Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL"

Transkript

1 BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Nørre Djurs Hallen Idrætsvej 2, 8585 Glesborg Dato: Mandag den 1. juni 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Else Søjmark (A) Olaf Krogh Madsen (L) Bente Hedegaard (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Inger K. Andersen (O) Rikke Albæk Jørgensen (V) Ulf Baldrian Harbo (Ø) Bente Hedegaard (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Ulf Baldrian Harbo (Ø) Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Dialogmøde med fritidsområdet Budgetopfølgning pr. ultimo april 2015 for kultur- og Budget prioritering af anlæg Frigivelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb vedr. nyt bibliotekssystem via KOMBIT Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan til lokalplan med kommuneplantillæg nr. 3, erhvervsområde syd for Skolebakken i Ørum Orientering om områdefornyelse Grenaa midtby Godkendelse af program for områdefornyelse i Auning Ekstra anlæg, oplevelsesplads i Fjellerup Ekstra anlæg, frigivelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb vedr. p-plads ved Nørre Djurs Hallen Orientering om status på Naturpark Randers Fjord Ekstra anlæg, frigivelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb til tunnel/torv ved Søndergade i Grenaa Orientering om Blå Flag Ekstra anlæg, Voldby skole, renovering af SFO lokaler Fritidscenter Enslevgården Ekstra anlæg, frigivelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb vedr. mulitfunktionel naturhus ved Grenaa Strand Møder i regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland Teaterfestival på Djursland i Orientering om Kulturskole Norddjurs indgåelse af lejemål i Pavillonen Ekstra anlæg, ekstraordinær pulje til vedligeholdelse af forsamlingshuse Analyse om fremtidssikring af Pavillonen Arbejdsplan Meddelelser Fremtidig organisation og drift af Kraftværket.com...52 Bilagsoversigt...53 Norddjurs Kommune

3 1. Dialogmøde med fritidsområdet A00 09/21993 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling Til kultur- og s møde er repræsentanter for fritidsområdet inviteret til dialogmøde. Følgende deltager: Norddjurs Fritidsråd: Lene Fribo, Tove Højlund, Gunnar Thode Nielsen, Kai Hansen, Mogens Buhl Christensen, Jesper Jul Auning Idræts- og kulturcenter: Henrik Johansen, Madeleine Johansen Grenaa Idrætscenter: Valdemar Haumand, Torben Jensen, Preben Brandstrup, Henrik Primdahlsen Kulturhushallen: Jesper Jul Nørager Multihal: Gert Johnsen, Torben Jensen, Claus Laursen Nørre Djurs Hallen: Hans Fisker Jensen, Karen M. Fogh, Heidi Fogh, Christian Hinrichsen, Rikke Jørgensen, Peter Schumacher Rougsøhallen: Poul Pedersen, Gert Rasmussen Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole: Carsten Holvad Ørum Aktiv Center: Svend Åge Jellesen Åstrup Fritidscenter: Jørgen Josefsen Norddjurs Idrætsråd: flere af deltagerne repræsenterer også NI Dagsorden: 1. Fritidsanalysen proces, resultater og scenarier. 2. Særlige opmærksomhedspunkter i forhold til fritidsområdet. 3. Fremtidens fritidsliv i Norddjurs idéer til, hvordan kultur- og skal understøtte dette. 4. Indkomne forslag til drøftelse: 1

4 a. Forhøjelse af fritidsrådet budget for kursuspulje. b. Planlægning og gennemførelse af kultur- og fritidskonference med samvirkerne som tovholder. Evt. med temaet branding af kommunens kulturog fritidsliv. Dialogmødet er berammet til at vare en time. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at sagen tages til efterretning. Beslutning i Kultur- og den Følgende indgik i kultur- og s drøftelser med repræsentanterne for fritidsområdet: Fritidsanalysen proces, resultater og scenarier. Drøftelsen var kort, da der allerede igen den 2. juni 2015 afholdes møde om denne. Der blev stillet spørgsmålstegn ved, om der er tale om et spareforslag, hvilket fra udvalgets side blev afvist, idet analysen kan munde ud i en omfordeling af midler, men måske også i en beslutning om tilførsel af midler. Fsv. ang. incitamentsmodellen var det en indvending, at det er svært, at planlægge nye aktiviteter i hallerne, hvis der ikke er ledige tider. Der var bekymring fra multihallernes side i forhold til om disse er tænkt med. Imidlertid har DGI beskrevet problemstillingerne om tilskud til multihallerne i rapporten. Kultur- og opfordrede alle til at fremkomme med gode idéer i høringssvarene til analysen. Særlige opmærksomhedspunkter i forhold til fritidsområdet. 2

5 Der blev bl.a. argumenteret for, at de mange frivillige og det gode foreningsliv i kommunen er et godt markedsføringsargument, og at det er en god investering, at pleje korpset af frivillige med fx inspirerende oplæg, en fest eller lignende. Fritidsområdet vil gerne hjælpe med at sparre/ komme med idéer til kultur- og fritidskonferencen. Fritidsrådet har ideer til udvikling og profilering. I forbindelse med kommunens markedsføringsstrategi tilbød fritidsrådet at være en aktiv del som sparringspart og leverandør af samarbejde. Fremtidens fritidsliv i Norddjurs idéer til, hvordan kultur- og skal understøtte dette: Der blev argumenteret for, at man ikke må glemme holdidrætten, Den har gennem tiderne været fundamentet for haldriften, og derfor skal kommunen understøtte holdidræt. På den anden side kan det ikke undgås, at skulle drøfte, hvad der er levedygtigt. Holdsporten kan fange nogle af de, der har det lidt svært i livet, og man kunne godt tænke hallerne lidt mere som en form for væresteder og tænke ind, at skoleelever, der først er kommet hjem fra skole, måske ikke lige tidsmæssigt kan overskue, at skulle afsted igen til sport. Dog blev det også drøftet, at nogle børn har brug for mere opsyn/opmærksomhed, end der er til stede i en idrætshal. I forhold til de fremadrettede konklusioner er det vigtigt, at finde ud af, hvordan de unge tænker. Den nye familiestruktur, hvor børnene ofte har to adresser giver også nogle udfordringer, fx med at weekendaktiviteter kan være sværere for familierne at passe ind. Det blev nævnt, at det er vigtigt med tværgående samarbejde mellem kommunens fagudvalgs områder. Indkomne forslag til drøftelse: a. Forhøjelse af fritidsområdets budget for kursuspulje: 3

6 Det blev pointeret, at det er vigtigt med uddannelse. Kursuspuljen er en succes med stort udbytte, og bør øges. Der var bred enighed om, at bagatelgrænsen på 250 kr. bør ophæves. b. Planlægning og gennemførelse af kultur- og fritidskonference med samvirkerne som tovholder. Evt. med temaet branding af kommunens kultur- og fritidsliv. Der var ros til frivilligrådets arrangementet med Erik Clausen, da sådanne oplæg medvirker til at motivere de frivillige. Det kan også overvejes, at lave en hel festdag. Endelig blev det nævnt, at det er vigtigt, at der også er tid til at netværke. Fra Kulturog s side blev det pointeret, at udvalget er opmærksomt på ønsket om at inddrage flere i planlægningen af den næste konference. 4

7 2. Budgetopfølgning pr. ultimo april 2015 for kultur- og S00 15/4 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling Overordnet konklusion: Drift På kultur- og område viser budgetopfølgningen ultimo april 2015, at der på driftsbudgettet samlet set forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Det samlede mindreforbrug skyldes et mindreforbrug på indeværende år på 0,4 mio. kr., mens der på nuværende tidspunkt ikke forventes afvigelser på overførte driftsmidler. Anlæg På anlæg forventes et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. En uddybende redegørelse for budgetopfølgningen er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 50,4 50,0-0,4 Overførte driftsmidler 4,0 4,0 0,0 Drift i alt 54,3 53,9-0,4 Anlæg 15,7 12,2-3,5 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen for april måned 2015 tages til efterretning. 5

8 Bilag: 1 Åben KUU bilag april 2015 budgetopfølgning.pdf 75052/15 2 Åben Anlægsoversigt - april 2015.pdf 75539/15 Beslutning i Kultur- og den Godkendt. 6

