Aalborg Byråd. Byrådet. Mødet den , kl Medborgerhuset

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg Byråd. Byrådet. Mødet den 15.06.2009, kl. 15.00. Medborgerhuset"

Transkript

1 Aalborg Byråd Byrådet Mødet den , kl Medborgerhuset

2 1. Indkaldelse af stedfortræder til byrådet Henvendelse fra Venstres byrådsgruppe vedrørende etablering af en 3. Limfjordsforbindelse som en Egholmforbindelse Orientering om Musikkens Hus Udkast til lokalplan Musikkens Hus Principforslag for parkeringskælder ved Musikkens Hus Økonomirapportering pr. 30. april Revision af anlægsbudget 2009 Teknik- og Miljøforvaltningen - Tillægsbevilling Frigivelse af restbeløbet (moms) til Musikkens Hus bundet i Kasse Kunsten Aalborg Forsvars- og Garnisons Museum - frigivelse af 1,2 mio. kr. fra Kasse Ændring af investeringsplan for Skole- og Kulturforvaltningen Overdragelse af stamspor Forsyningsvirksomhederne - Budget Tillægsbevillinger og takstændringer Vandforsyningsplanlægning - Vandforsyningsplan (1. behandling) Vandforsyningsplanlægning - Anvendelse af pesticider, handelsgødning og lignende til/på arealer, der ejes eller vedligeholdes af Aalborg Kommune Vandforsyningsplanlægning - Grundvandsbeskyttelse, Skudshalevej 41, Aalborg Sydøst Vandforsyningen - Overtagelse af Syrenparkens Vandværk Varmeplanlægning - Revision af Aalborg Kommune, Fjernvarmeforsyningens forsyningsområde. Projektgodkendelse Spildevandsplanlægning - Ændring vedrørende separatkloakering, Vadum Spildevandsplanlægning - Spildevandsafledning i sommerhusområdet Hals-Hou Gasforsyningen - Takstændringer pr. 1. juni Limfjordsbroen - Regnskab Limfjordsbroen - Budget Fordebat om godsbanearealets fremtid (1. forelæggelse) VVM-planlægning af nye vejanlæg i Aalborg Syd Tillæg til kommuneplanen - Institutionen i Hammer Bakker, Vodskov (med Miljørapport) samt lokalplan , Instutionen Engbo, Hammer Bakker, Vodskov og lokalplan , Institutionen Kastanjebo, Vodskov (1. forelæggelse) Tillæg til kommuneplanen - Flødalen, Svenstrup og Lokalplan , Erhvervsområde, Flødalen, Svenstrup (2. forelæggelse) Tillæg til kommuneplanen - Udvidelse af boligområde i Hou og Lokalplan , Boligområde ved Nørregade, Hou (2. forelæggelse). 93

3 29. Lokalplan Kontorer, parkering m.v., Strandvejen, Aalborg Midtby. Tillæg til kommuneplanen og VVM-screening (1. forelæggelse) Lokalplan Lufthavnshotel m.m., Lufthavnsvej, Lindholm (1. forelæggelse) Lokalplan , Erhvervsområde vest for Teglvænget i Gandrup (1. forelæggelse) Lokalplan Boliger m.v. Beddingen, Nyhavnsgade og Frøgade, Ø-gadekvarteret (2. forelæggelse) almene familieboliger, Thulevej Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) almene familieboliger, Charlottehøj - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel og huslejestøtte - Ansøgning om støtte (skema A) almene familieboliger Jyllandsparken, Aalborg - Endelig anskaffelsessum (skema C) almene familieboliger Mellervang 27-37, Gandrup. Endelig anskaffelsessum (skema C) almene boliger, Ved Jernbanen 2-12, Vester Hassing. Endelig anskaffelsessum (skema C) almene familieboliger, Nørbæksgade i Nibe. Endelig anskaffelsessum (skema C) almene ældreboliger med serviceareal, Attrupvej, Vodskov. Projekt og anskaffelsessum (skema C) Om- og tilbygning af 32 almene ældreboliger med serviceareal, Fjordparken 2 i Hals (Skema C) Udvidelse af afgiftszone II for udendørsservering Ekspropriation til afskærende spildevandsledning m.m. - Mou - Klarup Ekspropriation til erhvervelse af arealer til anlæg af sti ved Kong Minos Vej, Gug Ekspropriation til erhvervelse af arealer til rundkørsel ved Fiskene Aalborg Stadsarkiv - Vedtægter Lukket 46. NV Net A/S

4 Dagsorden AALBORG BYRÅD Byrådet Tid Mødet den , kl Sted Medborgerhuset Afbud Til stede Åben Punkt 1. Indkaldelse af stedfortræder til byrådet Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender, at byrådsmedlem Sørn Nordhald i en periode på 3 måneder fritages for hvervet som byrådsmedlem af helbredsmæssige grunde, at stedfortræder på Socialdemokratiets liste Jane Kempf Bertelsen, indkaldes i Sørn Nordhalds fraværsperiode, og at stedfortræderen varetager samtlige udvalgsposter, som Sørn Nordhald har. Magistraten behandler sagen den 15. juni Sagsbeskrivelse Byrådsmedlem Sørn Nordhald har anmodet om at blive fritaget for sit byrådsarbejde i 3 måneder fra 15. juni til 15. september 2009 af helbredsmæssige grunde. Når borgmesteren får kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sit kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måneds varighed, skal stedfortræderen indkaldes til det førstkommende møde i byrådet, jf. styrelseslovens 15, stk. 2. På den Socialdemokratiske kandidatliste er stedfortræder Jane Kempf Bertelsen. Aalborg Byråd Møde den Side 1

5 Punkt 2. Henvendelse fra Venstres byrådsgruppe vedrørende etablering af en 3. Limfjordsforbindelse som en Egholmforbindelse Venstres byrådsgruppe har anmodet om, at følgende optages på dagsordenen til byrådets møde den 15. juni 2009: Venstres byrådsgruppe indstiller, at byrådet overfor staten tilkendegiver, at etablering af en 3. Limfjordsforbindelse bør ske som en Egholmforbindelse. Sagsbeskrivelse Siden det tidligere amtsråd i Nordjyllands Amt i efteråret 2006 måtte opgive at færdigbehandle VVM-redegørelsen for en 3. Limfjordsforbindelse over Egholm, har der været usikkerhed om statens rolle i færdiggørelsen af VVM-arbejdet. Denne usikkerhed er med statens meddelelse om, at VVM-redegørelsen færdiggøres i 2010/2011 nu fjernet. VVM-redegørelsen vil fra 2011 indgå i statens rullende planlægning, og der er behov for, at byrådet melder klart ud overfor staten, hvilken linjeføring Aalborg Kommune foretrækker. I Den regionale Udviklingsplan fra 2008 er det forudsat, at flaskehalsen omkring fjordkrydsningen ved Aalborg forsvinder med åbningen af den 3. Limfjordsforbindelse som en statslig finansieret vestlig forbindelse, der sikrer udviklingsmuligheder for Vendsyssel og Aalborgområdet. Regionen og de 11 nordjyske kommuner har i den sammenhæng udtalt sig til fordel for en vestforbindelse via Egholm. Borgmester Henning G. Jensen har på byrådsmøde d. 25. juni 2007 og efterfølgende i pressen vurderet, at der i Aalborg Byråd er et flertal på 17 af byrådets 31 medlemmer for en vestlig forbindelse. Efterfølgende har der været holdt møde med såvel den daværende trafikminister, som Folketingets Trafikudvalg. En delegation bestående af Regionsrådsformand Ulla Astmann, formand for KKR i Region Nord, Borgmester Egon Pleidrup og Rådmand Mariann Nørgaard, har overfor Folketingets Trafikudvalg fremført ovenstående som led i at argumentere for at staten burde færdiggøre VVMredegørelsen for vestforbindelsen over Egholm og i øvrigt afsætte de nødvendige midler til at gennemføre den såkaldte 0+løsning. Endelig vil VVM-redegørelsen for planlægning af nye vejanlæg i Aalborg Syd for et af de to hovedalternativer Motorvejsindføring syd for Dall fra E45 til Hobrovej kunne indgå som 1. etape af en Vestforbindelse via Egholm. Det er nødvendigt, at der nu skabes klarhed over Aalborg Kommunes holdning til linjeføringen for en 3. Limfjordsforbindelse, og dermed også klarhed om det formelle grundlag for en drøftelse med transportminister Lars Barfoed, som har anmodet om møde med rådmanden for Teknik og Miljøforvaltningen d. 31. august 2009 i Aalborg. Aalborg Byråd Møde den Side 2

