Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 25. oktober 2011, kl. 09.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 25. oktober 2011, kl. 09."

Transkript

1 25. oktober DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 25. oktober 2011, kl Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Ingen Mødet afsluttet: Kl DAGSORDEN 1. Ansættelse af ny direktør for 2. Godkendelse af budget Ny ordning for virksomhedernes brug af genbrugspladserne fra 1. januar Renovering af ovnlinie 2 5. Udvidelse og modernisering af genbrugspladsen i Børglum 6. Økonomirapport pr. 30. september EMAS-award Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde 9. Formanden orienterer 10. Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer 11. Administrationen orienterer 12. Eventuelt

2 25. oktober Ansættelse af ny direktør for J.nr.: 81.02P27/ Resumé Ansættelsesproceduren er overstået, og der er indledt kontraktforhandlinger med Steen Madsen. Status på forhandlingerne fremlægges til bestyrelsens orientering. Sagsfremstilling Der indkom 47 ansøgere til stillingen. Ansættelsesudvalget udpegede seks ansøgere til 1. samtalerunde. På baggrund af samtalerne blev der udvalgt to kandidater til 2. samtalerunde. 2. samtalerunde blev afviklet den 11. oktober Herefter indstillede et enigt ansættelsesudvalg til bestyrelsen, at Steen Madsen tilbydes stillingen som direktør for AVV. På et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 11. oktober 2011 besluttede bestyrelsen at tiltræde indstillingen og bemyndigede bestyrelsens formand samt konstitueret direktør til at udfærdige ansættelseskontrakt med Steen Madsen med tiltrædelse 1. december Lovgrundlag Ansættelsen sker på kontraktvilkår i henhold til Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer. Ansættelsen er omfattet af Aftale om aflønning af chefer indgået bl.a. med Ingeniørforeningen i Danmark og KL. At orienteringen tages til efterretning. Som indstillet.

3 25. oktober Godkendelse af budget 2012 J.nr.: 07.50S02/ Resume Forslag til AVV-budget for 2012 er behandlet på bestyrelsesmøder, senest den 18. maj 2011 og fremsendt til kommunernes godkendelse den 1. juni Sagsfremstilling Budgetforslaget er godkendt i Brønderslev Kommune med følgende bemærkning: Byrådet påpeger, at det forventes, at der er parallelitet i indtægts- og omkostningsudviklingen. Anlægsprogrammets forslag om investering i forbrændingsanlægget behandles særskilt i de to ejer-kommuner, og indgår således ikke i Byrådets behandling og godkendelse af budgetforslaget. Budgetforslaget er godkendt i Hjørring Kommune med følgende bemærkninger: At AVV undersøger mulighederne for samarbejde med affaldsselskaber i regionen om deponeringsanlæg, for om muligt at spare drifts- og anlægsomkostninger. Lovgrundlag AVV vedtægt Økonomi Driften af AVV planlægges ud fra de i budgettet vedtagne rammer. Miljø og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen. Bilag Ingen Administrationen indstiller, at kommunernes godkendelse med bemærkninger tages til efterretning. : Som indstillet.

4 25. oktober Ny ordning for virksomheders brug af genbrugspladserne fra 1. januar 2012 J.nr.: A00/ Resumé Folketinget har besluttet, at den nuværende obligatoriske ordning for virksomheders brug af genbrugspladserne fra 1. januar 2012 skal ændres til en frivillig tilmeldeordning. AVV har sammen med kommunernes teknikere drøftet mulige ordninger for virksomheders brug af genbrugspladserne. Disse muligheder drøftes på bestyrelsesmødet. Sagen tages op på et efterfølgende bestyrelsesmøde, hvorefter forslag til ordninger samt gebyrer fremsendes til kommunernes godkendelse. Sagsfremstilling Fra obligatorisk ordning til tilmeldeordning Siden 1. januar 2010 har virksomheder haft mulighed for at benytte genbrugspladser til aflevering af affald. Ordningen har været obligatorisk således, at alle virksomheder på baggrund af virksomhedstype og antal ansatte skal betale det af kommunen fastsatte gebyr uanset om de bruger ordningen eller ej. Kommunerne har mulighed for i konkrete vurderinger at give dispensation for gebyropkrævningen. Forligskredsen i Folketinget bag aftalen om ny organisering af affaldssektoren indgik i juni 2011 aftale om, at der skal laves en ny tilmeldeordning for virksomheders brug af genbrugspladserne med virkning fra 1. januar Ifølge aftalen har kommunerne valgfrihed i valg af tilmeldeordning, herunder kombinationer heraf: abonnement, klippekort eller betaling efter vægt. Fordele og ulemper ved de tre ordninger Den mest kostægte ordning er, hvor afregning sker efter vægt og især ved vejning af hver enkelt affaldstype. Dette kræver imidlertid etablering af vægte på de genbrugspladser, der benyttes. Etablering af vægte beløber sig til kr. pr plads. Hos AVV er der vægte på pladserne i Dronninglund, Brønderslev Øst og Hjørring Øst. Udgiften på 6-9 mio. kr. til etablering af vægte på alle AVVs genbrugspladser står ikke mål med det forventede antal virksomheder, der forventes at tilmelde sig ordningen. Ordningen med abonnement er mindre kostægte og vil kunne misbruges af virksomheder, der kommer med affald mange gange. Til gengæld vil ordningen give mindre gene for virksomheder, være lettere for pladsmanden at kontrollere og give mindre administration.