9 3. Budget prioritering af anlæg S00 15/8 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling Ifølge tidsplanen for budget skal fagudvalgene i maj/juni 2015 prioritere anlægsforslag. I overensstemmelse med budgetproceduren har forvaltningen udarbejdet beskrivelser af anlægsforslagene. Anlægsbeskrivelserne for alle udvalg er vedlagt som bilag. Kultur- og skal prioritere anlægsforslag indenfor eget udvalgsområde. Anlægsforslagene skal prioriteres ud fra følgende principper: det anlægsforslag, som udvalget helst ser indarbejdet i budgettet, får nr. 1 det anlægsforslag, som udvalget bedst kan undvære, får det højeste tal Anlægsforslag fra tidligere budget, hvor der endnu ikke er givet bevilling, indgår på lige fod med nye forslag i prioriteringen. Eksisterende anlæg, der er bevilget i 2015 eller tidligere indgår ikke i prioriteringen. Økonomiske konsekvenser Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at kultur- og prioriterer anlægsforslag indenfor eget udvalgsområde. 7

10 Bilag: 1 Åben Budget Anlægsforslag, alle udvalg 77035/15 Beslutning i Kultur- og den Kultur- og prioriterede anlægsforslagene inden for eget område som følger: 1. A407 Områdefornyelsen i Grenaa 2. A408 Områdefornyelsen i Auning 3. A 401 Museum Østjylland udstillingsarealer 4. A 402 Pavillonen fremtidssikring 5. A 412 Renovering af lokaler til Kulturskolen i Pavillonen 6. A 411 Renovering af Enslevgården 7. A 403 Stenvad Mosebrugscenter 8. A 404 Renoveringspulje kommunale kunstværker 9. A 406 Vinduesfacade til atriumgård, Grenaa Bibliotek 10. A 405 Museum Østjylland nyt tag 11. A 410 Allingåbrohallen - udenomsarealet 8

11 4. Frigivelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb vedr. nyt bibliotekssystem via KOMBIT S00 15/8214 Åben sag Sagsgang: KUU, ØK, KB Sagsfremstilling Den 11. december 2012 besluttede kommunalbestyrelsen at gå i udbud med et bibliotekssystem i samarbejde med andre kommuner gennem KOMBIT. Systemet omfatter både skole- og folkebiblioteker. KOMBIT gik i marts 2013 i udbud med et nyt Fælles Bibliotekssystem, og der blev i august 2013 underskrevet kontrakt med Dantek A/S, som siden er blevet opkøbt af firmaet Systematic. 90 af landets kommuner er i dag med i aftalen, som vil give bibliotekerne et moderne og tidssvarende system, som også realiserer fælles drift og systemadministration. Systemet skal ud over at understøtte samarbejdet mellem folke- og skolebiblioteker også understøtte back-office biblioteksfunktioner og bygge på en national infrastruktur. Det er efter den reviderede tidsplan forventningen, at Norddjurs Kommune tilsluttes det nye system i november måned Fra 2016 forventes en årlig besparelse på 0,3 mio. kr. på driften af det nye system. De driftsmæssige besparelser er indarbejdet i budget 2014 som et administrativt ændringsforslag. I budget 2015 blev der afsat et anlægsbeløb på 0,3 mio. kr. til Udgifter i mio. kr. Konvertering og implementering 0,200 Undervisning 0,100 Anlægsudgifter i alt 0,300 Selve konverteringen er indeholdt i driftsbidraget til KOMBIT, men der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til omfanget af konverteringen, herunder hvor mange historiske data, der skal med over i et nyt system. Lokale tilretninger skal afholdes af den enkelte 9

12 kommune. Det kan dreje sig om opsætning af firewall, printopsætning, ændringer i selvbetjeningsautomater eller trimning i forhold til eksisterende hardware. Herudover vil der være udgifter til it-implementering f.eks. til integration til ESDH og økonomisystem. Da tidspunktet for implementering nærmer sig foreslås det, at anlægsbevillingen gives og rådighedsbeløbet frigives. Anlægsudgiften finansieres via det afsatte rådighedsbeløb i budget Der henvises til sagen om anlægsbevillingen for it til administrationen herunder KOMBITprojekter, som blev behandlet på økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens møder i maj 2015, hvor der blev afsat 0,6 mio. kr. til ressourcer til projektledelse og nye selvbetjeningsmaskiner i forbindelse med implementeringen af bibliotekssystemet for skoleog folkebibliotekerne. Økonomiske konsekvenser Der er i 2015 afsat 0,3 mio. kr. på investeringsoversigten til finansiering af projektet. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at der gives anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. og rådighedsbeløbet frigives. Finansieringen sker via det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb. Beslutning i Kultur- og den Tiltrådt. 10

13 5. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan til lokalplan med kommuneplantillæg nr. 3, erhvervsområde syd for Skolebakken i Ørum P16 12/13955 Åben sag Sagsgang: MTU, KUU, ØK, KB Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. februar 2015 at offentliggøre lokalplanforslag og kommuneplantillæg nr. 3 til kommuneplan Forslaget åbner mulighed for at området kan anvendes til erhvervsformål, herunder mulighed for etablering af enkeltstående butikker til lokal forsyning med en maksimal størrelse på m 2. Vedtagelsen af kommuneplantillæg nr. 3 er en forudsætning for lokalplanens vedtagelse. Forslagene har været fremlagt fra tirsdag den 10. marts til onsdag den 6. maj Der er indkommet følgende bemærkninger: Vejdirektoratet: Bemærker at trafikstøj fra hovedlandevejen som eventuelt er højere end Miljøstyrelsens grænseværdier, er Vejdirektoratet uvedkommende som vejbestyrelse for hovedlandevejen. Derudover er der bemærkninger til vejbyggelinjen, reklamers placering og belysning som ikke må være til gene for trafikanter mv. Museum Østjylland: Bemærker at området er rigt på fortidsminder som er beskyttet af museumslovens 27. Derfor anbefales det, at der foretages en arkæologisk forundersøgelse forud for anlægsarbejdet. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at forslag til lokalplan , erhvervsområde syd for Skolebakken i Ørum, og kommuneplantillæg nr. 3 til kommuneplan 2013 vedtages endeligt med de bemærkninger, der er indkommet fra Vejdirektoratet og Museum Østjylland. 11

14 Bilag: 1 Åben Bemærkninger til Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan / Bemærkninger til Tillæg nr. 3 til Kommuneplan Lokalplan pdf 2 Åben Bemærkninger fra Museum Østjylland 15539/15 3 Åben Lokalplanforslag Erhvervsområde syd for Skolebakken i Ørum 3587/15 4 Åben Forslag til Kommuneplantillæg nr. 3.pdf 3610/15 Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den Tiltrådt. Beslutning i Kultur- og den Tiltrådt. 12

15 6. Orientering om områdefornyelse Grenaa midtby P15 13/12475 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling Kultur- og orienteres løbende om områdefornyelsesprogrammet for Grenaa, der er igangsat august 2014 og strækker sig 5 år frem. Sagen er en opdatering på den seneste måneds aktiviteter. Den attraktive midtby De tre teams, der er udvalgt til at deltage i idékonkurrencen om Den attraktive midtby, fik i uge 20 udleveret udbudsmaterialet og er nu i gang med at udarbejde deres bud på, hvordan de centrale pladser og gader skal struktureres og se ud i fremtiden. De tre teams har i et fælles brev forespurgt om udsættelse af afleveringstidspunktet for konkurrenceforslag og tilbud. De ønsker at flytte datoen fra primo august til ultimo august pga. sommerferien. Det vurderes, at det er en rimelig begrundelse, og at det i sidste ende vil gavne projektet, at de tre teams får den nødvendige tid til at udarbejde deres bud. Udsættelsen betyder følgende for tidsplanen: Konkurrenceforslag og tilbud på totalrådgivning afleveres i uge 35 og en endelig udvælgelse af totalrådgiver godkendes af kultur- og den 26. oktober 2015, økonomiudvalget den 10. november 2015 og kommunalbestyrelsen den 17. november Derefter må vinderen offentliggøres. Tidsplanen forskydes i øvrigt ikke væsentligt på grund af udsættelsen af afleveringen. Det forventes stadig, at anlægget af de nye pladser mm. begynder næste sommer. Det tilstræbes, at generne for butikker og sommerturisterne bliver mindst mulige, men en omlægningen af pladser og evt. gader vil komme til at rode i byen, mens det står på. Omlægningen kan komme til at betyde, at pladsen foran rådhuset ikke står til rådighed for aktiviteter sommeren Pladsen foran rådhuset 13

