De polymere kompositter som fornyer i vores byggekultur

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De polymere kompositter som fornyer i vores byggekultur"

Transkript

1 En kort beskrivelse af projektet Et arbejdspapir for min kunstneriske udviklingsvirksomhed De polymere kompositter som fornyer i vores byggekultur Nærværende udviklingsprojekt kan umiddelbart virke omfangsrigt, hvilket er en naturlig følge af min arbejdsmetode og min opfattelse af arkitektpraksisen som en holistisk størrelse. Jeg anser denne for at være en arkitektonisk helhed, der svarer på samtidens kulturelle, sociale og teknologiske problemstillinger ved konkrete realiseringer. Den kunstneriske virksomhed er således det realiserede bygningsværk, det realiserede bygningsværk er - visa versa. Projektets grundlæggende idé bygger på en samlende kunstnerisk udviklingsvirksomhed, der gør op med årtiers manglende lyst til at udvikle befolkningens almene fascination af parcelhuset som boform. Projektet vil på denne baggrund inspirere til fremtidige fremover sikres en større grad af bæredygtig ressourceoptimering og bomæssig herlighedsværdi. har fokus på alle nødvendige byggefysiske opdateringer indenfor såvel en eksisterende som en fremtidig parcelhusudformning. Byggesystemets udformning vil i høj grad komme med nye initiativer på de usete muligheder typologi, når det alene overlades tilfældighedernes uheldige selvforstærkende synergi til skade for en fremadrettet bæredygtig byggekultur, kulturelt, socialt og økonomisk set. På nuværende tidspunkt perspektiveret gennem SBI s seneste værdibaserede redegørelser, i henhold til temaet Nedrivning eller renovering, med særligt fokus på emnet energirigtig udvikling i fremtidens bolig. Og de daglige samfundsmæssige debatter i medierne på området båret af en bæredygtig bevidsthed, som den energimæssige udvikling i henhold til det økonomiske perspektiv for vores bosætning, og ubalancen mellem parcelhusenes tilstandsrapport og den faktuelle værdiskabelse.

2 Projektet er opdelt i 3 delprojekter Delprojektet A.01. Rummets Intelligens Projektet udvikler arkitektoniske transformationer i rum og konstruktion, for at undersøge hvordan nye avancerede digitale formgivnings- og fremstillingsredskaber kan kombineres med en anvendelse af polymere kompositter, som vil inspirere til fornyelser i vores byggetradition. Delprojektet A.02. Bygningens Konstruktion Projektet skal udvikle et bærende letvægts byggesystem i polymere kompositter, der indtænkes som innovative byggekulturelle transformationer i vores bosætning. Projektet er i dynamisk dialog med udviklingen i delprojekt A.01., med et perspektiv på fremtidige potentielle byggekulturelle værdiskabelser. En udvikling af gensidige påvirkninger imellem hverdagslivet og vores byggeskik. Delprojektet A.03. Realiseringen af et konkret enfamiliehus Projektet vil vise nye anvendelser af de polymere kompositter, som energioptimerede arkitektoniske transformationer. Delprojektet vil realiseres som pilotopførelse i Dragør og dokumentere nye metoder og teknikker, som modsvarer nutidige krav til æstetik, funktionalitet og ressourceminimering. Et bygningsværk hvor del og helhed søger inspirationen i de udfordringer ressourceminimering indbyder til. Projektets mission er en generel arkitektonisk kunstnerisk højnelse af vores bosætning. Nye referencer introduceres som naturlige opfølgninger på de rationaler, der kan tænkes ind i sammenstillingerne mellem nedjusteringer i ressourceforbrug og en fremadrettet kvalificering af vores byggekulturelle adfærdsmønstre. Projektets arkitektoniske vision er en fremskrivning af vores byggekultur ved at realisere gensidige inspirerende konstanter i sammenstillingen mellem opskrevne bo-kvaliteter sammenholdt med nedjusteringer i energiregnskabet. Nye materialer, henholdsvis polymere fiberkompositter, i forlængelse af CO 2 forsvarlige løsninger, skal indgå som kulturbærere i den fremtidige bygningskunst. Projektets teknologi vil være inspireret af nye planværktøjer, nye materialer og nye teknikker som øjensynlige bæredygtige sammenstillinger, der kan transformere og kvalificere opdateringer i en eksisterende bygningsmasse i fremtiden. Kunstnerisk udviklingsvirksomhed og realisering hænger i dette projekt uomgængeligt sammen, og derfor vil de tre delprojekter trække på hinandens erfaringer undervejs, og fremstå som en sammenhængende synergi. Synergier der blive synliggjort gennem realiseringer Med venlig hilsen Jan Søndergaard, Professor Arkitekt MAA Januar 2013

