Andelsboligforeningen Ingolf København. (CVR-nr ) Årsrapport for (16. regnskabsår) Budget 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelsboligforeningen Ingolf København. (CVR-nr. 18 49 73 44) Årsrapport for 2010. (16. regnskabsår) Budget 2011"

Transkript

1 Andelsboligforeningen Ingolf København (CVR-nr ) Årsrapport for 2010 (16. regnskabsår) Budget 2011 Administrator: CEJ Ejendomsadministration A/S Meldahlsgade København V Telefon CVR.nr Aalborg Hasseris Bymidte 6 Postboks 9 DK-9100 Aalborg Tlf København Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf Aars Dyrskuevej 9 DK-9600 Aars Tlf

2 Indholdsfortegnelse Side Administrators og bestyrelsens påtegning Den uafhængige revisors påtegning Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Budget for

3 1. Administrators og bestyrelsens påtegning Administrators påtegning: Årsrapporten for 2010 indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 18. februar 2011 CEJ Ejendomsadministration A/S Bestyrelsens påtegning: Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2010 for Andelsboligforeningen Ingolf. Årsrapporten er, i det væsentligste, aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder samt foreningens vedtægter. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Samtlige aktiver, der tilhører foreningen, er indregnet i balancen og forsvarligt værdiansat. Foreningens aktiver er ikke pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold udover de i årsrapporten anførte, og der påhviler ikke foreningen eventualforpligtelser, som ikke fremgår af årsrapporten. Der er ikke indtil underskriftstidspunktet konstateret besvigelser eller formodning om besvigelser mod foreningen. Der er ligeledes ikke i perioden fra regnskabsårets udløb indtil dato indtruffet ekstraordinære forhold eller opstået tab eller tabsrisici af væsentig betydning for bedømmelsen af foreningens indtjening eller finansielle stilling. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 18. februar 2011 Lau Øfjord Blaxekjær (formand) Mathias Høegsberg Andreas Jørgensen Zeynel Palamutcu Fenn Nøhr Lene Høyer Sidsel Schrøder

4 2. Den uafhængige revisors påtegning Til andelshaverne i Andelsboligforeningen Ingolf. Påtegning på årsregnskab Vi har revideret årsregnskabet for Andelsboligforeningen Ingolf for regnskabsåret 1. januar december 2010, omfattende bestyrelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges, i det væsentligste, efter årsregnskabsloven samt foreningens vedtægter. De anførte budgettal er ikke omfattet af vor revision. Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet Bestyrelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af bestyrelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af bestyrelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskab giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2010 i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt foreningens vedtægter. København, den 18. februar 2011 NIELSEN & CHRISTENSEN Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Henrik Hougaard statsautoriseret revisor

5 3. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for 2010 er, i det væsentligste, aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder samt foreningens vedtægter. Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende: Resultatopgørelsen: Boligafgift/husleje: Indtægtsføres i det regnskabsår den vedrører uanset betalingstidspunktet Øvrige indtægter og udgifter: Øvrige indtægter og udgifter, der tidsmæssigt vedrører regnskabsåret, indtægtsføres respektive udgiftsføres i resultatopgørelsen. Prioritetsafdrag udgiftsføres i resultatopgørelsen. Balancen: Anlægsaktiver: Ejendommen er optaget til valuar vurdering. Der afskrives ikke på ejendommen. Vaskerianlæg afskrives over 10 år Tilgodehavender: Tilgodehavender er optaget til nominel værdi med fradrag af eventuelle nedskrivninger til imødegåelse af forventet tab. Periodeafgrænsningsposter: Periodeafgrænsningsposter er indregnet i balancen og omfatter afholdte indtægter og udgifter vedrørende efterfølgende regnskabsår. Prioritetsgæld: Prioritetsgæld er optaget til kursværdi på balancedagen. Tilstandsrapport og vedligeholdelsesplan: Der er udarbejdet tilstandsrapport/vedligeholdelsesplan for ejendommen. Skatter: Andelsboligforeningen er skattepligtig af de del af overskuddet, der kan henføres til de ulejede boliger. Skatten udgiftsføres i resultatopgørelsen.

