DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. juni 2011 PNT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. juni 2011 PNT PNT@vd.dk 72443123"

Transkript

1 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. juni 2011 PNT REFERAT EMNE Vejregelrådets 48. møde TIDSPUNKT Tirsdag den 14. juni 2011 STED DGI Byen CPH Conference, Tietgensgade 65 DELTAGERE Per Jacobsen (P) (Formand), Vejdirektoratet Kurt Markworth (KM), Aalborg Kommune, KL Søren Schrøder (SS), Esbjerg Kommune, KL Michael Kirkfeldt (MK), Århus Kommune, KL Jørn Pakula Andresen (JPA), Rigspolitiet Lotte Larsen (LL), DTU Transport Harry Lahrmann (HL), Aalborg Universitet Michael Svane (MS), DI Transport Steen Krogsdal (SK), Dansk Byggeri Ole-Jan Nielsen (ON), Asfaltindustrien Kim Larsen (KL), 3F Jens Hede (JH), Foreningen af Rådgivende Ingeniører Michael Stisen (MST), Brancheforeningen for Trafiksikkerhed - Vejservice Vibeke Rønnøv (VR), Danske Landskabsarkitekter Poul Bruun (PB), Internationsl Transport Danmark Walther Knudsen (WK), Dansk Cyklist Forbund John Torn (JT), Dansk Ledningsejerforum (i stedet for Henrik Vinther Jensen) Niels Chr. Skov Nielsen (NSN), Vejdirektoratet Ole Kirk (OK), Vejdirektoratet Per Antvorskov (PNT) (sekretær), Vejdirektoratet FRAVÆRENDE Helga Theil Thomsen (HTT), Vejdirektoratet Ib Doktor (ID), Fredericia Kommune, KL Lene Krull (LK), Roskilde Kommune, KL Michael Spang-Hansen (MSH), Trafikstyrelsen Lars Møller Nielsen (LMN), Danske Råstoffer John Roy Vesterholm (JRV), Dansk Transport & Logistik Steen Bundgaard (SB), Danske Busvognmænd Niels Mortensen (NM), Trafikselskaberne i Danmark Henrik Vinther Jensen (HVJ), Dansk Ledningsejerforum Per Alkestrup (PA), FDM Jens J. Holmboe (JJH), Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk CVR

2 2 af 9 ØVRIGE DELTAGERE Bent Lund Nielsen (BLN), Vejdirektoratet Flemming Berg (FB), Vejdirektoratet Marianne Holm (MH1), Vejdirektoratet Ole Hardt (OHA), Vejdirektoratet Per Rose Persson (PRP), Vejdirektoratet Petra Schantz (PTS), Vejdirektoratet Jette Schmalfeldt (JSC), Vejdirektoratet Tea Dyrbye Jensen (TDJ), Vejdirektoratet Mette Eklund Jakobsen (MEEJ), Vejdirektoratet GÆSTER TIL DAGSORDENS- PUNKTER Pkt. 5.3 Marianne Lund Ujvári, Vejdirektoratet Pkt. 5.4 Helle Huse, Rambøll Pkt. 5.5 Kim Schwartzlose, Moe og Brødsgaard Pkt. 5.6 Kim Schwartzlose, Moe og Brødsgaard Pkt. 5.7 Mikael Thau, Lotcon, Ivan Skaaning Hansen, Vejdirektoratet Pkt. 5.8 Bo Tarp, Vejdirektoratet Pkt Mikael Thau, Lotcon