3 Arbejdsprocessen En kunstnerisk udviklingsvirksomhed Min kunstneriske udviklingsvirksomhed skal ses i relation til mine realiserede bygningsværker, opbyggede kompetencer med de erfaringer den mangeårige praktisering i KHR arkitekter har bidraget til. En arkitektpraksis der gennem tiden har opnået referencer til en stor bredde af faglige samarbejdsrelationer, der samlet set kan indgå som et stort potentiale i forhold til ekspansion af udviklingsvirksomheden. Betydningsfulde associerede samarbejder indenfor rådgivning, forarbejdning, produktion og udførelse, der allerede har resulteret i banebrydende resultater, som innovative fornyere indenfor såvel æstetik, tektonik, komfort og bæredygtighed kan udfoldes i denne KUV. Det sidste årti har resulteret i en række projekter med udgangspunkt i anvendelsen af helt nye materialer. Realiserede projekter hvis betydning stadig står åbne i det arkitektoniske landskab. Værker der stiller nye spørgsmål til de anvendte materialers praktiske anvendelse fremover. Innovative intelligente materialer hvis muligheder og udformninger stiller nye spørgsmål til æstetik, rumlig perception, tektonik, produktion etc. Det er disse spørgsmål nærværende kunstneriske udviklingsvirksomhed ønsker at skærpe, for så at svare fremadrettet tilbage. Nye realiseringer vil bidrage til nye spørgsmål, der efterfølgende vil inspirerer til yderligere opfølgninger og nye realiseringer. - En kunstnerisk udviklingsvirksomhed i live!

4 Projektet - De polymere kompositter som fornyer i vores byggekultur Opbygget gennem tre parallelle forløb der udvikles som selvstændige projekter med inbyrdes sammenhængende synergi DEL DELPROJEKT A.01 Rummets intelligens Fiberforstærkede polymere kompositter -som dynamiske arkitektoniske transformationer i rum og konstruktion DELPROJEKT A.02 Bygningens konstruktion Et bærende letvægtssystem i polymere materialer -som innovative byggekulturelle transformationer i vores bosætning DELPROJEKT A.03 Realisering Konkret anvendelse af polymere materialer - som energioptimerede arkitektoniske transformationer af enfamiliehuset HELHED

5 Sammenstillng til en kunstnerisk udviklingsvirksomhed A.03. REALISERING A.03. Realisering Konkret anvendelse af polymere materialer - som energioptimerede arkitektoniske transformationer af enfamiliehuset SYNERGI A.01. Rummets intelligens Fiberforstærkede polymere kompositter -som dynamiske arkitektoniske transformationer i rum og konstruktion A.02. Bygningens konstruktion Et bærende letvægtssystem i polymere materialer -som innovative byggekulturelle transformationer i vores bosætning A.01. RUMMETS INTELLIGENS A.02. BYGNINGENS KONSTRUKTION