16 Hen over sommeren er Torvet og pladsen foran rådhuset ved at være booket fuldt ud med aktiviteter. Det er primært ShopiCity der har reserveret pladserne, men der er også blevet plads til andre. Museum Østjylland og Norddjurs Egnsarkiv udstiller gamle billeder fra Grenaa på pladsen. Udstillingen er mobil, så den kan flyttes, hvis den skulle stå i vejen for andre aktiviteter. Unge fra Arresten udsmykker tre borde-bænke til pladsen. Formålet er, at de unge får lov til at sætte deres præg på den midlertidige plads. Booking af offentlige pladser foregår gennem vej- og ejendomsafdelingen. Her sikres at de rette tilladelser indhentes og politi, brandvæsen osv. orienteres. Er der flere arrangementer samme dag formidles kontakten mellem parterne, så de indbyrdes kan koordinere. Informationsudstilling i ByRummet i det gamle rådhus på torvet ByRummet i det gamle rådhus på torvet bliver fra juli 2015 brugt som udstillingsrum for områdefornyelsen. Udstillingen vil bestå af en permanent del, der beskriver områdefornyelsen i Grenaa midtby generelt og en del, der løbende vil blive udskiftet og omhandler de igangværende projekter. De første udstillinger vil være om projekterne Den attraktive midtby og Tunnelen under banen ved Søndergade. Skiltning For at styrke informationen om områdefornyelse i Grenaa, ser forvaltningen på skilte og placering af disse, så der både ved korterevarende og længerevarende aktiviteter/anlæg informeres på stedet. Modellen for skiltning tænkes udbredt til andre projekter, som forvaltningen arbejder med. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller at orienteringen tages til efterretning. 14

17 Beslutning i Kultur- og den Til efterretning. 15

18 7. Godkendelse af program for områdefornyelse i Auning P00 13/21413 Åben sag Sagsgang: KUU, ØK, KB Sagsfremstilling Primo januar 2014 indsendte forvaltningen ansøgning til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) om at få del i områdefornyelsesmidler til Auning fra puljen for mindre byer. Ministeriet meddelte den 7. april 2014, at der er reserveret en udgiftsramme på 2,0 mio. kr. til områdefornyelse i Auning. Norddjurs Kommune skal medfinansiere med 4,0 mio. kr. For at få beløbet frigivet, skal der udarbejdes program, der skal godkendes af MBBL. Programmet er udarbejdet på baggrund af den tidligere godkendte udviklingsplan for Auning, som blev godkendt i kultur- og den 27. oktober De primære elementer i planen er følgende: Hovedvejen gennem byen Området omkring Kulturperronen og kroen Forbindelsen mellem det sydlige og nordlige butiksområde Generel forskønnelse 13. maj 2015 mellem kl. 16 og 18 blev udkastet til program præsenteret for Auning bys borgere på Kulturperronen i Auning. Her blev der givet lejlighed til at sætte et sidste aftryk på programmet, inden det bliver sendt til politisk behandling. Programmet forventes godkendt af MBBL i løbet af efteråret Der er anlægsforslag til budget 2016 om, at områdefornyelsen gennemføres i perioden I forbindelse med hovedvejen kan det oplyses, at det ved en regeringsaftale den 22. maj 2015 er besluttet, at yde tilskud på 1,3 mio. kr. fra Pulje til forbedring af kollektiv trafik i 16

19 yderområder til Norddjurs Kommunes ansøgning om støtte til etablering af et trafikknudepunkt (en såkaldt +Ø) i Auning. Det skal ved behandlingen af budgettet besluttes, om der kan bevilges en tilsvarende egenfinansiering. Økonomiske konsekvenser Ingen. Restfinansieringen forventes indarbejdet i budget for 2016 og overslagsårene. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at programmet godkendes. Bilag: 1 Åben Forslag-Program_områdefornyelse i Auning_ pdf 84046/15 Beslutning i Kultur- og den Tiltrådt med enkelte redaktionelle ændringer, idet udvalget bemærker, at der skal lægges vægt på borgerinddragelse. 17

20 8. Ekstra anlæg, oplevelsesplads i Fjellerup P20 15/8285 Åben sag Sagsgang: KUU, EU, ØK, KB Sagsfremstilling Arbejdet med udvikling af oplevelsesplads ved Thomasminde i Fjellerup er i gang. Udvalget skal træffe beslutning om medfinansiering af oplevelsespladsen samt tage stilling til det videre arbejde med Thomasminde og oplevelsespladsen. Norddjurs Kommune har sammen med Syddjurs fået midler fra Vækstforum til etablering af oplevelsespladser langs med Djurslands kyst som et led i implementeringen af turismestrategien for Djursland Vækst gennem oplevelser. Ansøgningen omhandler etablering af oplevelsesplads i Fjellerup til udvikling af kystferieproduktet med vandbaserede aktiviteter, der indbyder til leg, ophold og erhvervsrettede aktiviteter med fokus på at indtage vandet. Udvalget skal træffe beslutning om bevilling af medfinansiering til etablering af en oplevelsesplads ved Thomasminde i Fjellerup. Udviklingen af denne plads skal ske over en årrække. Fokus skal være på faciliteter til brug af vandet, og stedet skal kunne rumme mulighed for, at grupper som kite-surfere og windsurfere kan indtage pladsen. For den kommende sommersæson vil der ifølge bevillingen fra Region Midtjylland skulle opstilles en række mobile og fleksible elementer på pladsen. Alle elementerne på oplevelsespladsen placeres udendørs grundet bygningsmassens dårlige beskaffenhed (se vedlagte bilag). Fokus vil være på elementer, som understøtter ophold på pladsen. Elementerne opføres i det tidligere besluttede design for oplevelsespladser på Djursland. Målgruppen for en oplevelsesplads ved Thomasminde vil være kitesurfere og windsurfere, så denne gruppe brugere af stranden flyttes væk fra de badende gæster. Hermed funktionsopdeles strandstrækningen i Fjellerup. Ejendommen og arealerne udenom bærer præg af, at der ikke er blevet gjort meget de senere år. Arealerne udenom bygningsmassen fremstår tilgroede og rodede. Forvaltningen foreslår, at 18

21 der findes midler til oprydning og drift med henblik på at gøre arealerne indbydende ved opstilling af faciliteter til oplevelsespladsen. Elementer i en sådan oprydning er følgende: Oprydning af murbrokker/bygningsdele på stranden Udskiftning af murbrokker med natursten med henblik på at kystsikre Beskæring af træer og buske og fjernelse af væltede træer Græsslåning igennem sæsonen Fjernelse af hybenroser på grunden, så surferne får plads Fjernelse af affald omkring udebygningerne Fjernelse af ødelagt anneks Der er udarbejdet en bygningsrapport for bygningsmassen med henblik på at give et overblik over standen på bygningerne. Bygningsrapporten (se bilag) understøtter tilstandsrapport og energimærke fra juni 2014 og konkluderer, at bygningsmassen generelt er i mindre god stand. Ishuset ligger kystnært, hvormed der er stor risiko for påvirkning i stormvejr. Kystsikring vil være aktuelt, hvis Ishuset ønskes sikret og i særdeleshed hvis der investeres penge i bygningen. Generelt er bygningerne med undtagelse af stuehuset i en stand, hvor der ikke anbefales offentlig adgang af sikkerhedsmæssige grunde, før bygningerne er blevet gennemgået og eventuelt sikret. Udvalget skal træffe beslutning om, hvordan situationen med bygningsmassen håndteres. Der er en række udfordringer, der skal gøres noget ved snarest: Husets opvarmningskilde vurderes ikke at kunne klare endnu en vinter. Der er smadrede ruder i bygningerne, og disse skal sikres. Der er nedfaldne tagsten, hvor tagenes huller skal lukkes for at undgå yderligere ødelæggelse af tagene. Der er en udestue på stuehuset, som bør fjernes. 19

