Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL"

Transkript

1 BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Nørre Djurs Hallen Idrætsvej 2, 8585 Glesborg Dato: Mandag den 1. juni 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Else Søjmark (A) Olaf Krogh Madsen (L) Bente Hedegaard (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Inger K. Andersen (O) Rikke Albæk Jørgensen (V) Ulf Baldrian Harbo (Ø) Bente Hedegaard (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Ulf Baldrian Harbo (Ø) Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Dialogmøde med fritidsområdet Budgetopfølgning pr. ultimo april 2015 for kultur- og Budget prioritering af anlæg Frigivelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb vedr. nyt bibliotekssystem via KOMBIT Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan til lokalplan med kommuneplantillæg nr. 3, erhvervsområde syd for Skolebakken i Ørum Orientering om områdefornyelse Grenaa midtby Godkendelse af program for områdefornyelse i Auning Ekstra anlæg, oplevelsesplads i Fjellerup Ekstra anlæg, frigivelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb vedr. p-plads ved Nørre Djurs Hallen Orientering om status på Naturpark Randers Fjord Ekstra anlæg, frigivelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb til tunnel/torv ved Søndergade i Grenaa Orientering om Blå Flag Ekstra anlæg, Voldby skole, renovering af SFO lokaler Fritidscenter Enslevgården Ekstra anlæg, frigivelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb vedr. mulitfunktionel naturhus ved Grenaa Strand Møder i regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland Teaterfestival på Djursland i Orientering om Kulturskole Norddjurs indgåelse af lejemål i Pavillonen Ekstra anlæg, ekstraordinær pulje til vedligeholdelse af forsamlingshuse Analyse om fremtidssikring af Pavillonen Arbejdsplan Meddelelser Fremtidig organisation og drift af Kraftværket.com...52 Bilagsoversigt...53 Norddjurs Kommune

3 1. Dialogmøde med fritidsområdet A00 09/21993 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling Til kultur- og s møde er repræsentanter for fritidsområdet inviteret til dialogmøde. Følgende deltager: Norddjurs Fritidsråd: Lene Fribo, Tove Højlund, Gunnar Thode Nielsen, Kai Hansen, Mogens Buhl Christensen, Jesper Jul Auning Idræts- og kulturcenter: Henrik Johansen, Madeleine Johansen Grenaa Idrætscenter: Valdemar Haumand, Torben Jensen, Preben Brandstrup, Henrik Primdahlsen Kulturhushallen: Jesper Jul Nørager Multihal: Gert Johnsen, Torben Jensen, Claus Laursen Nørre Djurs Hallen: Hans Fisker Jensen, Karen M. Fogh, Heidi Fogh, Christian Hinrichsen, Rikke Jørgensen, Peter Schumacher Rougsøhallen: Poul Pedersen, Gert Rasmussen Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole: Carsten Holvad Ørum Aktiv Center: Svend Åge Jellesen Åstrup Fritidscenter: Jørgen Josefsen Norddjurs Idrætsråd: flere af deltagerne repræsenterer også NI Dagsorden: 1. Fritidsanalysen proces, resultater og scenarier. 2. Særlige opmærksomhedspunkter i forhold til fritidsområdet. 3. Fremtidens fritidsliv i Norddjurs idéer til, hvordan kultur- og skal understøtte dette. 4. Indkomne forslag til drøftelse: 1

4 a. Forhøjelse af fritidsrådet budget for kursuspulje. b. Planlægning og gennemførelse af kultur- og fritidskonference med samvirkerne som tovholder. Evt. med temaet branding af kommunens kulturog fritidsliv. Dialogmødet er berammet til at vare en time. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at sagen tages til efterretning. Beslutning i Kultur- og den Følgende indgik i kultur- og s drøftelser med repræsentanterne for fritidsområdet: Fritidsanalysen proces, resultater og scenarier. Drøftelsen var kort, da der allerede igen den 2. juni 2015 afholdes møde om denne. Der blev stillet spørgsmålstegn ved, om der er tale om et spareforslag, hvilket fra udvalgets side blev afvist, idet analysen kan munde ud i en omfordeling af midler, men måske også i en beslutning om tilførsel af midler. Fsv. ang. incitamentsmodellen var det en indvending, at det er svært, at planlægge nye aktiviteter i hallerne, hvis der ikke er ledige tider. Der var bekymring fra multihallernes side i forhold til om disse er tænkt med. Imidlertid har DGI beskrevet problemstillingerne om tilskud til multihallerne i rapporten. Kultur- og opfordrede alle til at fremkomme med gode idéer i høringssvarene til analysen. Særlige opmærksomhedspunkter i forhold til fritidsområdet. 2

5 Der blev bl.a. argumenteret for, at de mange frivillige og det gode foreningsliv i kommunen er et godt markedsføringsargument, og at det er en god investering, at pleje korpset af frivillige med fx inspirerende oplæg, en fest eller lignende. Fritidsområdet vil gerne hjælpe med at sparre/ komme med idéer til kultur- og fritidskonferencen. Fritidsrådet har ideer til udvikling og profilering. I forbindelse med kommunens markedsføringsstrategi tilbød fritidsrådet at være en aktiv del som sparringspart og leverandør af samarbejde. Fremtidens fritidsliv i Norddjurs idéer til, hvordan kultur- og skal understøtte dette: Der blev argumenteret for, at man ikke må glemme holdidrætten, Den har gennem tiderne været fundamentet for haldriften, og derfor skal kommunen understøtte holdidræt. På den anden side kan det ikke undgås, at skulle drøfte, hvad der er levedygtigt. Holdsporten kan fange nogle af de, der har det lidt svært i livet, og man kunne godt tænke hallerne lidt mere som en form for væresteder og tænke ind, at skoleelever, der først er kommet hjem fra skole, måske ikke lige tidsmæssigt kan overskue, at skulle afsted igen til sport. Dog blev det også drøftet, at nogle børn har brug for mere opsyn/opmærksomhed, end der er til stede i en idrætshal. I forhold til de fremadrettede konklusioner er det vigtigt, at finde ud af, hvordan de unge tænker. Den nye familiestruktur, hvor børnene ofte har to adresser giver også nogle udfordringer, fx med at weekendaktiviteter kan være sværere for familierne at passe ind. Det blev nævnt, at det er vigtigt med tværgående samarbejde mellem kommunens fagudvalgs områder. Indkomne forslag til drøftelse: a. Forhøjelse af fritidsområdets budget for kursuspulje: 3

6 Det blev pointeret, at det er vigtigt med uddannelse. Kursuspuljen er en succes med stort udbytte, og bør øges. Der var bred enighed om, at bagatelgrænsen på 250 kr. bør ophæves. b. Planlægning og gennemførelse af kultur- og fritidskonference med samvirkerne som tovholder. Evt. med temaet branding af kommunens kultur- og fritidsliv. Der var ros til frivilligrådets arrangementet med Erik Clausen, da sådanne oplæg medvirker til at motivere de frivillige. Det kan også overvejes, at lave en hel festdag. Endelig blev det nævnt, at det er vigtigt, at der også er tid til at netværke. Fra Kulturog s side blev det pointeret, at udvalget er opmærksomt på ønsket om at inddrage flere i planlægningen af den næste konference. 4

