Erfaringsudveksling i Vandmiljøteknikken. Nr. 3. 20. årgang Oktober 2007 SPILDEVANDSKOMITEEN. Leder... 2 Erfaringsudveksling i Vandmiljøteknikken EVA Indhold Leder... 2 Indbydelse til Vandmiljøkonference... 3 DANVA er klar til at tage fat på den nye vandsektor... 4 Carl-Emil Larsen Separat? det er klart!

Læs mere

Tillæg 18 til Spildevandsplan 2009-2020 for Herning Kommune

Tillæg 18 til Spildevandsplan 2009-2020 for Herning Kommune TEKNIK OG MILJØ HERNING KOMMUNE Tillæg 18 til Spildevandsplan 2009-2020 for Herning Kommune OVERPUMPNING OG SEPARATKLOAKERRING I HERNING NORD Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828

Læs mere