6 Resultatopgørelse for perioden 1. januar december Note Budget Regnskab Regnskab INDTÆGTER: Boligafgift Leje, beboelse Leje, erhverv Byfornyelsestilskud Renteindtægter Øvrige indtægter Indtægter i alt UDGIFTER: Prioritetsrenter Grundskyld Dagrenovation Vandafgift Forsikringer Elforbrug Lønninger Viceværtservice, inkl. alm. snerydning Renholdelse Reparation og vedligeholdelse Større arbejder Tagprojekt ingeniør, tagterrasse Nyindretning af fællesfaciliteter Afsat indvendig vedligeholdelse Varme, kontor og golfen Administrationshonorar Revision og regnskabsudarbejdelse Andre honorarer Kontorhold, porto og gebyrer Møder og generalforsamlinger m.v Bestyrelsens rådighedsbeløb Øvrige udgifter, beboerfester Afskrevet leje og varme, lejere Afskrevet vedr. tidligere administrator Frivilligt forlig Udgifter i alt Driftsresultat Afdrag på prioritetsgæld Årets resultat

7 5. Balance pr. 31. december 2010 Aktiver Note Ejendommens værdikonto: Saldo 1. januar Vaskerianlæg anskaffet 2009: Afskrivning, 10 % overført til vaskeriregnskab *) Nedskrivning til valuarvurdering Ejendommens værdi (Offentlig vurdering pr. 1/ , ,) Anlægsaktiver i alt Tilgodehavende boligafgift m.v Tilgodehavende vedr. vurderinger af andele til salg Forsikringssager Forudbetalt serviceaftale, varmeanlæg Andre tilgodehavender Tilgodehavender Danske Bank, driftskonto, maksimum 5 mill Danske Bank, gårdmand 40 Danske Bank, kasserer Deponeringskonto, Realkredit Danmark Mellemregning med administrator Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt *) Ejendommen er optaget til valuarvurdering foretaget den 8. februar 2011 af statsautoriseret ejendomsmægler og valuar, M.D.ER. Erik Wiborg, Wiborg + Partnere ApS, Scherfigsvej 1, 2100 København Ø.

8 6. Balance pr. 31. december 2010 Passiver Note 8 Egenkapital Restgæld Kursværdi Prioritetsgæld: Afdrag Indfriet 31/ / *) Nykredit ,0700% **) RealDK ,4956% *) Lånet er indfriet 31/12-10 til kurs 100 **) Lånet er et fast forrentet kontantlån m/ afdrag Deposita Fast forudbetalt leje Indvendig vedligeholdelse Vaskeri Varmeregnskab tidligere år Varmeregnskab 2010/11: Indgået a contobidrag Afholdte udgifter Vandregnskab tidligere år Vandregnskab 2010/11: Indgået a contobidrag Afholdte udgifter Uafregnede handler/forudbetalt boligafgift Skyldige omkostninger Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Garantiforpligtelser 11 Panthæftelser 12 Forsikringsforhold 13 Beregning af andelsværdi 14 Eventualforpligtelse

9 7. Note 1 - Øvrige indtægter: Leje Golfen / salg nøgler Salg af forbedringer Refusion af lønsumsafgift Note 2 - Lønninger: Lønninger og pensioner ATP Arbejdstøj Note 3 - Renholdelse: Trappevask Vinduespolering Containere/bortkørsel af affald Ekstraordinær snerydning, inkl. nedtagning af istapper m/ lift Renholdelse af beboerhotel og kontor Note 4 - Reparation og vedligeholdelse: Facadearbejde, reparation af hjørnekarnap inkl. ingeniørbistand Facadearbejde, pudsning af køkkentrappe, kælder samt reparation af lyskasse Falck abonnement Kloak, spuling af brønde Tømrer, opsætning af postkasser Tømrer, reparation af gelænder ISS, vandskade Vedligeholdelse i lejemål Låger til skakt samt diverse arbejde på legepladsen Porttelefonanlæg, udskiftning af relæer Låseservice, inkl. låse, nøgler og skilte Varmecentral, udskiftning af pumpe, radiator, serviceaftale samt diverse Serviceabonnement, alarmanlæg Tag, reparation af tag og rensning af tagrender fra lift Elektriker, udskiftning af lyspærer, trappetryk samt fejlfindning Blikkenslager, reparation af diverse rørskader transport