22 Bygningerne er i nuværende stand uanvendelige og tages derfor ikke i brug. Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes på dialog med en fond omkring sikring af kulturmiljøet og udvikling af stedet i den kulturhistoriske ramme. Økonomiske konsekvenser Alle partierne i kommunalbestyrelsen har indgået aftale om, at der igangsættes en række ekstra anlæg i Dette anlæg indgår på listen over ekstra anlæg i 2015 med 0,5 mio. kr. De ekstra anlæg finansieres af kassen. I forbindelse med overførselssagen, blev der lagt ca. 15 mio. kr. i kassen. Derudover er der lagt et beløb på ca. 3 mio. kr. i kassen i forbindelse med mindreforbrug på gennemførte anlægsprojekter. Samlet set er der lagt 17,773 mio. kr. i kassen, som det er besluttet at igangsætte ekstra anlæg for i Dette anlæg omhandler ansøgning af udviklingsmidler fra Vækstforum på 1 mio. kr. som Syddjurs og Norddjurs Kommune i fælleskab søger. Der forudsættes en kommunal medfinansiering på 50%, hvilket indebærer, at Syddjurs og Norddjurs Kommune hver skal bidrage med 0,5 mio. kr. Ansøgningen omhandler etablering af oplevelsesplads i Fjellerup til udvikling af kystferieproduktet med vandbaserede aktiviteter, der indbyder til leg, ophold og erhvervsrettede aktiviteter med fokus på at indtage vandet. Oprydnings- og driftsdelen afhænger af den politiske beslutning. Delen omkring bygningernes tilstand afhænger af udvalgets beslutning om bygningsmassens fremtid. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at 1. der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til medfinansiering af projektet Oplevelsesplads Fjellerup, hvor der opstilles faciliteter til indtagelse af pladsen. 20

23 2. beløbet finansieres af kassen. 3. der tages stilling til oprydning på arealerne udenom bygningerne og den fremtidige drift af bygningerne og udenomsarealerne. 4. der tages stilling til, om der skal igangsættes et arbejde for at få en fond aktiveret i udviklingen af oplevelsespladsen ved Thomasminde. Bilag: 1 Åben Bygningsrapport.over Ishus og Thomasminde 71350/15 Beslutning i Kultur- og den 1. Tiltrådt. 2. Tiltrådt. 3. Kultur- og anbefaler, at der ryddes op på arealerne, og at erhvervsudvalget drøfter økonomien. 4. Tiltrådt. Beslutning i Erhvervsudvalget den Tiltrådt. 2. Tiltrådt. 3. Der er iværksat oprydning på stranden for eksisterende driftsmidler. Erhvervsudvalget besluttede at iværksætte akut sikring af bygninger med midler fra udvalgets udviklingspulje. Forvaltningen redegør for omkostningen på det kommende møde. 4. Tiltrådt med den tilføjelse, at der udarbejdes anlægsforslag til medfinansiering af den videre udvikling af stedet 21

24 9. Ekstra anlæg, frigivelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb vedr. p-plads ved Nørre Djurs Hallen G01 11/15017 Åben sag Sagsgang: KUU, ØK, KB Sagsfremstilling Efter tilbygning af multihal er der en øget aktivitet på p-pladsen ved Nørre Djurs Hallen. Der er fra hallens side ønske om udvidelse samt renovering af asfaltbelægning på eksisterende p- plads. P-pladsen fungerer samtidig som p-plads for busser. Økonomiske konsekvenser Alle partierne i kommunalbestyrelsen har indgået aftale om, at der igangsættes en række ekstra anlæg i Dette anlæg indgår på listen over ekstra anlæg i 2015 med 0,3 mio. kr. De ekstra anlæg finansieres af kassen. I forbindelse med overførselssagen, blev der lagt ca. 15 mio. kr. i kassen. Derudover er der lagt et beløb på ca. 3 mio. kr. i kassen i forbindelse med mindreforbrug på gennemførte anlægsprojekter. Samlet set er der lagt 17,773 mio. kr. i kassen, som det er besluttet at igangsætte ekstra anlæg for i Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at 1. der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. til anlægsprojektet, 2. beløbet finansieres af kassen. Beslutning i Kultur- og den Tiltrådt. 22

25 10. Orientering om status på Naturpark Randers Fjord P16 14/19685 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling I et samarbejde mellem Randers Kommune, de to turistdestinationer i Randers og på Djursland og LAG er bliver der arbejdet med at etablere Naturpark Randers Fjord i området omkring Randers Fjord. Arbejdet foregår i forhold til Friluftsrådets certificeringsordning for naturparker, og arbejdet skrider planmæssigt frem. I henhold til Friluftsrådets certificeringsordninger er der 10 kriterier, som skal være opfyldt, for at naturparken kan blive endelig godkendt. De fleste af kriterierne er opfyldt, og på den baggrund blev der fremsendt ansøgning til Friluftsrådet om at blive godkendt som pilotpark. Ansøgningen blev imødekommet og pr. 1. april 2014 blev Naturpark Randers Fjord godkendt som pilotpark. Det betyder, at der inden 1. april 2019 skal indsendes endelig ansøgning om at blive godkendt som naturpark. Minimum 50% af Naturparkens areal skal være beskyttet natur. Naturparken skal derfor have en præcis geografisk afgrænsning og være en del af kommuneplanen eller et tillæg hertil. Landbruget er en væsentlig samarbejdspartner i projektet og har været indkaldt til dialogmøde med forvaltningen, hvor der blev redegjort for projektet. Afgrænsningen af naturparken kommer til at omfatte de landbrugsarealer, som det i henhold til landskabskortlægningen er naturligt at inddrage i naturparken. At landbrugsarealer ligger inden for naturparkens afgræsning, har ingen konsekvenser for landbrugets drift. Her og nu er der skaffet økonomi til gennemførelse af en række projekter, som skal være med til at forbedre adgangsforholdene og skabe mulighed for oplevelser tæt på fjorden. Fra Nordeafonden og LAG erne mm. er der skaffet økonomi til projektledelse og etablering af 10 hotspots fem i hver kommune. I Norddjurs Kommune er de 5 hotspots: 23

26 Badebro og shelters ved Udbyhøj Shelters og multtoilet på Kanaløen Ny toiletbygning ved Voer Færgested m. fiskerenseplads Shelters og multtoilet ved Hollandsbjerg landingsplads Opholdsplatform og kano/kajakbro ved Alling Å, Allingåbro. Desuden arbejdes der på en ny digital platform. Både hotspots og digital platform skal være færdiggjort 15. juni Økonomiske konsekvenser Ingen på nuværende tidspunkt. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Kultur- og den Til efterretning. 24

27 11. Ekstra anlæg, frigivelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb til tunnel/torv ved Søndergade i Grenaa G00 09/3077 Åben sag Sagsgang: KUU, ØK, KB Sagsfremstilling Anlægsprojektet vedr. etablering af ny stiforbindelse fra det kommende torv ved Søndergade til Åbyen, via tunnel under jernbanen, blev i efteråret 2014 vundet af VAM A/S i licitation. Anlægsprojektet blev påbegyndt i november 2014, og projektet forventes at stå færdigt sommeren Af de afsatte økonomiske midler på 3,85 mio. kr. til projektet, er 0,30 mio. kr. afsat til flytning af kabelskabe samt uforudsigelige udgifter. De 0,30 mio. kr. er fordelt således, at det forventes at der skal bruges 0,15 mio. kr. til flytningen af kabelskabe, og der er derfor 0,15 mio. kr. til uforudsigelige udgifter. Efter anlægsarbejdet er igangsat, er der dukket uforudsigelige projektforhold op, som overstiger de økonomisk afsatte midler på 0,150 mio. kr. Det drejer sig om mere indgribende brinksikring end antaget i udbudsmaterialet. Støbning af bundplade i tunnel, svejsning og rengøring af eksisterende spunsvægge, udskiftning af blødbund, tilpasning af afvandingsforhold samt mængdereguleringer. De uforudsigelige projektforhold udgør en økonomisk udgift på omkring 0,600 mio. kr. Da der oprindeligt er afsat 0,150 mio. kr. til dette område, skal der yderligere tilføres ca. 0,450 mio. kr. for at gennemføre projektet som besluttet. Kommunalbestyrelsen har på mødet den 17. marts 2015 godkendt, at finansieringen af den ekstra udgift på 0,450 mio. kr. findes i forbindelse med budgetopfølgningen. Økonomiske konsekvenser Alle partierne i kommunalbestyrelsen har indgået aftale om, at der igangsættes en række ekstra anlæg i Dette anlæg indgår på listen over ekstra anlæg i 2015 med 0,450 mio. kr. 25