3 3 af 9 Dagsorden 1. Velkomst 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat 4. Administration og drift 4.1 Ændringer i bemanding i Vejregelrådet 4.2 Ændringer i bemanding i Vejregelgrupper 4.3 Årets gang i Vejregelrådet 4.4 Vejregler.lovportaler.dk præsentation af den nye vejregelportal 5. Vejregler 5.1 Revideret visningsbibliotek for variable tavler 5.2 ITS Europæiske retningslinjer (orientering) 5.3 Fauna- og menneskepassager 5.4 Revision af håndbog om Vejplanlægning i byområder 5.5 Kommerciel vejvisning 5.6 Afstandsmærker på motorveje (sikkerhedsafstand) 5.7 Nedklassificering af kommunale veje 5.8 Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje 5.9 UF Udbudsforskrift for knust asfalt som ubundet bærelag 5.10 Funktionskontrakter 5.11 Udbudsforskrifter for vejudstyr 6. Gensidig orientering 7. Eventuelt

4 4 af 9 Dagsorden 1. Velkomst P bød velkommen og orienterede kort om udvidelsen af Vejregelrådet og om Vejdirektoratets fokus på effektivisering ifm. vejregelarbejdet. 2. Godkendelse af dagsorden Vejregelrådet godkendte dagsordenen. 3. Godkendelse af referat Vejregelrådet godkendte referatet fra sidste møde, som blev holdt den 25. januar Vejregler administration og drift 4.1 Ændringer i bemanding i Vejregelrådet Ingen bemærkninger. 4.2 Ændringer i bemanding i Vejregelgrupper PNT bemærkede, at det ikke er Allan Nesten, NCC, men i stedet Erik Vejsgaard Christensen, NCC, der indtræder i Vejregelgruppen om udstyr for veje og bygværker. 4.3 Årets gang i Vejregelrådet PNT orienterede om årets gang i Vejregelrådet. Der afholdes årligt tre møder i Vejregelrådet: Januar-møde: Præsentation af længerevarende projekter fra det forrige år samt årsrapportering fra Vejregelgrupperne Juni-møde: Præsentation af kortere projekter Oktober-møde: Præsentation af længerevarende projekter. På oktober-mødet diskuteres endvidere strategi og projekter for det efterfølgende år, og projekterne prioriteres. De kommende møder holdes henholdsvis torsdag den 13. oktober 2011 og torsdag den 19. januar Vejregler.lovportaler.dk præsentation af den nye portal JESC præsenterede den nye portal herunder baggrunden for at der er etableret en ny portal, portalens opbygning, søgefunktion og mulighederne for at åbne dokumenter. JT spurgte til, om den nye portal indeholder de samme informationer som den tidligere hjemmeside.

5 5 af 9 PNT forklarede, at portalen indeholder alle vejregler og udbudsforskrifter, mens afgørelser og tilladelser, der er juridisk afdelings ressort, som hidtil findes på vejsektoren.dk. 5. Vejregler 5.1 Revideret visningsbibliotek for variable tavler PNT præsenterede det reviderede visningsbibliotek for variable tavler. PB spurgte til, om man i forbindelse med testen af trafikanters forståelse af afmærkning har medtaget udlændinge. PNT forklarede, at testen udelukkende omfattede danske borgere, men at vi så vidt muligt benytter internationalt godkendte piktogrammer, som kan forstås af alle nationaliteter. 5.2 ITS Europæiske retningslinjer (orientering) Punktet blev udsat til næste Vejregelrådsmøde pga. sygdom. 5.3 Fauna- og menneskepassager Marianne Lund Ujvári præsenterede forslag til revideret vejregel om Fauna- og menneskepassager. P spurgte til, om vi får mere forkromede løsninger på baggrund af den nye vejregel. Marianne Lund Ujvári forklarede, at nye vilkår betyder, at der stilles større krav til anlæggene (uanset om vi får en ny vejregel eller ej), men at de enkelte anlæg ikke bliver dyrere. WK pointerede, at han tidligere havde fremsat ønske om fastlæggelse af maksimale afstande mellem menneskepassager ved større anlæg, og at dette ønske stadig gælder. OK supplerede med, at menneskepassager altid fastlægges i samarbejde med de pågældende kommuner, og at det kan være problematisk at opstille faste krav om maksimale afstande mellem passagerne. MST pointerede, at høringsperioden på 2 måneder er problematisk, da den ligger hen over sommerferieperioden. PNT forklarede, at der ikke foreligger faste regler for høringsperioder ifm. vejregler, men at to måneder normalt vurderes som rimeligt. Det vil blive vurderet, om høringsperioden skal forlænges til tre måneder pga. sommerferien. P konkluderede, at indstillingen følges, men at længden på høringsperioden genvurderes. 5.4 Revision af håndbog om Vejplanlægning i byområder Helle Huse præsenterede planen for opdatering af vejreglen om Planlægning i byområder.