7 2. Budgetopfølgning pr. ultimo april 2015 for kultur- og S00 15/4 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling Overordnet konklusion: Drift På kultur- og område viser budgetopfølgningen ultimo april 2015, at der på driftsbudgettet samlet set forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Det samlede mindreforbrug skyldes et mindreforbrug på indeværende år på 0,4 mio. kr., mens der på nuværende tidspunkt ikke forventes afvigelser på overførte driftsmidler. Anlæg På anlæg forventes et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. En uddybende redegørelse for budgetopfølgningen er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 50,4 50,0-0,4 Overførte driftsmidler 4,0 4,0 0,0 Drift i alt 54,3 53,9-0,4 Anlæg 15,7 12,2-3,5 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen for april måned 2015 tages til efterretning. 5

8 Bilag: 1 Åben KUU bilag april 2015 budgetopfølgning.pdf 75052/15 2 Åben Anlægsoversigt - april 2015.pdf 75539/15 Beslutning i Kultur- og den Godkendt. 6

9 3. Budget prioritering af anlæg S00 15/8 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling Ifølge tidsplanen for budget skal fagudvalgene i maj/juni 2015 prioritere anlægsforslag. I overensstemmelse med budgetproceduren har forvaltningen udarbejdet beskrivelser af anlægsforslagene. Anlægsbeskrivelserne for alle udvalg er vedlagt som bilag. Kultur- og skal prioritere anlægsforslag indenfor eget udvalgsområde. Anlægsforslagene skal prioriteres ud fra følgende principper: det anlægsforslag, som udvalget helst ser indarbejdet i budgettet, får nr. 1 det anlægsforslag, som udvalget bedst kan undvære, får det højeste tal Anlægsforslag fra tidligere budget, hvor der endnu ikke er givet bevilling, indgår på lige fod med nye forslag i prioriteringen. Eksisterende anlæg, der er bevilget i 2015 eller tidligere indgår ikke i prioriteringen. Økonomiske konsekvenser Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at kultur- og prioriterer anlægsforslag indenfor eget udvalgsområde. 7

10 Bilag: 1 Åben Budget Anlægsforslag, alle udvalg 77035/15 Beslutning i Kultur- og den Kultur- og prioriterede anlægsforslagene inden for eget område som følger: 1. A407 Områdefornyelsen i Grenaa 2. A408 Områdefornyelsen i Auning 3. A 401 Museum Østjylland udstillingsarealer 4. A 402 Pavillonen fremtidssikring 5. A 412 Renovering af lokaler til Kulturskolen i Pavillonen 6. A 411 Renovering af Enslevgården 7. A 403 Stenvad Mosebrugscenter 8. A 404 Renoveringspulje kommunale kunstværker 9. A 406 Vinduesfacade til atriumgård, Grenaa Bibliotek 10. A 405 Museum Østjylland nyt tag 11. A 410 Allingåbrohallen - udenomsarealet 8

11 4. Frigivelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb vedr. nyt bibliotekssystem via KOMBIT S00 15/8214 Åben sag Sagsgang: KUU, ØK, KB Sagsfremstilling Den 11. december 2012 besluttede kommunalbestyrelsen at gå i udbud med et bibliotekssystem i samarbejde med andre kommuner gennem KOMBIT. Systemet omfatter både skole- og folkebiblioteker. KOMBIT gik i marts 2013 i udbud med et nyt Fælles Bibliotekssystem, og der blev i august 2013 underskrevet kontrakt med Dantek A/S, som siden er blevet opkøbt af firmaet Systematic. 90 af landets kommuner er i dag med i aftalen, som vil give bibliotekerne et moderne og tidssvarende system, som også realiserer fælles drift og systemadministration. Systemet skal ud over at understøtte samarbejdet mellem folke- og skolebiblioteker også understøtte back-office biblioteksfunktioner og bygge på en national infrastruktur. Det er efter den reviderede tidsplan forventningen, at Norddjurs Kommune tilsluttes det nye system i november måned Fra 2016 forventes en årlig besparelse på 0,3 mio. kr. på driften af det nye system. De driftsmæssige besparelser er indarbejdet i budget 2014 som et administrativt ændringsforslag. I budget 2015 blev der afsat et anlægsbeløb på 0,3 mio. kr. til Udgifter i mio. kr. Konvertering og implementering 0,200 Undervisning 0,100 Anlægsudgifter i alt 0,300 Selve konverteringen er indeholdt i driftsbidraget til KOMBIT, men der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til omfanget af konverteringen, herunder hvor mange historiske data, der skal med over i et nyt system. Lokale tilretninger skal afholdes af den enkelte 9

12 kommune. Det kan dreje sig om opsætning af firewall, printopsætning, ændringer i selvbetjeningsautomater eller trimning i forhold til eksisterende hardware. Herudover vil der være udgifter til it-implementering f.eks. til integration til ESDH og økonomisystem. Da tidspunktet for implementering nærmer sig foreslås det, at anlægsbevillingen gives og rådighedsbeløbet frigives. Anlægsudgiften finansieres via det afsatte rådighedsbeløb i budget Der henvises til sagen om anlægsbevillingen for it til administrationen herunder KOMBITprojekter, som blev behandlet på økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens møder i maj 2015, hvor der blev afsat 0,6 mio. kr. til ressourcer til projektledelse og nye selvbetjeningsmaskiner i forbindelse med implementeringen af bibliotekssystemet for skoleog folkebibliotekerne. Økonomiske konsekvenser Der er i 2015 afsat 0,3 mio. kr. på investeringsoversigten til finansiering af projektet. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at der gives anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. og rådighedsbeløbet frigives. Finansieringen sker via det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb. Beslutning i Kultur- og den Tiltrådt. 10

13 5. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan til lokalplan med kommuneplantillæg nr. 3, erhvervsområde syd for Skolebakken i Ørum P16 12/13955 Åben sag Sagsgang: MTU, KUU, ØK, KB Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. februar 2015 at offentliggøre lokalplanforslag og kommuneplantillæg nr. 3 til kommuneplan Forslaget åbner mulighed for at området kan anvendes til erhvervsformål, herunder mulighed for etablering af enkeltstående butikker til lokal forsyning med en maksimal størrelse på m 2. Vedtagelsen af kommuneplantillæg nr. 3 er en forudsætning for lokalplanens vedtagelse. Forslagene har været fremlagt fra tirsdag den 10. marts til onsdag den 6. maj Der er indkommet følgende bemærkninger: Vejdirektoratet: Bemærker at trafikstøj fra hovedlandevejen som eventuelt er højere end Miljøstyrelsens grænseværdier, er Vejdirektoratet uvedkommende som vejbestyrelse for hovedlandevejen. Derudover er der bemærkninger til vejbyggelinjen, reklamers placering og belysning som ikke må være til gene for trafikanter mv. Museum Østjylland: Bemærker at området er rigt på fortidsminder som er beskyttet af museumslovens 27. Derfor anbefales det, at der foretages en arkæologisk forundersøgelse forud for anlægsarbejdet. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at forslag til lokalplan , erhvervsområde syd for Skolebakken i Ørum, og kommuneplantillæg nr. 3 til kommuneplan 2013 vedtages endeligt med de bemærkninger, der er indkommet fra Vejdirektoratet og Museum Østjylland. 11