6 Punkt 3. Orientering om Musikkens Hus Borgmesteren orienterer byrådet om Musikkens Hus i Nordjylland. Magistraten har sagen til orientering den 15. juni Sagsbeskrivelse Formanden for bestyrelsen for Fonden Musikkens Hus i Nordjylland, Bent Frank, har fremsendt følgende orientering: Projekteringen af Musikkens Hus i Nordjylland følger den udarbejdede hovedtidsplan, idet der inden for planens rammer er sket enkelte mindre forskydninger. I forbindelse med godkendelsen af projektforslaget havde fonden efter en række møder med brugerne visse bemærkninger, som Coop Himmelb(l)au skulle indarbejde i den næste fase af projekteringen, som er forprojektfasen. Den 20. maj 2009 holdt fonden et møde med Coop Himmelb(l)au, hvor status i projekteringen af forprojektet blev gennemgået og drøftet. Det blev på mødet konstateret, at projekteringen forløb planmæssigt, samt at de fra projektforslagsfasen ønskede ændringer var under indarbejdelse i forprojektet. De ønskede ændringer omfatter bl.a. forholdene i foyeren herunder adgangsforholdene til Musikkens Hus samt kantine- og restaurantforholdene. Coop Himmelb(l)au præsenterer forprojektet for fonden primo juli, hvorefter fondens bygherrerådgiver vil gennemgå og kontrollere dette herunder de til forprojektet hørende økonomiske overslag sammenholdt med budgettet. I de foreløbige vurderinger svarer udgiftsoverslaget til budgettet. Når forprojektet er endeligt godkendt af fonden iværksætter Coop Himmelb(l)au i august 2009 detailprojekteringen, som danner grundlag for udbud og licitation. Tidspunktet for byggestart (sommeren 2010) og afslutningen af byggeriet (årsskiftet ) er ikke ændret. Samtidig med projekteringen af Musikkens Hus i Nordjylland arbejder Coop Himmelb(l)au med byrumsprojektet for området omkring Musikkens Hus. Dette projekt koordineres nøje med Aalborg Kommune og danner i en vis udstrækning grundlag for udarbejdelsen af lokalplanen for Musikhusområdet. Projektets tidsplan afstemmes med udarbejdelse af forslaget til lokalplan samt med projekteringen af Musikkens Hus i Nordjylland. I et samarbejde med Aalborg Kommune har fonden iværksat miljø- og byggetekniske undersøgelser af den gamle kulgård med henblik på indretning til parkering for bl.a. Musikkens Hus, Nordkraft m.v. Endvidere undersøges området op til kulgården med henblik på byggeriet af Musikkens Hus. Undersøgelsen er ved at være færdige og vil inden sommerferien tilgå Aalborg Kommune. Aalborg Byråd Møde den Side 3

7 Punkt 4. Udkast til lokalplan Musikkens Hus Teknik og Miljøforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at der på grundlag af principperne i udkast til lokalplan, , og landskabsprojekt for Musikkens Hus kan arbejdes videre med lokalplanlægningen for området ved Musikkens Hus. Teknik- og Miljøudvalget har udsat sagen i mødet den 11. juni Magistraten behandler sagen den 15. juni Sagsbeskrivelse Real Dania tilbød Fonden for Musikkens Hus i december 2006, at finansiere et nyt byggeri for Musikkens Hus. Projektet tegnes igen af det østrigske arkitektfirma Coop Himmelb(l)au. I august 2007 fremlagde Real Dania en masterplan for Aalborg Byråd med et Musikkens Hus, der var rykket mod øst i forhold til tidligere placering. Masterplanen indeholdt, som noget nyt, også idéer om noget byggeri i den vestlige side af området samt flere større byrum, Musikhus Pladsen, Citypladsen og Kulturtorvet. Real Dania tilbød også, at finansiere et projektforslag samt et dispositionsforslag omkring den vestlige bebyggelse til udearealer omkring Musikkens Hus. Det er så Aalborg Kommunes opgave at anlægge projektet og efterfølgende afholde udgifterne. Masterplanen indeholder byggeri til Musikkens Hus, med forslag om et højhus på 83 m samt bebyggelse i 3-7 etager samt det eksisterende Kvægtorv. På baggrund af Masterplanen udarbejdes der nu lokalplan for hele området samt en VVM-screening af Musikkens Hus. Aalborg Kommune skal på baggrund af masterplanen samt lokalplanforslaget udbyde grundene til den vestlige bebyggelse, inklusive hoteltårnet. Udbuddet bliver udformet som et pris- og kvalitetsudbud, hvor tilbudsgiveren samtidigt skal indlevere et projekt, der indgår i bedømmelsen. Landskabsprojektet Musikkens Hus-området Landskabsprojekt for Musikkens Hus er fremlagt for Fonden for Musikkens Hus samt Aalborg Kommune medio maj Der var både fra Fonden for Musikkens Hus og Aalborg Kommunes side kritik vedrørende de viste bassiner omkring byggeriet for Musikkens Hus, da man mener, at det er for stor en økonomisk belastning både på anlægs- og driftssiden. Landskabsprojektet er derfor stadig under bearbejdning og bliver p.t. vist med bassiner. Det vil blive bearbejdet og indarbejdet i den endelige udgave af lokalplanforslaget. Herudover er det ønsket, at der indarbejdes flere grønne elementer i projektet, men hensynet til at sikre pladsen til brug for større musikarrangementer skal afvejes i forhold til det grønne. Aalborg Byråd Møde den Side 4