6 6 af 9 MS efterspurgte et tema, som behandler samspillet mellem by og havn. SS efterspurgte eksempler på inddragelse af interessenter (borgerinddragelse). VR efterspurgte et tema om æstetik gerne med eksempler. KM pointerede, at det strukturelle niveau også bør omhandle parkeringsplaner. HL pointerede, at trafiksikkerhed fortsat er det vigtigste. Han håbede endvidere, at den nye vejregel vil kunne benyttes til trafikplanlægning i nye byområder. Herudover fremsatte han ønske om mere skarphed på hastighedsplanlægning, eksempelvis hvordan vi får implementeret km/tzoner på lokalveje. Endelig foreslog HL, at den nuværende opdeling i fire dele evt. kan gentænkes, eksempelvis ved at sammenskrive del 2 og del 3. JH spurgte til, om vejreglen vil omhandle letbaner. Helle forklarede, at letbaner vil blive nævnt under afsnittet om kollektiv trafik, men at denne vejregel ikke vil omhandle direkte anbefalinger. Letbaner behandles af vejregelgruppen om Kollektiv Trafik. P konkluderede, at det er et stort tema, og at vi nu har fået præsenteret et bud på en ny struktur. Gruppen bedes holde fast i den foreslåede tidsplan og overveje kommentarerne fra dette møde. 5.5 Kommerciel vejvisning P indledte med at fortælle, at dette er et drøftelsespunkt, og at den endelige beslutning vil være politisk. Kim Schwartzlose præsenterede materialet om kommerciel vejvisning, og anbefalede, at de nuværende regler for servicevejvisning på motorveje fastholdes (model A). PB spurgte til, om man på motorveje vil lave henvisninger til rastepladser på det øvrige vejnet (af hensyn til hviletidsbestemmelserne kan det være problematisk for lastbiler at skulle fortsætte hen til næste motorvejsresteplads, hvis den førstkommende er fuldt optaget). NSN forklarede, at man godt et klar over problematikken. Der var generel tilslutning til at bakke op om den nuværende ordning (model A), da de fleste trafikanter vil kunne indhente nødvendig information via GPS, mobiltelefoner o.lign. 5.6 Afstandsmærker på motorveje (sikkerhedsafstand) Kim Schwartzlose præsenterede materialet om afstandsmærker på motorveje, og pointerede, at vejregelgruppen indstiller, at der i stedet anvendes begrebet sikkerhedsafstand.