5 25. oktober Brugen af klippekort er mere kostægte end abonnementsordningen, men kræver til gengæld mere kontrol og besvær for virksomheden. Ordningen er god, hvis der er få besøg på genbrugspladserne i løbet af et år. Uanset hvilke ordninger der vælges, skal der laves opfølgende kontroller og brugerundersøger for at fastlægge de mest kostægte gebyrer. Ved alle tre ordninger kan virksomheder fra andre kommuner, der arbejder i AVVområdet, tilmelde sig, idet der betales for mulighed for benyttelse, eller pr. gang pladsen bruges. Forslag til valg af tilmeldeordning Tilrettelæggelse af en ordning for AVV-området bør tage udgangspunkt i de ønsker og tilkendegivelser, der er modtaget fra virksomheder, politikere, medarbejdere og kommunerne gennem den seneste tid samt de forhold, der er gældende for AVV-området. AVVs bestyrelse har tidligere givet udtryk for, at man ønsker en bred ordning med god service for alle virksomheder i de to kommuner. Forhold der inddrages ved ny tilmeldeordning for virksomheders brug af genbrugspladser: Være let tilgængelig og tilgodese alle virksomheder; dvs. skal gerne kunne benytte alle genbrugspladser og med udvidede åbningstider Være let at administrere for pladsfolkene og for administrationen Give få gener og besvær for virksomheder og deres medarbejdere De opkrævede gebyrer skal afspejle de reelle udgifter, som virksomhederne belaster genbrugspladserne med, dvs. undgå krydssubstituering Der foreslås følgende ordning for virksomheders brug af genbrugspladser: Der indføres en kombination af abonnements- og klippekortsordning for på denne måde at tilgodese såvel de virksomheder, der bruger genbrugspladsen jævnligt, som virksomheder, der kun kommer nogle få gange i løbet af året Alle genbrugspladser er åbne for virksomheder. Fra 1. januar 2012 åbnes alle pladser for borgere og virksomheder fra kl. 13 på hverdage mod i dag kl. 14 Fra 1. januar 2012 har pladserne i Dronninglund, Brønderslev Øst og Hjørring Øst åben for virksomheder fra kl. 7.00, idet disse pladser har automatisk port og video-