28 De ekstra anlæg finansieres af kassen. I forbindelse med overførselssagen, blev der lagt ca. 15 mio. kr. i kassen. Derudover er der lagt et beløb på ca. 3 mio. kr. i kassen i forbindelse med mindreforbrug på gennemførte anlægsprojekter. Samlet set er der lagt 17,773 mio. kr. i kassen, som det er besluttet at igangsætte ekstra anlæg for i Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at 1. der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,450 mio. kr. til anlægsprojektet, 2. beløbet finansieres af kassen. Beslutning i Kultur- og den Tiltrådt. 26

29 12. Orientering om Blå Flag P20 15/9089 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling Friluftsrådet meddeler ved mail af 22. maj 2015 at Norddjurs Kommune har fået tildelt Blå Flag ved alle kommunens officielle badestrande for den kommende sæson: St. Sjørup Strand Lystrup Strand Rygårde Strand Skovgårde Strand Fjellerup Strand Bønnerup Strand Gjerrild Nordstrand Grenaa Strand Anholt Vesterstrand Og ved følgende havne: Udbyhøj lystbådehavn Bønnerup Lystbådehavn Grenaa Marina Når udmeldingen på hvilke strande og havne der i år har fået tildelt Blå Flag er kommet så sent, er det fordi, Danmark i forbindelse med den internationale evalueringsproces af dette års 27

30 Blå Flag ansøgninger blev udtaget af det internationale Blå Flag sekretariat i FEE (Foundation for Environmental Education) til et landeeftersyn. Landeeftersynet bestod i, at Friluftsrådet blev bedt om at fremsende fulde ansøgninger fra en række tilfældigt udvalgte strande og havne. Formålet var at vurdere, om der var/er væsentlige forskelle mellem den danske ansøgningsproces og de internationale forventninger til samme. Landeeftersynet viste, at Danmark indhenter færre oplysninger fra ansøgerne end den internationale Blå Flag koordination kræver. Friluftsrådet blev derfor bedt om at indhente den manglende information og afholde et ekstraordinært Blå Flag jury møde primo maj måned. Et af flere kriterier for at få Blå Flag er, at der i løbet af Blå Flag-sæsonen skal afholdes minimum 5 arrangementer med temaer over det kystnære miljø for strandene og 3 aktiviteter pr. havn. Arrangementerne, der fremgår af Friluftsrådets/Blå Flags hjemmeside, foregår flere steder langs Norddjurs kommunes kyst hen over sommeren. Officielt hejses der Blå Flag 5. juni 2015 kl ved Fjellerup Strand, kl på Bønnerup lystbådehavn og kl på Grenaa Strand ved Katholm. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at 1. orienteringen tages til efterretning, 2. det tilkendegives, om der er et politisk ønske om at deltage i hejsning af Blå Flag på de valgte steder Grundlovsdag. Beslutning i Kultur- og den 1. Til efterretning. 2. Politisk deltagelse i hejsningen af blå flag blev drøftet. 28

31 13. Ekstra anlæg, Voldby skole, renovering af SFO lokaler G01 14/19572 Åben sag Sagsgang: KUU, ØK, KB Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen har afsat anlægsbudget for 2015 på 0,5 mio. kr. som nyt anlæg Voldby SFO lokaler. Af bemærkningerne til bevillingen fremgår, at der er enighed om at indlede drøftelser med Lokalforeningen i Voldby om lokalsamfundets fremtidige anvendelse af idrætsfaciliteter (inkl. gymnastiksal) samt den tidligere SFO-bygning og tilhørende arealer. I disse drøftelser skal indgå den nuværende anvendelse af Birkehøj. Dette skal også ses i sammenhæng med budgetaftalens anlægsafsnit vedr. flytning af dele af Djurslandsskolen til Voldby. Ud over det afsatte rådighedsbeløb i 2015 på 0,5 mio. kr., har politikerne indgået aftale om, at der som ekstra anlæg for 2015 yderligere afsættes 0,5 mio. kr. til formålet. Birkehøj er en kommunalt ejet bygning beliggende på adressen Sangstrupvej 21, Voldby. Bygningen er tidligere anvendt til folke- og ungdomsskoleformål. Bygningen benyttes i dag af dagplejen, juniorklub, pensionister, petanquespillere, en motorcykelklub og en øl-klub. Der kommer ca. 100 brugere ugentligt. Driftsudgifterne for bygningen afholdes af kultur- og med et årligt driftsbudget på 0,048 mio. kr., der primært går til varme, rengøring og vedligeholdelse. Aktiviteterne i lokalerne koordineres af et brugerråd. Brugerrådet oplyser ved skrivelse af 29. november 2014, at brugerrådet gerne flytter fra Birkehøj til SFO-bygningerne på Voldby Skole, da brugerrådet får tilsvarende pladsforhold, men at det er nødvendigt med en renovering af bygninger og udenomsarealer. Brugerrådet har samtidig fremsendt en liste over nødvendige og ønskede forbedringer udendørs og indvendigt. Repræsentanter for Norddjurs Kommune har haft et møde med brugerrådet. På mødet blev det aftalt, at bygningerne gennemgås af forvaltningen sammen med brugerrådet, og at der skal foretages en prioritering af investeringsønskerne. Endvidere skal det aftales, hvad brugerrådet kan bidrage med af frivillig arbejdskraft og skaffe af sponsorater. 29

32 Der er igangsat gennemgang og dialog mellem brugerrådet og forvaltningen med henblik på en plan for renovering af bygningen. Økonomiske konsekvenser Alle partierne i kommunalbestyrelsen har indgået aftale om, at der igangsættes en række ekstra anlæg i Dette anlæg indgår på listen over ekstra anlæg i 2015 med 0,5 mio. kr. De ekstra anlæg finansieres af kassen. I forbindelse med overførselssagen, blev der lagt ca. 15 mio. kr. i kassen. Derudover er der lagt et beløb på ca. 3 mio. kr. i kassen i forbindelse med mindreforbrug på gennemførte anlægsprojekter. Samlet set er der lagt 17,773 mio. kr. i kassen, som det er besluttet at igangsætte ekstra anlæg for i Ud over beløbet på 0,5 mio. kr. til ekstra anlæg er der på investeringsoversigten for 2015 allerede afsat 0,5 mio. kr. til formålet, hvorfor der samlet set afsættes 1,0 mio. kr. til renoveringen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at 1. der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. til anlægsprojektet, 2. 0,5 mio. kr. finansieres af kassen, 3. det resterende beløb på 0,5 mio. kr. finansieres af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til formålet. Beslutning i Kultur- og den Tiltrådt, idet det forudsættes, at handicaprådet, ældrerådet m.fl. høres inden igangsætning af projektet. 30

33 14. Fritidscenter Enslevgården S49 08/6463 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling Den 23. februar 2015 besluttede kultur- og at bemyndige forvaltningen til at arbejde videre med organisering og drift af Enslevgården. Der har efterfølgende været afholdt et møde mellem udvalgsformand, forvaltningsdirektør og de foreninger, der har lager eller klublokaler på Enslevgården. Et lignende møde er afholdt af forvaltningen efterfølgende med henblik på at kortlægge nuværende brug af faciliteten og fremtidige ønsker. Der er ligeledes blevet foretaget en bygningsgennemgang specielt med fokus på hovedbygningen. Forvaltningen har på mødet med nuværende brugere påbegyndt en kortlægning af, hvordan faciliteten anvendes. Der er tale om, at foreningerne, som anvender bygningsmassen, har meget forskellige behov for faciliteten. Nogle anvender alene bygningsmassen til lager, sportsfiskerforeningen og fjerkræforeningen bruger stedet som klubfacilitet. Der var på mødet, afholdt enighed med foreningerne om, at der er brug for en bedre organisering af forholdene, og at stedet er unikt beliggende i naturen med umiddelbar nærhed til rekreative værdier for udendørs aktiviteter. På den baggrund blev det besluttet, at der skal indkaldes en bredere kreds af foreninger, som kan have interesse i at bidrage til at skabe nyt liv og aktiviteter med udgangspunkt i naturen. Et møde forsøges afholdt inden sommerferien. Det er ligeledes aftalt, at der arbejdes hen mod, at toilet i udbygning åbnes for brugere af shelters, bålplads og udenomsarealer under forudsætning af, at Norddjurs Kommune renholder toilettet og sørger for tømning af affaldsstativer. De grønne områder holdes af frivillig arbejdskraft, såfremt Norddjurs Kommune kan finde midler til køb af brændstof til havetraktor og nye knive til denne. Der er blevet foretaget en bygningsmæssig gennemgang af bygningsmassen på Enslevgården specielt med fokus på hovedbygningen. Generelt er der tale om en ret stor bygningsmasse, 31