6 DELPROJEKTET A.01. Rummets intelligens Fiberforstærkede polymere kompositter -som dynamiske arkitektoniske transformationer i rum og konstruktion Projektet undersøger de fiberforstærkede polymere kompositters muligheder for at indgå kvalitativt i bygningskunsten som fornyere af vores byggetradition. Projektet skal skabe nye forudsætninger for at udvikle det arkitektoniske rum som perception, stof og konstruktion. Projektet skal også undersøge sammenhænge mellem bygningskunsten og dens fremtidige produktionsformer. Projektet undersøger, hvordan nye avancerede digitale formgivnings- og fremstillingsredskaber kombineret med anvendelsen af de polymere kompositter kan inspirerer til fornyelser i vores byggetradition. Materialernes statiske, termiske og miljømæssige fortrin undersøges som del af denne proces og tænkes ind i de polymere kompositters æstetiske kvaliteter. Egenskaber som transparens, farve, mønster, overflader og sammenstillinger undersøges og udvikles med henblik på fremtidige rumlige dimensioneringer og kvaliteter af samme. Projektet bygger på industripartnerne Fiberline Composites og KHR Arkitekters eksisterende samarbejde og erfaring med de fiberforstærkede polymere kompositter. Fiberline Composites er en internationalt ledende fremstiller af pultruderede glas armerede polymer kompositter, og KHR arkitekter har gennem skelsættende arbejder bevist materialernes store potentiale i bygningskunsten. Det er projektets opgave at åbne optimalt for initiativer, der forsat vil inspirere det igangværende arbejde til at omfatte en samlet udvikling af hele den kunstneriske virksomhed. Projektet fokuserer på et tværfagligt samarbejde mellem formgiver, producenter og udførende, der vil resultere i en lang række nye opdagelser og tiltag. Overvejelser om potentielle indsatsområder, koordinerede produktionsformer, forhandling og distribution vil ligeledes indgå i arbejdet.

7 DELPROJEKTET A.02. Bygningens konstruktion Et bærende letvægtssystem i polymere materialer -som innovative byggekulturelle transformationer i vores bosætning Projektet lader sig inspirere af undersøgelser, som beskrevet under delprojekt A.01, kombineret med de opbyggede erfaringerne fra en mangeårigt sammenhængende kunstnerisk udviklingsvirksomhed. Udgangspunktet for projektet hentes i elementer fra undervisningen og forskningen på KADK med direkte associationer til de sociale og kulturelle problemstillinger i hverdagslivet. Erfaringer og overvejelser i forbindelse med den igangværende virksomhed inddrages som inspirationskilder til projektets arbejde mod fremtidige potentielle byggekulturelle værdiskabelser som gensidige påvirkninger imellem hverdagslivet og vores byggeskik. Den minimalistiske tanke fra tidligere arbejder inspirerer til udviklingen af opstillede problemstillinger i projektforløbet, hvor ressourceoptimeringer skal prioritere og kvalificerede alle trufne valg. Delprojektet opdeles i underprojekter, der skal strukturere og optimere forudsætninger for at udvikle en skarp udviklingsstrategi, der perspektiverer det rette arkitektfaglige fokus på alle nødvendige skalaer indenfor al planlægning med potentielle muligheder for at påvirke til gensidige indsatsområder. Projektet genfortolker enfamiliehuset som planlægning, boform og rum. Projektet fremkommer med konkrete anvisninger som nye svar på byggetradition, æstetik, funktionalitet og tektonik. En ny helhed der søger inspiration i og som svarer tilbage på de længsler, drømme og forventninger i befolkningen der resulterede i boformens opfindelse. Projektet gentænker alle byggekulturens elementer fra del til helhed for at komme med svar på løsningerne af opstillede paradokser i disse forbindelser. Projektet udarbejder kontekstuelle anvisninger ledsaget af inspirationer hentet fra perioden omkring enfamiliehusets guldalder, hvor bl.a. Jørn Utzons ideer om at udvikle additions bygge-systemer inspirerer til nye fortolkninger. Nye perspektiver på opgavens problemstillinger gennem nytænkte planlægningsstrategier - kombineret med inddragelse af de polymere materialers potentialer for bedre byggeskik - skal sætte nye standarter for fremtidens bosætning