7 7 af 9 PB spurgte til, om kombinationen af afstandsmærkerne og forsøget med overhalingsforbuddet for lastbiler på strækningen mellem Vejle og Århus har medført til øget kolonnekørsel af lastbiler. Kim Schwartzlose oplyste, at der ikke er kendskab til dette. JH spurgte til, om langtidseffekten på 5% også vil gælde for veje med en tilladt hastighed på 110 km/t eller derunder. Kim Schwartzlose vurderede, at effekten også vil kunne opnås på veje med en tilladt hastighed på 100 km/t eller derunder, men at man p.t. ikke har planer om særlige målinger af dette. P tilføjede, at effektmålinger på veje med forskellige hastigheder bør overvejes. MST foreslog, at man kan erstatte afstandsmærkerne med periodevis skiltning, når afstandsmærkerne slides væk. Han pointerede endvidere, at jo flere steder vi etablerer afstandsmærkerne, jo mindre respekt får bilisterne for dem. 5.7 Nedklassificering af kommunale veje Ivan Skaaning Hansen og Mikael Thau præsenterede skabelonen til tilstandsrapporter ifm. nedklassificering af kommunale veje til private fællesveje. MST foreslog, at man trækker et år fra restlevetiden af hensyn til den tid, som det tager at behandle tilstandsrapporten. Herudover foreslog han, at alle bilagsforsiderne udformes, så man her kan se, om de enkelte punkter i bilaget er vurderet som ok (dvs. som på bilag 5). ON bemærkede, at det er svært at forstå beskrivelsen af, hvordan levetiden for asfaltbelægninger fastlægges/beregnes. KM efterspurgte en sætning om, at det er KL, der skal godkende materialet. Desuden trænger formlerne til en uddybning. SS foreslog, at der indsættes fotos, som viser eksempler på veje med 25% restlevetid og 75% restlevetid. Man kan endvidere stille krav om nyt slidlag, hvis den eksisterende belægning er over 10 år gammel. ON pointerede, at det er svært at fastlægge restlevetiden for veje med betonbelægningssten på baggrund af afskalninger, afslag o.lign. P konkluderede, at indstillingen følges, men at modellen skal gøres mere transparent. Vi skal af hensyn til processen gennemføre en stram høringsproces, men det kan være et problem med en høringsfrist den 25. juli Høringsperioden skal derfor genvurderes. 5.8 Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje BT præsenterede de opdaterede standardvilkår for ledningsarbejder.

8 8 af 9 ON pointerede, at det ikke er særlig lang tid, når ledningsejeren kun hæfter for fejl og mangler i to år det er teknisk set for lidt. FB forklarede, at skader og sætninger viser sig inden for to år, og at de to år er et forsøg på bedste kompromis, der ligeledes hænger sammen med entreprenørernes mangelansvarsperiode. Efterfølgende forklarede BT, at der gennem nogen tid har kørt en debat inden for byggebranchen om anvendelse af det såkaldte ID-kort på byggepladser. Beskæftigelsesministeriet vil ikke tage initiativ til at indføre en sådan ordning (ønsket af byggearbejderorganisationerne og Oppositionen), da ministeriet mener, den vil kunne være i strid med EU-Traktaten. ID-kort problematikken har givet anledning til spørgsmål om, hvorvidt det ligeledes kan være i strid med EU-retten, når vejregelparadigmerne stiller krav om at have gennemført af kurset Vejen som arbejdsplads. Derfor vil kravet om Vej-eu s kursus Vejen som arbejdsplads i vejregelparadigmerne blive ændret til krav om enten dette kursus andre kurser med tilsvarende indhold og kvalitet. 5.9 UF Udbudsforskrift for knust asfalt som ubundet bærelag FB præsenterede udbudsforskriften for knust asfalt som ubundet bærelag. ON efterlyste en mere synlig offentliggørelse af udbudsforskrifter, eksempelvis via en fast rubrik i Dansk Vejtidsskrift, da mange af brugerne ikke nødvendigvis benytter hjemmesiden jævnligt. ON pointerede, at titlen på udbudsforskriften er problematisk, da man kan have et produkt, som indeholder 95% beton og kun 5% asfalt. P konkluderede, at titlen genovervejes, og at indstillingen følges Funktionskontrakter Mikael Thau præsenterede materialet om funktionskontrakter. JH pointerede problemet med at nævne RoSy og Vejman.dk i materialet, da der findes andre produkter. P konkluderede, at indstillingen følges, men at alle produktnavne skal fjernes fra materialet, inden det publiceres Udbudsforskrifter for vejudstyr PNT præsenterede materialet om nye udbudsforskrifter for vejudstyr. 6. Gensidig orientering Der var ingen kommentarer under gensidig orientering.