8 Den overordnede idé med landskabsprojektet tager afsæt i idéen om Aalborg, der ligger i et ådelta. Arealerne for Musikkens Hus indskriver sig med en eventuel frilægning af Østerå i den grønne og blå forbindelse, der strækker sig fra det åbne land gennem Østerådalen over godsbanearealet, Karolinelund og Nordkraft ud til Limfjorden. Den åbnede Østerå foreslås på denne strækning placeret øst for Musikkens Hus langs Stuhrsvej, som en del af hele ankomstarealet. Promenaden langs Limfjorden er gennemgående også ved Musikkens Hus og forbinder hermed områderne på den centrale havnefront. Det er idéen, at vandets formsprog fra ådeltaet tegnes som relieffer i belægningen på hele pladsen i nord sydgående retning. Inspireret af musikkens lydbølger, danner lysende linjer, som leder besøgende til Musikkens Hus. Lys og vandlinjer danner tilsammen et gridnet. Belægningen foreslås udført i granit eller beton af store fliser, men der skal arbejdes videre i detalje med belægning samt udsmykning, så det bliver nogle smukke og brugbare rum. Beplantningen udgøres af det nye parkstrøg øst for Musikkens Hus i en bund af stenmel og med forskellige former for pil, ligesom det er idéen, at de nye gårdhaver i den vestlige bebyggelse skabes som nogle grønne intime rum. Lokalplan , Musikkens Hus, udkast Lokalplanen omfatter området fra Rendsburggade til Stuhrsvej og er inddelt i 4 områder. De 3 områder for Musikkens Hus, Kvægtorvet og Rendsburggade 6 er byggeretsgivende og der kan derfor umiddelbart udstedes byggetilladelse til byggerierne efter lokalplanens vedtagelse. Det 4. område for højhuset og den vestlige bebyggelse er opbygget som en rammelokalplan, d.v.s. den angiver nogle overordnede retningslinjer for trafik, parkering, anvendelse, byggehøjder, maksimale antal m 2, samt byrumshierarki og byrummenes egnethed til ophold i forhold til klima. Højhuset bliver fastlåst til, at skulle anvendes til hotel. Indholdet er tilstrækkeligt som grundlag for at kunne gennemføre et udbud, men vil kræve en detaljeret lokalplan for at blive byggeretsgivende. Det er helt i overensstemmelse med den vedtagne bygherrevejledning for Høje Huse, at der sammen med en vurdering følger en detaljeret lokalplan. Lokalplanen indeholder mulighed for at bygge Musikkens Hus ca m 2, vestlige bebyggelse inklusive højhuset m 2 samt Kvægtorvet ca m 2 + eventuel kælder. Musikkens Hus bygges i op til 35 meters højde, højhuset 83 meter og den vestlige bebyggelse meter. Anvendelserne i lokalplanudkastet fastlægges for højhuset til hotel, den vestlige bebyggelse en blanding af undervisning, butikker i mindre størrelser, restaurant, fritidsformål, kulturelle formål, kontor og boliger. Kvægtorvet fastlægges til mindre butikker, restaurant, kulturelle formål samt undervisning. Der er foretaget en markedsanalyse for den vestlige bebyggelse og Kvægtorvet for at afdække mulighederne for, at placere funktioner der kan være med til at etablere et attraktivt og levende byområde. Den peger på, at der udover et hotel på ca m 2 og undervisning (universitet) på m 2 er mulighed for at placere et mindre fødevaremarked, tematiseret detailhandel, leisure, fittnes/wellness samt bespisning i alt ca m 2.. Leisure forstås som underholdning og kommerciel sports- og fritidsaktivitet og tematiseret detailhandel, som butikker der støtter op om de funktioner, der er i forvejen, f.eks. omkring IT, underholdningselektronik, musik, bøger m.v. rapporten peger også på, at der ikke er grundlag for større butikker i området. Aalborg Byråd Møde den Side 5

9 Der er foretaget byrumsanalyser vedrørende opholdsarealer, kantzoner, sol, vind og skyggestudier for at afdække, hvor der er potentiale for gode opholdssteder indenfor lokalplanområdet, der kommer til at omfatte store offentlige byrum. Analyserne indgår som en del af den overordnede struktur for lokalplanen og fremgår af redegørelse og bilagskort. Hovedadgangen til området er fra Stuhrsvej, hvor der bliver adgang til parkeringskælder under Musikkens Hus med plads til at etablere ca. 350 parkeringspladser. Herudover er der adgang for service til Musikkens Hus samt af og påsætning. Fra Rendsburggade bliver der en serviceadgang for Kvægtorvet og den vestlige bebyggelse. Havnepromenaden reserveres som stiforløb, ligesom der fastlægges nogle primære passager og stier indenfor området. Der tages forbehold for ændringer i ovenstående forhold, da det endelige godkendte projekt for Musikkens Hus og landskabsprojektet for området endnu ikke foreligger. Forhold til anden planlægning Kommuneplanen Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens rammeområde 1.1.D2 Nyhavnsgade m.fl. Aalborg Midtby. Området bliver med vedtagelse af kommuneplanen ultimo 2009 udvidet til at blive en del af detailhandelsområdet for midtbyen. Der vil dog i lokalplanen, jf. ovenstående afsnit om anvendelser blive stillet krav om mindre butikker både af hensyn til sammenhæng i funktioner i området samt parkeringsforholdene. Området er i kommuneplanens hovedstruktur udlagt til område for høje huse. VVM-screening Der er på anmodning fra Fonden for Musikkens Hus foretaget en VVM- screening. Screeningen konkluderer, at der ikke skal foretages VVM redegørelse, da det ikke i væsentlig grad har indvirkninger på miljøet. Udstykning Der skal foretages en udstykning af en sokkelgrund til Musikkens Hus, der følger bygningen. Parkeringskælderen der udgør det meste af den tidligere kulgård udstykkes særskilt, men den endelige ejer er endnu ikke afklaret. Der kan eventuelt være behov for at udstykke en del af restaurantbygningen i Musikkens Hus som selvstændig ejerlejlighed. Tidsplan Lokalplanen forventes fremlagt på byrådsmøde som forslag 1. gang i september 2009 og 2. gang i januar Det kommunale udbud forventes foretaget i efteråret 2009 med godkendelse af salg primo Musikkens Hus har byggestart forår/sommer 2010 med færdiggørelse primo Aalborg Byråd Møde den Side 6

10 Bilag: Lokalplan , Musikkens Hus, udkast (udsendes inden mødet til byrådets medlemmer fra Teknik- og Miljøforvaltningen) VVM-screening Musikkens Hus, udkast (udsendes inden mødet til byrådets medlemmer fra Teknikog Miljøforvaltningen) Projektforslag landskab, Musikkens Hus, 13. maj 2009 Principskitse til udstykning af Musikkens Hus og parkeringskælder kort - sokkelgrund og parkeringskælder Projektforslag - Landskab Udkast til Lokalplan som pdf VVM screening - kladde Aalborg Byråd Møde den Side 7

11 Punkt 5. Principforslag for parkeringskælder ved Musikkens Hus Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender, at Fonden Musikken Hus (Fonden), som forudsat i sag behandlet af byrådet den 8. oktober 2007, forestår byggeriet af parkeringskælderen, at Fonden i samarbejde med Aalborg Kommune udarbejder en beskrivelse af P-kældermodellen med økonomiske beregninger af parkeringsbehovet for Musikkens Hus, Nordkraft henholdsvis byggefelterne i B1, samt med belysning af mulighederne for en etapevis ibrugtagning af parkeringskælderen i forhold til behovet for parkering, at at P-kældermodellen forelægges byrådet til godkendelse før byggestart, samt der på samme møde i byrådet fremlægges forslag til finansiering og fremtidig ejerskab af parkeringskælderen til godkendelse. Magistraten behandler sagen den 15. juni Sagsbeskrivelse Byrådet behandlede sagen vedrørende P-kælder ved Musikkens Hus i mødet den 8. oktober 2007 med følgende dagsorden: Punkt 9. Mageskifte af ejendommen Stuhrsvej 2 med Musikhusgrunden" Efter forslag fra Borgmesterens Forvaltning indstiller Teknik- og Miljøudvalget, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune afstår sokkelgrund af Stuhrsvej 2, til Fonden Musikkens Hus i Nordjylland, og at Aalborg Kommune som vederlag herfor samtidigt erhverver Musikhusgrunden. Lars Bang Jensen var fraværende. Magistraten anbefaler indstillingen. Magistraten bemærker, at udgangspunktet for prisen for belægningen af arealet ved Musikkens Hus er ca kr. pr. m 2. Henning G. Jensen og Mariann Nørgaard deltog ikke i sagens behandling. Thomas Kastrup-Larsen var fraværende. Sagsbeskrivelse Den hidtidige placering af Musikkens Hus var tidligere begrænset ud fra miljøhensyn for at sikre afstand til foderstofområdet omkring Østre Havnebassin. Aalborg Byråd Møde den Side 8