8 DELPROJEKTET A.03. Realisering Konkret anvendelse af polymere materialer - som energioptimerede arkitektoniske transformationer af enfamiliehuset Projektet - realiseringen af et konkret enfamiliehus - skal anvise og dokumentere nye metoder og teknikker, som svarer tilbage på nutidige krav til æstetik, funktionalitet og ressourceminimering. Et bygningsværk hvor del og helhed søger inspirationen i de udfordringer ressourceminimeringerne inspirerer til. Projektet analyserer disse for at udvikle metoder der resulterer i konkrete svar på de længsler, drømme og forventninger vi nærer til morgendagens bosætning. Projektet skal ses som en videreudvikling af en igangværende kunstnerisk udviklingsvirksomhed, ligesom det samler op og videreudvikler med baggrund i undersøgelserne fra de to øvrige delprojekter. Kompetencer og erfaringer med kontaktflader til tidligere gennemførte byggerier inddrages i arbejdet i relation til nuværende og fremtidige netværkssamarbejder. Opgaven består i at udforme, detailprojektere og opføre en bygning med et samlet boligareal på ca. 170 m2 svarende til 25% af grundarealet i halvanden plan, på adressen Elborg Alle 24, Dragør. Projektet andrager om, at opnå fuld status af at være et udviklingsprojekt med udgangspunkt i anvendelse af glas og glasfiberkompositter. Alle tektoniske udformninger og deres implementeringer tager udgangspunkt i energioptimale løsningsmodeller. Projekter tilstræber at være energi - og CO2 neutralt, hvorfor bygningen opføres uden brug af beton. Projektet sammenstiller behovet for energioptimeringer med en subjektiv forestilling om en kvalificering af enfamiliehuset gennem rumlig perception. Projektet anviser løsningsforslag, der kvalificerer de arkitektoniske stemtheder, som parallelle fornyere med indførelsen af ny teknik og materialitet. Løsninger der kombinerer ressourceminimeringer med anvisninger på mulighederne for at genfortolke enfamiliehuset med de særlige karakteristika, vi oprindeligt har set som dets kvaliteter. En genfortolkning af enfamiliehuset på alle skalatrin med anvisninger på dets usete muligheder En realisering der inspirerer som svarerne på de længsler, drømme og forventninger befolkningen i første omgang har tillagt denne boform i forbindelse med dens opfindelse. Associationer ledsaget af inspirationer hentet fra perioden omkring enfamiliehusets guldalder. En for vor byggekultur historisk vigtig periode der mere eller mindre afsluttes med Jørn Utzons ideer om at udvikle additions byggesystemer, hvis ideer efterfølgende har inspireret til udviklinger udenfor Danmark. Projektet skal indgå som fornyer af disse tanker i en perspektivering af boformen, der vil sætte nye standarter, som inspirerer til fremadrettede løsninger på enfamiliehusets del og helhed.

9 Samarbejdsrelationer Netværksrelationer Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) Den kunstneriske udviklingsvirksomhed - Institut 2 / CINARK v/ Professor Arkitekt MAA Jan Søndergaard Interne forskningsrealtioner CITA (Center for Teknologi og Arkitektur) Institut 4 / KADK v/ Professor Arkitekt MAA Mette Ramsgaard Erhvers ph.d. v/ Arkitekt MAA Vicki Thake Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Miljø og byplanlægning Bæredyktighed og Økodesign Eksterne forskningsrealtioner Teknologisk Institut KHR arkitekter AS v/jan Søndergaard Fiberline Composites AS v/ Virksomhedsejer Henrik Thoning Fiberline er Europas førende producent af profiler i polymere kompositter. Et mangeårig samarbejde med KHR har resulteret i de mest innovative tiltag i brugen af kompositter indenfor byggeriet. GLAStrösch GLAStrösch er en af Europas førende glasproducenter, med hovedsæde i Bern, Schweiz. I samarbejde med KHR og Fiberline har GLAStrösch udviklet et certificeret passiv hus facadesystem på verdensplan. Aalborg Universitet (AAU) : Institut for Byggeri og Anlæg Institut for Mekanik og Produktion Ingeniørfirmaer og forskningsmiljøer i Stuttgart, Tyskland og Schweiz Professor Ing. Jan Knippers Professor Ing. Werner Sobek PlastCenter Danmark v/ Centerleder Dorte Walzl Bælum Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) v/ Direktør Thorkild Ærø og Professor Claus Bech Danielsen PlastNET Producenter og leverandører Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) Forskningsrealtioner tilknyttet SBi Heikko Trumpf chef ing. Buro Happold, tidl. udviklingschef i Werner Sobech ing. Førende Europæisk kompetance indenfor konstruktioner i polymere materialer. Sergio Fox Energi ingeniør, med særlig kompetancer inden bæredyktig teknolog Lars Heslet Professor Dr. Med. Forfatter og medforfatter faglitteratur med særlig kompetancer inden emnet perceptionsteori. Kompetanceudveksling Tårnby Kommune By og Plan / Teknisk Forvaltning