9 9 af 9 7. Eventuelt ON takkede for, at man har åbnet Vejregelrådet for entreprenørbranchen. P takkede for de nye medlemmers deltagelse i Vejregelrådet og for et godt møde.

REFERAT AF BORGERMØDE

REFERAT AF BORGERMØDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7 Juni 2010 10/06270-3 John H. Kristiansen jhk@vd.dk 7244 3668 REFERAT AF BORGERMØDE EMNE VVM-undersøgelse, rute 23, Skovvejen syd om Regstrup TIDSPUNKT Torsdag

Læs mere

Referat af borgermøde om VVM-undersøgelse om udbygning af Fynske Motorvej E 20 syd om Odense

Referat af borgermøde om VVM-undersøgelse om udbygning af Fynske Motorvej E 20 syd om Odense DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON August 2010 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 Referat af borgermøde om VVM-undersøgelse om udbygning af Fynske Motorvej E 20 syd om Odense Tid: Onsdag den 16.

Læs mere

REFERAT AF BORGERMØDE

REFERAT AF BORGERMØDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. december 2014 14/16766-4 Berit Bekhøj Hansen bbh@vd.dk 7244 3650 REFERAT AF BORGERMØDE EMNE Borgermøde om VVM-undersøgelsen af ny bane over Vestfyn TIDSPUNKT

Læs mere

Ny Trafik- og mobilitetsplan for Odense Kommune. Status for en vejregel. Kan man regne med regnen. Vejudstyr nu - og i fremtiden

Ny Trafik- og mobilitetsplan for Odense Kommune. Status for en vejregel. Kan man regne med regnen. Vejudstyr nu - og i fremtiden Status for en vejregel Kan man regne med regnen Ny Trafik- og mobilitetsplan for Odense Kommune Vejudstyr nu - og i fremtiden INDHOLD no. 11 2008 Månedens synspunkt 3 Tanker på vej mod årets vejforum Status

Læs mere

Mødenotat 27. maj 2014

Mødenotat 27. maj 2014 Mødenotat 27. maj 2014 Sagsnr.: 06.008 mn_m17_140601 SAG : Vinterudvalget (VU) EMNE : Møde nr. 17 TIDSPUNKT : Tirsdag den 27. maj 2014, kl. 10.00-14.00 STED : Vejdirektoratet, Aalborg DELTAGERE : Freddy

Læs mere

Borgermøde i Hammel indledende VVM-høring om udbygning af rute 26 TIDSPUNKT

Borgermøde i Hammel indledende VVM-høring om udbygning af rute 26 TIDSPUNKT DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 23. februar 2011 Lene Michelsen lmi@vd.dk 7244 3667 Mia Stampe Lagergaard msl@vd.dk 7244 3632 REFERAT EMNE Borgermøde i Hammel indledende VVM-høring om udbygning

Læs mere

Energibesparelse i vejtransporten

Energibesparelse i vejtransporten Nye vejregler om afmærkning Energibesparelse i vejtransporten Grønne asfaltveje HøjModul asfalt, egenskaber og anvendelsesmuligheder i Danmark INDHOLD N0. 11 2009 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer 11 2009

Læs mere

REFERAT AF BORGERMØDE

REFERAT AF BORGERMØDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. november 2014 14/16912-5 Berit Bekhøj Hansen bbh@vd.dk 7244 3650 REFERAT AF BORGERMØDE EMNE Borgermøde om VVM-undersøgelsen af en ny baneforbindelse over Vejle

Læs mere

Debat. Ole Kirk. til at bestå. Ole Kirk. Ole Kirk. Hans-Carl Nielsen. hcn@vd.dk. 9. august 2011. vd@vd.dk EAN 5798000893450 SE 607290188 DATO MAIL