6 25. oktober kontakt med kontroltårnet i Hjørring. På baggrund af erfaringer fra disse pladser vurderes efterfølgende at indrette de øvrige genbrugspladser med samme muligheder For at begrænse de administrative udgifter opkræver AVV gebyrerne direkte hos virksomhederne (gebyrerne godkendes af kommunerne efter oplæg fra AVVs bestyrelse). Virksomheder, der ønsker at betale efter vægt, kan som tilfældet også er i dag bruge miljøanlægget Rønnovsdal, hvor der kan afleveres blandet affald efter vægt. Ved rene affaldstyper kan også afregnes efter vægt på forbrændingsanlægget, genbrugscenter og modtagestationen Det overvejes at udvide muligheden for afregning efter vægt til også at omfatte de tre genbrugspladser med vægte i dag: Dronninglund, Brønderslev Øst og Hjørring øst. Fastlæggelse af gebyrer En bon-pris på 150 kr. pr. gang for benyttelse af pladsen vurderes rimelig. Dette skønnes ud fra, at et gennemsnit-besøg for borgernes brug af genbrugspladsen beløber sig til kr. pr gang. Erfaringer viser, at virksomheder i gennemsnit har ca. dobbelt så meget affald med som en borger, svarende til ca. 200 kg pr. gang. Kommer virksomheden med betydelig mere affald (over 300 kg) betales en pris svarende til to boner, dvs. 300 kr. Ved en abonnementsordning vurderes virksomheder at komme oftere og med mindre affald end de anførte ca. 200 kg ved bon-ordningen. Borgerne kommer i gennemsnit ca. en gang om måneden på genbrugspladsen. Sættes virksomheders antal besøg til maksiimalt to gange om måneden og med ca. 150 kg pr besøg, bliver den årlige abonnementspris på kr. Ved oftere brug af pladserne opkræves dobbelt gebyr svarende til kr. pr år. Skulle der være virksomheder (biler), der bruger genbrugspladser dagligt, skal der være mulighed for at fastsætte forhøjede gebyrer. Afregning efter vægt sker ud fra en enhedspris uanset affaldstyper på 750 kr. pr. ton. De samlede udgifter pr. ton affald på AVVs genbrugspladser er i dag på mellem 700 og 750 kr. pr. ton. Ved begge ordninger skal der betales ved aflevering af farligt affald. Det vurderes, at en pris på 8 kr. pr. kg er rimelig og vil dække udgifter til håndtering, emballager og behandling.

7 25. oktober Opsummering af gebyrer: Klippekort/bon Op til 300 kg pr. gang Over 300 kg pr. gang 150 kr. pr. gang 300 kr. pr. gang Abonnement Grøn vignet: Op til to besøg pr. måned kr. pr. år Gul vignet: Mellem tre og fem besøg pr. måned kr. pr. år Rød vignet: Op til flere besøg pr. uge kr. pr. år Efter vægt Farligt affald 750 kr. pr. ton 8 kr. pr. kg. Gebyrer for 2012 er beregnet på baggrund af ovenstående vurderinger. Gebyrer for 2013 og fremover reguleres i forhold til brugerundersøgelser og de kontroller, der udføres over virksomhedernes brug af pladserne. Alle priser er ekskl. moms. Andre kommuner i Vendsyssel Der har været afholdt møde med andre kommuner i Vendsyssel med henblik på eventuelt at finde en fælles ordning. Dette viste sig imidlertid ikke muligt. Lovgrundlag Forligskredsens aftale om ny tilmeldeordning for genbrugspladser fra juni Revideret affaldsbekendtgørelse, der udmønter aftalen, forventes udsendt ultimo Økonomi I budget 2012 regnes med, at 4 % af affaldet på genbrugspladserne stammer fra virksomheder. Dette svarer til et beløb på kr. Personalemæssige konsekvenser Ordningen vil kunne etableres med uændret personale. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Når virksomheder bruger genbrugspladserne, vil en større del af affaldet blive genanvendt. Bilag Notat om Virksomheders brug af genbrugspladserne fra 1. januar 2012.

8 25. oktober Administrationen indstiller at forslag til tilmeldeordninger drøftes videre med kommunerne på baggrund af de på bestyrelsesmødet faldne bemærkninger at sagen genoptages på næste bestyrelsesmøde. Som indstillet. 4. Renovering af ovnlinje 2 Jnr.: 82.18P16/ Resumé Interessentkommunerne behandler for øjeblikket AVVs anmodning om renovering af ovnlinje 2. Sideløbende hermed arbejder AVV videre med myndigheder, rådgiver og leverandører om præcisering af projektet med hensyn til omfang og tidsplan, idet indgåelse af kontrakter afventer byrådenes behandling af sagen. Sagsfremstilling AVVs bestyrelse besluttede på mødet den 16. august 2011 at fremsende anmodning til de to interessentkommuner om iværksættelse af renovering af ovnlinje 2. Miljø- og teknikudvalget i Brønderslev kommune godkendte AVVs anmodning på møde den 4. oktober Det samme gjorde Teknik- og miljøudvalget i Hjørring kommune på deres møde den 10. oktober I begge kommuner forventes de respektive byråd at behandle sagen ultimo oktober/primo november. AVV har den 28. september holdt møde med Miljøcenter Århus, der meddeler, at projektet ikke er omfattet af godkendelsespligt, da der er tale om nødvendigt vedligehold af eksisterende anlæg. Ligeledes har AVV holdt møder med rådgivningsfirmaet Rambøll og firmaet B&W Vølund om gennemførelse af tilstandsrapport for ovnlinje 2. Det videre forløb i projektet bliver, at der på baggrund af tilstandsrapporten fastlægges hvilke dele af ovnlinje 2, der skal udskiftes. Der skal herefter udarbejdes en plan for ud-