34 hvoraf udhusene er i en dårlig forfatning og håndværksmæssigt er fejlkonstrueret visse steder. Specielt tagkonstruktionen er dårlig. Der kan blive tale om, at dele af udhusene bør nedrives. Hovedbygningen er ligeledes i dårlig stand, men dog af en karakter, så den kan opdateres til at blive et unikt støttepunkt for naturoplevelser i området. Der er lavet et overslag over renovering af bygningen, som beløber sig til ca. 2,5 mio. kr. Økonomiske konsekvenser Der foreligger anlægsforslag på kr. 0,5 mio. kr. i 2016 og 1,0 mio. kr. i 2017 samt som konsekvens heraf driftsudgifter i begge årene for 0,25 mio. kr. Anlægsforslaget er udarbejdet før bygningsgennemgangen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at sagen drøftes. Beslutning i Kultur- og den Drøftet. 32

35 15. Ekstra anlæg, frigivelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb vedr. mulitfunktionel naturhus ved Grenaa Strand G01 11/7348 Åben sag Sagsgang: KUU, ØK, KB Sagsfremstilling Foreningen Vinterbaderne i Grenaa og Norddjurs Kommune vil i fællesskab opføre et multifunktionelt naturhus ved Grenaa Strand. Naturhuset er tænkt multifunktionelt på den måde, at bygningen transformerer sig efter årstiden og brugernes behov af området. Det bliver en offentlig tilgængelig friluftsfacilitet som alle kan benytte, og hele året kan man fra bygningen nyde udsigten over klitterne og havet. Naturhuset skal kunne rumme og skabe værdi for bl.a. følgende målgrupper: løbere, cyklister, vandrere, børnehaver, windsurfere, kajakroere, turister, kørestolsbrugere med ledsagere og vinterbadere. Stedet vil fungere som et støttepunkt og en multifunktionel facilitet til fx: hvilested, mødested, fællessted, læsted, oplevelsessted, meditationssted, startsted og omklædningssted. Baggrunden for projektet er, at Vinterbaderne i Grenaa i en årrække har arbejdet på at få nogle vinterbadefaciliteter, så man ikke er tvunget til at klæde om hjemmefra eller i en bil. Det er og har været et stort problem, at der ikke er faciliteter til at kunne nyde vinterbaderiet og naturen på bedre vis. Der er i forbindelse med udformning af projektet indledt dialog med Dronningens ferieby, Djurslands Turistforening og Grenaas dagplejere og daginstitutioner for at skabe en unik, nytænkende, inddragende og bynær friluftsfacilitet i et følsomt og smukt naturområde ved Grenaa Strand. Projektets målgrupper spænder derfor bredt fra børn i daginstitutioner, som kan få en helt unik naturformidling som ellers ikke var mulig, da det er vanskeligt for små børn at opholde sig udendørs uden nogen form for ly og læ eller mulighed for at spise medbragt mad. 33

36 Bygningen bliver skabt af bæredygtige materialer og placeres nænsomt blandt træerne på kanten til klitterne. Der er givet dispensation fra Naturstyrelsen i henhold til skovlovstilladelse, strandbeskyttelseslinjen samt Landzonetilladelse fra Norddjurs kommune. Det samlede budget er på 0,8 mio. kr. Projektets økonomi foreløbigt budget: Indtægter: Norddjurs Kommune anlægstilskud kr. Naturstyrelsen Lokale Grønne Partnerskaber er ansøgt om kr. A. P. Møller Fonden ansøges om kr. Udgifter: Multifunktion facilitet Frostsikring af et eksisterende toilet og bad Projektering, byggemodning, tilsyn og diverse kr kr kr. Driften vil blive varetaget af Norddjurs Kommune i samarbejde med foreningen Vinterbaderne i Grenaa i henhold til indgået aftale. Økonomiske konsekvenser Alle partierne i kommunalbestyrelsen har indgået aftale om, at der igangsættes en række ekstra anlæg i Dette anlæg indgår på listen over ekstra anlæg i 2015 med 0,3 mio. kr. De ekstra anlæg finansieres af kassen. I forbindelse med overførselssagen, blev der lagt ca. 15 mio. kr. i kassen. Derudover er der lagt et beløb på ca. 3 mio. kr. i kassen i forbindelse med mindreforbrug på gennemførte anlægsprojekter. Samlet set er der lagt 17,773 mio. kr. i kassen, som det er besluttet at igangsætte ekstra anlæg for i Når en kommune modtager tilskud fra fonde mv., skal den kommunale momsrefusionsordning modregnes med 17,5% af tilskuddet, da der ikke kan hjemtages moms af udgifter, som er finansieret af private fonde. 34

37 Af de ansøgte midler fra A.P. Møller fonden på 0,212 mio. kr., skal der modregnes 0,037 mio. i momsrefusionsordningen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at 1. der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb som udgift på 0,8 mio. kr. og indtægt på 0,537mio. kr. til anlægsprojektet, 3. der afsættes et udgiftsbudget på 0,037 mio. kr. til momsrefusionsordningen under økonomiudvalget, 4. beløbet finansieres af kassen, 5. projektet igangsættes når der foreligger positive tilsagn fra Naturstyrelsen samt A. P. Møller Fonden på i alt 0,537 mio. kr., 6. arbejdet udbydes i henhold til gældende udbudsregler, 7. forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakter med leverandørerne. Beslutning i Kultur- og den Tiltrådt idet det forudsættes, at handicaprådet, ældrerådet m.fl. høres inden igangsætning af projektet. 35

38 16. Møder i regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland A00 14/5495 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling Kulturring Østjylland, som består af kommunerne Samsø, Odder, Skanderborg, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs kommuner, er politisk ledet af en regionsbestyrelse, som består af de seks kommuners formænd for de udvalg, hvorunder kultur hører. Kulturring Østjyllands kulturaftale med Kulturministeriet omfatter ni projekter, der realiseres i perioden for en samlet økonomi på ca. 4,8 mio. kr., hvoraf staten finansierer 50 %. Regionsbestyrelsen beskæftiger sig desuden med fælles projekter i kulturby sammenhæng. Regionsbestyrelsen har senest afholdt møde den 11. marts 2015, hvor regionsbestyrelsen havde en drøftelse af et udspil fra kulturministeriet om form og indhold i fremtidige kulturaftaler, ligesom regionsbestyrelsen drøftede vilkår og muligheder i konstruktionen af en ny kulturaftale for perioden efter Regionsbestyrelsen afholder møde igen den 8. juni Formand for kultur- og og formand for regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland, Else Søjmark, ønsker inden dette møde at orientere om regionsbestyrelsens overvejelser og ønsker en drøftelse i kultur- og heraf. Økonomiske konsekvenser Ingen. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at kultur- og drøfter sagen. Beslutning i Kultur- og den Drøftet. 36

39 17. Teaterfestival på Djursland i G01 14/6711 Åben sag Sagsgang: KUU Sagsfremstilling Kultur- og behandlede den 25. august 2014 følgende sag om muligheden for, at Aprilfestivalen i 2018 placeres på Djursland: Aprilfestivalen er den suverænt største årlige begivenhed for dansk scenekunst for børn og unge. Dansk børneteater er unikt og berømt uden for landets grænser. Den årlige festival startede i 1971 og har siden fundet sted i forskellige byer i hele landet. Festivalen tilrettelægges i et samarbejde mellem værtskommunen og den selvejende institution Teatercentrum, der hører under og er finansieret af kulturministeriet. Festivalen foregår over en uge i april måned og sikrer, at alle skolebørn i kommunen fra mandag til fredag ser minimum èn teaterforestilling på deres skole. I weekenden vises forestillingerne for interesserede børn og voksne på scener i området. Der arrangeres i tilknytning til festivalen konferencer og seminarer om scenekunst for børn og unge, ligesom der er festivalshows, cafearrangementer m.v. Børne- og ungepublikum kommer fra et større regionalt område, mens det voksne publikum, som bl.a. består af indkøbere, kommer fra hele landet og fra udlandet. Hertil kommer et større antal anmeldere og lignende. Aprilfestivalen giver sædvanligvis megen medieomtale lokalt og nationalt. I 2013 blev festivalen omtalt i 52 medier, heraf 3 landsdækkende medier. I 2013 deltog 112 teatre, der var 176 forestillinger, 644 opførelser og 650 teaterfolk involveret. Festivalen koster i 2014-priser ca. 4,5 mio. kr. Staten refunderer halvdelen af kommunens udgifter efter teaterlovens bestemmelser. Nettoudgiften for værtskommunen er herefter ca. 2,25 mio. kr., hvortil skal lægges ca. 0,4 mio. kr. i udgifter til pedelhjælp, forestillingssteder, evt. lokaleleje, rengøring, projektleder m.v. Alt i alt kan nettoudgiften opgøres til ca. 2,65 mio. kr., eller 1,32 mio. kr. pr. kommune, hvis to kommuner går sammen om projektet. Festivalen vil give et kontant og positivt økonomisk afkast i form af overnatninger, 37