10 8. Note 4 - Reparation og vedligeholdelse: (fortsat) transport Blikkenslager, reparation af faldsstammer samt udskiftning heraf Gartner, pasning af rosenbed samt beskæring af husvin og hæk Småanskaffelser samt reparation af maskiner Vinduer og døre, diverse reparationer Note 5 - Andre honorarer: Brunata, varmeregnskabshonorar Alectia, støjmålinger Administrator, opfølgning på tidligere administrator Administrator, bygherrerådgivning vedr. tagudskiftning Administrator, bygherrerådgivning vedr. loft / altan Administrator, bygherrerådgivning vedr. tagterrasser Administrator, inspektørtilsyn rørprojekt Administrator, inspektørtilsyn lejemål Administrator, ventelistegebyr Indgået Administrator, inspektørtilsyn vandmålere fra Brunata Administrator, inspektørtilsyn vedligeholdelse og renovering diverse Administrator, energistyring Administrator, inspektørtilsyn ventilation Administrator, vedligeholdelses- og driftsbudget Advokat, generalforsamling, rådgivning m.v Valuar Juridisk konsulent, vedr. beboermøde 11/ Juridisk konsulent, vedr. gårdmandskontrakt / erhvervskontrakt Revisor, ekstra beregning af andelskronen ved renovering Note 6 - Møder og generalforsamling m.v.: Bestyrelsesmøder m.v Generalforsamling og informationsmøde Note 7 - Bestyrelsens rådighedsbeløb: Bestyrelsen, overdragelsesmiddag og julefrokost, inkl. arbejdsweekend Telefon- og kontorholdsgodtgørelse Gaver

11 9. Note 8 - Egenkapital: Andelsindskud, m² á Salg af andele i året 194 m² á Solgt loft tidligere år 19 m² á Andelsindskud m² Ejendommens opskrivningsfond: Saldo 1. januar Nedskrivning til valuarvurdering Kursreguleringsfond: Saldo 1. januar Årets kursregulering Tab- og vindingskonto: Saldo 1. januar Solgte andele, merværdi Solgte andele, indvendig vedligeholdelse Omprioritering, omkostninger Årets afdrag prioritetsgæld Årets driftsresultat Egenkapital i alt Note 9 - Vaskeri: Saldo 1. januar Salg af vaskemønter Vaskemidler m.v El og gas Vand Rengøring Service og reparationer Afskrivning vaskeri

12 10. Note 10 - Garantiforpligtelse: Foreningen har garanteret for 5 medlemmers indskudslån for oprindelig Note 11 - Panthæftelser Ifølge vedtægternes 5 stk. 1 og 2 hæfter andelshaverne kun med deres indskud, med mindre kreditor har taget forbehold herom. Note 12 - Forsikringsforhold For regnskabsåret er foreningens ejendom forsikret i IF forsikring. Der henvises til forsikringsoversigten hos administrator. Foreningen har tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring. Dækningssummen er pr. år. Note 13 - Beregning af andelsværdi: Opgjort i henhold til 5 stk. 2, litra b i lov om andelsboligforeninger. Egenkapital ifølge balancen Værdiregulering (forlods til kommende tagudskiftning) Reguleret egenkapital Andelsindskud Andelskronens værdi = 28, Andelskronens værdi pr. 31. december 2009, opgjort i henhold til litra b blev på generalforsamlingen fastsat til 28,50. Bestyrelsen foreslår, at andelskronens værdi, opgjort i henhold til litra b, pr. 31. december 2010, gældende indtil næste årlige generalforsamling, fastsættes uændret til 28,50. Andelskronens værdi pr. 31. december 2010, opgjort i henhold til litra b, kan maksimalt fastsættes til 31,87.