14 Bilag: 1 Åben Bemærkninger til Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan / Bemærkninger til Tillæg nr. 3 til Kommuneplan Lokalplan pdf 2 Åben Bemærkninger fra Museum Østjylland 15539/15 3 Åben Lokalplanforslag Erhvervsområde syd for Skolebakken i Ørum 3587/15 4 Åben Forslag til Kommuneplantillæg nr. 3.pdf 3610/15 Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den Tiltrådt. Beslutning i Kultur- og den Tiltrådt. 12

15 6. Orientering om områdefornyelse Grenaa midtby P15 13/12475 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling Kultur- og orienteres løbende om områdefornyelsesprogrammet for Grenaa, der er igangsat august 2014 og strækker sig 5 år frem. Sagen er en opdatering på den seneste måneds aktiviteter. Den attraktive midtby De tre teams, der er udvalgt til at deltage i idékonkurrencen om Den attraktive midtby, fik i uge 20 udleveret udbudsmaterialet og er nu i gang med at udarbejde deres bud på, hvordan de centrale pladser og gader skal struktureres og se ud i fremtiden. De tre teams har i et fælles brev forespurgt om udsættelse af afleveringstidspunktet for konkurrenceforslag og tilbud. De ønsker at flytte datoen fra primo august til ultimo august pga. sommerferien. Det vurderes, at det er en rimelig begrundelse, og at det i sidste ende vil gavne projektet, at de tre teams får den nødvendige tid til at udarbejde deres bud. Udsættelsen betyder følgende for tidsplanen: Konkurrenceforslag og tilbud på totalrådgivning afleveres i uge 35 og en endelig udvælgelse af totalrådgiver godkendes af kultur- og den 26. oktober 2015, økonomiudvalget den 10. november 2015 og kommunalbestyrelsen den 17. november Derefter må vinderen offentliggøres. Tidsplanen forskydes i øvrigt ikke væsentligt på grund af udsættelsen af afleveringen. Det forventes stadig, at anlægget af de nye pladser mm. begynder næste sommer. Det tilstræbes, at generne for butikker og sommerturisterne bliver mindst mulige, men en omlægningen af pladser og evt. gader vil komme til at rode i byen, mens det står på. Omlægningen kan komme til at betyde, at pladsen foran rådhuset ikke står til rådighed for aktiviteter sommeren Pladsen foran rådhuset 13

16 Hen over sommeren er Torvet og pladsen foran rådhuset ved at være booket fuldt ud med aktiviteter. Det er primært ShopiCity der har reserveret pladserne, men der er også blevet plads til andre. Museum Østjylland og Norddjurs Egnsarkiv udstiller gamle billeder fra Grenaa på pladsen. Udstillingen er mobil, så den kan flyttes, hvis den skulle stå i vejen for andre aktiviteter. Unge fra Arresten udsmykker tre borde-bænke til pladsen. Formålet er, at de unge får lov til at sætte deres præg på den midlertidige plads. Booking af offentlige pladser foregår gennem vej- og ejendomsafdelingen. Her sikres at de rette tilladelser indhentes og politi, brandvæsen osv. orienteres. Er der flere arrangementer samme dag formidles kontakten mellem parterne, så de indbyrdes kan koordinere. Informationsudstilling i ByRummet i det gamle rådhus på torvet ByRummet i det gamle rådhus på torvet bliver fra juli 2015 brugt som udstillingsrum for områdefornyelsen. Udstillingen vil bestå af en permanent del, der beskriver områdefornyelsen i Grenaa midtby generelt og en del, der løbende vil blive udskiftet og omhandler de igangværende projekter. De første udstillinger vil være om projekterne Den attraktive midtby og Tunnelen under banen ved Søndergade. Skiltning For at styrke informationen om områdefornyelse i Grenaa, ser forvaltningen på skilte og placering af disse, så der både ved korterevarende og længerevarende aktiviteter/anlæg informeres på stedet. Modellen for skiltning tænkes udbredt til andre projekter, som forvaltningen arbejder med. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller at orienteringen tages til efterretning. 14

17 Beslutning i Kultur- og den Til efterretning. 15

18 7. Godkendelse af program for områdefornyelse i Auning P00 13/21413 Åben sag Sagsgang: KUU, ØK, KB Sagsfremstilling Primo januar 2014 indsendte forvaltningen ansøgning til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) om at få del i områdefornyelsesmidler til Auning fra puljen for mindre byer. Ministeriet meddelte den 7. april 2014, at der er reserveret en udgiftsramme på 2,0 mio. kr. til områdefornyelse i Auning. Norddjurs Kommune skal medfinansiere med 4,0 mio. kr. For at få beløbet frigivet, skal der udarbejdes program, der skal godkendes af MBBL. Programmet er udarbejdet på baggrund af den tidligere godkendte udviklingsplan for Auning, som blev godkendt i kultur- og den 27. oktober De primære elementer i planen er følgende: Hovedvejen gennem byen Området omkring Kulturperronen og kroen Forbindelsen mellem det sydlige og nordlige butiksområde Generel forskønnelse 13. maj 2015 mellem kl. 16 og 18 blev udkastet til program præsenteret for Auning bys borgere på Kulturperronen i Auning. Her blev der givet lejlighed til at sætte et sidste aftryk på programmet, inden det bliver sendt til politisk behandling. Programmet forventes godkendt af MBBL i løbet af efteråret Der er anlægsforslag til budget 2016 om, at områdefornyelsen gennemføres i perioden I forbindelse med hovedvejen kan det oplyses, at det ved en regeringsaftale den 22. maj 2015 er besluttet, at yde tilskud på 1,3 mio. kr. fra Pulje til forbedring af kollektiv trafik i 16

19 yderområder til Norddjurs Kommunes ansøgning om støtte til etablering af et trafikknudepunkt (en såkaldt +Ø) i Auning. Det skal ved behandlingen af budgettet besluttes, om der kan bevilges en tilsvarende egenfinansiering. Økonomiske konsekvenser Ingen. Restfinansieringen forventes indarbejdet i budget for 2016 og overslagsårene. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at programmet godkendes. Bilag: 1 Åben Forslag-Program_områdefornyelse i Auning_ pdf 84046/15 Beslutning i Kultur- og den Tiltrådt med enkelte redaktionelle ændringer, idet udvalget bemærker, at der skal lægges vægt på borgerinddragelse. 17