40 forplejning, restaurantbesøg samt indkøb og handel i øvrigt. Teatercentrum oplyser, at det erfaringsmæssigt giver en meromsætning lokalt på mellem 5 og 7 millioner kr. afhængigt af mulighed for overnatning og bespisning i kommunen. Repræsentanter fra Syddjurs- og Norddjurs Kommune har i 2013 haft møde med Teatercentrum og Syddjurs Egnsteater om muligheden for, at festivalen i 2018 kan foregå på Djursland. Endvidere har kommunernes kulturafdelinger besøgt festivalen i 2014, hvor Holstebro var værtskommune. Det er efterfølgende meddelt fra Teatercentrum, at Aprilfestivalen kan finde sted på Djursland i 2018, hvis kommunerne er interesserede. Det er kommunernes vurdering, at afvikling af festivalen i 2018 vil være en flot fortsættelse af de kulturbegivenheder, der vil finde sted i kommunerne som led i det europæiske kulturhovedstadsår Såfremt festivalen skal til Djursland i 2018 vil det være en forudsætning, at kommunerne indgår kontrakt med Teatercentrum senest 2 år forinden, altså i 2016, afviklingen af festivalen sker i et tæt samarbejde med skolerne, opgaven med tilrettelæggelse prioriteres højt i kulturafdelingerne i 1-2 år op til festivalen, der indgås aftaler med et stort antal frivillige om løsning af opgaven, Syddjurs Egnsteater får en nøglerolle i tilrettelæggelsen, den nødvendige finansiering er sikret. Kultur- og besluttede, at Norddjurs Kommune sammen med Syddjurs Kommune i et samarbejde arbejder for deltagelse i teaterfestivalen, og at udvalget arbejder for finansiering af denne via budgetlægningen. Udvalget ønsker desuden muligheder for alternative finansieringsmuligheder og lokalt engagement belyst. Det kan oplyses, at 38

41 Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune siden har videreført drøftelserne om det fælles projekt på tværs af kommunegrænserne, byrådet i Syddjurs den 8. august 2015 har afsat midler i budgetoverslagsåret 2018 til formålet, idet der er afsat kr. i 2016-priser, Teatercentrum har disponeret Djursland som vært for festivalen i 2018 forudsat kontrakt indgås i 2016, staten som nævnt refunderer 50% af kommunernes udgifter, og at det således ikke er muligt at benytte sig af alternative finansieringsmuligheder til denne del af udgiften, ligesom det ikke vurderes realistisk at få ekstern finansiering af øvrige udgifter til pedelhjælp, rengøring, projektledelse m.v., projektet er drøftet i kulturelle sammenhænge i kommunen, herunder Kulturelt Samvirke, men at der ikke p.t. er konkrete aftaler om lokal engagement. Der i dog forbindelse med analysearbejdet på Pavillonen peget på muligheder for at udbrede kulturudbuddet over genrer, herunder indsatser i forhold til børn og unge, ligesom forvaltningen er opmærksom på nye aktører, som kunne være interessante samarbejdspartnere. Sagen forelægges nu af hensyn til den forestående budgetlægning for perioden , idet der i 2016 skal indgås aftale med Teatercentrum og anvises finansiering, hvis festivalen skal til Djursland i Økonomiske konsekvenser Såfremt der er positiv politisk stemning for at placere teaterfestival på Djursland, kræver dette at der ved budgetlægningen for afsættes et budget på ca. 1,355 mio. kr. i Kontrakt til sikring af finansieringen skal indgås i Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at sagen drøftes. 39

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Nørre Djurs Hallen Idrætsvej 2, 8585 Glesborg Dato: Mandag den 1. juni 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Else Søjmark

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Ok Djurs klubhus, Klitten 1, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 5. september 2017 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Gunnar Thode

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Auning Bibliotek Torvegade 1, 8963 Auning Dato: Onsdag den 2. december 2015 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Mogens Buhl

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Ørum Bibliotek Skolebakken 43, 8586 Ørum Djurs Dato: Mandag den 22. september 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Else Søjmark (A) Olaf Krogh Madsen (L) Bente Hedegaard

Læs mere

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 21:10 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A)

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag Nr. A-601 Anlæg i landsbyerne 603 Det kulturelle område Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2016-19 med 200.000 kr. i 2016 og 200.000 kr. i overslagsårene. Der er således tale om en genfremsættelse

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget arbejdsplan for 2015

Miljø- og teknikudvalget arbejdsplan for 2015 Acadre nr. 14/18681, løbenr. Marts Miljø- og teknikudvalget arbejdsplan for Tirsdag den 27. januar Dialogmøde med AquaDjurs, hvor udvalgsmødet også vil afholdes. Dialogmøde med AquaDjurs Endelig vedtagelse

Læs mere

DAGSORDEN. Lars Møller (A) (Formand) Claus Wistoft (V) (Næstformand) Mads Nikolajsen (F) Benny Hammer (C) Jens Meilvang (V)

DAGSORDEN. Lars Møller (A) (Formand) Claus Wistoft (V) (Næstformand) Mads Nikolajsen (F) Benny Hammer (C) Jens Meilvang (V) Kultur- og udviklingsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 01/2009 Sted : Kulturhuset Pavillonen, Kærvej 11, Grenaa Dato : 12. januar 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.30 Medlemmer Lars Møller (A) (Formand)

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Sted: SCS Salen, Gl. Estrup Landbrugsmuseum Randersvej 4 8963 Auning Dato: Torsdag den 20. august 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 13:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 21. september 2016 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Kro Torvegade 12, 8963 Auning Dato: Mandag den 16. december 2013 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Lars Møller (A) Eigil Henriksen (V) Kirsten Jensen (V) Jytte

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Møde i kultur- og udviklingsudvalget.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Møde i kultur- og udviklingsudvalget. Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 05/2012 Sted : Grenaa Bibliotek, N.P. Josiassensvej 17, 8500 Grenaa Dato : 21. maj 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.00 Medlemmer Lars Møller

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag Nr. R-601 Færre tilskud til kulturelle aktiviteter Politikområde 603 Det kulturelle område Der er i 2017 afsat et rammebeløb til Kulturinitiativer på 576.000 kr. og 106.000 kr. til Pulje til andre kulturelle

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat. Regionsbestyrelsen

Referat. Regionsbestyrelsen Referat Regionsbestyrelsen Mødedato: 10. december 2009 Starttidspunkt for møde: 15.00 Sluttidspunkt for møde: 17:00 Lokale: Rådhuset, Adelgade 44, Skanderborg Fraværende: m. afbud: Einer Madsen, Lars Møller,

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere

Borgermøde om BUDGET 2015-2018

Borgermøde om BUDGET 2015-2018 Borgermøde om BUDGET 2015-2018 September 2014 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Budgetforslag 2015-2018 Finansiering

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart BESLUTNINGSPROTOKOL

Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Stena Line Færgevej 1, Grenaa Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den 15. marts 2016 Start kl.: 11:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Fraværende: Jens Johan Richardy (formand) Steen

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 6. oktober 2016 Start kl.: 14:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand Winnie

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Johnsen Bakkehegnet 1-3, 8500 Grenaa Dato: Onsdag den 3. juni 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Harald Grønlund (I)

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Hvidovre Stadion. Udvidelse af tennisbaner. Projekt nr Placering af tennisbane. Rådgiver. Udbudsform. Bevillingsansøgning.

Hvidovre Stadion. Udvidelse af tennisbaner. Projekt nr Placering af tennisbane. Rådgiver. Udbudsform. Bevillingsansøgning. Pkt.nr. 11 Hvidovre Stadion. Udvidelse af tennisbaner. Projekt nr. 0768. Placering af tennisbane. Rådgiver. Udbudsform. Bevillingsansøgning. 384729 Indstilling: Kultur og Fritidsforvaltningen indstiller

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den 23. november 2016 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:05 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Orientering...3 4.