12 Denne begrænsning er nu væk, og der er i forbindelse med Masterplanen, udarbejdet af arkitektfirmaet Coop Himmelb(l)au for Realdania, lavet nogle helhedsvurderinger om de byplanmæssige sammenhænge i området som helhed. Det har resulteret i, at Musikkens Hus foreslås placeret i tæt forbindelse med Nordkraft og Karolinelund, og herved formidler forbindelsen til den nye havnefront. Den trafikale servicering og adgang til parkering under terræn sker fra Stuhrsvej. Området i den vestlige del mod Rendsburggade foreslås i Masterplanen anvendt til en bred vifte af byfunktioner, herunder uddannnelse og et hotel. Denne bebyggelse skal formidle sammenhængen med Aalborg City. Udover ny bebyggelse gives der også mulighed for at etablere flere markante nye plads- og byrum. I byrådets møde den 10. september 2007 blev det vedtaget, at Musikkens Hus kan flyttes længere mod øst, og placeres på den grund, der ejes af Aalborg Havn A/S. Kommunen er interesseret i at erhverve denne grund Stuhrsvej 2 kaldet bufferarealet, og Aalborg Havn er interesseret i at erhverve en kommunal grund ved Tranholmvej/Rørdalsvej. Kommunen er tillige interesseret i at erhverve den grund, som musikhuset skulle have været bygget på, og Musikhuset er interesseret i at erhverve en sokkelgrund på bufferarealet. De 3 parter har derfor undersøgt muligheden for en løsning ved mageskifter, der tilgodeser både havn, kommune og musikhus. Denne sag vedrører mageskifte mellem musikhus og kommune. Sagen skal ses i sammenhæng med forrige sag på dagsordenen, der vedrører mageskifte mellem havn og kommune. Sagen haster, da projekteringen af Musikkens Hus skal begynde ultimo oktober A. Køber Matr.nr. Vurdering Planbestemmelser Fonden Musikkens Hus i Tidl. Havneareal Nordjylland Stuhrsvej 2 Matr. nr og 1413a Aalborg bygrunde Areal m kr. Sokkelgrund ikke selvstændigt vurderet B. Sælger Matr.nr. Vurdering Planbestemmelser Fonden Musikkens Hus i Aalborg bygrunde: Lokalplan Nordjylland Uden adresse Matr. nr. 1373e Areal m kr kr. Nyhavnsgade 15+15a Matr. nr. 1373c Areal 1815 m 2 Rendsburggade 4 Matr. nr. 1373f Areal 11 m 2 Rendsburggade 8 Matr. nr. 1373h Areal m kr kr kr. Overtagelsesdag Snarest. Aalborg Byråd Møde den Side 9

13 Øvrige vilkår A. Fonden for Musikkens Hus i Nordjylland erhverver ved dette mageskifte sokkelgrund af Stuhrsvej 2, som Aalborg Kommune erhverver af Aalborg Havn. Mageskiftet sker på følgende vilkår: Musikkens Hus i Nordjylland erhverver en sokkelgrund, der er renset for eventuel forurening og ryddeliggjort for fundamenter i det omfang, det er af betydning for byggeriet. Aalborg Kommune finansierer anlægsudgifterne til overflader og beplantning udenom sokkelgrunden i overensstemmelsen med en anerkendt landskabsarkitekts projekt, herunder også finansiering af eventuel udendørs scene på landjorden. Musikkens Hus får dækket og finansieret sit parkeringsbehov på pladser. Hvis der med Aalborg Kommune som bygherre og ejer skal etableres en parkeringskælder (med plads til ca. 380 biler i forbindelse med Musikkens Hus) skal fonden forestå dette byggeri for kommunen. Aalborg Kommune iværksætter straks salget af de resterende pladser i parkeringskælderen med henblik på at finansiere de resterende pladser af de samlede omkostninger for etablering af parkeringskælderen, Nordkraft har eksempelvis et parkeringsbehov i størrelsesorden 150 pladser. Hvis det ikke lykkes at skaffe anden finansiering, er Aalborg Kommune ikke forpligtet til at finansiere parkeringskælderen, men alene forpligtet til at indbetale 8 10 mio. kr. til P-fonden til dækning af parkeringsbehovet for Musikkens Hus. Efter godkendelsen af en ny lokalplan bringer Aalborg Kommune godkendte byggefelter i lokalplanområdet bortset fra sokkelgrund til Musikkens Hus i offentlig udbud. Såfremt kommunens salg af byggerettigheder på bufferarealet og musikhusgrunden overstiger kommunens udgifter til virkeliggørelse af planerne på det samlede areal, udbetales 50% af eventuelt nettoprovenu til Musikkens Hus. Ved kommunens udgifter tænkes bl.a. på oprensning af eventuel forurening, eventuel fjernelse af fundamenter, anlægsudgifter til overflade og beplantning, finansiering af eventuel udendørs scene, parkeringskælder/indbetaling til P-fond, men i øvrigt alt hvad nævnes kan. B. Som vederlag for ovennævnte sokkelgrund til Fonden for Musikkens Hus, overdrager fonden Aalborg Kommune det af fonden ejede areal Musikhusgrunden beliggende Rendsburggade 6 matr. nr. 1373e, Aalborg bygrunde og Nyhavnsgade a matr. nr. 1373c, Aalborg Bygrunde. Ovennævnte aftaler berigtiges med sædvanlig omkostningsfordeling. Hver sælger udfærdiger og bekoster skøde, mens øvrige udgifter fordeles med halvdelen til hver. Følgende bilag liggeri sagen: Kortbilag Beslutning: Godkendt med Magistratens bemærkning. Henning G. Jensen, Mariann Nørgaard, Ane-Marie Viegh Jørgensen, Kaj Poulsen og Tommy Eggers deltog ikke i sagens behandling. Rasmus Lynge deltog som suppleant for Tommy Eggers. Som konsekvens af denne beslutning anbefales, at byrådet på nuværende tidspunkt alene træffer en principbeslutning om at igangsætte undersøgelserne af, hvor mange parkeringpladser, der kan indrettes i det gamle kullager ( P-kældermodellen ) samt vurderinger af den samlede økonomi ved indretningen af pladser til Musikkens Hus, Nordkraft henholdsvis byggefelterne benævnt B1. Der henvises til andet punkt vedrørende Musikkens Hus på dagsordenen. Aalborg Byråd Møde den Side 10

14 Der vedlægges et bilag udarbejdet af Trafik&Veje i Teknik- og Miljøforvaltningen verørende parkering Nordkraft, Musikkens Hus og Sauers Plads. Parkering Nordkraft - Musikkens Hus - Sauers Plads Aalborg Byråd Møde den Side 11

15 Punkt 6. Økonomirapportering pr. 30. april Magistraten fremsender til byrådets orientering økonomisk afrapportering pr. 30.april Sagsbeskrivelse Udvalgene har behandlet økonomirapport pr. 30. april Magistraten (Borgmesterens Forvaltnings budgetområde) Økonomirapporten pr. 30. april 2009 giver ikke anledning til bemærkninger i forhold til korrigeret budget Forbrugsprocenten skyldes sæsonjusteringer. Magistraten har godkendt økonomirapporten. Henrik Thomsen og Thomas Kastrup-Larsen var fraværende. Teknik- og Miljøudvalget vurderer, at driftsresultatet holdes indenfor budgetrammen for Elin Møller var fraværende. Beskæftigelsesudvalget samt Familie- og Socialudvalget har følgende kommentar: Budgetgaranterede udgifter: Efter 4 måneders forbrug forventes en merudgift på ca.75 mio. kr. i forhold til budgettet. Beskæftigelsesudvalget bemærker, at på det budgetmæssige område er forudsætningen for beskæftigelsesindsatsen ændret væsentligt siden aftalen om kommunens økonomi 2009 blev indgået i juni Beskæftigelsesudvalget forventer derfor, at budgetrammen, som følge af den stigende ledighed vil blive kompenseret ved midtvejsreguleringen af økonomiaftalen for Serviceudgifter: Efter 4 måneders forbrug forventes en merudgift på 19,5 mio. kr. til 46,5 mio. kr. i forhold til budgettet Nils Bell og Ole Guldbæk Dahl var fraværende. Aalborg Byråd Møde den Side 12