9 25. oktober bud af projektets enkelte dele, der i lighed med tidligere tilsvarende anlægsprojekter laves som funktionsudbud. Der skal udarbejdes en tidsplan for projektet, idet der for nogle udvalgte anlægsdele er en leveringstid på 4-6 måneder fra indgåelse af kontrakt. Det forventes fortsat, at væsentlige dele af renoveringsarbejdet kan ske i sommeren Rådgivningsarbejdet fra firmaet Rambøll forventes at være begrænset, idet forbrændingsanlæggets egen driftsledelse har et indgående kendskab til, hvilke anlægsdele, der skal udskiftes. Rådgivningen vil overvejende dreje sig om indgåelse af kontrakter samt koordinering af de forskellige entreprenører. Lovgrundlag Bekendtgørelse om affald, nr. 224 af 7. marts Økonomi Renovering af ovn 2 forventes at beløbe sig til 75 mio. kr., der finansieres over opsparede afskrivninger. Personalemæssige konsekvenser Drift af forbrændingsanlægget beskæftiger i dag ca. 20 personer, hertil kommer administrativt personale. Renovering af ovn 2 forventes at give en del beskæftigelse lokalt og i Danmark. Efter renoveringen regnes med uændret personalenormering. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Renovering af ovn 2 giver positive miljø- og klimamæssige gevinster. Bilag Ingen. Administrationen indstiller, at der arbejdes videre med projektet omkring udarbejdelse af tilstandsrapport, projektets omfang og tidsplan, idet indgåelse af kontrakter afventer byrådenes behandling af sagen. at sagen tages op på et efterfølgende bestyrelsesmøde. Som indstillet.

10 25. oktober Udvidelse og modernisering af genbrugspladsen i Børglum J.nr.: 82.20P16/ Resumé Sagen blev drøftet på sidste bestyrelsesmøde den 19. september Der er afholdt licitation på udvidelse og modernisering af genbrugspladsen på Børglumvej 427 ved Børglum. Den samlede anlægspris blev en del højere, end der er afsat på anlægsplanen. Administrationen foreslår, at licitationen annulleres, og at der udarbejdes et reduceret projekt, som sendes i udbud. Sagsfremstilling Siden 2002 har AVV været i gang med opgradering af de eksisterende genbrugspladser i form af udvidelse af pladserne samt etablering af bygning til mandskab, farligt affald, brugsting og diverse affaldstyper. I 2011 forventes pladsen på Stadevej ved Brønderslev samt pladserne i Tårs, Børglum og Asaa at blive opgraderet. I marts 2011 købte AVV af Hjørring Kommune et areal øst for genbrugspladsen på m 2. Det er på dette areal, at genbrugspladsen skal udvides. Genbrugspladsen i Børglums befæstede areal ønskes udvidet med ca. 60 %, og der opføres en ny bygning på ca. 215 m 2 med tidssvarende faciliteter og opbevaringsforhold. Eksisterende mandskabsskur fjernes. Arbejdet udføres som en samlet entreprise. Der er afholdt licitation på arbejdet den 8. september Ved licitationen indkom der 7 tilbud, og billigste konditionsmæssige tilbud var fra Vittrup Byg ApS. Den samlede pris for anlægsarbejdet er en del højere end det, der er afsat på anlægsplanen. Administrationen har analyseret årsagerne hertil, gennemgået forudsætningerne og fundet, at de afgivne tilbud generelt har en prisstigning på ca. 10 % i forhold til de seneste licitationer i 2010/11 samt, at der i udbuddet generelt har været et for højt ambitionsniveau til dels på baggrund af erfaringer fra de senest etablerede genbrugspladser. Administrationen har vurderet mulighederne for at reducere projektet samt at tilføre ubrugte midler fra andre anlægsprojekter, der omfatter genbrugspladser. Administrationen foreslår, at projektet reduceres, primært at det befæstede areal reduceres med ca. 50 %, således at den samlede anlægspris forventes at blive på kr. AVVs jurist med ekspertise i licitation anbefaler, at vi på baggrund af reduktionens omfang annullerer den afholdte licitation og laver et nyt udbud for at kunne reducere projektet, som overfor beskrevet.