Debat. Ole Kirk. til at bestå. Ole Kirk. Ole Kirk. Hans-Carl Nielsen. hcn@vd.dk. 9. august 2011. vd@vd.dk EAN 5798000893450 SE 607290188 DATO MAIL DATO 9. august 2011 DOKUMENT SAGSBEHANDLER Hans-Carl Nielsen MAIL hcn@vd.dk TELEFON 7244 3652 VVM-REDEGØRELSE OM UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR Referat af borgermødee 24. juni

Læs mere

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening Dato: 30. september 2010 Referat af møde i FSU fredag den 3. september 2010. KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth

Læs mere

Referat. NORTEK, Nordisk vejregelgruppe om vejafmærkning. Vejdirektoratet, København

Referat. NORTEK, Nordisk vejregelgruppe om vejafmærkning. Vejdirektoratet, København Referat Emne NORTEK, Nordisk vejregelgruppe om vejafmærkning Mødedato 20. - 21. november 2007 Sted Møde nr. 2-2007 Deltagere, København Gry Horne Johansen, Statens vegvesen Vegdirektoratet (N) Stine Forsbak,

Læs mere

VIDEN OG DOKUMENTATION SPØRGSMÅL OG SVAR TIL AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER ANLÆG OG DRIFT JUNI 2014

VIDEN OG DOKUMENTATION SPØRGSMÅL OG SVAR TIL AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER ANLÆG OG DRIFT JUNI 2014 VIDEN OG DOKUMENTATION SPØRGSMÅL OG SVAR TIL AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER ANLÆG OG DRIFT JUNI 2014 FORORD Dette notat indeholder vejregelgruppen Afmærkning af vejarbejders svar på spørgsmål til nedenstående

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmøde

Referat fra Entreprenørudvalgsmøde Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 10. juni 2015 1-15-0-75-41-15 Anette Bjerregaard abn@midttrafik.dk 87 40 82 03 Referat fra Entreprenørudvalgsmøde Mødetidspunkt 9. juni 2015 Sted Midttrafik,

Læs mere

Mødedeltagere. Mødets deltagere. Referat Opgaveliste. Mødets deltagere og referent. Deltagere: Fraværende: Mødeleder: Top

Mødedeltagere. Mødets deltagere. Referat Opgaveliste. Mødets deltagere og referent. Deltagere: Fraværende: Mødeleder: Top Mødereferat d.: 10-12-2009 kl.: 16:30 til 22:00 : Grundejerkontaktudvalg Afholdt: Gillelejehuset, Birkevang 214, Gilleleje - Den gl. Byrådssal og efterfølgende Kantinen Mødedeltagere Mødets deltagere Referat

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Januar 2009 Kære medlemmer Her er en informationsskrivelse til medlemmerne. Indholdet er fordelt på følgende punkter: 1. Velkommen 2. Sager i

Læs mere

Møde i Nationalparkrådet 9. januar 2013 REFERAT endeligt udsendt 25. januar 2013

Møde i Nationalparkrådet 9. januar 2013 REFERAT endeligt udsendt 25. januar 2013 Møde i Nationalparkrådet 9. januar 2013 REFERAT endeligt udsendt 25. januar 2013 Mødetid: Onsdag den 9. januar 2013 kl. 17.00 20.45. Mødested: Deltagere: Mødeleder: Fiskeri og Søfartsmuseet, Tarphagevej

Læs mere

Fra papirflytteri til digital styring

Fra papirflytteri til digital styring Fra papirflytteri til digital styring Ny belægningstype med lav rullemodstand Dimensionering af havne- og industribelægninger Cykelfokus i Københavns vejprojekter INDHOLD N0. 04 2014 KOLOFON ISSN 1903-7384