16 Familie- og Socialudvalget har følgende bemærkninger: Spørgsmålet om finansieringen af merudgifterne som følge af flere 0-2 årige og en stigende dækningsgrad på grund af kortere barselsorlov fremsendes til afklaring i budgetforligspartiernes møde den 8. juni Familie- og Socialudvalget følger nøje udviklingen vedrørende tilbud til børn og unge med særlige behov. Der er igangsat en række initiativer for at begrænse udgiftsudviklingen. På udvalgets næste møde den 12. juni vil Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen foreslå yderligere initiativer. Også for voksne med handicap (ikke pensionister) er der fokus på om de besluttede initiativer kan reducere den store stigning i udgifterne, der har været i de seneste år. Ældre- og Handicapudvalget vurderer, at budgettet for 2009 overholdes. Sørn Nordhald var fraværende. Skole- og Kulturudvalget vurderer, at budgettet for 2009 overholdes. Udvalget ønsker en afklaring af salg af Danmarksgade 19 og vil i øvrigt have forsat fokus på indtægtssiden i Nordkraftprojektet. Søren Nordhald var fraværende. Udvalg for Sundhed- og Bæredygtig Udvikling vurderer, at budgettet for 2009 overholdes. Niels Knudsen var fraværende. Forsyningsudvalget har haft økonomirapport pr. 30-april-2009 til orientering. Bilag til Aalborg Kommunes økonomi rapport april juni-2009 Aalborg Byråd Møde den Side 13

17 Punkt 7. Revision af anlægsbudget 2009 Teknik- og Miljøforvaltningen - Tillægsbevilling Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender, at de 23,1 mio. kr. i uforbrugte anlægsudgifter fra sektor Byggemodning i regnskab 2008 overføres til Kasse 1 i stedet for til Kasse 4, at der til byggemodningsbudgettet for 2009 gives tillægsbevilling på 42,4 mio. kr. i mindreudgifter og 100,5 mio. kr. i mindreindtægter på diverse projekter,jf. sagsbeskrivelsen i alt 58,1 mio. kr. i netto merudgift, at anlægsprojekter vedrørende byfornyelse på 29,5 mio. kr. placeret i Kasse 4 fjernes og flyttes til Kasse 1 at anlægsbudgettet for 2009 på sektor Veje reduceres med - 4,5 mio. kr. vedrørende projekt 2842, City Syd (Kasse 4) og - 1,0 mio. kr. vedrørende projekt 2719, Cykelsti Frejlev Sønderholm (besparelse) (Kasse 1) - i alt -5,5 mio. kr. at Projekt 2875, P-pladser Musikkens Hus indgår i drøftelsen af parkeringsstrategi senere i 2009, og at såvel anlægsudgiften som anlægsindtægten reduceres i 2009 med -9,4 mio. kr. (Kasse 4). Finansieringen via træk på P-fonden, jf. budgetforliget for 2009 afventer således beslutning om parkeringsstrategi, at anlægsprojekter med kontrakt eller bindende aftale revurderes igen, og anlægsbudgettet reduceres med 3,0 mio. kr. (Kasse 4), jf. sagsbeskrivelsen, og at en række arealer, hvor der har været konkrete forespørgsler, indarbejdes i budgettet, jf. sagsbeskrivelsen i alt -33,0 mio. kr. Elin Møller var fraværende. Sagen har været behandlet i Teknik- og Miljøudvalget 14. maj 2009, jf. nedenstående sagsbeskrivelse,og behandles på Budgetforligspartiernes møde den 8. juni Magistraten anbefaler indstillingen. Henrik Thomsen og Thomas Kastrup-Larsen var fraværende. Sagsbeskrivelse Teknik- og Miljøudvalget drøftede første gang i mødet den 22. januar 2009 et forslag til revideret byggemodningsbudget for 2009 med baggrund i det forventede regnskabsresultat for 2008 og udsigterne til salg af byggemodnede arealer i Emnet er senere drøftet i møder i Teknik- og Miljøudvalget den 18. marts 2009, 2. april 2009 og 23. april 2009, hvor udvalget drøftede indstilling til budgetforligspartierne. På budgetforligspartiernes møde den 9. marts 2009 blev der aftalt principper for overførsel mellem årene for såvel drifts- som anlægsbudgettet. Principperne er udformet under hensyn til at sikre en fortsat positiv skattefinansieret kassebeholdning (Kasse 1 + Kasse 4) og Teknik- og Miljøudvalgets forslag til overførsler 2008 til 2009 følger disse principper. Aalborg Byråd Møde den Side 14

18 Efter udvalgets seneste behandling af sagen, har Teknik- og Miljøforvaltningen haft møde med Borgmesterens Forvaltning og i den forbindelse vurderet revisionen af anlægsbudgettet i lyset af den seneste, negative udvikling i den skattefinansierede kassebeholdning. Med baggrund heri foreslås indstillingen til budgetforligspartierne revideret ud fra følgende: Udgangspunkt Udgangspunktet for anlægsrevisionen er som bekendt de manglende indtægter i regnskab 2008, der kombineret med overførsler efter budgetforligspartiernes principper betyder, at der på byggemodning samlet trækkes 62,1 mio. kr. på den skattefinansierede kassebeholdning. Hertil kommer manglende indtægter på Teknik- og Miljøforvaltningens område vedrørende ejendomsanalysen på i alt 10 mio. kr. i 2008 og krav om indtægter på 12,5 mio. kr. i I alt et træk på kassen på 84,6 mio. kr. I Teknik- og Miljøudvalgets møde 23. april 2009 blev der peget på en yderligere revision af diverse byggemodningsprojekter, som efterfølgende har givet 4,0 mio. kr. på 2009-budgettet. Fratrækkes de, vil trækket på den skattefinansierede kassebeholdning være 80,6 mio. kr. Handling For at sikre en så positiv udvikling i den skattefinansierede kassebeholdning (Kasse 1) som muligt og minimere fremtidig risiko og følsomhed ved udsving i byggemodningssektoren, foreslås en revision af det samlede anlægsbudget med følgende indhold: Budget De 23,1 mio. kr. i uforbrugte anlægsudgifter fra sektor Byggemodning i regnskab 2008 overføres til Kasse 1 i stedet for til Kasse 4. Derved styrkes den ubundne del af den skattefinansierede kassebeholdning,og projekterne skal revideres i overensstemmelse med budgetreduktionen. 2. Byggemodningsbudgettet for 2009 revideres og herunder foretages reduktioner på - 4,0 mio. kr. på diverse projekter, jf. Teknik- og Miljøudvalget 23. april Hermed reduceres kassetrækket fra byggemodningssektoren til 58,1 mio. kr. 3. Anlægsprojekter vedrørende byfornyelse på 29,5 mio. kr. placeret i Kasse 4 foreslås fjernet og flyttet til Kasse Som et yderligere finansieringselement reduceres anlægsbudgettet for 2009 på sektor Veje med - 4,5 mio. kr. vedrørende City Syd (Kasse 4) og - 1,0 mio. kr. vedrørende cykelsti Frejlev Sønderholm (besparelse) (Kasse 1), jf. Teknik- og Miljøudvalgets drøftelse 23. april Projekt 2875, P-pladser Musikkens Hus indgår i drøftelsen af parkeringsstrategi senere i 2009, og anlægsudgiften reduceres i 2009 med -9,4 mio. kr. (Kasse 4). Finansieringen via træk på P- fonden, jf. budgetforliget for 2009 afventer således beslutning om parkeringsstrategi. 6. Som følge af belastningen af den skattefinansierede kassebeholdning revurderes anlægsprojekter med kontrakt eller bindende aftale igen, og anlægsbudgettet reduceres med - 5 mio. kr. (Kasse 4). Med disse handlinger forligger et revideret byggemodningsbudget for 2009, der alene rummer udgifter til projekter, der er bundet af kontrakt eller aftale, og indtægter fra kendte salg. Samtidig er den skattefinansierede kasse (Kasse 1) tilført 53,6 mio. kr., og anlægsbudgettet i 2009 er reduceret med 18,9 mio. kr. (Kasse 4). Med dette reduceres trækket på den skattefinansierede kassebeholdning til 31,2 mio. kr. Heraf vedrører 22,5 mio. kr. ejendomsanalysen. Aalborg Byråd Møde den Side 15