20 8. Ekstra anlæg, oplevelsesplads i Fjellerup P20 15/8285 Åben sag Sagsgang: KUU, EU, ØK, KB Sagsfremstilling Arbejdet med udvikling af oplevelsesplads ved Thomasminde i Fjellerup er i gang. Udvalget skal træffe beslutning om medfinansiering af oplevelsespladsen samt tage stilling til det videre arbejde med Thomasminde og oplevelsespladsen. Norddjurs Kommune har sammen med Syddjurs fået midler fra Vækstforum til etablering af oplevelsespladser langs med Djurslands kyst som et led i implementeringen af turismestrategien for Djursland Vækst gennem oplevelser. Ansøgningen omhandler etablering af oplevelsesplads i Fjellerup til udvikling af kystferieproduktet med vandbaserede aktiviteter, der indbyder til leg, ophold og erhvervsrettede aktiviteter med fokus på at indtage vandet. Udvalget skal træffe beslutning om bevilling af medfinansiering til etablering af en oplevelsesplads ved Thomasminde i Fjellerup. Udviklingen af denne plads skal ske over en årrække. Fokus skal være på faciliteter til brug af vandet, og stedet skal kunne rumme mulighed for, at grupper som kite-surfere og windsurfere kan indtage pladsen. For den kommende sommersæson vil der ifølge bevillingen fra Region Midtjylland skulle opstilles en række mobile og fleksible elementer på pladsen. Alle elementerne på oplevelsespladsen placeres udendørs grundet bygningsmassens dårlige beskaffenhed (se vedlagte bilag). Fokus vil være på elementer, som understøtter ophold på pladsen. Elementerne opføres i det tidligere besluttede design for oplevelsespladser på Djursland. Målgruppen for en oplevelsesplads ved Thomasminde vil være kitesurfere og windsurfere, så denne gruppe brugere af stranden flyttes væk fra de badende gæster. Hermed funktionsopdeles strandstrækningen i Fjellerup. Ejendommen og arealerne udenom bærer præg af, at der ikke er blevet gjort meget de senere år. Arealerne udenom bygningsmassen fremstår tilgroede og rodede. Forvaltningen foreslår, at 18

21 der findes midler til oprydning og drift med henblik på at gøre arealerne indbydende ved opstilling af faciliteter til oplevelsespladsen. Elementer i en sådan oprydning er følgende: Oprydning af murbrokker/bygningsdele på stranden Udskiftning af murbrokker med natursten med henblik på at kystsikre Beskæring af træer og buske og fjernelse af væltede træer Græsslåning igennem sæsonen Fjernelse af hybenroser på grunden, så surferne får plads Fjernelse af affald omkring udebygningerne Fjernelse af ødelagt anneks Der er udarbejdet en bygningsrapport for bygningsmassen med henblik på at give et overblik over standen på bygningerne. Bygningsrapporten (se bilag) understøtter tilstandsrapport og energimærke fra juni 2014 og konkluderer, at bygningsmassen generelt er i mindre god stand. Ishuset ligger kystnært, hvormed der er stor risiko for påvirkning i stormvejr. Kystsikring vil være aktuelt, hvis Ishuset ønskes sikret og i særdeleshed hvis der investeres penge i bygningen. Generelt er bygningerne med undtagelse af stuehuset i en stand, hvor der ikke anbefales offentlig adgang af sikkerhedsmæssige grunde, før bygningerne er blevet gennemgået og eventuelt sikret. Udvalget skal træffe beslutning om, hvordan situationen med bygningsmassen håndteres. Der er en række udfordringer, der skal gøres noget ved snarest: Husets opvarmningskilde vurderes ikke at kunne klare endnu en vinter. Der er smadrede ruder i bygningerne, og disse skal sikres. Der er nedfaldne tagsten, hvor tagenes huller skal lukkes for at undgå yderligere ødelæggelse af tagene. Der er en udestue på stuehuset, som bør fjernes. 19

22 Bygningerne er i nuværende stand uanvendelige og tages derfor ikke i brug. Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes på dialog med en fond omkring sikring af kulturmiljøet og udvikling af stedet i den kulturhistoriske ramme. Økonomiske konsekvenser Alle partierne i kommunalbestyrelsen har indgået aftale om, at der igangsættes en række ekstra anlæg i Dette anlæg indgår på listen over ekstra anlæg i 2015 med 0,5 mio. kr. De ekstra anlæg finansieres af kassen. I forbindelse med overførselssagen, blev der lagt ca. 15 mio. kr. i kassen. Derudover er der lagt et beløb på ca. 3 mio. kr. i kassen i forbindelse med mindreforbrug på gennemførte anlægsprojekter. Samlet set er der lagt 17,773 mio. kr. i kassen, som det er besluttet at igangsætte ekstra anlæg for i Dette anlæg omhandler ansøgning af udviklingsmidler fra Vækstforum på 1 mio. kr. som Syddjurs og Norddjurs Kommune i fælleskab søger. Der forudsættes en kommunal medfinansiering på 50%, hvilket indebærer, at Syddjurs og Norddjurs Kommune hver skal bidrage med 0,5 mio. kr. Ansøgningen omhandler etablering af oplevelsesplads i Fjellerup til udvikling af kystferieproduktet med vandbaserede aktiviteter, der indbyder til leg, ophold og erhvervsrettede aktiviteter med fokus på at indtage vandet. Oprydnings- og driftsdelen afhænger af den politiske beslutning. Delen omkring bygningernes tilstand afhænger af udvalgets beslutning om bygningsmassens fremtid. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at 1. der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til medfinansiering af projektet Oplevelsesplads Fjellerup, hvor der opstilles faciliteter til indtagelse af pladsen. 20

23 2. beløbet finansieres af kassen. 3. der tages stilling til oprydning på arealerne udenom bygningerne og den fremtidige drift af bygningerne og udenomsarealerne. 4. der tages stilling til, om der skal igangsættes et arbejde for at få en fond aktiveret i udviklingen af oplevelsespladsen ved Thomasminde. Bilag: 1 Åben Bygningsrapport.over Ishus og Thomasminde 71350/15 Beslutning i Kultur- og den 1. Tiltrådt. 2. Tiltrådt. 3. Kultur- og anbefaler, at der ryddes op på arealerne, og at erhvervsudvalget drøfter økonomien. 4. Tiltrådt. Beslutning i Erhvervsudvalget den Tiltrådt. 2. Tiltrådt. 3. Der er iværksat oprydning på stranden for eksisterende driftsmidler. Erhvervsudvalget besluttede at iværksætte akut sikring af bygninger med midler fra udvalgets udviklingspulje. Forvaltningen redegør for omkostningen på det kommende møde. 4. Tiltrådt med den tilføjelse, at der udarbejdes anlægsforslag til medfinansiering af den videre udvikling af stedet 21

24 9. Ekstra anlæg, frigivelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb vedr. p-plads ved Nørre Djurs Hallen G01 11/15017 Åben sag Sagsgang: KUU, ØK, KB Sagsfremstilling Efter tilbygning af multihal er der en øget aktivitet på p-pladsen ved Nørre Djurs Hallen. Der er fra hallens side ønske om udvidelse samt renovering af asfaltbelægning på eksisterende p- plads. P-pladsen fungerer samtidig som p-plads for busser. Økonomiske konsekvenser Alle partierne i kommunalbestyrelsen har indgået aftale om, at der igangsættes en række ekstra anlæg i Dette anlæg indgår på listen over ekstra anlæg i 2015 med 0,3 mio. kr. De ekstra anlæg finansieres af kassen. I forbindelse med overførselssagen, blev der lagt ca. 15 mio. kr. i kassen. Derudover er der lagt et beløb på ca. 3 mio. kr. i kassen i forbindelse med mindreforbrug på gennemførte anlægsprojekter. Samlet set er der lagt 17,773 mio. kr. i kassen, som det er besluttet at igangsætte ekstra anlæg for i Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at 1. der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. til anlægsprojektet, 2. beløbet finansieres af kassen. Beslutning i Kultur- og den Tiltrådt. 22