10 DEN KUNSTNERISKE UDVIKLINGSVIRKSOMHED - Samlet set PRAKSIS FORMIDLING FORMIDLING KUNSTNERISK UDVIKLINGSVIRKSOMHED FORSKNING UNDERVISNING FORMIDLING Jeg opbygger min KUV som illustreret her. Mine igangværende aktiviteter indenfor traditionel arkitektpraksis samt forskningen og undervisningen på KADK sammenstilles til én dynamisk størrelse. Den kunstneriske udviklingsvirksomhed og dens repræsentation udvikles gennem en naturlig synergi aktiviteterne imellem.

11 Opsummering Realiseringens Kunst - en kunstnerisk udviklingsvirksomhed REALISERINGENS KUNST formelt set et begreb, der dækker alle mine faglige aktiviteter - Og som sådan en forestilling om, hvad det vil sige, at praktisere, forske og undervise som arkitekt. En vision og en målsætning om en kunstnerisk udviklingsvirksomhed, hvor alle mine aktiviteter indenfor praksis, forskning og undervisning sammenstilles til en størrelse. Derfor fokuserer min KUV på en dynamisk udvikling som nye iagttagelser og refleksioner på de konkrete realiseringers potentialer for at løbende at udvikle og skærpe en forståelse for de problemkomplekser, der kan kvalifiserer bygningskunsten. - synonymet med REALISERINGENS KUNST. En KUNSTNERISK UDVIKLINGSVIRKSOMHED der søger en kunstnerisk højnelse af vores byggekultur gennem det realiserede værk. En arkitekturforskning der har sammenstillingerne mellem hverdagslivets kulturelle, sociale og økonomiske elementer som strategiske dele af en arkitektonisk helhed. Jan Søndergaard

ARKITEKTURPOLITIK MENNESKER I CENTRUM

ARKITEKTURPOLITIK MENNESKER I CENTRUM Regeringen Februar 2014 ARKITEKTURPOLITIK MENNESKER I CENTRUM kum.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING ARKITEKTUR FOR MENNESKER SIDE 6 1. MØDET MED ARKITEKTUREN BØRN, UNGE OG VOKSNE SIDE 14 2. ARKITEKTUR

Læs mere

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Februar 2014 Regeringen Februar 2014 ARKITEKTURPOLITIK MENNESKER I CENTRUM kum.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING ARKITEKTUR FOR MENNESKER SIDE 6 1. MØDET MED ARKITEKTUREN

Læs mere

Strateginotat Strategisk Ledelse: Ny faglig struktur Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Strateginotat Strategisk Ledelse: Ny faglig struktur Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Strateginotat Strategisk edelse: Ny faglig struktur Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og

Læs mere

Studio Transformation & Architectural Heritage

Studio Transformation & Architectural Heritage Studio Transformation & Architectural Heritage - studieplan for kandidatforløbet forår 2014 På Studio Transformation & Architectural Heritage er studieårets to semestre opdelt i to tilgange, der supplerer

Læs mere

Kvalitetsmål i den. - med fokus på industrialiseret byggeri. arkitektoniske designproces. Kasper vibæk Jensen og anne Beim

Kvalitetsmål i den. - med fokus på industrialiseret byggeri. arkitektoniske designproces. Kasper vibæk Jensen og anne Beim Kvalitetsmål i den arkitektoniske designproces - med fokus på industrialiseret byggeri Kasper vibæk Jensen og anne Beim cinark- Center for Industriel Arkitektur Kunstakademiets Arkitektskole cinark Omslagets

Læs mere

FREMTIDIG ORGANISERING AF KULTURMINISTERIETS VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

FREMTIDIG ORGANISERING AF KULTURMINISTERIETS VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Struktur- og samarbejdsudvalget FREMTIDIG ORGANISERING AF KULTURMINISTERIETS VIDEREGÅENDE UDDANNELSER 7. januar 2009 1. Indledning Kort gennemgang af udvalgets opgave Folketinget 1 vedtog i efteråret 2006