19 Som yderligere indsats lægges der op til udvalgets drøftelse af om, der skal budgetteres yderligere salgsindtægter: 7. Der er, jf. Teknik- og Miljøudvalgets drøftelse 23. april 2009, en række arealer, hvor der har været konkrete forespørgsler. Det kan drøftes om et salg i størrelsen 15 mio. kr. yderligere vurderes som så realistisk, at det kan indarbejdes i budget 2009 uden at forøge risikoen for kassebeholdningen betydeligt. Afhængigt af vurderingen af muligheden for yderligere salgsindtægter lægges det op til udvalgets drøftelse af hvilke anbefalinger, der skal gives med henblik på at fjerne det resterende træk på den skattefinansierede kassebeholdning. 8. Med yderligere salgsindtægter på 15 mio. kr. resterer et træk på den skattefinansierede kassebeholdning på 16,2 mio.kr. Mulige indtægter byggemodning ikke budgetlagt 1. Areal til ungdomsboliger ved Alfred Nobels Vej 2. Universitetsområdet ved Fakta, Alfred Nobels Vej 3. Langagervej, ungdomsboliger 4. Niels Bohrs Vej 40 (ved tidligere Amtsgård) 5. Tinbergen Alle/Alfred Nobels Vej 6. Arealer Nørholm (Ejendomsanalysen) 7. Flødalen ny lokalplan I alt skønnes arealerne at have en værdi på mellem 45 og 50 mio. kr. Teknik- og Miljøudvalgets indstilling på mødet den 14. maj 2009 Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at sagsbeskrivelsens punkt 6 ændres, så der findes yderligere reduktioner på -3,0 mio.kr. (i stedet for -5,0 mio. kr.), og at sagsbeskrivelsens punkt 7 ændres, så der indarbejdes yderligere indtægter på 33 mio. kr. Budget Med det revidere anlægsbudget for 2009 vil der også skulle ske revurdering af projekter i årene fra 2010, der på nuværende tidspunkt er budgetoverslagsår i det vedtagne budget For at sikre størst mulig gennemsigtighed og minimere fremtidig risiko og følsomhed ved udsving i byggemodningssektoren, foreslås at byggemodningsbudgettet fra 2010 justeres efter følgende principper: 9. De store byomdannelsesprojekter på bl.a. på havnefronten tages ud af byggemodningssektoren og optages som anlægsprojekter på sektor Veje. Projekterne har ikke et indtægtsbudget og kan derfor bedst sammenlignes med andre store anlægsprojekter, der prioriteres af magistrat og byråd og indgår i anlægsprioriteringen i forhold til kassebeholdningen. 10. Sektor Byggemodning budgetteres fra 2010 som udgangspunkt til 0 kr. i indtægt grundet de nuværende økonomiske forudsætninger. 11. Sektor Byggemodning budgetteres fra 2010 som udgangspunkt som følge af dette til 0 kr. i udgift, idet salgsindtægter medfører muligheden for at afholde udgifter Aalborg Byråd Møde den Side 16

20 12. Budgetjusteringen skal dog foretages under hensyn til de aktuelle forudsætninger for budget så påvirkningen af kassebeholdningen bliver så neutral som mulig. Det vil medføre, at det skal drøftes hvilken salgsindtægt, der skal indregnes på sektor Byggemodning som udgangspunkt af hensyn til finansieringen. Med de vedtagne budgetoverslagsår vil, der på byggemodningsbudgettet skulle indregnes salgsindtægter på 74,8 mio. kr. (netto) i 2010 og 53,1 mio. kr. i 2011 uden tilhørende udgifter, jf. nedenstående projekter i det vedtagne budgets overslagsår: Vedtaget budget i 1000 kr. Udgift Indtægt Udgift Indtægt 2765 Nørresundby Havnefront Parkering m.v. Gigantium 2866 Udearealer ved Nordkraft Østerbro, Forplads ved Karolinelund/Østerbro Havnefronten, etape II Havnebad Midtbyplanen I vurderingen af salgsindtægterne i byggemodningsbudgettet skal der tages højde for forskydningen mellem udgifter og indtægter. Der vil således være arealer, der er byggemodnet, hvor der kan påregnes en salgsindtægt uden tilhørende udgift, når efterspørgslen efter grunde til boligformål stiger. Et eksempel på dette er udstykningen i Gug Øst. Budgetmæssige konsekvenser ANLÆG 2009 Rådighedsbeløb kr. - Sektor Byggemodning Jordforsyning Projekt 2765 Nørresundby Havnefront... U: -600 Projekt 2651 Udbygning af eksisterende boligområder... U: Projekt 2733 Stigsborgkvarteret... U: Projekt 2766 Svenstrup Nord, Marathonvej... U: I: Projekt 2760 Svenstrup Syd, Asgården... U: -500 I: Projekt 2767 Godthåb, Sportsvænget... U: -100 I: Projekt 2869 Ellidshøj... U: I: Projekt 2746 Hasseris Enge heraf til kasse t.kr.... U: Til kasse 4... I: Projekt 2706 Universitetsparken... U: I: Projekt 2761 Gug Sydøst... U: I: Aalborg Byråd Møde den Side 17

21 ANLÆG 2009 Rådighedsbeløb kr. - Projekt 2737 Aalborg Øst, Ribevej... U: -600 Projekt 2672 Havnefront, etape II... U: Projekt 2783 Midtbyplanen... U: Projekt 2829 Nørresundby Slagteriet... I: Projekt 2710 Langholt, Kidholm... U: -200 I: +824 Projekt 2740 Vodskov Gøgeurtvej... U: -600 Projekt 2785 Hals Nord, v/ulstedvej... U: Projekt 2820 Hals Nord, v/søhesten... U: I: Projekt 2821 V. Hassing, v/nåleøjet... U: +408 I: Projekt 2788 Ulsted, v/nørtoftevej... I: Projekt 2789 Gandrup, v/nørlund... U: -300 I: Projekt 2790 Hou, v/nørregade... U: I: Projekt 2791 Storvorde, Beritsvej m.fl.... U: -400 Projekt 2792 Storvorde, v./hasinghøj... U: Projekt 2794 Kongerslev, Gartnervænget heraf til kasse t.kr.... U: -314 I: +410 Projekt 2796 Mou, Skuen... I: +144 Projekt 2797 Mou, øst for byen... I: Projekt 2799 Gudumholm, Fælledparken... U: -75 Projekt 2833 Farstrup, Højageren heraf til kasse t.kr.... U: +743 I: Projekt Salg af grunde, boligformål... I: Projekt 2496 Udbygning af eksisterende erhvervsarealer heraf til kasse t.kr.... U: Projekt 2623 Flødalen... U: Projekt 2535 City Syd... U: -450 Projekt 2637 Aalborg Øst, Middelfartvej... U: -356 Projekt 2823 Mou, nord for Fjordhaven... U: -200 I: +800 Projekt Salg af grunde, erhverv... U: I: Projekt Salg af grunde mv., ubestemt formål... U: I: Sektor Byggemodning i alt... U: I: Sektor Parker og Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Projekt 2115 Rekreativt område ved Slagterigrunden i Nørresundby til kasse 4... U: Sektor Parker og Fritdsområder i alt... U: Aalborg Byråd Møde den Side 18

22 ANLÆG 2009 Rådighedsbeløb kr. - Sektor Veje Vejanlæg Projekt 2719 Cykelstihandlingsplan, Nibevej (Sønderholm-Frejlev)... U: Projekt 2842 City Syd, infrastruktur til Kasse 4... U: Projekt 2875 Musikkens Hus, P-pladser til Kasse 4... U: I: Sektor Veje i alt... U: I: Anlæg - i alt... U: I: Aalborg Byråd Møde den Side 19