25 10. Orientering om status på Naturpark Randers Fjord P16 14/19685 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling I et samarbejde mellem Randers Kommune, de to turistdestinationer i Randers og på Djursland og LAG er bliver der arbejdet med at etablere Naturpark Randers Fjord i området omkring Randers Fjord. Arbejdet foregår i forhold til Friluftsrådets certificeringsordning for naturparker, og arbejdet skrider planmæssigt frem. I henhold til Friluftsrådets certificeringsordninger er der 10 kriterier, som skal være opfyldt, for at naturparken kan blive endelig godkendt. De fleste af kriterierne er opfyldt, og på den baggrund blev der fremsendt ansøgning til Friluftsrådet om at blive godkendt som pilotpark. Ansøgningen blev imødekommet og pr. 1. april 2014 blev Naturpark Randers Fjord godkendt som pilotpark. Det betyder, at der inden 1. april 2019 skal indsendes endelig ansøgning om at blive godkendt som naturpark. Minimum 50% af Naturparkens areal skal være beskyttet natur. Naturparken skal derfor have en præcis geografisk afgrænsning og være en del af kommuneplanen eller et tillæg hertil. Landbruget er en væsentlig samarbejdspartner i projektet og har været indkaldt til dialogmøde med forvaltningen, hvor der blev redegjort for projektet. Afgrænsningen af naturparken kommer til at omfatte de landbrugsarealer, som det i henhold til landskabskortlægningen er naturligt at inddrage i naturparken. At landbrugsarealer ligger inden for naturparkens afgræsning, har ingen konsekvenser for landbrugets drift. Her og nu er der skaffet økonomi til gennemførelse af en række projekter, som skal være med til at forbedre adgangsforholdene og skabe mulighed for oplevelser tæt på fjorden. Fra Nordeafonden og LAG erne mm. er der skaffet økonomi til projektledelse og etablering af 10 hotspots fem i hver kommune. I Norddjurs Kommune er de 5 hotspots: 23

26 Badebro og shelters ved Udbyhøj Shelters og multtoilet på Kanaløen Ny toiletbygning ved Voer Færgested m. fiskerenseplads Shelters og multtoilet ved Hollandsbjerg landingsplads Opholdsplatform og kano/kajakbro ved Alling Å, Allingåbro. Desuden arbejdes der på en ny digital platform. Både hotspots og digital platform skal være færdiggjort 15. juni Økonomiske konsekvenser Ingen på nuværende tidspunkt. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Kultur- og den Til efterretning. 24

27 11. Ekstra anlæg, frigivelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb til tunnel/torv ved Søndergade i Grenaa G00 09/3077 Åben sag Sagsgang: KUU, ØK, KB Sagsfremstilling Anlægsprojektet vedr. etablering af ny stiforbindelse fra det kommende torv ved Søndergade til Åbyen, via tunnel under jernbanen, blev i efteråret 2014 vundet af VAM A/S i licitation. Anlægsprojektet blev påbegyndt i november 2014, og projektet forventes at stå færdigt sommeren Af de afsatte økonomiske midler på 3,85 mio. kr. til projektet, er 0,30 mio. kr. afsat til flytning af kabelskabe samt uforudsigelige udgifter. De 0,30 mio. kr. er fordelt således, at det forventes at der skal bruges 0,15 mio. kr. til flytningen af kabelskabe, og der er derfor 0,15 mio. kr. til uforudsigelige udgifter. Efter anlægsarbejdet er igangsat, er der dukket uforudsigelige projektforhold op, som overstiger de økonomisk afsatte midler på 0,150 mio. kr. Det drejer sig om mere indgribende brinksikring end antaget i udbudsmaterialet. Støbning af bundplade i tunnel, svejsning og rengøring af eksisterende spunsvægge, udskiftning af blødbund, tilpasning af afvandingsforhold samt mængdereguleringer. De uforudsigelige projektforhold udgør en økonomisk udgift på omkring 0,600 mio. kr. Da der oprindeligt er afsat 0,150 mio. kr. til dette område, skal der yderligere tilføres ca. 0,450 mio. kr. for at gennemføre projektet som besluttet. Kommunalbestyrelsen har på mødet den 17. marts 2015 godkendt, at finansieringen af den ekstra udgift på 0,450 mio. kr. findes i forbindelse med budgetopfølgningen. Økonomiske konsekvenser Alle partierne i kommunalbestyrelsen har indgået aftale om, at der igangsættes en række ekstra anlæg i Dette anlæg indgår på listen over ekstra anlæg i 2015 med 0,450 mio. kr. 25

28 De ekstra anlæg finansieres af kassen. I forbindelse med overførselssagen, blev der lagt ca. 15 mio. kr. i kassen. Derudover er der lagt et beløb på ca. 3 mio. kr. i kassen i forbindelse med mindreforbrug på gennemførte anlægsprojekter. Samlet set er der lagt 17,773 mio. kr. i kassen, som det er besluttet at igangsætte ekstra anlæg for i Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at 1. der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,450 mio. kr. til anlægsprojektet, 2. beløbet finansieres af kassen. Beslutning i Kultur- og den Tiltrådt. 26

29 12. Orientering om Blå Flag P20 15/9089 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling Friluftsrådet meddeler ved mail af 22. maj 2015 at Norddjurs Kommune har fået tildelt Blå Flag ved alle kommunens officielle badestrande for den kommende sæson: St. Sjørup Strand Lystrup Strand Rygårde Strand Skovgårde Strand Fjellerup Strand Bønnerup Strand Gjerrild Nordstrand Grenaa Strand Anholt Vesterstrand Og ved følgende havne: Udbyhøj lystbådehavn Bønnerup Lystbådehavn Grenaa Marina Når udmeldingen på hvilke strande og havne der i år har fået tildelt Blå Flag er kommet så sent, er det fordi, Danmark i forbindelse med den internationale evalueringsproces af dette års 27

30 Blå Flag ansøgninger blev udtaget af det internationale Blå Flag sekretariat i FEE (Foundation for Environmental Education) til et landeeftersyn. Landeeftersynet bestod i, at Friluftsrådet blev bedt om at fremsende fulde ansøgninger fra en række tilfældigt udvalgte strande og havne. Formålet var at vurdere, om der var/er væsentlige forskelle mellem den danske ansøgningsproces og de internationale forventninger til samme. Landeeftersynet viste, at Danmark indhenter færre oplysninger fra ansøgerne end den internationale Blå Flag koordination kræver. Friluftsrådet blev derfor bedt om at indhente den manglende information og afholde et ekstraordinært Blå Flag jury møde primo maj måned. Et af flere kriterier for at få Blå Flag er, at der i løbet af Blå Flag-sæsonen skal afholdes minimum 5 arrangementer med temaer over det kystnære miljø for strandene og 3 aktiviteter pr. havn. Arrangementerne, der fremgår af Friluftsrådets/Blå Flags hjemmeside, foregår flere steder langs Norddjurs kommunes kyst hen over sommeren. Officielt hejses der Blå Flag 5. juni 2015 kl ved Fjellerup Strand, kl på Bønnerup lystbådehavn og kl på Grenaa Strand ved Katholm. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at 1. orienteringen tages til efterretning, 2. det tilkendegives, om der er et politisk ønske om at deltage i hejsning af Blå Flag på de valgte steder Grundlovsdag. Beslutning i Kultur- og den 1. Til efterretning. 2. Politisk deltagelse i hejsningen af blå flag blev drøftet. 28