Læs mere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere B Ø R N R U M F O R M A R K I T E K T U R O G D E S I G N F O R B E G Y N D E R E 1 BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere Udgivet af: Børnekulturens

Læs mere

Digitaliseringens betydning for arkitektens identitet Kandidatspeciale af Jacob Brønnum Vejleder Birgitte Munch

Digitaliseringens betydning for arkitektens identitet Kandidatspeciale af Jacob Brønnum Vejleder Birgitte Munch Digitaliseringens betydning for arkitektens identitet Kandidatspeciale af Jacob Brønnum Vejleder Birgitte Munch 10. januar 2014 Ledelse og Informatik i Byggeriet Aalborg Universitet København Aalborg Universitet

Læs mere

industrielle byggesystemer

industrielle byggesystemer rkitekton sk kvalite Arkitektonisk kvalitet & industrielle byggesystemer industriel gesystem cinark forskning t isk k Om CINARK CINARK (Center for Industriel Arkitektur) er oprettet under Institut for

Læs mere

Om bygningsarkæologien i arkitektfagets uddannelse og praksis

Om bygningsarkæologien i arkitektfagets uddannelse og praksis Om bygningsarkæologien i arkitektfagets uddannelse og praksis Af Lars Nicolai Bock 1. Baggrund Denne artikel bygger på undertegnedes indtryk og erfaringer gjort gennem tre årtier som aktør i arkitektfaget.

Læs mere

Produktudvikling og formgivning

Produktudvikling og formgivning Fælles Mål 2009 Produktudvikling og formgivning 10. klasse Faghæfte 42 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 44 2009 Fælles Mål 2009 Produktudvikling og formgivning 10. klasse Faghæfte 42 Undervisningsministeriets

Læs mere

Idéoplæg til Ny Arkitekturpolitik

Idéoplæg til Ny Arkitekturpolitik 10. april 2013 Idéoplæg til Ny Arkitekturpolitik Arkitekturpolitik Regeringen vil udvikle en ny national arkitekturpolitik, som skal sætte mennesket i centrum og have fokus på kvalitet, bæredygtighed,

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen 2 ffe-ye.dk Innovation og entreprenørskab Innovation og entreprenørskab (I&E) er gennem de seneste år blevet en større del af det samlede danske

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Byggeri og energi

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Byggeri og energi Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Byggeri og energi Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 25 1 Teknikfag

Læs mere

REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI. 2013-2016 august 2014

REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI. 2013-2016 august 2014 REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI august 2014 Vores mission er at skabe livskvalitet for alle i Danmark gennem det byggede miljø INDHOLD 4 Realdanias filantropiske strategi - v/jesper Nygård, adm. direktør

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

#6 maj 2010. Update. Tema: Bygningers levetid. Totaløkonomi

#6 maj 2010. Update. Tema: Bygningers levetid. Totaløkonomi #6 maj 2010 FM Update Tema: Bygningers levetid Totaløkonomi Leder Totaløkonomi den grimme ælling Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand Forsiden: Pantheon i Rom, opført omkring år 120 e.kr. Næsten alle klassiske

Læs mere

Udarbejdet af: Maja Bech Gregersen, Nikolaj Hänselt, Anna Lammerts Jensen, Henrik Vejen Kristensen & Ditte Sand

Udarbejdet af: Maja Bech Gregersen, Nikolaj Hänselt, Anna Lammerts Jensen, Henrik Vejen Kristensen & Ditte Sand Håndtering af miljøhensyn i dansk byggeri Kapacitetsopbygning gennem eksperimenterende byggeri RUC TekSam Udarbejdet af: Maja Bech Gregersen, Nikolaj Hänselt, Anna Lammerts Jensen, Henrik Vejen Kristensen

Læs mere

Interessetilkendegivelse vedr. Kulturministeriets og Økonomi- og Erhvervsministeriets center for kultur- og oplevelsesøkonomi

Interessetilkendegivelse vedr. Kulturministeriets og Økonomi- og Erhvervsministeriets center for kultur- og oplevelsesøkonomi Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 147 Offentligt København, Aalborg og Kolding d. 20.11.2007 Til Kulturminister Brian Mikkelsen og Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen Interessetilkendegivelse