23 Punkt 8. Frigivelse af restbeløbet (moms) til Musikkens Hus bundet i Kasse Borgmesterens Forvaltning, Teknik- og Miljøforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at der som en tillægsbevilling i 2009, anlæg til Teknik- og Miljøforvaltningen gives kr. til planlægningen af Musikkens Hus (Vindstudier, udarbejdelse af udbudsgrundlaget, dommerbistand til valg af projekter m.v.), at der som en tillægsbevilling i 2009, drift til Skole- og Kulturforvaltningen gives kr. som et ekstraordinært tilskud til Skråen i forbindelse med etableringen i Nordkraft, og at finansieringen sker fra de bundne midler i Kasse 4 til projekt 4223, Musikkens Hus på i alt kr., der er en frigivelse af et resterende momsbeløb. Magistraten anbefaler indstillingen. Henrik Thomsen og Thomas Kastrup-Larsen var fraværende. Sagsbeskrivelse I byrådets møde den 15. juni 2009 fremlægges en samlet status over planlægningen, mageskiftet af grunden, udbuddet af byggemulighederne, parkeringskælder, anlæg af pladsen omkring Musikkens Hus m.v. Til gennemførelse af disse samt andre opgaver i forbindelse med Musikkens Hus, er der ikke afsat særskilte midler i Teknik- og Miljøforvaltningen.Det foreslås derfor, at der af de midler, der er afsat til Musikkens Hus, overføres et beløb til Teknik- og Miljøforvaltningen. Skole- og Kulturforvaltningen anbefaler, at der af 'momspengene' fra Musikkens Hus gives et engangstilskud til Skråen på kr. til støtte for etableringen i Nordkraft. Siden Aalborg Kommune indgik aftale med Skråen om vilkårene for indflytning i Nordkraft, har Skråen mistet status som regionalt spillested og dermed driftsstøtte fra staten. Skråen vil ved etablering i Nordkraft have en række eengangsudgifter, som skal finansieres ved lån. Ved at støtte Skråen med et engangsbeløb kan dette påvirke deres driftsudgifter i positiv retning. Aalborg Byråd Møde den Side 20

24 Budgetmæssige konsekvenser DRIFT 2009 Udgifter kr. - Sektor Kultur Musikarrangementer Ekstraordinært engangstilskud til Skråen I forbindelse med etableringen i Nordkraft, merudgift Drift i alt Sektor Administration Plan og Byg ANLÆG 2009 Rådighedsbeløb kr. - Nyt projekt, Planlægning af Musikkens Hus Vindstudier, udarbejdelse af udbudsgrundlaget, dommerbistand til valg af projekter m.v., merudgift Sektor: Kultur Projekt 4223, Musikkens Hus Finansieringen sker fra de bundne midler i Kasse 4, som er et resterende momsbeløb, mindreudgift... U: Anlæg i alt... U: -500 Drift og anlæg... 0 Aalborg Byråd Møde den Side 21

25 Punkt 9. Kunsten Skole- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Kunstens forventede underskud i 2009 på 3,6 mio. kr. dækkes af Skole- og Kulturudvalget i form af, at der frigives 3,6 mio. kr. af udvalgets midler i Kasse 4, og at der i 2010 tilbageføres et tilsvarende beløb til Kasse 4 finansieret af konto 1390, eftersom Kunstens underskud i 2009 skyldes udgifter til bygningsvedligeholdelse udgifter der henhører under konto alternativt, at Kunsten i 2010 selv bidrager til delvis finansiering af underskuddet. Sørn Nordhald var fraværende. Magistraten anbefaler indstillingen med den ændring, at underskuddet på 3,6 mio. kr. finansieres af konto 1390, Udvendig vedligeholdelse (Kasse 4), og at Kunsten i perioden tilbagefører kr. årligt til kommunekassen. Henrik Thomsen og Thomas Kastrup-Larsen var fraværende. Sagsbeskrivelse Kunsten har med brev af 29. maj 2009 ansøgt, om godkendelse af et forventer underskud i 2009 overføres til afvikling i de efterfølgende år. Museet har i 2009 ekstraordinære udgifter til tyverisikring, lysafskærmning og befugtningsanlæg på i alt 3,6 mio. kr. Udgifter som Museet oplyser ikke kan afholdes indenfor 2009-budgettet. Derudover har der været udgifter til nyt logo samt udgifter i forbindelse med direktørskiftet - men disse udgifter forventer museet at kunne afholde af de opsparede midler. Ansøgning fra Kunsten Aalborg Byråd Møde den Side 22

26 Punkt 10. Aalborg Forsvars- og Garnisons Museum - frigivelse af 1,2 mio. kr. fra Kasse Skole- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der frigives 1,2 mio. kr. fra Kasse 4, til opførelse af udstillingshal til Aalborg Forsvars- og Garnisons Museum, samt at beløbet frigives. Henrik Thomsen kan ikke anbefale indstillingen. Sørn Nordhald var fraværende. Magistraten anbefaler indstillingen. Henrik Thomsen og Thomas Kastrup-Larsen var fraværende. Sagsbeskrivelse Skole- og Kulturudvalget godkendte i mødet den 16. december 2008, at yde støtte til opførelse af udstillingshal til Aalborg Forsvars- og Garnisons Museum. Forligspartierne vedtog i mødet den 10. november 2008, at finansieringen til projektet kunne ske via projekt 4248 medfinansiering af lokale initiativer. Det blev endvidere vedtaget i Skole- og Kulturudvalgets mødet den 16. december 2008, at de ansøgte 1,2 mio. kr. skulle finansieres af puljen for Projektet bliver udført med Aalborg Kommune som bygherre, idet det er økonomisk mest fordelagtigt, og Aalborg Kommune ejer de øvrige bygninger på arealet. Selv om Aalborg Kommune bliver bygherre vil kommunens nettoudgift fortsat kun udgøre de nævnte 1,2 mio. kr. Aalborg Forsvars- og Garnisons Museum har nu finansieringen af hele projektet på plads, derfor søges der om at få de 1,2 mio. kr. frigivet fra Kasse 4. Aalborg Byråd Møde den Side 23

27 Punkt 11. Ændring af investeringsplan for Skole- og Kulturforvaltningen Skole- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender ændret investeringsoversigt for skolebyggeri for 2009 og overslagsår, således at der fra kasse 4 frigives 10 mio. kr. fordelt med 5 mio. kr. på anlægsprojekt ved Gistrup skole og 5 mio. kr. på anlægsprojekt ved Tofthøjskolen, at der i stedet bindes kr. af Skole- og Kulturudvalgets rådighedsmidler på investeringsoversigten i Kasse 4 (i skolesektoren var der primo 2009 bundet kr. i Kasse 4), at de til skolesektoren aftalte lånemidler på 10,4 mio. kr. indgår i den reviderede investeringsoversigt, og at skolesektorens investeringsoversigt for 2009 samt overslagsårene 2010 og 2011 ændres som nedenfor anført (2012 medtages kun for overskuelighedens skyld). Sørn Nordhald var fraværende. Magistraten anbefaler indstillingen. Henrik Thomsen og Thomas Kastrup-Larsen var fraværende. Sagsbeskrivelse Der er behov for at genvurdere investeringsoversigten for skolebyggeri i 2009 og overslagsår af flere årsager: Påbud fra Arbejdstilsynet Nye priser på anlægsprojekter som følge af prisregulering og nyt bygningsreglement Mulighed for lånefinansiering af yderligere 10,4 mio. kr. i forhold til den hidtidige investeringsoversigt Kasse 4-problematik. Skole- og Kulturudvalget skal udfærdige ny investeringsoversigt, der tager højde for problemstillingerne, som beskrives nedenfor. Aalborg Byråd Møde den Side 24