31 13. Ekstra anlæg, Voldby skole, renovering af SFO lokaler G01 14/19572 Åben sag Sagsgang: KUU, ØK, KB Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen har afsat anlægsbudget for 2015 på 0,5 mio. kr. som nyt anlæg Voldby SFO lokaler. Af bemærkningerne til bevillingen fremgår, at der er enighed om at indlede drøftelser med Lokalforeningen i Voldby om lokalsamfundets fremtidige anvendelse af idrætsfaciliteter (inkl. gymnastiksal) samt den tidligere SFO-bygning og tilhørende arealer. I disse drøftelser skal indgå den nuværende anvendelse af Birkehøj. Dette skal også ses i sammenhæng med budgetaftalens anlægsafsnit vedr. flytning af dele af Djurslandsskolen til Voldby. Ud over det afsatte rådighedsbeløb i 2015 på 0,5 mio. kr., har politikerne indgået aftale om, at der som ekstra anlæg for 2015 yderligere afsættes 0,5 mio. kr. til formålet. Birkehøj er en kommunalt ejet bygning beliggende på adressen Sangstrupvej 21, Voldby. Bygningen er tidligere anvendt til folke- og ungdomsskoleformål. Bygningen benyttes i dag af dagplejen, juniorklub, pensionister, petanquespillere, en motorcykelklub og en øl-klub. Der kommer ca. 100 brugere ugentligt. Driftsudgifterne for bygningen afholdes af kultur- og med et årligt driftsbudget på 0,048 mio. kr., der primært går til varme, rengøring og vedligeholdelse. Aktiviteterne i lokalerne koordineres af et brugerråd. Brugerrådet oplyser ved skrivelse af 29. november 2014, at brugerrådet gerne flytter fra Birkehøj til SFO-bygningerne på Voldby Skole, da brugerrådet får tilsvarende pladsforhold, men at det er nødvendigt med en renovering af bygninger og udenomsarealer. Brugerrådet har samtidig fremsendt en liste over nødvendige og ønskede forbedringer udendørs og indvendigt. Repræsentanter for Norddjurs Kommune har haft et møde med brugerrådet. På mødet blev det aftalt, at bygningerne gennemgås af forvaltningen sammen med brugerrådet, og at der skal foretages en prioritering af investeringsønskerne. Endvidere skal det aftales, hvad brugerrådet kan bidrage med af frivillig arbejdskraft og skaffe af sponsorater. 29

32 Der er igangsat gennemgang og dialog mellem brugerrådet og forvaltningen med henblik på en plan for renovering af bygningen. Økonomiske konsekvenser Alle partierne i kommunalbestyrelsen har indgået aftale om, at der igangsættes en række ekstra anlæg i Dette anlæg indgår på listen over ekstra anlæg i 2015 med 0,5 mio. kr. De ekstra anlæg finansieres af kassen. I forbindelse med overførselssagen, blev der lagt ca. 15 mio. kr. i kassen. Derudover er der lagt et beløb på ca. 3 mio. kr. i kassen i forbindelse med mindreforbrug på gennemførte anlægsprojekter. Samlet set er der lagt 17,773 mio. kr. i kassen, som det er besluttet at igangsætte ekstra anlæg for i Ud over beløbet på 0,5 mio. kr. til ekstra anlæg er der på investeringsoversigten for 2015 allerede afsat 0,5 mio. kr. til formålet, hvorfor der samlet set afsættes 1,0 mio. kr. til renoveringen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at 1. der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. til anlægsprojektet, 2. 0,5 mio. kr. finansieres af kassen, 3. det resterende beløb på 0,5 mio. kr. finansieres af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til formålet. Beslutning i Kultur- og den Tiltrådt, idet det forudsættes, at handicaprådet, ældrerådet m.fl. høres inden igangsætning af projektet. 30

33 14. Fritidscenter Enslevgården S49 08/6463 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling Den 23. februar 2015 besluttede kultur- og at bemyndige forvaltningen til at arbejde videre med organisering og drift af Enslevgården. Der har efterfølgende været afholdt et møde mellem udvalgsformand, forvaltningsdirektør og de foreninger, der har lager eller klublokaler på Enslevgården. Et lignende møde er afholdt af forvaltningen efterfølgende med henblik på at kortlægge nuværende brug af faciliteten og fremtidige ønsker. Der er ligeledes blevet foretaget en bygningsgennemgang specielt med fokus på hovedbygningen. Forvaltningen har på mødet med nuværende brugere påbegyndt en kortlægning af, hvordan faciliteten anvendes. Der er tale om, at foreningerne, som anvender bygningsmassen, har meget forskellige behov for faciliteten. Nogle anvender alene bygningsmassen til lager, sportsfiskerforeningen og fjerkræforeningen bruger stedet som klubfacilitet. Der var på mødet, afholdt enighed med foreningerne om, at der er brug for en bedre organisering af forholdene, og at stedet er unikt beliggende i naturen med umiddelbar nærhed til rekreative værdier for udendørs aktiviteter. På den baggrund blev det besluttet, at der skal indkaldes en bredere kreds af foreninger, som kan have interesse i at bidrage til at skabe nyt liv og aktiviteter med udgangspunkt i naturen. Et møde forsøges afholdt inden sommerferien. Det er ligeledes aftalt, at der arbejdes hen mod, at toilet i udbygning åbnes for brugere af shelters, bålplads og udenomsarealer under forudsætning af, at Norddjurs Kommune renholder toilettet og sørger for tømning af affaldsstativer. De grønne områder holdes af frivillig arbejdskraft, såfremt Norddjurs Kommune kan finde midler til køb af brændstof til havetraktor og nye knive til denne. Der er blevet foretaget en bygningsmæssig gennemgang af bygningsmassen på Enslevgården specielt med fokus på hovedbygningen. Generelt er der tale om en ret stor bygningsmasse, 31

34 hvoraf udhusene er i en dårlig forfatning og håndværksmæssigt er fejlkonstrueret visse steder. Specielt tagkonstruktionen er dårlig. Der kan blive tale om, at dele af udhusene bør nedrives. Hovedbygningen er ligeledes i dårlig stand, men dog af en karakter, så den kan opdateres til at blive et unikt støttepunkt for naturoplevelser i området. Der er lavet et overslag over renovering af bygningen, som beløber sig til ca. 2,5 mio. kr. Økonomiske konsekvenser Der foreligger anlægsforslag på kr. 0,5 mio. kr. i 2016 og 1,0 mio. kr. i 2017 samt som konsekvens heraf driftsudgifter i begge årene for 0,25 mio. kr. Anlægsforslaget er udarbejdet før bygningsgennemgangen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at sagen drøftes. Beslutning i Kultur- og den Drøftet. 32