Læs mere

Arkitektonisk Kulturarv uddannelsen og forskningen

Arkitektonisk Kulturarv uddannelsen og forskningen Arkitektonisk Kulturarv uddannelsen og forskningen Der var en udtalt konsensus om vigtigheden af en balance mellem de videnskabelige og de kunstneriske elementer i uddannelsen Lars Nicolai Bock er oprindeligt

Læs mere

Planlægning af Det Digitale Byggeris implementering i Bygningskonstruktøruddannelsen på ErhvervsAkademiet i Odense

Planlægning af Det Digitale Byggeris implementering i Bygningskonstruktøruddannelsen på ErhvervsAkademiet i Odense Planlægning af Det Digitale Byggeris implementering i Bygningskonstruktøruddannelsen på ErhvervsAkademiet i Odense - en konceptuel model til et virtuel lærings- og videndelingsnetværk Masterspeciale, Master

Læs mere

man nedtonet linjefagene som fag og i stedet opprioriteret dem som fagområder som skal løse pædagogiske problemstillinger i professionen.

man nedtonet linjefagene som fag og i stedet opprioriteret dem som fagområder som skal løse pædagogiske problemstillinger i professionen. Indledning I dette speciale vil jeg redegøre for de didaktiske udfordringer som professionsuddannelserne står overfor i dag. Jeg vil særligt se på, hvordan der kan argumenteres for en ny og brugbar didaktik

Læs mere

Systemleverance, byggesystem, systembyggeri, mass customization, produktivitet, produktudvikling, innovation, kvalitet, værdi

Systemleverance, byggesystem, systembyggeri, mass customization, produktivitet, produktudvikling, innovation, kvalitet, værdi Titel: Undertitel: Udgave: Systemleverancer i byggeriet En udredning til arbejdsbrug 1. udgave Udgivelsesår: 2005 Forfattere: Redaktion: Sprog: Hans Mikkelsen, Anne Beim, Lars Hvam, Martin Tølle Hans Mikkelsen

Læs mere

BETON 2.0 OM UDVIKLINGEN AF ET MODULÆRT BYGGESYSTEM I HØJSTYRKEBETON

BETON 2.0 OM UDVIKLINGEN AF ET MODULÆRT BYGGESYSTEM I HØJSTYRKEBETON BETON 2.0 OM UDVIKLINGEN AF ET MODULÆRT BYGGESYSTEM I HØJSTYRKEBETON 2009 Dansk Arkitektur Center Udgivet som led i Realdanias initiativ Byggeriets Innovation Tekst: Christian Bundegaard Design og layout:

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Kunstakademiets Arkitektskole

Bachelor- og kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Kunstakademiets Arkitektskole Bachelor- og kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Kunstakademiets Akkreditering af eksisterende uddannelser på Kulturministeriets område Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Entreprenørskab og foretagsomhed i de kunstneriske uddannelser i Norden

Entreprenørskab og foretagsomhed i de kunstneriske uddannelser i Norden Entreprenørskab og foretagsomhed i de kunstneriske uddannelser i Norden Entreprenørskab og foretagsomhed i de kunstneriske uddannelser i Norden Anne Kirketerp, Margrete Bak og Marianne Buus TemaNord

Læs mere

Foto: Colourbox. Trivsel inklusion læring. Strategi for fremtidens dagtilbud 0-6 år

Foto: Colourbox. Trivsel inklusion læring. Strategi for fremtidens dagtilbud 0-6 år Foto: Colourbox Trivsel inklusion læring Strategi for fremtidens dagtilbud 0-6 år Juni 2013 Indhold Ramme for udvikling af dagtilbud 0-6 år... 3 Vision og indsatsområder... 3 Hvorfor trivsel, inklusion

Læs mere

LEV DRØMMEN. - skab rammerne

LEV DRØMMEN. - skab rammerne LEV DRØMMEN - skab rammerne NYE BOLIGER TIL DEN NYE GENERATION I disse år tales der meget om de nye ældre og den grå revolution. De ressource stærke og velfungerende mennesker, der trækker sig tilbage

Læs mere