13 11. Note 13 - Beregning af andelsværdi: (fortsat) Andelenes værdi ved en andelskrone på 28,50: Andelsværdi Andelsværdi Areal Andels- 31/ / Adresse i m² indskud iht. litra b iht. litra b Bergthorasgade 14, st. th Bergthorasgade 14, st. tv Bergthorasgade 14, 1. th Bergthorasgade 14, 1. tv Bergthorasgade 14, 2. th Bergthorasgade 14, 3. tv Bergthorasgade 14, 4. th Bergthorasgade 14, 4. tv Bergthorasgade 14, 5. th Bergthorasgade 16, stuen Bergthorasgade 16, 1. th Bergthorasgade 16, 1. tv Bergthorasgade 16, 2. th Bergthorasgade 16, 3. tv Bergthorasgade 16, 4. th Bergthorasgade 16, 4. tv Bergthorasgade 16, 5. th Bergthorasgade 16, 5. tv Bergthorasgade 18, st. th Bergthorasgade 18, st. tv Bergthorasgade 18, 2. th Bergthorasgade 18, 3. th Bergthorasgade 18, 3. tv Bergthorasgade 18, 5. th Bergthorasgade 20, st. tv Bergthorasgade 20, 1. th Bergthorasgade 20, 1. tv Bergthorasgade 20, 2. th Bergthorasgade 20, 2. tv Bergthorasgade 20, 3. tv Bergthorasgade 20, 4. th Bergthorasgade 20, 4. tv Bergthorasgade 20, 5. th Bergthorasgade 22, st. th Bergthorasgade 22, 1. tv Bergthorasgade 22, 2. th Bergthorasgade 22, 2. tv Bergthorasgade 22, 3. th transport

14 12. Note 13 - Beregning af andelsværdi: (fortsat) Andelsværdi Andelsværdi Areal Andels- 31/ / Adresse i m² indskud iht. litra b iht. litra b transport Bergthorasgade 22, 3. tv Bergthorasgade 22, 4. tv Bergthorasgade 22, 5. th Bergthorasgade 22, 5. tv Bergthorasgade 22, st. tv Bergthorasgade 24, st. tv Bergthorasgade 24, 1. tv Bergthorasgade 24, 2. th Bergthorasgade 24, 2. tv Bergthorasgade 24, 3. th Bergthorasgade 24, 3. tv Bergthorasgade 24, 4. tv Bergthorasgade 24, Bergthorasgade 26, st. th Bergthorasgade 26, st. tv Bergthorasgade 26, 1. th Bergthorasgade 26, 1. tv Bergthorasgade 26, 2. tv Bergthorasgade 26, 3. th Bergthorasgade 26, 4. th Bergthorasgade 26, 4. tv Bergthorasgade 26, 5. th Bergthorasgade 26, 5. tv Bergthorasgade 28, st. tv Bergthorasgade 28, Bergthorasgade 28, 3. tv Bergthorasgade 28, 4. th Bergthorasgade 28, 4. tv Bergthorasgade 28, 5. tv Bergthorasgade 30, st. th Bergthorasgade 30, st. tv Bergthorasgade 30, 1. th Bergthorasgade 30, 1. tv Bergthorasgade 30, 2. tv Bergthorasgade 30, 3. th Bergthorasgade 30, 3. tv Bergthorasgade 30, 4. th Bergthorasgade 30, 4. tv transport

15 13. Note 13 - Beregning af andelsværdi: (fortsat) Andelsværdi Andelsværdi Areal Andels- 31/ / Adresse i m² indskud iht. litra b iht. litra b transport Bergthorasgade 30, 5. th Bergthorasgade 30, 5. tv Bergthorasgade 32, st Bergthorasgade 32, 1. th Bergthorasgade 32, 1. tv Bergthorasgade 32, 2. tv Bergthorasgade 32, 3. th Bergthorasgade 32, 4. th Bergthorasgade 32, 4. tv Bergthorasgade 32, 5. th Bergthorasgade 34, st Bergthorasgade 34, 1. th Bergthorasgade 34, 1. tv Bergthorasgade 34, Bergthorasgade 34, 3. th Bergthorasgade 34, 3. tv Bergthorasgade 34, 4. th Bergthorasgade 34, 5. th Bergthorasgade 34, 5. tv Bergthorasgade 36, st. th Bergthorasgade 36, st. tv Bergthorasgade 36, 1. th Bergthorasgade 36, 1. tv Bergthorasgade 36, 2. tv Bergthorasgade 36, 3. th Bergthorasgade 36, 3. tv Bergthorasgade 36, 4. th Bergthorasgade 36, 4. tv Bergthorasgade 36, 5. th Bergthorasgade 36, 5. tv Halfdansgade 15, st. th Halfdansgade 15, st. tv Halfdansgade 15, 1. th Halfdansgade 15, 1. tv Halfdansgade 15, 2. th Halfdansgade 15, 2. tv Halfdansgade 15, 3. th Halfdansgade 15, 3. tv Transport