35 15. Ekstra anlæg, frigivelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb vedr. mulitfunktionel naturhus ved Grenaa Strand G01 11/7348 Åben sag Sagsgang: KUU, ØK, KB Sagsfremstilling Foreningen Vinterbaderne i Grenaa og Norddjurs Kommune vil i fællesskab opføre et multifunktionelt naturhus ved Grenaa Strand. Naturhuset er tænkt multifunktionelt på den måde, at bygningen transformerer sig efter årstiden og brugernes behov af området. Det bliver en offentlig tilgængelig friluftsfacilitet som alle kan benytte, og hele året kan man fra bygningen nyde udsigten over klitterne og havet. Naturhuset skal kunne rumme og skabe værdi for bl.a. følgende målgrupper: løbere, cyklister, vandrere, børnehaver, windsurfere, kajakroere, turister, kørestolsbrugere med ledsagere og vinterbadere. Stedet vil fungere som et støttepunkt og en multifunktionel facilitet til fx: hvilested, mødested, fællessted, læsted, oplevelsessted, meditationssted, startsted og omklædningssted. Baggrunden for projektet er, at Vinterbaderne i Grenaa i en årrække har arbejdet på at få nogle vinterbadefaciliteter, så man ikke er tvunget til at klæde om hjemmefra eller i en bil. Det er og har været et stort problem, at der ikke er faciliteter til at kunne nyde vinterbaderiet og naturen på bedre vis. Der er i forbindelse med udformning af projektet indledt dialog med Dronningens ferieby, Djurslands Turistforening og Grenaas dagplejere og daginstitutioner for at skabe en unik, nytænkende, inddragende og bynær friluftsfacilitet i et følsomt og smukt naturområde ved Grenaa Strand. Projektets målgrupper spænder derfor bredt fra børn i daginstitutioner, som kan få en helt unik naturformidling som ellers ikke var mulig, da det er vanskeligt for små børn at opholde sig udendørs uden nogen form for ly og læ eller mulighed for at spise medbragt mad. 33

36 Bygningen bliver skabt af bæredygtige materialer og placeres nænsomt blandt træerne på kanten til klitterne. Der er givet dispensation fra Naturstyrelsen i henhold til skovlovstilladelse, strandbeskyttelseslinjen samt Landzonetilladelse fra Norddjurs kommune. Det samlede budget er på 0,8 mio. kr. Projektets økonomi foreløbigt budget: Indtægter: Norddjurs Kommune anlægstilskud kr. Naturstyrelsen Lokale Grønne Partnerskaber er ansøgt om kr. A. P. Møller Fonden ansøges om kr. Udgifter: Multifunktion facilitet Frostsikring af et eksisterende toilet og bad Projektering, byggemodning, tilsyn og diverse kr kr kr. Driften vil blive varetaget af Norddjurs Kommune i samarbejde med foreningen Vinterbaderne i Grenaa i henhold til indgået aftale. Økonomiske konsekvenser Alle partierne i kommunalbestyrelsen har indgået aftale om, at der igangsættes en række ekstra anlæg i Dette anlæg indgår på listen over ekstra anlæg i 2015 med 0,3 mio. kr. De ekstra anlæg finansieres af kassen. I forbindelse med overførselssagen, blev der lagt ca. 15 mio. kr. i kassen. Derudover er der lagt et beløb på ca. 3 mio. kr. i kassen i forbindelse med mindreforbrug på gennemførte anlægsprojekter. Samlet set er der lagt 17,773 mio. kr. i kassen, som det er besluttet at igangsætte ekstra anlæg for i Når en kommune modtager tilskud fra fonde mv., skal den kommunale momsrefusionsordning modregnes med 17,5% af tilskuddet, da der ikke kan hjemtages moms af udgifter, som er finansieret af private fonde. 34

37 Af de ansøgte midler fra A.P. Møller fonden på 0,212 mio. kr., skal der modregnes 0,037 mio. i momsrefusionsordningen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at 1. der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb som udgift på 0,8 mio. kr. og indtægt på 0,537mio. kr. til anlægsprojektet, 3. der afsættes et udgiftsbudget på 0,037 mio. kr. til momsrefusionsordningen under økonomiudvalget, 4. beløbet finansieres af kassen, 5. projektet igangsættes når der foreligger positive tilsagn fra Naturstyrelsen samt A. P. Møller Fonden på i alt 0,537 mio. kr., 6. arbejdet udbydes i henhold til gældende udbudsregler, 7. forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakter med leverandørerne. Beslutning i Kultur- og den Tiltrådt idet det forudsættes, at handicaprådet, ældrerådet m.fl. høres inden igangsætning af projektet. 35

38 16. Møder i regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland A00 14/5495 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling Kulturring Østjylland, som består af kommunerne Samsø, Odder, Skanderborg, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs kommuner, er politisk ledet af en regionsbestyrelse, som består af de seks kommuners formænd for de udvalg, hvorunder kultur hører. Kulturring Østjyllands kulturaftale med Kulturministeriet omfatter ni projekter, der realiseres i perioden for en samlet økonomi på ca. 4,8 mio. kr., hvoraf staten finansierer 50 %. Regionsbestyrelsen beskæftiger sig desuden med fælles projekter i kulturby sammenhæng. Regionsbestyrelsen har senest afholdt møde den 11. marts 2015, hvor regionsbestyrelsen havde en drøftelse af et udspil fra kulturministeriet om form og indhold i fremtidige kulturaftaler, ligesom regionsbestyrelsen drøftede vilkår og muligheder i konstruktionen af en ny kulturaftale for perioden efter Regionsbestyrelsen afholder møde igen den 8. juni Formand for kultur- og og formand for regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland, Else Søjmark, ønsker inden dette møde at orientere om regionsbestyrelsens overvejelser og ønsker en drøftelse i kultur- og heraf. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at kultur- og drøfter sagen. Beslutning i Kultur- og den Drøftet. 36

39 17. Teaterfestival på Djursland i G01 14/6711 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling Kultur- og behandlede den 25. august 2014 følgende sag om muligheden for, at Aprilfestivalen i 2018 placeres på Djursland: Aprilfestivalen er den suverænt største årlige begivenhed for dansk scenekunst for børn og unge. Dansk børneteater er unikt og berømt uden for landets grænser. Den årlige festival startede i 1971 og har siden fundet sted i forskellige byer i hele landet. Festivalen tilrettelægges i et samarbejde mellem værtskommunen og den selvejende institution Teatercentrum, der hører under og er finansieret af kulturministeriet. Festivalen foregår over en uge i april måned og sikrer, at alle skolebørn i kommunen fra mandag til fredag ser minimum èn teaterforestilling på deres skole. I weekenden vises forestillingerne for interesserede børn og voksne på scener i området. Der arrangeres i tilknytning til festivalen konferencer og seminarer om scenekunst for børn og unge, ligesom der er festivalshows, cafearrangementer m.v. Børne- og ungepublikum kommer fra et større regionalt område, mens det voksne publikum, som bl.a. består af indkøbere, kommer fra hele landet og fra udlandet. Hertil kommer et større antal anmeldere og lignende. Aprilfestivalen giver sædvanligvis megen medieomtale lokalt og nationalt. I 2013 blev festivalen omtalt i 52 medier, heraf 3 landsdækkende medier. I 2013 deltog 112 teatre, der var 176 forestillinger, 644 opførelser og 650 teaterfolk involveret. Festivalen koster i 2014-priser ca. 4,5 mio. kr. Staten refunderer halvdelen af kommunens udgifter efter teaterlovens bestemmelser. Nettoudgiften for værtskommunen er herefter ca. 2,25 mio. kr., hvortil skal lægges ca. 0,4 mio. kr. i udgifter til pedelhjælp, forestillingssteder, evt. lokaleleje, rengøring, projektleder m.v. Alt i alt kan nettoudgiften opgøres til ca. 2,65 mio. kr., eller 1,32 mio. kr. pr. kommune, hvis to kommuner går sammen om projektet. Festivalen vil give et kontant og positivt økonomisk afkast i form af overnatninger, 37