11 25. oktober Lovgrundlag Aktiviteter og udvidelse af pladsen og anlægget er bl.a. underlagt bestemmelser i henhold til Miljøbeskyttelsesloven og byggelovgivningen. Projektet er ansøgt Hjørring Kommune i henhold til gældende lovgivning. Økonomi Det samlede anlægs- og bygningsarbejde forventes at beløbe sig til kr. Finansieringen sker ved, at der fra anlægskonto Udvidelse af genbrugspladserne i Tårs og Børglum er en rest på kr., idet bestyrelsen tidligere har accepteret en overskridelse på pladsen i Tårs på kr., samt at der fra ubrugte midler på etablering ny genbrugsplads i Bjergby overføres kr. Personalemæssige konsekvenser Projektet vil forbedre de arbejdsmiljømæssige forhold ved arbejde på genbrugspladsen. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Projektet giver mulighed for flere udsorteringer af genanvendelige materialer og øget kapacitet til opbevaring af farligt affald. Desuden etableres impermeabel belægning ved jerncontainere samt foran kemirum, hvilket giver større sikkerhed mod miljøuheld. Bilag Ingen Administrationen indstiller at licitationen, afholdt den 8. september 2011, annulleres at administrationen udarbejder et reduceret projekt, som sendes i udbud. Som indstillet.

12 25. oktober Økonomirapport pr. 30. september 2011 J.nr.: S08/ Resumé Sædvanlig budgetopfølgning for budget Sagsfremstilling Den samlede økonomiske situation Det samlede resultat viser et overskud på godt 8 mio. kr. mod et budgetteret nul. Der er større indtægter fra salg af el, varme og genvarer samt øgede indtægter fra behandling af affald. De øgede indtægter fra salg af varme skyldes primært, at der i årets første 10 måneder afregnes med høj varmepris til Hjørring Varmeforsyning for de første 320 TJ. De samlede driftsudgifter følger budgettet. Der forventes et årsresultat, hvor budgettet overholdes og sandsynligvis med et mindre overskud. Behandlingsanlæg Genbrugscenter Genbrugscentret har en større omsætning end budgettet: Større indtægter for salg af genvarer og større udgifter til bl.a. ejendomsvedligeholdelse. Forbrændingsanlæg Resultatet er bedre end budgettet, hvilket skyldes bedre afsætningspriser på el samt mindre driftsudgifter til bl.a. ovnrenovering. Den medtagne varmeindtægt er baseret på den høje varmepris for de første 320 TJ varme til Hjørring Varmeforsyning. Endvidere betyder skiftet fra indkøb af biobrændsler til modtagelse af affald fra andre kommuner en mindre udgift til indkøb af biobrændsler og en øget indtægt fra forbrændingsafgifter. Miljøanlæg Der er opnået en større omsætning end forventet, bl.a. med behandling og mellemlagring af brændbart affald. Udgifterne er på niveau med det budgetterede. Kørselsafdeling Der er for nuværende opnået et overskud på ca kr. Det skyldes større aktivitet med bl.a. kørsel fra genbrugspladsen i Bjergby, mindre afskrivninger end forventet, da nye lastvogne endnu ikke er modtaget. Der forventes et resultat tæt på det budgetterede nul.

13 25. oktober Kommunale ordninger Genbrugspladser Resultatet viser et underskud på knap kr. Underskuddet skyldes større driftsomkostninger end forventet. Der er en omkostning (ca kr.) til støjvold i Bindslev, der mangler at blive aktiveret. Storskrald Der er budgetteret et underskud på kr. som følge af overskud i 2009, så afvigelsen i forhold til budgettet forventes at blive beskeden. Bobler Der er et overskud på bobleordningen, hvilket i det væsentligste skyldes højere afsætningspriser på papir og sparede indsamlingsomkostninger. Miljøservice Der er budgetteret med underdækning på kr. som følge af overskud i 2009, så det forventes, at budgettet holdes. Lovgrundlag Det af kommunerne godkendte budget Økonomi Det samlede regnskab for 2011 forventes overholdt, og eventuelle udsving indenfor de enkelte driftsafsnit forventes overholdt indenfor bestyrelsens kompetencer. Personalemæssige konsekvenser Ingen Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen Bilag Perioderegnskab for 1. januar til 30. september 2011 opdelt efter Behandlingsanlæg og Affaldsordninger. Administrationen indstiller, at økonomirapporten tages til efterretning Som indstillet. Tidligere års overførte overskud og underskud medtages på økonomirapporten.