16 14. Note 13 - Beregning af andelsværdi: (fortsat) Andelsværdi Andelsværdi Areal Andels- 31/ / Adresse i m² indskud iht. litra b iht. litra b Transport Halfdansgade 15, 4. th Halfdansgade 15, 4. tv Halfdansgade 15, 5. th Halfdansgade 15, 5. tv Halfdansgade 17, st. tv Halfdansgade 17, 1. th Halfdansgade 17, 1. tv Halfdansgade 17, Halfdansgade 17, 3. tv Halfdansgade 17, 4. th Halfdansgade 17, 4. tv Halfdansgade 17, 5. th Halfdansgade 17, 5. tv Halfdansgade 19, st. th Halfdansgade 19, Halfdansgade 19, 2. th Halfdansgade 19, 2. tv Halfdansgade 19, 3. th Halfdansgade 19, 3. tv Halfdansgade 19, 4. th Halfdansgade 19, 5. th Halfdansgade 21, st. th Halfdansgade 21, st. tv Halfdansgade 21, 1. th Halfdansgade 21, 1. tv Halfdansgade 21, 2. th Halfdansgade 21, 3. th Halfdansgade 21, 3. tv Halfdansgade 21, 4. th Halfdansgade 21, 4. tv Halfdansgade 21, 5. th Halfdansgade 21, 5. tv Halfdansgade 23, st. th Halfdansgade 23, st. tv Halfdansgade 23, 1. th Halfdansgade 23, 1. tv Halfdansgade 23, 2. th Halfdansgade 23, 3. th Halfdansgade 23, 4. th Halfdansgade 23, 4. tv Transport

17 15. Note 13 - Beregning af andelsværdi: (fortsat) Andelsværdi Andelsværdi Areal Andels- 31/ / Adresse i m² indskud iht. litra b iht. litra b Transport Halfdansgade 23, 5. th Halfdansgade 25, 1. th Halfdansgade 25, 2. tv Halfdansgade 25, 3. th Halfdansgade 25, 3. tv Halfdansgade 25, 4. th Halfdansgade 25, 4. tv Halfdansgade 25, 5. th Halfdansgade 25, 5. tv Halfdansgade 27, 1. th Halfdansgade 27, 1. tv Halfdansgade 27, 2. th Halfdansgade 27, 2. tv Halfdansgade 27, 3. th Halfdansgade 27, 3. tv Halfdansgade 27, 4. th Halfdansgade 27, 4. tv Halfdansgade 27, 5. th Halfdansgade 27, 5. tv Halfdansgade 29, st. tv Halfdansgade 29, 1. tv Halfdansgade 29, 2. th Halfdansgade 29, 2. tv Halfdansgade 29, 3. tv Halfdansgade 29, 4. th Halfdansgade 29, 4. tv Halfdansgade 29, 5. tv Halfdansgade 31, st. th Halfdansgade 31, st. tv Halfdansgade 31, 1. th Halfdansgade 31, Halfdansgade 31, 3. th Halfdansgade 31, 3. tv Halfdansgade 31, 4. th Halfdansgade 31, 4. tv Halfdansgade 31, 5. tv Halfdansgade 33, st. th Halfdansgade 33, 1. th Transport

18 16. Note 13 - Beregning af andelsværdi: (fortsat) Andelsværdi Andelsværdi Areal Andels- 31/ / Adresse i m² indskud iht. litra b iht. litra b Transport Halfdansgade 33, 1. tv Halfdansgade 33, 2. tv Halfdansgade 33, Halfdansgade 33, 4. th Halfdansgade 33, 4. tv Halfdansgade 33, Halfdansgade 35, st. th Halfdansgade 35, st. tv Halfdansgade 35, Halfdansgade 35, 2. th Halfdansgade 35, 2. tv Halfdansgade 35, Halfdansgade 35, 4. th Halfdansgade 35, 4. tv Halfdansgade 35, 5. tv Halfdansgade 37, st Halfdansgade 37, 1. th Halfdansgade 37, 1. tv Halfdansgade 37, 2. th Halfdansgade 37, 2. tv Halfdansgade 37, 3. th Halfdansgade 37, 3. tv Halfdansgade 37, 4. th Halfdansgade 37, 5. th Halfdansgade 37, 5. tv Isafjordsgade 13, st. th Isafjordsgade 13, 1. th Isafjordsgade 13, 2. th Isafjordsgade 13, 2. tv Isafjordsgade 13, 3. tv Isafjordsgade 13, 4. th Isafjordsgade 13, 4. tv Isafjordsgade 13, 5. th Isafjordsgade 13, 5. th., loft Isafjordsgade 13, 5. tv Isafjordsgade 15, st. tv Isafjordsgade 15, 1. th Isafjordsgade 15, 1. tv Transport