40 forplejning, restaurantbesøg samt indkøb og handel i øvrigt. Teatercentrum oplyser, at det erfaringsmæssigt giver en meromsætning lokalt på mellem 5 og 7 millioner kr. afhængigt af mulighed for overnatning og bespisning i kommunen. Repræsentanter fra Syddjurs- og Norddjurs Kommune har i 2013 haft møde med Teatercentrum og Syddjurs Egnsteater om muligheden for, at festivalen i 2018 kan foregå på Djursland. Endvidere har kommunernes kulturafdelinger besøgt festivalen i 2014, hvor Holstebro var værtskommune. Det er efterfølgende meddelt fra Teatercentrum, at Aprilfestivalen kan finde sted på Djursland i 2018, hvis kommunerne er interesserede. Det er kommunernes vurdering, at afvikling af festivalen i 2018 vil være en flot fortsættelse af de kulturbegivenheder, der vil finde sted i kommunerne som led i det europæiske kulturhovedstadsår Såfremt festivalen skal til Djursland i 2018 vil det være en forudsætning, at kommunerne indgår kontrakt med Teatercentrum senest 2 år forinden, altså i 2016, afviklingen af festivalen sker i et tæt samarbejde med skolerne, opgaven med tilrettelæggelse prioriteres højt i kulturafdelingerne i 1-2 år op til festivalen, der indgås aftaler med et stort antal frivillige om løsning af opgaven, Syddjurs Egnsteater får en nøglerolle i tilrettelæggelsen, den nødvendige finansiering er sikret. Kultur- og besluttede, at Norddjurs Kommune sammen med Syddjurs Kommune i et samarbejde arbejder for deltagelse i teaterfestivalen, og at udvalget arbejder for finansiering af denne via budgetlægningen. Udvalget ønsker desuden muligheder for alternative finansieringsmuligheder og lokalt engagement belyst. Det kan oplyses, at 38

41 Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune siden har videreført drøftelserne om det fælles projekt på tværs af kommunegrænserne, byrådet i Syddjurs den 8. august 2015 har afsat midler i budgetoverslagsåret 2018 til formålet, idet der er afsat kr. i 2016-priser, Teatercentrum har disponeret Djursland som vært for festivalen i 2018 forudsat kontrakt indgås i 2016, staten som nævnt refunderer 50% af kommunernes udgifter, og at det således ikke er muligt at benytte sig af alternative finansieringsmuligheder til denne del af udgiften, ligesom det ikke vurderes realistisk at få ekstern finansiering af øvrige udgifter til pedelhjælp, rengøring, projektledelse m.v., projektet er drøftet i kulturelle sammenhænge i kommunen, herunder Kulturelt Samvirke, men at der ikke p.t. er konkrete aftaler om lokal engagement. Der i dog forbindelse med analysearbejdet på Pavillonen peget på muligheder for at udbrede kulturudbuddet over genrer, herunder indsatser i forhold til børn og unge, ligesom forvaltningen er opmærksom på nye aktører, som kunne være interessante samarbejdspartnere. Sagen forelægges nu af hensyn til den forestående budgetlægning for perioden , idet der i 2016 skal indgås aftale med Teatercentrum og anvises finansiering, hvis festivalen skal til Djursland i Økonomiske konsekvenser Såfremt der er positiv politisk stemning for at placere teaterfestival på Djursland, kræver dette at der ved budgetlægningen for afsættes et budget på ca. 1,355 mio. kr. i Kontrakt til sikring af finansieringen skal indgås i Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at sagen drøftes. 39

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Nørre Djurs Hallen Idrætsvej 2, 8585 Glesborg Dato: Mandag den 1. juni 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Else Søjmark

Læs mere

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 21:10 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A)

Læs mere

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Johnsen Bakkehegnet 1-3, 8500 Grenaa Dato: Onsdag den 3. juni 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Harald Grønlund (I)

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Udviklingsdirektørens kontor Kirkestien 1, Allingåbro Dato: Mandag den 23. marts 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Else Søjmark (A)

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Bibliotek N P Josiassens Vej 17, 8500 Grenaa Dato: Mandag den 26. oktober 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Else Søjmark (A) Olaf Krogh Madsen (L) Bente

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Idrætscenter Ydesvej 2, Grenaa - i "klubsekretariatet" v. Sportscafeen. Dato: Mandag den 24. februar 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:15

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Mandag den 27. maj 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Fraværende: Lars Møller (A) Eigil Henriksen (V) Kirsten Jensen (V) Jytte

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Mandag den 28. januar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 15:20 Medlemmer: Lars Møller (A) Eigil Henriksen (V) Kirsten

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Mandag den 8. april 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:10 Medlemmer: Lars Møller (A) Eigil Henriksen (V) Kirsten Jensen (V)

Læs mere

Erhvervsudvalget DAGSORDEN

Erhvervsudvalget DAGSORDEN Erhvervsudvalget DAGSORDEN Sted: Fjellerup Aktivitetshus Niels Iuels Plads 3, Fjellerup, 8585 Glesborg Kl. 12.30 Besigtigelse af Thomasminde, Klitvej, Fjellerup Kl. 16.30 Dialog med repræsentanter fra

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Kantinen, Allingåbro Kirkestien 1, 8961 Allingåbro Dato: Mandag den 24. november 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Fraværende: Else Søjmark (A) Olaf Krogh Madsen

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Ørsted Bibliotek Rougsøvej 73, 8950 Ørsted Kl. 14.00-15.00. Rundvisning på Ørsted Rideskole, Hollandsbjergvejj 7A, 8950 Ørsted Dato: Mandag den 29. april 2013 Start kl.: 15:00

Læs mere

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 20:10 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 21. januar 2014 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 19:20 Medlemmer: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Else Søjmark

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 14, Allingåbro Dato: Mandag den 23. september 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Lars Møller (A) Eigil Henriksen (V) Kirsten Jensen (V) Jytte Dalgaard (F) Bente Hedegaard

Læs mere

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Kattegatcentret Færgevej 4, 8500 Grenaa Dato: Onsdag den 20. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Jan Petersen (A) Harald Grønlund (I) Torben

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

DAGSORDEN. Møde nr. : 02/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro. Mødelokale 14 Dato : 7. februar 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl.

DAGSORDEN. Møde nr. : 02/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro. Mødelokale 14 Dato : 7. februar 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. Kultur- og Udviklingsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 02/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro. Mødelokale 14 Dato : 7. februar 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Lars Møller (A) (Formand)

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Marina, Grenaa bådklubs mødelokale, Skakkesholm 26, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 29. april 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Jens

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 23, 1. sal, rådhuset i Grenaa Dato: Mandag den 26. august 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Lars Møller (A) Eigil Henriksen

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 09. december 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 01/2013 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 15. januar 2013 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 01/2013 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 15. januar 2013 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 01/2013 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 15. januar 2013 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16.30 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 18. februar 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 15. januar 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Olaf Krogh

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Kultur- og Idrætsudvalget, 27-08-2014 Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 27. august 2014 Mødested: Madsby Legepark, Bakkehuset Mødetidspunkt:

Læs mere

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Dronningens Ferieby Dronningens Ferieby 1, 8500 Grenaa Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 16:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A)

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 8. april 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:15 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 16. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 14. august 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4, Mødet starter kl. 15:00 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8480

Læs mere