14 25. oktober EMAS-award 2011 J.nr.: 09.00S08/ Resumé På baggrund af vores EMAS-miljøredegørelse 2011 har Miljøstyrelsen indstillet AVV til den internationale EMAS-award. Vi har nu fået meddelelse om, at indstillingen er blevet godkendt. om hvilke af de indstillede, som skal have priserne, træffes i forbindelse med prisoverrækkelserne, som finder sted den 17. november 2011, i Cracow, Polen. Sagsfremstilling EMAS-miljøredegørelsen 2011 er behandlet på bestyrelsesmødet den 16. juni Økonomi Transport til prisoverrækkelsen samt udgifter til ophold i forbindelse hermed betales af de deltagende firmaer. Det forventes, at AVV deltager med min. 2 personer. Bestyrelsen bedes beslutte, hvem der repræsenterer AVV. AVV repræsenteres bl.a. ved næstformanden Ole Bruun samt 3 medarbejdere fra adm. Henning Sigsgaard melder tilbage om evt. deltagelse. 8. Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde J.nr.: 00.01A10/ Resumé Næste møde i bestyrelsen er fastsat til torsdag 17. november 2011, kl At mødet 17. november 2011, kl fastholdes. Afventer udmelding om deltagelse i EMAS-award.

15 25. oktober Formanden orienterer, herunder Ingen orienteringspunkter ved udarbejdelsen af dagsorden. Til efterretning. Orientering omkring forhandlingerne om fremtidige varmepriser. Taget til efterretning. 10. Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer, herunder Ingen orienteringspunkter ved udarbejdelsen af dagsorden. Til efterretning. Til efterretning. 11. Administrationen orienterer, herunder Ansøgning om mervarme fra Biogasselskaberne Informationsmøde om status på klima-, energi- og biogasplanlægning i Brønderslev 26. oktober 2011 Koncert Affald/kultur Legetøjsmarked Affaldshåndbog til borgerne 2012 Til efterretning.

16 25. oktober Orientering om varmeledning til Hirtshals på vej fra anlægsfasen til driftsfasen. Mødereferat dateret 24. oktober 2011 uddelt på mødet. Evt. samarbejde omkring projekter med Aalborg Universitetscenter. Orienteringen taget til efterretning. 12. Eventuelt Intet.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S fredag 16. december 2011, kl. 10.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S fredag 16. december 2011, kl. 10. 16. december 2011 1587 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S fredag 16. december 2011, kl. 10.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Ingen

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 25. september 2012, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 25. september 2012, kl. 09. 25. september 2012 1655 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 25. september 2012, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende:

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 24. februar 2015, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 24. februar 2015, kl. 09. 24. februar 2015 1871 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 24. februar 2015, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende:

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 25. februar 2014, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 25. februar 2014, kl. 09. 25. februar 2014 1786 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 25. februar 2014, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende:

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 22. april 2015, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 22. april 2015, kl. 09. 22. april 2015 1889 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 22. april 2015, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Mødet

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 26. august 2014, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 26. august 2014, kl. 09. 26. august 2014 1846 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 26. august 2014, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: -

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 24. juni 2014, kl. 13.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 24. juni 2014, kl. 13. 24. juni 2014 1833 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 24. juni 2014, kl. 13.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: - Mødet

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 16. december 2014, kl. 10.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 16. december 2014, kl. 10. 16. december 2014 1859 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 16. december 2014, kl. 10.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende:

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-10:30 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012 AVV

Affaldsplan 2009-2012 AVV AVV Affaldsplan 2009-2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 5 2. Baggrund og målsætninger... 6 2.1 Den nationale affaldsstrategi... 6 2.2 Organisering af affaldssektoren i regionen... 7 2.3 Processen bag

Læs mere

Indhold. AVV I/S Affaldsselskabet Vendsyssel Vest. Administrativt. Ledelsesberetning... 3. Kunder og borgerkontakt. Viden. Miljø.