19 17. Note 13 - Beregning af andelsværdi: (fortsat) Andelsværdi Andelsværdi Areal Andels- 31/ / Adresse i m² indskud iht. litra b iht. litra b Transport Isafjordsgade 15, 2. th Isafjordsgade 15, 2. tv Isafjordsgade 15, 3. th Isafjordsgade 15, 3. tv Isafjordsgade 15, 4. th Isafjordsgade 15, 4. tv Isafjordsgade 15, 5. th Isafjordsgade 15, 5. tv Leifsgade 14, st. tv Leifsgade 14, 1. tv Leifsgade 14, 2. th Leifsgade 14, 2. tv Leifsgade 14, 3. th Leifsgade 14, 3. tv Leifsgade 14, 4. th Leifsgade 14, 4. tv Leifsgade 14, 5. th Leifsgade 14, 5. tv Leifsgade 16, st. th Leifsgade 16, 1. th Leifsgade 16, 1. tv Leifsgade 16, 2. th Leifsgade 16, 2. tv Leifsgade 16, 3. th Leifsgade 16, 3. tv Leifsgade 16, 4. th Leifsgade 16, 4. tv Leifsgade 16, 5. th Leifsgade 16, 5. tv

20 18. Note 14 - Eventualforpligtelser: Der er afsagt en kendelse af Landsskatteretten den 29. november 2001 om, at andelsboligforeninger skal beskattes ved ophør af erhvervsmæssig virksomhed. Ophørsbeskatningen vil omfatte avancen på samtlige de lejemål andelsboligforeningen har solgt efter den 18. maj Pr. statusdagen har foreningen 21 usolgte lejemål og den erhvervsmæssige virksomhed består hermed fortsat. Østre Landsret har ved dom af 22. maj 2008 fastslået, hvordan ejendomsavancen skal beregnes og hvor stor en del af denne, der skal beskattes. Det er herefter muligt at beregne en eventuel skat ved ophør af erhvervsmæssig virksomhed. Der er p. t. ikke beregnet eller hensat en eventuel skat af solgte lejemål siden 18. maj 1994 /usolgte lejemål, idet foreningen ikke påregner ophørsbeskatning (ej sælger sidste lejemål); dersom den eventuelle skat alligevel skulle blive aktuel (sidste lejemål sælges), vil dette påvirke foreningens egenkapital og eventuelt andelsværdiberegningen.

21 19. Budget for 2011 Regnskab Budget INDTÆGTER: Boligafgift Leje, beboelse Leje, erhverv Byfornyelsestilskud Renteindtægter Øvrige indtægter Indtægter i alt UDGIFTER: Prioritetsrenter Grundskyld Dagrenovation Forsikringer Elforbrug Lønninger Viceværtservice Renholdelse Reparation og vedligeholdelse Større arbejder Tagprojekt ingeniør - fælles tagterrasse Nyindretning af fællesfaciliteter Afsat indvendig vedligeholdelse Varme, kontor og golfen Administrationshonorar Administrationshonorar, moms pr. 1/ Revision og regnskabsudarbejdelse Andre honorarer Kontorhold, porto og gebyrer Møder og generalforsamlinger m.v Bestyrelsens rådighedsbeløb Øvrige udgifter, beboerfester Afskrevet leje og varme, lejere Afskrevet vedr. tidligere administrator Udgifter i alt Budgetteret driftsresultat Afdrag på prioritetsgæld Budgetteret resultat Budgetforudsætninger: I ovennævnte budget er der ikke indregnet stigning i boligafgiften. Hvor udgifterne ikke er kendte, er der regnet med en forventet stigning på 5%. Byfornyelsestilskuddet aftrappes fra 2009 og er helt bortfaldet i I ovenstående budget er der ikke taget højde for eventuelle større vedligeholdelsesarbejder eller eventuel efterfinansiering, udover hvad der var kendt ved regnskabsafslutning pr. 31. december 2010.