Læs mere

Miljørigtige køretøjer i Aarhus

Miljørigtige køretøjer i Aarhus Hvad skal EU's forskningspenge bruges til? Miljørigtige køretøjer i Aarhus 5 vinkler på vejen til grøn transpor Regnvandsbassiner - deres funktion og fremtid INDHOLD N0. 8 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Torsdag, den 22. maj 2014 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Torsdag, den 22. maj 2014 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 2014 Bestyrelsesmøde den 22. maj 2014 15. maj FynBus bestyrelse Dagsorden Torsdag, den 22. maj 2014 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. januar 2010.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. januar 2010. 5. februar 2010 J.nr. 421.1 /jpc Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. januar 2010. Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Lise Hansen Tina Lambrecht Tina Frank Brian Errebo-Jensen Marianne Breyen Tine Nielsen

Læs mere

Kolofon: .J.MK. Månedens synspunkt: 3 Vejforum 2004 Per Clausen, Vejdirektoratet, formand for Vejforum

Kolofon: .J.MK. Månedens synspunkt: 3 Vejforum 2004 Per Clausen, Vejdirektoratet, formand for Vejforum F - - kortlægning nu årgang irmimin Månedens synspunkt: 3 Vejforum 2004 Per Clausen, Vejdirektoratet, formand for Vejforum Status for vejreglerne Temaredaktar: Kenneth Kjemtrup, Vejdirektoratet 4 Nyt fra

Læs mere

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a. Referat fra den ordinære generalforsamling, mandag den 26. februar 2007 kl. 1930 i Fritidshuset i Dall Villaby Formanden, Flemming Hansen,

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. marts 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. marts 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. marts 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Løfteparagraf om genforhandling af betalingen i Midttrafiks

Læs mere

REFERAT. Referat af møde med lederforeninger m.v. om drøftelse af bibliotek.dk udviklingsplan. Mandag den 7. december 2009 kl. kl. 9.30-14.

REFERAT. Referat af møde med lederforeninger m.v. om drøftelse af bibliotek.dk udviklingsplan. Mandag den 7. december 2009 kl. kl. 9.30-14. REFERAT Afdelingen for Biblioteker 15. januar 2010 ukv@bibliotekogmedier.dk Referat af møde med lederforeninger m.v. om drøftelse af bibliotek.dk udviklingsplan 2010: Mandag den 7. december 2009 kl. kl.

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Referat Bestyrelsesmødet onsdag den 9. september 2015 Scandiagade 13, 2450 København SV

Referat Bestyrelsesmødet onsdag den 9. september 2015 Scandiagade 13, 2450 København SV Referat Bestyrelsesmødet onsdag den 9. september 2015 Scandiagade 13, 2450 København SV Tilstede: Lars Mortensen (formand), Flemming Torp, Leif Nielsen, Niels-Christian Levin Hansen, Helle Stuart, Preben

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. september 2013 13/17811-1 Nils Holm NH@vd.dk 4015 1771 STANDARDISERING 2013 BILAG 2: STANDARD FOR ATTRIBUTTER Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Svendborg Gymnasium satser på cyklen. Bolighandel nu med digitale vejmidter. Ny udformning af cykelstier i signalanlæg. Status på cykeltrafikken

Svendborg Gymnasium satser på cyklen. Bolighandel nu med digitale vejmidter. Ny udformning af cykelstier i signalanlæg. Status på cykeltrafikken Svendborg Gymnasium satser på cyklen Status på cykeltrafikken Bolighandel nu med digitale vejmidter Ny udformning af cykelstier i signalanlæg INDHOLD N0. 05 2013 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer 05 2013 -

Læs mere

MØDE. Dagsorden. Mødedato: 26. maj 2015 Mødetidspunkt: 10.00 12.00

MØDE. Dagsorden. Mødedato: 26. maj 2015 Mødetidspunkt: 10.00 12.00 MØDE Mødenavn: MEDudvalgsmøde Mødested: Aulaen Mødedato: 26. maj 2015 Mødetidspunkt: 10.00 12.00 Mødeindkalder: Anja Mathiesen Obligatoriske deltagere: Torben Høyer Finn Mikkelsen Frits Vittrup Ingerlise

Læs mere