Indhold. AVV I/S Affaldsselskabet Vendsyssel Vest. Administrativt. Ledelsesberetning... 3. Kunder og borgerkontakt. Viden. Miljø. Årsrapport 2009 Indhold Ledelsesberetning........................................... 3 Kunder og borgerkontakt Spil Dansk på Skrald.................................................. 4 Åbent værksted og

Læs mere

Byrådet. Beslutningsprotokol

Byrådet. Beslutningsprotokol Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 02. juni 2009 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Hans Christian Holst (V) Jens Fjendbo

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

16. oktober 2014 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 107400 Sted: Ved Fjorden 20, Nederste etage

16. oktober 2014 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 107400 Sted: Ved Fjorden 20, Nederste etage DAGSORDEN Mødedato: Fredag 24. oktober 2014, kl. 8.30 16. oktober 2014 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 107400 Sted: Ved Fjorden 20, Nederste etage JKU/tof Indkaldte: AffaldPlus bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 SSU - 2. budgetopfølgning 2015 - Drift...

1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 SSU - 2. budgetopfølgning 2015 - Drift... Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 17. august 2015 - kl. 12:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015

Læs mere

Indhold. AVV I/S Affaldsselskabet Vendsyssel Vest. Forord... 3. Administrativt. Ledelsesberetning... 4. Kunder og borgerkontakt. Viden.

Indhold. AVV I/S Affaldsselskabet Vendsyssel Vest. Forord... 3. Administrativt. Ledelsesberetning... 4. Kunder og borgerkontakt. Viden. Årsrapport 2010 Indhold Forord............................................................... 3 Ledelsesberetning........................................... 4 Kunder og borgerkontakt Robotter, kunst og

Læs mere

Ordinært møde. Dato 24. august 2011. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.28 NB. Erik Sørensen. Fraværende. Stedfortræder. Lars M. Møller (V) - Formand

Ordinært møde. Dato 24. august 2011. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.28 NB. Erik Sørensen. Fraværende. Stedfortræder. Lars M. Møller (V) - Formand Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 24. august 2011 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.28 NB. Fraværende Erik Sørensen Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Mogens Stampe, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe Ottosen Fraværende:

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Haarby-Hallen, Svinget 1, 5683 Haarby. 1. Godkendelse af dagsorden...2

Møde udenfor rådhuset, Haarby-Hallen, Svinget 1, 5683 Haarby. 1. Godkendelse af dagsorden...2 Referat Byrådet Tid Onsdag den 26. november 2014 - kl. 20:00 Sted Afbud Møde udenfor rådhuset, Haarby-Hallen, Svinget 1, 5683 Haarby Charlotte Christiansen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Jens Munk, Renée Hamilton, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe

Læs mere

14. august 2014 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 106535 Sted: Mødelokale 1. Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde

14. august 2014 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 106535 Sted: Mødelokale 1. Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde DAGSORDEN Mødedato: Fredag 22. august 2014, kl. 10.00 14. august 2014 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 106535 Sted: Mødelokale 1 JKU/tof Indkaldte: AffaldPlus bestyrelsesmedlemmer Afbud: Emne:

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Hedensted Rådhus Mødelokale 3 og 4

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Hedensted Rådhus Mødelokale 3 og 4 Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 14.00 Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 3 og 4 Deltagere:, Jørn Juhl Nielsen, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten Sørensen, Bent Poulsen, Johnny B. Sørensen.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 09-03-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - sundhedsaftaler og rammeaftaler

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09. 27. maj 2014 1825 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Birthe Andersen

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. 19:30 Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende: Jette Kirkeby

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. oktober 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Den fælles affaldsplan 2005-2016 for kommunerne på Djursland indeholder blandt andet følgende målsætning:

Den fælles affaldsplan 2005-2016 for kommunerne på Djursland indeholder blandt andet følgende målsætning: Norddjurs Kommune Syddjurs kommune!"" ### $ % $ &' ( )** Den fælles affaldsplan 2005-2016 for kommunerne på Djursland indeholder blandt andet følgende målsætning: Reno Djurs I/S vil igangsætte følgende

Læs mere