Andelsboligforeningen Ingolf København. (CVR-nr. 18 49 73 44) Årsrapport for 2011. (17. regnskabsår) Budget for 2012

Andelsboligforeningen Ingolf København. (CVR-nr. 18 49 73 44) Årsrapport for 2011. (17. regnskabsår) Budget for 2012 Andelsboligforeningen Ingolf København (CVR-nr. 18 49 73 44) Årsrapport for 2011 (17. regnskabsår) Budget for 2012 Administrator: CEJ Ejendomsadministration A/S Meldahlsgade 5 1613 København V Telefon

Læs mere

Andelsboligforeningen Bergthora København. (CVR nr. 18 49 73 87) Årsrapport for 2011. (17. regnskabsår) Budget for 2012

Andelsboligforeningen Bergthora København. (CVR nr. 18 49 73 87) Årsrapport for 2011. (17. regnskabsår) Budget for 2012 Andelsboligforeningen Bergthora København (CVR nr. 18 49 73 87) Årsrapport for 2011 (17. regnskabsår) Budget for 2012 Administrator: Boligexperten Administration A/S Vesterbrogade 12,4. 1620 København

Læs mere

Nielsen Christensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Andeisboligtoreningen Lyøvej I mii. Arsrapport for 2010 42. regnskabsår Budget for 2011

Nielsen Christensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Andeisboligtoreningen Lyøvej I mii. Arsrapport for 2010 42. regnskabsår Budget for 2011 Nielsen Christensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Andeisboligtoreningen Lyøvej I mii. Arsrapport for 2010 42. regnskabsår Budget for 2011 Administrator: NyC Ejendomsadminstration ApS Ny Carlsbergvej

Læs mere

Andelsboligforeningen Haabet. København K (CVR-nr. 29 75 55 15) Årsrapport for 2011. 5. regnskabsår. Budget for 2012

Andelsboligforeningen Haabet. København K (CVR-nr. 29 75 55 15) Årsrapport for 2011. 5. regnskabsår. Budget for 2012 Andelsboligforeningen Haabet København K (CVR-nr. 29 75 55 15) Årsrapport for 2011 5. regnskabsår Budget for 2012 Administrator: Dan-Ejendomme as Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby Telefon 88 33 22 11 www.n-c.dk

Læs mere

Ro s Revision REGISTRERET REVIS IONSANPARTSSELSKAB

Ro s Revision REGISTRERET REVIS IONSANPARTSSELSKAB Ro s Revision REGISTRERET REVIS IONSANPARTSSELSKAB Andeisboligforeningen Helgoland Strandpark I Årsrapport for 2011 (8. regnskabsår) Administrator: Cubus Administration ApS Dronningens Tværgade 30, 5.

Læs mere

Nielsen & Christensen St.t åutorlseret Revlsionspartners.lskab

Nielsen & Christensen St.t åutorlseret Revlsionspartners.lskab X Nielsen & Christensen St.t åutorlseret Revlsionspartners.lskab Andelsboligforeni ngen Margueritten Ny Carlsbergvej 16-2 176 København V Årsrapport for 212/13 Admini3tlator: Sjeldani BoligadminislEtion

Læs mere

Andelsboligforeningen "Provstevænget"

Andelsboligforeningen Provstevænget Andelsboligforeningen "Provstevænget" Årsrapport for tiden 1/10 2010-30/9 2011 Likviditetsoversigt pr. 1. oktober 2011 Driftsbudget for tiden 1/10 2011-30/9 2012 Administration: Ejendomsadministrationen

Læs mere

Grundejerforeningen Solstriben II. Årsrapporten for 2013

Grundejerforeningen Solstriben II. Årsrapporten for 2013 Grundejerforeningen Solstriben II Årsrapporten for 2013 Advodan Glostrup Torv 6-10 2600 Glostrup Telefon 46 14 50 17 statsautoriseret Revisionspartnerselsl

Læs mere

Andelsboligforeningen "Sundbyvester"

Andelsboligforeningen Sundbyvester Andelsboligforeningen "Sundbyvester" Årsrapport for tiden 1/4 2010-31/3 2011 Likviditetsoversigt pr. 1. april 2011 Driftsbudget for tiden 1/4 2011-31/3 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens

Læs mere

Ejerforeningen Hjørnet. Årsrapport for 2014. Budget for 2015

Ejerforeningen Hjørnet. Årsrapport for 2014. Budget for 2015 Ejerforeningen Hjørnet Årsrapport for 2014 Budget for 2015 Administrator: Administrationshuset A/S Gammel Køge Landevej 55, 3. 2500 Valby Telefon 70 22 22 15 Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr.:

Læs mere

Andelsboligforeningen "Isted af 1964"

Andelsboligforeningen Isted af 1964 Andelsboligforeningen "Isted af 1964" Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2011 Likviditetsoversigt pr. 1. januar 2012 Driftsbudget for tiden 1. januar - 31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Andelsboligforeningen Torvebo. Årsrapport for 2010/11. 49. regnskabsår

Andelsboligforeningen Torvebo. Årsrapport for 2010/11. 49. regnskabsår Andelsboligforeningen Torvebo Årsrapport for 2010/11 49. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS A/B SØNDERPORT v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2008 30. september 2009 Balance pr. 30. september 2009 (12. regnskabsår) ØSTER ALLÉ 48-50 - 2100 KØBENHAVN Ø TEL: +45 35

Læs mere

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS A/B SØNDERPORT v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2007 30. september 2008 Balance pr. 30. september 2008 (11. regnskabsår) ØSTER ALLÉ 48-50 - 2100 KØBENHAVN Ø TEL: +45 35

Læs mere

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2010

Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2010 Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E Årsrapport for 2010 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2011 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelses- og administratorpåtegning

Læs mere

Andelsboligforeningen Egilshus

Andelsboligforeningen Egilshus Andelsboligforeningen Egilshus Årsregnskab for 2009 9. Regnskabsår Administrator Boligexperten Administration A/S Vesterbrogade 12, 4. th. 1620 København V Tlf. 33 22 99 41 Foreningens oplysninger Andelsboligforeningen

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår)

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår) Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013 (9. regnskabsår) Vedtaget på foreningens generalforsamling

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19

ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19 ÅRSRAPPORT 2010

Læs mere

Andelsboligforeningen Sundbygård. Årsrapport for 2010. 53. regnskabsår

Andelsboligforeningen Sundbygård. Årsrapport for 2010. 53. regnskabsår Andelsboligforeningen Sundbygård Årsrapport for 2010 53. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr.: 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 2300 København S Telefon: 36 10 20 30 Telefax: 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ØSTRIGSGÅRDEN ØSTRIGSGADE 21-25 /SERBIENSGADE 3 2300 KØBENHAVN S

ANDELSBOLIGFORENINGEN ØSTRIGSGÅRDEN ØSTRIGSGADE 21-25 /SERBIENSGADE 3 2300 KØBENHAVN S ANDELSBOLIGFORENINGEN ØSTRIGSGÅRDEN ØSTRIGSGADE 21-25 /SERBIENSGADE 3 2300 KØBENHAVN S ÅRSREGNSKAB 2008 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 2 Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2009/10. 50. regnskabsår

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2009/10. 50. regnskabsår Andelsboligforeningen Nymølle Årsrapport for 2009/10 50. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS HARALDSGADE 18-42 2200 KØBENHAVN

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2008

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2008 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Andelsboligforeningen "Toldgaarden" Haraldsdalvej 29-49, 6330 Padborg. Årsrapport

Andelsboligforeningen Toldgaarden Haraldsdalvej 29-49, 6330 Padborg. Årsrapport Andelsboligforeningen "Toldgaarden" Haraldsdalvej 29-49, 6330 Padborg Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2010

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr.: 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 2300 København S Telefon: 36 10 20 30 Telefax: 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97

Læs mere

Andelsboligforeningen Haabet. Årsrapportfor2013. Budget for 2014

Andelsboligforeningen Haabet. Årsrapportfor2013. Budget for 2014 Andelsboligforeningen Haabet (CVR-nr. 29 75 55 15) (Stiftet1.oktober2006,ejendom m en eropførti1913) Amagerbrogade 4-16, Ved Amagerport 1-3, Ved Linden 5-13 og Svinget 2 2300KøbenhavnS Årsrapportfor2013

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsen og administrators påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsboligforeningen Brynhilde. Årsrapport for 2010/11. 36. regnskabsår

Andelsboligforeningen Brynhilde. Årsrapport for 2010/11. 36. regnskabsår Andelsboligforeningen Brynhilde Årsrapport for 2010/11 36. regnskabsår ######## ######## ######## ######## Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon

Læs mere