28 2008 Der blev i 2008 givet følgende påbud: Institution: Påbud vedrørende: Overslag på afklaring: Udført: Tofthøjskolen Arbejdsstedets indretning kr. Ikke udført (SFO) Ventilation og indeklima (SFO) Kontrolordning af ventilation i sløjd Gistrup skole Ventilation og indeklima kr. Ikke udført (SFO) Etabl. procesudsugning i hjemkundskab Overophedning og blænding Nr. Uttrup skole Ventilation og indeklima kr. Er udført Klarup skole Ventilation og indeklima kr. Er udført Mineraluldslofter drysser V. Mariendal skole Ventilation og indeklima kr. Er udført Hou skole Tilfredsstillende akustik/lyddæmp kr. Er udført Vadum skole Mineraluldslofter drysser kr. Er udført I alt kr. Tofthøjskolen og Gistrup skole er ikke løst på nuværende tidspunkt, men løsningen er indarbejdet i anlægsprojekterne, der er under forberedelse. Der er søgt og givet fristforlængelse på de pågældende sager, således at påbegyndelse af projekterne i indeværende år opfylder betingelserne Der er 2009 givet fire påbud. De to påbud er meget massive og omkostningstunge og omhandler påbud om tilfredsstillende luftkvalitet i kontorer og undervisningslokaler, tilfredsstillende akustik, undgå overophedning af lokaler og udskiftning af vinduer på grund af træk og kuldeproblemer. Institution: Påbud vedrørende: Overslag på afklaring: Sønderbroskolen Indstilling af ventilation kr. Indeklima og udluftningsprocedurer Tilfredsstillende akustik/lyddæmpning Mellervangskolen Fjerne træk og kuldeproblemer (Rådne vinduer) kr. Aalborg Byråd Møde den Side 25

Møde 26. februar 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4

Møde 26. februar 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 26. februar 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Afbud fra/fraværende: Hans Østergaard Mødet hævet kl. 11.50. Pkt. Tekst Side 23 Orientering 27 24 Likviditet og resultater

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 19-05-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 19-05-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:15 Fraværende: REFERAT Thøger E. Kristensen. Helle Astrup deltog ikke i behandlingen i pkt. 12 til pkt. 18 samt pkt.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 20-01-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 20-01-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 20-01-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Henrik Nielsen, Jørgen Lundsgaard, Mads Fredeløkke, Finn Olsen, Bo Hansen, Hanne Klit, Bruno

Læs mere

Aalborg Byråd. Byrådet. Mødet den 18.05.2009, kl. 15:00. Medborgerhuset

Aalborg Byråd. Byrådet. Mødet den 18.05.2009, kl. 15:00. Medborgerhuset Aalborg Byråd Byrådet Mødet den 18.05.2009, kl. 15:00 Medborgerhuset 1. Regnskab 2008 - Aalborg Kommune.... 1 2. Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Regnskab 2008.... 5 3. Overførsel af uforbrugte midler

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den 27-03-2008. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet. Mødedato: Torsdag den 27-03-2008. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: Poul Larsen, Søren Munk, Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Beretning fra kommunes revision

Læs mere

LOKALPLAN 1-1-104. Forslag MUSIKKENS HUS AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 1-1-104. Forslag MUSIKKENS HUS AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 1-1-104 Forslag MUSIKKENS HUS AALBORG MIDTBY AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN OKTOBER 2009 Lokalplanens høringsperiode på minimum 8 uger offentliggøres i pressen og på www.aalborgkommune.dk/lokalplaner

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 20:00 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af 40 bevillinger - budget 2011 672 2. Indberetning

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 06/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 25. maj 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 06/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 25. maj 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 06/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 25. maj 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.30 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 185. Endelig opgørelse over mellemværende mellem Vesthimmerlands Kommune og Vesthimmerlands Vand

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 17-03-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:55 Afbud: Fraværende: Jens Chr. Gjesing og Peter Chr. Jacobsen forlod mødet kl. 19.12

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Den 01-december-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 17-06-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 17-06-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 17-06-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise Lyse,

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Mandag den 27. maj 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Fraværende: Lars Møller (A) Eigil Henriksen (V) Kirsten Jensen (V) Jytte

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 20-03-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 20-03-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 20-03-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Jørgen Lundsgaard, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted,

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 11:40 Fraværende: Anny Winther REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Orientering om regnskab 2007 77 2. Økonomiorientering

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter Østergaard,

Læs mere

PLAN & PROJEKTINFORMATION MAJ 2011

PLAN & PROJEKTINFORMATION MAJ 2011 PLAN & PROJEKTINFORMATION MAJ 2011 Plansamarbejde 1 - kommuneplan PLAN- OG PROJEKTINFORMATION Aalborg kommune redegør 2 gange om året for status på større, aktuelle planer og projekter. Plan- og projektinformationen

Læs mere

Aalborg Byråd. Byrådet. Mødet den 06.10.2008, kl. 15.00. Medborgerhuset

Aalborg Byråd. Byrådet. Mødet den 06.10.2008, kl. 15.00. Medborgerhuset Aalborg Byråd Byrådet Mødet den 06.10.2008, kl. 15.00 Medborgerhuset 1. Aktuel status budget 2008 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2008.... 1 2. Aktuel status budget 2008 - Teknik- og Miljøforvaltningen.

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Mandag den 8. april 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:10 Medlemmer: Lars Møller (A) Eigil Henriksen (V) Kirsten Jensen (V)

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Byrådet, 09-09-2013 Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. september 2013 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Borgmester: Kenny

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen 25.06.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat Kommunalbestyrelsen 25.06.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat Kommunalbestyrelsen 25.06.2009 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Kommunalbestyrelsen 25.06.2009 Punkter på åbent møde: 69. Årsregnskab 2008 1 70. Overførsel af uforbrugte driftsbeløb fra

Læs mere

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen Referat af byrådets møde den 24. januar 2006 Beslutningsreferat Byrådet Mødedato: Mødetidspunkt: Mødested: Bemærkninger: Fraværende: den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Byrådet. Beslutningsprotokol

Byrådet. Beslutningsprotokol Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 02. juni 2009 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Hans Christian Holst (V) Jens Fjendbo

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 23-08-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 23. august 2011 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede,

Læs mere

EBELTOFT KOMMUNE Beslutningsprotokol for Byrådet Åbent møde

EBELTOFT KOMMUNE Beslutningsprotokol for Byrådet Åbent møde Side nr. 1 til side nr. 11 19.01.2006 Mødested og mødetidspunkt: Byrådssalen kl. 16:15 Fraværende... : Borgmester Jørgen Brøgger, Ninna Thomsen og Else Terkelsen. Hanne Thylén forlod mødet kl.17.25 og

Læs mere

w PLaN-& PROjEKTINFORmaTION maj2012

w PLaN-& PROjEKTINFORmaTION maj2012 PLAN- & PROJEKTINFORMATION maj2012 Plansamarbejde 1 - kommuneplan PLAN- OG PROJEKTINFORMATION Aalborg kommune redegør 2 gange om året for status på større, aktuelle planer og projekter. Plan- og projektinformationen

Læs mere

Referat. Byrådet. Mødedato 28. juni 2010 kl. 18.30 Mødelokale Fraværende. Åbne sager 31 Lukkede sager 2 Mødet hævet.

Referat. Byrådet. Mødedato 28. juni 2010 kl. 18.30 Mødelokale Fraværende. Åbne sager 31 Lukkede sager 2 Mødet hævet. Refer Byrådet Mødedo 28. juni 2010 kl. 18.30 Mødelokale Fraværende Slagelse Rådhus Helle Jacobsen, Jacob Borello Carlsen og Henrik Brodersen Åbne sager 31 Lukkede sager 2 Mødet hævet Indholdsfortegnelse

Læs mere