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Indstilling. Klimatilpasning i Aarhus midtby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 23. maj 2012.

Indstilling. Klimatilpasning i Aarhus midtby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 23. maj 2012. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. maj 2012 Klimatilpasning i Aarhus midtby Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Byrådet besluttede i efteråret 2010,

Læs mere

Nummer: A101. Anlægsforslag 2010 og overslagsår. Økonomiudvalget. Anlægget vedrører: Køb af jord. Udmøntning på konti:

Nummer: A101. Anlægsforslag 2010 og overslagsår. Økonomiudvalget. Anlægget vedrører: Køb af jord. Udmøntning på konti: Nummer: A101 Anlægget vedrører: Køb af jord Udmøntning på konti: 00.22.02 Udgifter 4.000 4.000 4.000 4.000 Netto 4.000 4.000 4.000 4.000 Beskrivelse af anlægsforslag: Pulje til køb af jord. Forslaget er

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget Sidenr. 315 Ekstraordinært møde i Referat Mødedato: 17. marts 2011 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: Fraværende: Havestuen, Rådhuset Bjarne Juel Møller GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Afbud: Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Torsdag d. 4. januar 2007 LOKALE 188, Rådhuset - kl EKSTRAORDINÆRT MØDE

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Torsdag d. 4. januar 2007 LOKALE 188, Rådhuset - kl EKSTRAORDINÆRT MØDE REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Torsdag d. 4. januar 2007 LOKALE 188, Rådhuset - kl. 08.00. EKSTRAORDINÆRT MØDE 1. Meddelelser 2. Ansøgning om skoleintegreret musiktilbud i partnerskab mellem Holstebro

Læs mere

Status på forandringer i Budget

Status på forandringer i Budget Status på forandringer i Budget 2014-2017. Indholdsfortegnelse 1. Miljø- og Planudvalget... 2 1.1. Vedvarende energi:... 2 1.2. Reduktion af energiforbrug i kommunens bygninger:... 2 1.3. Badestrande:...

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Budgetlægning 2015-2018

Budgetlægning 2015-2018 Budgetlægning 2015-2018 At give Teknisk Udvalg et overblik over status på igangværende/ kommende aktiviteter, som er fastlagt i forbindelse med budgetlægning 2015-2018. Acadresag nr. 14/69207 Budget 2015

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN

Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 28. november 2017 Start kl.: 17:30 Slut kl.: 20:00 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Pia Bjerregaard Inger K. Andersen Lars Møller Jens Meilvang

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Pia Bjerregaard Inger K. Andersen Lars Møller Jens Meilvang Valdemar Haumand side 1 d.16. marts 2010 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Dagsorden fra bestyrelsesmødet tirsdag d.16.3.2010 kl. 15.30. Mødet afholdes i Grenaa Idrætscenters mødelokale 4,

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter.

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter. Notat Sag nr. 09/43815 Vedr. Sammenfatning af Scenarier for anlæg og drift af Svendborg Ny Idrætscenter med baggrund i Kultur og PLanlægningsudvalgets møder i januar og februar 2010. Udvalget for Kultur

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 10. december Mødetid: 17:00-17:55

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 10. december Mødetid: 17:00-17:55 Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:00-17:55 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

Dagsorden. Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland

Dagsorden. Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland Dagsorden Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland Mødedato 24. september 2014 Starttidspunkt for møde Kl. 11.00 Lokale Hotel Vadstrup 1771, Vadstrup 4,Samsø Udsendt til Else Søjmark, Kultur og udviklingsudvalget,

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Udvalgsformand for Landdistriktsudvalget i Randers Kommune: Lars Søgaard

Udvalgsformand for Landdistriktsudvalget i Randers Kommune: Lars Søgaard Mødedato 25. februar 2016 Start- og sluttidspunkt Kl. 17.00 19.00 Sted Allingåbro Hotel, hovedgaden 9, 8961 Allingåbro Mødereferat Udvalgsformand for Landdistriktsudvalget i Randers Kommune: Lars Søgaard

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 14. maj 2014. Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 14. maj 2014. Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 14. maj 2014 Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Kunstgræsbane i Hvalsø - Frigivelse af midler...2 3. KF - Eventuelt...5

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm Page 1 of 10 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 12. september 2006 Tidspunkter 11:00-12:00 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Tommy Thomsen med afbud Page

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Økonomiudvalget samlet oversigt Korrigeret regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 298,7 297,4-1,3 0,0 Overførte driftsmidler**

Læs mere

REFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Onsdag den 4. marts Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00

REFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Onsdag den 4. marts Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00 Direktionen REFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. marts 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth Koed

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Hjælpemiddelcentralen Kalorievej 4 i Grenaa Dato: Torsdag den 9. februar 2017 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Anna Lund Hansen

Læs mere

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde Side 1 torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus Tilstede Kåre Harder Olesen (V) Ove E. Dalsgaard (A) Karen Harsbo Gitte Juul Afbud/Fraværende Tom Nielsen (A)

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 11. januar 2017 Start kl.: 9:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Fraværende: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

4. Resultatet af spørgeskema undersøgelse vedr. personalets ønske om en aftale for etablering af en sundhedsforsikring.

4. Resultatet af spørgeskema undersøgelse vedr. personalets ønske om en aftale for etablering af en sundhedsforsikring. Valdemar Haumand, Referat nr.32, side 1, d.2.februar 2015 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Dagsorden bestyrelsesmøde d.2.2.2015, kl.14.00. Formøde for formand TJ og næstformand PBH kl.13.00

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Byrådet Dato: 21. december 2004 Blad nr. 406 INDHOLDSFORTEGNELSE - ÅBENT MØDE.

Byrådet Dato: 21. december 2004 Blad nr. 406 INDHOLDSFORTEGNELSE - ÅBENT MØDE. Byrådet Dato: 21. december 2004 Blad nr. 406 Byrådet afholder møde: Referat Den 21. december 2004 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Jens Møller. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 15, Allingåbro Kirkestien 1 i Allingåbro BEMÆRK MØDESTED Dato: Torsdag den 17. marts 2016 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 11:30 Medlemmer: Fraværende: Jens Erik

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel Indholdsfortegnelse 103. Aars Tennisklub - Ansøgning om tilskud til afholdelse af DM for veteraner i 2013

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget Referat fra Sundhed & Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 21. november 2016 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Afbud: Borgmesterens mødelokale Henning Ravn (V), Bente Bendix Jensen (I), Connie

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 007. Lanternen - Ansøgning om frigivelse af midler til projekteringsarbejde 18 008. Orientering

Læs mere

Teknisk Udvalg. Referat

Teknisk Udvalg. Referat Referat Mødedato: Fredag den 13. november 2015 Mødetidspunkt 14:00 : Sluttidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Bemærkninger : M.1.17/rådhuset Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Johannes

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget, KUU. Arbejdsplan for juni / januar 2015 kl

Kultur- og udviklingsudvalget, KUU. Arbejdsplan for juni / januar 2015 kl 1 1. juni 2015 14/10089 Kultur- g udviklingsudvalget, KUU Arbejdsplan fr 2015 26. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Udviklingsdirektørens kntr, Allingåbr Beslutning m udarbejdelse af kmmuneplantillæg i frbindelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé 9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé Økonomiudvalget besluttede den 8. december 2014: at der - under inddragelse af Den Selvejende Institution Kolding Lystbådehavn - arbejdes

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet Norddjurs Kommune 26. maj 2014 Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2014 og overslagsårene blev det besluttet at

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 890 8 - Epost mag@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 1. marts 00 via Magistraten Tlf. nr.: 890 800 Jour. nr.:

Læs mere

Det foreslås, at der i første omgang meddeles en bevilling til de indledende arbejder, der vil beløbe sig til 1,2 mio. kr. inkl. moms.

Det foreslås, at der i første omgang meddeles en bevilling til de indledende arbejder, der vil beløbe sig til 1,2 mio. kr. inkl. moms. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Anlægsbevilling til indledende arbejder til og med licitation vedrørende opførelse af 28 almene boliger

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Side 1 af 9 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 13 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 25. oktober 2007 kl. 14:00 Fraværende : Afbud fra Helle Frost INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Kultur- og udviklingsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Mandag den 15. december 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Else Søjmark (A) Olaf Krogh Madsen (L) Bente

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere